Skip to main content

Full text of "Caroli a Linné ... Systema naturae : per regna tria natura, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis"

See other formats


Oswald WemJ 
"'Pzifl, Kdniflsstr ( L 33. O^i^c^r ^i^f^^ ^c/u^a^r^ c^^£/^ CAROLI a X-TNNE, 

Equitis Aur. de SfeUa Polariy 

Archiatri Regii, Med. & Botant. Profess. Upsal., 
AcAD. Paris. Upsal. Holmens. Petropol. 
Berol. Imper. Lond. Angl. Monspel. 

TOLOS. FlORENT. EdINB. BERN.^Ayi^f. ^^e/^eru/. 

S YS TEM A 

N A T U R ^ 

« 

Per 

REQNA TRIA NATURyE, 

Secundum 

CLASSES, ORDINES, 
GENERA, SPECIES, 

CUM 

CHARACTERIBUS, 'DlFF ERENTIIS, 
STNONTMIS, LOCIS. 

ToMus !. Editio Duodecima, Reformata, 
Cum Privilegio S:a Rtae M:tis Svecitc. 

HOLMIM, 

Impensis Direct. LAUREiMTIl SALVIl, 
1766. O JEHOVA, 

^iam ampla Junt Tua Opera f 

^iam Japtentcr Ea fedjli/ 

^iam plena eji Terra pojjesjione Tuaf 

David Ffalm, CIIl: 2^. S:E K:m M:tis Summ« Fidfi VIRO, 
CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOque 

COMITI Dno car. g. tessin, 
REGIS REGNlQUE SVIOGOTHlCI SENATORL 
REGIiE CANC£LLARIiE PR/ESIDI, 
AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM 
SUPREMO MARESCHALLO, 
EDUCATIONI SEREN. PRINC.GUSTAVI PR^^^FECTO. 

CANCELLARIO ACADEMI^ ABOENSIS, 
ORDINIS S:JE K:JE MAJ. SERAPH. EQUITI AURATO 
ET COMMENDATORI, EQUITI AURATO DE A* 
■ QUILA NIGRA, NEC NON OxVlNIUM S:.^: R:JE 
MAJ. SVEClCiE ORDINUM CANCELLxARIO , 
S^CRUM. 

I um quivis auftor fperet fe apud pofteros gratiani 
^""^ habere 8c poIFe fecum duratura nomina educere, 
AucTORi mcx fortunai Libellum ultimo nunc ofFcro; 
Ille me, peregrinum in patria, reduccm cxcepitj 
Ille mihi Stipcndium ab Ordinibus regni expetiit; 
Ille -mihi fpartam Medici clasfici procuravit ^ 
Ille mihi Munus , quo fungor, concihavit> 
Ille mihi Titulum, quo dillinguor, paravit > 
Ille me ad Sereniffimos Rcges introduxit j 
Ille me cufo Numifmate polleritati commendavitj 
ILLE tneaf ^rrare boves ^ ut cernts ^ ^ ipfuni 
cana prius geltdo dejint abjiuthia ponto, 
quam noflro illius labatur peEiore vultus. 
TANTI M.T.CENATIS Upfali» 1766, 

a. 24 Maji. - ^ CuhQr dexotijfimui 

C. a LiNNe. Magnus efi DEUS nofler ^ 

^ magna ejl potentta Ejm ^ 

8f pQtentta Ejus non ejl numerus. RATIO EDITIONIS. SYSTEMA NATUR^ iterntis vlcibus prodiit: 

1. Leydce 1735- Folio imper. pag. iz. a me per J. F. Gronovium. 

CoriJpeSius tantnm operis C5? Mappa Geogr. 

2. Holmlx 1740. Odavo. pag. 80. a rr,e ipfo revifum. 
j^tidum Antmalutm nomenclatKris ^ charafperibus. 

3. Ha!x 1740. Qvarto oblong. pag. 70. pcr J. J. Langen. 
Latiiio * germaiiicc ; ceternm idcm cum i . 

4. Parifiis 1740. Octavo. pag. 108. r. i. per B. Jussieum. 
Ad]cBa '/iom%?a Gallica. idem cum 2. 

5-. Halx 1747 06lavo. pag. S8. per M. G. Agmethler. 
Nomina Germantca^ ceterum idem cum 2. 

6. Holmicc 174S. 06lavo. pag. 232. t. 8. au6>um a me ipfo. 
Qharaderes efjent. Vegetabilium. Species Arjim. ^ Lapid. 

7. LipliK 1748. Odavo. pag. 232. t. 8. pcr Typographum. 
Nomina Germanica; ceterum idem cum 6. 

8. HolmicE 17S3' t)ctav. p. 136. Vegctabiiia pcr J. J. HAARTNf an. 
At regiium Lapideum Scarx 8:0 pcr H. M6lt-ER. 

9. Leydse 17^6. Oftavo. pag. 226. per Gronovium. 
Paucijfima de Avibus Pifcibus. idem cum 6. * ^miWcK . 

10. Holmiae i^)'^. 0£lavo. longe audlius fadhuna me ipfoy 

11. Lipfioc 1762. Oclavo. furtim prodiit vitiofa. 

A^;7 additum. 

12. Holmenfi hac prcpria ultima penultimaquc editionc. 

Spccies Animalium omnium mihi cognitrrum cum DifTercntiis, 

Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus. 
Methodus Ammalium cx novis obfcrvatis- reformata. 
Pifcium im.primis nova mcthodus cum Audinum obfcrvatis 

radiis pinnarum. ^ 
^ Planiarum reformnti charaftcres , emendarx d-r^^crentij^ varis;. 
Laptdum plures fpccics, obfeivationcs , & omnium Nomina 

Trivialia. 

Obfervaiiones in PvCgna Naturcc novGc, cum introdu(5lione in 
Naturam. 

A 3 GOL- COLLECTANEA, quae obimcre potui, difpofu!; imprimis ad- 
juvarunt 

S.M. Adolphi Friderici RcgisMufcnm. T. i. Holm. 175-4. fol. 

Prodroinus 'tomlt i. Holmicc 1764. 0£^iivo. 
UtrHmfMc A»tmalib:if e.voficis rcfertum. 
S:x LovisE Ui-Ric.i- Rcginne Mufcum. Holmix 1764. 06tavr 

CouchiUts Infeiiis flupenJuyrj. 
C. G. Tessin Mufeum. Holm. 175-3. Pol- 

lu Lapidihus tsf Cottchtlits nnignijicum. ^ 
C. De Geer Mnfeum: 

Amphihiis.^ I»fc<flis aliisffuc rariorihus dives, 
Upsaliensis Mufctfin Academiae: 

Ex /lnimalihu!: UM<.iicju<iqne CQnquiftfis. 
Stockholmensis Mufeum Academix Scientiarum: 

f^a, iis pulcht is naturaithus fcateffs, 
,It4N%ra vai-':i>iii5us.Gau(ra inltk^ii. 

Itcr Lapponicum (1732). incditttm. 
Ler DuleKarlicum (1734). inedttttm. 
Itec Oelr.ndicum (1741). Hf^lmice 1745*. Oii.fvec. 
Iter Gotlandicum (1741). Holm. cnm pr<^cdeyjte. Od. 
Itcr Wcllrogo.hicum (1746). Holm. 1747. Od. fvec. 
Itcr Scanicum (1749)-. Hoim. 175-1. Ocl. fvec. 
Fauna Svecica, Hnlmi^ (1746). duplo au<^:Or illa 1761. O^f?, 
Amoenitatcs acadcmicjc. Ho/miie 1749 - 1763. O^. vol. 6. 
Difri'"u!orum quondam meorum inRituta Itinera, mihi, ab cxtC'? 

rorum gazophylaciis remr^to, proticua: 
C. TERNSTkoEM in A/iam (fcd peiiit in Poulicandor) 1745-, 
P. Kalmii in PeuKfylvaniam & Canadam. 1747. 

Iter Aincric. fept. Hoim. 175*3 ~ ^ 7<^0- Od.f^ec. vol. 3. 
L. MoNTlNl in Lapponiam Lulenfem. 1749- 
F. HasselqvisT in JEgyptum & Palaflinam. 1749. 

Itcr Palasltinum. Holm'. lysi' /'^^^- 
O. ToRENU in Malahariam & Suratte. 175-0, 
P. OsBECKli in Chinam &cjavam. 175-0. ^ 
Iter Ind. orient. Holm. 1757. 0-'^. fvec. Itcr Hifpanicum. Holm. 175-8. OSi. fvec. 
P. J. BergiI in Gotlandiam infulam, 175-2. 
M, K/EHLERi in Italiam & Apuliarn. 175-2. 
D. SoLAKDRi in happ. Pitenfem & 'tornenfem. V 
P. RoLANDRi in Surinamum & Etfftatium. 175-5-. 
A. R. Martin in Spitzhergam. 175-8. 
C. Alstroemer in Eurovam auflralem. 1760, 
J. FalK in GotUndiam. 1760, 
FINEM Opcris obtmucro, fi indc 

Peregrtnatores dignofcant notiort antca natnralla. 

Curiofi attentiores, Mufea intrautc*, vifa intclligant. 

Dodti nova, nec trita, a^is fuis inferant. 

Scientia facIHus augeatnr ^ fepolitis vulgatioribus. 

NQmina magis (tabiliantur, imprimis Triviai^a & Gcncriea. 

Oeconornia fundamcnta ilernantur. 

Teleologice primae lincce ducantur. 

His uterc L. B. doncc alii plura prxftantiortquc fiftant. 
Upfali» 1766. 

/ie/^'ce "fftM /. T./Sz yi/>^, ifff , g 

^ _ — /r^^- — - 
^J^f^. /Sec/t^^ ^r/ ^e^- >W. Jf<r<^y^y / .7.^^,^^ -^^^'^y- ->y:^^e^^ ai A 4 IN- Docuifti me DEUS a juvcntiite mca, 
& usque nunc pronunciabo Mirabilia Tua. INTROITUS. HOMO tiuindi intraturus thcatrum quacritur Qyis fit: 
JJnJc ortui^ c llcrr.mjrc Crcutiouis; ^//f? tendiit? nd 
vilim bc.itnin; ()u:d hUF intiicri uatnram; Quo mumre? 
CuRiosuM Qlle limilcmque quidcm rcliquis animanubus 
(qu.T voranr, ludunt, juununt, gencrant, n.ultiplicaa- 
tur, do! miunt, commoda ll.ibula quxrunt, proxnnis fui 
{^cncris infcrviunt, vitam tuentur, lentiunt, percipiunt,) 
lcd nobiliorem, utpotc qui cunofius obfervat quct^ fcnfi- 
bus patcnt , indcquc Cipicntius ratiocinando rite conclu- 
dit, adcoque mir.itur pulchrum fipicntis opus Artificis. 
O quam contemta rcs ell Homo, nifi lupra humana fc ere- 
xcrit! Qiiid enini erat cur in numero vjventium fe pofi- 
tum gaudcrct? an ut Cib >s & Potioncs pcrcolaret? ut hoc 
corpu .- cafurum periturumque farcnet ? quar tanta ncces- 
litas in fundum tclluris intimae hominem merfit , ut obli« 
tus dicrum, oblitn.s fortuna? nielioris, ab hoc fe avertcret? 
puto ccrte inultos'ad fapientiam pcrvcnturos, nifi fuper- 
bia magcix fortuna: inflati, putaflcnt le pervenifTe» Sapi- 
ens utique eri:, qui fines refpicit, 

FlNlS CrEATIONIS TELLURIS EST GLORIA DEl , EX OPE- 

RE NatuR/Hj per Hominem solum, 

Taiit-0 igitlir magis nofle Naturam operae prctium, 
quo nullum majus eft ! ncque cnim quidquam habet in 
fc hiijus matcricC tratiatio pulthnus , dum multa lateant 
futura ufui, *quam quod hominem Magnificcntia fui deti- 
net,. nec merced,e, fcd Miraculo colitur ! Quota enim 
pars opcns Tnnti noftris oculis committitur, & quam mul* 
ta, prxter hasc qu^e vidimus, in fecretum eunt nunquam 
huT»a!iis oculis orientia;. neque enim omnia Deus huma- 
nis oculis n ^ta fecit, Multa ecenim funt quac cfl!e audi- 
vimus, qualia autem fint ignoramus! quamque multa hoc 
primum c-^guovimus fcculu ! & quidem multa venientis 
3evi populus, ignota nobis, fciet! muUa feculis tunc fa- 
turis, curn memoria noftri exoleveritj refervantur! veniet 
tempus, quo ifta qua^ nunc latent; ia lucem dies extra- 
hat & longioris aevi dihgentia. Rerum enim Natura fa- 

cra cra fua non fimiil tradit,* initiatos nos credimus, in ve- 
Itibulo ejus hscremus; ejus arcana non promifcue , non 
omnibus patcnt ! redufta & in interiori facrario claufa 
funt; involuta veritns in alto latet. Si in hoc juventus fo- 
bria, fui Creatoris memor, incumberet (*), fi hoc Mnjo- 
res docerent & hoc Minores addifcerent > vix tamen ad 
fundum veniretur, in quo veritas pofita efl:, quam nunc 
in fumma Tcllure, & levi manu qua'rimus. Magni omni- 
no res eil rerum Naturar latebras dimovere, nec contcn- 
tum exteriori ejus confpeftu, nitrofpicere & in divina fc- 
creta dcfccndcre! ScNec. 

Intravi itaque denfas umbrofasque Niturae Silvas , 
hinc inde horrentes acutisfimis & hamatis fpinis , evitavi 
quotquot licuit plurimas y at neminem tam effe circum- 
fpeftum didici , ' cujus non diligentia fibi ipfi aliquando 
.exciddt, ideoque ringentium Satyrorum cachinnos, meis- 
que humeris infilientium Cercopithecorum exfultntiones 
fuftinui ! incesfi viam & quem dederat curfum fortuna 
• peregi. A 5- 

ftultus non animadvertit ea. (*) Confer JFotm, muf. frafat, i. I M P E R I U M 

N A T II R 

I) E U M JeMpiternunt , immenfum , omntfcium , omnipottntem , 
cxper^cfaftus a tcrgo tranfeuntcm vidi & obltupui ! Lcgi aliquot E- 
jus ve/}i^ia pcr crcata rernm, in quibus omnibus, ctiam in mini- 
mis ut tcre nullis, qusc Vis! quanta Sapientia! quam incxtrica- 
bilis Perfcdio! Obfervavi Artimalia inniti vegctabilibus, l^e^etM- 
biliti tcrrcftribus, Tcryejlna tclluri; Tellurem dein ordinc incon- 
cuflb volvi circum Solem, a quo vitam mutuatur ; H^lcm dcnwnn 
circa axin gyrari cum reliquis Aflris ^ ryltemaque Siderum^ fpj- 
tio & numcro non definicndum, mediantc motu in vacuo nihilo 
fufpenrum tcncii ab incomprehenfibili yVfoT;^;^/^? primo^ Ent£ En- 
TIUM (a), Ceiufjii caMfJarum^ C ufiode Redore0ue univerji ^ mun- 
dunt hujus operts Dorfii>/o C5' Artifice. Vis itlud Fatum voca^ 
rf , fion errabis^ efl ex quo fufpenfa funt omnia. Vts illud Na- 
TURAM vocare ^ risn errabis.^ efl ex quo nata funt omnia. Vts 
illud Frovidehtiai.I vocare^ re£ie dices efl cujus confilio mun- * 
dus adus fuos expUcat (b) ; Totus ejl SensuS, totus VlSUS, 
totus AuDiTUS, totus Anim.£, totus Animi , totus Sui; Hu- 
jus ExTERA inddgare non captt humara conieiiura mentis (c); 
NuMEN efje credi par , ceternum im/aenfum., vieque genitum 
neque ireatum (d). Hoc fme quo nihil efi ^ quod totum hoc fun- 
davit isr* condidit quodque oculos noflros ^ impiet csf effugit ^ 
cogitatione tantum vijcndum efi\ in fanBiore enim feceffu Ala" 
jefias tanta delituit nec ulli dat aditum nifi animo (e). 

MXJNDUS compkftitur omnia fub Jove, quae in notitiam nc- 
ftram per fenfus cadere pofTunt; funt hasc Afira.^ Elementa^ TeU 
lusque inenarrabili vclocitate circumafta; horum inoffenfr^m velo- 
citatem procedere videmus aterncs legis imperio ^ nec effe temere 
errantis hunc ordinem., neque qucs temere coiverunt tanta arte 
pendere , ut terrarum graviffimum pondus fedeat ( quafi ) smmo" 
tum circum fe properantis coeli fugam fpeSiet (f). 

ASTRA funt remotisfima corpora lucida, qua gyrantur motu per- 
. petuo; funt haec aut Sidera, propria luce radiantia, ut ^'c//, re- 
motioresquc StelU fixce^ aut Planet<5, a fideribus lucem mu- 

tuan- (a) Arijloteli, (b) Saiec. qutt(l. 11: <ff. hoc refpecfu , fed caute , m effe^ns fu.' 
matur pro cr.ujfa. Tc) Exod. XX: 4, (d) Plin, Nat, 11, t, 7. (.e) Senec, 
Vn\ ji. (f) Senec, /; i. .IMPERIUM NA.TURiE. ii 

tiiantcs, quorum primarii Solares: Satunjus^ Jupiter^ Mars, 
Tellus^ Fe/jus^ Mercurtus \ feCTindarii obfccundantes Planctis, ut 
Luna Telliiri, aliique; nec pojfe fwe Cuflode ta/itum opus Jiare ^ 
nec hunc Stderum difcurfum fortuiti impetus ejfe^ narn qu(£ ca- 
fus incitat fape turbari ^ cito arietare dehent (g). 

ELEMENTA funt corpora fimplicisfima, atmofphseram Planeta- 
rum conllituentia, fpatia inter Aftra forte rcplentia: 
Ignis lucidus^ rejiiiens^ calidus ^ f. volans ^ viv^cans, 
Aer feilucidus^ elajiicus ^ Jiccus ^ obvcdans ^ generans, 
Aqua diaphana^ fluida^ humida^ tranans ^ concipicns. 
TEKKAopacay fix^ frigida^ quiefcen: ^ fleriiis, 
Sic tota hujus Mundi concordia ex difcordihus conflat^ (h). 

TELLUS cft globus planetarius, horis 24 rotatus, circum Solcm 
quotanuis in orbcm adtus, Eiementorum atmofphaera obvelatus, 
rerum Naturaitum ftupendo cortice tectus, cujus cognofcend» 
fuperliciei ftudemus. Globus hic terraqueus eft, cujus depresljo- 
rem partem Aqux inundant & Mare lente coardandum; elatio- 
rem vero aquac fugiunt fenlim dilatandam in Continentem (iccam 
habitabilem. Hsc Aquarum halitu, vi Aeris in nubes adlo, ir- 
roratur, ut fummi montes perennique nivc Alpiai Scatungines 
in Fiuvios perenncs concurrentcs , eamque permeantes, potum 
tcrreftri cibo addant in alimentum incolarum , dum VeTiti motum 
excitant Ignis calore vivificatis corpoiibus. Omnium Elemento- 
rum alterni recurfus fiint\ quidqnid alteri perit in alterum 
tranfit\ alterme funt vices rerum (i). 

NATURA lex immutabilis Dei, qua res eft id quod cft, &: apit 
quod agere julTa eft {Helmont.); Hxc opifex rerum, fui juris , 
doda a nullo cdocta, faltus non facit; clam operamr ; quod 
commodislimum in omnibus fuis operationibus fequimr ; nihil 
fruftra nihilque fupervacaneum agit; dat fmgulis fingula & omni- 
bus omnia; Confvemdinem. folam ardet. Omnia aajuvabunt Na- 
turam ^ ut Naiurce opera peragantnr (k). 

NATURALIA funt corpora cun<^a Creatoris maau compofita , 
TeUur«m conftimentia , in Regna Natur>e tria divifa, quo- 
^ ^ rum h'mites concurrunt in Zoophytis. 

Lapides corpora congefla^ nec viva, nec fentientra. 

Vegetabilia corp. orgaxtfata & xri;^, non fcntientia. 

Ayi- (g) Sc-ntc, (h) Hdmontii definiiio, (i) Setiec. Ul\ io\ (k) Saicc, 111. ^p. n TMPFRIUM NAXUR/E. 

Animai. lA c ;rp. organifafa &c viva^ & fcntie>:iia ^ fpontc- 

quc lc movcntia. 
Kon ad uftu'»: Natura fi,rmam opiis fuum pr.vflat^ f d i/t ipfa 

varietate jc juJlat (1). Idcoque cx aliis aliat t eparat ftatura 
fyfiras^ von uno contenta tctiQrc valct ^ fed tfnmutaias ^audet 

habere vircs. 

REGNA Natursc , Planctam TcUuiib coiiftitucntia,, idcoquc 
tria llint. 

Lahdeum ludc inhnhitat intcriora; a Salibus in Tcrris gcncratur ; 

(emcre mifcctur ; caln moditlcatur. 
VEGETAniLF vircns fupcrficicm vcfHt, Radiculis bibulis tcrrena 

liaurit; Foliis obvolitantibus cctherca rcfpirar ; caiida mctamor- 

phoii dcclaratur in fcllivales Nuptias, gcncrames difpcrgenda 

intra prxfcriptas llationcs Semina. 
Animale fcnticns cxtcriora ornat; voluntarie movctur; rcfpirat- 

ova ^cncrat; pcIlitLir irata Fanie, lccta Vcncrc, jna^floquc Do- 

lorc; prxdando cocrcct Vegctabilia Popularcsque , ut omnium 

proportio peicnnet. 

HOMO fapiens, creatorum opcnim perfcclifTimum, iiltimum & 
fummum, in Tclluris corticc, Maicftiris Divincc (hipcndis indi- 
ciis obtccto, conftitutus, fccundum fcnlus judicans artlficiam, ad- 
niirans pulchritudincm , vcneraturus Aiiitorem. Rctrogrcdicndo 
per gcnerationes muldpiicatas vidct Crcatorcr/i Progrcdicndo per 
confervationcm multiplicandam videt Niitttram\ ad utrumquc in- 
vitnnt Palchrirado, Mcchanifmus, Nexus^ Fines, Coinmoda. 
Hic omnipoientia Divina nobilitat Tcrra^ in Vegctabilia; Vcgc- 
tabilia in Animalia ; hxc dcmum in Homincm , qui fapicntix ra- 
dios reflcdtet verfus majeltatem radiantem duplicata lucc. Sic 
totus MKndiis gloria divina Plenus eft' (m) , dum omnia crcata 
6tera Deum ^Toriflcant per hyminem Tn), qui ex inerti humo, 
Dei manu vivificata, conteniplatur au£loris fui Majcflatem ex fi- 
ne creationis, dignus hofpcs conflitutus , Summi Entis prxco. 
Hccc co'atcmplati't Natura evadit voluptatis cocleflis vejlihulum , 
cujus pnrticeps Animus in luce ohnmhnlat ^ tanquam i;z terre- 

flri coelo vitam degit (o) ; Nec pietas adverfus DEur/t ^ nec 
quanta huic ^ratia deheatur Jine explicatione Naturce intellijri 

j?otefl ; Horno enim ortus eft ad contem^landum Dzum. ^ Na- 
tura contemplatio ejl ad Dei admiratiQnem proxima ^ apsrtis" 

fima Z'ia (p). # 

SAPI- (1) Senec, VII: 2-. (m) Efn, VI: 4. (n) Dniid CXVIII. To) Ac7. Holm, (p) 
Garo. At viorttio Mnvco AnrcUo inilites cre:ihc.v.tnv impera:o'es , qni proprinm 
notmn vix exarare noveranty doCtosque yro pigris hdbibnnt, literis reliciis folis IMPERIUM NATURi^:. SAPIENTIA, divinae particula auras, fummum efl attributum Ho- 
minis Sapicntis, hxc julte judicat de iis, qu» rcnftis fiftunt; hi 
vero riftunt rcs mere niturales clrcUmltantes ; Primus tum Sa- 
pientiae gradus eft rcs ipfas nofle. Notitia confiftit in vera Idea 
objeftorum, qua limilia a diliimilibus diftingvuntur AT^f propriis , 
a Crcatore rebus inrcriptis ; hauc notitiani ur ciim ah*is commu- 
nicet, Nomina propria, non confundenda, fingulis diverfis impo- 
nat; Nomina enim fi pereunt, perit & rerum cognitio. Hssc ii- 
terse elementaque crunt, quibus dcftitutus ncmo naturam legerit; 
quum ignorato geyiere proprio ^ nulla defcrijftio^ quam^jis accurate 
traditay certum demonflret\ fed plerumque fallat (q). 

METHODUS, anima Scientix, indigitat, primj intultu , quodcuii- 
que Corpus naturale, ut hoc corpus dicat proprium fuum No- 
men, & hoc nomcn qujecunque de nominato corpore bencfi- 
cio feculi ip.notuere, ut fic in fumma confufionc rerum appa- 
renti, fummus confpiciatur Naturae ordo. Syftema apte quin- 
quies tantum fubdividitur : lic 

Clajfis ^ Ordo, Genus^ Species^ Varietas. 

Genus fumm. G .intermedium ^ G.proximum^ Species^ Individuum, 

ProvinciiC y T^erritoria ^ Paroecice^ ■^^S^^-) Domicilium. 

Legiones ^ Cohortes ^ Jilanij?uli ^ Contubernia Miles. 

Niji enim in ordines redigantur ^ veluti in caflrorum acies dis^ 
tribuantur tumultu Q fluBuatione omnia perturbari neceJTe 
efl (r). 

NOMINA refpondeant Methodo Syftematic»; fint itaque 
Nomina Clajfium.^ Ordinur/i., Generum.^ Specierum.^Varietatum 
Charader ClaJJium., Ordinum., Generum, SpecierumVarietatumque 
DifFerentiaB ; nam nomina nofte oportet qui rcm fcife velit, con^ 

fufis enim nominibus omnia confundi necejfe efl (r). 
Primi itaqfte hominis adio, in aurea ifta octate, crat infpeftio Crea- 
turarum&, fecundum Genera, impofitio Nominum Specierum. 

SCIENTL\ Naturae innititur Cognitioni Naturalium Methodicx & 
Nomenclaturse Syftematicos tanquam filo ariadneo, fecundum 
quod Naturac mxandros unice tutoque permeare h"ceat; in his 
CUJfis & Ordo eft Sapientias, Genfis & Species Naturx opUs* 
^ omnis vera cognitio eft Sj?ecialis^ folida autem Generalis. ' 

Ordo Monachis intra fua clauftr.t ; hi nntnra contemplationsm nauci faciebant , dcin 
ut impjtrfn utulfHeJU ndjpernahantHr , viox e]us cultores uti magos profeqnehantur 
a quo temporc verbum Dei naturale re-jelatnm contraria iudicabaMtur y quj 
errore etiamnum multi excacati fan^n Jimplicitatt titul^gnt, Suhm ail nidr nCj 
(q) Cafalpinus, (r) Cafalpinus. * • / >• '4 IMPERIUM NATUR^. Ordo alius ftrucniis cft, alios cft inhabitanris. Creator incq>it 
a fimplicilliniis clcmcniis Tcrrcis, pcr Lapidcs, Vcgetabilia, 
Animalia, in Hominem dcfiit. Homo tutcm incipiatafc iplb, * 
dciinat in 1 crram. Audor Syllcmatis a pariicularious ad univcr- 
falia adfccndat; Dodtor vcro contra a gcncralibus ad fpccialia 
dcfccndat. Fontcs cnim concurrunt in rivos, hi in tiuvios; 
adfccndat tutcm nauta quousquc poterit, ncc tamcn foniium 
ultiinas origii>cs atti^crit. Data diltinda rcrum cogniiionc, ul- 
tcrius penctrandum in SpccialilHmas Proprictatex , Phznomena, 
Myfteria, Dotes, Vires, Ufus; Naiuralis quum Scientia 
trium regnorum Fundamcntum lit omnis Diactae, Medicinx, 
Occonomix uni privatae, quam ipfius naturx. Felices agrico- 
U bcna fi fua norint! 

Omncs res creatx funt divinae fapicntis & potentiaj teftes, divi- 
tii felicitatis humana:; ex harum ufu hDmtas Crcatoris; ex 
pulchritudine Sapejitia Domini; ei oeconomia in ConUrva" 
tione ^ Proporttone ^ Reaovatione ^ potentia Majefijiis clucet. 
Earum itaque indagatio ab hominibus fibi re'ii£tis icmper aellima- 
ta; a vere crudiris & fapientibus fempcr cxculta; male d^^ctis 
^ barbaris femper inlinica fuit. I 
Narrabo mirabilia Tua DOMINE, 

& virtucem Terribilium Tuorum dicant 

generationes* 
T>avid. REGNUM ANIMALE. if 

REGNUM ANIMALE. 

ANIMALIA, organifationc viva , aniinato Mcdullari fentiunt ^ 
Nervis percipiunt^ fequc ex arbitrio movent motu poslibili. 

VITA animalis Machinae hydraulicae, perpetui mobilis, e MeduIIa 
a primordio continuata flagrat 'vellalis ignis flammula aethe- 
reo - eledrica , fpiraculis fullentanda, in qua incomprehenfi- 
arbitraria voluntas motrix refidet. 

VI VENTIA fingula , in multiplicatione prodiga Natura , orditur 
a minimis, gencrat in fiuido, incipit in ovi liqvido, cum omnt 
vivum ex oz'o. 

PVUM intra Tumcas^ faepe includentes Alhumen^ continet Vt^ 
tellum^ cujus lateri emergenti infertum PunSium falien$, ve- 
getans in Embryonem, caulefcentem Funiculo umbilicali, r^- 
dicatum placenta vitellina. 

MATER prolifera promit ante generationem vivum compendiiim 
medullare noYi animaHs fuique fimillimi , carinam malpighianam 
didum , tanquam plumulam vegetabilium ; hoc ex genirura 
pollinifera Cor adfociat ramificandum in corpus; PunSum e- 
nim faliens Ovi incubantis Avis oftendit primum Cor micans 
Cerebrumque cum Medulla; corculumhoc, ceflans a frigore, 
cicitatur calido halim, premitquc Bulla aerea, fenfim diiata^ 
ta, liquores fecundum canalcs fluxiles. Puyi^um vitalitatis 
itaque in viventibus eft tantum a prima creatione continuata me- 
duUaris vitae ramificatio, cum ovum fit gemma medullaris ma- 
tris a primordio viva, h*cet non fua ante proprKim Cor pater- 
num; fic Generatio jEc^uivoca nulla. 

MACHINA Animalis hydraulica, conformis Vegetabili, fed vcr- 
ticalis & Facultatum officinis concamertta, varie in divcrfis 
modificata: 

Medullaris intima, mollufca, e Bulbo bafeos ccrebrofo c- 
longata Caule fimplicisfimo, apice pcr fe infinite progrcsfivo, 
cmittens ad totum fila nervea fimplicisfima, fibi homogenea. 

^ Interanea crufta induranda, priorem vefiiens, e Tubere cranii 
elongata in Caulem vertebrarum, articulatum geniculis mobi- 
libus, oppofite artubus ramofum, cui infideRt F<?/i^ mufcufaria, 
determinate fparla, apice proximo articulo etiam afli.xa , fibro* 
fo-carnofa, comradliiia. 

Cofi- 16 REGNUM ANIMALE. CoRTiCALH cxtima, Radicnta interius vafis lactcis, c Butho 
Cv>rd;s cloiigata \T\Ca' e*ti vafcul A m diipl'ccm p-.ircmqnc, fi* 
miiiter ra-iioium, intiniio ranuilofuni, c cujus ultlm.i dichota- 
mia Fruiltfu.uio gcniialium. 

FACULTATUM cnmerx intra iiiachiuam animalcm funt V. 
^ Animalis medullars, clcdricO' motoiia, fuprcmi, oflRrina 
T'.< ^ii^ viventis*, rlnm aL:cnt't, volentis fenticn 'sqce , 

intraquc bulbum oiganifatum ratiocinaniis , i'c pan/.cr.s, per 
fila clcdrica totum gubcruat, regit. 

A ViTALis p lmonum, pneum.-.tica, fccuiida, airrii cl dricum 
^ vitalc haurit pro tiammala animali." 

y N^TURAMS Vaforum, hydraurca, tcrtia, e cordii pcr etui 
mobili, rec'procc rccipit pr:)pellitque pcr totum fuccos aJclwU- 
dos aufcrendosve, nc unquam dcficiant. 

Alimentaris intcQinorum, di^clliva, qua-ta, pr«parat in- 
tra tubum inteliinaicm fuccos aptos pro valis ladL-is, defcreu- 
dos ad vitalem cjrticcm & ultra. 

O Genialis fpermatica , combinatoria , iifima, cx ult'motrunci 
animali^ natuialisqne, coadunat Mcdullarem cum Corticali, ut 
inde dillinda promanet machinula animalis. 

ORGANA fcnfuum machinx funt phyfic^, infcrtaj extrem*tati 
nervi, fenPorio ccrcbri proximi, quibas divina arte pcrcipit A- 
nimal remota. 

OcuLUS: Camera ohfcura^ imagincm proportionc, figura, co- 
lorc depingens. 

AuRis: Tympanum mcmbranas corda tenfx fuper cochleam, a 

m:)tu astheris trcmens. 
Nasus: Membrana latifllma, humida , contortuplicata , aeris 

perreptantis volatiiia tigens. 
Lingva: SjiongtoU bibulae, fparfaj, humido folutum attrahentes. 
Tactus: PapilU mollufculai, .figuram imprefTam brevi as- 

fumcntes. 

His g;audent plurima Animalia, fed non omnia. Plura fi Crea- 
tori addere placuifiTet, plnra percepifiTent ; uti Maguetc prxfen- 
tiam Ferri, Eledro elcci.iciiatis phsenomena. Ante-tnas In- 
fedis folis concesfit , nobis xquc ignotas ac illls Aures. 

Indicat Otulns cx luce, Anris ex xthere appropinquantia; pcrci- 
pit Tactus cx unione fjlida prsfentia: examinat Najus volati- 
lia nervis, Lingua folubilia fibris, affumcnda: f. Grata concefi[t 
falutaria, f Ingrata vetita noxia. 

COGI- REGNUM ANIMALE. jy 

.COGITANS allicit ad velle gfratim, aut mlU ingratnm. 

Gaudium puerile, ranQ^uinciim, ri brum, oleof m, 

fpongiofum, tep']^m, libcrc pulfuii, anhclans, 

ridcns, tr.nlr.ans, pr >mt'im. l^ttti. 

MlTUS juvenilis, phlegmat.c. pallefccns, aquofis, 

laxus , h irrens , debile p iUans, d , ipnoicus , 

futfocans, cacans, tremjus. AlorbHr. 

Ira vinMis, cholerica, lutea, fpiiitaofa, 

ftrida, ferven?, dircpilfans, alihnoatica^ 

ftertens, mJdturiens, a-^inns. Medui.a. 

MoEROR fciiilis, meliincholic.ater, acidus, 

rigidus, frij^idus, tardc pulfans, onhopaoicus, 

fifpirans, obllipans, quicfcens. Mors. 
Sic Gaudium bonis fruitur, Mttus fugu eripit, Ira armis defen- 
dit, Moeror amilTa lugct. 

POLITIA Natura; nianifertatiir ex tribus NaturjB regnis fimul: 
quemadm dum enim Impcramium caiifla Popuii ncn funt 
nati, fed fjoditcrum ordini fervando Imperantes conltituti, i- 
tt Vegetabilium caufia Aaimalla Phyr:/haga, phytipha^^orum 
Carnivora, & cx h:s Majora ob parva, Hjmo (qua aTiimal) 
ob maxima & fifigula, fcfe vero pra&cip .e, fjgva mercede 
condu6ta tyrannid. m excrccnt, ut Prop ^rti ) cum nitore Rci- 
publics xiaturs pcrenriet. Vicisilm {in::uli cives confpirant in 
Majcllatem Hominis rationalis imperantis, cujus efr fimmuiu 
Rcipublicas audorem agnofcere. Amoentt, acad. 6.p. ly. 

RESPUBLICA Naturae, |tinquam Aqua e Fontibus m Rivulos 
Amncs Fluvios ad Maic tranans, ^ numeroiilTima P/ee>e fn 
paucif rcs No^ile^., pauciiTimosque Ma^ytates ad lr/2pera?itera. 
idfccndit, dum xVnimalia m'n:ma, numero vi potentiaque fa- 
cile infin'ta, in ufum cedant majoiibus incrtioribus prseitsntio- 
ribus, c im nat.ira nunquam magis quam in miuimis tota fif. Mi>iiSTRi PolitiiE, propriis mnni*s prxfixi, tot fmt, quot anf- 
m-ilium Speci-es ^ finguli ad oft"ic'a proprio commodo alledli 
qvum^^Iahor^ f litcntati^jnem fuam reporteuj, nc quid iuarn 
det^ :itJ>3^i fui?«fltiC3ncum. Ne uutem aUer 4!t*i«s ne- 

" prreri-ia:, fub 
)'ta^kT|inc;ia L,ex z en^yii ^ A^x^i lenU.rJS 
Gufius^ infcripta, trtasgrclibrcs 

vadei-cnt. ^ got''s fcfe immTc^at, lim lqu€ lurrum alteri \ 

pic ^a caf)italiN|inc;ia Lsx ^ e'>?r«z , .i[.^is fenu.rjs , Uii d-fs im- 
primfs & Gufius^ infcripta, trtasgrclibrcs excufabiles e- B it REGNUM ANIMALE. 

OfERATiONES Niturx incolarum prxcipu» funt : 

1. Mmlttplicdre Spccicm, ut ncgotiis fufficiant. 

2. JEquilthrium intcr Spccics Animalium 3c Vcgcubilium lcr- 

varc, ut proportio percnnct. 
Detortd/rc quotannis Vcgotabilia , ut renovetur annuum 
thcatrum. 

Coircere crronca, ne cxpellantur Icgitima. 
yf «ff rr^ languida, mortua, immunda, confpurcata, ftagnan* 
tia, acida & putrida, ut nitor aulx falgeat. 

3. Vindxcare fe ipfos ab intcritu , nc vacct adminiftratio. 

Oeconomia Naturx verfatur circa Rcrum Gencrationem ^ Con- 
fervationem^ DeflruSl lonem ^ Ut opus Crcatoris illibatum 
pcrfftat, ad quod tota confpirat Natura: • 

Generata calido fant^uine, pro cducationc, aliorum cura opu$ 
haher',t; cumque Creator non rcmunerandus primi individui 
curam gcsfit, dcpofitum hoc tranfeat linea defcendcnti ad 
natos, qui id parenti non rcddunt. 

Confcrvdtio quotidiano alimento , fcd latc difpenfo, adcoque 
impigre quaerendo;' fic Fames difpcrgit pcr orbem ca, qu« 
\'c:ius convocat. 

Deflruclio unius fit alterius rcparatio, cam dcficientibus ca- 
ciavenbus laboriofo venatu lulkrrtabitnr vita ; Sic Rapina 
rcrum omnium cft, quam armis, muoimentis, motu di- 
verfimodo, haMtuque cludant vivaciora, dum languida fuc- 
c^mbant & vegctiora in motu feftinent, ut opus naturs por- 
cnui flore rideat. 

Impulsores Naturas ctiam praefixi ad munia promte peragenda: 
Venus blanda ad Multiplicationem convocat irritatque, 
Fames avara ad Confervationem difpergit follicitatque, 
Dolor atrox ad Deftrudioncm concitat repellitque, 
ncque hi fine Numine. 
DIVI- REGNUM ANIMALE. DIVISIO Naturalis Animalium ab interna ftru£lura indlcafir: 

COR biloculare, biauritum; Jvivipaiis Mammalihns, 

Sangvtyie cs^xdiO, rubro. joviparis Avibtis. 
COR uniloculare, uniauritum; rpulmone arbitrario Amphibiis. 

S.mgTi»e {n^^idLO^ nibro. |branchiis externis Pifcihus, 

COR uniloculare, inanritum; Jantcnaatis Infeiii^. 

Sanie frigida, albida. \tentaculati3 Fermihus, 

I. MAMMALIA. 
Oor biloculaie , bianritum; Sayiguiyie calido, nibro (*). 
Pulmones refpirantes reciproce. 

MaxtlU incumbentes, tccls: Dentihus intrufis plerisquc. 
Penis in4:rans viviparas, lacliferas. 
Sei/fus: Linjua, Nares, O.-uli, Aures, Papillae. 
Tegmeyita: rili , pauci indicis, parciiTimi aquaticis. 
Fulcra: Pedes quatuor, exccptis niere aquaticis, in quibus pedtt 
poflerigres in canda finnam Com^edes» Cauda plerisquef ^ 

JI. AVES. 

Cor biloculare, biauritum ; Sanguine calido, rubro. 

Pulmones refpirautes reciproce. 

Maxilla: incumbentes, nud^, exfertae, edentulas. 

Pents fubincrans absque fcroto oviparas crulia calcarea. 

Scnfus: Lin^jjua, Nares, Oculi, Aurev absque auriculij^ 

Tegmenta: jpennae incumbentes , imbricatag. 

Fulcra: Pedcs bini. Als binc. Uropyginm cordatum. 

III.' AMPHIBIA. 
Cor uniloculare, uniauritiim; Sanguine frigido, cubro» 
Pulmones fpiraiUes arbitrarie. 
Mtxilla incumbentes. 
Pencs b:ni. Ova plerisquc membranacea. 
Senfur : Lin^ua, Nares, Oculi, Aurts variij. 
Tcgmcnta cutacca nuda. 
Fulcra vaiia variii, quibusdam nuHa. B 2 IV. PI 

(*} In omnibus «niiijnlibus, quibus fanguis non calct, vcnrriculus cordi» efl u= 
ricus. liaiL Boeth. I. p. in, inir^rus itaque quod 2 vsotviculo* «ofcli» 
Crocodiio adlcribat Huifclqviji itinn, 2^}. Vio REGNUM ANIMALE. 

IV. PISCES. 

Cor iinilocularc, uniauritum; Sangulne frigido, rubro. 

Jh ttMchiA' cxtus compriincndac. 

JMij.xilLe incumbeiuck. 

Pcrjes nulli. Ova absquc albuminc. 

Senfus: LinRua, Niircs? Oculi (uun Aurci;). 

'fcpmcntd: Sqium.^ imbricatjc. 

Fulcra: Pinnx Natatoriw. 

V. INSECEA. 

Co/- unilocuhrc, inauritum; Sanie trigida. 
Spiracttla: P©ri latcralcs corpoiis. 
AtaxilU latcralcs. 
Pe>7cs intrantcs. 

Sch fus: Lingua, Oculi , Antcnnx in capite absquc ccrebro. 

(non Aurcs, Narcs). 
Tcgmcr.ia : catapliradla cute olTca fuftcntame, 
Fnlcra: Pcdcs , quibusdam AliC. 

VL VERMES. 
Cor unilocularc, inauritum; Sanie frigida. 
Spiracuia obfcura. 
Maxiil^ multifarix, varias variis. 
Pcncs varii Heimaphroditis Androgynis. 

Senfus: Tcntacula ( Gaput nullum, vix Oculi, non Aures , 

NaVcs ) . 

'tegrncnta calcarea aut nulla, nifi Spinse. 
Fuicra: nulli Pedes aut Pinnae. VIVARIUM* Naturx 
Mammalia pilofa, Aves 
Amphibia 
Pifces 
Infeda 
y ermes plumofse , 
tunicata , 
fquamati , 
cataphrada , 
excoriati. fic alit Vl-plicis formas Animalia: 

in Terra^ gradiuntur, jloqucntia. 
volitant, 
ferpunt, 
natant , 
exfiliunt. in Aere^ 
in Calore^ 
in Aqua^ 
in Siceo , in HHmido^^n\^\m^i cantantes. 
fibilantia. 
poppyzantes. 
tinnitantia. 
obmutefcentes. CLAS- MAMMALIA. 

CLASSIS l rr MAMMALIA. Balatv. Pecortini G* crelnis Mu^itibv.s cmties 
Arentesqne /bnant ripcc colletqne fv.pnii, 

VlRGlL. 111: 554. MAMMALIA hac zsf '^nlla alia m.imrnata Anlmalia, ex Rruau- 
ra, vifceribus, orgirais homini proxima, pleraquc Qjiadnipedta^ 
iiobiscum Contlncntcm inhabitant, tanquam inter holles atrocini- 
nios; dum maxima pauca Piyinata \\mi Pclagum fc fubducunt. 

•VESTITUS Quadrupedium c PiUs flexilibus, molliflimis, dN- 
rins^lis, injuricc minus obnoxiis ; ilsque fertilioribus m fni^idis 
quam srLuantibus tcrris. Hi vcro Pi!i in Aculeos coaliti (Erina- 
cco, Hyltricibus) , aculci explanati in Squa.nas (Mani), Iqua- 
mae coadunatx in Scutum ( Dalypis ) ; at pllorum vellus lacpe 
dirtinclum Sutnris (Cani, Equo), qusc elongatae in Jubam 
(Equo, Sui); Sed Aquatica nuda cvafere , ne madeficrent , nili 
in tcrram exire ah!quando ncceffe habeant. Praetcrea Facies fc;- 
pe J^crrucis fetiferis, Labia Fturtjjis ^ Mentinn Barba (Homini, 
Simis: , Caprai) & Pcdes Peausque Callis ^ (Equo, Camclo,) noii 
raro notata funt. 

FULCRA, motus inflrumcnta, pro e?^peditiori fuga ia evitan- 
" do hoftem, aut aiTequcndo prxdam, 1>.rrestribus funt Pe- 
dcs //^, quorum antcriores Palmis inftrauntur, intcrdum tan- 
quam Mayius remoto pollice divifa; (Primatibus , Didelphibus) ; 
Pofleriores autem Playnis^ ut validius properarcnt, & hi vcl 
Palmati digitis mcmbraiia conncxis, ut natarcnt, vcl Fiffi d'p- 
tis fcparatis,- ut facilius orrcrcnt, aut Talis- innixi, ut firmlus 
pcrfirtcrent (Homini, Urfo); Ne vero fuga dctercrentur inter 
afp«ra, vcl dcnf® vdlerc manicati (Lspori timido, Vulpi Lngo- 
po, Bradypis), vel ungulati ufigulis tanquam calccolo digi- 
tum vcfticntibus (Belluis, Pecoribus), quibus fospe ct^am Tali 
^ fucce/-tnriatis incluli ; at vcro f^^roclora magis unguiculata 
UfiX^tlhiis digito f.ipcrimpolitis ariihta ari:-ur.aquc, ut pr^dam ap- 
prchcndjrcnt, advcrfarium laccrarcnt, tciVamvc^fcdcrcnt; his uii- 
gvcs plcrisque fubulati , arcuati ; paucis manuieatis ovales , compla- 
nari; at vcro rapaciorcs Fercc urtgnibus annatx fubulatis; fcd/o- 
I.intiascX maniljusi elongfttis palmatisquC aera fcandiint (Vefpcr- 

B 3 tifio- 22 MAMMALIA. tiliones), vel mcmbrana inter ptlmas pbmasque eTpandcnda ve- 
lihcam (Lcmur, Sciurus, Miis). Alitci- Aquatica , iin^uibus 
Dngulisquc deilituta f. mM/ica^ quonun biachia iiitra latus letra- 
^ia, ifi feniora pollicc coadunata plautis in Fimiam horizouta- 
lcm (Cct:s). 

ARM A Mamnialliim pr»ter di6los Ur^gue^ ^ nominandosquc D^>r- 
imprimis Cnrn^ia cnrtilnginea capiii infena lunt; ha:c vcl 
fo t(U pc:enni:i (Rh*'ioce'-oti , ycl rrf/wo^rf annua, piimumqt.e pi- 
Infa apiccquc c.ciccnna (Ccrvis)^ vcl c.via va^iuamiii baiique 
creiccntia (Jicnus, Capris , Ovib is), quin.is advcrlaiium occur- 
fant, jenetiant, veibcrant; lic cludiint holkm varie vcl dimi- 
cando, m idciid^, laccmndo, cnlciuando, tciicndo, vcl currcn- 
do, lubiilicnd-j, fcandcndo, t')dicnd6, "rinando, natando, vo*- 
Jitando, vel foetcndo, clamando, tcrrcfaciendo. 

CIBARI A indrumenta D<:?//^/ audiunt, qui trl|ilices : Priynor<rs fx* 
pc CDHiprcfli Inciiurcs pro evellendo, rodendo, confcindcndo ; 
Ltwiarti conici h-n.^^iores absque antagcnilta occurlantc pro la- 
cerando ; ^/j^/o/^rf j hriorcs pro contcitudo, & hi obtuli phytipha- UMBRACULUM cft Cauda , e vertebrls ^or{\ multiplicatis 
pollicc elonb;ara, qua uirpiffimffi abfconduntur partes; hsc pau- 
cis fjulla (Homini, Simiis & Muiibus nonnullis), abbreviata 
nec femoribus longior (Lcpori, Satyro, Talpsc, Erinacco), e- 
lo-figata ad pedum longitudincm & ultra (Canibus , Muribus, &c.); 
harum linguljs vel Nud.e ( Muribus ) , vel Prehey^Jiles convol- 
vendcE proque quinta manu infervientes (Simiis, Hyftrici, Df- 
delphibus), vel Cor>toj\i' longis fetis (Equis, Bobus) , vel Hocco^ 
fiC ^ipicc penicillif • rmi (Leoni mari, Murijaculo), vel Dijiicha 
utrinque pilofse (Sciuris , MyrmecopbagaB;. 

CUSTODES Animalium Senfusf^nl pro confervatione individui : 
Auricuice ^ exceptis aquaticis, pro Auditu prsftantiore : rotunda- 

ts, ovats, acutgc, acuminatae, filfae; erects, pendula;. 
Oculi Pupilia orbiculari diurnis, lineari expandenda vcl perpen- 
diculari vel tranfverrali nofturnis. Membrana niiiitans pau- 
cis. Palptbra niobiles omnibus ; utrasque ciliatac (Homini Si- 
miisque), fuperiore tantum ciliata reliquis plerisque. 
Kafus compreffus, fimus , refim^s, aut bitidus , labiis brevior 
(Simiis), paulo longior (Feris plerisque) , aut elongatus in 
Probofcidem (Elephanti) ; Nares ovatac aut orbiculats. 
Lingu4 MAMMALIA. Lin^ud fimplcx plcrisque, denticiilato -ciliata (Cflnib'Ts), fupra 
aculeata (Felibusj, lintormis (Manibus , Myrmecophagis) , bi- 
fiJa (Phoc''s). Liihium fuperius lacunorum plerisque, bitiduin 

(Gliribas). 

GENITALTUM curiofior indagatio abominabilis difplicet, quam- 
vis varia & lingttlaris Clitoride, Nymphis, Scroto, Pene, qui 
tamen polFet ad ordincs naturalcs viani monllrarc. 
Venere Faga pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter fe > 
quo valentiores polleant pro fobolc vivaciorc, ineuntes femi» 
nas viviparas foetum intra fe cxcludcntes, quem enixum la- 
£iant, defendunt, curant in proximas nuptias , adultiorcmve ae- 
tatcm. Poh^ayna autem nonnullis, ubi Mas gynasceum ex 
pluribus feminis libi afTociatis dctcndit (Phocce) ; pauciffimis 
vero Monogiiinia ell: , dum Mas & Femina individui focii cu- 
ram gerunt foetus (Simice nonnulls», Lemur, V^efpertiliones , 
Erinaceus). 

MAMM^^ la£lantes Feminis omnibus, etiam Maribus (excepto 
£quo) numero determinato pares. PeSijrales (Primatibus, 
Cetis) ; Abdominales (Didelphibus , Phocis) ; lyigutnales (Pe- 
coribus, Belluis); Ahdominales Pednralesque fimul (Gliribus 
pluribus) ; lon^itudinalifer digeftac (Suibus aliisque) , at facpius 
biniE pro fingulo foetu ordinario. 
Usus: coluntur varia imprimis Pecora ob Cnrnes ^ Lac ^ Corium^ 
Vellera^ Pingucdincm ad Onera vero Eqvus, Camelus, E- 
lcphas ; inftituuntur Ferai variae pro venatu , niHribus , fcrperi' 
tibiis\ Vivariis aliervantur rariora, 

AUCTORES prssccdentis feculi Ges5<erus, Al]drovakdijs» 
JonJljKus^ prxfenLis Ra]US , Brisson, H')nttihus\ .Scient a ex 
ovo ordienda fecundum cujuscunque Minimalis Defcriptionem'* 
Dixtam, Occonomiam, ut ex hiftoria fines Creatoris cruantur , 
vide exempia dv^Cane djmcltico, C >C; vo Tarando, Mure 
Porccllo, Sue Scrota, Ove Ariete in Amucn. Aiadcm. propoiita. 
4 ORDI- M MAMMALIA» 

ORDINES impi-Mnis a dcmibus dcfumuntur: 
^ .Pr'morc8 nulli Htrin^jue ' PRUTA. i. 

^Unf^ircuIata. ' V\m )rc9 inci^orcs 2, Laniarii o. Gl.IRES. 4. 
g Dentes 'i Pr'mnrcs /»r//(/>^f 4, Lininrii i. PRJM ATES. i . 
2 iPiim rcs t^Jw/V/ (6,2,1 oj Laniarii i. FERyE. 3. 

> Ungulatfl. ;PiMTi )rcs Suprtiores hf i>;ft'riorcs BELLU.^.6, 

Do.ret • Piimircs Superiores nulli - PE(X)RA. 5-,' 

> Mutica. Dcntcs varii in variis - »• CE TE. 7, 

I. PRIMATES. 

Djiitcs primores incifores : fupcriorcs ly paralleli, Laniarji 

folifa> ii. 
Mammse peiftoralcs bin,c. 

Pc.lcs Alanuj funt'^ Ungues coyyiplanati ovalcs. 
Biach*a diJula claiiiulis inceju tctrapodo valgQ, 
Vitlus incidcndo frudus ^ fcandendo leilos, 

II. I3RUTA. 

Dentcs primorcs nulli fnperius aut inferius, 

Pedes Hf:guibus validis, 

Inceffas i^iepiior. 

Vidtus coyHpriraendo^ s 

III. FER^. 

Dentcs primores conici ntrinque fapius FI. Laniarii longioreii 

Molarcs cufpidato - conici {non truncati). 
Pedcs unguiculati Unguibus fuhulatis. 
Vidlus lacerando cadavera rapinasque animalium, 

IV. GLIRES. 

Denbes primores incif jres 2 , fuperius inferiusque. Laniarli nulli^ 

Pedes unguiculati curfu f .Iientes. 

Vicius rodendo cortices ^ radices ^ vegetabilia^ 

V. PECORA. 

Dentes primores inferiores incifores plfir^s; fuperiores nuIU» 

Pedes ungulati^ bifulci. 

Vi6lus evellendo plantas rurninandas. 

Ventriculi 4 : Romcn macerans , ruwinans ; Reticulum can' 
cellatnrn ^ recipicns \ Omifus mnltipiicalus confumens \ Abo- 
niafus fafciatus , acefcens Coagulo pro fcbo , ut rninus aU 
felefcant, 

VI. BEL- MAMMALIA. 2f 

VI. BELLU^. 

Dentcs primorcs oHufi. 

Pedcs ungtilatt. 

Inceflus gravis. 

Vidtus extrahendo 'vegetabiliai, 

VII. CETE. 

Pedum loco Pinnce pe(^orales ^ caudce loco Vedes compedes in 

pinnam {plagiura) planam. Ungues nulli. 
Dentes cartilaginei. Nafus frontis fecpe fifiula. 
VI£tus e MoUufciSy Pifcihus. 
Locus pelagicus. 

Jrios a Pifcibus divulfos juffi Mammalibus affociari ch Cor hi*^ 
loctdare calidum.^ Pulmones refpirantes ^ Palpebras mo^tles^ 
Aures cavas Penem intrantem Feminam Mammis la£iantem^ 
id(^He ex lege natura jure meriiociue. CHA- Z6 MAMMALIUM Gcnert. 

CHARACTERES MAMMALIUM. 

r. PRIMATES. 

1. HoMO. Nofif ic ipfnm. 

2. Simi:l. Dentes laitiani ^ htytc remoti, 
5. Lemur. Denta frimorea inferiores 6. 
4. Vcfpcrtilio. il/t/;;;/; palmato - volatiles. II. BRUTA. f. Elcphas. 

6. Trichcchus. 

7. Bradypus. 

8. Myrmecophaga. 

9. Manis. 

10. Dalypus. Defttef laniarii molares; Nafns probofcide 
elort^atus. 

Dentes la»i<irii fupcri ^res ; molares ex ojje ru- 
gofo. Pcdes compedes. " 

Detites molares primo longiore , ahsque lania' 
riis primoribusTc. Corpus pilofum. 

Dentes j^ulli. Corpus pilofum» 

Dentes nulli. Corpus fquamatum . 

Molares ah^cfue laniariis frimorihusve. C^r- 
pus cataphradum. III. FER.^. 

1 1 . Phcca. Dentes primores fuperiores 6 ; inferiores 4. 

12. Canis. Dentes primores 6, 6: fuperiorcs intermedii lohati. 

13. Fclis. Dentes primores 6, 6: inferiores aquaics. . Lingua 

aculeata. 

J4. Vivcrra. Dentes prtmores 6, 6: inferiores intermcdii brcviores. 
1 Muftcla. Dentes primores 6, 6: inferiores conferti : duohus al* 

ternis interioribus . 
16. Urfus. Dentes prir/iores 6, 6; fuperiores excavati. Penis 

o(fe fiexuofo. 

1-7. Dldelphis. Z)^?^^^J primores fuperiores 10; inferiores 8. 

18. Talpa. Dentes primores fuperiores 6; inferiores 8. 

19. Sorex. Dentes primores fuperiores 2; inferiores 4. 

20. Erinaceus. primores fuperiores 2; inferiores 2. IV. GLI- X MAMMALIUM Gcnerj!. IV. GLIRES. 21. Hyftrix. Corpus Spiyiis teSium. 

22. Lepus. Dcites frimores fuperiores duplicati. 

23. Cailor. Dentes ^rimores fuperiores an^ulo re^o excnunti, 

24. Mus. Dentes pnmores fupericres fubulati. 

25". Sci rus. Dentes primores fuperior. cuneatt^ inferiores compreJJL. 
26. Nodilio. Derites frimores inferiores hiloht. Manus palmata' 

^ lolatiies. V. PECORA. 27. Camelus. Ecomis. Dentes laniarii plures. 

28. Mofch iS. Ecornts. De/aes laniarii folttani: fuperiori!;. exfcritS. 

29. Cervus. Comua fulida.^ ramofi.^ decidua. Dent. lan. O. 
30^ Capra. Cornua tubulofa eretia. Dent. lafs. o. 

31. Ovis. Cornua tubulofa reclinata. Dent. lan. o. 

32. Bos. Cornua iubulofa porreda, Dent. lan, o. 

' VI. BELLUjE. 

33. Eqvus. Dentes primores fuperiores 6; inferio^res 6. 

34. Hippopotamus. Dcntes primores fuperiores 6; inferiores 4. 
35". Sus. Dcntes primores fupcriores 4; inferiores 6. 
36. Rhinoceros. Dentes primores fnpiriores 2 ; inferiores 2. VII. CETE. 37. Monodon. Dentes in maxilla fuperiore 2 protenfi. 

38. Balacrm. Dentes in maxilia fuperiorc-.^ cornei. 

39. PhNfcter. Dentes in maxiila tantum inferiore. 

40. Delphinus. Dentes in maxilla utraque. I. PRI- al MAMMALIA. PRIMATES. Hom». 

I. PRIMATES. 

T^entes T^rimorcs incifores : Juperiores 

IV, parallcii, 
Mamrna Pe^torales II, 

I. HOMO. Nofce tc ipfiim. (*) 

Sapicns. i. H. diurnus; varians cuhnra^ loco. 

fcrns. Tctrapus, niutus , liirfutus. C^f^^^fA 

yuverjis Urfinus litbunyjjis. i66l. jSlii^ft.k. ^nn.t>^ 

'Juvtnii Lufinns hefcnfis. I f^^. > ^'<rt,p^f 

Juvenis Ovinus hibernus. 'Tnlp. ohf. IF: 9. 

'Jfuvcnis Bovinus bamber^enfis . Camerar. 

Juvcnis Hannoveranus. i-ji^. ^c/» ^re/Ziptu . 

Pucri 1 Pyrc/iaici. IJK). . 

Puella Tra?fifa!ana. 1717. /YmU^^^J t^cpcfu^^ ^ 
\- Puella Carnpanica. 1731. /# «^•w c<y>/i , /rrr /^^/_ 

Johannes Leodicenfis. Boerhaav. (^*^ P^/r - 

-h /Yt^pptU/ c^/»^^ . ^^^' 

NossE Se Ipsom gradus eft primus {kipienri®, diftumquc Solonis , quondAm 
fcriptum litteris aureis fupra Diancc Templum. M71J'. ADOLPll. FRID. 
Prafat. 

Fhyjioh^ice : Te conrevtnm Nervis , intertexrum Fihris , Machina fraj^ili, fed ado- 
lefccnte in perfedifnmam , facultatibus inlhu^Ttam ferc omnibus pluribus- 
que, quam reliqua cund:a. Nuduin in nnda huvio y natali die , ahjecit natn- 
ra, ttd vagitHs flatim ^ ploratnvi , inunibus pedibusqne devincieitdnm , flens A- 
tiimal ceteris impcratnruvi ; cni /cire vibil Jine doctrina: nonfari, non in^re- 
di , non vefci , non aliud 7taturce Jponte. Plin. Vides itnqne qiialem vitavi 
vobis rernm natura proviijit, qna primum nafcentium omen fletmn _ejfe voluit. 
Seneca. Sed vtiferet atque etiam pudet cejlimantevi^ quam Jit frivola animar 
lium fuperbiJfiJtti origo. Plin. 

Tecnm habita ! 

Diatetice: Te fanitate & tranquillitate, fi noveris, felicem , Croefo, Salomo' 
7ie , Alexandroque viajorem: Te Moderntis confcrvandum , Kiinii} deftruen- 
dum , Variatis flffieiendum , /w/uetzV frangendum , Covfvetis indurandum ; 
Tc polyphagiim Culina inftruftiflima , per errores grntiflim.-i , ignc viiioque 
horrenda. Pcrvo fames conjlat , mogno faJHdinm. Opinio imnicnjuvi ^ejiderat ^ 
'Natura exigtitim(d parabiley ergo ad Jitpervacanea fudattir. Senec Pront vivis ita 
ihis. Cnra vaktudinem ! 

Pathologice: Te tnmidam usque dum crepueris buUam , piloque pendulam in 
puniElo fugientis temporis. Nihil entvi homine imbecillins terra alit. PIo- 
mer. Nulli vita fragilior ; nulli tot Morbi, iot C«y<t', tot Perictila, Breve 
univerfum ntiqne ccvi tempus : Pars aqua viorti Jimilis exigitur ; nec reputan- 
tur Infantia anni y qui Jhifu carcnt; nec Senectcc in poenam vivaces; hebefcimt 
Senfiis , torpent Membra , praemoriuntur Vifns , Auditus , Incejfns , Dentes , Ci- 
borum infirnmenta. Plin. Sic magna pars mortis jam prceteviit, quidqiiid ei'- 
taiis retro ejt Mors tenct. Totum deni(^ne himc , quem vides, popuium-, qttons- MAMMALIA. PRIMATES. Hom*. 29 Amertca- et' riifiis , cholericus, re6tus. 

nns. P/7/V nigris, redis, cralfis ; Naribus ^%\XiX\%\ Factc 
ephelirica; Mento fubiniberbi. 
Pertinax, contcntus , liber. 
Pi^f^it. fc lincis dcedaleis rubris. 
Regitur Confvctudine. 

EuropceiisB' albus, fanguincus, torofus. 

Pilis flavefcentibus prolixis. Oculis cseruJciS* 
Levis., argutus, invcntor. 
Tegitur Veftimentis ardis. 
Regitur Ritibas. 

Afiaticus.y . luridus, melancholicus , rigidus. , 
Pilis nigricantibus. Oculis fufeis. • 
Severus., faftuofus, avarus. 
Tfgitur Indumentis laxis. 
Rcgitur Opinionibus. 

♦ 

Afer. nigcr , pMcgmaricus , laxus. ^ > 

Piiis atris, contortuplicatis. Cutc holofericca, Naf(^ 

lihio. Lahiis tumidis. Femivis iinus pudoris ; Mam^ 

m<s ladantes prolixae. 
Vafer ^ fcgnis , negligens. 
Ungit fe pingui. 
Regitur Arbitrio. 

Monjiro- e. folo (a) & arte (b, c,) variat : 
fus. a. Alpini parvi, agiles, timidi. 
Patagonici magni, fegnes. 

b. Monorchides ut minus fertiles : Hottentotti. 
Juncea puellx abdomine attcnuato : Europsx. 

c. Macrocephali capitc conico : Chincnfes. 
Plagioccphnli capite antice comprefTo : Canadenfef. 

Habitat intra Tropicos Palmis Lotophagus. 
Hofpitatur extra Tropicos fub novercante ^Cenre^ carni^ 
lorus^ . 

De- qnc cogitas effe ; cito natura revocavit ^ coiidet ; Mors tmnes ceqne vocat ; ira- 
tts Diis propitiisqiie viorieiiduvi, Sencc, Il\ ^p, 
Memento viori ! 

"Natiiraliter : Te andacis naturj^ miraculum , Animalium pvincipem, ci;jus caus- 
fa'cun£la g;enuit nstura , efle Simium aniiTiAl flens, ridens, melodum , lo- 
quens, docilc. judicans, admirans, fapientiflimum :• led fragile, nudum , fu- 
fl^te natura inerme, ad omnem fortuive ctntumeliam projedum , ^iliens o- 30 MAMMALIA. PRIMATES. Homo. DE<iCiuPTio: CoRrus crcaum, nudum, Pilis raris rc* 
m- rllimis adrpcrfum, fubfcxpcdalc. 
Capuf ob)vatum: Pi/cui longlus pilofus : Sinciplte oh- 

tulb, l^ertice obtunilimo, Occiptte gibbofj. 
Fdcies nuda: Frojs plaai ifcula, quadrata, lcmporibut 
comprcfni, nn-];ulis linu intra Pilcum adfccudcns. 
perciita prominula piiis cxtrorfum in luturam imbrica- 
tis, jntcrlHnda Giabella paniufcula. Pulpebra fupcrior 
mobiiis, ikjfcri(/r quicta; utraqnc C/7//r c Ihntibns 
fub.ccurvaus pc6tinata. Oc.lt rotundi : Pnpilla oibi- 
culata absquc m:mbrana nidtitantc. Gence giobx, mol- 
liufcula), coloratx. MaU comprcs/iufculx. Bncc<e 
laM -res.^ A^^/wj prominen^; , labio brevior, comprclfus, 
ap'cc altior gibboliorquc : Naribut ovat's, intus hirtis , 

• marginc crafTiufculo. Labiuy/i pipcrius fubpcrpcndicu- 
larc, LncuTta exaratum; L ibium iyifertus crcdiufcu- 
lum, magis gibbum. Me--7tum p.om-ncus, obtuf;m, 
giobofum. Os marib .s fctis barbatiim, imprimis mcn- 
tum fctis fafciculatum. Dertcs utrinque Primores in- 
ciforcs, cre6li, paraileli, approximati. Lamarii f^li- 
tarii, paulo 1 >ngiorcs , urrinqne rch'quis approximati; 
Moiares quini, obtuliufcnli. Attre^ latcrakcs : Auricu* 
/<f rotundat )-l mata; , appreffiufculse , nudse, fupra mar- 
gine fornicatse; infra ^ibbofse, molies. 

TRUN- pi5 indiojens, anxijE inentis follicitfcque tuteljc, querulas vita , precarii fpiri# 
tus , pcrtinacis fpei, tnrdae fapientije. Teniporie annihilnti emortui con- 
temtnrem , prrcfentis vividi dilapidatorem , futuri dubii aeftimatoreni in vi- 
tn volucri, pretiofiflinia , irrevocabili ; fic optima qu^cque dits miferis mor- 
talibus asvi primn tugit ; alium ad quotidianum opus laboriofA Egeft is vo- 
cat; «lium Luxus incarccrat, altilemque luftbcat; alium Ainbitio nunquam 

Jiuicta folicitflt; alius Divitiis, qaas cptaver?t, metuit, & voto bborat 
uo; alium Solitudo, alium femper veftibulum obfidcng turba. Hic fe ha- 
bere dolet Liberos, hio fc perdidifte; Lacrymae nobis deerunt antequam caua- 
ivt dolendi, quas deteriJiant fola oblivia. Sed quousque nos malos noftra 
' rr«b TApuere : circumferrc pericula , ruere in ignotos, iratos fine injurin, 
ferarum more occidere qucm non oderimus, fecundos optarc ventos, quo- 
Tum felicitas eft ad bella perferre parum videlicct ad mortes noftras terra 
late patet. Sciiec, cetera animantin congregari contrn (lijjimilia y at Homini 
flurima ex homine inala ! Plin. 

Innocne vivito^ Numen adefi! 
Politice: Te re£li loco tenere errorem publicum fa^Snra, qui te vix cnixum 
confvetudinis larva induix, nutrit, educat, alit, regit, lecundum quam ho- 
neftus, fortis, fapieixe, moratiis. pius exiftimaris; Cum gubernatus Opi- 
nioae vivas ad Confretudinem , nec ad Rationem. Te , inter perituros 
conftitutum, cum nuili conci^it impune nafci, bencficii loco pctere , ut MAM1VIALIA. PRIMATES. Homo. TRUNCUS conlians Collo, Thorace, Dorfo, Ab- 
dominc : 

Co//>7/« teretiiifculuni, capitc brcvius; Cervicii Nucha 
concava; Gula lupra coBcava, mcdio fubtus gibba. 

Thorax anticc poftlcequc deprefliufoulus : PeSlus planiu- 
lculum, Jn^ulo excavato, AxiUis concavis barbatis, 
Scrobicjilo planiorc. Mamma: du^e, pedlorales, diftau- 
tcs, gibbae, rotundatae; P^fpzV/^ cylindrica, obtufa, ru- 
gola , arcola cinda. 

Dorfum Ter^o planiufculo, Humeris «xftantibus, /»- 
terfcapulio deprelfo. 

Abdomen gibbam, laxum: Vmhilico cxcavato, Efiga^ 
Jlrio planiore, Hypogaftrio gibboiiore, Hypochondriis 
rotundatis, /«g-/^/;?/7>«i planiulculo-concavis. Puhis vt- 
gio barbata. Genita!iaQ\^Qii2i: P^^/t" cylindrico, Scro- 
to fubrotundo, rugofo cute laxa, futura longitudinali 
per Perinceum excurrcnte; f. Vuiva gibba, comprellju- 
fcula, clitoridey nymphisque inllrudta. Cauda exfcrta 
uulla. 

AR. ultimus cerviccm praebeas , duim interim, diilci fertuna ebrius , colligen- 
do in crallinum Lvipillos fortunsc certas , latratu in furorem ageris, alit«r 
theoretice pios odio perfequeris , qaantosque tumultus excitas, non ut fer- 
vias , fed cui; nugis irrevocabiW tempus confumis ; immortdlia «ternaque 
«nimo volutas, dc feris nepotibus pronepotibusque difponis, novas fpes 
oblitus conditionis Tuac inchoas, immemor fepulchri arces ftruis, cura 
interea longn conantem mors opprimit , at in agone oculos aperieos 

(^av3'^u)7ro^'^ fomnium primo obfwvas; Sic vivimns nt ijHmortaUf ^ 
morimur ut mortales! Senec. 

F.fio ontifMa virtitte fide ! 

Moraliter: Te combinatum Medullari animato volante Juftum & Corporeo «f- 
^feituofo volente Gratum , fub iarva Ineptum , Lafeivum, Sedatorcm , Ambi- 
tiofum, Prodigum, Queruluin , Altutum , Morofum , Invidum , Malitiofum, 
Avarum , t»rtWj/orw/rtrz in Attentum , Calhnn, Confideratum , Modertum., 
Sobrium, Tranquillum, Sincerum, Mitem , Beneficum , Gratiofum , fuis 
Conrentum. l/wf animantium LuHus ^ LvxHria^ Avibitio ^ Ayuriiia, fiv<nii'- 
^ue cufidg ; (hrut at^ue etiam pcjl fe (U: fHturo, Fhn. 

Benefac Utare ! i% MAMMALIA. PRTMATFS. Homo. 

AR rUS cx Manibus loco pcdum antciiorum & Pcdi* 
hus pollcrioribiis : 

Manuum Armi divaricnti , crairiufculi , tcretcs, longitu- 
dinc pcdum. Cubuus -btu(b-pr(>m:nuius. LJlria cras- 
litic armorum, tcrcs, introrfum plaiuor. Palwx rotun- 
datx, dihuatx, planx, cxtus convcxacf; con(^ava ; 
Di^tti V: Pul.cx rcmotus, brcvior, cralTior. Digiti 
2, 3, 4, S ai proximati, horum 5- miiior rcliq .is, dciii 
2, 4, fcd 3 paulo lougior , mcdium icmoris attingcns. 
U»;^ucs omnibus rotundati, obovaii, plano-convexi, 
tu/iula pallida. 

Pcdum temora approximata, Lumbis mufculofis, Nati- 
^«xgibbis, caniolis, Gcnuhus antrorfum vcriis, obtufis- 
limis, poplitibus f'.ibtus conca is.. Crura longitudine 
fcmorum, polticc mufculofo- vcntricofa , infcrnc anga- 
itiora, anticc macra. Calcanei Talis infillcincs, pio- 
minuli, gibbi :^ Malleolis latcralibns, opt-oliris, hemi- 
fpha:ricis, duriufculis. Plantce oblungx, fnpra con- 
vcxiuiculx, fubtus planae, transvcrfe conca\ ai. Oigiti 
V: omnes incurvi, fubtus gibbi , approximati. Pnllex 
crafiior, brcvior; 2, 3 fubxmalc^, 4, 5- dccrcfcentcs ; 
ultimo minimo. Un^ucs ut in Manious omnes. 

Differt itaquc a rcliquis Corpore erccSlo nndo, at pilofo 
Capitc, Superciliis, Ciliisquc, maturis Pubc, Axillis. 
Mamms 2 pc61:oralcs. Caput Cerebro omnium m\- 
ximo; Uvula; Facies abdomini parallcla, nuda: Nafo 
promincntc, comprelfo, breviore; Mento prominente. 
Cauda nulla. Pcdes Talis infiltentei. Mares mento 
barbato ; Fcminx imberbi. ^ ^< 

A^.r. /Jyy^c Kt^.^jL^ f4t;7S7 y^^lr^ 2. H. Theologice: Te ultimum finera creatioriis; 

In 'iclluris glpbuin , Omnipotentis magifterium , introdu£lum ; rationc fapieu' 
te, fecundum fcnfus concludente, nuindi cor.templatorem ; ut ox opere ag- 
nofceres Creatorem omniporentem , o-nnifcinm, immenfum & foipifernum 
DEum , cuius fub imperio quod moraliter vivas., a juitisfi ua ejus Neiueli 
convincaris. 

(Cetera vevelata a Theologis explkanda.^ 

Duo namque fnnt q^a in cognitionem JJei ducunty Creaiio ^ Scriptura^ 

AuguffinHf. 

DEUS itaque Natnra cognojcendus , dtin Dofirina recooiwjiendus. 

Tcrtulian. 

. Uonto Jolus DEum coniemplatur t "Satura W Revda^ionis enndevt Aucloreittt 

quevi Te Deus tjfe 
jttifity hnmana qm parte locatus es in re, dijce, Perf, IIIl 7/, 
MementQ Creatoris 'i m ! 

?J<^<^rJ /if^^^ // f/^^ro ^^^^ J/,Zo, MAMMALIA. PRIMATES. Homo. 33 Troglo- 2. H. no6lurniis. * Amoett. acad. 6. p. 72. t. y6. f. i. 
dytes. Homo fylvellris Orang Outang. BoMt. iav. 84. /. 84. 
Kakurlacko. Ko^p. tUn. c. 86. Daltyj. orat. 
Habitat in jEthiopias cnnterminis (Plin.^., in Javae, 
Amboinae , Tarnateje fpeluncis , in monte Ophir 
iVialaccas. 

Corpus aluum., inceffu ereBum.^ nojlro dimidio minus. 
Pili^/^/, contortuplicati. Oculi orbiculati: iride pu- 
pillaque anrea. Palpebrae antice incumbentes cum 
Membrana niditante. Vifus latdralis ^ nodurnus. 
Manuum digiti in eredo attingentes genua. Aetas 
XXV annorum. Dk c^ecutit latet; Nodu vtdet^ 
exit furatur. ljQ(\U\t\.\v Jibilo ; Cogitat ratiocina- 
tur credit fui cauffa fatlam tellurem fe aliquando 
iterum fore imperantem fi unciuam fides peregri- 
natoribus multis. Autoptte in hac cT proxim.ii ob-^ 
fervent num femince Clitoride ^ Nymphis infirum" 
tur ^ quibus Horno a Simiis dijfert. c 1. si- (*) Gaius Tro^lodytJE ab Homine diflin£lum , adhibita quamvis omni attentio- 
ne, obtinere non potui, nifi afTnnierem notfim lubncam , in aliis generi- 
bus non confhntem. Nec Dcntes laniarii, minime a reliquis remoti ; nea 
Nymph-T: CafFrjc, quibus carent Simis , hunc ad Simias reducere admitte- 
bant. Inquirant aucoprtc in vivo, qua ratione, modo notie aliqus exiftant, 
ab Hominis Genere feparari queat, nam inter jiviias vetfavtem oportet ejf^ 
Jimiam, Apollodor, 

SpecieiH Troglodytai ob Homine fapiente diftin^tisfimam , nec noftri f^eneris il- 
lam nec fanovinis efie , Itatura quamvis fimillimam, dubium non eftj n« 
itaque varietatem credas , quam vcl fola Membrana ni*^itans abfoluce ne» 
gat, & manuum longitudo. 

Afri Pilos contortuplicatos , qti^mvis albos , in hoc miratus fum , collatis impri» 
mis Varietatum cauflls in Piantis , & Animalium generHiion© ambigena, nec 
tamen quidquam de Mauris nigris ex albis ftatui. 

Profldflviitns nec dixi hps filios tenebvs , quamvis nos ultimum flinus Creationig 
opus. 

LuCifer; Homo caudatus-, Amoeit. acad. 6. p. 70. f. 7^. /. 3. MauptV. epifl 7. 
Kop. it,~(f. Bent.jav.S:, nn Gefv, quadr. gy. Aldr. digit. 2^p? incola 
orbis antar£lici , nobis ignotus, ideoque utruin ad Hominis aut Simis ge.- 
nus pertirieat, non determino, Mirum qnod ignam excitet> «arneique ^s* 
fec, qviamvis & crudas voict, leftiiiionio Pvrregrinantiiwi, 34 MAMMALIA. PRIMATES. Simln. 

2. SIMIA. "Dentes Trhnorcs ucrinqiic IV, appro- 

xiiDuri. 

Laniarii folitnrii , lonjiiorcs , 

linic rcnioci. 
Molarcs ohciifi. ^^^. "^'Jf^ • 

* Cuuda KulU: vSimijc veterum. 

Satyrus. i. S. ccaiuV.na fcrrogiiica, laccrtorum pilis rcvcrfis, na- 
tibus icctis. .'imoen. iicad. 6. p. 6^. r. 76. 4. 

Hc^mo iNlvcltiis. Edw. uv. p. G. t. 11-^. F 
f^. S.-tyrus ir.dicus. Tuip. ohf. 3. c. 5*6. Siottn. Lond. 
173S. iahula. Chimp-anzcc. Scr-^-'^ '^. 

Hidntat in Oriciltc. ex dono D:m Edwards. 

Corpus bipcJalc ercilum., nndique vejlitum, bruH' 
neurn: pilis rarioribus , rujo- jufcis ion/itudine vix 
diiiiti. Fili in iacertts rcvcrfi verfus ciibitum. Na- 
tCb tcihc. Caput rotuKUimi. Fron^ni^da. Oris rnar- 
^<j'hi>tus. Ciiia nigra: fupetiora longiora denjio^ 
ra. Superciliurum Iolo feries transvcrfa pilorum. 
Narcs brevijjima fubvillofj. Fzlmx intus giabr.c ^ 
pollice paimn hreviorc. l-*lanta2 forrna pcdum., poiii- 
ce brevijfimo\ reiiquis digitis iongtoribus . 

An (6 Spccics diflin6ia quam vtde Amoen. acad.6. p. 
69. t. 76. /. 3. ccrte Q abdomine vcntricofo glabro 

diffcrt- an fexu> r /$arc?<<^<$^^ / . 
Scr.T.Z ' 

Sylvanas. 2. S. cca-idara, natibus calvis, capite fubrotundo. 
Simia. Gef/. quadr. S47. .V/fr-/.4- . 
Simia unguibus omnibus planis & rotiindis. Brijf. quadr, 
188. 

Cercopithccns. 'Jonjl. quadr. t. 5-9. /. 5-. 

Habitat in Africa, ^eyloiia. Minatur minis ca- 
chinno blanditur Caffrorum more faiutat. Sorbilia 
manu hanrit. Femtna menftruat- 

Frons ad fuperctiiorum regionem trctHSVcrfe gibba. 
Pellis urjina. Scrotum tanquam intra vulvarn re- 
coiiditum^ vel penis intra Scroti foramen\ autumno 
Tefliculi intumefcunt. Sedes Femina rapi injlar 

€XtH* Sinii'< q\iam fimilis rurpifTims bcflia nobis, Emmu: quod Simiffi Mammfc , Uvula, 
Uterus, Cilia , Mufculi loqucl!C , Ungvcs Hominis funt; anuIIisRerc mirabile, 
Clitoris, Nymphfc; Miruvi adeo pnriim differre JtultiJJimam Sivi/.nn a Japteft' 
tjjjinw Humine^ ut ijie gtodtetes nntHra etiummm qnarendttf , ^hi kot limitet* MAMMALIA. PRIMATES. Simfa, 3r 

N 

extuberans. Lacertcrum pili fub:4is re^crfi^ nti isf 

Terticis. 

Anatome. E. N. C. d. i. a. 7. oaf. 40. 

Iniius. 3 S. ecaudata, natib.us calvis, capite oblongo. 

Simia cynocophala. Briff^ quadr. 191. Sr/ir.f ^f. 
Simius cynoccplralus alter. i^gyyt. 141. /. i5. 

llabitat in Africa. 

Similiima S. Syivam ^ Cyfiocephalo , fed rojiro pro- 
dudiore.^ colore pallidiore; non mtfttHr cum Sylva- 
m. {Jiigtics omnes rotundati. 

* * Cauda abbreviata: Papiones. 
Nemc- 4. S. femicaudata Ilibbarbata grifea, iridibus brunneis, na- 
Itrina. tibus calvis. 

Simia bievicuudata. Edw. av. p. b'. t. 214. 
Habitat m Sama.:ra. 

•"Apedia. S. fcmic.iudara , palmarum poilice npproxiiirato, ua- 
guibus oblongis : pollicum rotiindaiis; natibus te<^is, 

Simia caud.i abrupta, ungui::>ug conipiefiis : pollice pal- 
marum di^iils adharente. Amoen. acad. i. p. 278. 

Habitat in Indiis. 

Magnitudo coior Sciuri; fubgrifeA, 
Pollex manuum ar.ticarum non remotus, Ungues o- 
rnnes oblonp co>nprcffi , fed pollicum tam nntcriornm 
quam pajiu orurfi humAvis fiyytiles. Ga :da brevijfimd ' 
lix poUicis transverfi. Os f:ifcurn ptlis patulis. ' 

Sphinx. s. fcmicaudata, ore vibri^Tato, unguibus acuminatis 

natibus calvis. ' 
Papio f. Baboon. Gefn.quadr. Zsi. t. 25-3. Aldr.dtr. 

260. J'jKji. quady^ 145^, t,6\, f. i. Raj. quadr. i^S, 

Brijj. quadr 192. f^Ar f.^. 
Habitat tn Borneo, ar^imal libidinofum mulieribHS 

facile vim inierens.^ robujinm. ^ ferox. 
Caput Qbl'r,;gum Cams.^ fcd obtufius . Collum /««-^«W, 

Cauda brc^is eretla. NatCS fanguinolent^, 

^ ♦ * t Cauda elongata: Cercopiihccl. ^ 

Malmon. 7. S. caudata fubbarbata, gcnis caer.ileis ftiiatis , natlbui 
calvis. 

Ccrcv^^ithecus cynocephalus anr'?riuc luntxig ^^^^ 
violaceo nudo'. Brt^. q.^adr. 214. JcAr.f.T! MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 

Cynoccphalus z. Jonjl. qftadr. /. 5-9. /. 4. 

CvM;)Ccphalus. Gcjh. qtt^Ji . 93. /. 93. Clnj. exot. 37». 

Udhttdt tn Zcylona. Cl. Aljtrucmcr. 

Fioiis pilts f;\ i*7;<-, fafii^iiitis canis, Roftrum prs- 
dttcljttn uuJum. ]^'Jiiis pingtiincus. B.icca fjuila.^ 
CiVrftleJceKS y ohlique fiAUala. Barba al!*a., Ot cvis. 
Guh /ImvcIcc-/js. Colliim Jttpra canum., jubtus fia- 
vcfccns. Dorfum grtfco-fujcum. Abdomcn cxalht- 
Jum. Lumbi pilo tenuiorc perlucentc cute viola- 
cea, Natcs tubcroja nud.e fa»guiy/e(e. Sutura<7^- 
domiy.is longituJinalis .j nuJa Jaoguinea. Cauda 
breviata. Ullgucs actitijijculi : pollicum rutundati. 
Georgii. 

Hama- 5 caudata cincrca, auribus comofis, unguibus acutlu- 
dryas. fculis, natibus calvis. 

Simia (cg\'ptidca cauda clongata, clunibus tubcrofis 

nudis.' Hajjelq. it. 1^9. * Si^Ar li.X. 
Simius cynoccphalus ad utrimque aurcm magna coma. 

Alp. icgypt. 248. 
Habitat in AiVica. 

Corpus cincrcum. Cauda longitudine vix corporis. 
Aurcs ionga coma utrinque acpcndente galcrictili in 
tnodum. Nates calvcc, fanguinolentcc. Vidc Ed- 
wardi Jiguram eximiam. 

Vctcr. 9. S. caudata barbata alba, barba nigra. Briff. quadr^ 
207. 

Simia alba f. incanis pilis , barba nigra promifla. Raj. 

quadr. 89. 
Habitat in Zcylona. 

Silcnus. 10. S. caudata barbata nigra, barba laigra proh'xa. 

Simia Ca.llitriches magnitudine cynoccphalorum. Alp. 

I ^^yP^- 242- ? fc/7y . // . 

Cercopithccus barbatus nigcr, CiEfaric ptolixa faciem 

cingentc. Brifj'. quadr. 209. 
Habitat in ALgypto 

Species obfcurior ignotis Pcdum ungHtbus aliisque plu' 
rimis attributts. 

Faunus. ii- S. caudata barbata, cauda apice floccofa. 

Cercopithecas barbatus 1. Ciuf.cxot. 371./. 371. Nic 
rcmb. nat. 179. Raj. quadr. 15-9. A /;2 . 

/Scrat^tf^t' iC-/^. /, ^ ' Gerco* I 

MAMMALIA. PRIMATES. Simit. 37 

Ccrcopithccjs b^^rbatus iiifra albus, barba incana mu- 

cronita, ca.ida in fioccum. Brrjf. quddr. 209. 
Hwitat - ' - 

CorpHS nigrica',is ; PcSius r,;itcri';ra ahdominis aU 
ba. harba iaca-aa rnHcronata. Ungnes humani. 

Bcl'zcbul.12. S. caudata barbata nigra, CAuda prehcnfili extremo 

pcdibusquc brunncis. 
Ccrcopithccus nigcr, pcdibus fufcis. Brijf. quadr. 194. 
Cercopithecus Mccrkatz. J^njl. quadr. t. 61. f. 3. 
Guariba. Marc/^r. hraf. 226. Rai . quadr. 1^6. 
Habitat in Brafilia; Orientc occidenteque fole coi^gr^ 

gantiir pinrcs concionern celchi a',ttes . 
Corpus ■m.ignitJidinc f-^ulpis nigj-wm ^ pilis longis la- 

%:ijjimis -^itidum. Barba rotunda.^ nigra. Pedes 

Caudje extrcnwm fufca. 

SenicufUs. 13. S. caiidata barbata rufa, cauda prehcnfili. 

Cercopithccus barbams laturate fpadiceus. Brijf. quadr. 
206. 

Habitat Carthagcncc in fyhis ad fltruium. 'Tianseun^ 
tes ex arbortbus voce 'ingrata., raiica ddmodum Ji- 
mul chrmofa cminusquc audienda falutant ; lix ad- 
fpici fe Jinwnt quin illico clurnent. yiciitant 3Iuf^ 
frHiiibus. D. Jacquin. 

Corpus mediocre colore conformi rnhro. Os hQminis 
inftar in a'/iteriore faciei parte rnento propcndsnte 
fatis magno ut in Homine. 

Panifcus. I4- caudata imberbis atra, cauda prehcnlili, palmis tc- 
tradadylis. 

Simia fufca major, p^lmis tetradA^lyhs , cauda prchen- 
lili ad apicem fubtus nuda. Broivn. jam. 4S9. 

Cercop-.thecus in pcdibus antcnoribus pollice carcns, 
cauda infgrius y^rfus apiccm pilis deltit.u*. Brijf. 
quadr. 211. S^Ar *t.26^ . 

Hahitat in America 'mendioKaU. • 

Corpus atrum 'magTriitHdin^ JShloffi. Pcdes Canda 
dimidia exterior brunnea; Cuuda extrcmitas hi-nc 
V nuda., qua., qu:dq:iid e icrra elevet ^ prcbcnditi Di- 

giti Pcdurn 4-5;/ 2. H.:lUnan \ efl roo PoUex re- 
Itquis rninor \ introrfttm a citeris rcmotus. Un- 
guesquc m.viiuum rctw/idati ; pedum obUy^giufculi, 
D. /fjmen. Facies nuia.. rubra7 Auriculj: uuda. 

C ij-. 3' MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 

Cyno- S. cAudatn imherWs, naribus bifidis clatls, caudt ar* 
mol^iK. rr.ara, uatibiis calvis. 

Cciwipiihecns cyiinrcphalus , naribus bifidis clatis, na- 
^ t:bus cnlvis. hrill'. (jnndr. M3. • V/^r . . /,1 . 
Ccrc()pit!>ecus an^olenlis inajor. Marcgr.^raf. iiy. 

/i *\ cfuadr. 1 v^. 
Haintat in Africa; vigilias ttoiiu inftituit in ar^t" 
rilfHS. 

Cvnocc- 16. S. cauJari imbcibls flavcfcens, orc produ6lo, cauda 
phalus. rccla, iiaiib.is calvis. 

Ccrcopirhccus cynoccphalus ex viridcrccntibus & fla- 
vicaiuibus pib's. BnjJ', qnadr. 213. 

CerCf^pithccus. Jonfl. qnadr. t. 5-9. /. uWima. 

Simius cynoccpkalus altcr. Al^. <^g)P^* J^^» 

H^hitnt in Africa. 

SiMiIliyfia S. Liuo , fcd caudata. 

Diana. 17. S candnta barl^ta, frontc barbaque faftigiata. *Linn, 
/Id. Stockh. I7f4. p. 210. /. 6. S^/^r . t^-/Ar, . 

Ccrcopithecus barbatus guinccnfis. Marcgr. hraf 227. 
/. 2i8. Ruj. quaJr. 1^-9. 

Ccrcopithecus barbatus 2. Cluf. exot. 371. 

Ccrcopithccus barbatus fufciis pundtis albis infperfis, 
barba alba. BnjJ. quadr. 207. n. 23. 24. 

liabttat in Gujnca. 

yii^fior Indihunda deiicit omnia , peregrinos nuti' 
tando falutat irata rnaxiUas hiante ore exagitat. 
Adult'tor dcntibus Janiariis elongatis mordax 
tnaligna evadit. Cubtle purum jervat ; vocata re* 
fpoi:det greck, 

M-'4nitudo Fclis maioris nigra pun^iis albidis. Dor- 
fum pofiice ferrugtneum. Fcniora fubtus helvola. 
Gula pectusquc qiba, Frons pilis ere^flis^ albfs, fa- 
Jligiatis linea transverfa in formarn lun^x crefcen' 
tis. Barba fajligiata , nigra^ fubtus alba longiQr- 
que , tnjidens tuberi adipofo. Linea alba ah ano 
ad genua ab ^xteriori latere femorum uu^a. Cau- 
da recia longa ntgra , uti facies , aures , abdomcn , 
fedes, 

Sab»a. iS. S. caudata imberbis fiavicans, facic atra, dauda ci* 

nerea, natibus calvis. 
Cercopithecus ex cinerco flavcfcens, genis longis pilis 
albis. Brtjf. (luadr. lOf. f^X^, t. /$ . 

Cei* MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 39 Ccrcopithecus cic jngo. Euw. av. p. lo. t. 215-. 

Hahttat in Africa, j^gypto, S. vcrdc. 

Corpus ftatura Dtana f. Ax^nic: m jgyiitudine Cati^ 
jnpra cinercyvtriiit-flcivefccns \ fnhlus gula^ fed^re.^ 
ahclomirie ^ femuribus album- i''ac cs nuda atra^ 
'Ternfora ex albido fiavefceyjiia pilis longioribus re" 
verjis. SHpcrciHa nigra ^ fetofa. Cauda reda.^ l.ra-' 
gitudine corppris , caf7a. Pcdcs cinerei. Ufigves ro- 
tundati , fcd ;« ayUicis ov..ti. 

r 

Ccphus. 19. S. candnta, buccis barbatis , vcrtice flavefcente, pcdi- 
btis ni^^ris, caudi apice fcrruginca. 
Ccrcopithecus barbatus alius gmncciilis. Marcgr. braf* 

22,8. iiaj. qnadr. l$6. .\r4r . ^ • ■ 
Cercopithccus nigricans, gcnis & auriculis longis pilis 
ex albo flavicantilDUS, ore cxrulercente. BrifJ .quadr. 
206. 

Simia JEthiops caudata iml^erbls, capillitio arre6^o 
lunulaque frontis albis. Syfl. nat. 10. p. 28. n. 14. 
Haffelq. it. 190. Muf Ad. Fr. 2. /^. 4. * 
Haintat in Guinea. 

Corpus (Litura Dia^ta^ ftffcurr/^ fuhius derulefcente* 
caKdica::s. Caput pilis arreSiis alhidis. Lunula 
f/tperciliorum alhs transverfa. *Palf)chr£ fupenores 
alha. Luc^ie pilts patulis. Os cernlejcens. 

trcplda. 20. S. caudata iinbcrbis, capillirio nrreclo, manibus pedi- 
busqu£ cxrulcis, cauda prchenfili villofa , 
Sini'a cauda coinata. Eduj. av. t. 312. Sr/rr. 2y , 
H'jhitat in Surinarno. 

Corpus //(/c ; ftibius fcrritgiiicirm. P;"/; capitis erc" 
^ Sti r!!gri in capiUitium hemifph.vricHm. Cauda pi^ 
lofi. Ungucs rotnndati. 

AyguU 21. S. caudata lubimberbis grifea, cmincntia pilofii verti- 
cis rcveria longitudinali. Osh, Utr 99. ►v/^r^. t .2x. 
Simia nigra niagnitudinis medise. Kd-jj. av. 111. t. 
♦ 311. 

Habitut in India. Osbeck. 

Cor^us grifeum lupi coloris fubtus gula pcSlore., ab- 
ciomi^-eque alhtc/ins. Cauda ^o?pOi e ioysgiov^ ci?7eyea., 
Attenuata. Facies pla^jiufcula ^ alb.ida., nuda. Na ' 
C 4 luii 40 MAMMALIA. PRIMATES. Simla. 

fns dePreJfns , hreviffimut , til; ore rentotus , lacu»4 
l^ihti juperioris fi> ms»it. B^lCCU fnhharbata ^ pilif fur- 
fum verjis. Supercilivi iio>:tt< ,fj;thha., fifofa., promi- 
uentia. ^ic^cs >ti^ri femipalmatt : Ongucs pollicHm 
rotuw^-iati ; reliqut ohluH^^i, A.uric(ilaD aculitefculce, 
Sutnra arcuata ah aitre verjus oculos dcorfum ad 
bafin maxtliiC inferioris, ^utura alia cuhtti longi-' 
tudinalts. 

Varictas? mca Capite rotundiorc ; facie minn^ ^^g^^^ 
Colore corports mtnus ferruginco ; ligata faltat con^ 
tinuo. 

Pithccia. 22. S. caudata imbcrbi«, vellcrc nigro apicc albo, cauda 

nigra villoliliima. 
Cercofithvcus pilis nigris apice albo veftitus, cauda pi- 

lis longiffimis. BrtJ]'. quadr, i^^. S^^r.t.^^ ■ 
liahitat tn Guiania. 

Corpus parvum^ nigrum., pilis omnibus apice alhis, 
Facies pilis hrevijjlmis alhtdis, Gula ^ Ahdomen 
ftits fordide alhicantthus. Ungves longi , ohtuji, 

nidbitans. -S-B- S. caudata imbcrbls nigra pimdis pallidis adfpcrfa, 
nafo albo^ pollicc palmarum brcviffimo, natibus tc- 
ais. fJr t^/<d.A. 

Hahitat in Guinca, ludihunda., capite covftinuo niiii" 
tans apud Profeff, Bot. Burmannum Amjlelodamt 
vifa. 

Magnltudo fere Sylvani, Os hreve. Facies pilofa, 
Orbitas nuda:. Iridcs lutece. Pili corporis nigri an^ 
' nulis aliquot palitdis. Labia ^ mcntum aihtda, 
Cauda rec^ia , cyiindrica , corpore longtor. Pedes cx" 
cauda nigra, Pollex palmarum non longior ^rimQ « 
articuio tndicis, Ci. Aiflroemer. 

Jacchus. -^4* caudata, auribus villolis patulis, cauda hirfutiUima 
curvata, unguibus fubulatis : pollicum rotundatis. 

CcrcopithecuE brafiliaiius 3 , Sagovin. Cluf exot, ^yx, 
t. 37Z. Raj.quadr. 15-4. lOO, Sc/tk.^ , 

Cagui minor. JVLarcgr, hraf. 227* Klein. duh, II. t. j. 
Ad.angl, 47. /^. 146. Edw, av. f. t, 2.18. 

Cer- MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 41 

Cercopithecus mofchatus, tcniis fufcis , aurlculis pilis al- 
bis. Briff. quadr. 20 2. 
(i Ccrcopithecus cx albido flavcfcens mofchum rcdo- 
lcns. Bri(f. quadr. 197. 

Cercopithecus Brafilienfis primus. C////". exot. 371. 

Cajtaja. Marcgr. hraf Z'2.'J. Raj. av. iff. 

llabitat in America , agilis^ irrequieta., fcandens ^mo^ 
re Sciurt , incurzata , non ■prehenjtli cauda ; rodit li^ 
gna ut Mures ^ edit infeBa^ frndus laJiicinia., pa^ 
nes triticeos martiosque Thcam ^ PaJJereSy indomi- 
/^, morfitam ^ Felthus infejiijfima ^ qmhus fe fub ea-* 
rum vevtre affigit. Sonus Jiriuor Jihilans ; odor 
Mofchi, 

Corpas Sciuro minus.^ grifeo - cinerafcens. Caput mi- 
nimum atrnm. Lahia frons alha, fed tnter 0- 
culos fiavefcens. Aures antice tegit Barha alha lon- 
gitudtne totins auriculce , ne fiatHS intret. Cauda 
corpore longior villofa admtdum alho- annulata fub^ 
curvata.^ non tamen frehenfilis. Dentes primores^: 
iniermedii latiores parallelt ; lateraies vero acuti 
minuf apice difiantes. 

Oedipus, iS' S. caudata imberbis, capillo depcndente, cauda rubra, 

unguibus fubulatis. r.*^ v-, A^r .^.Zi>/, 

Ccrcopithecus minimus mcxic^nus , capillitio niveo. 

Edvj. av. 195-. t. 195". Sc^r. 3jU . 
Cercopithecus pilis canefccntibus nigro mixtis, cauda 

rufa. Brijf. quadr. 19. 
Cagui major brafilienfibus. Marcgr. braf. ii^. Raj. 

quadr ly^. 
Hahitat in America. ' 

Corpus parvum , grifeum , fubtus album. Caput ca^iU 
litio dependente longa alho. Facics nigra^ ultra au' 
res nuda. Cauda longa^ ^^g^^^ ^ ^^fi medium 
fanguinea. 

Rofalia. 26. S. caudata imberbis, capite pilofo, faciei circumfe» 
rentia pedibusque rubris, unguibus iubulatis. 

Ccrcopithecus ei albido fiavicans, faciei cirpumfcren^ 
tia faturate rufa. BrifJ. quadr. aoo. ji^XV. z^. j-jT 

Habitat in Bralilia. 

C 5- Cor^ N©t<T privinritt Slminrum fuftt Cauda recia f. prrhenjiiis; Natcs aivci f u^<s ; 
Ungucs rotmidati f fHkuinti ; Mentum harhatum f imberbe^ MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 

Corpus ex alhido flavtcans. Pollices omncs tin^ruibut 
rotundatis. yiAt icuLt nud^s jub capitis pilts occul- 
ta$^. Brijf. Midai. 27. S. caudata imberbis , labio fupcriorc fiflb, auribns 
ouadrati.^ nudis, unguibus fobulatis, pedibus croccis. 
Muf. Ad. tr. 1. p. 4. Si4?- t. 3y ^ 

Ccrcopiihccus nigcr, pedibus croccis. Gron zooph. 10. 

Csrcopithccus nigcr niinimus, mauibus & pcdibus cro- 
ceis. Edw. av. 196. t. i()6, 

Cay. Raj. (juadr. iff. 
^ Hahitat in Amcrica. 

AL'»us Pcdcs crQcci. Corpus atrttrn. Cauda 
gtjfima. Aurcs nuda ampU^ ^ retufa. Ungues 
om»cs fuhuLiti f ferini ejtceptis polltcum plunta- 
rum rotundatis f humanis. 

Fawcllus. 2.8. S. caudata imberbis, cauda prehenfili, capitis fafci- 
cuh*s pilorum duobus corniculorum aemulis. Briff. 
qua ir. 195". ». 3. 
Habitat - - - 

Corpus: Facies., lateray ahdomen crura anteriora fu- 
fca. f^ertex ^ medium dorfi cauda pcdes crura pO" 
Jleriora nigra, Ungucs longi obtujiufculi, Cauda 
fpiralis. 

ApcUa. 29. S. caudata imberbis, cauda fubprehcnfili , corporcfu- 
fco, pedibus. nigris, natibus tcdis. Muf. Jd. Fr. 

1. t I. ScAr. . 
Habitat in America. 

Undiciue circumfpiciens Sono pulli Meleagridis famc 
lici. Faciei peripheria quafi a barbitnnfore rafa. 

Capuci- 30. S. caudata imberbis fufca, cauda prehenfili hirfuta, 
na. pileo artubusque nigris, natibus te^lis. Muf Ad. Fr. 

2. t. 2. 5chr ■ t.20- 

Cercopithecus fufcus , capitis vertice nigro. Brijf. quadr. 
X9S- 

Habitat in Surinamo. Tfarfis incedit\ non faltat y mifc 
ra ejulans femper cLimore horre',:do hofles pell:t; 
Jiridct fcepius utt Cicada ; irata latrat tnore Catuli. 

Cau- TcHo comis arhorum inteYtexto altijfimisque colnninis in^n.xo obunikrantur terra te- 
fliigntts ivter tropic:; hnict, ve ndin antuY ; hoc ticlum inhabitant gentcs Si- 
uiiarHm cum P/ittiiCis i;olncrU-y.s^ue aliis. MAMMALIA. PRIMATES. Simia. 4^ 

Caudam fpiralem gerit ^ circumque collum fapius 
onucit. 

Corpus fujcum ^ at Caput^ Pedes^ Caudaque >7i^ra. ' 
Fe(5lus ferrugineum. Facies plet tsque rtigricaj^s fron- 
te magis incarnata. Ruga zaricofa nigra retra^ilis 
fupra frontem ante pileum. Nafus verfus oculos 
carinatus. Cauda longa fer/iper curvata^ pilis lon«^ 
gioribus villofi. ' Pedes fitu transverfo ponit.^ ut pO' 
fiici femper inter anticos cailocentur. Variat facie 
nigra incarnata. Dentes Laniarii non dijlant im 
hac fpecie a proximii. 

fciurca. 31. S. caudata imberbis, occipite prominulo, tinguiijus 
quatuor plantarum /fubulatis, natibus tedis. Muf 
Ad. Fr. 1. p. 3. Jchr. :}o . 
Simiolus ceylonicus. Seb. muf. i. p. 77. t. 48. /. 3^ 
Cercopithccus pilis ex fafco flav'*cante & candicantc 
variegatis, pedibus ex flavo rutefcentibus. Bri^* 
quadr. 197. 

Habitat iyi India; quiefcit fupra ahdomen\ alloquentis 
infpicit fauces. 

Corpus Sci:/ri^ grifeo - virens ^ fubtus pallidum. Ul- 
nx ^\h\3Q ferruginea. Cauda villofi.^ apice ni^- 
gra^ corpore duplo loyigior. Pollicnm ungttes rotun-^ 
dati. Os fufco - ccerulefcens, Supercilia fetacea. 
Aurcs villis raris albidis. 

Morta. 32. S. caudata imberbis fpadicea, orefafco, cauda nuda 
fquamofa. f 

Cercopithecas americanus minor Monkie didlus. Seh, 

muf i. p. ^-i. t. 33. /. I. 
Cercopithecus caudatus imberbis , orc fufco , cauda nu- 

da fquamofa. Gron. zSoph. 21. 
Cercopiihecus dorfo fpadicco, ventrc glabro, cauda 

murina. Brtff. quadr. 201. 
Habitat in America. 

Hanc eandem cum Syrichta facit GronovtHS ; forte ipfa 
foetns S. Sciurea r 

_^ \ 35- S. 

5p€cies Shuinruin iriter Mnmmnlin pUrimce , fid paucisfiwa riu defcriptce co^^ni- 
frf, plurnna^ obfcurce ior.or.rnttir, 

$im\x fnfp(crxf , vitmores^ petulanus , imitntorts ^ gefticulatores y iiidocilcs ^ viinan' 
tur s rident , cihos hucca mncernnt ^ pedicuios vcvmtur ^ taiH excellunt , n.itos 
ulnis geruiit, vienftruant^ terrefacia cacant iuimnnA.ce y nrina ineatH Ja-i^c dis- 
tinct» a^vufja ; utert etiam ^erentes librdinofa ; phytipha*a. 44 MAMMALIA. PRIMATES. Lcmur. 

Syrichta. 53 S. candata imberbis, orc ciliisquc vibrifniiis. f 

Ccrcopithccus luzonicus miiiiinUs. Pct. z<iZ' 21. f. 

Habttat in Luionum infulis, 

3. LEMUR. T^entes Trhnores rii.periorcs IV: in- 

tcrmediis rcmotis. 
Infcriores VI, longiorcs, 
porrc&i, comprcffi, 
pnrallcli , approxi- 
mati. 

Laniarii folitarii, approximati. 
iV/(9//?rrj- plures, fublobati: an- 
tici longiores acutiores. 

tardigra- j. L. ccaudatus. Muf. Ad. Fr, i. p. g. 

dus. Simia un^uibus indicis pcdum pofteriorum longis incur- 

vis. BriJJ'. auadr. »90. n. "^i^. far^H t<t, (Uy/m.^ . 
Simia cynocepnala unguibus indicis longis incurvis 6c 

acutis. B-^tff. quadr. 191. n. 2. S^cAr.t-^^- 
Animal cynoccphalum tardigradum. Scb. muf. i. 

5-5. ^.35./. I. 2. & t. 47. /. I, 
Animal elcgantilfimum Robinfoni. Raj. quadr, i6r. 
Hubitat in ^eylona, tardigradus auditu CjXcellens 

rnonugamus . 

Statura Sciuri., fubferruginea., linea dorfali fubfufca; 
Gula albidiore. Linea longitudinalis oculis interjc 
iia alba. Facies te^a. Auriculac urceolata^ intus 
hifoUat<e. Pcdum palrna plantaque nudoe. Ungues 
rotundati: indicurn plantarum ve'/(f fubulati. Cauda 
fere nulla. Mammae 2 i-a pe6iore\ 2 iig, abdomine 
verfus fedus. 

Mongoz.2,. L. caudatus ^rifeus, cauda unicolore. y . 

Mongooz. hdw. av. 5". p. 12. t. 2 1 6, ^ 3 . /^. 
Habitat in Madagafcar. S't.'}>^./^. 
Corpus grifeum , fubtus album. Fafcia ocularis fufca. 
Ungues indices ylantarum fubulati longiores. 

Macaco. 3. L. caudatus niger, collari barbato. 

Lemur cauda floccofa, corporc fufco. Gron. zooph. 22. 

Pro- MAMMALIA. PRIMATES. Lemur. 45- 

Profimia fufca. Brijf quadr, 210. ^/^, ^.4^. ^ 4^. 
Simia - Sciurus lartuginorus fufcus cx Johannje iiifula. 

Pa. gaz. t. 17. /. 5-. 
Maucauco. Edw. av. 5*. /. 217. 

Hahitat in Madagalcar. Cubile purum fervat ; radiis 
folis dcle^atur ; dormit in loco te/ichrtc9fo ; refpuip 
ova., carnes pifces. 

Plantarum ungues indicis fere fubulati. 

4. L.caudatus, cauda albo nieroqu^ atinulata^ Muf. Ad, 

Fr. 2. p. f. /3^y^c<^:r^^' it ' Sc/^r .t- . 
Simia-Sciurus madagafcarienfis, five Maucauco. Edw. 

av. 197. t. 197. 
Proiimia cinerea, cauda cindla annulfs albis & nigris. 

BriJJ\ quadr. 222. 
Habitat in Madagafcar , mitijfima .^fcandit ommhus pe^ 

dihus ut Simta. '.f-. 
Vi^iitat fruBibus , oleribus , radicibus ; cibos- fenet ma** 

nibui \ tsrdiufcula.^ placida tranquilia murmura^ 

nt Fclis. 

Oculus dexter diurnus pupilld lineari perpeftdiculari ; 
Si^^ijier noSlitrnus pupilla orbiculata magna in mea 
erat ; an jic natura vel fato ? Ungues Indicis pai^ 
marum non longiores aut fubulati. 

L. caiidatus, membran^ ambiente volitans. f* 
Cato-Simius volans camelli. P&t. gaz. 14. t. 9. /. 8* 

ASt. angl. 277. n. 1065. ^^^r. t . 
Vefpertilio admirabilis. Bont. jav. 68. /. 69. 
Felis volans ternatca. Seb. muf. i. p. 93. t. fS. /. 
3- . 

Habitat in Afia; viditans fruSiibus arborum. 

Membrana more Sciuri volantis f. Muris volantis a ca^ 
pite ad ^anus , a mauibus per latera ad plantas , a 
plantis ad apicem caudce expanfa. Uilgues acuti^ 
Mammac duce pe^orales. Edit fru^ius arborum. Ex 
mammis videtur LemurihHS f Simiis proximum 
nimalculum fed nobis non vifum. Hujus DefcriptiB 
IS' GentriciS nsttc itiamnHm defcinnt. 4. VE. 46 MAMM/VLIA. PRIMATES. Vcfpmilio. 

4. VESPKlvTILlO. ^Dcutes omncs erc£li, nciimi- 

nati^ approximaci : primo- 
rcs 4 ;i:(]i]n!cs. 
MaUiis pjlmataE volicantes 
mcmbrana corpiis cinp;cntc. 

Vampy- 1. V. ccaudatus, nafo Imiplici, incmbriina intcr femora 
rus. cii\ira. Aorc^ f/^ '/.///. ^ • 

Canis xolans tcrnatanus oricntalis. Scb. muf. i. p. 91. 

Vcfpcrtilio ingcns. C/r/J. exot. 94. 'Edw. av. 180. t. 
iSo. /. 2. 4. 

Vclpcrtilio volans. Boftt. jav. 6S. /. 6(j. 

HuhitJt tn A(ia. Noitn haurtt fan^un^em Jormien- 
tiuyn SefVinim cri/ias GaHorum tsf Ino vntns Pal- 
marum phhbotomus feliaJJimHf in Pleurtttdc. 

Dciucs Primorcs utrinque 4, ereSli obtnjiufculi. La- 
niarii Superiorcs folttarii , antice ab inferiore dente 
fulcati. Inferiores , cum dente primote parvo 
obtfifo inter utrosquc. Molarcs obtufiufculi , plures. 
"Narcs vix divifce. Corpiis magmtudine Scturi., Iw 
teum.^ facie nigra. Manuum Digitus primus fepa- 
ratus , un^uiculatus ; fecundus membrance affixus. 
Plantae fifj<e., ungiiiculatce calcancis pojlicc exeunii- 
bus in fubulatam cartilaginem memb- ana: annexam, 
Cavida nulla. Membrana niBitans tn cantho oculi 
'majore, 

Spc- 2. V. ecaudatus, nafo infundibullformi lanceolato. 
Arum. Canis volans maxima aurita. Seb. muf. 1. p. 92. /, 
5-8. /. I. J^cAr , t. Ji-r.A.^-^, 
Habilat in A^mcrica au(lrali. RoJander. 
Narcs antice infundibulum referentes ^ fuperne adfcen- 
dentcs in folium lanceolatum. Aures ovatee., inte- 
rius lacinia fubulata membranacea longitudine /Ju- 
riculce. Dcntes, Primores 4. haniarii folitarii ^ 
magni , approximati reliquis. Molares anterioref 
hreviores obtufiores. Alarum dtgiti 4, quorum i. 
annexus ^:do ; PoUcx brevis ungue arcuato, Pc- 
des digitis f aqualibus^ unguibus arcuatis. Calca- 

neus Vefpertilionum genus nofturnum volitat Palmis expanfis palmatis membranaque 
lat«rali, uti Noclilio, Phalxnis imprimis victitans, (^t ^ MA"MMALIA. PRIMATES. Vcfpertilio. 

nciu exferit Teyidinem\ fubulatum fecundum margi^ 
nem membrange inter fedes pofltcos ^ non cQeuntem 
cum op^ojito. Caiida nulla. 
pcrfpicil- 2. V. ccaudatus , nalb foliato plano acuminaio. Syfi, 
latus. nat. 7. Muf Ad, Fr. l. p. 7. '^^^r^^^,:^, 

Veipcrtilio arnericaiius vulgaris. STFT muf i. p. 90. 
/. f- 2'. Ed-jj. av. 201, t. 201. /. I. Btijf, 
qnadr. 228. 

Vcfpertilio roilro appendice auriculx forma donato* 

Sluan. jam. 2. p. '330. 
Uabitat tn Amcrica. 

A» hcec femina fequentis ? Psilmie huic ^ fei^uenti 
digitis quinque. ^ 

Spafma. V. ecaudaius, nafo foliato obcordato. -^cAr . A-f. 
Vefpertilio major tcrnatanus. Bnjf. quadr. 216, 
GHs volans ternatanus. Seb. rauf. 1. j?. 90. 5-6. /. i. 
Habitat in iVfia. 

auritiis. V. caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis duplica-* 
tis capite majoribus. Fn. Jvec. 3. Sd^r- . 
Vefpcrtilio auribus majoribus. Frifch.-ivon. 103. '^dw, 

av. t. 201. /. 3. Olcar. muj\ t. if. /. I. 
Vefpertilio auriculis inappendiculatis. Gron. zooph. 23. 
Vcfpcrtilio minor. Bri^(f. quadr. 226. 
Habitat in Europa. 

DiflinHa fpecies auriculis ^ niji jolo fexn cum fequenti 
conveniat. 

xnuriiius. V. caudatus, nafo oreque iimplici, auriculis capite 
minoribus. haun. fvec. 2. ^/^^f ^^'^^^^ 

Vcfpertilio. Beli. av. 147. G<:fn. mv. 694. AJdr, 
ornith. 1. p. 5-71. Jonjl, av. 5-3. t. 20. Alb. av, 
3. p. 95-. t. 101. Kaj. quadr. 243. Edw, av. t. 
201. /. 2. <^a'Jeir/^r%y9 , '^^Vrr-^v^ . / » 

Vefpcrtilio major. Brijf. quadr, 224. ^f^l^. -T/. 
Vcfpcrtilio auribus minoribus. Frifch.^avTJ, 102. 
Habitat in Europa. 

Nodu volat', viSiitat imprimis Phalanis; pradatur a 
Strigibus ; capitur Ar^ii Lapp^s calycibus candefa^ 
dis\ de terra non evolaf, venenatus \ Hybernat 
V mortuus rc vivifcit fuvp-atis nodtbus flumhtis iit^ 

. iti$ FlorefceHtia.' ^^^Cz«ve . Scuf^ . 
Anatome. E. N. C. d. 1. a. t, obf 48. 

II. BRU- Ovid. met. IV: Ii Lncevique perojce , 

- N9^e volant , CerajHt tcne?it a mpiru nomtn. 4% MAMMALIA. BRUTA. El«phas. 

II. BR U T A. 

T)entes Trimores' nulll ntrinqtie. 

5. ELEPHAS. *Dentes Trimores nulli iui'inquc. 

Laniarti fupcriorcs elonirati* 
Trobofcis ionoiHimus, prchenfilis. 
Corpns nudiufculum. 

maximus. I. ElEPHAS. Raj. quadr.jll. Scb. mtif. 1. /. ill. f 
I. Br 'tJJ\ qtiadr. ^^.^ZK^^ ^fi^orp<-f77 /SO - 
ElcphantUS. Gefn. quadr. 377. Aldr. quadr. l. I. c. 9. 
'J-onjl. quadr. 30. /. 7, 5, 9. Edw . av. t. 221. /. I. 
N Hahttat in Zeylonje , Africx paludofis ad Amnes ; edit 

^ Ramos Cocos., Guilandinee femina.^ FrumentHm. 
^ ^ 5 DociHs prudens ?i'ohoi^cidcm hngijfimum ^ exten^ 

V- Jilem , acute odurantem loco manus hahet^ eo ci^ pottimque haurit , hoftemque pellit ; «"o prcecifo 
'^^>^ ccciditur: Murem metutt [ub fomnu ^ ob trachea y occiditur ; Murem metutt fub fomnu , 

^ infertionem. Retro coit ^ mingit.^ Portdt domos 

re6iore collo injidente; in bello armatur falcibus; si ^ ^ inter axin ^ atlantem furiafus occidttur, 

^ ^ Maximum quadrupes. Corpus brunneum pi/is raris, 

. Probofcis fubtus planus^ apice truncatus cum acu^ 

- ^ ^ mine. Oculi parvi. Dentes laniarii fuperiorePjtir" 

'^. > 5 J^'^ exferti {Ebur) fibris crifpis. Aures amplijfi^ 

^ J pendul<e ^ dentatce; aB. angl. 277. p. \o<;\. 

■• * - H Cutis crajfijfima callofa. Mamma^ 2 juxta peStus, 

\ ^ Ungucs ftipra apices quinque loborum pedum. Ge- 

vi' . ^ ^ nua fiextlia. Collum breve. /i(u/uUo 

\ JV^ Fetri G. C. Elephantogiaphia^ Lipf 17I3. 4. 

>t Anatome in Bibliotheca medica, Dublin. 1681. 

X. Pcdes veftiuntur corio callofo.^ quod integrtim detrahi 
poieft inftar nngula Equi , ^ ind* fub Beliuis non 

^ \ inepte militaret ; cum vero Pedes appareant tan^ 

. ^ quam unguibu^ ^ in anterionbus 4 in pofteno^ 
f^oycca i t- ^ yg ^ rtbus^ 

Paxwax , Ligamentum afhum, ad Caput elevandum Collum - /ufiinendum , com» 
mune eft quadrupedihus ; at deeft Homini ^ Sititiis , cum erecti pkVumque /e- 
itmt ^ imedmti nec indigeant, Rajufi, MAMMALIA. BRUTA. Trlchechus. 49 

r/^/.'T, fuperi-mpofit.is ^ ^p^itis judicavi ei loci:>yi hcic 
co/icedere^ prceprimis cum mamm.is in axillis bra^^ 
' chiurum gerat. •^te/i^ ^if^^^ -^3^ fiarrf, 

6. TRICHECHUS. T>entes Trimores nuJli u- 

trinqiic. 
Lafiiarii fLiperiores 

rolirarii. 
Molares ex ofie ru- 
p:of?j utrinque; in- 
ferius diio. 
Labia geminota. 
Tedes pofl-criores. compedes 
coadunati in pinnam. 

Rofmarus. I. T. dentib\is laniariis fuperioribus exfertis. ^v^. nat 
6. n. 8. rioutt. nai. 1. p. J. t. 11 /. i ' 
Odobcnus. Svfi. nat. 10. p. 38. Brijf.'quadr. 48 
Rofmarus. JonPn. pifc. t. 44. li~^rm. r^yf .So 
Olcar. muJ. 38^. 23- / 3- Bonajtn. muf 260 f 
27. Geff7. aqu. 211. /Jarc^«^ dX^i /^, x. 
Eqvus marinus f. Hippopotamus talfo difrjs* j?^; 

quadr. igr. £//;.r. W/. 6. /. 3. ' -^* 

Mors f Morfs, Rofmarus. G^/^. aqn. 211. 
Wall-rofs. Martcns. fpitsb, 78. i / * 
Haiitat intra pohim araicum Europcc^ AJics, Ameri^ 
c.e Grunnit ut Sns. Sceleton rejeftum in arenam 
Mammotouacofl. Magnitudo ifaiiri Dci-"^^- E!j 
fihris intertextts. t^Hcf.^loooAf^^jr /X^^ 

Manatus. 2. T. dentibus laniariis incUifis. Art. r^v^ ^- fyy 

Manatus. Rond. pifc. 490^ Gefn. 'pifi. zii!' H^rn 
3-3- Brilf. q-uadr. 49. V../. L.^'^^ 
Manati C//// cxot. 1:13. A/dr. pifc. 728. ' 
Manati f. Vacca marina. Raj. quadr. 193./" 

rum. Manf^efcU S.,pe jyhcflr-ibus arn^^^^^ 
./;r^^//<r dcleaatur^ veternm Ddnhi^us^ 'vorat indc^ 
Jinenter hicos Uloasque rff vegetabilia reliq;ta So- 
ctatt Mas jemina^adultus^ ^ proks. Mon ':;:^i^ fo MAMMALIA. I3RU FA. Bradypui. 

rrrc femins, vatits gyris primum fugicn' 

t ' t>*> Porfum la/ci- pajco.Jnm ex aquis 

cminet avthns eorum fetftcuUts vciiahtihas . 
Corpus canum.^ adfperfum fii:s raris rrmotis Jlpe" 
dale fvpius ;00 W,. Pcdcs antiti f i^tttu.v pcdo- 
raJcs fcrc Tclhidi/jum marinarum palmati.^ tn ijuo" 
rum mcJio ji^enu cum un^ue. Pujliii coaJur/att in 
cf^uJam h'irizoft4alcm. A'iiiculx ^ruJfc. Narci 2, 
dijlafites rcpilarcs. fupcrtus mtiriiatum 

l Ur.ilfis rif^iciis incurvis. Miin\m9il.f pedo^alcs. ytde 
Dcrham ^ Ac^, Pctropol. 1749. v. z. Jfiir/is Cetis. 

7. BRADYPUS. T)entes Trimores nulli luiinque.^ 

Laniarii? o[)Culi , folita- 
rii, molaribus longio- 
res, occurl.inccs. 
Molares ucrinque V, ob- 
tufi. 

Corpus pilis tcfltum. 

trida(5ly-i. B. pcdibus tridadylis, cauda brcvi. Amoen. acad. i. 
lus. 487. *^Muf.^Ad. Fr. d^. -/'ay^j^fc^x A /'A?h4^ ^ 

Ardlopithsecus. Gcfn. quadr. 869. t. 870. . 
Ai f. Ign.ivus. Marcgr. braf. 221. Cluf. exot. lio. 
i. 373. Scb. muf I. p. 5-3. t. 33. f. ly Olcar. 
muj. 7. t. 6. f. 2. Raj. quadr. 245*. S r/Tr, T. 
.Sloth. Edw. av. t. 220. /i^Ya^ . f. ^fTf 
Tardigiadus. ^riff. quadr. 34. 

. Hahitat in Americ^ mcridionalis arhoribus. Vi£l:itat 
foliif tencr ts imprimis Cecrop^ice; non bihit\ imbres 
mctuit. Fdcile fcandit tardiffime ct' ccgrc incedit 
vix uno die yo pasfus\ attomtus quaji caput jicdit; 
fonus fenarius adfcendens \ clamor horrendus lacry- 
mifertc. 

Corpus pifjfif/imum grifeum ; Facics nsda; Gula fla- 
va. Auriculae nulU. Cauda jubovata. Dentes 
primores nulli , nifi laniarii., jed occurfantes , antice 
remotiffimi longiores truncati. Molares laniariis 
approxtmati breviores. Pedcs anteriores longiores 
pojlerionhus divaricatijfimi : digiti comhinati in 

firtg»^ MAMMALIA. BRUTA. Myrmecophagd. fi 

fingulis pedibus tres. Uyjguts comprejfi ^ validijji- 
miy totidem. Mammse 2, peSijraUs. 

didaay-2. B. manibus didaaylis, cauda nulla. Muf Ad. Fr. 4, 
lus. Tardigradus ccilanicus. Seb. muj\ i. p. 5-4. t. 34./. 

Hahitat in Zeylona. ^ ■ 

Corpus piiis fcrrji^ineis uftdulapis. Caput rotundatum. 

Auriculae magniV Ungucs in palrnis 2, m plantis 

3. iVlammac 2 peSlorales. 

8. MYRMECOPHAGA. "Dentes niilli. 

Llngua cere?, extGnfTIis, 
Os cing;afl-atum in reftram. 
Corpus pilis tcclam. 

didaiSlryla, X. M. palmis didaftylis, plands tetradadtylis, cauda vil- 

lofa. Syj}. nai. %. iViuj\ Ad. hr. i. p. 8. 
Myrm«cophaga roltro brevi, pedibus anticis didady- 

lis, poiticis tet^adadlylis. Brijj\ quadr. 98. Grun. 

zooph. I. Jc^r . zf'. 6^^- 
Tamandua f. (Joati americana alba. Seb. muf. 1. p. 

60. t. 37. /. 3. Edw. av. t. 220. 
Habitat in Amcrica auflrali. Viditat Formicis. Talis 

ler.te inccdit. 

Corpus flavcfcens reliqnis minus, Rojirum reliquis 
brevius. 

tdda£lyla.2. M. palmis trldaflylis, plantis pcntada6lyli*s, cauda vil- 
lola. S\ft. nat. 8. 

Myrmccophaga roftro longiffimo, pedib.is anticis tri- 
dactylis, pjllicis pentad:ictvlis , auriculis longis flac-' 
cid;s. Br:lj\ quadr. 27. ^ e/Ci>r.r^»^r^ c/l 7^^^^^ 

1 amandua-guacu. Seb. muj. i. p. 60. t. 37. /. 2, 
Cif t. 40. /. I. Bont. jav. 

Habitat in India oricntali; viaitat Furmicis infe£iis 
quorum nidos ungue fecat. Lentc currit \ cauda U" 
ta injlar mujcarn tegit ; arbores etiam fcandit. 
^ Mammae pedorrJes 2, abd-jminales 6. Plaf,a lateralis 

nigra. Dorlum longitudinaliter' jubaturn. Cauda ' 
comprejja , fy.btus nigra , pilis lc}7gioribus \ fupra pi* 
lis ion^iuribiis apice alipis. 

D 2 3' M. MAMMALIA. BRUTA. Mani?.' 

jubata. 3. M. palmis terrQda£lyHs, plantis pcntada6tyli> , cauda jubatn. 

Myrmccupl^.ii;;i rollro lon^^islimo , pcdibus anticis tc- 

iradatlvlis, pofticis pcntad.iciylis , cauda lon^iHimis 

pilis veltiia., Bri^j. qitaJr. 24. /i^roc^^i. t. y, 
Tamandua-guacLi. Mnrcpr. hmf. zi^. t. ii^. Pif. 

haf. 320. 'yonjl.juaar. t. 61. liaj. qttadr. 241. 
Ihibitat ift Bralilia, Cap. b. Ipcii interdiu dormil ^ ns. 

rcliqn^.^ fcapite intcr hrachia. C ^c^irec. c. C7 . 
PL:^a pcdoraiis latcralis ^ij^ra. (Jauda Ttllofijfima : 

ptlis lofrj^is piarjis^ nec ttrcttbus, 

tetrj^da- 4. M. palmis tcfadadVylis, plantis pentadadtylls, cauda calva. 
dylii. MYrmCv-:opha;;a roltro longislimo, pedibus aniicis te- 

tradactylis, polticis pcntadadylis , cauda- icie nuda. 

Brif)\ quadr. 26. Gron. zaoph. 2. Sc^r. ^2 » 
Tamandiva-i. Marcgr. hraf. ii6. Kaj. quaur. 1^1. 

Scb fijuf 2. t. 47./. 2.' Bont. jav. ;^2i. 
Hahiiat ifi Amcrica rmridionali. No^u exit ; die 

dormit cafite fuh hrachiis rccondito ; irata baculum 

prehendit ; flertit pojierioribus pedibus infidens. 
Cauda: extrcmitas caha.^ qua fe ex ramis arborum 

fufpcnderc potcfl , ,quod non in pr<eccdentibus. Pla- 

ga pedoralis lateralis nigra., ut in M. jubata. 

9. MANIS. T>entes nulli. 

Lhigua teres, extenfilis. 
Os anguftatum in roftrum. 
Corpis fquamis teftum. 

pcntada-i. M. pedibus pentada6lylis. AB.Stockh. 1749. p. 26^. 
^tyla. t. 6. f 3. Muf Ad. Fr. 2. p. 7. * 

Armadillus fquamatus major ceylanicus, Seb. muf i. 

p. 88. t. 54. /. I. y t. 5-3. /. S'^^r^^ .t^P^/, 
Lacertus fquamofus. Bont. jav. 60. Olear. muf 8. 

t. 7. /. I. Fet. gaz. 32. t. 20. /. 2. 
Myrmecophagus fquamatus f Dsmon thebaicus. Herm. 

muf ir^^.^i* ^CZiLre/ ^e^^t.u,yC . 

Philodctus pedibus/-da(5i:ylis, fquamis fubrotundis. Brtff, 
quadr. 29. Scn r « 6^9 ♦ 

Habitat in lndm~onentalf. Vi6titat Formicis , P^ermi- 
bus Laccrtis\ trata Squantas erigit horrende ter^ 
rita in ghihtim fe contrahit capite caudaque ventrem 
verfus addiiclis ut nil confpici queat nifi fquamo- 
fus globus. Cauda pinguis , epuhs expetita. 

Cor- MAMMALIA. BRUTA. Dafypus. S3 

Corpus fupra fauamis bafi (Irlatii fctisque interflii-^^^is 
■vcfiitHm ;it jirobilus ; fubtns hirtum efi. Sed Cau- 
da uirinque fquamofa., ttiam fuhtus imbricata. Au- 
ricufse nud,.^ rotundatis. Ungucs primorcs mcdii 
mnjores quihus conti-a£iis i;2cedit. Myrmecopha- 
gis adio ajfhiis , ut folo 'vcflix^^ento diffciat, 

ectrada- 2. M. pcdibns tctradaflylis. 
dyla. Philodotus pcdibus ^daclylis , fquamis mucronatis , cau- 
da longisfima. Bri{f. ojuadr. 31. ScAr ^ ^ 
Lacertus fquamofus peregrinus. Clui. exot. 374. Befl. 

muf. t. II. ASt. parif 1703. p. 39. Dod. aSi. 3. 
- V. "89. Raj. quadr. 274. 

Laccrta indica y vana? congener. Aidr» ovip. dig. 665. 
t. 66"]. 

Habitat America auftrali. 
Prccccdenti icimis ajfinis, 

10» DASYPUS. T>ent€s molares plures, absque 

prinioribus, absque hniariis. 
Corpus cacaphrnftum tefta o(Iea, 
zonis interfecia, 

unicindus.i. D. tegmine tripartito, pedibus' pentadadylis, Syfl. 
nat. 6. Houtt. nat. 2. p. 279. t. 16. /. l. 
Tatu f. Armadillo africanus. Seb. muf. i. p. 47. 
30. /. 3, 4. 

Cataphractus icutis duobus, cmguhs 12. Briff. quadr. 
43- 

jg. Dafypus cmgulo (implici. Syfi. nat. 6. 

Tam muflclinui. Kaj. quadr. 235-. Grew. muf. 19, 
t. I. '^/^ , 
. Cataphra6lus fcuto unico, cingulis iS. BriJ. quadr. 37. 

Habitat in Atrica. 

Loriea ur/ica.^ quafi ex 16 ci7?^ulis compofita., in ^ 
pu^ts icqsmles divij.i. 

tri<;in6lus.2. D. cingulis tribus, pedibus pcntjidaftylis. Hcutt. na*. 
2. p. 280. t. 16. f 1. J^y. 7/, 
Tatou f. Armadillo. Red.-TTrpeT. 91. t. 92. 
Tam f. Armadillo oricmalis. Seb. muf. i. v. 62. t. 
5^- f- 3- 

D 3 Tata S4 M/\JVlMALIA. BRUTA. Dafypns. 

apara. Marcgr. braf, 232. Pif. Oraf. loo. Raj. 
cjnadt . 234. 

Armndillo "f. Tatou gcnus altcrum. Cluf fXQt. 109. 
Arniaciillo. Greuj. muf. 17. Olcar. mnf ^. t . (^. f. 4. 
Uahitat h/ \\\<i\Aorientali\ vic^itat Melombus Batads^ 
Ga/li»i(. 

Loricig cingulum intermedium ejl arjgujlijfimum, 

quadricin-3. ^^- cinjTulis qiiatuor, 

^ius. Chclonifcus. CoIumh. a^juat. 2. p. if. /. 16. 
Iiauit.it. . . . 

fcvcin- 4. 1). cinguHs fcnis, pcdlbus pcntq^dylis. Muf Ad, 
(flus. Fr. 7. fJa -t. V//. SrAy. r/. fi.lZ^ 

Tatu f. Arimdnio primus. Ka]. quadr. 233. 
Tatu f Tatu-pcba Marc^r. braf 231. 
Armadillo f. Tatou. Cluf cxct. 330, 
ILihitat in Amcrk^ Meridioytali. 
Loricee ctr^gula S numcrat Brtfjon, 

fcptcm- 5", D. cingMlis feptenis, palmis tetnda£lylis, plantis pcn- 
. cindHB. •ifidachli'^. Arrn^/i. mcuJ. \.p. 281. 

Tatus quadru^x}s pcrcgrina. Gefn. cjuadr. 103. 
Habiiat in Indiis. 

An fujfcienter a fecfuente diftmdus} 

liovcm 6. D. cin2;nlis novcm, palmis tetradaftylis, plantis.pcn- 
cindtus. tadaiftylis. Mnf Ad. Fr. 6. Houtt. nat. 2. p. 284, 
t. 16. /. 3. 

Tatou f. Armadillus americanus. Seb, muf i. p. 45-. 

/. 29. f i. ^d" t S?>- /• 6- 
Tatu cte Bx^aGlIenllbus. Marcgr. braf. 231. Raj. quadr. 

2-33. 

Cataphradlus fcutis duobus; cingujis novem. Briff, 

quadr. 42. Gron. zeoph. 5*. JcnT ^ . 
liahitat in America McridhnaJT^ III. FE- yjxlitant Dafypi HatiifihkS ^ Mtlanibus ^ Bnccis , Cantihus , Fifcibus , Infcctis y Luw- 
kxicits MAMMALIA. FERi^. Phoc«. III. FER.£. 

TDevtes ^rhnores fuperiores fex^ aciitiU' 
fcitit. Canini foiitarti. 

II, PHOCA. ©f/z^j' Pr/>;/^?rrj- fuperiores VI paral- 

lcli: cxccriores rnajoros, 
Inferiorcs IV , paralle!? , 
diftincii, xquales, ob- 
turiufculi. 

Laniariil: fuperiores ab inci- 
foribus, infcriores a mo- 
laribus remoti. 

Molares V 1.' VI , tricufpi- 
daci. 

Jlnricnla nullve. 
Tedes poftici coalici. 

wx^ww. I. P. capirc aiiriculato. y^arc^s 

Urfus mariuiis. /i^i. petropol. i. ann. 

Hahitjt in CamfchatCiB maritimis inter Aiia'm <5c A- 

mericam proximam.^ primario in infala Beringii, 
Impctuofffimc natant., mares polygami gregatim de- 
gurt cnm uxoribus ^ filiis., filiatiHS ad I2c; cocnnt 
in littore refupinata femi-Ka; Z'!X mctuunt Hominem ; 
Mordent projc^i^m lapidem; fenes eiumhes quiefcunt 
pingucs ; proprium lapidcyn pro Udo hahcnt qucm 
non dcferun.' y hclla tHjiituuHt propter uxores U- 
Sltim , (Tqvum 'fuflum ; fuccumltcnte ttno accurrit 
^lter opem laturus^ mox alteri aitus ^ ne duo contra 
tinum , Hsque dum omncs prclto inzoluti ; mQeJli 
frymas fnndunt fapiofijjimas. StelUr. ^$ri>i^<pt 

leonina. 2. P. capite anticc criftaro. 
V Leo marinus. Anfu-i. i;in. 100. t, ico. Ellif budf. 

t. 6. /. 4. 

D 4 Ha- Phocsc ,ge7//<j «jf.if fih «^.-ui , Min incsdit 09 ^iies anticos retYAcltSf pojiicos uvi^ 
tos : viSliut pijcil;»; ; pi'»'»^'C. S6 MAMMALIA. FER^. Phoca. 

IIal>itat ad fohm Antar^Hcum. Tulerculo n.i roflri 
hafin pilofo , ifuuJ inftal in veficam^ frontcm tegit ^ 
ilum eluJiit bacuft ictus. ^atant gregatim \ pngKant 
pro fcmiKis ; excubias agnnt. 

Mas labio f. fronte crijlaia. DeiitCS 2 inferiwris ma- 
xillx fubexfcrti. OcwW magni. VibrifTjE <i/^.f , ru- 
hto annulata. Digiti omves palmati digitis S ' S •> 
ttnguibus pone apiccm enatis; Poltici compcdes , tH- 
terje^a cauda Juos pollices longa ^ in pinnam hori^ 
zojjttilcm digito extimo cra.fiore. "^p^^U . ^ iTA^c^ . Vitulina. 3. P. capite Ixvi inauriculato. Fn. fvec. 11. 

Phoca f. Vitiilus marinus. Gcfn. aqu. 702. Aldr.pifc. 
"Jl^. 'Jo>ifl' pifc. 44. Dodart. a^^. 191. t. 191. 
Raj. quadr. l^q. J^/Xt .^c V£.m.u Ht^r>cHj . 
Habitat i» mari Europxo. Dormiunt in lapide cx a- 
qna cmi>:entc ; pariunt in glacic , per quam adfccn- 
dunt halitu^ non dcfce^idunt. Mammas retrahunt 
duas ahdQrm-eiis \ ir.tcr ll.decum catervos fiigina?2tur ; 
a Laris provocat^f exfpuunt pifces; i£lu fupra na- 
fum facillime occiditur. 
VibrilTce undulat^t. Oculi mcmbrana 7iiBitante i»" 
■ ^ flrucli humore cryJlaUifio globofo. Lingr.a bifida. 

^f P^orameft q\jAc frtur apertum eje. 

Anatome. E. N. C. d. i. a. 9. obf. cf^. d. a. 
7. app. 15-. 12. CANIS. De?ites Trimores t\i\)mortsY\: late- 

rales longiores diftan- 
tes: intermcdii lobati. 
Infjriores VI : laterales 
lobati. 

Laniarii folitririi, inciirvari. 
Molares Vi T VII (pluresve quam 
in reliquis). 

familiaiis. I. C. cauda (finiftrorfum) recurvata. F^»». fvec. 
Arnoen. acad. 4. p. 43. t. I./. l. 
Canis. Gcfn. quadr. 91. Aldr. digit. 4S2. Jonfi. 
qnadr. 122. Raj. quadr. 176. MAMMALIA. FERJE. Caiiis. f7 

domejlic. auiiculis crcdis, cauda fubtus lanata. ^^i-c^/C^J}. . 
fag*ix. jS. auiiculis pendulis, digito fpurio ad tibias pofticas. J^Af /^. 
^rajus. y. maguitudine Lupi, trunco curvato, roflro attcnuato. Ca.^vi'r^m. 

nis fcoiicus vcnaticus. Gef j. auadr. 249. Aldr. S^^S- 
Moloffus. mngnitudinc Lupi, labiis ad latcra pendulis, corpore to^^M/^. 

ro!b. Canis figax fa}igvinarius. Gcfa. quadr. 1^1, 
aquaticus.^. pilo crifpo longo, inftar Ovis,. •^•fj ■ 
meliteus. iiKignitudinc Sciuri. ^yxMiu^ . 
' fricator, V. nalb rcfimo , auribus pendulis , corpore qnadratd. . 
veitagus. 3-.p-dibus curvatis , trunco longo facplus variegato. <^^flc>,/c . 
avicular. cauda truncata. Canis paritherinus . Aldr. digit. S S S * ^*^/'P^ . 
cxtrarius.yi.^aiimcwWs longis lanatis pendulis. Aldr. digit. .^di. jpf^tcA . 
agy^tius, nudus absquc pilis. Aa^/Cen ^t*^. 

Habitat fapius cwm^ Homine pasfim.^ etiam fpontaneus 

evafilt, pt''*^^^^^"^^ ^^rt^t^ .^^»^<a(^>jn.e.^ . 

'"Edit carjjes, cadavera., vegetabilia farinofa., non olera. 
Digerit ofld ; Vomitu a gramine purgattir \ cacaf 
fupra lapidcm: Album grcecum.^ fepticum fttmmwm. 
Potat lamber^do; mingit ad latus cum hofpitc Jcepe 
centies ; odorat anum altcrius ; odoratu excellit naf» 
humido; oblique currit\ incedtt fupra digttos; vix 
fudat; calidus linguam exferit; cubitur/i iturus cir" 
cumit hcum ; dormit auditu acutiore , fomniat. 
Procis rixanttbus crudelis; menfiruans catullit cum 
variii ; mordet illa illos ; cohisret copuia jundus ; 
gravida 6-? dicbus; parit fiSpe^ad^., majculis pa* 
tri fimiiibus femineis matri. Fidilfimus omnium; 
kiominibus cohabitat ; blanditur ad Domini accejfttm ; 
e]us infiltlum non fert; prcscurrit in itinere i7t 
hivio refpicit; docilisj amijja inquirit vigilias no- 
iiu infiituit.^ advenas indicat^ ad merces vigtlat ^ 
pecora ab agris arcct ^ 'Tarandos cbercet Boves 0- 
vesque a feris cuflodit ^ Leones detinet, te, as agi' 
tat Anatibu^ adflat ^ repit ajfilicns ad rete ocaja 
a venature adportat., e rapina dejijlens; veru trahit 
in Gallia.^ rhcdam in Sibiria. JMendtcat ad men' 
fam ; fnratus timet cauda incurvata ; invidus edit ; 
inter Juos dorAi/r.is dor/ii ; mendicorum hojiis; ignotos 
fimc injuria lacejjit. Lambc-/:do vulnera.^ Podagram.^ 
Carcinomata curat; ululat ad mufiicam; mord^t pro' 
jedum lapidcm ; fnflante tempeflate foetct ccgrotans ; 
Tania laborat ; Rabiern dtjjcminat ; demum ccccntit 

D 5- Canis gQims voYax\ morfn hcerans, arbsres nm fcandlt; Penis 7iodo;us cj}. .fi MAMMALIA. FERi^. Canis. 

roJii; nb olco cmpyrcumatica caud<e 
c/ami/at; amcrictwus latr,iy c obltvtfcttkr ^ J'^'P^ X^' 
ftnnhca i»{cdlris\ a MahnmetaPiis cxpeUitur. Ana- 
ti .ittcjrtirr^ vtdtt)ia tn fahyuini^ circ/ilatione ^ trans- 
ffjiuhi-^ Viifts ladlets^ ncrvo icfed'/ '<:jfc. 
Capilt \'trttce cartnati^m. Labiuni inferiuf latcrihus 
dt'fjtafi< Hudis ocLultatum. MyllnCcs ordtnihus f 
/. 6.' Narct» extrorfum recttrvato Jinu lunares. Au- 
riculx margine hSfcuS fuj^criorc rcjlcxo', pufleriore 
dupiicato; antico triloho. VciT\.\C(C ftaci piluf^' y. 
S\.\turx vellcris 8: tollares ^ Jhrnca^ cu/ii/alcs ^ ahdo- 
mi>f(iles oculares^ lumhares aurii uifu es ar/ales. 
Mainnix lo; harurft quatuQY in pcdore. Pcdcs 
fu. pulmatt, 

Lupus. 2. C. c;iuda incurvata. Faun.fvec. 6. y»^» . 

L pus. Gcfn. quaJ.r. 634. AUr. digT^^A. Jon/f. 

qu.idr. 89. Kaj. quadr, 173.^^/.' ^^^ - 
liahitat in E'iropx fyivis y ctiam frigtdirrihus. Ca^^ 
tcrvatim incedtt Pecora Equos., Sucs ^ Canes occi- 
dtt\ lyj fylvis jufpiciofijfimus vix audet traHum 
f:,niculu'tfi mctuit.^ portam non fuhit fed jepimcntum 
fupcrjilif; fonitum tub<s flentoria non fert\ fumma 
farnc frigore laccjjitus in propriar/t fpeciem 
Hominem fivit\ inediam diu toleraf^ unguihtts\re- 
traSiis incedit ; collum facile fi«6lit\ noau ululat\ 
Lichene vulpino occiditur. Fn. fvcc. 1129. Strom 
f ]ndm. 391. yVe:^^^ ^ / (TOtY^ "V/^^^^/V 
Anatomc. E. N. C. d. 2. a. 9. ohf. 71. is' e^nt, 10. 
app. 45-0. 

Hyaena. 3. C. cauda reda annulata, pills cervicis er^is, aiurieu- 
lis nudis, palmis tctradaclylis. '^i^r'^^^:*'^^ ' t.X/f.^ . 

Lupus' marinus. Bellon. aquat. 33. 34. Jonjl. 
quadr. t. 5^7. Gcfn. quadr. 674. 

Taxus porcinus f. Hyasna veterum. K^smph. amoen. 
411. 407. /. 4. 

Hyxna. Briff. quadr. 233. 

Hahitat in India, Africa. Excavat terram degitque 
in antris\ dtutius Jine ciho vivit\ in humnna cada^ 
vera fcevit^ qu^e c tumulis effodit cocmiteriis infe- 
Jla 'j quidquia irritatus orc prehendit. mordicuj te- 

net Di^itiFe/j^, Vhnca , Urfj , Mnfldcc., Canis ; - ixccpta Hyann,' cni - 

«jil ^-4, ttt: Brar.dcrv vijuin. MAMMALIA. FERiE. Canis. 5-5 

net , nec vivus dtmttttt ferttnactsJimUs^ inde vennts- 
rtrus facilius cedet. 
M-aL,iiiiudo Stiis ^ iacies Apri. Piii dorji fubfpithamei ^ 
ere^li , apicilfus nigris. Oculi rofiro p? opi/?qftiorej. 
Auriculas nud,e. Cauda annuUs ni^rtcanti^us ver- 
ticilLita; crura annulis nigris variegata. Srriac cor^ 
j)oris fufccs Cif nigra ^ trauj verjales^a dorfo ad veff 
trem dufca. 

"\'ulprs. 4. C. cauda reda: apice albo, Fn. fvec. 7. . 

VUipcs. Gefn. quadr. 966. Aldr. di^.j,(^^. Jonjt, 
quadr. 82. Rsj. quadr. 1 77. ^w^A -^*?x 

Hdhitat in Europa, Alia, Atrica, ^ntrafodtens ani- 
mal ajlutijfimum f^vit in Agnos.^ Anferes.^ Galli- 
nas^ AvtL uIas., nun Accipitres foetidtoresque \ edit 
Jlercora aniraaltum\ pinguefcit uvij; non rapU faci- 
le in fradio - quod inhai?itat ; pruriens noBu clami- 
tat\ lombardas explofas odortmque pulverts pyrii 
fugtt\ jellitur fumo. 

Corpus julvum. Auriculac ereSlcc. Labia alba. Pe- 
de^. a/itici ntgri. Ambrofiaco fragrat »dore fuprn 
cauda bajin, ^ 

Alopex. S' C. cauda recla : apice nigro. •f?^. 
Volpes campellris vul^o. 
Habitat tn Europa, Alia. 
Stmilis pracedenti excepto cauda npice. 

Lagopus. 6. -C. cauda re61:a: apice concolore. Fn.fvec. bl. 

ct. Vulpes alba. Kalm. bahuf. 256. '^tUir^cA:^ . 

If:ltis. Aci. petrop. 1760. v.f.J?. 3fS. ^ 
f^. Vulpes cxrulclcens. Faun. fvec. iJi^.^'^^^. 

Habttat in aipibus Lapponicis, Sibiria. 

Pedes denjijfime pHoJij ut in Lepofe. 

aurcus. 7. C. Lupus aureus diclus. f. /^c^r^ c<jf <si^t ' ^'^^^^ 
Lupus aurcus. Kwwpf. dmien. 413./. 407./. 3. Raj. 
quadr. 174. 

Vulpcs indix oricntalis. Valent, muf. 45-2. t. 4^2. 
Adill. BcII. itin. 160. 
Habitat in oricnre. 

Kodnrnus cateyyatim incedit^ furto deditus; uno cU- 
mante cl:jm.'.>it remott aitt ^ ambHlanie jono nodnr- 
ny ; ulnlaiu.^ e.xet rabilij , quaji cjklatus latraiu r^- 6o MAMMALTA. FERA-. ranis. incxica' 
nus. Thous. terceptMS\ latrntn exagitat feras ^ boc audientcs re- 
Isptx in exercitum cor.currunt ^ profequu^tiir mifc 
rum Cervnm^ dum Lto Ti>rrisve ex ihjidns fu^i- 
entem frofteruit pr^damquc vorat ^ circumfidojle 
ve»fifor:{m cordna usque dnm Rex fatiatus difccjfe- 
rit. Mofchum olct. Dcjcriptio ^cnuiyia etiaMKum 
Jejicit. 

8. C. c;uid;i dcflcxa ]xvi, coipore cincrco fafciis fufcis 

maculisquc fulvis vnrici;ato. 
Caiiis cinctciis maculis fulvis varicgatus. Briff] quadr, 
-.37- 

Felis montana amcricana. Seh. muf. i. /. 42./. 2. 
Xoloi zcuintli. licryi. mex. 479. 
liubiiat i>i Mcxico. 

Corp is cinercum fnfciis fnfcis. ]\Iactila fuha in fron' 
te colio^ pedore ^ ventre ^ cauda. 

9. C. caMda dcflcxa Ixvi, corpore fubgrifeo (ubtus albo. 
liahttat in Surinamo. 

Corpus grifeum^ fubtus totum album magnttudine majorts Cati. Aures concolores.^ 
fupra oculoj^ in buccijy fub gula. 
cilidta. Pedcs 5^ - 4. ercda:. Vcrruca 
Lingva Uteribus 13. FELIS. T>entes Trimores asquales. 

Molares terni, 
Lingua recrorfum aculeata. 
JJngues retraftiles. 

Leo. I. F. cauda elongata, corpore helvolo. . 

Fclis cauda clongata floccofa, thorace jubato. Syfi. 
nat. 6. p. 4. I. /t^ioyt, . 
> Leo. Gefn. quadr. fyi.. Aldr. dig. 2. Jonfl, qUadr. 

72. D^dart. ath I. i. ^ 7. 7. Kaj, quadr. 
162. /faroca<f^< ¥. Kfff. . 
Habitat tn Africa. Scgnis.^ efuriens pradatur de E- 
quir Cff majortbuj quadrnped.iBuj nec niji famelicus 

Homf Felis gfiiut Jobrium , fcandit facile arbores , noctu potisjjmum Jpecnlatur , cafii de- 
lalntur in pcdss contHlioni vtx obnoxinm; glans ^aiis ipji imricatus retror- 
fnm; retraclis unguibus acu:i(Jimis incidU^ iisnue Javito inhianAo fav.guinein 
haHxit; vijM prada caudnm tuovit. MA.MMALIA. FERJE. Felis. 6i 

Homine ; fngatur accenfa fiamma ; Canitus coercetur, 
Rctro miy^git ^ coit} Riigitus horrendus a tra^ 
chece aiinuhs integris imhricatjs ; dormit in apricOy 
efurit tertie die^ tagax. 

Color Inteo-rufus. F^rons quadrata. Cor maximum, 
Maris Thorax hirfutus Caudaque foccofa. 

Anatome. E. N. C^d. i. a^ji. off. 6. Barth. a^L 

^iy-^/ u^^r-^ ^y*>*-t^f^ 

Tigris. 2. F- cauda elongata, corporc maculis omnibus virgatls. 

Tigris. Gefn.' quadr. 936. Aldr. dig. loi. Jonji^ 
quadr. 84. B:>nt. jav. fl. t. f^. Raj. quadr. 165-. 

Habitat in Afia. Ani^al tremendes 'velocitaiis ^ Ho^ 
mini pej/imum , defjlat indos ; Mas occidit proprios 
Jilios. ^ijus qui occidit Leonem. Saltu ex injidiis 
prcsdam adoritiir. '^t^^ir . "Ttar^ , 

Pulcherrimus quadrnpedurA- macutts virgatis .transz^er" 
Jis magnitudinc fere Leonis. 

Anatomc. £. N. C. d, i. a. 2. obf. 7. ^ a. 9. ohf. 
194. 

Pardus. 3. F. cauda elongata, cor^ore maculis fuperioribus orbi- 
culatis; infcrioribiis virgatis. 
Panihcra, Pardalis, Pardus, Leopardus. Gefn. quadr, 

824. ./to^ara^ . 

Pardus mas, Panthera femina. Alp. agypt. 237. 
iS. f 2. 

Pardalis. Raj. quadr. 166. 

l^!gris mcxicana. Hcrn. rmx. 49S. 498. 

Pinuum Dafypiis. Nierernb. nat. 15*3. i^^^. 
I Habitat in Indiis. Ex infidiis trihus faltibus pradam 

rapit ; Equo infilit fupra humeros ; fe tripfo majo^ 
rem aufert ; gufiato hurnatlo fuigvine non defijlit 
capit primo ^ethiopem^ tum europceurn ultimo ame^ 
ricanum. 

Onca. 4« F- cauda mediocri, corpore flavcfccnte ocellis nigris 
rotundato-angulatis medio flavis. 
Pardus f. Lynx brafilienfis. Raj. quadr. 168. 
jaguara. Marcgr. braf 235'. 
V Habitat in America Meridionali. 

Corpus lutefcens macnlis ocetiaribus nigris ftepe pupil'* 
la nigra una aUeYave inftrudis. Abdomcn albfmt 
rnaculis atris , tit in pedibns , ubi minores. Cauda 
corporc dimidio brcvior^ macuiis nigris longis. MAMMALIA. VTMJE. Fclis. 

pArdalis. S' F. c;iiid:i clon^ata, corporc iivaculis ippcrioribus virga- 
tis; intciioribus orbiculatis. v<- f/^/./i^rA^ . 

(y.ito-l^irdus inc\ic;uius. licr^.mex. ^iz.t.ifii. 

Cuius l^ardiis I'. Catu.*» anicricauoruin. Raj, quadr. 169. 

Hahitat m Amcrica. ^ifo Cane arborcs aJjccMdil ; Si- 
mtaj eludit, 

Mngiiitudo Melis ; fupra fufcus^ fuhtus albicans^ Lirjc.e 
pUKdti mevii^ra pcr totum corpuj lofi^it/uiij. aliter fpa/ ' 
Jd., Ji^/ pcdcs zsf ahdof/.cH lantum pu,idii\ Latcra //- 
nctslatiBriius albisls^ fnj\tj pinguhttir. Aiires ^r^- 
trj , mar^ine bijidtit ab.\cfue pcfiicilltj. Pcdcs 5* -4. 
Cauda lerticillaUj-Vdr tec^ata proportio^e C.-ili, My- 
Ihiccs 4 ordinum : in Jihguio ordirjc j'ct,c ^ f S y 
b(t'j btji nigr^e , iQngiltidtne capitij. 

Catus. 6. F. cauda clonc;ata fulco nnnulata, corpore fafciis iii- 
Kricantibus ; dorfaTiiv!*; lon^itudinaliiHis trib-.is ; latcra- 
"libus IpiralibMS. f». fncc cj. ,^>^^^/. 

Fclis cauda clon^ata, aui ibus ajqualibus Faun. fvec. 3. 
Sxfl. n,it, 4. n. 6 C/^a^. 

Felis vulj^o Catus. Gcfn. cjnadr. 98. Rai, quadr. 170. 

Fciis. Aidr. dig. ^64. Jonjl, (juadr, 180. t. 72.. 
fi. Felis angorcnlis. Brijf. quadr, 166, 

Habitat in Europa) auJiraHs fyhis ^ Audrla. Moribus 
congcneriim tranqutlla ore molat ,^ caudam erigit^ 
excitata agili[jima fcandit irata fremit odore nm^ 
broJiacn\ ocu.i no£iu lucent. PupHla interdiu per- 
pendiculari oblonga.^ nocht tereti ampliata\ unguibus 
^ complicatis incedit\ parce hihit \ urina maris corro- 
Jiva \ ruSiuj foetidijfimus \ Jiercus fepelit \ clamando 
rixandoque mifere amat\ cum pullis repentibusque 
ludtt\ in pradam intenta caudam movet\ Murum 
Leo\ pacata in camejjdntibus \ pulios convocat\ car- 
nes pifce:que edit calid.a jdifi vegetabiliaque rejpw 
it\ oj injtante tempejiate manu lavat\ dorfum in tf 
nebris eletlrifat\ in altiim aHa decidit in pedes. Pw 
lices non habet. DcLeMatiy Maro Nepeta.^ Vale^ 
riana, ^toSx^ ^*^/^ cat'^r>^ /^*^r< t^, AnH^</rt 

Lynx. 7. F. cauda abbreviata: apice atra, auriculis apice barba'- 
tis. Fn, fvec. 10. Vet^^^^o . 
Felis cauda truncata, colore rufcfcente maculato. Faun. 

fvec. I. n. 4. It. VJgQth. 211. 
Lynx cervarius. Gefn. quadr. 677. Tourn. it. z.p. 185-. 

Lyni^ MAMMALIA. FERJE. FcHs. ^3 

Lynx. JUr. dig. 90. Jonji. quadr. Sl. /. 71. R.ij. 
quadr. 166. ■^CKfj (Urvtcr. 

ll.ibttat in Europx e/ Canadae A/z /j Ifj^ dtlertis\ ar- 
hores inhab 'it(it\ Martes vc-autnr., ^i^ifat Lej)orihus ^ 
Capris., O vibus; adfpiciendo Caner.i globo perfoditur. 

Cauda ftsmonhus paulo hrevior , apice atra. Palpebra 
inferior albicans^ ut ^ fuperior vcrfus canthum 
majorem, Maculft lineari} fufca pone uculoj. Au- 
ricularum apices nigri, Palpcbra: alh^. Manus am- 
pltjjimte. 

14. VIVERKA. Dentes Trimores VI: incermediis 

brcvioribus. 
Molares piiircs qiiam tres. 
Ltngva rLcrorfum la^pc aculeata. 
Ungues exferci. 

lehncu- 1, V. canda e bafi incraflata fenfim attenuata, pollici- 
mon. bus rcmotiufculis. ^^ia^ac opt^ , 

Mclcs digids mediis longioribus : lateralibus scqualibus, 
un,:^uibus fubuniformibus. Ilafelifv. itm, 191. 
' Mus pharaonis. yJtpin. cegyptf-i^.J, 3.*»«. 

Ichneumon. Bellon. itin. 96. pifc. 44. Gefn. quadr. 
5-68. Aldr. quadr. 300. 301. 
/3. Muftcla glauca. Syji.nat. f. Amoen. acad. 1. p. 109. 
Mulkla f Viverra'' indis ^iangatia. Ki^m^f. amocn, 

^74. t. 5-67. ^'^^. y< 'T^ure/". 
Quil f Quirpele. Garc, arom. 162. 
Scrpenticida f. Muncos. Rumpf, herh, 7. p. 69. t 

28. /: 2. 3. 

Ickncumon indicus. Eow. av. 199. /-.199. 

Ichncumon f. Vulpecala zcilanica. Sc/?, muf j, p, 
66. t. 41. f. I. 

Habitat in ^gypto ad ripas Nih\ cff in India pfi- 
mario. Manfi cfcit ; more Canij fequitur. f^iditat 
Amphibiij.f Serpentibuj Lacertij ovij CrocodiH 
^anis.^ GalliniSi Muribuj. Serpei^tum hojlij^ mor- 
fuj a Serpente Ophiorhizam aJ]'umi-\ repit proji- 
lit ad pnedam ; a vento rtformidat ; mundum ani^ 
mal ; Catum f^pe trucidat. 

Frons plana. Labium fuper 'ius prominens. Auriculas 
ratundata. Myluices Jimplic'i fer 'is tn Qmn'thiij 1,1- 

htts 6^ MAMMALIA. FER^E. Vivcira. 

liij lateralibuj a l mtirgirtcm. Lingiia fcahra, Pol- 
lcx a reliquis diftiMdiis. Cauda baji crajfa., fcyjJiM 
nttcnuata.^ lonptadtKc coiporis. l''ollicul'JS a>ilc a- 
f erturuf/j ani ^ ftth ^Jl.t apcrtuj. Pili alLido ^ gy . ' 
feo ni^^refccnte, verticillati. Magnitudo Cafi; cal- 
cancis inccdit. 
'bAuw^jO [6. JirKillima miK or ^lauca'^ an fpccie divcrfa"^. 

Nafua. 1. V. lufa, cauda albo aniiulara. 

IJrlus nafo produdo & mobili. Brijf. qitaAr. 263. 
Taxus luillus. Aldr. di^ii:. 267. 
Coali. Marcj^r. hraf. 228. 

Ccati - mondi. Dod. ait. iSi. iSi. Ra]. quadr, 

iSo. iloy.tt. nat. i: 2. p. 238. /. if. f. 2. 
IJabitat in Aincrica; egrc^i^ic fodit qud^fuurus Luynhri-^ 
cos ; vidiia! ctiam -mr.rihns , Vomis , p.inc ; dum /- 
rafcitur pcffimc ftcfct. 
Corpus magnitudine Cati fiatura Urfi Lotoris.^ rufum 
ut Vulpes pilis in doy fo rigidulis. Macula albida 
fupra., iMjra^ pnnequc oculum. Auricul-x parva ^ 
fupra nigr^c. V cnwc?. fupra palpebrara fiperiorem ^ 
fub oculo in hucca j'uh gula. Gula flavefcens. Na- 
fus edudus in prohaf idem nigrum , longijjimum , 
undique mohilem apice introrfum triincatum ahs- 
que lacuna fuhtus. Dcntes primorcs Supcriorcs 6 
diftinSli : latcralihus majoribus. Infcriorcs 6 .* mc' 
diis convergentihus. Laniarii folttarit. ■ Molares 
plures. hlugim fijfuris lobata ut: querci folium. Cau- 
da ercda., corpore longior f^fi^ annulis 10 palli- 
disj pilif patulis dcprejjd , apice comprejfa. redcs 
calcaneis incedentcs tardo grejju., etiam fcar.dentes . 
Digiti Jingulis f pollice non remoto. Ungves acuti.^ 
comprejfi. Calcanea crift^ta in mea non aderant. 

'Narica. 3. V. fubfufca, cauda concolore. 

Urfus nafo produdo & mobili, cauda unicolore. Briff^ 

quadr. 262 . v. XirytU^ /^/ • . t . V- %p.j>. • 

Hahttat in Amcrica. 

. Putorius. 4. V. fufca lineis quatuor dorfab'bus parallelis albidis. 

Putorius americanus ftriatus. Catefh. carol. 2. p. 62. 
t. 62. 

Polcat, Skunk, Fiskatta. Kalm, itin. x. p. 378. 

Yzquie* MAMMALIA. FER.^:. Vivcrra. 6^ 

Yzquiepatl. Hern. mex. 331. Raj. qnadr. iSi. Seb. 
mtif. 1. p. 68. t. 42. f i.-j-U^F^f;. 

Meles furinamcnfis. BrtlJ. quadr. iff. 

Habitat in Amcrica feptcitrionattr^Colore vart^t. Iry 
ritatus (c;^m urinaforte) halitum exp/odtt^ quo nthil 
foetidius; inct'[/'u tardus^ nec Homincs ncc teras me- 
tuens\ Tejlcs fa^tore inquinat(S purgantur jepelis^^do 
per diem. A. Kuhn.^ 

Magnimdo Martis. Color fupra varius.^ ( variansco'^ 
lore) Jhbtus ex alho nigro variegatus. Pedes ta- 
lis incedentes. \J ngUQS ^ - S ' ^-^^(^rtores com^ rejfi 
iongi; pofteriores brevtores ^ fubius excavati. Dcn- 
tes Primores fuperiores )in meo nulli; Pfimores in- 
feriorcs 6, icquales ^ quorum 1 intertores \ Laniarii \ 
fupra cf infra utrinque approximati. 

Zibetha. V. cauda aiinulata , dorfo cinereo nigroque undatim 
(Iriato. /ioy0^^:^4! . t. X//. 
Civetta. Cluf cur. ■^"j. Briff. quadr.^^G. ^vc^^. . 
Fclis Zibethi. Gefn. qtiadr. 948. 

Animal Zibethicum. Aldr. dig. 340. t. 343. Raj. 
quadr. 178. Dodart. a£i. Ify. Hera. mex. 5-38. 580. 
5-81. Olear. mufl.t.6. f.-^. 

Hyocna vctcribus, nunc Civetta. Bellon. it.c)^. 
^ Habitat in Indiis, China, Mcxico ; fera.^ indomita.^ /- 
rata piios dorfi crigit. 
I Corpus oblongum. Roftrum obtufttm. Dentes Primo- 
res fuperiores 6, Paralleli : intermedii paulo minoreSy 
injeriores paralleii : medii pauio breviorcs : alterftis 
jnterioribus. Laniarii folitarii , utrinque diftantes. 
Melares acuti denticulati. Aures tcSa., breves. 
Corporis pili fecundum dorfum longiores cinereo ni- 
groque undaii rigiditijculi. Fcdcs fubtus nudi. Uu- 
^ueif'S, canini. Cmd'Afe!isay/nulata. Guttur Pe-* 
des l^enter nigra. Folliculus Zibethi inter anum 
lulvam in ntroque fexu I, propria apertura f^olliculi y 
diftindla ab ano y vulva^ prominens\ ambrofiaca. 

Anatome. Barthol. cent. 4. n. i. {3' cent. 5-. n. 49. 

Cajlcllus P. Hy<ena odorifera. Francof. 1698, 8. 

Gcnetta. 6. V. cauda annulata, corpore fulvp-nigricantc maculato.f 
^ Gcnetta f. Ginetta. Beilon. tt. 76. Gcf/t. qnadr. 5-^0. 

* Aldr. digit. 337. t. 339. Jonji. quadr. t. 72. RaJ. 

quadr. 201. B^iff. quadr. z^t. ' 
Hahitat in Orientc juxta rivos Hifpaniaj manfvcfcit 
ut Felis ; oict Mofchurr?. 

E * Cau- 66 MAMMAHA. FERyTi:. Mulkh. Caudx anptuit 8 nigr't\ tott.iemque alhicantcs . Corpus 
cruteo-ntiricans ^ maculis y^ip-is ordttic ilifpofitis \ cx- 
cept9 Cayttt ^ Pi-dihis. Ruftrum acutijjimum. 

I MUSTELA. T>cntcs Trlniorcs fuperiores Vf, erc- 

tb*, acuciores , diflinfti. 
Infcriorcs VI obcufio- 
res confcrti: duo in- 
teriores. 
Lingva lacvis. 

Lutris. I. M. plantis palmatis pilofis, cauda corporc quadruplo 
brcviore.^ iein^. S^^O^<rr^ 

Lutra mnrina. A^. petropol. 1749. p. i6j. 

Lutra bralilicnfis. Raj. qHadr. 187. 
» Habitut tn Alia Amcrica {'eptentrionali. 

Caput deprejjiim. AnriculiJe minimce y villofie fubrc' 
tundcs. Os obtufijfimum.^ Myltaccs copiofa ^ ^ig^' 
ditla : fupra fupcrciiia\ pone oculosj pone finum 0- 
ris • ad lalera labii inferioris ; fub gula. Dcntcs pri- 
mores fuperiorcs Ctacjualcs; inferiores 6: duobus al^ 
ternis tntcriuribus ^ duobus bilobis lateralibus. Pe- 
dcs S'Sf palmati omnes. CJauda deprefja.^ corpore 
jpaulo l^revior. 

Lutra. 2. M. plantis palmatis nudis, cauda corporc dimidio bre- 
viore. Fn. Svec. 12. Ll^cy^ , /oufr^ . 

Lutra digitis «qualibus. Faun. Svec. 1. n. 10. 

Lutra. hcll. aauat. -^i. t. -^i. Gefn, aquat. flS- ^lctr. 
quadr. 294. Uodart. aSt. l^J-t. 147. Raj.quadr. 187. 

Habttat in Europas aquts duUibus , fluviis , ftagnis , pi- 
fctnis non in man. ViSlitat Pijcibus^ Kants Can- 
cr is; pifcinas devaftat. Nidus fub terra fupra aqua 
fuperfictem , aditu fub aqua ; coit februano ; advocat 
feminam Jono lento fuftirrando\ parit majo puilos 3 
/ 4; Nymphas habet ^ clitoridem. (An Lutra^ 
Lutris , Lutrcola fmt Viverra fpecies , hcsreo.) 

Anatome E. N. C. d. i. a. 3. obf. W-/^ 2-^. ip. 
obf. IJ2. ^ir cent. lo. app. 468. -^^e-G^-t f*iri"^c**rKy'>t 

Lutreola. 3. M. plantis palmatis hirfuds, digitis sequalibus, ore al- 
bo. Fn. fvec. 13. * /ftc^Uirt\ MAMMALL\. FERtE. Muftda. 67 

Hahitat in Filllandisc aciuojis , viditans Pifcibus ^ 
Kanis. 

Barbara. 4. M. pedibus fiffis, atrl, coUo fubtus macula alba tri- 
loba. 

Galera. BrovJM, jam. 485-. /. 49./. i > 
H^hitat in BraliJia. 

Corpus ftatura Martis ^ nigrum pilts rigi/diot ihu f. Au- 
riculx roturtdie , villoj^e. Area cinerafcens ayitc ocw 
los. Macula fub medio collo fion fuh gula albida. 
MammiS 4, pone umbilicum, 

Gulo. 5*. M. pedibus fiffis , corpore rufo-tufco , medio dorfi n{- 

gro. taun. fvec. 14. Houit. nat. 2. 189. t^ 14-/. 4 y *• ✓ 

Gulo. 01. Magn. Scheff. lapp. 339. Racz. pfAon'. yy^. ■ 

Habitat in alpibus Lapponice , Rullice, Sibirise , 7 
vafttjfimis. Coit januatio ^ parit m no pu/ios l f 
yidttat Lcporibus ^ Avibus^ Rangj fcris ^ cadaveriyus \ 
adrnittit ulpcm \ lorachr Urfo ; Pellis prce/iantTjJi- 
ma ^ pretiofijfima^ faeior horread~^:s vix 'exconan ius , 

Dentes primores Jupertores 6: horurA 4 cequales ^ utro* 
que latere quafi lobatt ; extimi vcro longtores , altero 
latere lobati. Inferiores 6, obiujiffimt : horum l al' 
terni intcriores. Laniarit fuperivres I, antice remo- 
ti , extus rugofi ; tnferiores i ,^ utrtnque approxima^ 
ti. Molares fuperiores 5^; tnfertores 6: omnes ioba- 
ti primo ultimoque minnto. -^^ 

Cum fata mthi denegannt pramiffas fpecies intuert 
i>ivas ^ videant alii mimne ad Viverras refcrri dcbe* 
a»t\ hoc fvadet hntrx ftatura-, hoc Gulouis /cr^yr, 
fcanfura arborum , fumma laniena. /^^y^cy^^ d^/ft ', "t . Xl^f , 

Anatome. Barth. cent, 4. obf. 30. 

Martes. 6. M. pedibus fiflis, corpore^fulvo nigricante, gula pal- 
lida. Fn. fvec. iS- -^^air^ . ^**^- ^ ^^r/C . 
Martes. Gefn, quadr. 1 5*1 .70»/?. quadr. t. 64. Raj. 

quadr. 200. ^•>^^-^ '^T^-v-^j . 
Habi-at in fylvis Europse antiquis, 'Vidilat Sduris ^ 

Muribus Avibns. 
Varietas duplcx rufticis : Y n^omm gutture aibo ; Ablc^ 
^ tum gutture flavo. 

«. 

Putorius. \7. M. pedibus fiflls, corpore fliwo nigricamc, ore aurl- 
culisque albis. Fn. fvec. 16. Pchnat, britan.-2. t. i. 

fer-m.^^^^' Ei ' Ma- MAMMALIA. FERyE. Murtda. Muflcb flavcfceiite-nigricans, orc albo , coUari flavo. 

^\//. Kdt. 6. 5". 5. Jc*xf^Z( ^Ut^ M "f^c/a-. 
Furorius. Gcjn, qnadr. ^d"] . Jldr. ttngv.-^-^^o. Jo»Jt. 
• quadr. t. 64. Kaj. quadr. 199. Bri[/' (juddr. 249. 

Halfitat itJter Europac rupcs (jf Idpidffrn accri^oi ; nodn 

J>ru\iatur C 'fniculoj GaUix.iSj Aviculas Ovar^pit; 

afto halitu fivtidijjima. Viin'e4t^ <fKwcM KtUtim. ■ 
Mas fubjlavus ore albido. Fcmina albidG-fubflava. Brijf. 

Furo. 8. M. pcdibns fifTis, oculis rnbicundis. | 

Muilcla fylvellris. Jldr. dtgit. 325-. t. ^^27. 
Mu(k]a lylvclhis Vivcrra dida. Jiaj. quadr. 199. 
Viverra, r urOj Idis. Gefn. quadr. 262. 
Habitat in Afnca. 

Putorio minor; Auricula arreii^e patula brtves \ Ocu- 
If rubicnndi. Jiaj.^torte idem cum pnecedente .y ut 

Brisfono. 

Zibcllina. p. M. pcdibus fiflls, corpore obfcure fulvp, ffonte cx- 

albida, gutture cinerco. f /iaracj^A^i.' v.Xv^. 
Murtela Sobella. Gefn. quadr. 868. 
Mullcla Sibcllina. Aldr. digit. 335-. Raj. quadr. 201. 

ASi. pctruV.i-j^O. V. S- p- 330. t^ 6. Brijf. quadr. 

248. ^fVf<i^'^0' . 9erm ^S^tvcZ , 
Hahttat in Afia feptentrionali Tatarla, Sibiria. 
Color fuho-obj'curus gutture cincreo ; anterior pars ca^ 

pitis ^ auricula; ex albido - cinerccs. Raj. J^ibriffa 

ad fupcrcilia, nares os longijfimce. 

Erminca. 10. M. pcdibus fiflls, caudoe apice atro. Fn. fvec. 17. 
Houtt. nat. 3. p. 206. t. 14./. 5". Vt/^a- 
Muftela vulgaris. Gefn. quadr. 149. Aldr. ungv. 307. 
'Jonfl. quadr t. 74. Raj. quadr. l^f./'* /Je2e4^c^ . 
f^. Murtcla candida f. Ermineuni. Raj. quadr. 198. 
Muftela alpina candida. IVagn.helvet. i^o.^^-^^^Ui^ . 
Habitat in Europa Alia frigidiore ; edit Pifces , car- 
Mures, ova^ Fungos., non vegctahilia; avarijfi- 
ma footida^ immunda Jiticulofa no^u pr^datur , 
Muribus pejfima.^ quos totos reliSiis folis den^ 
tibus confurnit eorum foram'ina intrat; a Fele non 
facile occiditur ; recurrens accurrensque coKtinuo pro- 
fpicit ; terrefada epilepfta canvellitur. 
f*^. ^ f r-ier-ryuc^vtuJ . Con- 

Muftelx gcim^ ccrpore elonoato pedihuque hrcvihis ejt , CHvrit trunco incnrvato , 
Jamdit arboreu Jdit ex arhre in arkorm. MAMMALIA. FERzE. Urfas. 69 

CoKfer. Mufteb javanica. Seb. r/iuf. i. p. 77. 4S. f. 4. 

Cauda dtmidtA extrorfnm ni^^ra^ Corpus hyeme album 
excepta cauda., .efidle rufura exccpto alfdomine ^ pe~ 
Siorc gula. PcUis yretiofci hodic Fcminis nojiratibus 
» (ibilioribus. 

ntvalls. II. M. pedibns fiflfis, corpore albo, caudcc apice vix pi- 
lis ullis nigiis. Ffi. fvec. 18. 
H^ibitat in Welbobothnia. S:^, 'muj. 
SimUiima Rrmineo fcd dimidio minor ^ Caudtg apice 

pilo -vix uno alterove albo, 

16. URSUS. "Dentes fuperiores VI , intus 

excavati akernu 
^ Inferiore-s' VI: laterales x 
lonfTiores lobati ; fecunda- 
< . rii bafi interiores» 

"Laniarii folitarii, conicu 
Molares V, f. VI : primo lania- 
xiis approximaco* 
hingita !;cvis. 

Memhrana ni£Iitans. Nafus promi- 
nen?. 

Tenis (catens oflc car\'a(:o. 

Ar6los. 1. U. caudA abruptl. Fairn. fvcc. 29. L^fJy-^i^ ^/'Ou/^j, 
Urfus. Geln. quadr. 14. AUr. dig^t.iij. JojiJ}. quadr. 

t.SS- Oodayt. aB. Cy-,.t. 67. Ka]. c.uadr. 171. 
Habitat in Enropas frigid:^ ulij^fKofis fylv.-jticis ; 'viSii- 
tat Baccis^ F:fe.^is^ aheariOus Apur/t^ Cadaveri- 
bus laiHCKa Pecoru):-} KquQrumqus \ pradam r-iox 
infiat, relidam in paludibus defaaa:, efi.rm lubenter 
lavat; m.intis cubans cor.ti}7p:o'iambit \ cott jiuc ailo- 
hris, uterum gerit 112 diebus ; h^bernat abjlpr,i;is 
a ntedto nuvembris in ini^iui» regelaiionis; ohamb;^- 
lat plcrumqtie^ fegy/ts niji lacejfciur ium a^iUjfi yie 
erc^us amb:ibus pHgnat; fme i>;',urta llQmiiiern non 
adcritur) ante juz^i^m pulios (•Jfcendere arboies co- 

•Es . git. I 70 MAMMALIA, FERi^:. Urfus. 

/rf, defcenAit pr^eemnte cauda^ guam valde metu 'tt\ 
^cdicuhi caret. 
HtJpidM\, mi^mbrana niifitante torvus. Pollex dizitis 
an^xfttixr. Mammo'/^. Cr^htftm, non cerebrffm^ Leo' 
nts minfis. Tetidinej prafid/fft (Jimce pro filis LappO' 
nunt ; f el amartjfimtim pro epilepticis ; ptngvedj pro 
cofmcticis . 

Urjus mafiumus alhuj maior ^ ar^icus. Miriens. fpitzh, 
73. t. 0. /. C. Joitc dtjlintia fpecies eji , nobts non 
vtfa\ capite ion^iore coI/q an^ujltore. 

Melcs, 2. U. cauda coiicolore, corpore fupra cinereo, fabtus ni- 
gro, fafcia longitudinalf per ooilos aure^cue nigra. 

Pn. frcc. 20. ^r-^C^^e^ . ^rA^Sx-^n. , 

Mcles un^uibus anticis lon^iflimis, Syft.nat, 6, p. 6. 

Meles. Gtfn, quadr. 6^(y.^* '^t^^^>« . />^Kf . 

Taxus. Aldr. di^r^tt. 264. 'Jonft, auadr, 64, Rajs 
quadr. 185*. Br///'. quadr. z^i. t^eirm ■•^a.ch.S . 

Habitat in Europa inrer rimas rupiffm ^ lapiium i» 
Sylvis; viditat Infeitis ; Ovis,, foliis S^cales Lathy-^ 
riquc j cfuibus corrajis h^bernat admodum pingue' 
fcit ; ffodiurnfis venatur Cunicuhs , antra fodit inha^ 
htatque ; (icrcus in difli-^tciu ^ determinata ioco de^ 
ponunt inhabitantes e.xtra nntrum fiyfgiiU ; dic latet ; 
folliculur/i putorinm fupra an:im haurit hybcrnans. 

Corpus fupra albidum , fuhtus Kigrum ; Membrana 
nicitta.u ampla tolfim oculum tegens. 

Aiiatcme. E. N. C. d. 2. a. 5-. obL 32. ^ d. 3. a, 
3. ohf 163. /fp^^t/'^ i^ccii^ ^yis^^^ 

Lotor. 3. U. cauda annulata , fafcia per oculos. transvcrfali 

Urfus cauda elongata."^ L. Aci. ftockh. 1747, 9. /. 

I. Houtt. nat. 2. p. 237. t. IS' f I. f J fp a 
Mus indicus alius. Gefn. quadr. 741. ■ — ^ 
Vulpi affinis americana. Raj. auadr. 179. 
Raccoon. Kalm. it. 2. p. 22S, 327. l^f 3. p. 24. 
Coati. IVorm. muf 319. Major. mofch, 30. Raj, quadr. 

179. Brtlf. quadr. 261. 
Felis montana americana. Seh. muf i./>. 68. t.i^i.f, i. 
Mapach. Nieremb. n.it. 175-. 

Ha- Urfl %<:rtHi fcmdit intmiinn nrbortf ^ at non falit.fed dsfcendit pofifrioribus praeun- 
tifntt, Talis commHnica incedit, Pcnis ojji cnrvato Jcatet. MAMMALIA. FLRJE. Urfus. 7' 

Habitat in Americac maritimh. Edit iMhetfter Ova^ 
GuLiftaj^ C''nchas \ cibum hvat^ mambus ori admovet\ 
odoratu tafiticjue excell'tt\ mentis teyiaciffimus \ dor- 
mit a 11 nofiis in 12 diei\ pellitur fetis porcinis. 
Penis ojje incurTato fcatet. Lubenter fcandit. 

Coipus Cifieieum^ pilij ercSiis , ferru^ineis apice ni- 
gris^ ftnde infpedlus umbra nigra ctngitur. Caput 
fufcum ; Frons alba. Fafcia ni^ra trans oculos , in 
medto interrupta cum linea ni^ra perpendiculari /»- 
terjcda. Cauda pilis nigris annulata. 

lufcus, 4. U. caiida elongata, corporc ferrugineo, roftro fufco, 
fronte plagaqiie hterali corporis. 
Urfulus lijpi aifinis. f.dw. av. 103. t. 103. 
Urlus frcti h'',d(biiis. Brijf. qnadr. 240. 
Quickhatch. Anfo^?. it. \. p. yS. Ellif hudf. t. 3./. 2. 
Habitat ad Jinum ^udfoms. 

j/. DIDELPHIS. T)e?ites Trmores Siiperiores X. 

Infcriores VIII: inter- 
mcdiis z breviffimis. 
Laniaril longi. 
Molares denciculati. 
Lingtta fiibciiicira. 
FolLiciilns abdominalis mamma- 
rum. 

marfupia-i. D. mammis 8 intra abdomcn. Amoen, acad. i. p, 
lis. 279- Muf Ad. Fr. 10. f^. ^jCr^^^rr- 

Philandor. Seb. ■,nuf. i. p. 64. t. 39. 
Opoirum. T.fo}2. ad. 1^0. p. 1 ^-b^". ■ 
Cariguc. Laet. .imcr . 5- 5-1. /^or^^^^^ KXV/f . 
Carigiicya braniicniious. Marcgr. braf 111. Pif braf. 

323. Jor.li. auudr. 136. ^.'o^. 
Maiiracaca. Kaj. quadr. 182. 
Tlaquatlin. ii.rtjand. mex. 3:0. 

Habitat ;« Amci ija ; 'ivV?,;. //«/.r , Saccbari cuU 

mis; arbvrci Jlandit ^ projcifaus a Carjtbuf Je mor- 
£ 4 iui Dic-elpbides foUlcc ['lAUtaYuvh Mi V\ im(itei, dijlinclo /. reiUQto gaudtntyfei nnitico. n MAMMALIA. FER/E. Didclphis. tui injlar con/rahit , Canihus non efculents ; terrefaSia 

pHllos Ittilanws tntra aivum reci/Jt. 
Coipiis Melif^ maghitudinc iclis majoris. Roftrum 
conicum y longum Suit injlar l arinatum rtdu lon^ 
siffimo l^uh/is. Nares pcrjfCfi.liLuUres lunarcs. |Vi- 
nrillx 5* ordinum , lotig,je ; Ictx ponc oris ridum S , 
fuh gtila 5*. Aliriculsc retundattc ^ aira: apicibus al- 
bis. Dciuos molarcs lobati : a^tcriores fimplices': 
primi min:mi \ reltqui ut i?: charaLlcrc. Tibix ni" 
gra , la:vcs p^lts brc vibus. Cauda Kuda , longitudi- 
ne corporis.^ qnafi fe^mcntis ex rwis , prehenjilis. 
Maiius pcntudaSyliC J^JJ^- Digili icrctcs., nudi ^ 
aq:!a!cs. Ungucs comprcjji ^ arcuati. PLinta ut in 
palmis: Pollcx omniho mtiticus, 

Philaii- 2. D. cauda bafi pilofa, auriculis pendulis, mammis qua- 
^^^^ icx\vs. 

Tlaquazin f. Tai-ibi brafilienfibus. Seb. muf. i.p. 5-7. 

t. 36. /. 4. ^ 
Habitat tn America. 

tigura Sebce aliena rnflro rfjfifndiorc , facia fufca trans 
oculos ■pollice pofttco un^r.tcjilato quod non in no" 
flro. Uhera duo : mammis in fingulis 2. 

,Opos- 3. D. cauda femipilofa, fupcrciliorum regionc pallidiorc, 
fum. mammis binis. 

Philaudcr, OpofTum f. Carigueya. Seb. muf. i.p. f6. 

t. 36. /. I, 2. 
Habitat in Amcrica. 

Abdcmen circa mammas contrahitur in m&rfupium\ 
politccs poflici mutici. murina. 4. D. cauda femipilofa, mammis fenis. Amoen. acad. i. 

t. 279. Muf Ad. Fr. 2. ^ 8. * 
Mus fylveftris americanus. Seb. muf. i. p. 48. t. 31. 

/. I, 2, 3. » 
Habitat in Afia, Amcrica. 

Ungues digitis omnibus acuti exceptis poUicibus po- 
flicis. An pullus prcecedentis} 

'dorfigera. S- D. cauda bafi pilofa corpore longiore, digitis manuum 
muticis. f 

Mus fylveltris americana. Seb. muf i. p. 49. t. 31. 
f. 5-, 4. eJ^ 2. p. 90. t. 84. /. 4. Merian. furin. 
66. t. 66. 

Ha- Mz\MMALIA. FER^. Talpa. 73 

Habitat tn Amcrica. Pullos in dorfo gerit caudts 
ciriht tnflar co/tvoluiis. 

ig. TALPA. "Dentes Trimores {viv^zxxoxtsVl^ in- 

feriores VIII. 
Laniarit major I; mino- 
res IV. 

europaea. i. T. caudata, pedibus pcntadaftylis. Faun. fvec. 23. 
Talpa caudata. It. fcan. 332. * ^4^^^^^ . 
Talpa. Gefn. quadr. 931. AUr. dig. 45*. Raf quadr. 

236. Scb. r,mf. 1 . 41. /. I, 4. ^ 
Hdbitat in Europas apricis hnmofis.^ evertens fr.ita hor- 

tosque viditans Lumbricij.^ nec Pla,^tij; cxpellit;ir 

Ricino; hshernat ^ pellis delicatula. 
Pe^iij omniuyn longiffimus . 

Anatome. £. N. C. d. 1. a. 1. obf yi. d. a. 

I. obf. 130. 
Paulinus C. F. 'Talpa. Francof. 1689. 

afiatica. 2. T. ecaudata, palmis trida£lylis. f ^^'^^^^^i ^ "^. X^/rr 
Talpa fibirica vcriicolor. Seb. m::f. i. 32. /. 4, 
Habitat in Sibiiia. 

19* SOREX. T)entes Trimores fiiperiores II bifidi. 

Infcriorcs IV: inter- 
mediis brevioribus. 
Laniarii utrinque plures. 

criftatus. i. S. naribus carunculatis, cauda breviore. 
Habitat in Penfylvania. 

Corpus facic Talp.t atrum., palmij niz-eis. Roftrum 
elungatum. Dentes Primores fuperiorej 2, inferio- 
res 4. Laniarii utrinque 4. Nares fingulce Carun- 
cula fleliato- palmata radiis lO /. if fubulatis nu^ . 
dis ^ ut in Erinaceo. Cauda fub?tuda ^ concolor y 
V corpore dimi.lio minur. 

mlnutus. 2. S. roftro longiffimo, cauda nulla. 

Habitat in Sibiria , locis humidiufculis fub arhorum 
radicibus^ nido e Lichenibus co/ife^o ; colligit fc- 74 MAMMALIA. FER/E. Sorcx. 

fntMit; fodit; cifo currit ; foMur ycfpertilionis. Er. 
Laxmar}. 

Corpiis AJammalium omfiium facilc minimum JSj pon- 
deris ^ pfli.^ tcncrrimis nttidum ^ grifeum ^ fubius al- 
kicans. Caput magnitudiHc fcre c§rporis : Roflro 
4lttcnuato^ fuhtus cxarato. Dcntes . . . Myltaccs 
ocul'j( attinj:^evtcs. OcuW parvi , retraiti, Auiicu- 
\x dtlatat£y hrevesy nud^. Pcdcs 5" - f. Cauda 
nulla, 

tquaticus. 3. S. plantis palmatis, palmis caudaque brcviore albis. 

Talpa virginianus nigcr. Sch. muf. i. p. ^j. t. 31. 
/• 3- 

Hahttat tn Amcrica feptentrionali. f . Kalm. 

Corpus cincreum f. fufcum fiatura S. criftati. Den- 
tcs \^nmoxQS fuperiores 2; inferiores 4: intcrmedtis 
hrevifimis. Laniarii utrinque plures difcreti. Pal* 
mx alhae. Cauda alha., corpore ^ hrevior. 

murinus, 4. S. cauda mcdiocri, corpore fulco, pedibus caudaquc 
cinercis, 
' Habitat in Java. 

Corpus ma^mtudine Muris Mufculi. Roftrum elon- 
gatum ^ fiihtuT canaliculaturn cinereur/i Vthriffis lon- 
gij. Auriculas rotundat^e nudiufculie. Dentes Pri- 
mores 1 acuti ^ paralleU. pentada^yli ungui^ 

culati. Cauda corpore paulo hrevior y minus pilofa. 

Arancus, S. cauda mediocri, corpore fubtus albido, Fn. fvec. 

24. * yy^cMf^<^ . 
Mus araneus. Gefn. quadr. 741. Aldr.digit. 441 /. 

442. Jonft. auadr. t. 66. Kaj. quadr. 239, Brijf. 

qu/tdr. 178.-^ /^u^^y^a.caHCJ • 
liahitat in Europae cr^'ptis cfylvis teter vcnenumqu^ 

okns \ QQctdttur a telihus y fed non editur. 20. ERI- MAMMALIA. FER^. Erinaccus, 75- i 20. ERINACEUS. "Dentes Trimores fiipcriorcs II 
' di(hntes ; inferiores 

II minus diftantes. 
Laniarii utrinque 2 , 
recumbentes. curopxus.i. E. auricuHs romndatis, naribus criftatis. Faun. fvec. 

11. It. ^otl. 264. * <5f^U^S:rl^ . /''^^rfssorv 

Echinps f. Erinaceus tcrreflris. Gefn, quadr. -^6% /JlJr, 
digit. 4)9. Jonjl. qua.ir. t. 6S. Raj. quadr. 231, 
Srb. miif. I. t. 49. /. I, 8. 

fiabitat in Europa, riidificatis e Mufco i» fruticibuf ; 
hvbernaKS ; noSturnus vt6liia}2s Bufonibus f^ermi- 
bns Coieapteris ^ Coxcbis^ Frudibus Aviculis., Ca^ 
d^veribus \ mufcos fod:t ; natat facile\ monogamus. 
incedit\ meticuljfuj iratusque in ^lobum dccnjja.is 
fpinis fe contrahit \ comprejjis pedibus ejulat ; am- 
brofiacMS. 

Pr^eputium propendens. Nares JinguU carnncula cri^ 
Jlatit, jnauns. malac- 

ceniis. 2. E. auriculis nullif;. f Br{ff. quadr. 184. 
Erinaceus americanus albus. Scb. muf. i. 78. t, 

49- /• 3- . . •. . 

Hahitat in Amenca; modo n^n varietas prioris. 

3. E. auriculis pendulis. f Briff. quadr, 183. 
Hyftrix brachyura. Syft. nat. 10. p. 5-7. 

Porcus aculeatLis f. Hyftrix malaccenGs. Seb. muf, j. 

p. 81. t. 5-1. / I. 
Habitat in Afia. 

Fafies eum Briffond fvadent Erinacfi fpeciem. KX IV. Gr.i- 16 MAMMALIA. GLIRF.S. Hylltir. 

IV. GLIRIZS. 

T>cntcs Trimores blnl fnpra ^ infra ap- 
proximati , a iHelaribus remoti, 
Laniarii nuUi. 

21. HYSTRIX. T>ent€s Trimorss II oblique fcis- 

(i. {Raj) 
Molares octo. 
Corpus fpinis tc£i:um. 

crldata. i. H. palmis tctradadylis, phntis pcntadaiflylis , capirc 

crillato , cai'da abbrcviata. 
Hylhix capitc criltato. BrtjJ'. ariadr. 125-. 
Hyltrix. Gejn. cfiiadr. 5*63. AUrov. dtgit. 471. Jonft. 

cfitadr. 119. t. 68. Dodait. acl. 233. kaj. quadr.lo6. 
Hyilrix oricntalis cridata. SeO. muj'. i. p. -](). t. 5-0. 

/. I . •^^ "^oy-c ^ e^hi tJ . 
Jrlahitat In Afia, Africa; coKiraSla in globurn vie Lco- 

9H'/n rnctuit. 

"Kucha actilets fctisvc r-fg:d;s tenuisjir/iis jiexiUyus lon^ dorfata. vrnis. prchcn- 2. H. pedibus tetradactylis , cauda elongaia prehenfili fe- 
filis. minud:;. 

Hyi^rix. Bont. jav. 5-4. 

Cuandii bralilicnfibus. Marcgr. hraf. 233. Pif araer, 
99. yoKfl. quadr. t. 60. Kaj. quadr. 2c8. 

Hoitztlacuatzin. Hern. mex. 322. 

Hahitat in Afia, Amo.ncx meridionali koBu vagatur \ 
priidatur Galliriis ^ c . cai^dara ramis circumvolvtt , 
ne lahaiur ; voce efl Grtiis ; Spinas jk hoftem eja- 
culare valct , non extrahendas ; qud applicantur lo~ 
co hirtidinum. ^ 3. H. palmis tctradaftylis, plantis pentada^lis , cauda 
mediocri, dorfo folo fpiaofo. ^aro^^^t.' ^ ■ ^ ■ 
Hyilrix canadenlis. Edw. av. 5-2. t. yz. Ellis. hndf. 

t. 3. /l^jon. it. i. j). 5-6. t. 58. 
Habitat in Cannda. 

Cor* MAMMALIA. GLIRES. Lepus, 77 

Corpu f ferrugineum , Cauda apice fubtUs alha, Acu- 
lei inter ptlos occultati. 

macrou' 4. H* pedibus pcntadadylis , cauda longiflima: aculeis 
ra. clavatis. 

Porcus aculeatus f. Hyftrix oricntalis. Seb. muf i. />. 
84. t. 5-2. /.I. 
Ilahitat in Alia. 

22. LEPUS. T>entes TrimoresW: fnperiores dupli- 

caci: inccrioribus minoribus. 

iimidus. i. L. cauda abbreviata, auriculis apice nigris. Faun. 
fvec. i^. j^C^a^c- , '<€ /levrs.^ 

Lcpus. Gcfn. quadr. 69. Aldr. dtg. 247. Jonji. quadr. 
t. Raf quadr. 204. 

jO,- Lcpus caudatus plane candidus. ^BriJf. quadr. 139. 

Habitat in Europa ; viditat ramulis fruticum , cortict 
arborum.^ radicihus. H^cme in frigidis niveus ex- 
ceptis auribus nigris. Cauda etiam ccjlate alba. Au- 
res loaga. Oculi exjtantes membrana niHitante 
fomno aperti. Fcmora poflica crajja Pedibus lanatis 
5" ' 4 , & dorfum conjlituunt prajiantijfimam parteyn. 
Nares humidi motitantes. Inermis curfu valet^ 
timidus currit gyros fenfim hrcviores retro deviaP 
exfiliendo; aCanibus., FelibuJ, Accipitrihus ^ Strigi^ 
bus venatur ; projedo fuh vcnaiu in altum pileo fe~ 
fe occuhat fub proximo frutice metu Accipitris 
{Strnm.) Cavitas utrinque e regione pubis; mordet 
truncum tranfcendendum ; deUBatur tympano ; cervi* 
ce fragili; immcnfus parturitionc ; urina foetida nom 
in cubile; Pulicihus ebnoxius. Lagographia IValdun^ 
gti IV. Amberg 1679. 4.-/^ Paulltni CyF.lVienn. 

Anatome. E. N. C. d. i. a. 2. ohf. 2^1. l-obf 
93. fcf d. 3. a. obf 225-. Barthol. a6l. 1671. n, 

Cunicu- 2. L. cauda abbreviata, auriculis nudatis. Fn. pvec. 26. 
4us. Cuniculus. Gefn. quadr. 72. Aidr. digit. 382. JonJ}. 

I quadr. t. dy. Raj. quadr. zoy. X^iX.*U^ . ^ 

' /3 ^^y^ij orepi^-f f ^^/'t*^?*^^/ .Lepus 
/ ^ / yy( f/ . _ 

Lcpiis cornutus,/7 non l^lvidns^ icru fabulojut fiU . MAMMALIA. GLIRES. Lcpus. Lcpus caudatus pilis tciiuiirimis & lougiiriniis toto cor- 

pore vcllitus. Bnj]. (fuaJr. 141. 
Hahitat //; liui opa ^JM/lrtili hic gaudet in cffojjls ba- 

hitare Cuy:tculus antris arcyiofis. Vrjtdatur talconi- 

bus ^ Mclc ^ Putorio. 
Sj>ccies jacilius Jiguojtifur , quam dijferentia fpcciji-' 

ca dctcrminatur \ Anriculte capite hreviorcs ^ MCi 

longiores uti praccdcntis, 
Aiutome. Parv, obf 10. 

capcnfis. 3. L. cauda longitudine cspitis, pedibus rubrls. 

Habitat ad Cap. b. Spei. Fodtenj, J. Bur\mannus, 

brafilien- 4. L. cauda nulla. Ssfl. nat. 9. ». i. 
lis. Cunicuius brafilicnfis Tapeti. Marcgr, braf, 223. Pif 

braf 102. Kaj. ijuadr. 10$. 
Habitat in Amcrica meridionali, 

23. CASTOR. T>entes Trimores Superiores trun- 

caci, Jingulo transverfb 
excavati; infcriores api- 
ce transverfi. 
Cauda dcprefla. 

Fiber, l. C. cauda ovata plana. Faun. fvec. 27. -^^^^tr: 

Caft6r. Gefn. ptfc.i^^. Rond. pifc. 11,6, Jonjl. pifc. 

t. 68. Dodart. ad. Raj. quadr. 209. Aldr^ 

quadr. 706. S-f^-i^^^trt cZc^f /Syucr . 
Fibcr. Bellon. aqu. 30. 

Habitat in Europa; , Afix , Amcricae borealibus ad ri- 
pas fluviorum lacuumque ^ viciitans corticib-rts Sorbi^ 
Salicis ^ poti/fimum Populi , unJe Cajloreum praftan- 
tius\ vix Pifces edit. Ventriculo fnperius tnnatum 
eji corpus eraffum cavernofum Humore foctido. 

Caftoreum e folliculis putoriis.^ utriusque fexus ^ fel- 
luld/is', prteflantius^ europaum quam canadenfe ; in 
fuperiore cavitate liquidum ut Axungia. 

Archite<9:ura in conjiruendo domos ad rtpas fuperat 
ommurn animalium excepta JJominis , de qua vtde 
Ad. flockh. 1756.^. 207. 

Marius J. Cajiorologia. IVienn. 168^. 
, Anatome E, N. C. d, i, a. 1. obf zsi* MAMMALIA. GLIRES. Caftor. 79 

mofcha- 2. C. cauda longa compreflb ; lanceolata , pedibus palma- 
tUJ). tis. Faun. jvec. <*^^V^"- . /i <rrvc^ :fAc t. Kf X ■ 

* Mus aquaticus exoticus. Cluf. exot. 375-. AUr, dt- 
gtt. 448. Jonft. quadr. t. 73. IVorm. muf. 334. 
Raj. quadr. 217. A^. Petropol. 175-8. 7'. 4. 373. 
Ilabitat in RufTiaj aquo/ts , viditat Acoro , habitut 

more T^alparum e terra^^ ^j&^tjt ^^^^^^^^ f^^ *Pf^ 
aqua. /z/t ^r«fX ^y^' <^x^^ f 

Pedes , in antecedente , palmati. Aunculae nullce. 

zibethi- 3. C. cauda longa comprefTo - lanceolata , pedibus fiflis. 
cus. Caflior cauda verticaliter plana, digitis omnibus a fe 
inviccm feparatis. Brijf. quadr. 136. 
Ca(tor mofchatus, pedibus liffis, piiis albis ciliatis. 

Kalm. it. 3. f. 29. /^precv^/^t' XXfff- • 
Rattus mofchatus. AB. parif. 1725. />. 323. t. 11. 
Habitat in Canada, viBitans Acoro. 
Auriculac breviJJimiS. 

FoUiculi Cauda tam hujus quam fequentis ambro- 
fiaci , Zibethi tyiflar , quod pellit Acaroj Tineasque ; 
unde Rujfi jimhriatis veftimenti infuunt ut tuti a 
contagiojis Jint. 

24. MUS. T>entes Trimores inferiores fubulati, 

Porcel- I. M. cauda nulla, palmis tetradaaylis , plantis tridadly- 
lus. Jig. It.wgoth. 224. Amoen. acad. 4./?. 190. 2.* 

Cuniculus indicus. Gefn. quadr. '^6']. Aldr» digit. 391. 
393- 

Porcellus indicus f. Cuniculus indicus. Jonft. quadr. 
161. t. 63. /. 6. Edvj. av. t. 294. /. 2. 

Mus f Cuniculus americanus guineenfis porcelli pilis 
& voce. Raj. quadr. 223. 

Cavia Cobaya. IVlarcgr. hraf 224. Pif braf. 102. - 

Habitat in Brafilia. Pipientes loquaces^ inquieti ^ 
fequaces , calcitrantes ., attenti ^ cumantes ^ maftican- 
tes , edunt vegetabilia variata ; potant lympham pu- 
ram., calorem amant ; femina mammis duabus pa- 
rit pullos perfedijfimos mox coit\ mas bombylans 
V junio- Pedes Mnribut comtHHniter palmis ^dnftyHf, flantis fdaclylif ; at Plantcc ^dailyl» 
Porcel o, ^^'«fT, Leporino, Jaaulo. ^ed oinnes ^daC^yl» Lcmmo , i^rtCrt, 
amphiltio^ 8o MAMMALIA. GLIRES. Mus. 

jurtiores majluloj morciet parapleHicos , Color varius., 
e4iiim j^uMtattcis. 
Htjloria hujus habetur in Amoen. acad. I. c. injerta, 

t 

Aguti. 2. M. cauda abbrcviata, palinis tctradadylis , plantis tri- 

da(i:tylis, abdominc ilavcrcentc. 
CunicuUis caudatus auritus, pilis cx rufo & fufco mix- 

tis rigidis. BriU. cjuadr.. 143. ■ 
Mus lylveltris amcricanus, purcclli pilis & voce. Raj. 

(jnnUr. /Jaracd^A'*' t. )( K /n . >^ . 
Aguti r. Acuti. Marcgr. braf. 224. Pif. braf. 102. 

Jo/ijl. quadr. t. 6:5. 
Habiiat in Bralilia, Surinamo , Guiania. 
Corpus Pilis rigidis mfo - fHfcefcentibus ^ Abdomine 

Jiavejlc/Jie, 

lcporinus.3. M. cauda abbrcviata, palmis tctradadylis , plantis tri- 
dadylis, abdoniine albo. 
Lcpus javenlis. Catejb. carel. 3. p. 18. t. iS. 
Hcibitat in Java, Sumatra. 

Aurcs fubrotunda Color rufus., abdominc albo, 

Citellus. 4. M. canda abbreviata, corpore cincrco, auriculis nuUif. 

Mus Citcllus. Gefn. quadr. 835-. Aldr. quadr. 436. 

Ka]. quadr. 2 20. '^otr v *^a^>-^ , 
Habitat in Aullria, Bohemia, Pmonia, /«^ fmv^. 

Lcmmus.5'. M. cauda abbreviata, pedibus pcntadaSylis, corporc 

fulvo nigro-vario. Fn. fvec. 29. fi<^^«4. 
Mus cauda abrupta, corporc fulvo nigroque vario. 

AB. flockh. 1740. p. 326. t. 6. f. 45-. 
Mus montanus. Scheff. lapp. 346. 
Lemming. Olear. muf. ll. t. 12. f. 6. 
Lemmus. 0/. Magn. fept. 18; 20. 
Mus norvagicus. l^Vorm. muf, 322. t. ^if. monogr.6, 

Raj. quadr. 227. 9*^. ^e^ty,^'^a, . 
Habitat in alpibus Lapponicis fub tfiberibtts tcrree. 
Gre^atim fugiunt quibusdam annis ex alpibus ^ reSia 

'vta iter injlituentes \ edunt hichenem rangiferinum 

amenta Betuli-e nan<s non carnes\ pr<edantur a Ca- 

nibus Lagopodibus, 
IVormii Hijioria animalis e Norvagia. Haffn. I^f^. 

quart. hunc Jiflit. 
Anatome. Bartholin. cent. 2. 301. 

^croi^^^^ ■ 6, M. MAMMALIA. GLIRES. Mus. 8i Paca. 6. M. ciuida abbreviata, pedibus pcntadaclylis , latcribus 

flavcfccnti -lineatis. 
Mub bralilienlis, porcelli pilis & voce. Raj. anadr. 226. 
Cnniculus caudatiis aurltns pilis obfcure fuicis rigidis, 

lineis cx albo flavcfcentibus ad latcra. BriU'. qnadr. 

144. 

Paca. Marcgr. braf. 224. Pij. hraf. lor. Jonji, 

quadr. r. 6^. 
Habitat in Brafiiia, Guiania. 

Corpus funra fufcum lineis trihiis albo -flavefce/itlbus, 
A\mc\\\x ovaice teSiiS ^ mitjus acuta:. Verraca//2/?ey- 
ciliorum^ tempcrum ^ gjtlie» Dentes frimores fupe" 
riores fimplices. Marmo- 7. M. cauda abbreviata fubpilofa , audculis rotnndatis, 
ta. buccis gibbis. 

Mus cauda elongata nuda , corpoce rufb. S^'jl, nat^ 6. • 
p. 10. ii.!5&<^^*i •^l?^-^'"^' <^W^r,^«*^^ 

Mus montanus. Matth. diofc. 2. c. 63. • 

Mus alpinus. Raj.quadr. 111. IVagn. hdlv. 179, Do* 
dart. mcm. 1; il- 3^ • Gcfn.^quadr. 743. /Ildr,^^ 
digit, 445-. ^^r/i^^d';^^^ /-^/'^ "/^^J^^fi^l^XX 

Ilsbitai iff alptbus Helveticis , Tridcntinis. Profu-4^~^ 
de celerrime judit ; hybernat alto fomno , ut 
uix excitetur l ei in frtiJiA dijfedzs ; nurtiibus cihitm 
ori admovet\ fepe ereda tncedit^ jacili-if i// plan^i" 
tie , qmm fnb terra ajjeqnitur ; manfvejli:^ ; rebns 
cibariiS^ djmeilicis vejli./ientis nocet. 

Dtntcs pnmores injeriores apice divergentcs. Myfta- 
ces utrinqne ferie frxtuplici. Airfes parVieJ ve^ 
Jiita. Bucca utrinqjie : admudmm gibba, Cauda pal- 
maris ^ nigra. Verruca Japra ocuJos Jetis 6; fub 0- 
culis fetis 7. Dorfum cinereum Indjuiiia pedes 
cinereo- flavefcentia. Sutura. a g^la ad anum. Pe- 
des 4-5-. D. K. Ilallman. 

Monai. -S. M. cauda mediocri pilofa, corpore clnereo^ auriculis 
fubrotundis, palmis tcnadaiitylis , plantis pcwtadadlylis. 
Monax f. Marrnota amcricana. Edw,av. 104. t. 104, 
Habitat ift America fepte-ntrio?ia!i. 
^ Jur!cul<? fHbroSii>tdje\'CorpHs CTuniculo pauh majus, 

Palma 4fdadfyU cum rudimento qutnti mKtici. Pian- 
tcc ^daSiy^a : poftico breviore. jOnuda L>!gitf{di'ae pc 
dftm , fhbtHS nuda, Claud, Aiftrcemer» F 9. M. tz MAMMALIA. GLIRES. Mus. 

Cricctiw. 9. M. cauda mcdiocri, auriculii» rotundatis, corporc fnh- 
uis nigro, latcribus rurcfccmibus maculis tribus albis. 

IVlus caud.i clongata, corporc cincrco rutilo nigroquc 
longitudinaliter vario. Syjl. nat. 6. p. 10. n. 10. 

Cricctus. Raj. cjuadr. 221. E.N. C. J. 1. a. f. obf. 
1S6. Gcjh. qnadr. 73S. firykx '7^a>ryrr&Y , 

Hamfier. Tl/tfytT. thter, {Norib. 1748. fol.) r. Si, 82. 

liahitat in Gcrmania. 

Cavcrnas fodit fub terra ylurimis coMcamerationibus ^ 
duplici foramine : altero oblicjuo aditu , alttro per- 
jpendicular/ jfecula, CoHi^tt Frumcntum , Pija., 
Fabcis.^ fru£lus in diflindis cameris Jcrvanda., ad- 
portat ea in bticca\ parit bts tn anno Jex pullos i- 
tidcm in propria camera fervandos uti ettam Jier- 
qutlinium tn dijhn6la. 

Vcnatur ob carncs^ Velles frumentum coUc^um\ oc- 
ciditur pulvcrc f^eratrt., farina ^ melle in panes 
co£iis. 

Numcrus digitorum pedum in hac nobis ignotus. Cu' 
niculo r/iinor cauda pedibus fere brevior. Bucca 
ntrinque faccata. 

Hrrcflris. 10, M. cauda mediocri fubpilofa, palmis fubtetradafty- 

lis, plantis pcntada6tylis , auriculis vcllerc breviori- 

bus. Faun. fvec. 31. * ^/i^^-CO^ . 
Mus cauda longiflima pilofa, auribus fubrotiindis vel- 

lcre brcvioribus. S\Ji. nat. 6. p. 10. n. 5-. 
Mus agrcrtis, capite grandi, brachyuros. Raj. quadr. 

218. 

Hnbitat in Europai terra aqua. 

Corpus fjifcum fubtus pallidum., at non albicans. Ca- 
put crajjius ore gibbo. Cauda magis pilofa., quam 
in Ratto , fed corpore dirnidAO brcvior ; at pedibus 
fere longior. ■^yctyA^ (^a^cv^ ^i^ ^^ifoyen /u^yr^^ttJti.^ 

Hortos T^alpa injlar mijere effodit palmis licet par- 
vis ; natat in fosfis urinatur , playnis licet fijfis \ 
Radices arborurn decjrticat plantarum confumtt f. 
aufert; Pullos anatum in pifcinis occidit. 

amphi- 1 1. M. cauda clongata pilofa, plantis palmatis. Fn. fvec. 
bius. 32. f /Se^oc<p ^/ti: t . XJCiV * 

Mus major aquaticus f. Rattus aquaticus. Raj. quadr. 
217. 

Mus aquaticus. Bell. aquat. 35-. /. 36. 

Ha- MAMMALIA. GLIRES. Miu. 

llabitnt in Europae, MnC^ fojfis ripis^ pifci-^tis., hor- 
tis. Fodit ad fojjds Iff radicis arOorum , hatat ^ w 
rinatur ^ confumit radices Hm tls Cif Satis inff/ius; 
capitur NaJJis e virgulis fuJifcdiS jub aqua denMrfis. 

Species a me non propius injpetln an a priori vere 
diflin^a ? 

Rattus. 12. M. cauda elongata fubnnda, palmis tctrada6tyh's cum 
uni^uiculo pollicari, plantis pentadadtyHs. taun. fvec, 

Mus cauda elongata fubnuda, corpore fufco cinera- 
fcente. 

Mus domcftlcus major. Gefn. quadr. 109. Aldr. di* 

^it. 417. Raj, quadr. 217. 
Glis. Jonfl. quadr. t. 66. 

Hahitat in domitus Europae, domihus peffimum caw 
tumque animal , utcy?Jilibus infejlum omuihus ; Prcc- 
datur a Fcle Bubone^ altisque Strigibus. Ex ^^t^ropa- 
merica '^ navi quadam Antwerpiana primum in R4^-/frrt*r< 
iJifi^!% pervenijje refert Poppin. orb. illufrr. 196. 

Mufcu- 13. M. cauda elongata fubnuda , palmis tetradaclylis, 
lus. plantis pentadadylis : poUicc mutico. /v^. fvec. 34. 

Mus cauda nudinfcula, corpore cinereo-fufco , abdo- 
mine fubalbefcente. faun. jvec. 1. n. 31. ^4C^ . 

Mus. Gefn. quadr. 714. Aldr. digit. 417. Jonfi, 
quadr. t. 66. ^a^, -<r< *^t^ri^ . 

Mu$ domefticus vulgaris f, minor. Ra]. qtiadr. 218. 

Habitat in domihus Europcc ; polyphagus confumit ct- 
baria cercalia., carnes cadavcra\ vix incarce^ 
randus; dcle^atur J\lufica\ Prcsdatur d Fele Mw 
Jlcla.^ Erinaceo Strige in horreis pclliiur Ehulo. 

Ungiiis pollicaris palmarum nuUuS., quo a Ratto dijfcrt, 

Varietas alba rartus in Weflrobothnta occurrit. 

avcllana- 14. M. cauda elongata pilofa, corpore rufo, gula albi- 
rius. cante, pollicibus polticis muticis. Fn.fvcc.'^^. 

Mus avellanarum mxinor. Raj. qnadr. 220. Aldr. di^ 

git. 440. Edvj. av. 119. t. 266. 
Glis fupra rufiis, fubtus albicans. Brijf. quadr. 162. 
Habitat in Europaj fylvis. Colltgtt nuces , glandcs ; 

fuperfiuas dcfodit. Hjbernat, / y 
Pidcs digttis 4-5". ^*. ^yt a,^ £L ho au^e. ^p<^^-^>^*« 

~" F 2 15-. M. 

i x tuyfffia ( ^-f7x^t 'c ^^^^ . cfC f-^ '^'^^n < «4 MAMMALIA. GLIRES. Mus. 

qucrci- ly M. cauda clongata pilofa , macula nigra fub oculls. 
iius. JMus avcll-.iuaruni. Gejn, ijn.uir.^-^i^. Jo»Ji. ijnadr.t.66. 

Mus avcllaiiarum iiiajor. Aldr. dtgit. 439. Kaj. qrtadr. 
219. 

Glis fupra obfcure cincrcus, infra ex albo cinerafccns, 

macula ad oculos nigra Brijf. quadr. 161. 
Sorcx plinii. Gff». (jnaur. ic. 115'. 
H^ihitat in Europa iiafir^xU. 

Corpus fiipra oLfairc , iubtus pallide cinereum. Ma- 
cula nr^ra circa uiUios ^ alia infra auric/ilaj. Pe- 
des 4 - 5. 

^rcgarius. 16. M. caiida corporc triplo breviore fubpilofa, corporc 
grifco fubtus pedibusquc albis. 
Habitat in Gcrmania, Svccia. Fodit ^ fub terra de- 

git\ fcdcns edit. 
Corpus M. Mufculo taulo majus fupra grifeum : ^i- 
Itj baji atris.^ medio ferrugineis apice nigris. Gu' 
la, Abdomen ^ Pedcs aibicantia. Caput ovatum 
Roftro obtufo.^ Ridu parvo. Myftaces nigrte. Au- 
riculsD nudte.^ fubrotunda ex vellere prominentes. 
Cauda albido- ptloja^ apice nigro- cinerea. Pcdes 
4" ^ digitisj omnibus unguicutatis. Schreber. 

fylvati- 17. M. cauda mcdiocii, palmis tetradaftylis, plantis pen- 
cus. tadadtylis, corpore grifeo pilis nigris, abdomine al* 

bido. Faun. fvec. 36. 
Mus domcilicus mcdius. Ra]. quadr. 218. 
Habitat in Hortis ^ fylvis Europse. Ajjeres durijji' 
mos fcepe uno die perforat. 

ftrlatus. 18. M. cauda mediocri fubnuda , palmis tetradadylis , 
plantis pcntada6lylis, corporis ilriis pundtatis. 

Mus cauda longa, ftriis corporis longitudinalibus & 
pandis albis. Muf Ad. Fr. 10. * 

Mus orientalis, Seb, muf. 2. p. 22. t. zi. f 2. 

Habitat in India. 

longipes. 19. M. cauda elongata veftita, palmis tetrada6tylis, plan- 
tis pentada6tylis, femoribus longillimis.^ 
Mus cauda longa veftita, pedibus pofticis longitudine 

corporis flavi. Mv.f. Ad. Fr. i. 9. * 
Habitat in torridiS regionibus. 

Corpus magnitHdine M. MufctJi ^ fiavuM y fubius.d' 
yicans. Colhitn '^ix Hlljim. 

20. M. MAMMALIA. GLIRES. Mus. S^- 

JacLilus. 20. M. cjiuda elongata fioccofa, palmis fubpentadafly- 
lis, tcmoribus longiflimis, biachiis breviirimis. Muf, 
Ad. Fr. 2. p. 9. * /S^roe^^A'^ ^ ' . 

Mus jnculus pcdibus pofticis longiiTimis, cauda extre- 
mo villofa. HaJJelq, tttn. 198. Ad. ftockh, 175-2.' 
.123. t. 4. /. I. 

Mus acgyptius. Hajfelq. aSl. upf. i7fo. p. 17. 

Mus m.ontanus. Moncon. a^ypt. 2SS. 

Cuniculus pumilio laliens, cauda longiffima. ASt. fe^ 
trop. 1760. V. S' p- B^'!- ?. /• I- - 

Cunibulus minor caudatus dauricus. Muf. petrop. 
p. 344. n. 123. 

Cuniculus f. Lepus indicus Utias di6lus, Aldr. cfuadr, 
395-. fg. hon. 

Lepus cauda elongata. Syfl. nat. 9. n. 4. 

Jerbua. Sha;i^. it. 218, 249. Hamy. thef. 124, 12^. 
Edvj. Av. t. 219. 

Gcrbo. Le Bruv. it. 287. f. 210. 

Hc^bitat in Arabia, Caknukia, j^vgypto; plantis taTt^ 
tum incedit Qff quiefcif^ Palmts brevisjimis cibum 
ori admovet ; lon<^ijfimos fahus facit. 

Palm.t fubpentada^ylce pollice obliterato mutico. FIah'- 
tee tridwSlyhe fnb medio plantce verruca conica. 
Mammce o remotijfima. Pedes anteriores adeo bre-^ 
■ves^ ut iis non incedat\ pofteriores longitudine to-* 
tius ccrporis ^ femoribus^ ut in Gral/is^ denudatis. 

volans. 21. M. cauda clongata villofa, palmis tctrada6i:yli'; , plan* 
tis pcntadaclylis , hypochondriis exteafis volitans. 
Muf Ad. Fr. 1. p. 10. * 

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. 21 5*. Seb, muf, 
I. p. 72. t. 44. /. 3. Edw. av. 191. t. 191. 

Habitat in Virginia, Mexico; fub dio quiefcit mordih' 
cisfimus inter pares. 

Cutis ab auribus ad brachia ^ femora ^ caudam ex- 
tenfa marsfine plicato nigro. Cauda teres. Corpus 
grifeo-fufum Sciuro minus. VibrilllD 5* ordinurn. 
Verruca fttis ^ fupra canthum oeuh anteri^rem. r F3 25. SCIU- U MAMMALIA. GLIRES. Scinrus. 

25. SCIURUS. T^entes Trimores II: Superiorcs cii- 

ncati ; 
Inferiores compreffi. 

vulgaris. i. S. auriciiHs apice barbatis, palmis tetradaaylis , plan- 
tis pcntadadiylis. Fn, fvec. 37. '^/Cory> . 

Scinrus palmis Iblis falicns. ~Syfl. nat. 6. p. n. i. 

Sciiirus. Gefn. qmdr. i^. Aidr, dtgit. 398. Jonft. 
quadr. t. 66. ^/4^ tn^^ -/. 5^^^ j-^/^ 

Sciurus vulgaris. Raj. quadr. 214.' ./.^w 9}^rft . 

Habttat in Europx arboribus. 

jEftate ruher abdomine albo hyeme c^rulefcenti-cine- 
reus. Viditat nucibus., ftrobilis baccis ^c. manu 
cibos ori adrnovet. Superfluum cibum defodit ; propa- 
gabili natura\ Cortice inlerdum navigat. Nidus 
globofus e mufcij. Sedens fe obumbrat cauda\ a 
Marte pra^atur. /^' fcu.reocc^ 

Varictas cauda pedibus hypochondriisque albis adCalix 
14^eftrobothni<e non infrequens. 

Anafome. E. N. C, cent. 10. app. 449. 

niger. 2. S. nigcr. Catesb. carol. 1. p. 73. t. 73. 

Sciurus mexicanus. Hern. mex. ^82. 
Habitat in America meridionali ., Mexico. 

Cifiereus. S. virginianus cinereus major. Raj. quadr. 21 f. Ca» 
tesb. car. 2. p. 74. t. 74. Kalm. itin. 2. p. 409. 
Sciurus cinereus, auriculis ex albo flavicantibus. Briff, 
quadr.is^. 

Hahitat in America feptentrionali ^ ubi Zeam impri" 

mis deftruit^ ideoque cum praraio occidendus. 
Magnitudo tripla aut quadrupia Sc. vuJgaris. 

^avns. auriculis fubrotundis, pedibus pentadadlylis , corpo- 

re luteo. 

Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis fubro- 

tundis. Amoen. acad. i. /?. 281. 
Hahitat in Amcrica ; Carthagenae. 

JVLagnitudine dimidio minor Sc. vulgari luteus api- 
ctbus ^ilorum albis. Pollex anticus folo fere ungue 
conftat. 

palma- S. fubgrifeus ftriis tribus flavicantibus , caudaque alb<> 
nim. nigroque lineata. 

Sciu • MAMMALIA. GLIRES. Sclurns. tf 

Sciurus coloris cx rufo & nigro mixti, lineis in dorfo 

flavicantibus. Briff. quadr. 15-6. 
Muikla africana, Cluf. exot. 112. Raj. quadr. 21 0. 
Habitat in Amcrica, Afia, Atrica. 
Cauda difiicha, ere^a, mn ohurahrans. Fedes 4 - S" 

Auriculx, rotunda. 

6 S. fufcus , ftriis quatuor albidis longitudinalibus. 

Sciurus eetulus. Gefn. quadr. 112. Mdr. d:^. ^OO. 
Jonfl. quadr. t. 67. Raj. quadr. 2l6. ^^: 
198. ^.198. Seh. rnuf i. 7<^- 47- /• 3- -S^^i- 
quadr. ifj. 

Habitat in Africa. 

7. S. fiavus ftriis quinquc fufcis longitudinalibus. Muf. 

Ad. Fr. 1. p. 8. * /'^''ro^-fAt xxv^f/ . 
Sciurus minor virgatus. A^. petrop. 1760. v. S- P- 

Scmrts ftr?atifs ^'Catesb. caroJ. 2. p. JS^ t. 7;. -E^W. 

av 181. 181. 
Roefrclvifsla. Kalm. itin. 2. /^. 419-., . . ^ . 
/«/>^^ America fcPtentrionah , Staa, //z^ ^^-rri^, 

concamerationibus plurimis dtjlindhs pro Jmgula 

M^^Studine Muris Mufculi vel paulo major. Palm» 
tetradaByU , plantte pentada^yU. Corpus ftrtts 
utrinque duabus prater dorfalera. 

8. S. canus, fubtus albidus. 

Glis. Gefn. quadr. 619. Dodart. ad. 3. /^. 40. ?• 
^i?;. quadr. 229. . ^ , 

Mus caadi pilofa, corpore fupra obfcure cinereo , lub^ 
tus exalbido. Briff. quadr. 160. 

Habitat tn Enro^^ aujiralt ; VtStttat glandthus , nucf 
bus , feminthus pomorum\ nidificat in cavts arhorunt 
pullis 9-12; i-nterdtu latet ; autumno ptnguefctt ; 
odobrt s:re7atim rnfgrat in latehraJ fubterraneas, /- 
htqtie hyhernat in finem Majt; Pelles venduntur; 
carnes aride eduntur. D. Scopoli. 

Corpus Jlatura Muris volamis., camirn, fuotus albt- 
dtmi. Cauda Sciuri vulg^arts valde htrjuta, cantt, 
Genae alba. Myftaces longtQres ipf» captte. re- 
^es 4 - 5". 

F 4 88 MAMMALIA. GLIRF.S. Sciuius. 

eftuans. 9. S. p:nTeus, fubnis tlavcfccns. 
II ihitdt i» Sun'ii;uno. 

J^Iif^rntudo Abiris volantis. ffuricfiLf fubrotUnd^e* 
l'cUes 4 - S- Cauda longiiudine corporis. 

YOhns. 10. hypochondrlis prolixis volitans, cauda rotundata. 

hautt. fvec. 38. 
Sciurus volans. Scb. muf i. p. 67. t. 41. /. 3. Aci. 

^"Z^- P' 3S' I- Cate.^lf. car. J,. p. 76. 

7*7. Brilj. (juadr. 15-7. n. I2, 13. 
Mus ponticus f. fcythicus. Gefn. quadr. 743. 
Quadrupes rolatilc ruilla:. AH. pctrop. p. 218. 
liaOiiat in hnrralibus Europx, Afiac , Americx. Ex- 

tenfa cute it^tcr brachia ks> fcmora vulitat^ non fur^ 

fum f. horizontaliier , fcd oblique deorfum, 

Sagitta. II. S. hypochondriis prolixis volltans, cauda plano-pia- 
nata lanceolata. 
Habitat in Java. Nordgren. 

'Tota Jiatura Sciuri vulgaris.^ pslmum longus prater 
caudam.^ fupra ferrugineo^ fnfcus fubtus ferrugineo' 
pollidus. G^iput ovatum. Auriculae outuf^e y 

vejiita. Myitaces longitudine capitis. Seta una i» 
mala. Labium fuperius fijfum ; inferius hreve, Den- 
tes fufci , obtufiujculi. Pedcs 4 - Manuum cal- 
car fetaceus cartilagineus , longitudine ipjius uln<e 
intra cutem. Cutis extenfa a capite ad carpum ; a 
c-arfo ad genu in membranam tedam , concolorem ^ 
ciltatam. Femora pojlice ciliata pilis. Pedes fub- 
tejiacei : digiti omnes ultimo geniculo fupra prominu- 
It. Ungues comprejfi. Scrotuiri ovatum., magnum.^ 
vejlitum^ Pracputium elongatum vejiitum. Cauda 
longitudine corporis ^ valde deprejfa ^ pilis Uncct-* 
lata^ obtufa. 

26. NOCTILIO. DeuUs Trimores II: Superiores 

acuti; Inferiores bilobi. 
Nares prominulae , cylindricse , 
approximatae. 

amerlca- i. N. Ifibio inferlore varicofb. 
nuii Vefpertilio leporinus , labio fuperiorc blfido. Syji. nat, 
1©. p. 32. ». f. Muf. Ad. Fr, I. p, 7. * 

Ve- I MAMMALIA. GLIRES. Noailio. 89 

Vcfpertilio, cato fimilis, americanus. Seb.wHf. 1. p. 

89. /. /. I. 
Vefpertilio americanus rufus. Br/Jf. quadr. 227. 
Habitat tn America, 'viiiitanj frudibns arborujn, 

Similliynus f^ejpfrtilionibus , fimiliter pedibus alatus^ 
fed Dentes priwores utrinque 1 approximati , abs' 
que laniariis.^ fpatio remoti Labiumque fuperius 
pffum removent. Labium infcrius varicofum in 
tres lacunas. 

^^^*.r^^ .^n^^^o^^J f^A/7f>rp^ V. PE- 5X9 MAMMALIA. PECORA. Camclus. 

V. PECORA. 

^entes ^rimores fuperiores nulli, 

Inferiorcs VI aut VIII, a 
molaribns remotijfmi. 

Tedes Mngnlati, 
Mamrnie inguinales. 

27. CAMELUS. Cornua nulb.^ 

T)entes Trifnores inferiores VI, 
* *v{paciformes. 
LaJiiarii cViAmtQs : fupe- 
^ riores III, inferiores 11. 
• ' Labium fuperius fifrum. 

DromV i.^C. topho dorfi iinico, Syjl. nat. 6.p. 13. n. i. BriJJ. 
darjus. quadr. SS-^f. i^^" ^ea^^^re^ , 

Camelus unico in dorfo gibbo, Raj. quadr. 143. 
Camelus. "Jonft. quadr. 41. Gefn. quadr. if^. ic. 

23. Aldr. bif. 908. 
Dromedarius. Aldr. hifulc. 909. t. 90S. Alpin. is- 

gyp. 1. -p. 223. t. 11. 
Habitat tn Afric^ deferiis arenofis Jiticulojis. 
Callos in pedibus a?fterioritPUs in poflerioribus 2, 

flerno I gerit. Ventricuhis fecundus ccllulofus pro 

aqua pura diutius affervanda per flticulofa deferta. 

Onera portat lente feftinAt ^ Ujfus jacet Juper pedus. 
AmtoiriQ., Adl. petropoL '^fe^u^ ^s-r/ cat/it'^ 

baftria- 2. C. toj^his dorli duobus. S\fl. nat. 6. p. 13. n. 2. 
nus. BriJI\ quadr. 5-3. <^4^>^fA*^ , 

Dromedarius. Jonft, quadr. t. 44./. i. 
Camelus. Gefn. quadr. lyi. ic. 22. Aidr, hif. 907. 

Alp. cegypt. 2. p. 223. t. 13. 
Hahitat in Africa. 

Curfu antecedente celerior pro magnatihus ^ rarior. 
Tophus pofterior longe m»ijor , ^lias prcicedenti iaem, 

3- C. MAMMALIA. PECORA. Camelus. 91 

Glama. 3. C. corpore Isevi, topho pcftorali. ^^rtfc^^f^t' Xxy/^f , 

Camelus pilis brevilTimis. BrtjJ\ quadr. 56. 

Camelus peruvianus Qlama didus. Raj. quadr. 14^. 

Pelon ichiatl oquitli. Hern. mex. 660. 

Habitat in America meridionali. Frigoris impatiens, 
Cicuratur onera portat fatigata fuccumhit ohfiina- 
ta compreffis tefiiculis compellttu''", lomitu jooflen^ 
pellit\ fcepe Catocho obhoxta. * 

Corpus ahsque lana pilis brevibus te^^um , T^opho folo. 
pe(^orij^ fecernente liquorem, 

Pacos. 4. C. tophis nullis, corpore lanato. 

Camelus oerm^ianus laniger Pacos didus. Raj. quadr. 

147. Ya.c0 . 
Camelus pilis prolixis toto corpore veftitus. Briff. 

quadr, . 

Ovis peruana. Hern. mex. 663. Marcgr. braf. 244, 
Ovis chilenJis. Jonfi. quadr. t. 23. 
Habitat in America meridionali. 

Totus fangtiineus fubtus albus : Pedes didaSiyli. Prior 
minime., hic maxime lanatus lana prafianti nec 0- 
neribus portandis par. 

28. MOSCHUS. Cornua nulla. 

TDentes Laniarti fuperiores fbli^ 
tarii exferti. 

mofchi- I. M. foUiculo umbilicali. 
ferus. Aniraal mofchiferum. liaj. quadr. ii/j^. Calceol. muf, 
661. t. 666. A^. petrop. 175-8. V. p. 393. 
Caprcolus mofchi. Gefn. quadr. dpy. 
Capra mofchus. Aldr. bifulc. 743. Jonfl. quadr. ^f. 
t' 39- 

Mofchus. Schrfjck. monogr. t. 44. Brun. it. 121. t. 
121. 

Habitat in Tataria verfus Chinam. 
> . Mofchus fubfiantia unSiuofa ambrofiaca e foUiculo pro' 

pe umbilicum. Feminae marnmie 2. Cauda mani' 
fefia nulla. 

Schrockiii.Yii^^xi^x Mofchi. Wien. 1682. quart. 

2^M. 

Pecorihus ventriciili 4: Rumen^ RcticHlum^ Omafwn ^ Abomafiim ; iiUuqia Rw 
viinnntia phytiphaga JS* Sebiferai ungulata etiam Junt ^ Hti Sue^^ nnguibns cnU 
eeif^rmibus fro^riis gminis > paur pofiicas 2 fuccentnriatas. ^sagropik his 

^ ■ • ' ' " • '^^N : * \ v' 91 MAMMALIA. PECORA. Mofchus. 

Gnmmia. 2. M. caplte f^ifciculo toplioro. 

Capra capite laXciculo tophofb, cavitatc infra oculos. 

Syjh yjat. lO. p. JO. 
Capra fylvcfhis^ africana grimmii. Raj. quadr. 80. 
Hahitat in Africa. 

CSrnua huic nullanota^ ideo referenda ad Mofchurn 
. Brijr. Ql. y ^-/^ . ^ 

Pygmseus.3. M. pedibus humano digito anguftioribus. 

Capra cornibus teretibus conicis obtufis curvis, latcrc 

anteriore rugofo. Syfi. nat. 10. p. 69. 
Capra pedibus digito humano anguftioribus. Syjl. nat. 

prior. 

Cervus pufiUus guineenfis. Seh. muf. i. p. 10. t. 43. 

/. I, 2, 3. 
Hahitat in Afia, Guinea. 

Cornua , qu^e pro hujus venditantnr , ji erronea , forte 
fpecies J^lofchi trtt Jecundum Briyonum. 

29. CERyUS. Cornua fblida, tenera, corio hirto 
Ap^^.o^je^. tefta apiceque crefcentia, 

denudata, annua. 
"Dentes T^^imores. inferiores VIIL 
Laniarti nulli ( interdum 
(olicarii fuperius.) 

Camelo- i. C. cornibus fimplicifiimis , pedibus anticis longifiimis. 
pardalis. Camelo- pardalis. Bellon.. itin. 119. Aldr. hifuh. 

927. t. 931. Kaj. quadr. 90. Haffelqv. aSi. upj'. 
V 175-0. p. IS' itin. 203. -^a rtra^ . << 6iyH^^^cc^ 
Giraffa. Brijf. ^uadr. 6r. ^/^^r<i^. 
Habitat in ^thiopia ^ Sennar. Pronus cuhaf more 
Cameli\ Gramen depafcitur divaricatis pedibus an- 
ticis., fed arborum imprimis vefcitur foliis. 
Animal etiamnum obfcurum adfo^rfum maculis albis.^ 
ut Cerui juniores, /^^^rocv-sAi 'f . X^X . ^ -f- 

Alccs. 2. C. cornibus acaulibus palmatis . caruncula gutturali. 
Fn. fvec. 39. ^Q-. ^^^. t/^ oy^ y^&firft^ fYequtns a filis deglutitis. HorHm dentnta denti^as laninriis carent corm- 
Jfus , ^ C9rnHt9 carm IminYiis , at mihi cranium Cdpeoli cormitam crim /.;- 
Hinriis, , MAMMALIA. PECORA. Cervuj. 93 

Alce. Gefn, quadr. i, 3, 4. Aldr. bifulc, 836. Jonft^ 
quadr. t. 30. 'Bonann. niuf. t. i^f. Olear. muf t, 
9. /. 2. Raj. quadr. 86. ^'^-<^«. . ^^itt^ , 
Hahitat in horeahhus 'Exxxo^^ ^ Americge, AfisequeP^*- 

puletis. ^(Tp^/x^^ ^t-yt^f^ fp u-/f'r(;> ^fr< 'i^^ _ 
Ungula ferit ; fO milliaria de die percurrit ; corium 

glohum plumheum fere eludit. 
Leopold J. F. DiJJert. de Alce. Bafel 1700. 4. 

, 3. C. cornibus ramofis totis teretp^us recurvatis^ Faun. 

fvec. 40. :^/^rf. ^"^^f^- ^fleL^ . <c 6cr^. 

Cervus. Gefn. quadr, 1 , 3 , 4. Aldr. hifulc, J^^^, 
Jonjl. quadr. «^.31. Kaj. quadr. 84. ^r^c^^r -/ • 
Hahitat in Europa, Afia. 

Mtas Bovis tantum; fahula^ efi longayitatis CervL 

Cyftide fellea caret Cervi genus, 3i'c4*</ /»c<fr ^t Ay^ 
Anatomc. E. N. C. cent. 10. app. ^A^^.^^n^o /t>ar?Y. 
Graha Eleographia. Jen.166%. 8. Agncola J. G.Csr^ 
vi natura. Amberg. l6iy. 4. 

4. C. cornibus ramofis recurvatis teretibus: fummit^tibu$ 
palmatis. Faun. fvec. ai. Amoen. acad.^A.p, 144, 
t. *** . ^c<:^<re>^-'yi^ ■ ^y^- "^*^^ 

Rangifer. Cefn. quadr. 141. Olear. muf. 16. t. ip. 

f. 3. Raj. quadr. 88. ^jflf?^. /^ora<^-iAJ^^ ' y 
Tarandus. Aldr. hifulc. 85-9. t. 86r. XVX ^ i^^v&^ 
'Capra groenlandica. Raj. quadr.^o. Edw. av. 1. 1. ^i, 
Habitat in A Ipihus Emo^x Afix , Americae, maxime 
^ feptentrionalibuj ; viditat Lichene rangiferino. Uter^ 
que fexus cornutus «r/?, ut in Camelopardale.^ ramo infi^ 
mo etiam palmato ; caflratus quotannis cornua deponit. 
Culex pipiens Oeflrus Tarandi.^ 'Tahanus Tarandi 
ad alpes cogunt crepitantihus ungulis. Pecora Lap^ 
ponum cafeofa rnmtnantia absque dor/io. JEtas XVI 
annorum; Cervi longavitas itaque falfa. 
Corpus magnitudine Dama.^ fufco- canefcens at aihum 
fuhtus , uti cauda ^ perinaum. Fili in corpure 
maxinie approximati. Mammx 6 , quarum dua pQ* 
flica fpurite. ^i^^vT Vt';^*./ ■t^y^vcT*^. 8 . 
Anatome. Bartholin. aB. 1671. n. 135*. 

V 

Dama. 5". C. cornibus ramofis recurvatis compr^s : fuminitatc 
palmata. Fn. Jvecy^i. <Joj^ . ^>^^'0^/i^ , 

Dama 

Cervi pedihHs anteriorihffs calcitrant ; /ylvis dsleiiantHr, ^<^^»f^JCcif cfi^y/^^ _ ^f4 MAMMALIA. PECORA. Ccrvns. 

Dama. Bell. itin. 5-7. Gefn. quadr, 84. Aldr. hi' 

fulc. 741. Joitfl. attadr. 82. ^'e ^a^y^ , 
Ccrviis platyccros. kaj. quadr. 85*. 
llabitat in Eiu-opa. 

Arcetur fih borizontali. It. gotl. 33^. 
Capreo- 6. C. cornibus ramofis^terctibus, ercdlis : fummitate bifida. 

lUS. Fn. jvec. 43. /^Pt' . /^^^u,' . C^^VrtulC . 

Capia, Caprcolus, Dorcas. Gcfn. quadr. 64. Jonfl. 

quadr. 33. t. 33. 
Caprca plinii, Capreolus. Aldr. bifulc. 738. Raj. 

quadr. 89, 
Habitat in Europa, Afia. 

Confr. Mazamc. Hernand. mex. 324. Cuguacu-etc. 

Marcgr. braf. 23 f. 

guineen- 7. grifeus fubtus nigricans. Muf. Ad. Fr. i./. iz. 
iis. Habitat in Guinea. 

Cornua non lidi ^ tamen hujus gencris videtur ex 
habitu. 

30. CAPRA. Cornua concava, farfum verfa, cre- 
' ' Q:a, fcabra. 

T^entes Trimores inferiores VIIL 
Lamarii nulli. 

Hircus. I. C. cornibus- carinatis arcuatis , gula barbata. FaUn. 

fvec. 44. ^f^-l^. fct .^^:^'^^^ . . ^ 

Capra» Gefn. quadr. 242. Alar. bifulcT^<. fjonft. 
quadr. 47. Ra]. quadr. 77. ^^«Jif , 

jg. Capra angorenfis. T^oumef. it.''^. p. iSf. t. 185-. 
Briff» quadr. 64. Haffelq, iter. 206. Olear^ muf. 
t. 10. /. 2. 

Habitat in Oriente in montofis Hircus csf Capr/t cum 
Hisdo., viditans ramulis variis frondibusque arbo-' 
rum., Lichenibus\ hofpitatur in Eurojja. 

Pecus infidum, bellicofum ^ faliens^ falax ^ hircum 0- 
lens detorticans\ corio tenaci indtitum^ lana capri" 
na teBum.^ arunco barbatum cafeoftrm \ Fedum ca" 
ftratio fingularis. Edit etiam Cicutam. 

-ts^ f»<fr/' c^^fY^^ ^^0 f9a.yt:/<Z. An- 

^ngorenfia animalia : Capray Ovis^ Felis t Lepusy cnr lanata pihs longieribwt 
UmriQribus , mojij^his ^^ MAMMALIA. PECORA. Capra. jpf 

C. Angorenfis Lana ad pedcs usque dependet mvea^ 
fer tcHm provocante cameiina dida. Cornua torta^ ad 
latera protrada^ ut Ovis hifpantcce. Auricula pla- 
TiiX lanceolata declinata ^ nec ere6l<2 eanaliculata.' 

1. C. cornibus fupra nodofis in dorfum rcclinatis, gula 
barbata. /Sor^^^^^A^' t". XXX/ . 
Ibex. Gefn. quadr. ^31. 1099. Aldr. bifulc. 732* 
yonfl. quadr. t. 28. Olear. muf^ t. lO. f. l. Raj, 
quadr. 77. Wagn. helv. 176. /^cjkc - c-/l<l^ ^ 
Hircus ferus. Bell. ohf. 20. 

Hdbitat in Wallefige prceruptis inacceffis\ in Creta. 
Cornibus vajiij recHnatis ^ corpore fulvo^ arunco nigro, 

3. Q. oprnibus rQclinatis, auribus pendulis, gula barbata. 
Capra mambrina f. fyriaca. Gefn. quadr. 15-3. Alp. 

<egypt. 22-9. Raj, quadr, 8l. RuJJeL alepp. fi. t* 

^i. bona. 
Habitat in Indla. 
Cornua vix collo longiora. 

4. C. cornibus eredis uncinatis. 

Rupicapra. Bell. itin. 5-7. 126. Olear. muf. t. 9./ 
3. Gefn. quadr. 140. Aldr. bifulc. 727. Dodart, 
a.(i. 225-. Scheuchs:,. alp. i^f. Wagn. helv. 183I 
Raj. quadr. 78. '^'^ ^A^if^^^c^ ^j^^y^ . 

Habitat in alpibus Helveticis fumrnis inaccejfis. 

Corpus rufo-fufcum , fed album fronte , vertice , gula , 
auribus intus. Cauda etiam fubtus nigricans. La- 
bium fuperius fubjiffum. 

^gagropila hujus a radice Athamanta Mei. Kram, 
aujlr. 320. 

j'. C. cornibus dcpreflls incurvis minimis cranio incum-r 
bentibus, gula barbata. 
Habitat in America. 

Magpitudo hadi Hirci. Pili longi penduli. Cornua 
lunata.^ craffa., vix digitum longa.^ cranio adprejja 
ut fere cutem perforent. 

6. C. cornibus ere6lis apicc rccurvij* 
Habitat in America. 

Magni- 

— — — V 9« MAMMALIA. PECORA. Capia. Magnitudo haedi Hirci Unius ami, Pili hreves^ cer-^ 
vtni, Cornua vix digitum longa^ antrorfum recur'- 
i>ata apice, H^c cum pracedenti coibat ^ pullum 
mn diu fuperfiitem in vivario Cliffortiano produce" 
bat. Facies utriusaue adeo alicjia^ ut vix fpeciem 
eandcm^ fed diverfiffimam^ argueret, 

Gaiella. 7. C. cornibus teretibus reftifTimis longiffimis: bafi an- 
nulatis. Syfi. nat, 6. p, 14. n, 8. Houtt. nat, 3. 
p. 197. t. 24. /. I. Briff. quadr. 67. 
Gazella indica, cornibus redis longilTimis nigris, propc 

caput tantum annulatis. Raj. quadr. 79. 
Gaxella. Alp. agypt. 232. t 14. / i. f^^^e 
Elan. Kolb cap, 3. p 32. / ^J^ y ^^^^ 
Habitat m India. r^ar-^ufs^i X XXXU . 

Cervica- 8. C. cornibus teretibus dimidiato-aunulatis fiexuofis con- 
pra. tortis. Syfl, nat. 6. p. 14. n, 7. Hautt. nat. 3. 

206. t. 24. /. 2. 'Briff. quadr. 68. yg, 8. 
Gazella. Dod&rt. aB. 3. p. i. p. 95*. n. hona. 
Strepficeros. Gefn. quadr. 323. Aldr. hifulc. 740. 

3^0;?/?. quadr. t. 24. A^y. quadr. 79. ^ ft^xcU^, 
Habitat in India. C At^t^/^p^ , 
circum cornua longiores» ' 

bcxoartl- 9. C. cornibus tcretibus arcuatis totis annulatis, gula bar- 
ca. bata. 

Hircus cornibus teretibus arcuatis , ab imo ad fum- 

mum fere annulatis. Brifj^ quadr. 69. n. 10. 
Hircus b^zoarticus. Aldr. bifulc. "1^6. Raj. quadr. 80. 
Capri-Cerva. Kampf. amoen. 398. t. 407. / 2. 
Habitat in Pcrfia. Profert fape in ventriculo ahoma*^ 
fo Bezoar orientale. 

Dorcas. 10. C. cornibus teretibus perfe£le annulatis recurvatisf 
contortis. Syft. nat. 6. 14. ». 9. Houft. nat. 3. 
p. 213. t. 24. /. 3. X^a. ^ir^^ 
Gazellaafricana, cornibuslbrevioribus ^ ab imo ad fum- 
mum fere annulatis , & circa medium inflexis. Raj. 
quadr. So. 
Algazel ex africa. Hern. mex. 893. 
Habitat in Africa, Mexico. 
Cornua ejfronte inter oculos^ a^ice arcuata. MAMMALIA. PECORA. Capra. 97 tatarlca. ii. G. .cornibus teretibus re6tiurculis perfe£te annulatis 
apice diaphanis, gula imberbi. 
Ibex irnberbis. Adl. petrop. 5-. p. 345-. ^ 7. />. 39. 
19. 

Hahitat iii fumma Afia. 
Fcmtna Incor.ii:'. 

Ammon. 12. C. cornibus arcuatis femickculaiibus fubtus planiu- 
fculis, palearib is laxis pilolis , gula imbti bi. 

Rupicapra cornibus arietis. Ad. iietrap. 175-8. v. 4. p, 
388. t. 8. /. 2, 3. ' ' 

Capra Ammon. GmeL it. 368. 

Tragelaphus & Mufimon. Gefn. ([uadr. i^^. Bell, 
tt.^ sy. 

Habitat in Sibiria. Gmelin. 

Corpus Jiatura magnitudine Arietis^ pilis fulvif 
longiorihus. Aihida Junt cornua , os , abdornen , fuk 
cauda\ Nigra funt cauda.^ nares. Collura tho" 
rax harbata. Brijf. 71. 31. OVIS. Cornua concava, retrorfum verft, intor- 

ta, rugofa. 
^entes Trmores inferiores VIIL ^ 
Laniaril nulli, ^^^. ^r<-/^. Arics. I. rufiica. 
anglica. et. 
hijpanica. y, 
J>o!ycerat. /f. 
africana. i. 
laticau^ ?. 
data. O. cornibus comprefiis lunatls. Fn. fvec, 45'. Antxn, 

acad. 4. p. 169. * * * !da^fC^,-^ccc^a.,^^rTx^. 

Ovis. Gef». qnadr, 13S. Atdr. hifulc. 370. Jonfl. 

quadr. t. i2. /. I, 2, 3. Raj, quadr, -J^. M*f^. Mce^. 
. Cornutd. 

mutica , cauda fcrotoque ad genua nsque penduUr^ 
, cornuta , cormium fpira extrorfam traila. 
Polycerata e gotlandia 248. Aldr. bifulc. 397. ■ 
africana. Raj. 75". pro lana pilis hrevibus hirta, / 
arabica platyura. Ruff. alepp. fi. t. 5-2. ^^y^ur^X. XXXKI 
Habitat in ftccis apricii calidis Africcs; hofpitatur j» hi^i^ . 
Europa. Ovis cmn Ariete Ver^uece Agnoque edit 
imprimis FeJiucam ovinam^ in arvis B^rfam paflj- 
ris., laditur a Pruno fpinofa., Equifeto Fiammula^ 
Antherico.^ Kalmia^ Myofotide aquatica^ Ane-mone 
nemorofa. Parum bibit ; ah aqua Jiagnante Fafciola 
G hepa» •Ov^gi comihuf miitaitt^ aj^rica /iticnlofa ainant. 9S MAMMALIA. PTICORA. Ovis. hepatlca^ pncaiveiur muria ; mt^tat atOte eletJtes; 
fert Lafiartj; Lvtificat pafcua\ tirnida minatur ho' 
flem calcny/ih miyi^endoquc ; ^cllit arietando. Mas 
ftnus fufficit 20 femiyjis , gravidis 1 5*0 dicbus. 0- 
jfilio pera peducfuc ir/firudlus tff cane , e caula mi^ 
nus claiifu educnt balantes greges in campus fiticu- 
lojos ^ apricos. Infejiaiur IHppobofca ovina Pedicu- 
loovis^ Ocjlro ovis Acaro liicino; Laborat f^crtiFi' 
ttc^ Ilydrope^ Fbthifi^ lilero Ilc^atitide.^^i^^^u 

guinecn- 2. O. aiiribus pendulis, palearibus laxis pilofis, occipitc 
fis. proinincnte. 

Arics gainccnfis f. angolenlis. Marcgr. braf. 234. Raj, 

qHadr. "jf. 
Habitdt in Guinca. 

Cornua parva., deorfum usque ad oculos tofta. Juba 
fub collo pendula. Pili breves.^ hircini. 

Strcpfi- 3. O. cornibus re£l:is carinatis flexuofo-fpiralibus. 
ceros. . Strepficeros crctcnfis. Bellon. itin. 10. Gefn. ic. 37. 
Aidr. bifulc. 407. Raj. quadr, jf. 
Ovis africana. Houtt. nat. 3. p, 267. t. 267. 
Ovis crctcnfis. Jonft. quadr. t. 45-. /^^rvty .''^/X///^ 
Hircus lanigcr, cornibus tcreiibus ere6lis, ab imo ad 

fummum fpiraliter intortis. Briff. quadr. 4^. 
Habitat in Ida monte , in Hungaria colitur, 

32. BOS. Cornna concava, antrorfum verfa, luna- 

ta , Isevia. 
T)entes Trimores inferiores VIII. 
Laniarn nulli. 

Taurus. i . B. cornibus teretibus extrorfum curvatis , ^^palearibus 
laxis. Fn. fvec. 46. :^'t^ /^o A^a^ . 

^ .^«^. Bos. Gefn. quadr.z-^. Aldr. hifulc. l^. t, 36. Jonfi, 
quadr. t. 14. Raj. quadr. Jo. '^fn^iye.a^u^ 
a. Urus. Cajhr. bell. gall. VI, c. S- 

Habitat in Polonijc depreffis graminofis ferus Urus\ 

hofpitatur ubique, 
Mugtens b:)ansque Bos: T^auro Vacca Vitulo homi- 
ni utiliffimus pro agris Itetificandis ^ colendis fub ^u- 

. _____ £2 

Boves cornu feriunt , pafcua deprefa amafit, Ji^fu^ /^<tv*,> ^a.yii ,^(iir^ 

irt ^i^i^o /s-r-tVw^ ic/tx^>^ <r4'f^r'ViKlfur' , fK>^^ff ^-/f^^^ y/^/^r^:f^ ><^<';^/^. MA-MMALIA. PECORA. Bos. 99 ^o; pollet carne ^ lade ^ cafeo ^ butyro ^ febo ^ corio; 
iKfeJlatur eftris bovis ^ Tciba/iis^ Coyope calcitrnr/te ^ 
Pedu ulis ; Uditur a Cuuta^ Acunito ^ Anemone^ 
Vitulus tendtnojus breviorii cevi jingulapj^^}^ C C 
ccUcr^ ^jt/ky^V ^yt-no JJ^^rv/']^ 
2. B. cornibus in fe flexis, juba longilTima. 
Bonafus. Gefn. quadr. i^y. Aldr. bijulc, 361. Jonft, 

qufidr. t. 18. f. I. Raj. quadr. 71. ^rn^ . 
Habitat in AtVica , Alia. 

Defendit fe flercore ^ ad aliquot p-^iffns dejeSio ^ combu' 
rente. 

5. B cornibus divaricatis, juba longlfiima , dorfo gibbofo. 

Bifon. Raj. quadr. 71. Qefn. quadr. 296. Jonjt, 
quadr. 17. /. 2. 
/3- Biion americanus. Catesb. carol. 3. 20. -/< 

Taurus meiicanus. //e-r;^. w^^-. 5-87. Gefn. qtiadrT^oT, 

Habitat ;^ Mexico, Florida. 

Collum Peclus undique Urji inftar hirfuta. vellere pro- 
pctropt B. cornlbus reretibus extrorfum curvatis 

pendente, cauda undique jubata. 
Vacca villofa. Brun. it. 120. t. 120. 
Vacca grunniens villofa , cauda equina. 

176. V. p. 339. t. 7. 
Habitat in Alia boreali. 

Corpus hirci ir/Jiar totum hirtum ptlis ad genua us^ 
que fropendentibus nigrum ^ at album fronte ^ fp* 
na dorji.^ cauda.^ pedibus pojterioribus. 

. B. cornibus refupinatis intortis antice planis. 
Bubalus. Raj. quadr,^ 72^. G^fn. quadr. fS. bifulc. L 1. c 
Habitat in Afia 6. /e /^^i^Ce^ ,Aldr. cultus tn Italia. ^-ae^-ft^f^t^t^ . 

Lana duriufula in dorfo^ ceterum pili rari. Regitur 
\ an^ulo narium; trahit currus' oryzam colit ca^ 

f'^"^^ f'; ^''[''^^^ pr^^'^^ t^if^ ^^^iU.><e:^ W:^-^tl 

6. B.^cornibus aurebrevioribus, dorfo glbbo, juba nulla. f 
. Bubalus parvus indicus. Edvj. av. iqo. t. 200. ?i 
Bubalus africanus. BelL it. 119. Gefn. quadr. 25, 
Aldr. btfuIc. -^C^. Jonjl. quadr. t. i8. 
H^bitat in China. 
■f^arietas (i videtur eadem fpccies. G 2 VI. BEL. • 'Ji loo MAMMALIA. BELLUjE. Eqvus, 

VI. BELLU^. 

^entes Trimores obtuje triincati. 
TPedes nngulati. 

33- EQVUS. T>entes Trimores Superiores VI ere 

fto-paraileU. ■ 
Intcriores VI pro- 
minenciorcs. 
Laniarii CoVmvii^ incliifi, u- 
trincjue remoti. 
Tedes ungula indivifa. 

Caballus. I. E. cauda uiidique fetofa. Fff, fvec. 47. ^»^. 

Eqvus. Gefr. quadr. 132. Aldr. ungv. 12. 'Jon^ 

quadr. I. t. i, 2, 3, 4. Ra]. quadr. 62. 
HaJjitat in Europa ^ Oriente; hoffttatnr extra Tro- 

Anlmal generofum , fuperbum , fortisjimtim tn cmren-^ 
do portando.^ trahendo aptijfirnurn equitando ^ cur- 
fu fm ens; fylvis deleSatur; poficriora curat; cauda ■■ 
Conopes Tahanosque abigit; alterurn fcalpit; puUum < 
' in'juri<£ obnoxium reponit ; hinnitu foctum vocat; - 

dormit pojl noBem ; calcitrando pu-gnat ; fudans fe 
vohitat ; vegetabilia edit Bove propiui , femina dis- 
feminat; fiercus incalefcit; cyflide fellea caret; noH 
, : ' vqmit; E^vnleus Hippomane natuj pedibus elonga- 
' *> . j V ^^j. l^.llf^y^ giobulo aurij^ acicula pedis naji capi» 
(iro., dentihiis febo illitis ^ Padi herba^ Pheliandrii^ 
Curculiu?:e Conope irritante. Lahorat hernia medi- 
ajlini^ polypo cordis , orthopnoea, Oeflro Bovis^ na^» 
jdli^ hcemorrhoidali y fcabie.^ tartaroque pedum., Bu- 
bone coili; Hippocomia inftruitur. Edtt impune Aco- 
y nitum. Utero gerit 29(J diebuj f placentiL non fixa. 

Laniarios dentes quinto anno acquirit. HjfT.Ji i"iA , 

Afiiius. 2. E. cauda cxtremitate fetofa, cruce nigra fupra hume- 
ros. Faun. fvec. l. n. 3^. ^Ji^rLe^ . ^n.^. ^ Eqiii psdilfU!' tojlkls calchrmn i viares maminas iion habmt. 

^u^^^i^ . ^ifu-r*^A/. /7S9 . X-^rr. ' Zebra. MAMMALIA. BELLU^. Eqvus. lor 

oL^er. Raj. quadr. 6^. fheftns eft. ^;^'^^^^.' . Oi/ 
18 Mulus. i^/^;. q^^dr. 64. £f/^^ Afim\ftertUs, ^fXtf-- 
7. Hinnus. 7?^/;. q^adr. 64. ///---^ b' ftcrdts. ^ 

hayttat i» orlcntc, jrigoris tm^atiens. l/tclttat jptnisi 

tardus, ftftpidus, rudens , Mdtnofus. AMnculss X^K, 
r/i^r».? flaccidce. Jaba ^rjz'/y. Color a^r.c^/ /^-. 
dorfalt nigryut ^ tramve; fali Jca^jularum. -^^ts^ 

E. fafciis fjfcis verficolor. /^^o^:fA< '^.'^^^^ ' 
Zebra. iLViy. ^r. 222, 223. Raj, qnadr. 69. 

quadr. t. <;..f. 1. /--/r. quadr . l. l. c. 8. 
Hahitat in India, Africa. , 
Color albidus feu rufefcens fafcits nigris dtgttos tres 
lafis 'per toturn corpus transverfts. Cauda AJini. 
Auricula) crcdce. Juba coUi hrevis , faftigiata. 

94 HIPPOPOTAMUS. "Dentes Trimcrcs fuperio^ 
* res VI, per pa- 

ria remori. 
InferioresrVjpro- 
minentes : in- 
termediis lou- 
aioribas. 
Lamarii (biitarii^, 
oblique truncati. 
Tedes margine ungvicalati. 

amphi- I. H. pedibbs quadrilobis. Syft. nat. ic. /'.^74- ttoutt. 
t)iQS rrat. p- ^oy. 28. -^^- (T^e-va^ ^ar^j^^ . . 

Hippopotamus. J3tf//. aquat. 28. /. 30. v^/^''. 

183, 1S4. Gr^Li;. w;//: i. /• ^ ^^/^- ^^y?^- -4). 
t, 22, ^3, 24, 25: Matthiol. diofc. 2. 22. A^T/. 
quadr. 123. j^?^^/?- quadr. t. 49. Columry aquat. 
28. 30. i3r<;//. cy/^riJr. 122. /farouP :fA1. ' T- y^^^X S^f , 
llabifat tn Nilo.^ feambolo Africas ^ oft/ia f.w 
^ viorttni Aiis, amphihitts oharahtilar.s fua aqua., nt 

foh fenfus organa emitJtaTit : Nares Ocuii /lures; 
'pabulatur non ?7ata:is., tam irt jtwdo., quam mBu- 
G3 / ^ ''-^ MAMMALIA. BFAXU.^:. Sus. in ficco\ ()r\z,a ColaCiifitc ihimnton i'fjfcrt Lti- 
pi)7'j occiJi:ur\ huifitlc^ '^^'^ triWjcc^idtt \ Be- 

hemtth Joi^i. Crocodtlt h»/itt, 
Corpus Suis , uuJitm priCter vihriffas , magyiitudine 
Elcphitrttts. ^lxw^hxW-x fttpcrior ynohiits^ dcfttc^ dmi^ 
tie Jcifitill^tMtes . Pcdcb tctr.tdddyii ungulati . Mam'» 
nix 2 if/j^ui/taUj. 35. SUS. T>entcs Trlmores Sujicriores. IV , con- 

verocntes. 
Inferiores VI promi- 
ncnccs. 

Lantarii Snpcriores 11 brcviores. 
Infcriorcs I exfcrti. 
Rojtrum truncacum, prominens, mobile. Scrofa, I. S. dorfo anticc fctofo, cauda pilofa. Fn. Cvec. 21, 
Amoeri. acad. p. 461. ^*^ Jv. ^W»^ . ^j/. -^^k^ • 

Apcr. Gcfn. quadr. 146. Aldr. hifulc. I013. Jv/^Ji. 
qnadr. 74 lia'f. quadr. 96. 
0. Sus. Gcjn. quadr. 872. Aldr. hifulc. 937. Jonji, 

quadf . t. 47. liaj. quadr. 92. 
y. Sus chincnfis. //. vjgoth. 62. It. fcan. 72. 

Habitat :^ Europa auflraliore , hofpitatur uhique. 

Apcr diffevt a Sue d'jmeflico.^ nifi quod nigro^ 

canefcews lanarn inter feias non habeat , quodque 
auriculcc jmt fuhrotund<e, 

Chiiienfis dorfo fubnudo.^ abdomine ad terram usque 
dependente differt mundum magis animal. 

Varictas frequens Upfafice Suis domefiici femper mon* 
unguli^ in ceteris eadem fpecies. 

Aniinai odore pollens narihus fodienf terram\ tendini- 
hus trtinca^idis\ quisquiiias fiercus fucculenta ra* 
diccs vurtaque fpurcata vorans\ multa feligens\ pin- 
guiffir/ium , flupidnm , fomnolentum , tempefiatum 
j/ra'nnytcium impatiens apricatiir in fole in coe- 
no fe volutat , immTindum , grunniens , dccurrit cla- 
maviti aff.it i adverfus hoflcm fpumante ore dentibns- 
que im'/nane , Crotalis i'nfefium ; tardum venere : pe- 
ne iaxo lo'ngo\ ma'mmis numerofisfimis 10, prole tnnu- Sues fndiulit naribus , ovbiCHlo tmdtni^ns affixO) mdicesqne eveUnnt, MAMMALIA. BELLU.^. Sus, i»3 

innumcra\ labarat pediculis , fcabie, fcr»phulis: pi- 
tere occidttur. Ganca nuyneroja matertes ^ Ataletis 
^ exercitatis faiubris^ non vcro cinchon^ crtUcis\ 
facchnro^f. ficu imprimts altilis laudatur : inde^ La- 
rtdum, Perna, Sincipitia, Truncult , Cojice, Sumt- 
na, Vuhce, Ificia^ Botuli , 'fomacula^JufcuU ', aP 
(lercus tn knxujanguinjio vaiet. ^^6»^ c^fY^^ 

2. S. doiTo poliice fetofo, cauda longitudine pcdurn, 

umbilico cyliifero. . 
Porcus guinceniis. Marcgr. braf 230. Jonji. quadr. 

46. kaj. qiiddr. 96. 
Habitat in Africa. 

Ag-inis priori. Corpus rufum. Auriculx acumtnattS' 
Jima. Cauda nuda., ad talos usque propendens. Vel- 
lus fetjs caret.^ nifi fupra clunes. 

3. S. dorfo cyftifcro, cauda nulla. 

Sus umbilicum in dorfo habens.. Aldr. hifulc. 939. 
Porcus americanus. Seb. muj, i. t. iii./. 4- 
Tajacu. Pif ind. 98. . - 

*TdjacM T. Aper mexicanfts mofchiferus. lyjon. aa. ». 

15-3. Raj. quadr. 97. 
Caaigoara. Marcgr. braf. 229. Barth. cent. 3. ». 44. 
Quavhtla coymatl , Quapiiotl. Hern. mex.^ij.t. Gp. 
Habitat in Mexici, Panams, Brafili» moyatbus ^ fyh 

vis; edit Ranas , Serpentes. 
Corpus ciYiercum ; fafcia fiava circum humeros ; crux 
• ntgra fupra najum. Pcdes nigri : macuia aiba fw 

pra genua antica. Seta; rigidui.t hi tcto corpo-e : 

faftigiatie nigr^ inter breves aures nec tn dorfo. 

"pVotuberantia ad latera oris ^ fupra naftim. Glan- 
Y dula fccretoria fupra ciunes fecernens odoratum //- 

quorem ingratum ambrojiactim. D. Z.Hailman. Den- 

tcs primores fuperiores 4; inferiores 6. 

4. S. plantfs trida^lyfis , 'cauda nuUa. * 
CafKbara. Marcgr. braf 230. Raj. quadr. 126. ^kJ, 

{pulium tantum vidi.^.^^^pr r ^^^'' ^ortrc<f^A< 
Habitat in Surina'm6.- "^' ttl^^Vf// ^ 
C^orpus rtifurn^ fetis apice nigris.* Aures obtufa ^ »0» 
parvce. Foliiculus excretorius pone J^ed jnx.a inn- 
bilicum Porus excrctorius- fupra ciunes. ' l^cdt^S 

poftici ungula fucccntiiriata tanttim uniia J^ 
#rtf, deficiente exteriore. 

4 I04 MAMMALIA. BELLU/E. Rhinoccros. 

Babynis- f. S. dentibus dv.obus caninis fronti innatis. 

Ik. Bnhyroulla. Bo>tt. jav. 6r. Barthol. cent. 2. chf. 96. 

G/ew. n7/ff. t. I. Scb. mnj. i.p. 80. fO. /. 2. i^tf/. 
f.Wr. 96. ^orocodA^i t.%y()(.v/r. 
llalntat in riorneo Indtx ortffitaUs. 
Magnitudiiic Ccr^vi. Deiltcs Laniarii fuperiores II ^ 
perforimtes craninm fvontis.^ recurvatt v.t icormia^ 
inferiores utrinque foUtarii ma^ni ^ adfiant friori- 
bus minu! rccurvi. Fmnores fuj)eriores 4 ; inferio^ 
, res 6. Molarcs <. 

36. RHINOCEROS. T)entes primores utrinque II, 

rcmotiffimi, obtufi. 
Cornu foliclum, conicum, na- 
fo infidens. 

unicor- i. Rhinoceros. Gefn, quadr..%^i.. Jldr. bifuIc.Sy^. 
nis. ?f^y?. quadr, 98. 38. Bont. jav. fo. t, fi. Ber- 

gen. orat. 1746, t. 1. Kaj. qnadr. I22. Edw. av. 
t. 221. /. 2. <^r:.^*n - ^^T- /^»i^o^^^ .i:. v//} . F 

hicori7is. /3- coinibus duobus. Syfl. nat, 10. f). ^'^. n. 2. 

Hahitat in Africa, India, vidihans vepretibus fpinis 
in coeno fe voiutans mitis nifi iacefjetur irritatus 
cum fragore arbores profternit lambendo trucidat. 
Quantus erAt cornu cui jila Taurus erat. Martialis. 
Statura cr' ma^nitudo Elephantis, fed pedibus brevio- 
ribns. Cutis nuda pilis ^ nifi cauda l^f auriculis., 
SntHra f Rug(S transverfales : cl, Capitis pojiica; 
j^. Scapularis ; y. Abdominalii ante femora\ }. Fe^ 
moralis trans femora. Ungulse ttes. C]auda atte^ 
nuaia.^ pedibus brevior. /r JcXr^, r- TT. VII. CE MAMMALIA. CETE. MGnodoB. ics 

VII. CETE. 

Spiracula fwpra Capiit. 
Tinn£ Te^orales caudalisqife' horizontaiis 
absque unguibus. 

37. MONODON. T>entes duo in mtixilla fiiperiore 

exferti, prselongi, retti, frn- 
rales. 
Fiftula in vcrtice. 

Mono- I. MoNoroN. Art. ge;i. 78. fyn. 108. F^. f-uec. 4S. 
ceros. Monoceros pifcis. TFiU. ichj. 42. Raj. pifc. 11. 

Unicornu iriarinum, Tulp. ohf. 375-. IVorm. muf 

283. t. 284. /^op-ff^-^f^c ^^^^ . ^-^, /. 
Hahitat.in 0<e^o feptentrio}2aU Ameiicac, Europs. 
Cornu Mo7!ocerotis fvirale bujus Deyis efi : de-y/tes tales 
' 2 in ju?jiorihtis lahium fupsrias pe?forafttes. Pifd- 

»<e 2 : dorfalis miUa. 

38. BALiEN A. T>entium loco in maxilla (iipcriore 

bminse cornex. 
Fijiula dnplex. 

Myftice- i. B. naribus flexuofis in medio capite, dorfo impiniii. 
tUS. Art. gen. 76. fyn. \o6. Fattn. fvec. 49. Muj. Ai, 

Fr. I. p. )I. 9ratx/cKrt^/ -^ua^ . 

Balaena dor-fo impinni, fiftula in medio capitc, dorfo 
caudam verfus carinato. Gron. zooph. 139. 

Bsiloena bipinnis, dorfo lasvi nigricantc^ ventrc albo. 
Brifj\ cet. 347. /^ar^^j;f_^^. t;^o ^ SV. 

Balxna. IViM. icht. 35-. %xt>r<c ^ £j , li>X< . 

Balsna vulgo f. Mufculus. Kond. pifc.^^^<. 

Balxn^vul^o f. Myfticetus ;iiilsOtelis. Gefn. pfc ii^. 

B^acnaVulgayis edfemula,*>. d(5^K?'^no&vpin^m-\ jS-Ar. 
pifc. 6. ^^-^VT 

G f Balx- Cetis quihusddni pinna dorfali^y omnihns pinna cavde Isf ft^srnles; nnU-.t P. it- 
vif nnt Vintrciki , cum ^cdss in candam CQadhnati, « io6 MAMMALIA. CETE. Balsena. 

Balxna fpitzbcrgcnlis. Mart. fpitzb. 98. t. Q f. ^i. b. 
Habitat in Oceano Grocnlandico. 

Maximus om^iium animalium : f^^pe Too pednm; 11- 
dttat Medufis. Capnt grande ^ maxifla inferiore 
i^uito l.i^uoye. Dorfum impinne , adipofa r/ulla. 
rilhila nuUa., fed x foramina fiexuofa. Aurcs in- 
jra octilos. Mamms 2 abdominales ante vui^^am. 
Maxilloii Dentes flexiles fijfilesque ufua/es. Pm^ 
guedo copiofiffima.^ ut ex untco fepe Oheretur j/avis. 

Piiyfalus. 2. B. fiftula duplici in medio cflpite, dorfo cxtremo pin- 
na adipola. Art. gen. "ii . fyn. 107. f^. jvcc. <o.^ 
Balasna tripinnis, ventre Ixvi, ' Briif. cct. 3.2. 
Bal2;na edentula, ccrpore ftriaiorc , dorfo pinnato. 

Phyfalis belliia f. Phyfeter. Gefn. pifc. 723. 
Phv-ieter. Rond. pfc. 485-. iVill. icht. 41. ✓ 
Pi.ififch. _Marte7is. fpttzb. 11 f. t. f c. 
) Hdbitat- in Eia^bpso , Americano ; 'vefcitur 

Clupeis.^ Scombris. ofa^-f;^ . ^a-if. ^;'^ . 

Boops. 3. B. fiftula duplici in roftro, dorfo extremo protube- 
rantia cornea. Art. gen. 77. fyn. 107, 
Baljsna tripinnis, ventre rugofo, roftro acuto. Briff. 
cet. -^^. 

Balasna tnpuinis nares habens cum roftro acuto & pli- 

cis in yentre. Raj. ptfc. 16. 
Habitat in Oceano feptentrionali. 
Abdomcn rugts longitudinalibus. 

Mufcu- 4. B. fiftula duplici in fronte, maxilla inferiore mult® 
lus. latiore. Art. gen. 78. f.n. 107. fpec. 106. f 

Balaena tripinnis, vcntre rugafo , roftro rotundo. BrifT. 
cet. o^^^. /3oy^^c^/^,' ^'^i , 

Balxna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam & fu- 
^ periore multo latiorem habcns. Raj. pifc. 17. 

^ . ^ Habitat in' mari Scotico; vefcitur Clupets. 

Abdomen rugis plurimis. Dorfum pinna adij^ofa. 39, PHY. MAMMALIA. CETE. Phyfcter. 107 39. PHYSETER. T>entes in maxilla inferiore. 

Fijiula in capite f. fronte. 

Catodon. i. P. dorfo impiiini, fiilula in roftro. ^^J^^A^h^ ^^'"^^. 

Catodon fillula in roflro. Art. gen. 78. fyn. 108. ^^^T^^^y 
Cetus bipinnis , fiftula in roftro. Brij}"- cet. 361. ^*y.i*7^/L 
Balaena^minor in interiore maxilla tantum dentata, fi- 
. • . . n^^nna aut fpina iii-idorfo. Kaj, ptfc, 15-. 

Hahitat ia Oceano fepte/itrionali. Yey^, tife^^f^^ff^A^ 

i. P. dorfo impinni, fiftula in cervice. 
Catodon filtiila in cervice. An. gen. 7S. fyn, 108. 
haun. fvec. 5-3. /Sffra^ct^^/^t' J*"^*' • ^^-/i^ ♦ 

Cetus bipinnis fupra niger, infra albicans, fiflula in 

ccrvice, dorfo Ijevi. Brijf. cet. ^■^'], 
Cete. Cluf exot. 131. 
Cete Clufio dcfcriptiim. IVill. icht. 41. 
Bal3Bna maior in inferiore tantum maxilla dentata ma- 

crocephala bipinnis. Raj. pifc. i).* 11. 
Habiiat in Oceano Europaso. 

Longttudo fiCpe fexaginta pedum. Dentes 46 inferio' 
ris maxilU. 
• *' Sperma &e-ti e ventriculis cerehri, 

microps. 3. P. dorfo pinna longa, maxilla fuperiore longiorc. 

Art. gen. 74. fyn. 104. /3erif«f^X^ 
Cetus tripinnis, 5cntibus acutls arcuatis falciformibus. 

Briff. cet. 363. 
Balaena major inferiore tantum maxilla dentata, denti- 
. •• •'H)us «arcuatis-falciformibus , pinnam f fpinam in dor- 

fo habens. Raj. pifc. 15-. 
Habitat in Oceano feptcntrionali exagitat f<spe Pho" 

CQcnas usque in ipfam terram. \ 
Fijlula fupra rojlrum medium. Pinna ciorji longa acuta, 

Turfio. 4. B. dorfi pinna altifilma , apicc dentium plano. Art. 

gen. 74. fyn. 104. ^Ay/e/dr t/i^o^/otn i^*.^<jei^ ^f>.2^. 
Balxna macrocephala tripinnis , qase in mandibula infe- 
riore dentes habet minus inlicxos & in planum defi- 
nentes. Raj. pifc. 16. 
V Cetus tripinnis ,* dentibus in planum definentibus. Brijf, cet. Habitat in Oceano feptentrirnali. DEL- io8 MAMMALIA. CETE. Delphmiis. 

40. DELPHINUS. "Dentes in maxilla utraque. 

Fifltila in capite. 

Phocoe- I. Dfrorpore fubconlformi , dorfo lato, Toftro fubob- 
na. tufo. Art. gr.n.^i^. [yn. 104. ¥aHn.[fvcc. fi. 

Phocoena f. Turfio. Bell. pifc. 16. Gefii. ■pifc. 711. 
Phocociia. Rond. pifc. 473. Wik.Jjcht. 31. _ R($j. 
f>'.fc. 13. ^ 'Hd^^n^ . yunU^^./idro-^^^^Ki f. iTg 
... .Nifen. Gunncr, aH. nidrof. p. 15-8. t. 4. 
Habitat in Oceano Eiiropsco ks^ mari Baithico. 
Corpus fupra nigro- carulefcens fuhtus album. Ca- 
put Gbtufiufcuium. Foraminuliim pone ociuos, ..Spi- 
. i*a(iulum iunatum.^ Jittu anirorfum verfo ^ inter ocu- 

los. Dentes utrtnque 46. Foramen penis linearc 
p)one umhilicura f. fuh pinna dorfaii. Forar/icn ani 
mcdio loco inter pcnem caudam pinnfitam. 

Delphis. 2. D. corpore oblongo fubtereti, rodrq attenuato acuto. 
Art. gen. '^6.fyn. 105-. ^vcci^ ^'^ajonr-O' . 
Delphinus. BeH. pifc. 9. Rond. pifc. 45-9. 
Delpniaus antiquorum. Raj. pifc. 12.. iFiH. pifc. 28. 
Habitat tn Oceano Europcsc , adh<crens fdzpj ^alainis 

ut exfiliant. Strnm. 309. ^0rauP6^i ^."^^3. 
Roflrum fupra ctnciurn fafcia lata transverfa. Dentes 
fubulati. . . ' ' 

■ - ^ 

Orca. 3. D. roftro furfum repando , dcntibus latis ferratis. 

Art. gen. /(5. fyn. 106. Fn. fvec. $1. Hf<i^«r<t 
Orca. Bell. pifc. 18. Rond. ptfc. 'Gefn. pifc. 
635-. iVtll. icht. 40. /^aro^^AC f.6c. 

Balxna minor, utraque maxilla dentata. Raj. pifc. 15. 

Habitat in Oceano Europjco. 

Maxtlla inferior multo rnajor. Dentes obtufi. CLAS- 

SiF.EN* 'Qanh. cent 2. oV. t. \%%. e Brafdid cnltYO matomk(S LcyiL^ • fi,h]eHd^ 
mihi varadoxa ob Ah is exftcmtet ^ Colinmqm mi^ttjimn in fl^natje* Mmmnali ^ AVES. 1C9 

CLASSIS 11. 

A V E S. Ipji iistitia vuces ad Jidera viittnnt 
Intovfi inontci , ipfa jam carniiiia rupes, 
Ipja fonant arbufla. j 

ViRGiL. ecl. V: 62. AERE^ vocales Volucres pulcherrimae , MandihuUs protradh 
KUciisj Corpore pennis imbricato , Alis duabus pennatis voli- 
taiites bipedes dignolcuntur. 

AVES leviflimac modici ponderis & magnitudinis , tedae pennis 
plumisque, deltitutce Auriculis.^^ Lahtis^ Cauda^ Scroto^ Den- 
tihus ^ Utero ^ Epiglottide ^ Fornice ^ Cor^ore callofo y Dia» 
phragr/iate. 

PENN^ avibus proprise imbricatim in quincuncem difpofitse, in- 
terftindtsc Plur/iis, diilindlae a Remigibuf Redricibusque o- 
mnes iupra convexx, fubtus concavs:: latere exteriore angii- 
Itiores; interiore latiores; anteriore laxiorcs, pofteriore ftri- 
6ti€)res; fcilicet e bafeos cylindro tubulolb, referto vsfe lym- 
phaticis fmili, Rachi clongats, bifariam radiis parallelis ap- 
proximatis dillindis itidcm pinnatis aiicipites. 
Colore ludunt, fcd variant astate, fexu, tempeflate, climate ; 
conitantiores Remiges & ReStrices^ quag attente notandse (*). 
Kuda cutis utrinque ad colli latera a capite A erfas interfca- 
puhum; ab axillis per latera pectoris fere ad inguina, & ad 
femora poitica. 

OVA his, animalibus communia (pag. if. n. 4.) numero diverfis 
vario, fed majora pro mora exclufionis liccae , femper puta- 
mine calcareo obteda, incubatu cah*do excludenda Parentis 
in Nido artificiofo. ' 

DIVIDH UR Avium corpus in Cafut^ T^runcurn ^ Artus, 

CAPUT tcgitnr fupra PiUo e Vertice^ Frome ^ Occipiteaue unl- 
tis, cingens roitrum antice Capflro ^ in quo Lora q lincis 

duk- t*) StOCkh, 2JfO, p, ]J9. t. l, /. 10, il. ^it ~ AVES. 

los, fupra quos Snpcrctha; uitcr oculos & aurcs rempora' 
inter oculos vero & gulam Ge^n^ funt. ^ ' 

Roftrum\n variis varium : 7?.^«;«, /;.r«r^;««., Recurvatum, 
Terej, Comprejlum, DepreJJum, Conicum, Subulatum, Cy- 
ltndrtcum,Angulatum,Cukratum, Formcatum, Unanatum, 
ManMuU imdx, edentulce, quibusdam pone apicem emar<ri^ 
nat^, pmcxs ferrat<e , e\porre6tx in i^Jo/Zr^^^a corncum ^a- 
r/^//x pertufum, fupcrioris bali quibusdam Cera nuda veftita 
l/ihrijfu peamatim ciliatis ad faucis exterioris margines. ' ' 
Lingua c?ixmi^ cartilaginea, emarginata, lacera, pennacea 
ciliata, mtegra i.. acuta. ^ ' 

Oculi latcrales Palpebris Membranacfue niaitante deterRendi • 
Superctltorum loco interdum linea plda, rarius carunculata. ' 
l^ng« ^™^^^^ absque auriculis, quarum loco pemice Strigibus 

Barba Myflacea ad mandibulas inferiores, mobilis MomotGc 
Fendulmo; in ipfo Peaorc pendula Meleagridi adulro- at C^- 
pftrum reverfum tegit bafin roftri Corvis, Picis, Strigibus. 
Crifta pennacea pilei Frontalis, Verticalis, Occipitalis', Eredla 
Rccurvata, Deflexa, Plicatilis, ComprefTa. Caruncula vero 
carnols nudajque Frontis, Verticis, Nuch^ , Superciliorum 
Gul^, Juguli, funt ornamenta capitis in variis. ' 

Ce?///^^elongatum, ere6liufculum , teres , fupra incipit Kucha 
continuatur Cervtce; infra vero incipit Gula , continuatu- 
Jugulo. 

TRUNCUS ovatus conftans Dorfo coadunato macro , fubtus fu- 
pra Sternum magnum carinatum mufculofiffimo Pe^ore Cla- 
coadunatis in Furcam , Abdomine minore, poflire fub 
urooygio perforato Ano , genitalibus communi, & terminato 
Crtfjo* 

ARTUS funt Brachiales Alce, veri P^^f/, Caudale Uropygium, 
AL^ comprefT^, Qffium articulis mobiies, tecl^) Pennis, de- 
mum Tednctbus primis fecundisque, poilice ciiiat^ Remi^i^ 
; _ exphcantur hae in fornicamm ventilabrum volitanti- 
complicantur ilabulanti primoribus fubeuntibus fecundarias, ut 
h£ latere antico depiiigant fpecincum fpeculum niridum Ana- 
tum; nec de^ciunt nifi in Impennibus pelagicis (Diomedea 
(S^^ufenr DMo) ^""^ ^"'P^""^') volatu ponderolioribus 

Ossa: AVES. III OssA : tt. Brachii I elongatum. fl. Cubiti i clongafa. y. 
Carpi 2 breviffima. S- Metacarpi z connexa mediocria. 
Digiti 2 attcnuata, altero majore biarticulato , compieiTo; al- 
tero minuto. PoLiicis vero i minutum, infidens bafr ae-^ 
teriori metacarpi , raro fpina evadens ( Parris , Charadrio , 
Struthioni) adjacente fpina fetacea. 

Remiges Primores X: quorum i ^ — 4 Di^iti, 5- — 10 Me- 
tacarpij; Secundarii i© — 20 f. 28 Cubid , nulli vero 
Brachii; at Alula fpuria pennis 3^5" PoUici infidet. 

PEDES ex Fcmore, Tibia, Digitis, Ungulbus ; 

Femora cx OfTe Femoris, Crurisque binis altero fetaceo, car- 
nofa, pcnnis teda, prasterqiiam cruribus denudatis in vadanti^ 
bus Grallis; ceterum plerisque sequilibrio fuppofita, nifi in 
Compedibus ambulare nefciis, quibus intra commune abdomi- 
nis tegmen recondita (Alcis, Golymbis); noimuUis ArmilU 
fupra genua cingunt coloratx. 

TiBi/E ex Olfe Tarfi elongato, macres, anguftae, tendinofas, 
nudx, rariusve villofa plumofceve, paucis poftice Spina cal- 
caratte^ imprimis mafculis. 

DiGiTi e Metatarfi phalangibus, plerumque IV, quorum unus 
pollicus breviorque , intermedius anterior vero longior , fecl 
Scanforiis digiti antici 2 , pofticique 2 ; C^oforia vero poftico 
dcftituuntur tridaSiyU (Charadrius, HiDmatopus, Otis, Cafua- 
rius) , rarifilmc diaa^ylis (Struthio Camelus). Sunt vcro Digirf 
diftindi Fijfipedibus plerisque; vel intermedius adnatus laterali 
Grejforiis; vel anteriores intcrtexti membrana integra Natato- 
riis\ quac fifiTa in Lohatis\ vel bafi tantum intertexta Semipai- 
matis vadantibus ; vel articulus membrauula marginali Pinnatis, 

Ungues acutl, quibusdam obtufi, paucis marginati, paucifiimis 
muticis nuHi. 

UROPYGIUM fefiTile, cordatum, glandula gemina cauds brevi 
adpofita tumidum, fupra pcrtufum Poro oleifero, cindo peni- 
nicillo ; ambitu ,cillatum Rc6lricibus Caudas : 

Rectrices fxpc XII (i, 2, 3, 4, 5", 6, 6, 5-, 4, 3, 2, i,)-; plu- 
res (18) Gailinis, pauciores (10) Picis (Pico, Certhice, Cu- 
culo, Yungi, Bucero, Ramphafto, Trochilo). 

Cauda inde vel Pedibus brevior brachyura^ vel longior ma- 
croura ; ex Re6iricibus aequalibus integra ; vel ad latera per . 
gradus brevioribus cuneata.^ faut flateralibus longioribus forfi- 

cata ; 112 AVES. €at4\ in quibus omnibus Rcdtricibus complicatis fubcunt la- 
tcmlcs intcrmctiisc. 

VOLATILES hsc, Tclluils vigilcs libldlnofique niuncl; plcracquc 
Diurnu \ pauca; NodHr,j,e (Stri^cs, Capriniiilgi) , quarum 
vuria: Noctu c.uuant (Lufcinia, '1 urdi) & M:uic CJctraoncs, 
Gullinacci), >^lcrxqac iiicrmcs lunr, cuni Alarum rcmigibus fc 
facilc in xthcn rccipiant ub h^jlHbus tcrrcltribus , & Caudcc 
rcdricibus acrcos divcrib volaru cludant, ni/i in tcrra ncgo- 
tiari nccclVc lit, quibus odor vcl ingratus hoflcs arcet, veJ ab- 
olitus occultat; diim aliac fpcculantur holhcm appropinquan- VENERE monogarfia jungimtnr plcrGcquc Avcs, folygama paucio- 
res, ut Gallinx, Anatcs. Illas utriusque fexus conjun6Hs vi- 
ribus ftruunt nidum fxpe artificiolifllmum, (pendulum, natans, 
concamcratum , argillofum, foramiuofum , ruiUumvc) utcri 
fucccdancum, incufeant fcduljc ovis, (i Alca, 2 Colymbus, 3 
Larus, ^Corvus, 5- - 8 Hirundo, pluribus Anatcs, GaUinx) 
pullos famelicce alunt (oftcndcndo , porrigendo , rcgurgitando ,) 
fovent, curant, pro aris & focis defendunt (*), dum in his 
otientur marcs. Nuptias cclebrant veftitu , muiica , ludibus 
plcrxquGS. 

MIGRATIONES annuas inter feptentrionales osftivas k auflrales 
hybernas plagas ardlicse Telluris plurcs inftituunt'iincrnuncii hi 
naturx , ne hycme demergerentur boreales omncs infedlivora;, 
Sic migrant plurimi Pafferej^ imprimis tenuiroftres ^ ob defe- 
dlum infeftorum ; GraTU ob denegatum glacic aditum vermi- 
bus & amphlbiis; Anjeres ob con^latas aquas iUGludcntcs pi- 
fces &c. «Rcvocant vero easdem jDies seftatis Wngiores, ci- 
borum copia, denfiorcs vcftitus, nuptias paratx. 

H ABIT ANT ali^ intra Tropicos , ut Phaeton ; intra Palos , Pro- 
ccUaria glacialis ; tlis alil^i , Procellaria capenfis ; In India 

orien- 
ARMA paucis, prxter Roftrum & Ihigucs plcrisquc, Cornua Mclcagrldi cornutce, Palamcdca;. 
Calcaria Pavoni, Phaliano, Tetraoni. 
Spiiia: (pollicares) Strutiiioui" Camclo, Par- 
rae, Charadrio fpinofo, Palamcdcx. Mof, DenteY. XXII: 6, 7. AVES. 113 onentali Par-idifcse, Pavones; Africa Striithio i , Pelecanus i ; 
Aynertca Palaniedca, Pfv^phia. In Peicr^o impennes com|:cdi- 
tac; Miirt Proccllarix; Lacuhns Colynibi; tluviis Mcrgi; 
Cataradis Cinclus ; Litturiuus Charadrii ; Paludtbns Scolo- 
paces, Trings ; Campis Otis; Syivis int.iuitus; Arkortbus 
PaHcrcs; Ruftbns Bubo; P''-^is Pica, Hirundo; Ai^ihHs 
Turdus rolcus, Embcriza nivalis. 

VICTUS cuique fuus. Alix CarnivorG: : soi^wtCadazcra Acci- 
pitrcs, Corvi; Pifres Anferes ; L/jt(^a Pallcrcs tenuiroflres ; 
Larvtis CerambwHm Pici; Lepidopterorum Cuculus ; Rtct^os 
Crotophaga; 0'efiros Buphaga; Omfcos Cinclus; Phrygay;eas 
Hirundincs; Coy;chas Hxmatopus ; C^r/^rw Myclcria, Can- 
croma; J/«//7*«j^Recurv iroltra ; Luml^ricoj Cxit\. Ali^ Phyti- 
phagcT) : viclitanf Anfercs; Poyms Plittaci; Nucihus 

Caryocaractes ; Nuciets Coccothraulles ; Stroi^tiis Curviro- 
ftra, Enucleator; nediat e Jioyura Trochiius. 

OPERA, nec fine fru6lu, peragunt fua iingulae: fcdentQS Accipi'* 
trcs Cadavera aurerunt, ut vivis parcaiu ; incedentes P/V<c 
Quisquiiias impuras vcrminofasque tievorant ; natantes Ay/fcres 
Aquarum nimios holpiics minuunt; vadantcs Graila inouirunt 
in Paludum animialcula; caiTcntcs Galitn^c dccidua Grana lc- 
punt; falicntcs Pa[/eres arbullorum hcrbarumque Semina In- 
lliCtaque carpunt; eoque varia fcmina Pifcium, Infedlorum 
Plantarumque fcepius in remotiffima loca defcrunt natutoc dis- 
feminatorcs. Conquiruntur Fexatu; FalcoHana; Aucupio\ in- 
i^ituunmr Falconcs ad venaturn., Parraj ad pafloritiarn Pcle-» 
cani ad pifcaturam ^ Pafferes ad muficam. Manfvefcunt Gal^ 
linie^ Anates., Pafferesque varii. In Ornithone f. Aviario co^ 
luntur ob camej^ ova ^ plumas ^ penfias pulchritadinem , 
fonum. 

HISTORIA Avium abfolvitur D<'/rr//?^/#;?^ , Habitattone Volatu^ 
Mi^ratione Nuptiis^ Nidificatione Ovatione ^ Inculpatione ^ 
Educatione , Vidu. 

GENERUM Characlcres dcfumeudi a Rofiro, Li^gua., Nanlus^ 
Cera^ Caruncuia reliquisque partibus dcnudatis. 

ORNITHOLOGI eminentlores iii Vctcres & Recentiores difpe- 
vfcuntur. 

Veterum Beiionius 155-7 <^ Gefncrus 1 5-5-5- patres artls ; hcH- 
rum ;ivcs collcgit & auxit Aldrvvan dns 15-99, Brafilicnfes 110- 

H vas 114 AVES. 

vi^ addcntc MarcgrMvlu 164S; h:is omncs digcfllt & anxit 
U'"ill$ii^hby id"^, cimi fuo Raj^ 1713, icoiicsqiic faiias dcdit 
AUr/ij^liits 1726. 

RtCKNrioRKS vivis Ctlorilfas nova lucc illuflrarunt nrtcm : 
Gcrmanlcas Frijchius 1734, Europxus AlL>iyjus 1731, at rari- 
orum novaruniijuc Avium ccnturiam unam Catcshy 1731 , 
fcd trcs 6l ultra ccnturias cximius Edwards 1745* , quilms in 
artc nihil pulchrius. 

SvsTKMATiCAM in formam aves rcduccrc tentavit dc vSvccici^ 
fttn/jA mca 1746, ^xl^cmaq^He^N.itHr^i-] omnes collcgit & 
3igcnTt Briffof/us 1760, cui intcgruni excrcituiu cSi nutarum 
& novarum obtnlerc labores & mulcnin mat^ni Reaun/uni. 
Sic duplo plurcs innotucre nuper avcs , indcfcHb (ludio Ed- 
wardi & Rcaumuiii, quam qux antca cognita: erant. 

ASSERVANTUR vel in Spiritu vini intcgrx, vel cxuviis in- 
tcgris fardis aut dimidiatis gypfo tixato repletis , methodo 
Schxtfcri. 

cixiJi Sai^fi-i-L^ J^V^c(/<^^ L>^CC^rj/yf^ ^ /irL^/lr-r^ ORDI- AVIUM Ordines. 115- 

ORDINUM Cbaraaercs. J. ACCIPITRES. 

RosTRUM {JJncus trahcyis) fubinciirvatiim : Mn?? i:hu!a fupe- 

riore pone apicem utrinquc diiataca f. dcnie arniuLa : Ka-nhus 

patuHs. • 
Ped£S iniidcntes, breves', robulli : Digitts fub gcuiculis ver- 

rucolis; Ungniinis arcuutib , acutiirimii. 
CoRPiTS Cap*te CoUoque mufculofis ; C//?^ tcnaci. Impurum. 
ViCTUS : Laniena rapinaque e cada- eribus. 
NiDus in altis; Ov*i circitcr 4 ; b^emina prallantior ; Mo- 

nogamia. 
Analogi beris, 

II. PICiE. 

RosTRUM {Cuneus farricns) cultratum dorfo convexo. 
Pedes ambulani.es, brcvcs, validiufculi. 
■ CoRPUS tenaciufculum ,Mmpurum. 
ViCTUS e Quisquiiiis. 

NiDUS in Arboribus; Mas alens femmam incubantem; Mo- 
nugamia. 

Analogae PrimatibHS, 

III. ANSERES. 

RosTRUM {Cribrnm colans) l^ve, epidermlde tc6i:um, apice 
auctum. 

Pedes natatorii digltis mcmbrana palmatis; l^ibHs comprcs- 
fis, brevibus. 

CoRPUS pingue, Cute tenaci, Plumis praDftantioribus. Ran- 
cefccns. 

ViCtus in Aquii ex Plantis, Pifcibus , &c. 

NiDUS fscpius tcnertris ; Mater rarius porrigit pullis; frequcn- 
^ tius Poly.i;amia. 

Analogi Belluis. 

H 2 IV. GRAL- 116 AVIUM Ordinas. 

IV. GRALLi^:. 

RoSTRUM {Bacillus tentans) fubcylindricum. 
* Pedes vadaiues Femorihus fcmiiuidis. 

CoRiais comprcirum pcllc tcimiirima ; Cauda brevi ; Sa- 
pidum. 

ViCTUS iii Paludibus cx Animalculis. 
Nii^us in tcrra fccpius ; Nuptiis variig. 
Analogoc Brutis. 

M. GALLINi^:. 

RoSTRUM (Harpa colUgens) convexum : Mandtbftla fupcrio- 
rc fornicata fupra infcriorcm; Naribus mcmbrana cartilagi- 
nca fornicatif. 

Pedes curforii Digitis fubtus fcabris. 

CoRpus febaceum, mufculofum. Purum. 

ViCTUS iu Terra e Granis in ingluvie macerandis. Pulvera- 
triccs. 

NiDUS in Terra absque artc; Ovis numerofis. Fullis cibus 

demonftrandus. Polygamia. 
Analogas Pecoribus, 

VI. PASSERES. ■ 

RoSTRUM {Forceps excipiens) conico-acuminatum. 
Pedes falicntes, teneri , filTi. 

CoRPUS tenellum: Granivoris Purum, InfeSiivoris Impu- 
rum. 

ViCTUS in arboribus c Seminibus aut Infcdis. 

NiDus artificiofus; P^^///V cibus inculcandus. Monogamia. 
Cantus. 

Analogi GliribHS» CHA. AVIUM Gcncra: CHARACTERES AVIUM. 

I. ACCIPITRES. 

^l. VuLTUR RoftiTim aduncum. Caput denudatum. 

42. Falco Roflruin aduncum haji Cera tedum, 

43. Strix Roltrum aduvicum capiftro reTerfo. 

44. LaniuS. Roftrum re^iiufculum^ emarginaPum. II. PIC^. 

* Pedibus Ambulatoriis, 

66. TROCiiiLUS Roftrum incurvatum filiforme ^ npice tubuloft, 

65-. 0;rthia Roftrum incur-jatum luuminatum. 

64. Upitpa Rofirum incurvatum obtufiufculum. 

48. JiuniAGA Roflrum rcdum., quadrangulare, 
6oi SlTTA Roftriim redum., apice cuneato. 

OrioluS Roftrum redum.^ conicum., acutiffimnm. 

CoRACiAS Roftrum cultratum Apice incurvo. 

Gr ACULA Roftruin cultratum., aquale., baji calva. 

CoRVUS Roftrum cultratum., capiflro reverfo. 

Paradisea Roftrum fubcultratum capifiro holoferic«$. 

* * Pedijpus Scanforiis. 

Rampiiastos Koi^Tum ferrafum. Ijmgw^ penn»cea. 
SS' Trog.on Kodrum ferratum apice aduncum. 

45". PsiTTACus Roftrinn ccra obdu6ium. Lingua carnofa, 

49. Crotophaga Roftrum rugofum., margine angjdatum. 

f9. Pjcus Roftrum angulatum. Lingua lumhriciformis. 

^■8. YuNX Roftrum lccve Lingua lumhrictformis. 

5-7. CucuLUS Roftram heve Nares marginata, 

S6. J3ucco Roftrum Uve^ emarginatumy aduncnm. 

* * * Pedibus Grejforiis* 

47. BuCKROS RoilTum ferratum fronte ojfea. 

O2. Alcedo Pvoftrum trigonum^ redum. 

63, Merops Roftrum incurvatum comprcjfiufculum^ 

61, ToDOS Roftrum lineare, depre£'um ^ rcSum. H 3 IIL AN- NAiey capiftri pcnnis recumbcritibus. obtea« in Corvo , Pico , Buccone , Suitr^ 
Mandibula: fmat^ in Rainfhajiu , Baci\o , Trot^om. ii% AVIUM Genera. 

III. ANSERES. 

* Rojlro dc;':tic:^lato. 

67. A\AS Roftiiim unguieulatum dcnttcuVis memhranaceis. 

68. IVIkrgus Roltrum un^uiculatum dcnticulis fuhulatis. 
74. PiiAexON Roihvm cukratum. 

73. pLorus Roiirum ftibulatnm. 

* * Ro/iro edcntulo. 

78. Rhyncops Roftrum mandibula futeriore breviore. 

71. D;OMEDEA Rjfl-rum mandibula inferiore truncata. 

69 Alca Rolh"um ru^^is lateralibus transverjis. 

70 PkocellARIA Rolh"um naribus fuperincumbentthus , fub' 

cylindricis, 

72. PelecANUS Roftrurn cinSlum facie nuda. 

76. LaruS Rofir- m juh aptce fnhtus gthbum. 

77. Sterna V^Q\^iVim. fubuiatiim apice compreffo. 

75". GoLYMBUS KoHmm Jubulatum lateribus comprejfiufculum, 

IV. GRALL^.. 

* Pedibus tetradaSiylis. 

79. PhoeniCOPTeIus Roftrum infraBum.^ denticulatum. Pedes 

palmnti. 

80. Platalea Rpftrum dspreffum fpatulatum. 

81. FalamedeA Roftrum afice uncinatum- acutirm. 

82. MycTERIA Roftrum mandtbula inferiore crasjiore fHb- 

• adjcendens. 
Sf. TantaluS Roftrum arcuatum facco gulari. 

84. \rdEA Roftrum reBum., acutiufculum. 

89. RecUR^^iROSTRA Roftrum fubuUto-attenuatum deprejfum., 

recurvum. 

%6. Scolopax Roftrum reBum , teretiufculum ^ obtufiu- 

fculum. 

87. Tringa Roftrum teretiufculum obtufum. Pollex 

vix infiflens. 

91. Fulica Roftri bafis ffonte calva. 

92. Pap.RA Roftri bafi^. fronte carunculis mohilibus. 

93. RalluS Roftrum fubcarinatum. Corpus compres- 

{itifculum. 

04. PsoPHiA Roftrum fuhfomicatum. Narcs ovata, 

83. GanCROMA Roftrum ventricofum. AVIUM Gencrt. ' Ii9 

* * Pedihus curforiis f. triddiiylis. 

90. H ematopus Roltrum comprcffiufculum apice etiveo, 

88. CilARADRlUS Roftrum teretiufculum obtufum. 

9). Otis V^o^xwxw fuyfornicatum. Lingua emar^inata, 

96. Struthio Rolkum conicum. Alae non voUtantes, 

V. GALLINiE. 

97. DiDUS Roftrum medio codriititum., ruzofum.^ facie nuda, 

98. Pavo Vertex pennis revolutis. RoSrum nudum, 

99. MeleagriS Facies carunculis verrucofa. 

100. Crax Cera bafLH rojlri obducens. 

101. Phasia>{US Gen^e r/udce., laves. 

103. Tetrao Supercilia f/uda., paniHcfa. 

102. NuMiDA Caruiiculse bina ad hajin mandihularum. 

VI. PASSERES. 

* Craffiroftres. 

109. LoxiA Roftrum conico- ovatum. 

112. Fringilla Roilrum conicum., acutum. 

110. Emberiza Rofirum fuhconicum Tnandihula inferiore latio- 

re^ coardata. 

* * Curvirodre? mandibul. fuperior. apice incurvMta. 

118. CapriMULGUS Roftrum incurvum deprejfnm ciiiatfim. 

Nares tubuiofce. 
117. HiRUNDO Roftram incurvum., depreffum. 

115-. Pipra KoHmm incurvum j fubuiatum, 

* * * Emarginatiroftres mandih. fuper. pone apicem emar^ 

gtriata. 

107. TuRDUS Roihum emarginatum , fubuiatnm , hafi com- 

Vrejjum. 

ic8. Ampelis Roftrum emargmatum fuhuiatum bafi^dcpres* 

fum. 

111. Tanagra Roftrum emarginatum.^ fuhuiatum.^ hafi conoi- 

deum. 

113. MuSCiCAPA Roftrum emarginatum ^ fubuiatum.^ hafi ciiiatum. **** Sim- 119 AVIUM Gcnera. 

♦ ♦ * * Simpliciroflrcs. /i. reSto infe^ro aittnuato. 

Il6. ParUS Rollfum fubuUtum. Lingna trtmcata^ Capi- 

Jhwm revfrfum. 
114. MoTACiLLA Roftrum fubulatum. Lingua incifa. Unguis 

pollicus modtctis. 

loS' Alauda Roftrum fubuiatum. Lingua bifida. Unguis 

pofliciis clon^atus. 
106. SturnuS Roftrum fubulatttm apice deprcffo margmato. 
104. CoLUMBA Roftrum fubformcatum-. "N^irts gtbbofa mem'^ 

brana oblitcrdta. \. AC- AVES. ACCIPITRES. Vultur. 121 

L ACCIPITRES. 

Rojlrum t Mandibitla fu^eriore angulum 
utrinque exferens. 

41. VULTUR. Roftrum re9:um, apice adnrtcum. 

Caput impenne, antice nuda cute, 
Lingua bifida. 

Gryphus. I. V. maximus , caruncula verticali longitudinc capitis, 
gula nuda. f 
Vultur Gryps Gryphus. Klein. av. 4^- ^'''^Jf- 

^ "^l^' 

Cuntur. Laet. amer. 401. Rai. av. 11. 

Condor. Frez. h. lli. Condar/i. tt. 175-. 

Habitat va Chili, Peru. Pradatur Vitulu.^ Ovibus^ 
irnmo Pxeris decennibus\ bincc aves l^accam dilace- 
rant vorantque in terram devolans fufurro attoni" 
tos furdos fere reddit homincs. 

A]3£ ma.ximie ^ intr-a cfuarum extremitates ped. 13/! 
16. Remex longitudine ped. 2|;, crajfitie digit. \\. 
Corpus nigriim , ftbtus fifcum. Caput midum fti- 
fca lanugine carunculaQue longitudinali. Guia nti'- 
da., rubens. Rolhum ^ Pedes nigri, Ungucs re- 
Biufcult ne nimtum f(eviani. 

Harpyja. 2. V. capite te6l:o pcnnis elongatis criftato. 
Yzquauhtli. Hem. mex. p. 34. 
Urutaurana. Marcgr. braf. 203. t. 204. 
Aquilx criftatx genus. Raj. av. 161. 
Aquila brafilienfis criftata. Raj. av. 7. Briff. av. i. 

XabitAt in Mexico. Fertur uTtico itiu cranium ho- 
minis findere \ pennas occipitis fepius erigit in jor- 
mam bifidce coroncc ; ercdius conjidet ; iratus fennas 
demittit usque ad pedum digitos. Caput pcn;7is tc- 
Hum , leucophceo - caruleum : capitts penna pcdem \ 
long4e quas iratus confpcdaque pr^edd erigit. Cor- 
pus Dorfo., Aiis maximaque Colli parte rAgrum.\ 
fubtus Peclore ^ Ventrc niveur^. Cauda fufco ni- 
groqxe fafciata. Crifllim Femora albj atrosjf.c 
fafciata. Rollrum nigrum. Digiti Pedcsque nridt ^ liah AVr.S. ACCIPrrRES. Vulmr. 

fiavi. Cnput nullibi jtuJum ; F.ilcorihfs idcoqUe 
f>toxi>rtuj. 

Papa. 3. V. nuribus caruncnhiis, vcrticc colloquc denudiUo. 

Vultar cli-^-ans. Edw. av. 2. t. 2. 

Rcx vulturum. Brijj'. av. 1. 470. /. 36. 

Vultur. Alb. av. 1. p. 4. /. 4. /Sor0u>^;Kt /fv. /. 

CozcaquauluH. Hern. nicx. 319. Raj. nv. i6i. 

IlnhitAt in \\\6\-x occidctnali. l iStitat Serpentibus La- 
certis CiTf. cadaver ibur ; alte volitat. 

Caput ^ Collim*!, (juafi cxcoriata^ rctraberc potefl in~ 
tra Vdfriyiam cuiis plumofc colli inferi^jris Area o- 
cuhtrnm nuda.^ crocca. \'ilta nipicanfe laf/u^ine ah 
occiptte caput cingit. Corpus ruf^Ju-^/j a/bum. 
Rcnii^es ciKcrafccnti-nigri. Pedcs ruhrt. R.jflrum 
rubrum Ccra aurantia ; Carunculas dcntuta juxta 
ccram f. narcs. 

Mona- 4, V. verticc gibbofo , corpore nlgro. 
chus. Y^^l^^-it" crifhtus niger. Edw. av. t. 290. 
Vultur anibicus. Brifj. av. app. 29. 
Habitat tn Arabia. 

Orbita alba. Caput fupra gibbum elevatum. Cera 

Pcdejque cxrulefcentes . 

Aura. S- i^iifco-grifeus, reinigibus tiigris, roftro albo. 
Tzopilotl r. Aura. Hernand. mex. 331. 
Urubu brafilienfibus. Marcgr. braf. 207. Willugh. 

orn. 68. Kai. av. lO. iSo. 
B iteo fpecie gallo-pavonis Catesb. car. i. />. 6. t. 6. 
Vultur gallinae africanx facie. Sloan. j^rm. 2. 294. 

t. 25-4. ^rvy^f^ , f/Ji^^^/^r^ , 
Vultur brafilicnfis. Briff. av. i. p. 468. 
Vultur pullus, capite implLimi , cute crafTa rugofa ul- 

tra aperturas nafalcs laxata. Br$vjn. jam. ^yi . 
Habitat in America calidiore. 

Privilegio munitus in Amctica cadavera ferpentesque 
vorans^ Cadavera animalium fimul cum Canibus.^ ceu 
ger.manis fratribus , fumma concvrdia dilacerat ; fcc' 
pe carnes e culina furatur ; foctido ' odore ftercoris 
humani olet ; captus materiam adhuc foetidiorem e- 
vomit ; no6iu gregnrie dormit in fummis arborum 
cacuminibus. O. yacquin. 

Corpus nigrum purpureo viridique micans. Irides cro- 
ceo' c^erulefcentcs» Pedes carnei. Caput rufefcens. 

u • 6. V. AVES. ACCIPITRES. Vultur. 123 barbatus. 6. V. albidus, dorfo fnfco, gula barbata, roftro incar- nato, capite linca nigra cincto. 
Vultur aureus. Gcfyi. av. 783. t, 781. Aldr. av. i. 

p. 277. /. 276. 
Vnltur barbatus. Edw. av. 106. 106. Brijf. av. 
6. app. 16. 

Vultur-bxticus. Aldr. orn. i. 273. t. 274. Will. orn. 

35". Rai. av. 10. 
Habitat in Africa. 

Ad baJiH maxilU' i^feriorts barba dependet', fruns ocu^ 
lo: tirncfue regio atra. Palpebne ruora, Pedes pe»- 
nis veliiti. Percno- 7. V. remigibus nigris margine exteriorc (praeter extimas) Percnopterus f. Gypaetos. Aidr. orn. i. p 116. t. 

217, 219. Gtfn. av. 199. IVtll. orn. ^^. t. 4. Raj. 

av. 8. Alb. av. 2. p. 2. 
Falco montanus segyptiacus. Hafjelqv. ac^. fluckh. 

175-1. p. 196. 

Vukur , Percnopterus capite nudo , gula plumofa. 

Hijffelqv. itin. 209. 
Vultur niger. Raf av. 9. 
Vultur leucoceplialiis. Briff. av. i. 466. 
Vultur alpinus. Briff. av. i. p. 464. 
Vultur albus. Raj. av. 10. IVill. nrn. 3^. 
V»ultur aquilina. Alb. av. 2. p. 3. t. 3. 
Vultur fulvus, baetico bellonii congener. Raj. av. 10. 
Vultur GBgyptius. Brijf. av. i. p. 45-7. 
Vultiir facer aegyptius. Bell. av. iio. t. iii. Aldr. 

av. i. p, 37S. t. 379. 
Habitat in A^gypto, Europa auftrali. Pur^at Cairi 

terrarn a cadaverum fcct jre /iipendtis alle^ur. JJas- 

feiqv. Palceftina agri dcfercrentur ob Mnrium co~ 

piam niji ha aves catervatim advolarent. BeJIon. 

Olim hunc capitale occi ierc JE,gyptiij. Herodot. 
Mas totus albus: Remigibus atris margine extertr.yc 

CAnis exceptis duobus primis unicoloribus. FemMia 

tota fufca : Remigibus quatuor extimis concoloriuus. 

Roftrum atrum cera fiava. Hajjelqv. Narej perpe- 

tuo fltllant. Raj. Pedes nudi. Albidlla. 8. V. ccra pcdibusque flavis, redricibus albis: intcrnic- diis apice nigris. En.fvec.-^^. * Brnnnich. orn. 12. pterus. canis. 

AVES. ACClPri RI-S. 1-alcg, Pygirgns, Albiiilla, liirrindimuiu. Bell. av. if. Gef», 
av. 10 f . H iH.orn. 31. Ruj. av. 7. rt. 

Aquiln Albiiilla. BrijJ'. av. i. />. 427./^^/ ^a»;^ . 

Habitdt /;/ Kuropa ; Unt Pifces maxiypoj tisqnc vidli- 
t.it anccps. Frof/s inter ot ulos eT' ^arer nudd tan- 
tion fctniis atifperfa. Roflrtim hafi clongatitnt. 

4-- FALCO. Rojlnnn ndiincnm, bali ccra inttru- 

dhini. 

Cajmt pcnnis arctc tcftum. 
Lhtgiia bitida. 

* Ci^ra lutca. 

Corona- i. J'' ccra .ferrugincJi, pcJibus lanatis rJbls nit^rn pun£la- 
^^^' tis , pcciorc rufo , latcrlbus nigro falciatis. 

Ajfiila coronata. Edw. a-v. 3. 31. t. 224. 
Aqnila africana cridata. Briij'. av. i. p. 448. 
llabitat m Guinca. 

Criflcc inflar interdum pennas erigit. Color fufczis. 
Area oculornm albida. 

MclanK- 2. F. ccra lutca, pedibusqiic fcmllanatis , corporc ferru- 
ctus. ginco-nigricanrc (Inis Havis. 

Melanxetus f. Aquila valcria. Gefn. av. 203. Aldr. 
orn. I. p. 197. /. 199, 200. Raj. av. 7. n. 4. 
l^Vill. orn. 30. t. 2. Alb. av. 2. p. 2. t. 1. Brijj. 
av. I./. 434- 
Hcibitat tn Luropa. 

lcucoce- 3. F. ccra kitea, pedibusque fcmilanatis, corpore fufco, 
phalus. capitc caudaquc albis. 

A'|Uila capitc albo. Catcsh. carol. i. p. i. t. l. 
Aquila lcucoccphalos. Brijf. nv. i. p. 423, 
Habitat in America, Europa. 

Oflifra- 4. F. ccra lutea pcdibusque femilanatis, corpore fcrrugf- 
gus. neo , re6tricibus laterc intcriore albis. 

Offifraga. Gefn. mv. 263. Aldr. orn. l. p. 222. t. 
22^, 228. Brunn. 9rn. i^^. ^^'^^e^, , 

^ Haliac- Aiuilae Aiciec fiiert Va]co;w majorcs; pziUlin: hhfutis; cnl>irmt Avfcus , Oves ^ AVES. AGCIPITRES. Falco. Halixtus f. Aquila marina. IF^l. orn. 29. t. i. Raj 
av. 7. »• 3- 'W/. /A-^ //^'i^/V^^ tn Luropa; ^//^r^ Svecia. 

C>jrpiis Gallo-pavoyits: penms bah albts, 

Jedio ferrfigtneis, aptce ;/;,^r/-i. RemigcS mgr^can- 
te^ ' fecundarta latere tcniitore alhtcanies. KeCtriceS 
latere intertore aibce rachi nivea. Tcctcices caud^c 
fcre albtg. Pcdes Intet. Femiiia obfcnre jerrugmea. 

Chrvfac- f F. cera lutea , pcdibusquc lanatis luteo - fcrrugineis , 
tn. corpore fufco fcrru^inco vario, cauda nigra bafi ci- 

nerco-undulata. Fn. fvcc. 5-4. ''fOrn.-, ^or^f^y. //. av. 168. -^'j'- Aquila cermana. G^/». ^ ^i^^ 

Aquila chryfaetos. Wtll. om. 27. t. i. ^z^. 6. ?i. i 
Aldr.orn. i.f. m, 114- ^i^- i^nj. ^t^, i. /^. 431. 

fulvus. 6. F. cera flava, pcdibusquc lanatij fufco - ferrugiueis , 
dorfo fufco, cauda falcia alba. ^'^^^. ^^f^/a^x-^ . 
Aqaila. Aldr. orn. I. p. 17. ^'^^!//- ^ 4I9- 

Aquila fulva f. Chryfaetos , cauda annulo albo cuicla. 

iVill. orn. 2g. t. I. /^^7. iJ-y. 6. 2. 
Aquila. 01'»' P' ^^'^^/•^. 3- P' S9. 

49. J3r/X- ^'^* 4^9. '^y^j^ ■/^'-'^^f^^/ ^^S^ 

a F. canadenfis cera flava pcdibusque lanatis , corporc 
fufco, cauda alba apice fufco. Syfl. nat.. lo. 88. 
Aquila cauda alba. tidw. av. i. t. i. Voy. hudf 3. 

p. 5-4. t. 2. 
i/^/7^Vrt/ Canada , Europa. 

Pe6lus punciis trigonij adfperfum. Frons inter oculos 
\^ nares nuda. 

fnftico- 7. F. ccra palpebris pedibusque luteis^ corpore cinefco 
ius. alboque undulato, collari albo. bn.fvec. 5-6. ♦'^^^ 

Hahttat in Sviica. 6 c . ^r ■ Sp . ^ 

barbarus. F. cera pedibusque luteis, corpore cxrulefcentc fufco- 
quemaculato, pcdore immaculato, cauda fafciata. 
Falco tunetanus. Aldr. av. \. 483. Bell.av. 117? 
Raj. av. 14? Alb. av. 3. p. 2. t. 1. Brif.av. l. Habttdt i in Barbaria. 

cxrule- 9. F. ccra palpebris pedibus fubtusque lutcus, dorfo ni- 
fgens. cro-csruUfcentc, tcmporibus linea alba inclulis. 

^ Acci- / 12^ AVES. ACCIPITRES. Falco. cyancus, PyRar- 
yus. Accipitcr inininuis bcni;halciilis. Edw. av. 108. /.108. 
l''alcc) bcngalcnlis. BriJlj'. uv, app. 20. 
ILihitat iM Alia. 

AliMimus in fun ^entre. Sinciput candidunt. Gemt al- 
bx iinea nigra. 

10. F. ccra alba, pcdibus tulvis , corpore cxrulco - canc- 
fccntc, arcu lupcrciliari albo gulam cingcntc. 
Acci^)iter cxrulcus. Edw. av. f.p. 33. 225*. 
Ilahi^dt in Europa, Africa. 1 1 . I'\ cera pcdibusquc -fliivis, corpore cincrco, ubdomi- 
nc pallido maculis oblongis ruHs, oculorum orbita 
alba. 

Falco torquatus. BriJJ'. mv 1. p. 345-. 
Subbutco. Gefn. av. 4S. 
Pygari;us. Alb.-av. i-: p. 5-. t. 5. ^ 3. p. 
H iil. orn. 40. /. y.^ liaj t. 3, 73. ^ 291. .-^.j . t. 

av. 17. XI. 5*. Ed-u). 'av. 

OlJ t tl4^ llahitat in Europa; in Auftria- fuh afperrima tantum 
hyemc. Kram. Mas fuhtui macuits transverfn fe- 
mtna longitudinalihus . Milvus. 12. F. cera flava, cauda forficata, corpore fcrruginco, 
capitc albidiore. Faun. fvec. 57. * ^^at.dcc. . 
Milviis. Gefn. av. 610. Aldr. ornith. 392. t. 368. 
I^^^ill. ornith. 41. 6. Raj. av. 17. /}!hin. av. I. 

p. 4. t. 4. y?/ty . . 94t/'/', C^ .^c^jn rtf^^. 

Milvus regalis. Brijf\ av. i. /^. 414. t. 33. 
Hdhitat in Europa , Mia, Africa. 

liligrat trans Pontum Enxtnum in Afiam; ultimo a- 
prilis tot Pontum Eu.xinum pr^etervolantes vidit 
pcr 14 dies ut numerura hominum fuperaret Bel- 
lonius. Privile^io munitus Londini. Bell. itin. T08. 
Vorat quisquilias , puilos gailinaceoj ; tcmpejlates 
* p'^(cfagit^ fupra nuhes voiitcms ferenitatcm aeris 

clamore pluvias. Volatus pacatisjimus. Pulrnones 
pulchri. 

gentilis. 13, F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis 
frfcis, cauda fafciis quatuor nigricantibus. Fn. fvec. 
5-8. * -^cU^ . 
Falco gentilis. Gefn. av. 71. Jldr. orn. i. p. 481. 
IVi^. ornith, 46. Raj. av. l^. . Alb, av. 2./. 4. /. 6. BriJ/\ av. Falco AVES.^ACCIPITRES. Falco. 127 

Falco momanus. I4^ilL omith, 45-. 5*. Raj. av. 13. 

Habitat in Alpibus, vtdttans Tetraomhus. 

Ars capiendi talcones Coiumba (sf Lanio.^ injlituendi ^ 
renandi Gazellas ^ Ardeas.^ AviLulas ^c. propriis 
artjjicibus cdmrnijfa., i» luxuriam magnatum ri^ 
denda etiam a ftulto. 

Subbu- 14. F. cera pcdibusquc flavis, dorfo fufco, nucha alba, 
teo. abdomiiic pallido maculis obloiigis/ufcis. tn. Juec. 

5-9. * y?y*j ^J^^^ ■ ^'^^ J^c^f^t^. . 

Subbuteo. Aldr. orn. i. p. 374. Ajf~0v. i. P. 6 /. ^ 

Dendrofalco. Brilj\ av. \. p. 1"]^ . 

liabitat in Europa , Alaudis injejlus , qu<s eum ita ex- 

horrcnt ut in Jinum Hominis fc recipiant. Raj 
Redirices laterales ntgnca>itt ' fafciata. Uropygiura 

album. 

Butco. 15*. F. ccra pedibusque luteis, corpore fufco, abdorBint 
pallido maculis fufcis. taun. fvec. 60. * -^■^•^/^^'^. 

Butco vulgaris. Gefn. av. 46. Aldr. orn. i. p, 369. 
370. Will. qrnith. "^^. t' 6. Raj. av. 1 6. .^a^ ./Jil^led:;^^ 

Buteo. Alb. av. l. p. l. t. l. Briff'. av. j. p. 406. 

Habitat in Europa, Cunicults Bufonibus infejtus. 

Tinnun- 16. F. cera pedibusquc flavis, dorfo rufo pun£lis nigris, 
.culus. pcc^ore llriis fufcis, cauda rotundata. Faun. jvcc. 

61. * Penn. brit. t. A. B. ^yn/to^^^-. 
Tinnunculus f. Ccnchris. Gefn. av. 54. Aldr. orn. i. 

/• 35"^- SS'^'» 35"9- i^^i^^- orn ^o.t.f. Raj. av. 

16. Alb. av. i. p. 7. t. 7. (fcmina) ^ 3. /^. 5". 

5". Frifch. av. t. 84, 85-. BriJl'. av. I. p. 393. 
Habitat in Europx turribu.' Aviculis Muribusque in~ 

feflus\ Advenit ex migratione primo dit Gern^ina-: 

ti»nij f. verij., una cum Mctacilla alba. ^''^ii^ /^fe/Tr^^ . 
In Cauda fafcia unica lata nigra verjus apices. Re- 

(Sij^ices, exceptis interraediis aUice albent. ^-^. 

fufflator. 17. F. cera pedibusque luteis, corporc fufco albido, o- 
culorum operculis ofTe-s. 
Habitat in Surinamo. Rolander. 
V Cor- Falconaria ars nd aucnpiHvi llf venatnvi ivfirucvdi Falcoms travfiit in Scievtiiivi ; 
inter aulhres plnrivtos emivet d' Erparon Falconaria. Francof. 1617. quart. 
Omnes Species pojfunt ad mtein tuiconuriavi injirtu» i2S A\ ES. ACCIPITRES. Falco. 

Corpus fupra fujl um plumtj bujl alOis ; fuhtus hitfo 
alOo fujcoijuc maculutHm ^ uti etiam rcdriccs. Na- 
ics lobo carnco tntcrcalari. Iratus aut tcrritus cw 
put tKjLu ad mai^tJitUiityjcm corporis. 

cachin- iS. K. ccr:\ pccl'busqnc lutcis, palpcbris albis, corporc fu- 
jians. lco ulbidoquc \aiio, auiuilo iiigro vcrticem album 

cingcnte. lioLmdcr. 
llubitiit tH Auicrica mcridionali. 

Corpus Dorjum., Alas., L/ropy^ium fufcum fcd 

Aiba junt coiium j^^^^^i pcdus^ afdomcK alce fuh" 
tus. Caudu fafciis iutcis nigri^cj^uc. llominern ob- 
fcrvans cachinnoj cdit. 

Inidfoni- 19. I'". ccra pcdibusque fiavis, dorfo fufc), fupcrciliis 
ub. albis, fpcculo alurum cxrulefcente. 

P\g;ir,i;us canadeniis. Edvj. av. 107. /. 107. 
Accipitcr frcci hudfonis. BriU'. av. 6. app. 18. 
Ilabiiat ad frctum Hudfonis. 

fparve- 20. F. cera hitca, capitc fufco, vcrtice abdominequc ru- 
rius. bro, alis cxrulcfccinibus. -^^^^.^^^Jr^ji f^^.< - /tyn^ - 

Accipiter minor. Catesh. caroi. i.p. 5-. t. ^i^c^*x.. 
A^falon carolincnfis. Brijf.av. i.j. 386.^.32./.!. 
Hahitat in Amcrica. ^/^- '/^ojr^/^2:t' (r^^ ■ . J^^n^ • i c . 

tcmincc caput cingitur maculis 7 nigricantibus .'^*"'fP 

columba- 21. F. cera pcdibusque lutcis, corporc fufco fubtus albi- 
rius. do, cauda fufca fafciis linearibus quatuor aibis. 

Accipitcr palumbarius. Catcsb. car. 1. p. 3. t. 3. 
Accipitcr carolincniis. Briff. av. 1. p. 370. 
Hahitat in America. 

fupercl- 22. F. cera pedibus palpcbrisque luteis , corpore i'^^co 
liofus. albido undulato, rcmigibus ferrugincis nigro fiifjiatls. 

Ilabitat in Surinamo. bahihcrg. 

Magnitudo Ftcce. Corpus fupra fufcum fubtus to- 
tum etiam femoribus confertim y/ifro nndulat4im. 
Remigcs jerruginea fafciij nigris ^Turibus j fcd fe^ 

CHn- Falcones r.hijjime volavt, fape ut ^ix viihaHtnr ; hcerent quofi fnfpaiji in acre ; 
'•jifu excellmit; folitarii degunt ^ niji renibore copnL-f; jncrtli i'tjtar cadnnt pru- 
Jequtindo py^vdanr, Jnnieni diu tolerant ; paiie iyigifio morinntUY ; (Ctnte Jexuc^ne 
variant; p.:cijciintnr indncias cuni anibus , ir>iprimis damefilcis , qutiindiu Cucu.Ui 
cneHlaty ijt h<c fcrimtnr fnb nidificatiom , incHlfatienc , ^Hllitie. AVES. ACCIPITRES. Falco. lip 

cunUariw mar^tne poftersore albido. Cauda »/>r^ 
fafciis duahuT latis y apicc ci^creis. Criirum aU 
hnm Jiri;ris aH.fuot ni^ris. Uropygmm albo yii^ro- 
que varium. Supcrcilia [ubtus ',inda , frominuU 
Lora jetts ?np ts j^atentihus. Rodrum ^ ;Un"-ue$ 
ijtgri. Tcdrices alarum inferiores alba Uneoiil te^ 
nuijfimis riigris. 

vcfperti- 23. F. cera pedibiis palpebrisque luteis, crifTo femoribus- 
nus. qviC ferrugincis. 

Habitat tn Ingria, Kobez didus , 'vefpera Ijf vo- 
litans. 

Ma^nitudo Columba. Corpus fufco-ccerulcfcens. Ven- 
ter albo-cerulefcens. C^put fufcum. Roitrum totunt 
flavum exccptj apice fufco. Redtrices 12 fupra hf 
fubtus fttfce. Remiges alho - c,trule(ceKtes : p. iynori- 
husi -y apice Mtgncantibus. Pcdcs mtdi. Defcnptio- 
nem ef figurani mifit Georg de Demidoff. L. B, 

Lanarius. 24. F. cera lutea, pedibus roftroque cxruleis, corpore 
fubtus maculis nigris longitudinalibus. Faun /^-^r 
61. * M y. ^'Z^^c . f^^. -v^-^^r^^. • ./-«-^. 

Lanarius. Gef». av. 76. ^ldr. orn. i. p. 488. if/^n 
orn.i\%. Raj. av. 15-. ^lb. av. 1. p. 7. -7.' Bri/f 
av. I. p. 363. * -^* 

Habitat in Europa; migratorius. 

Tania alba cingit frontem fuvra oculos. Pedes hreves. 
* * Cera obfcura. 

furcatus. 25-. F. cera obfcura, pedibus flavcfcentibus , corpore fu- 
pra fufco, fubtusalbido, cauda forficara londflimi 
Accipiter cauda furcata. Catefb. car. i p 4 % a 
Accipiter caroHnenfis. Brilf. av. i. p. 41 S. * 
Habttat in America, vidttat infedis. 

iialixtus. 26. F cera pcdibusque c^uleis , corporc fupra hx^cc^ 
fubtus albo, cnpite albido. F,,. fvec 6-> * % V 
Aquila Halixctus. Briff. av. i. p. 440 j '''^ • 

HalioDtus. Jldr. orn. j, p. 18S, 190. kJ^^.^PrU 
Morphnos. ^ldr. om. 1. p. m,.'^, b^y^.y. ^^.^ 
Balbuzardus mil. orn. 37. t. 6. Kaj.^iiri^. /r-.y ^ 
Halntat tn Europa , humi intcr arundines. ViaU^ 
■^J^l'J^»s majortbus , Anaiths. Pcs finifler fubpal- 

^ Area 130 AVES. ACCIPITRES. Falco. 

^rea ftifcM defcendit ab utrojue oculo , pcr latera cofli^ 
etd alai. 

Cx\rlL^\' 17. F. ccra cxnilca, pcdibus lutci'»', corporc tufco, \\\h~ 
co. tus talciit ciiicrcis, c.iudx lutcribus albis. fu. fvcc, 

CxNfiAlco. Aldr. trtt. i. p, 471. /. ,473. //'7//. o}-^. 
44. /. 8. Raj. av. 13. n. 3. Brijj. av. i p. 370. 

/-. 30. /. 2. Tfi^cy^ . "^m^^^Hy . 

M >iphnos. jB^r//. av. 94. vf/^r. orw. i. p. 212. 
Httbttat it^ Europa, Gruihus.^ Ardci^ , Culumbis infeflus. 
Variat pedihus deruleis jiavis. 

apivorus. 28. F. ccrr\ ni;;ra, pedibus feminndis flavis , capirc ciiic? 

rco, caudx falcia ciiierca apicc albo. tuun. ivec. 

Butco apivonfs f. vcfpivorus. IVill. ornith. 38. t: 3. 

Rauuv. 16. Brtjf. av. i.p.^io. /Jlb.av. i.p.l.t.i. 
IL:bi!at tn Europilj -viditans Mtirtbus.^ Ranis La- 

ctrits ., L.je^is Apibus Avicuiis . ^'^-^ ■ ^or^,^t2i<r 

«rugino- 29. F. ccra vircfccntc, corpore grifeo, vertice gpla a- 
fus. «illis pedibusque luteis. Fn.fvec. 66. * Penn. bri- 

tavn. t. A. 5". ^v-n^/i ^^ . j/ftcj^/. ^'^ffor /^*<2r^_^»>^ 
C'rcus. Gefn. av. 49. Aldr. orn. l. p. 35-1. 
]\I;lvus xruginofus. Aldr. om. i. p. 395-. IVill.orn. 

42. t: 7. Raj. av. 17. Alb. av. \. p. 3. t. 3. 
Accipitcr Circus palullris. Briff. av. i. p. 401. 
Haitii^at in Europa, in Paludibus nidificat. 

palumba- 30. F. ccra nic^ra marginc pedibusquc flavis, corpore fu- 
rius. fco, rccxricibus fafciis pallidis, fupcrciliis albis. Fn. 

fvec. 67. "^^Z- ^cti^- y^^-yij^^f^r^. 

Falco faj^irtatus. Frifch. av. t. 82. mas. /.81. fcm. 
Alterias. Aldr. orn '. i. p. 336. t. 340, 341. 
Altur. Briff. av. l. p. 317. 

Accipitcr palumbarius. Gefn. av. yi. Aldr. ornith. 

l. p. 342. t. 343. Raj. av. iS.n. 1. Alb. av. 2. 

p. 8. t. 8. Jd^ifi. orn. 5-1. t. 3, 5-. 
Habitat tn Europa, Gailinis infejlus. 
Subtus totus albus nigro unduiatus . Redrices apice 

albie. 

Nifus. 31. F. cera viridi, pedihus flavis , abdomine albo grifeo 
undulato, cauda fafciis nigricantibus. Fn.fvec. 68. * | 

Acci- j AVES. ACCIPITRES. Falco. 131 

Accipitcr tringilbiius. Gejn. av. 5-1. Aldr. om. i. 
p. 344. /. 346, 347. Betl. av. 19. y. li^^ill. arn. 

Accipitcr. Br/J/^, dv, i. p. 310. yi*>^ ■ J/i^rro^. '^C^^ 
N*ius llmt:'.s. fiij\h. av. <jO. mas' at fagittatus Frifch. 

(IV. t. 91, 92. fcmina. fa.^. - < V/^^^ 
Alofcheiuus. y^/c^/r. orntth . 34 

lUbttat /Wj^Europa; Columbis PafjWihujcji^e maxtme 
infeflus\ vertutur egregie Alatidas eoque utimur in 
aucjtpiis. 

Rcmt^es yfon fupra.^ fed fubtus variegata fafciif fji' 
fcis. 'TeSirices humerorum fi^fca., fed purte ^jccuI' 
tata albic cum fafcia fufca. Gula ffifco flriata. . Ro" 
flrum ctcrulefcens. 

rninutus. 32. F. cci-a fufca, pcdibus luteis, corpore fubtus albo , \ 
rcctricibui» fufcis nigro fafciatis. 
Acdpitcr minor. BrtjJ\ av. i. p. 315-. 30. /. j, 
Habitat in Mclita. 
Magnitudo Turdi. 

43. STRIX. Rojlritm aduncnm fabsque ccrn.) 

Nares pennis fecaceis recumbentibus 
obtcftx. 

Ca^tit grande: auribus oculisque m^* 
gnis. 

Liiigna bifida, 

* Auriculata pcHnis auricularur.i inflar exflayjtium, 

JSubo. I. S. capitj auriculato, corpore rutfo. Fn. fv^. 69. • 
Bubo. Bcll, ay. 25-. a. Gcfn. av. 234. Aldr. orn. \, 
p. 5^02. //;//. orn. 63. Alb. av. 2. p 9. t. 9. 
I' Frifch. av. t. 93. Brjfl', av. i. p. 477. tCjf 

L /3. Babo athcnicnfis. Alb. av. 3. /. 6. av. y/.t^ 

P liy. (V y^^^. ^^J^e (Ui^ . fA^. ^^4^ . 

^ I 2 oy^^tif^^f^^^v'. /// .Ha- S:riK diffat a r-alcone PhaLcna a Pt^pilione i altera aiim dirrn.i , alur ng 
HnYnui e(i. 

So3:u pri^daiiUiv Ai:iculif ^ Mnrihus ^ VefpCYtiUonibnr, Petles In-nati 7:c frigefcant; 
^Aiires ampLe iit percipimit ; OcnU magni mcln lucentes nt tnm acutius liiLanrj 
ex ocuiii ^iJ* aHxiluis c.ipnt mainuvi; die caaniiint PajfiYiLus opprohtQ «xpojita^ 132 A\ ES. ACCIPITRES. Strix". 

lijbita! in Europa. 

Alihcri'^: ji^ is^ umie Nuiliuu /ItheHas mittere. 

fcandia- i. S. capitc aurito, corporc albido. taun. frcc. 70. * 
cx. Hai)itat tn Alpibus Lappuiii*. 

Alio. 3. S. cnpitc aurito, corpore fupra ferrugineo fubtns cine- 
icj, alis p iiK^tis ciuiiiq ie ulois. 
NoClua airiia niiivjr Cate^b. car. i. p. 7. t. 7. 
Scops carolinicnlis. hrijj'. av. i. p. 
lL:hitat in Amcrica. 

Otui. 4. S. capitc auriculato pcnnis fcnis. Fm. fvec. 71. PeMn. 

brit. t. B -'^Or/^ tC^f Cot. . C^^ti^^rr*^ Oiv^ . 

Otus f Alio. Bcll.av. if. 6. Gefn.^av. 12'^. Aldr. 

orn. I. p. S^S ii fll- orn 64. /. 12. Raj av. 2f. 

Frifch. av. t. 99. Aii?. av. 2. p. lO. t. 10. ^ 
Bubo Alio Brtjj. av. i. 4S6. ^**/'-'^ "r' 

Hdhit.ic in Europa. 

Cnji^ aunt.i: alutda fafctij fex fufcij. 

Scops. S. capitc auriculato per.na folitaria. 

Scop.^. AUr. or». l. 8. c. 4. Raj. av. if. IVill. 

orn. 63. t. 12. BriJJ'.av. l.p. 495-. t. ^J. f. 1. 
Habitat in Europa. 

* * Inaurlciilata. 

Nydea. 6. S. capite lacvi, corporc albido maculis lunatis diftan- 
tibus fufcis. Fann. fvec. 76. * 
Aluco albus diurnus. ^ Edw. av. 61. t. 61. Briff. av. 

I. 5^2 2. ^oi^a 

Hahitat in Lapponia qr America feptentrionali. 
Hyeme evadit fapiuj ir/iraaculata nivea. 

Aluco. 7. S. capite Ixvi, corpore fcrrugineo, iridibus atris, re* 

migibus primoribus ferratis. Faun. fvec. 72. It. 

ccl. 69. * 
Strix cincrea. Raj. av. 16. n. 3. 
Nodua major. Frifch. av. t. 94. 
Uliila. Gefn. av. 773. Aldr. orn. i. p. 5-40. JVill. 

orn. 68. t. 13. Brijf. av. 1. p. 5-07. Penn. hrit. 

t. B. I. 
Hahitat in Europa, 

8. S. AVES. ACCIPITRES Strix. 135 

fiammea. S. S. capite la^vi, corpore lutco Dun£lis albis, fubms al- 
bldo p iniftis ni^^ricantibus. j^mj ^^/^/^ 
Strix c:\pitc la:vi, corporc luteo. Fn, fyec. 73. " 
No6tua g;ntata. hrijck, av. 97.^"^- ^'^ /^rj^y^ ^^K/ 
Akico niinor. AUr. om. i. p. 5-36, 5-38. lVill\orn, 

Cy. t. 13. i'?^^'. ^/r. 25" Briinn. orn.iy. - ^a^^^ ^ 
Ululce gcm.s alterum. Gt/A;. ^g-j. 775-. 
Habitat in Euiopa. 

ftridula. 9. S. capitc lasvi, corporc ferrugineo, remige tertio lon- 

uiore. hdun Jvec. 77. W^u/c \a ^ ,( . iSi^^ . .'^^xf^.^ Ol<>-{' 
Stri^. GV/w. 4^;. 738. /f/ir. orn. <;G\. t. 5-63. /F/V/. 

orn. 65-. A^y. tf':'. 25*. Brijf. av. l.P. fOO. ^ 
Nu6tua maior. Frifch. av. g^. 9x-^.^< <^^/^ /C^^^?^ 
Habitat /«Europa; vitlitat Murihns Vefpcrtilionihus, 

Ulula. lo- S. capite lcevi, corpore fupra tViico-albo maculato, 
rc6lricibus fafciis linearibus albis. Fn. fvec. 78. * 
Nodua niajor. Brj[j\ av. j.p. ^ii.^y.^ac*^:^ C7^^ , 
No6tua. li 'ill. orn. t. 13. Alb. av. 3. t. 7. 
No^tua faxatilis. G:fn. av. 611 AlJr. or». J . p. '^^^. 
Uiv.b. flnmnicata. Frifch. av. t. 98. ^^. c^,^ ^ 

Habitai i/i Europa. C*»^*^ . 

funerea. 11. S. capite Ixvi, corpore fufco, iridibus Havis. Fn, 
fvcc. 7)-. * 

Strix canadeufis. Br:(f. av. i. 5-18. t. '^^. f. 2. 

Hahitat in Europa ^ America feptcntrionaii. 

Corpns jupr.: fnfcum mzcuHs albii. Cap^it fupra a- 
irum pnnBis albis. Rolirum fnpra aibum. Pe6lus 
cy Abdoincn albida fafciis limaribus transvtf 
Remi|^;es 5* frirnorcs intenorcs ad rn.irginern exte- 
riorern no.i alho rnaculat.i:. Rc6trices jajciis anguJJis 
alhidis : intcrmcdiis vix apice aibentihus. 

pafferina. 12. S. capice lccvi, rcmigibus maculis albis quinque or- 

dinum. Fn. fvec. 79. * ^^.^t^/, Oc^ . 
Noftua niinor. Brijf av. i. p. ^i^. Aet^/^ 
Nodua minima. Gcfn. av. 620. Aldr.^ orn. i.fT 

HS- S-\^' IFi^i' orn. 69. t. 13. Ra]. av. 26. 

//. 6. Aib. av. 1. p. 12. t. 12. trifcb. av. t. ico. 

Ed^j;. av. 39. t 22^. ^j>££^ . 
:Ha';:!at in E.v:op2., *viditat Fefpcrtjlioj^ibf^S ^ QyyiH:. 
Magnttndo Fajjeris. • 

1 3 -14. LA- 134 AVES. ACCIPITRES. L.auiiis 

* 

44. LANIUS. Rojlrum retlinfculinn , dcntc utrin* 

(|iic \'ci(iis ai^iceni, bafi 
nitduin. 
l/nt^tta laccn, 

forJica- 1. L cfjd;» foi-ficara , crifla fiontali crc<Sla , corporc 
lus. ir' ',ro- \ iriJaiuc. 

M,iill-ic^p:i madat^afcaricnfis nlgra major crillata. BrtJJ^ 

av: 2. p. 38S. t. 37. /. 4. 
Uabitat tu Madagafcar. 

Ciilh ^kd bdjiu rojhi erg^a. Cauda admoJum longa, 

coprul':- 2. L. rn^da forficat:i, corporc iii^ro- cxrulcfccntc, ab- 
f' «-''S. d')niinc albo. 

Laiiitis , ca ida forficata. Edw. ^v. 56. /. $-6. BriJ/\ 

.77'. 2. p. 189. 
!Ltbita( ifi Bciigala. 

crillatas. 3. L. cauda cnncirormi, capltc criAato, corpore rufc- 
fcc!irc, fjbcjs filvo^fafcoq-.c iind.iJuro. 
Lan:ns fu^v\is crillatus.' EJvj. nv. t. 5-4. 
Lrtulus bcngiticniis rufus. B: ijj\ av. 1. p. 173. 
Huuirui in ikngala. 

canidcn- 4. L. cauda cunciformi, capitC criftato, corpore rufe- 
lis. fccnfc, fuTltus albido. 

Liuiius canadcn(is. BrijJ'. av. 1. p. 171. t. 18. /. 3. 
ILioitjt ifi (^anada. 

Rernigcs JicHricesqHe nigricantcs rnarginibus albis. 

maci-ou- f, L. carda cunciformi lon^Ifiima cxrulefcente, capitc 
rus. ^ crillato. 

Colius icnegalenfis criftatus. BriJJ'. av. 3. p. 306. 
. 16./. 3- 
ILibitdt ia ScncgaL 

ludovici- 6. L. Carida cunciformi cinereus, remigibus nigrls bafi 
aiius. rcdj icibusquc apicc albis. 

Lanius ludovicianus. hriJJ^ av, 1 p. 162. t. ly. /. 2. 
HabitAt tn Ludovicia. 

• Fafiia l.ittii /iccedunt Ac«ipirr.iL>t* lauieiin ^ Vkii ntOYihHSi tafferibus Jlaiura^ adco' AVES. ACCIPITRES. Lanius. i^s 

Fafcla fiih oculis KrFra. licftrices media 6, 6, totiz 
^ nigrcc^ relijUiC baji apiceqtte albce. Kemiges fecunda- 
rue apice aL^cC. 

Nengcta. 7. L. cauda cuneiformi apice alba, corporc cincrcu fub- 

tns albido 

Cotinga cincrea. Briff. av. z. p. '^s^- 

Pica grifca brnfilienlis'. Edw. av. 231. t. 318. 

Guirarii Nheengota. Marcgr. braf 209. ill. orn, 

170. R i^. a^t. 166. n. f. 
Habiiat i,i Brafilia. 

cnrviro- 8. L. cauda ciinciformi, corpore albo, dorfo nigro, re- 
Itris. migibus primor-bus quinquc nvAcala alba. * 

Collurio mauagafcarienfis. Bnjj'. av. 2. 191.. 

19. /. I. 
Habitat in Madai^afcar. 

Mandibuix iyjfenaris apex refiex7is , nti fuperiorij, 
Occiput nigro- virefcens. Kediices medietate inie^ 
riore cinerecz exteriore nigrcc 'apice albo. 

collaris. 9. L. cauda cunciforpni, corpore nigro, fubtus albo, rc- 
mif^ibus primoribus bafi albis. 
Lanius capitis b. fpei. Bril]\ av. 2. p. 1S2. IJ-. 
fi. 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Redrices apice alba exceptis intetmediis: 

lucioncn- 10. L. cauda cuneiformi, macula anrium nigra, rediri- 
"^* cibus rufcfcentibus apice fufco-iafci-A.is. 

Lanius lucioncniis. BrijJ^ av. 1. ]?. 169. t. 18./. i. 

Habftat in ijffila Lucionenfi. 

Corpus grifco - rufcfcens ; fubtus albido - rufefce?:s. 

Excubi- II. L. gauda cuneiformi latcribus alba, dorfo cano, alis 
tor. nigri^ macula alba.^ Fn. fvec. 80. * V^/o-^e^ . 

Ampeiis cccrulcfcens,"* alis capdaauc nigricantibus. Fn, 

fvec. I . n. 181. ^^a. frcf^/Ay% co-t^^x^j^raC ' ^^*cA^c r/^t'f^^ 

Lanius cinerens major Gefn. av. <y>^. Aldr. om.TTpT'^ 
384. /. :^86. iVilL orn. 5-3. t. lO. Rah av. 18. 
A!b. uv. p. 13. t. 13. Brifl'. av. 2. p.^ I41. 9ck^^ 

Pici cinerca. Frifch. av. t. 5-9. -^^i^x^^^^^^^^^ilf^ 

Hcbttat in Earopa. Accipiircs advcntanies objervat 

' avicnlis ihdicat. 

I 4 L. '3^ AVES. ACCIPITRES. Lanius. 

Collurio. 12 L. c;iuil:i fnbcincif )rnii, dorfo grifeo , rcariribus 
onatiior iiucnncdits uiiic jloribus , rollro pliiinbco. 
hf}. fvfc. Si. ♦ iUnt:. hrit. t. C f. - 
Ampcli^ dorfo giife^s macuh ad oculos longitudinali. 

F». fvrr. I. H. 180. /. 2. f 180. /?utf^ry-. 
Ltinujs t .iiius. ;/ /7/. om. ^4. /(li/;. ^v. i8. AVo. av, 

2. 14. t 14. 15-. /gfr^ or^ r^tc^tr- 9,,^. 

LAnius Collurio. 7ir/jf. ^z'. 2. Z»^ 1 5-2. /^i-Zr^ ^^i^^r 
L;niiiis mfus. i3W//l ^7». 2. 147. -isjJS^*'^ ^'Scot^_ 
rica nicdi.i Lanius" medius. Fr\fch. ,n>. t. Go. cJ^cnr-, 
Uahttat in Europa. .Scarnh.cos Prurto fpinofa perfo- 
r.:t ; cerebra avicularum effodit , earum Si.nia. 

Tyran- 13. L, cinercus fubtus -.ilbus, vcrtjcc nigro : luiu londtu- 
nus. (Imnli liilva. /SorecxysAt ^v • ly^ . 

MuiVc:ipa corona rubra. Cr.tesh. car. i. p. 5-5-. ^^, 

Alrifcicip:i tyraiinus. Brijr. ^v. z. p. 391. 

Ficn atnc; ic.inii crillata. hifch. av. 4. /. 62. 

IL.ihttat ivi A\iv:ric:i feptevtrionrili. Mas omnes aves 
etjam Accipilres di^m fcmina i^cttbat ., prncul a nido 
JifceJere co^Jt\ in cavis aru<frum yiiAificnt. 

Colnr ohfcure cincreus.^ Abdor/iine aiho. Rectriccs 
fcc margtnihus rujir. Capitis flria vcrttcalis longt- 
tfidixalts e pennis fulvis apicc nigricaniihus. 

Schach. 14. L. lutcrccns fronte alisque nigris. 

Lmius A-fc;ick. Osb. iter. 227. 
Hahitat in r.hina. P. Osbcck. 

Maf^nitndo praccdentium. Caput Collum fupra 
jTfifcum. Collum fuhtus teflaceo - aibidum. Dor- 
fum Ahdomcn pallide tejLicea. Rcmlges nigra : 
primores huji albcc\ Jecundaria apice alhicantes. 

Pitangva. ly. L. ni,^^er fubtus flavus, vertice flria fulva, fafcia o- 
culari alba. 

Mufcicapa tvrannus brafilicnfis. Briff. av. 2. p. 401. 
t. 36. /. 

Pitangua g«aca. Marcgr. hraf. 216. l^Vill. orn. i^'). 

lia]. av. 16^. 
Habitat in Bra(ih*a. 
Ala fubtus ^ Abdomen fiaviffima. 

« 

doliatus. 16. L. cauda rotundata, corporc albo nigroque confer- 
tinv fubfafciato. Muf. Ad. Fr. 2. p. 12. * 
Lanius cayancnfis ftriatus. Briff. av. 2. p. 187. t. 
29. /. 3. Edvj, av. p, 35'. t. 226. 

Ha- AVES. ACCIPITRES. Laniuj. 137 rufus. barbarus. fulphu- 
ratus. cayanus. Senega- 
lus. madaga- 
fcarienfis. Emeria. Hditat in Amcricn meridionali. 

Capitis pe-^itis loHgiores alha apice nigriC ^ quas dum 
erigit criftatus. 

17. L rufus, fubtus a1bus, capite nigro-virefcente. 
Lanius madagarc^ricii!is rufus. jSr//?'. 2. p, 178. t. 

Habitat i/t Madagafcar. 

18. L. niger, fubtus ruber, vertice fcmoribusque fulvis. 

Brif. nv. 2. p. iSf. t. 17./. 2. 
Hahitat i» Scncgal. 
Rer/jiges Redriccsque xigra:. 

19. L. fafcus, fibtus flavus , capite nigricante: fafcia 
ainbiente albida. 

Lanius cayanenfis luteus. Bri([. av. 1. p. 176./. 16. 

/• 4- 

Habitat in Cayanla. 

20. L. cinereus, capite remigibus rc£lricibusquc primori- 
bus nigris. 

Lanius cayanenfis. Bri[f. av. 2. p. 15-8, 160. /. 14. 

/. I, 2. 
Huhitat in Cayania. 

21. L. grifcus, fubtus albidus, vertice fafciaque oculari 
n:gris , re<Sricibus nigris apice albis. 

Lanius fenegalenfis cincrcus. Brijf. av. z. p. i6yf t, 

17. / I. 
Hahitat iK Senegal. 

Remigcs liicre exteriore rtifce. Redrices 66 ohfoletc 
fufco-fafcicitii'., apice concolores. 

2 2. L. cinercus, fubtus albidus, loris nigris, redricibus 
rufefccntibus. 

Lanius madagafcarienfis minor. Briff. av. 2. p. 264, 

/. 16. /. i", 2. 
Magnitudo Pajfcris. Macula fiigra utrinqne triter y;a- 

rej oculos. Alarum te6irices fuperiores rufc, 

Re6i:rices maximam partem ruf<e,\ Mas gula jugu- 

ioqne fJtgro. 

23. L. grifeus fvbtus albus , tcmporibus uropygioquc rubrib. 
Lanios bengalenfis fufcus. Brif[. av. 2. p. 175-. i ,S A\ ES. ACCiriTRES. Lanius. 

Ruticilla bcngalcnlis. Edw. av. 4. y, 190. /. 190. 

Alb av. p <i>L t. 5-6. 
Habitdt i» Bengala^ 

jocofus. 24. L. caiida rotiiiKlata, corporc grifco, palpcbra infciio- 
rc puip irca, ano faiiguinct). /Ihiooi. acad. 4./». 23S. 

Mcrula linaiiif crillata minor. Brijj', av., 2. p. ij-) . 
/. 21. /. 2. ^ 

Hahitat in China. Oibeck. 

Capuf yji^ruyji. Gula alha. Ahcioraefj albtcanu 
Rojirum rei^tHJ tjnam i» rcli^juis, fed utrmque lntra 
apiccm cmarginaium. 

infauftus. ^f- tiorfo cincreo: rc<5}ricibus rufls: intcrmcdiis daa- 
bu$ cincicis fafcia nigricantc , cauda rot.iiidata. 
Corvus infa'.<llus. Fn. fvec. 93. ♦ olyc/t</o^j 
Merula (axatilis. Gefn. av. 7^2. Irill. om. i^^, t. 
36. Ra]. av. 68.' Alb. av. p. $1. t, fS- ^^iff'- 

aV. 1. p. 238. r '^^a/f^ S/^a /41 . %*h/. 

llabitat in Europx Jytvis dcferiis.^ alpinis ; proterva 
avis^ come(fantes peregnnatores fcepe adiens.^ car- 
nesqtic disjei-ia^ rapicn.f. 

RoJIrum e/nirginatum utrinque\ Fennarum radii laxi 
nt in L. jocofo morcsquc hoc genus indicant quain- 
vis rojlri bajis pcnais recumbenttbus teda , ut in 
Corvij. 

fauftus. 26. L. grifeus, fubtiis ferrugincvis, lineola alba ponc o- 
• culoj), cauda rotundata. Amoen. acad. 4. p. 241. * 

Habitat in China. 

Plumis laxijfimis cum L. infaujit convenit. II. PI- AVES. PICJE. Pfittacus. 139 

II. PlCit. 

Rojlrum fubcomprcffum , convexum. 

45. PSITTACUS, Rojfrum adLinciim: mandibula 

lupeiiore moI)i!i cera inflriifta. 
Nares in Roftri l)'afi. 
Lhizna carnofii , obcufa , integra. 
T^cdes fcanforii. 

* Macrouri caiida cunetformt. 

Macao. 1. P. inaCrourus ruber, remigibus fupra cxruleis, fubtus 

rr.liS', genis nudis rugofis. 
Piittacus maximus altcr. Aldr, om. i. 665". t. 666. 

lyifi. orrj. 73. liaj. av. 29. 
f fittacus rubcr & cxruleus. Edw. a-v. 15-8. i. 15-8. 
Pfittacus Ara brafilienfis. Brij]^.av. 4. p. 1S4. t. 19. 

/ I. 

Pfitcacus majcr dc macao. Alb. av. i. p. 11. t. 11. 
Plittacus erythroxamhus. Gejh. av. yii. Aldr. orn, 

I. p. 6S3. 
Araracanga. Marcgr. braf. 106. 
Habitat in America meridionali . 

Corpus magnitudi^e Gallinte coccineum. Roftri w^- 
xilla fuperior alha\ infertor nigra. Tempora nnda 
alba , riigofd. Remiges imprimis exteriores c^rule<e: 
te6irtcibus plurtbus luteis. Cauda cu^^tifarmis ^ lon- 
gijjima. Rectrices rubra: lateralibus caruleis. 

militark. 2. P. macrourus viridis, alis c^ruleis, frdnte caadaqiic 
rubris , genis nudis lineis plumofis. 
Ilabrtat in . . . 

Corpus viride. Alce ^ Uropygiura cxrulea. Cauda 
ruhra^ cuneata., apicibus rc^ricum ctsiynUis. Frons 
rubra, Rolbum nt^ristn. 

Ararau* 3. P. macrourus fupru cxruleus fubtus lutaus, gcnis nu- 
na. dis: lincis plumofis. /3c-raw s/^i.' ^y. V. 7f. 

Pfit' Tf^it^^^mmyni proprjiimf quod ei( Lin^Hn lntzoi ., tiw.m ctttris niibr:. Phn^ tio AVES. VICJE. Pfittacus. 

Pfittacus maximus cyano- croccus., /lUr. or». i. p. 

664. //'/.7 or». lio. /. If. Raj. av. 28. 181. 

Slo^», jai». i. 296. 15*9. /. 15-9. 

Plit.acns Ara brallllcnlis cyano- crocca. BriJ/. av. 4. 

p. 193. r. 20. 
Ararauna. JMarc^r. brnf 206. ///7/. or/f. 11 1. y///;. 

tfj'. 3. /). 10. t. 10. /««w. ^ 2. /^. 16. 17. mas. 
ILihifnt i>t Amcrica mcridiofjali. 

Cxiulca ////;; <a Co//a'w, Dorfum j^las Candam. Sub- 
tus Collo^ Pcilore.^ Ahdo/vipic Caudti Lutca fer/ii- 
fSiV , /. Rnhra Maris. Nigra Rojjnrm Gttla. 
Palpcbrx fi-rrat<e papillis nt^^ris. Tcmpora Kuda^ 
liKcata pu/t^ts plumojis c.vrulco - vi^ris. 

obfcurus. 4. P. mncrourus fufcus, genis nndis rubrls, vcrtice ci - 
ncrco- niv^rcfccnte vario, caucia cincrea. llajjelq. i- 
rcr. 236. 

Pfiuacus' mafcarinus. BriJJ'. av. 4. 31J'. 
Hahitat in AlVica? 
Ctipijirum nigrum. 

nobilis. 5-. P. macrourus virldis, genis nudis, humeris coccincis. 
Muf Ad. hr. 1. p. 13. * 
Pfittacus viridis, alarum cofla fupernc rubcnte. Aldr. 
or'/i. 668. t. 669. Raj. av. 30, 181. Sioan. jam. 
2. p. 297. 

Pfittacus amaxonicus. Brijf. av. 4. p. 2^6. 
Pfitracus medige magnitadinis. IVill. orn. 112. f. 16. 
Habitat in Afia. fevcrus. 6. P. macrourus viridis , genis nudis, remigibus redrici- 
busque caeruleis fubtus purpurafcentibus. Muf. Ad. 
,Fr. 1. p. 13. 

Pfittacus Ara brafilienfis viridis. BriJ/'. av, 4. p. 198. 
Maracana. Marc^r. braf.zo-j. IViU- orn. 112. Raj. 

av. 29. n. f. Sloan. jam. 2./». 297. Ediv. av.^i. 

t. 229. 
Habttat in America. 

* * Macrouri : Minores. 
Eapatria. y macrourus viridis, genis nudis, humeris cbccineis. 

Muf. Ad. Tr. 2. p. 
Pfittaca ginginiana. Brijf, av, 4. p, 343. 
Hahttat . , . 

S. P. AVES. PIC^. Pmtacus. 141 )aponi- 
cus. amboi- 
nciilis. cyanocc' 
phalus. borneus. folftida- 
lis. caroH- 
neniis. Alexan- 
dri. 8. P. macrourus viridis, fabtus rcdricibusque lateralibus 

r.^.bcr, rennigibus casruleis. 
Plittacus ervthi.ochlorus macrourus. Aldr. or/t. i. p, 
■ 678. /. 681. IViil. orn. 77. Raj. av. 34. ». 3. 
Plittaca japoiicnlis. Btijf. av. 4, p. 562. 
Habttat tH Japonia. 
Mdcula carulca axte pone oculunt. 

9. P. macrounis coccineus, dorfo czruleo , alis macu- 

la viridi. 

Plittaca amboinenfis coccinea. Brijf. av. ^.p. 37S. /. 

iS. /. 2. 
HAbitat itt Amboina. 

Ko/irum rubicundum', ReSirices 1 extimte interius ru" 
hro marginatce. 

10. P. macrourus viiidis, capitc gulaque caeruleis. 
Pfittaca cvanocephala. Brij]\ av. 4. p. 35-9. t. 19. 

/. 2. 

Habitut in India orientali. 

Subtus viridi-fiavicans., uti eUam in alis pajfim. 

11. P. macrourus ruber, remigibus re6tricibusque apicc 
viridibus , alis macula csrulea , crbitis fufcis. 

Pfittacus coccineus, cauda longiore. Edw. av. 1^3. 
t. 173. 

Pfittaca fortunar^.m infulas. Brijf. av. 4./?. 373. 
Habitat in India : Borneo. 

12. P. macrourus luteus , alarum te£lricibus viridibus, 
orbicis rubris, rectricibus lateralibus extus caerukis. 

Pfittacus angolenlis. /Ilb. av. 3. p. 13. /. 13. 
Pfittacus lutcus, cauda longa. Frifcb. av. t. 5*3. 
Pfittaca angolcnlis lutca. Brijf. av. 4. />. 371. 
Habitat in Guinea, Angola. 

13. P. macrourus viridis, capite collo genibusque luteis. 
Pfittacus carohnenfis. Catesb. car. i. p. 11. t. u. 

Brijf. av. 4. p. 35*0. 
Habitat /«Carolina, Virginia. 

14. P. macrourus viridis, collari pedlorcque rubro, gula 
nigra. Amoen. acad. 4. /. 236. Muf. Ad. hr. 2. 
p. 14. * 

Pfit^ 41 AVES. riCA^. Pfittacus. 

Piittacus tMluc/iljriujy cauda cuncitormi, dii^ito intc- 

liorc pollico mutico. Hafjcl^. tttn. 235-. 
Pfittacus lavanicus. OJir tfii:. loi. 
Pfiitacus t jrcjuaius maa^ourus antiqnorum. ALir. . 

1. P, 678. Ifill. orn. 77. /. 16. j. Raj. av. 

£<fty. av. t. 292. /. 1 . 
Pliitaca lorquata. hril]'. av. 4. ;>. 323. 
Peirocoilo. OHm. av. 24. /. ?,4. 
Habita: iu Chiua , Hcngala, itthiopia. 
(>ont. (^. Pfittacus viridis ex india orientali. Alh. av. 2. 

/.18. 

Pfittaca indica torquata. Jhif. av. 4. p. 326. 
y. Plittnca borbonica torquara. BriJ/'. uv. 4. p. 328. 
27. /. I. Prtmus [iotus virtdis torque mintato) tm^otutt fub cx 
peditione jllexandri m/g^ji. Pli». Plittrtcula cyanocephalos indica. Briff. app. 129. 
Pfiitacus minor capitc ca;ruko. Edw. av. 17^. /, 292, pertinax. if. P. macrourus viridis, gcnis fulvis, remigibus re^lri- 
cibusquc cancfcentibus. Aluf. Ad. Fr. i. p. 14. 

Pfittacus minor viridis , cauda longa & malis croceis. 
frifh. av. 4. t. ^4. 

Pfiiracus taucc lucida. EJw. av. 49. t. 234. 

Pfiitaca illiniaca. Bnjf. av. 4 p. 33-3. 

Tui-apute-juba 2. Mcircgr. braf 206. Raj. av. 34, 
iSi. 

Habitat in America. 

canicul.a- 16. P. macrourus viridis, fronte rubra, occipitc remigi- 
ris. busque extimis csjrulcis, orbitis i\s\\\%.*^rJpp 

Pfittacus capitc rubro cxrulcoque. Edw. av. 176. t. 
176. 

Pfittaca brafilienfis. Brtf}. av. 4. p. 339. 
Tui-aputc-juba. M^ircgr. braf 206. n. 2. Raj. av. 

34. li^^ill. urn. 1 16. 
Habitat in America. 

Magnitudo 'Turdi. Cauda corpore loffgior. 

jsrugino- 17. p. macrourus viridls, vcrticc remigibusque primori- 
iiis. bus cxruleis, orbitis cineicis'. 

Pfittacus minor, gutture fufco , occidentalis. Edvj. 

av. 177. t. 177. 
Pfittaca martinica. Brijf. av. p. 35-6. 

Ha- AVES. PIC^. Pfittacus. U3 Hahitat iH America. 
Cauita (.orpore brevior. 

rnfiro- 18. P. macrourus viridis, roftro pedibusque rubris, re- 
ftris. etricibus apice ccerulcfccntibus , orbitis incarnatis. 

Muf. Ad. Fr. 2. p. 13. * 
Pfittacus minor macrourus totus viridis. AUr. orn. 
i. p, 678. inil. om. 77. Raj..av. 33. Sloan. 
jam. 2. p. 297. 
Pfrttacus minor viridis , cauda longiore.' Edw. av. ijf, 
t. i7y. 

Pfittaca. Brljf. av. 4. /^. 319. 
Hahttat tn Amcrica. 
Parvns eft, 

ornatus. 19. p. macroums lutco- viridis , occipite gula pedloreque 
rubris, vcrtice auribubiquc' caeruloeis, orbitis cinereis. 
Pfittacus minor c coccineo viridis. Edw. av.-iy^. t. 

174- 

Plittaca indica varia. Briff. av. p. 3-66. 

Avis paradifiaca oricntalis elegantifllma. Sch. muf. i, 

t. 60. f. 2, 3. 
Habitat in Alia. 

agilis. 20. P. fubmacroiirus viridis, tcflricibus remigum primo- 
rum caErulefccntiiun fulvis,' cauda fubtas rubra, or- 
bitis cinereis. 

Pfittacus minor viridis. 'Edw. av. 168. t. 16S. 

Pfittacus cayanenfis. Brijf. av. 4. p. 237. 

Habitat in America. 

Magnitudo Coccothrauftis. Cauda cufieiformis , fed 
rton eloKgata. 

* * * Bra.hyuri cauda a^uali. 

rorona- 21, P. brachyurus viridis: crifta plicatili rubra apice csc- 
tus. rulea. 

Habitat Surinamo. 

Magnitudo Pf crijlat:. Frons flava. Crifta fpecio- 
fa.f coccinea apicibus luctde caruleis. Re6triccs ex- 
tima latere exteriore carulea. CrilTum rubrura 
pennarum apicibus caruleis. criftatus. 22. P. brachyurus albus criftaplicatili flava. 

^ Pfittacus albus criftatus. J/dr. om. I. 11. r. 4. irtU. 
or». 144 AVES. PICy-E. Piutacus. 

or». - - Raj. av. 30. Seh. muf. i. p. 94. t. 5*9. 

/. I. Alh. av. 3. p. 12. /. 12. Eclw. av. 160. t. 

160. Frifih. av. 4. /. 5*0. 
Cacatua. Bftf. av. 4. p. 204. r. 21. 
lluhitat ipj C^.hina. 

Cunfcr nlbuin minoicm. Ediv. t. -317. ^ nigrum. 
Edw. f. 316. 

Cviilla pltcatilts Upuf^c^ te^ens verticis calviiicm pcn- 
nis duplici Jetie Jed altcrnatii/i conniverite tmbrica- 
fis, (juas cri^it ajfedu auovis excitata; biCc crifla 
aliis Juhtus flavcjccns aliis rufefccns. Pcnna pal- 
pata avVj inquinant jarina manus. 

erythro- 23. P. brnchyurus cincrcus, uropygio rcdricibus rcmigi- 
lcucus. busqjc coccineis. f 

Plittacus crythroleucus. /tldr. orn. 1. p. 675*. //^/7/. 
urn. 76, Jiaj. av. 31. n. 7. 
' Cacatua alis & cauda rubiis. Brijf. av. 4. p. 214. 
H^ihitat - 
Magnitudo Gallinje. 

crithicus. 24. P. brachyurus canus, temporibus nudis albis, cauda 
coccinea. Muf. Ad. tr. i. p. 14. 
Pfittacus cincreus f. fabcaerul-eus. A/dr. orn. i. p. 675'. 
676. Raj. av. 31. n. 8. Alh. av. 1. p. 12. t, 
12. Frifch. av. 4. t. <;i. Brifs. av. 4. p. 310. 
Hahitat in Guinea, Janiaica. 
• Hic loquax varias modulatur gutture voces 
Scurrili Jlrepitu^ quidquid 05* audit ait.\ 

garrulus. 25". P. brachynrus ruber, orbitis cinereis, genibus alisquc 
viridibus, rcdiricibus mcdietate poftica cjErulcis. Muf. 
Ad. Fr. 2. p. 14. * 
Pfittacus ruber, remigibus rc^tricibusque introrfum pur- 

purcis. //. wgoth. 137. 
Pfittacus rufus, femoribus & alis viridibus. Frifch. 
av. 4. t. 4f. 

Pfittacus coccineus, alis e viridi & nigro variis. Edw, 

av. 172. /. 172. 
Pfittacus Lory. Raj. av. i^i. 
Pfittacus lorius ceramenfis. Brifs. av. 4. p. 215-, 
^3. Pfittacus aurora brachyurus coccineus,- alis viridibus 

nigrisque , re£lricibus flavis medietate pofiica vire- 

fcentibus. Syjl. nat, 10. ». 22. 

Pfitta- AVES. PIC^. Pfittacus. I4f 

Pfittacus coccineus orientalis, alis ex viridi & nigro 
VLiriis. Raj. av. 31. 
y. Lorius molucccnfis. Brljf, av. 4. p. 219. t, 33. /. i. 
liaiUat in India ortcTitalt. 

Corpus coccineum , rnagnitudine Turdi. Alarum te^ 
drices Tiridej. Rcmiges nigra margine exteriore 
viridi; fuhtus purpurafcentes . Annulus liridis f^i" 
pra genua. Pcdcs mgri. Roftrum flanum, Raj. 

Domi- 26. P. brachyurus ruber, pileo violaceo, alis viridibus, 
cella. humeris genibusque cxruleis, orbitis fufcis. 

Pfittacus coccineus orientalis , vertice nigro. Edvj. av, 
171. t. 171. 

Pfittacus lorius orient. indicus. Brijf. av, 4. p, 222. 
t. 24. /. I. 

Pfittacus rufus, vertice nigro, alis viridibus, femoribus 

caeruleis. Frifch. av. t. 44. 
Habitat tn Afia. 

Lory. 27. P. brachyurus purpureus, plleo violaceo , alis viridi- 
bus, pcdore genibus caudaque caeruleis, orbitis fub- 
incamatis. 

Pfittacus coccineus orientalis, vertice nigro. Edvj. av, 
ijo. t, 170. 

Pfittacus lorius philippenfis. Briff. av. 4. f. 22^. t, 

Habitat in India ortentali. 

caerulo- 28. P. brachyurus csruleus, ventre uropygio caudaquc vi- 
cephalus. ridibus, verticeflavo, remigibus reclricibusque rubris. 

Pfittacus verficolor f. erythrocyaneus. Aldr. orn. i. 

675-. Will. orn. 75". Kaj. av. 31. 
Plittacus guianenfis caerukus. Brifl'. av. 4. p. 304. 
Habitat in Guiana. 

nigcr. 29. P. cauda elongata ajquali, corpore caerulefcenti - ni- 
gro, rollro orbitisque albidis. 
Pfittacus niger. Edw. av. 5-. t. f. 
Pfittacus madagafcarienfis niger. Brijf. av. 4. p. 317, 
Habttat in Madagafcar. 
Cauda longa , fed (equalis, 

Icucocc- 30. P. brachyurus viridis, remigibu$ c«rukis, froate al- 
phalus. ba, orbitis Miveis. 

K Plitta^ I40 AVES. PICJF.. Plittacus. 

Plittaciis lcucoccphalus. yii!* . ortt. i. p. 6yo. Raj. 

ar. 31. 

Plittacus viridis, troiitc alba, collo rubro. Fnfch. av. 
4. /. 46. 

Plittacus mnrtinicanus. BnJ/. av. 4. />. 242. 
Piittncus virldis, capitc ;ilbo. Edw. av, 166. /. 166. 
l^appa^Allo. Olin. av. 23. 
H.tl>ii4t i» Anicrica. 

CA)rpas mn^i»tt$iiiinc CnLkli^ viride pennif wargi»e ni- 
^yi^' ^^^aput fupra ad lat^a CtcrtJcum; fronte 
BculorumifHe rcgione alba. Gula tota ruhra. Remi- 
gcs ntgrx latere cxtcrture de>JuJata Ctvrulctv. Re- 
£lriffCS A jualcs., virtJes luift mbrj:.^ apicc fiavcfcc»' 
tcj ; «/1,1 latere exteriore Ctsrulco ; 6, 6 uhico/ores. 
Abdomcii fojlicc fcrrugt.ieum. 

lucionen- 31. P. brachyurus viridis, occipitc uropygioque jcxruleis, 
fis. alis nigro cxrulco rubroq.ic notatis. 

Plittaciib lucioncnlis. Bnjs. av.^.p. ic^f. t. 22. /. 2. 
llabttat in Philippinis injulis. 

«ftivus. 32. P. brachyurus viridis luteo fubmaculatus , fronte cae- 
rulca, humeris fanguincis, orbitis incarnatis. 

P(ittacus viridis mclanorhynchos. Aldr. av. l. 11. c, 
7. liaf. av. 30. 

Plittacus major viridis, maculis luteis & rubris. Frifch, 
av. 49. 

Plitracus amazonicus varius. Briff. av. 4. p. 281. /. 
26. /. 2. 

Pfittacus 2 fpecics. JVfarcgr. braf. 205-. JFtll. orn, 

76. Rai. av. 33. n. 2. 
Pfittacus viridis major occidcmalis. Edvi;. av. 162. /. 

162. 

Plittacus viridis, capite luteo , fronte caerulea. Frifeh. 

av. 4. 47. 

ffittacus amazonicus. Briff, av. 4. p. 256. 
Ajurucutau i. J)/larcgr. braf. 205*. Raj. av. 32. 
Habttat in America. 

Corpus magnitudine Columba., viride dorfo adfperfo 
pennis fulvis. Facies fiava. Frons ccerulea. Ver- 
tcx albidus. Kcd.ncts vindes apice pallidiores : i, 

2, 3 Pfitraci viovovann^ pcr parin incediint , garruli, loqiiAces^ meditabnndi y docilef , 
io'ii-(cevi ; i;ictitant iinpYimis nucibus , ginndihus . Jeininibns Qicurbka ^ Carthami; 
fciLndHnt rojlroi irati pennas eri^unt , Avinm Simia, AVES. PlCi^:. Plktacus. j^y 

3 ^a/i interiore ruhra^ at i etiam lafere exterio- 
rt cisruUa, liumeri fuivi f. far/^Hinei. Rcm/gcs 
frimores nigrte apic0 c«ef uiefcentes , latere interiore 
nigrc:^ exteriqre -viriues \ fccundartjc anteriores late^ 
re exteriore verfns bajin rubra. Roilrum nigrHm, 
Adcocjue ^jmnes colores : albus fla^>uj., fftlvus ^ ru^ 
iffr^ viridts dupicrX , (csruleus niger. 

'dmaxoni- 33. P. brachyurus fubvirefccus, fronte flava, temporibuj 
cus. fulvis. 

Plittacus amazonicus. Briff. av. 4. 25-7. 
Piitracus viridis, capite luteo, fronte cserulea, ' Frifck, 
av. t. 47. 

Ajurucurau 2. Marcgr, hraf 205*. IVfli orn. y^, 

Kaj. av. 33. 
Babitat in Surinamo, 

Aifints P/. (QfitVQ^f^d duyk major. ^ Remfgcs ^.r^^r/o- 
res carule.e ^ medto rukra. Redirices exttrna medig 
exteriore C(eruL-ie; lat^rales intcrtore latere rnUrte, 

Npjuadifi. 34, P, brachyurus lutcus, gula ventre redtricumque bafi 
rubris. 

Pfittacus paradifi er cuba. Capesb. car. i. p. 10. iq, 
Plittacus luteus infulge cubaj. Briff. av, 4, p. 308, 
Hahitat in Amcrica. 

fcftivus. ^j*. P, brachyurus viridis, fronfc pnrpurafcente , fuperci» 
liis gulaque cxrukis, dorfo fanguineo. 
Habttat in Indlis, 
CorpUS magmtudine Columb<e, 

braHlien- 36. P. brachyurus viridis, facie rubra, tcmpOTibus casru- 
/is. leis, orbitis cinerera. 

Pfittaciis viridls brafiHcnfis. Edvj. av> 16 i, t. \6\. 
Pfittacus brafilienfis, fronte rubra. Briff, av, 4, />. 
Habitat in Brafilia. 

Avis viridis ftavo contaminata, Rubrum infra flexu» 
ram aU in exteriore iatcre redricum 2, 2 ; cae- 
ruleum in iatere ^xteriore rcmigura re^ricumqH9 
primornm , 

autum- 37. P. brachyurus viridis, frontc remigumque maculaco^:- 
nalis. cinw ^ verticc remigibusque primoribus cjerulejs. 

K 7. Pfir- AVKS. ?\CJE. Pfittacuf. Pfittacus viridii minor occidcntalis. Edw. an. 164. t. 

•Piirucus amcricanus. Bnff. av. 4. 293. 
ILibttdt in Aniciica. 

Ma^nitudo Columhit, Corpus viricle. Oculorum re- 
rio c>i-t uUii. Alarum tcdthes primore.f Citrult.v , 
haji rubric. Rcmii^cs priMorcj carulcie., pofleriores 
viriJef. KcHucc^ fupra viriiiis aftce flavcfccKtcj : 
extimo latere cxteriore Civr/flco ; jubttis ftava haji 
rufefccfflej j yneJio macula viriili. 

iccipitrl- 3S. P. fubbrnciiyurus viridis, capilc grifco, collo' pcdo- 
nu?. rcquc iVbviolaceo vario, rcniigibus rcdricibusque u- 

picc cxrulcis. 

Plittacus oricutalis capitc accipitris. Edw. ao. 1^5". /. 
165-. 

Pfittacus clcgfins. Clu^. cxot. 365-. Raj. av. 32. Wtll. 
orn. 

Plittacus varius indicus. Briff. av. 4. p. 300. 
Habitat i/i ludia. 

Stmilij P. me/jliruo fed criffum '/ion ejl rubrum or- 
bita fufca. 

39. P. brachyurus viridis., capitc cGBrulefccnte , crilTo rubro. 
Pfittacus guiaucnus cyanocephalas. Brij]'. av. 4. p. 

247. Edw. av. t. 314 
Habttat in Surinamo. D. Bierchin. Vox Monedula, 
Corpus magnitudine Turturij. Caput Collum^ue ca- 
rzilefcens pennis fufcij., apice caerulcis. Dorfum a- 
licque viridcJ. Teftriccs alarum flavefcenti-viridej. 
Abdomen virens pennarum apicibus carulefcentibus. 
Rcmi^es virides, interiore margine fufcve. Rcftri- 
ces virides apice carulefcentes fed l, 2, 3 interio' 
re latere , a bafi ad medium , fanguinea ; exteriore 
tatcre toto carulc^. CriffiuTi rubrum apicibus pen- 
narum flavefcenti - caruleis. Roftrum corneum : 
mandibtila fujjeriore lateribus fulva. Oculi nigri. 
Orbita caruleo-canefcentts . 

Ibrdidus. 40. P. brachyurus fubfufcus, gula cajrulea, alis cauda- 
que viridibus, roftro criffoquc rubris. 
Pfittacus novae hifpaniae. Brifj'. av. 4. f. 303. 
Plittacus fufcus. Edw. av. i6y. t. 167. 
Habitat'tn Mcxico. xnenQru- 
us. 41. P. AVES. ?ICJE. PHttacus. U9 

nielano- 41. P. brachvurus viridis, fubtus lutcus , plleo nigro, pc- 
cephalus. dlorc albo, orbitis incaruatis. iMuf. Ad. tr. 1. p. 
15-. *- 

* Plittacus coccincus, vcntrc albo. Edw. av. 169. t. 

169. 

Piktacus mcxicamis, pcdtore albo. Brijf. av^ 4. 
297. 

Habita tn Mcxico. 

coUarius. 42- P brachyurus viridis, gula rubcnte. 

Piittacus minor, colio mjniacco. Sloan. '^dr/i. 1. p. 297. 

Ra;. av. lol. 
Piittacus jamaiccnlis, gutturc rubro. Briff. av. 4. p. 
241. 

Hakitat iH ft.mcrica. 

Senega- 43. P. brachyurus viridis, fubtus lutcus, capitc cinerco, 
lus. orbitis oculorinn nigris nudis. 

Pfittacula fcncgalcnlis. Brijf. av. 4./?. 400. t. 23./. 2. 
Habitat in Scnegal. 

ReSb-icej cinerea verfus apicem virides evadentes. 

chryfo- 44. P. brachyurus viridis , alis macula cxrulea fulvaquc, 
pterus. orbitis nudis albis. 

Pfmacus minor, alis aurcis. Ed-u. av. 177. t. 293. 
/. 2. 

Piittacula alis dcauratis. Brijf. app. 130. 
Hduitat in India. 

Remigej prirnores quatuor carjilca , at - ^ extcrne 
fulvi^, 

puHtrius. 45-. P. brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva fa- 
fcia nigra, orbitis cinereis. Aluf. Ad. fr. i.p. is * 

Pfittacus parvu!^ viridis, cx india oricritali. Ai^. av. 
3. p. is. t. /5. 

Pfittacus minimus viridis, cum fronte & gula rubra. 
Frifch. av. \\. t. 5-4. 

Pfittacus guineenfis. Edvj. av. t. ly^. f. i. 

Pfittacus puiillus viridis aethiopicus. Raf av. 31, 

Pfittacus minimus. Cluf. exut. 365*. 

Pfittacus minor verficolor. Scb. muf. 2. p. 40. t. 4C. 

Plittacula guinccnfis. Briff. av. 4. p. 587, 
lUbitAi in Afia^ ^thiopia. 

K 3 46. P. ir^ AVES. PlC/li:. Piittacus. 

Gal);u» ^ti. P, brachvurus viiidis, uropvRio pe^loreqoe coccineis, 
i^S. vcnlcc caeriiko. /Imorh. jluJ. 4. p. 236. O^if. i- 

ti». 101. Muf. AJ. h. Uk * (Pfr.Afl* f.h 

Plirracu^ iniiior , verticc lappliiriiio. ¥.dvJ. av.t. 293. 
./ I. ' 

Pirrwcnla philippcnlis. hrtjj. ,u'. 4. p. 392,. t. 10, f. i. 
Avicula ccchini. jlldr, oru, I. Ij. p. 560. 
HaiJtt.it in India. 
Cortf. EJw. t. 6. 

PeJe dltdro fufbeHfus derwit. Pliyi. A', 33.* Gdla^ulos 
tpfos dci emicHtcs peJ:hus f(tmnufn capere cinjfrmat , 
(fuia /utiotcs ttit fe fpcrent. 

J[>lircri' ^^. p, bf;ichyurus luteo - vircU!) , macala alarum alisquc 
^^^' fubins Cxiulcis. Muf. Au. hr. i. p. 14. cj^ 2. 

16. * 

Plitiacultt bralilienfis. fir///". av. 4. /?. 3S4. 
PiirtaCiiK. Ed-w. av, p. ^i. t. 235-. 
lldhirat 'in AiTicri<sa. 
Co<if, EJw. t. 293. /. 2. 

Al^i^^yiifuJ^ Pfijfeits. Rcynt^cs fuitus ^ tctlrices Ald" 
rum pyimari,e derulcce. R"/lrum Peucsc}::c flava. 

46. RAMPH.^^STOS. Roflntm maximiim, inane, 

coiivexum, exrrorfiim 
(errJtum : mandibula 
utraque apice incurva* 

Nares pone roftri bafin. 

Lingtia pennacea. 

Tedum fcanlbrii plcrisque. 

Viridis. 1. R. viridis, abdoTnme flavo , uropygio rubro. 

Tucarla cajanenlis virldis. Brij}\ av. 4. p, 423. 3^ 
f. 1 . 

Tucail pcdorc flavo. Edv)> av. 2^3. t. 329. 
Hauttat in Cayana.. 

))iperiVO' 2. R. viridis antice tnger , crifro femoribilsque rubris. 
rUs. Tucana cajaiieillis torquaia. Brifj'. av, 4. p, 429. t. 

32. /. 2. , . 
Tucan viridisi Edw, av. if^. t. 330. 

Hahi- AVES. PICJE. Rainphaflos. ifi 
Hahita* trj Cavana. 

Caput ^ PeHus ntgra. 

Aracari. 3. R. . rafcia abdominali, criflb uropygioque rubris, 

abdoinine Havo. 
Ramphaflos roftro nigro, mandibula frpcriore lateribns 

aiha ball triloba. av/?, nat. i. p. 104. 
Tucana braJilfeniis vifidis. Bn[J' ar'. 4. p. i^i6. t. 33. 

f. 2. 

Aracari. M.ircgr. hraf. 11 j. Iflll. oru. 96. /. 22. 

Raj. ai'. 44. 
Hahttai r/i America merkiiuytafi. 

Roltri MaKdi.fula fnperior dorfo apiceijHe *jigra.^ late- 
rihus aibi:d>fs^ hdji trihkd a.i xares arcTi aiho ad 
radicer/! \ ryiferior nigra. Caput, Alae, Caudaquc 
n:grj. Pcctus Abd mcn fliva coccmeautie curn 
macula ntgra fubrottinda 1» mtUio pe£lx/re ; fimitis- 
que 'macuia trar/sverfilis ad inittum ventris. UrO- 
pygium coccineum. Femora rufa. D. Jacquin. 

plfcivo- 4. R. nigricans, fafcia abdominali crifToque rubris , uro- 
rus. py,^^^^ \i\ho. 

Tucana f. Pica brafilicnlis. Ediv. ar. t. 64. 
Tu^ana brahlicnlis gutture albo. Briff. av. 4. p. 4I3. 
Picus amcricanus. Hern. mex. 697. 
Xochitcnacatl tcrtia. Rai. av. 178. 
Habtt.n tn Amcrica attfirali. 

Roltrum liiteum macula cocctKea in apice ; mandihuld 
inferior ca^ulea. Pcdes cctrulei. Nigra Pileus , 
Dorfum JLc Cauda Venter Femora. Albida 
Tcmpord.^ Gula., Pedus Uropxgitan. Rubra Fa- 
fcia pe^uraits Crijfum. 

Tucanus. 5". R. nigricans , fafcia^ abdominali crifFo uropygioque 
flavis. /3art?c<piSAt ' y^v . V/ . 
Ramphalios roftro rubro carina obtufa albiia. S<ft. 

nat. I. p. 103. 
Tucana. Marcgr. hraf 217, 
Tucana roltro rubro. Rd^i:. az . 2^5 8. 
Tucana bralilicnfis gutturc luteo. Brijf. av. p. 419. 
32 /. I. 

Toucan iurin. niger cx albo liivo rubro mixca. Pet. 
gaz. t. 44. /: 13. 

K 4 H^ ifi AVES. ?ICJE. Ramphaftos. 

ILihltat in Amcrica r>ieriJio/rali • viciitafis fru^ibus 
Mufx. 

Roltium Jhivejcepts ^ verjns b.\fi>t f.ifcia ni^ra. Col- 
lum J^tftus ij' Ge»tt' alba:. Kcdtriccs deccrn. 

plcatus. 6. R. nigricans, pcdore lutco, crillb redricumquc api- 
cibus iiiDris, uropygio n'gro. 
Rainf'liaiLOS roitro ruDio apicc nigro carina comprefTa. 
SyJ}, r.at. i.p. lo^. 
^ Tucuna. Bnjj. av. 4. j>. 40S. 

Pica brafilienlis. GcJ>i. av. Scc. Aldr. orn. i. 

801. orn. 88. /. 20. Ra]. av. 44. 

Haiiitat ift Amcrica ynct iJtoyjtili. 

Abdomcn ^ Crtjjiim redricumque apices coccirjca. 
Uropygium fti^rum. 

di^olo- y. R. nigricans^ pcdlorc abdominc crifTo uropygioquc ru- 
rus. bris , gula lutca. 

Tucana cayancnfis , gutturc lutco. Brij]\ av. 4. />. 411. 
/. 31./. I. 

Tucan pcclorc flavo. Eduj. av. 330. t. 329. 
Habitat i» Cayana. 

Momo- 8. R. pcdibus grcflbriis, rcdricibus duabus intimis mcdio 
ta» dcnudatis. 

Momot. IVill. orn. 298. Ra]. av. 164. Edvj. av. 
t. 328. Briff.^ av. 4. p. 465-. t. 3$-. /. 3. 

• . Guira Guamumbi. Alarcgr. braf. 193. Raj. av. 49. 

Habitat in Amcrica meridioifali ; viditans carne cru- 
da.^ cujus frujlula in aqua macerat roflro prehenfa 
violentis tSlihus verberat. Vox rauca tremula debi^ 
lis. D. Jacquin. 
Corpus magnitudine I^erula fplendide virefcenti - fu* 
fcum fubttis fiavefcens. Caput majufculum: verti- 
ce nigro^pojlice fafcia Cfcrulea. Frons 'Tempora 
virefcfntia. Jllyfiaccs ad angulos orts longiores mo' 
hiles. Cauda longiffima Cuneiformis: KeSiricibus 
1 mediis longioribus in medio {absque radiij) nudis. 
Roftrum mediocre ^ atrum. Pedes nigri digito tan- 
tum uno poflico. Ungues adunci. Dtffert a proecc' 
dentibus RoJlro mediocri ^ Pedibus non fcanforiis; 
at lingua pennacea in rojlro ferrato vetat genus dis' 
tinguere» 

47. BU- AVES. ?1CM. Buceros. 15-3 * 

147. BUCEROS. Rojfrum convexum, ciirvatiim, 

cultracum, mai2;num, excror- 
fum fcrracum ; Fronris calva- 
ria nuda, ofleo-oibbofa. 

Nares pone rodri bafin. 

Lhigua acuta, brevis. 

Tedes grefibrii. 

bicornis. i. B. frontc ofTea plana antrorfum bicorni. Amoen. acad. 
4- p- 237. 

Calao. Pet. gaz. 43. t. 28. /. 6. 31- /• i- 

li^ill. orn. t. 17. /. I. Edw. av. 2, l^l. 4. 
2S1. / D. 

Hydrocorax philippenfis. Brtff. av. 4.-/7. 5-68. 
Hahitat tn China , Straifunda. 

Corpus magnttudtne Galltna:.^ nigrum^ fuhttis peBore ^ 
abdomine femoribus albunj. Macula aiba in remi- 
gibus alarum. Cauda longtufcnla. Rettrices 10, 
nigra , extimis ^ utrinque albis. Pcdes virefcenie^: 
dtgitis 3 anticij; I pojiico, 

Hy^po- 2. B. frontc olTca plana antrorfum miitica , abdominc 
corax. fulvo. 

Hydrocorax. Brif/] av. 4. p. 5-66. t. 45-. 

Corvus indicus. Bont. jav. 62. IViIl. ovn. 86. t. 17. 

Raj. av. 40. 
Corvi marini genus. C////. cxot. 106. 
Habitat in IVloluccis. 

Corpus fufcum fubtus nigi icans^ Abdomiiie fulv9. 

Rhino- 3. B. cornu marftfibulari frontis rccurvato. f 
ceros. Rhinoccros. Bont. jav. 03, t. 64. Olear. muf. f. 

1$. f. 4. IVill. orn. t. 17. /. 5. IVorm. muf. 29::;. 
Aldr. orn. I. p. 84. Bejl. muf. i. 20. Edw. ,vv. 
2. p. 15-1. t. 281. / 5. 1^£fra^s/^t' . 2^// . 
Hydrocorax indicus. Briff. av. 4. 5^71 . 
Habttat in India. 

IVillughbxfis aliicfue rofirum extyorfr,}t fen-dtum 
fiftant videtur Ramphajli potius gcncr is avis effc. 
hccda foetida'pie cadavcribus viSittuns , i^enatores 
coficomitans exentcrata ifitcj}ina irigiirgitatnra. ^ 

K y 4. B. AVES. ?]CJ^:. Buceros. naliitus. 4. B. rronic Ixvi, rcdricilnis- bali apiccquc albi:>. 

Hytlrocoiax lcnc^alciilis iiicliiiioryiichos. Brt/I'. av. 

}iahitat in Scim^jalia. 
Corpus ma'^»KMti:fre Pic<t. 

Conf. Hydrocr.ra\ fcncgalcnlis crythrorynrhos. Btif. 

av. 4. p. SJS- f' 4^- /• i. y^'^'' jiX'H diffcrcnsl 4S. IJUPHAGA. Rojlrum rca-iiin, fiib(]nndranf^u- 

lare; mandibiilis p;ib|)is, incc- 
ens, cxcrorfum ^il)[)u(ioribus. 
T^edcs ambulucorii. 

ifricana. i. V^yvwKQK. Briff. ai<. 1. p. 437. t. 42. /. 2. 

lliwitat /// Scilc^iil ; ^'o^yc' Bour/t injidens cxlrahit Oe- 

(Irorum laru.is. 
Corpus fupra js^rifco - fufcHm ; fubtus fordidc flavicaKf. 

C.aiida cuuciformis : Rcdrices 12 aCHid' ^rtfco-fw 

fccc^ latcralihus intcrius rufis. 49. CKOTOPHAGA. Roflrum comprefTum, femi- 

ovacum, arcuacum, dor- 
faco - carinacum : Mandi- 
bula fuperiore margine 
trinque ancrulaca. 
Nares pervia^. 

Ani. I. C. pedibus fcanforiis. /Sarcf^S^t V-Z/f , 

Crotopnagus atcr, roftro brcviore .comprelTo arcnato- 
caltrato, Brown, jam. 474. Brij]'. av. 4. p, 177. 
t. 18. /. 2. 

Moneduia tJia nigra maior garrula, mandibula fuperi- 
ore arcuata. Sloan. jam, 2. p. 29B. t. 2^6. f. 1. 
Catcsh. car. 3. p. 3. t. 3. 

Ani. Marcgr. braf. 193. WHl- orn. 120. Raj. av. 
35-. ». 10. 185-. r/. 29. 

llabitat in Africa, America. Nidificant in eodem nt- 
do amplijfimo ftepe 5*0; viclitant Gryllis^ imprim/s 
Dero Acans Kicinis in Bobur copiojijfimis tdeoq/^e AVES. PIC^. Crotophaga. dccederittbus hifce Boves fe profiernunt ^ ut Rii inoj 
eveUant ^ qut alias nimium mnltipln arcntrir. 

QOT^WS ni^rHm. Cauda l')n^a., lotnndata. Pcdcs^r^/- 
Jorit ^ nec fcanforii. Maiidibula fnpert»)- apice /«- 
cu>vata; dorfo alte cartnata tarina arcuata. Narei 
ovatit. Lingua carnofa^ ir.tcgra. Redrices ic. Pe- 
des fcanfortt. 

ambula- i. C. pedibus ambulatorils. 
toria. H.ii^itat in S-irinamo. 

Stmtllirna C. /ini etiam re^ricibus lO ; fed pcdes 
rntnime jcanjorti. 

50. CORVUS. RGflrum convexum\ cultraciim. 

Nares pennis lecaccis recumbentibus 

obceQ:je. 
Lmgua cartilaginca bifida. 

Tcdes anibulacorii. 

1. C. virefcenti* atcr , cauda icquali , myflacibus lon- 
gilTimis. 

Corvus fplendido nigro - viridans , pennis colli fuperio- 
ris longiliimis llridliiHmis. B^iff. av, 1. p. 33, t. 
1. f 2. 
Ilabn.^t ad Cap. b. fpci. 

Penna a fergu Colli anga/liores i^f longiorcs fant, 
^hfiaces nigrie baji fuperioris roftri ^ f^tiicca ^ capt- 
te longiores. 

2. ' C. arer, dorfo atro-caerulefcente, caiida fubrotundata. 

Fn. fvec. 83'. * "^or-p . yjf^itf .y^\t/e(^ 
Corvus. Gefn. av. 334. AUir. orn. i. p. 684. t. 685-. 
Jonfi. av. 38. t. \6. IVilU orn. 82* 18. R.ij. 
av. 39. Ab. av. 2. p. 19. t. 10. Frijch. av. t. 
63. Brijf. rfV. 2. p. 8. C^r^ c^a^ . 

Habitat in Europa, viHitat cadaveribtis f:irto dedi- 
tus',^ hocffiirltiddtfctt feris convtvalis clamitans . 

3. C. atro - carulefcens totus, cauda rotundata: rc61:ici- 
bus acutis. Fn.fvec. 86. * 

Coruix. Gefrt. 4V. 320. t. 32.1, Aldr. orn i. p. \\ hotten- 
tottus. Corai. Corone. Vvc> AVES. \nCJE. CorvMS. 

f. 7^6. orn. 83. /. 18. Bri[f. n,'. 1. p. iz. 

R/ij. av. qi;. ft. 1. Alb. av. 2. p. 20. /. 21. 
llithitJt in 1'luropa; viditnt frudthu\ isf tadnveribus. 
Totns fitro'C4eruirjl c»s ^ fcd antecedcns tunlum Uorfo 4- 

/ffrufn.fuc biiji carulefccns. 

i*ri gilc- 4. C. aicr, frontc cincrarccntc, cauda lubrotuadata. Fh. 
^us.f fTcc. 87. h. al. (n. d<*^y^^ A<r^o^ . .iy .A^oA. 

Cornix frugilcg.i. Aldr.orn. i. p. 75-1./. 75-3. IFiU. 
84. t. iS. Jiaj. av. 39. Aih. av. 1. p. 21. 
t. 22. Frifcb. av. t. 64. Ihifl'. a-. 1. p. 16. 
Ifabitat in Enropa, a^i^^ris infcJJa., ;(^) font 1 ,1 ; plnres 
pcrnod.int foiita in^arborc, undc facde capiuntur. 

Cornix. s. C. cincrafccns, capitc juq;ulo alis caud;,quc nigiis. Fn. 

Cornix ci;icrca frugilega. Gefn. av. 3 '^2. Aldr. orn. 
I. p. 75-4. t. J<^S- If^ill' orn. 84. /. 77. Raj. av. 
3(). Alb. ai. 1. p. 11. t. 23. Frifch. av. t. 6$. 

Brif. av. 2. p. 19. ^a/(^.^^ <^tr>-p^L^ ^J^0L,r/g/^ . 

HMt.it in Europa; viSiitat Larvis Cochleis Ranis ^ 
cjuisquiiiis \ apnd nos rcle^^.ita.^ at irJauJita., ejuum 
pur\!€t prata n Larvis Phal^v»*e calamtfofc grarni- 
'^niniqiic radicibns fuh^accntihus larvis lipularum. 
Ventis adverfa confiuct; levide capitur cpicullo pa- 
pyra/eo in nive. ^r^^efptr- ^jer^ayt C v-r^o ^^^t^ 

Monc- 6. C. fufcu€, occipite incano, fronte al;s gaudaquc nigris. 
dula. Fatin. fvec. 89. * ^^y^ . X^/^y . f^ac/^^^a. *^ . 

Graculus f. Moncdula. Gcfn. av. 5-20. t. 5-21. 
Monedula f. Lupus. Aldr. orn. i. p. 770. t. y-ji, 
ff^^iii. orn. 85*. /. 19. Raj. av. 40. A/h. av. 1. p. 
14. t. 14. Frifch. av. t. 67. Brijf. av. z. p. 24. 
JJahitat in Europx a^rij ; hjcrae gregarin ; pernodat 
Qjf nidificap 'in furnrnis turribus. ^*^. /»^^^<. 

fflanda- 7- C tcctricibus alarum cc^rulcis: lineis transvcrfis albis 
nigrisquc, corpprc fcrrugineo varicgato. Fn. fvec. 

Pica glandaria. Gefn. av. 700. Aldr. orn. iTpTj^'^. 

t. 7S9. /F/7/. orn. 88. t. 19. ./^.z;. ^z-. 41. A/(r. 

av. l. p. 16. t. 16. Fnfch. av. t, SS- Olin. av. 35-. 
Garrulus. Brtjf. av. 2., p. 47. 

Habi- AVES. PICJE. Corvu$. 15-7 

Habitat in Europa ; coU/git »ucej^ frlandes \ fuperfluas 
defodtt feritque ^ viSlitat etiani fegete aviculii. 

ciiilatus. 8. C. tedricibus alamm lineis transvcrll^ nigris ; corpore 
cxruleo, collari nigro. A(fr{fc^JA'<'^'\/-./X./E, 

r Pica glandaria cxrulea crirtata. Robert. ic. 1676. /, 

14. Catesb. car. l- p. 1^$. t. 15". Edw. av. 60. t. 

239. I. 

Garrulus canadenfis. cxrulcus. BriJ/. av. 1. p. 5-4. t, 
4- /• 2.. 

Hdbitat in Amcrica feptentrionali. Pri^ccedenti in mul' 
tis ajjlmilanj. 

.cayanus. 9. C. fubviolaccus fubtus candidus, jugulo fronteque ni- 

grls, cauda apice alba. 
Garrulus cayancniis, tribus utrinque maculis in cag,it« 

albis. Brttf. av. 1. p. 5-2. t. 4. /. i. 
Hahitat in Cayana. 

Pcnncc Jincipitij furfum ered<e rigid<s. 

Caryoca- 10. C. fufcus alboque pundatus , alis caudaque nigris: 
tades. redricibus apice albis : intermcdiis apice detritis. tn. 

fvec. 91. * / -^^y^tV/^^A. . 

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. Faun.fvec. i. 

Caryocata£l^. Gefn. av. 245*. IVilL orn. 90. t. 20. 

Raj. av. 42. Edvj. aVi 240. 
Pica abietum nigra euttata. Frifch. av. t. f6. 
Merula faxatilis. Jfldr. om. 1. p. 630. 
Nucifraga. BriJ/. av. 2, p. 5-9. r. 1. /. i. 
Habitat in Europa; edit nuces pr^efertirn Pifsi Pine^. 

Balicas- 11. C. virefcenti-ater, cauda forficata. 
fius. Corvus fplendide nigro-viridans. Brifj^ av. 2./. 31. 
t. 2. /. I. 
Habitat in Philippinis. 

afer. 12. C. violaceo - niger , cauda cuneiformi. 

Pica nigro- violacea, remigibus majoribus redricibus- 

que fufcis. Bri(f. av. 2. p. 40. t. /. 2. 
Habitat i» Africa : Senegalia. 

Pica. 13. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. Faun. 
fvic. 92. * /X'^ . >5.^/r ^a^y^ck . AVES. PICJE, Corvus. 
Pici varia f. cavidaia. Gc-f». av. 69^. Aldr, •tm. r. 

87. /. 19. kaj. av. 41. Ab, av. t, \. p. i$. /. 

15-. hifch. av. /. fS. /in;/7'. 41;. 2. 3)-. 
flsbitttf in EuropawiWo artifictofo unico introttu. 
Ucgtt ad pa^os intcr hojics ojfenjos., fylvarum ofor \ 

U-^it (jttti.jmliaj pullos Guiitnarnm Anjcrum ittc. 

14. C". nigro-violaccus, cauda cunclrbnni , artubus nigris. 
Pica lcncgalciilis. Brtji. ai . 1. p. 40. /. 3. /. i. 
Uubitat tfj i>cnc^al. 

15-. C. viridis fubtus lincisquc capitis fulvcfcentibus, ali$ 

inacula alba. 
Pica ca ida brcvi. Edw. av. 3. p. 242. /. 324. 
Fira indica vul«^aris. Kaj. av. 195-. /. i. /. 10. 
FicA bcngalcnlis. /Ilh. av. i . 31 . /. 31 . 
'l urdus viridis molucccnlis. Brijj. av. 2. p. Ji6. /. 

32./. I. 
lUhitat in Moluccis, Zcylona. 

16. C. fufcus, fronte flavicante, fabtus re£lricumqu« 
picibus albidug. 

Garrulus canadcnfis fufcus. Brifj. av. 2. p, 5-4. /, 

4. /. 2. 
Huhttat tn Canada, 
Cauda rotundata, 

17. C. nigricans roftro luteo, pedibus nigris. 

Corvus nigricans , rollro lutco. Brifs. av. 30. /. i. /. 2, 
Pyrrhocorax. Gefn. av. 5-27. Aldr. av. i. p. 769. 
/. 16. 

Habitat in Alpihus Helveticis. 

Hcec ^ fecfuentes hin<e differunt a reliquis Roflro fu^ 
hulato curvo, 

18. C. violacco - nigricaiis , roftro pedibusque lutcis. 
Graculi tertium genus. Gefn. av. 5-22. 

Coracias. Aidr, om. i. p. ^66, t. 768. Alb. av. 2. 
p. 17. /. 24. 

Coracias f. Pyrrhocorax. IVtll. orn. 86, /. 19. Kaj, 

av. 40. n. 6. 
Hahitat in Hslvcti» alpibus. AVES. ?ICJE. Corvuj. Krcmita. 19. C. vircfccns, capite flavcfcentc, occigite nibcriftaro , 
rortro pcdibusquc rubris. /^areiad^A^t y^v-./K./lS. 

Upupa Ercmita. Ssjl. nat. 10. p. 118. ». 3. 

Coracias crillata. Brifs. av. 2. p. 6. 

Corvus .fylvaiicu^. Cefn. av. 35-1. /Ildr. orn. 3./». 
270, 267. IVtll. oryt. 306. 

premita montanus helvcticus. Aih. av. 1,. p. 16. t. 16. 

llabitat tn Hclvetiee monttbus dejirudis arcibus. 

51. CORACIAS. Rojfrnm cultratiim apice incurva. 

co, bafi pennis denudacum. 
Lhigiia carcilaainea, bifida. 
Tedes ambubcorii, 

Garrula. i. C. caerulea, dorfo rubro, remigibus nigris. Fn. fvec. 

94. * Jj.o^f^ ^rd/CcK , ^^^" /i\r^/C(K . ^^^. ^^^i^.r^ 

Cornix caerulea. Gejn. av. 335'. AUr. orn. i. p, 
790. t. 791, 792. l^^ill. orn. 85-. t. 20. 

Garrulus argcntoratcnfis. Rai, av. 41. Edw. av. 109. 
109. Brifs. av. 2. p. <$4. Frifch. av. t. 5-7. 

Habitat in Europa, viditans Scarabais Ranis., G/an- 
dibus Fruzibus. 'r^/^.f^' ^t^^J^y ck ^'ejtt' J/r^-^^ 

indica. 2. C. cxrulea, anticc teftacea, pileo viridi. 

Giirrulus cseruleus indicus. Kdvj. av^ t. 326. 
Habitat in India orientali. 

Collum Peilus iff Dorji antica tejiacea.^ ceterum Ji^ 
milis Garrulcc. 

caffra. 3. C. caerulea, remigibus margmc exteriore luteis. 
Habitat in ^thiopia. J. Burmannus. 
Femina cterulcfcenti - nigra eji. 

orientalis. 4. C. viridis, jugulo cserulco ftriato, reftricibus apice 
■ nigris. 

Galgulus indicus. Brifs, av. 2. p. 75-. t, 7./. 2. 

Habttat I» India oritntali. 

Redrtces carulea bafi virides apice nigra. 

bengalcn- 5*. C. fubfulva, fubtus cxrulefcens, collo fubtus vioJa- 
lis. ceo pallido ftriato, cauda integra. 

Corvus bengaleniis, Syjl. nat. jo. n: 6. 

Gdlgii' i6o AVES. riCJE. Coracias. 

nalguUis mindaiicnlis. Brifs. av. 2. p. 6g.t. 6. f. 1. 
Oay dc 13<ni^alc. AW. av. i. p. iC. t. 17. 
Habitat in Bcugah. 

ctiudata. 6. C. fubfulva, fubtiis caerulcfccns , collo fubtus viola- 
cco pallido Ihiato , rcc^tricibus extimis lonj^ifTmiis. 
(ialgulus ani;olcnlis. Brifj. av. z. p. 72. t. 7. /, i. 
Htihttat iyi Angola. 

Redrix exttnta lo»giffima^ cftnum fimilij Bertgaloift. 
Confer. f^dw. 4V. 3. p. 249. /. 327. 

52. ORIOLUS. Rojlrnm conicuin, convexum, acu- 

tiffimum, re£i:um : mandibula 
fuperiorc paulo longiore, oblb- 
lcte emarginata. 

Lingua bificla, acuta. 

Tedes ambulatorii. 

Galbula. i . O. luteus loris artubusquc nigris , re(Slricibus cxterioribus 
polticc flavis. L.Ad. Jlockh. ijso.p. 127./. 3./. S-* 

Coracias Oriolus. Faua. fvec. 95-. 

.Driolus» Qefn. av. 713-. Brifj. av, 2. p. 320. 

Turdus luteus. Frifch. av. t. 31. 

Picus nidum fufpendens. Aldr. orn. i. p. 85-4./. 85-7, 
85-8. 

Galuula. Will. orn. 147. /. 38, 36. Raj. av. 68. n. f. 

Galbula bcngalenfis. Edw. av. i8f. t. 185. 

Chlorion. Gefn. av. 261. 

Avis bengalcnlis. Alb. av. 3. p. 19. t. 20. 

llabitat in Europa C5^ India orientaii\ viBitat infeiiisy 

baccis; nidus e foliis urceolatus in ramijicationibus 

arborum. 

chinenfis. 2. O. luteus, artubus nigris apicc luteis, fafcia oscipitis 
nigra. 

Oriolus cochinenfis. Brifs. av. i.p. ^16. t. 33. /. i. 
Habitat in China. 

Fafcia occipitis ab eculo per occiput ad oculum duiia, 

melano- 3. O. luteus, capite rcmigibus apicibusque re£lricum in- 
cephalus. tcrmediarum nigris. 

Sturnus Luteoluj. Syji. nat. 10. p. 167. 

Idlc- AVES. TICJE. Oriolus.' J6i I£lcrus indicus, capite nigro. Edw. av, 77. t. 77. ^ 

t. 186. /11/^, av. 2. p. 41. 41, 
Oriolus bengalealiS. Brijs. av. 2. p. 329. 
Pica maderafpatana fturni inllar maculata. Raj. av. 

175-. /. 1. /. 7- 
Habitat in Bengala. 

4. O. fulvus, capite jiigulo dorfo remigibus redlricibuj- 
que nigris, macula alariim alba. 
Idlerus. Brifs. av. 2. /. 86. t. 8. f. i. 
Pica luteo-nigra varia. Sluan. jam. 2. 301. t. 25-9, 

/. 4. Rai. av. iSi. 10. 
Picus americanus nidum fufpendens. JVilL orn. 97, 
t. 23. 

Guira- Tangeima. Marcgr. braf, 192. ^z/. 45-, 

». 6. 

Xanthornr.s major nigro - varius. Brovj». jam. 477. 
Pica aVoa & nigra. Catesh, car, p, 5:. 5-. 
Avis Bananas. /^/^. ^i/. 2. />. 40. 40, 
Habitat irt America caliatote. 

f. O. niger, alarum te6i:ricibus fulvis. 

SLurnus niger, alis fuperne rubentibus. Catest. car^ 

I. p. 13. t. 13. 
Sturnus rubris alis. .^lb. av, i. t. 38. 
I61crus ptcrophoeiiiceus. Bnfs. av. 2. p, 97. 
Pterophocnicus indiarnm. Nieremh. nat, 22f. 
Acolchichi. Hern. mcx. 14, Raj. av. 166. », 6, 
Habltat tn America fcptentrionali ; volitat cnm Qui* 

fculis. ^ 
Cavida rotzindata. Corpus nigrum., exceptis a^ 

larum tci^rictbHS fulvis f. rubris. 

h«mor- 6. O niger, uropygio coccineo. Brifj. av. 2. />, 98. 

riuus. t. 8; /. 2. 

Hil^iTut in Brafih'a, Cayana. 

pr niger, dorfo poftico maculaque te£lricum alarum 

bali ue rc6tricam luteis, 

• s 'Aueus. Brijs, av!*'^. p. \oo. t 9. /. i. 
•-a peri^ca. BtlL av. 292. y^/^r. orn. i. p. 793. 
• 795"' /^'»'^/. or». 90. /?rt;. av 42, 
• ]i.iba. S.Lircgr. braf 193. /A7/. or». 98. /. 23. 
-'iij. *iv. 46. n. 7. £^/xv. ^r. 234. t. 319. i6i AVES. PIC7E. Orlolus lUhiUit i» Amcrica mcri.lionali \ Nidus ex Jlrtimine 
CSf pilis coHiextMS i» furmnm alembtci ^ ticpcttdfris ex 
extri mis ramulis arbormn , pr.cfertim propc p^ig''S. 

ftiexica- 8. O. nigricaiis, lubtus cnpitcqnc lutcus. 
nus. Idcrus tiifcu^i novx hifpanix. Bnfs. av, i. p. lof. 

llaLtiat in Mpxico. guiancn- BaliimO" 
rc. fpurius. 9. O. nigrlcans marginibus pcnnarum grifeis , pc£torc 

colloqjc lubtus rubris. 
Ic\crus ^uiancnlis. Brtfs. av. 2. p. 107. t. 11. f. i. 
IVlcrula indica pcciorc ciiniabarino. // /7/. or/^. 143. 

Ktif. av. 67. n. 10. 
llahitat in Ciuiania. , 
Confer Tanagras. 

10. O, nigrlcans, fubtus fafciaquc alarum fulvus. 
lCtcrus minor. Brifs. av. 2. p. 109. /. 12 /. i. 
ktcrus cx aurco iligroquc, varius. Catesb. car. i. p. 

48. /. 4S. ^0rff<^J<*^ -^v. X/ . 
Hahitat in Amcrica feptcntrionali. Nidus e bifurca* 
tura ramornm injlar marfupii dcpendcns. 

11. O. niger, fubtus fulvus, fafcia alarum alba. 
Idcrus mlnor. Catesb. car. i. p. 49. t. 49. 
Idlcrus minor fpurius. Brifs. av. 2. f. iii. t. 10. 

/■ 3- . , . ^ 
Habitat vn Amcrica feptentrtonalt. Bonana. 12...O. fulvus , capite ped:orcque caftancis, dorfo rcmi- 
gibus rectricibusque nii^ris. 
lclerus minor, nidum fufpendens. Sloan. jam. 2. p. 

299. t. 25*7. /. I. Ra^. av. 1S4. n. 27. 
Idcrus ininor, nidum fufpendens alter. Sloan. jam. 

2. p. 300. t. 25-8. /. 3. 
Xanthornus. Brifs. av. 2. 11 t. 11. f. 2. 
Xanthornus minor, nigro varius. Brown. jam. 477. 
Xochitototl. Hern. mcx. 40. Raj. av. 167. n. 12. 
Hahitat in America meridionali ; Nidi intertexti e 
foiiorum fjrillis ^ quartam glubi partem efformantes 
fub folio Mufu:. mexica- 13- O. hitcus, gula remigibus reclricibusque nigris. 
nus. Bonana m:nor. Edw. av. 68. t. 243. Xan- AVES. ?lCm. Oriolus, 163 

Xanthoriius mexicanus. Brijf. av. 2. />. 118. /. ir. 
/. 2. 

Avis Ayoquantototl. Scb. mnj'. 2. /». 102. /. 96. /, 

4. Herv. mex. 5^4. Ra]. av. ijl. 
Hcbitat in Mc.xico , Jamaica. 

domini- 14. O. niger, corpore poftico tcctricibus alarum macula- 
ccniis. qiie luteis. 

Xaiuhorniis dominicenfis. Brijf. av. 2. p. 121. 12. 

/3- 

Hfibitat in Dominica. 

Dorfum pojlicurri AbJomen PeddS^ue lufei ^ ut ^ fa- 
fcia alnriirn e te^ricibus . 

cayanen- if. O. niger, maciila alarum lutea. 
lis. Pica alis flavis. Edw. av. 3. p. 239. t. ^ii. 

Xanthomu^ cavancnlis. Brijf. av. 2. p. 123. /. 9. /. 2, 

Habitat :n Inf'Ma S. Thomx, Cayana. 

Macula alarum lutea e tedricibus luteis ovata rnagna. 

idcroce- 16. O. niger, capite colloque Uitcis. 
ph.ilus. Stin-nus capite flavo. Edw. av. 3. /?. 241. /. 323. 

Xanthornub iclcrocephalub ca^anenfis. Brijj'. av. i.p, 

124. t. 12.-/. 4. 
Hahitat in Cayana. 

nie'an- i^. O. ^rifcus nigro pun6i:atus, fafcia oculorum atra. 

cholic:;. Fiingilla mclauchohca. Syfi. nat.\o.p. 180. ». 7, 
Embciiza fufca americana. Edw. av. 85-. t. Sy, 
Xanthornus nosvius. Briff. av. 2. p. 126. 
Hfiii.at in Mcxico. 

cape:' -s. 18. O. fufco -oHvaccus, fubtus luteus. 
' Z\anthornus rapitis b. fpei. Br'ijJ'. av. 2. p. 128. 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

vu^ 19. O. fiavo-f-:lvus, capiftro gula tc£lricibus primariU 
exrrcmitatcquc re6tricLm nigris. 
Paradifca iiavo- fulva.' Muf Ad. Fr. i. -p. ly, 
Pa;adifea a^Tca. Edw. av. 112. /.112. 
Ictcrus indicus. Brilf. append. 37. 
Hatpitat in India Oricntali. L i 20. O. t64 AVES. nCJE. Oriolus. ehrvfocc- 20. O. nigcr, pilco tc£lricibus alarum caudacquc lutci«. 
phalus. Xaiuhornus icteroccphalus aincricanus. Brifs. app. 3S. 
/. 2. /. 2. 
Habitut tn Amcricd. 53. GRACULA. Rojlmm convexo-ciiltratiim, bafi 

niidiufculmn. 
Lhigiia integra, acutiufcula, car- 
nofa. 

Tedes ambulatorii. 

rcHgiofa. i. G. nij^ro violacca, macula ajarum alba, fafcia occipi- 
tis nuda tlava. . , X//. 

Corvus javancnlis. OjL. hin. 102. 
Sturnus indicus. Bont. jav. 67. IVill. orn. 145-. t. 

jS. Riij. av. 68. 
Minor f. Mino. Eduj. av. 17. t. ly. Alb. av. 2. 

Turdus mainatus. BrtfJ'. av. 2. ^of. t. 28. /. 2. 
liabitut/tn Alia, in adibHS loquacijfima prajlantior 

l?fittaco.^ e^regie Jibilcvris. 
Roftrum mbrum apice flavum. Pcdcs fulvi. Pennae 
, capitis (exceptis intermcdiis) brevij/ima bolofcrice^e, 

Fafiia nuda infra oculos fere ad nucham. Rcmjgc-5 

2. ad % fafiia alba. 

calva. 2. G. fubciiierca, capite utrinque nudo. 

Mcruh calva. BriJJf. av. 1. p. 280. f. 26. f. 2. 
Habiiat :u Philippinis. 

Latera capitis utrinque nuda ^ dum irafeitur cocci-^ 
'/!ca\ itnea verticis flumofa nigra, Roftium Pedes^ 
que fufca. 

foetida. 3. G. nigra, remigibus extus cserulefcentibus , fafcia col- 
lari nuda. 
Habitat in America. Rolander. 

Magnitudo Picce. Corpus nigrnm.^ at AU compojitis 
rtmigibus extus carulefcentes absque alba macula, 
Redriccs aquales. Caput nigrum , flumis ere^iis 
brevijfimis quafi holofericeum. Roftrum fere Cucu^ 
li. Nares ovatce nudcc. Lingua integra carnofa a- 
cuta. Pcdes tctradadiyli : ^no ^ojiico. AVES. PIC7E. Gracuk. Barlta. 4. G. fubgrilca, humeris cxruleis, remigibus extus viri- 

dibus. 

I6terus nlgcr. BriJI. av. 2. p. 103. /. ID. /. i. 
Moncdula tota nigra. Sloa». jam. 2. p. 299. t. 25-7. 

/. 2. Raj. av. iS^". ». zS. 
Habitat in Americse il/»/?; , cujHs fruHtis devajlat, 

Rolandir. 

^o\\xy\m.brcv 'iu[culuyn ^ cultratum^ mgricans ^ haji nu'* 
dum^ fubtus alhicans. Alce complicatis remt^ibus 
virides ; explicata remiges ifjtus nigra. Cauda r§-r- 
tundata.^ viridis dum complicata. 

crilhtcl- G. nigra, rcmlgibus primoribus bafi reclricibusque a^ 
la. pice albis, roilro flavo. 

Sturnus chincntis nigcr. Edvj. av. 19. t. 19. 
Mcrula lincnlis criihta. Brtj}'. av. 2. p, 25-3. 
Hab'itat in China. 

Saularis. 6. G. nigro - cxrulcfcens , abdomine macula alarum re- 
clricibusquc iatcralibus albis. 
Pica minor bengalcnlis. Edw. av. iSi. t. 181. 
Lanius bengalcnlis niger. Briff. av. 2. p. 1S4. 
Dialbird. Alb. av. 3. p. 17. t. 17, 18. 
Saularis madcrafpataaus. Raj. av. 197. t. 2. /. 19, 20. 
Habitat tn Alia. 

7. G. nigro-violacea, cauda rotundata. /Uayi^^/t^/^ 
Pica jamaicenlis. Brtff. av. 2. /^. 41. 
Moncdula purpurea. Catesb. car, i. p. 11. t. 12. 
Merops nigcr iridc argenteo. Brown. jam. 47^* 
Fur zex. Kalm. it. 3. p. * 

Habitat in Amcrica feptentrtonali. Virginianis invi- 
j^a avis; a^ua zcf igne tntcrdida fed tnjuflc. Kalm 
ibid. 35-. devaftat Bruchos Piji. 
Narium valvuiis convex^e. Lingua bifida. Remiges 
' nigy^e : fecundaria margine exteriore purpurafcentes. 

S. G. viridi-caDruka, abdominc fcrrugineo, pedibus fan- 
guincis. 

Corvus {agyptius) viridi maculatus, dorfo mjidio c^- 

ruleo, Hffclij. itift. i^g. n. 20. 
Uabttat in i^^gypto. L 3 54. PA- AVES. VICJE. Pnradlfea/ 

54. PARADISEA. RoJIntm ciipiflri plumis tomen- 

rofis tcfl-iim. 
Tcnrt^ In |)ochondrioriun lon- 
<:;iorcs. 

Rcffrices dnx fiiperiorcs (ingii- 
hircs dcnudatvr. ' 

apoda. I. P. pcnnls hypochoiidriis Cj-^rporc longioribus, rcdlrici- 
bii'. diiahus intcrm<'diis loiij^ik lctaccis. 
PaiadiTca lutca, cauda pectore abdomiiicquc brunucis, 
guta a/urea. It. W'^oth. 139. Muf. /U. IV. i. 
P 

Paradifca avis. C////. exot, 360. t. 360. Olcnr. muf, 
24- I V /. 1. Seb. r/iuf. i. f). 24. /. 13. /. r. 
li r>i. m.-x. 317. 318. iVorm, muf. 2<;4. /. 294. 
Bradl. nat. t. 12. /. 1, 2. Calc. muf. 669. 673* 
Ucfl. muf 32, /. 9. / I. Alh. ai). 3. /. 9. 

Mamicodiata iTiajor. rf-i'. 110. /. iio. Marc^r. 

yraf. 201. .-^z'. 21. n. 7. jBrA^. ^z'. ^.p. i\q. 

Haoitat t?i Muluccls , ^/r-^r/<i. 

Cirrhi 2 caHd.i' apice attcnuati nudi ^ reSii. Cauda 
perpcram dida funt pe/ina: elungata d'jrji l^f hypo- 
chundrii. 

Apodam perpcram dixere vctvres ; ttditat PapiHoni^ 
bus /naximis. Phccnix loco Palma credita avis. 

tegia. i. p. reftricibus duabus intermedlls filiformibus apice lu* 

nato- pennaccis. Muf Ad. Fr. i. p. i^. 
Rcx avium paradiHearum. Pet. gaz. i. t. 5-3. / 2. 

Cluf. exot. 362. t. 362. Olear. muf 24 t. 13. /. 

2. Raj. av. 12; n. 10. Seb. mufy,\. t. 38./. 5-. 

Edw. av. lil. t. III. /^(^y^f^^^f^. /^v. X/// . 
iVIanucodiata minor. Briff. av. 1. p. 136./. 13. / 2. 
Ilabitat in Amboina. 

Purpurea pe.^oralt cairulefcente \ cirrhi caudce longis- 
fimi\ Pennce fub alis funt reltquis longiores licef 
cauda breviores truncatee (*)» * 

3- P. (*) Par4diTe35 ficias (^eb. imir. 1. t. 60. f i, 2» ;,) ^ Pfittacis aliisque vendi- 
dit Jcepe Alufets cifins Chinenjium, ^ AVES. VICIE. ParadiTea. 167 

iftis. 3. P. area nuda ponc oculos triangulari, capitc colloquc 
fiifcis. 

Tnrdus Merula philippenfis. Brijf. av. 2. p. 278. /. 
26. /. I. 

llahitat tn Philippinis , vtHitat Gr^llis aliisque infe^lss. 

Koftrurn "d' Pedes flavi. Corpus fulffufcum. Remt- 
ges frimores a bafi ad medium alb.e. ReSirices a-' 
pice albiC cxccptis iyjtermedtis. Oo roflri bafin plu" 
mis tomentofis tcdam buic gencri ajfinij. 

55. TROGON. i?^/?/7/;?/ C3pitc breviiis, cultrnmm, 

aduncum, marfiine mandibula- 
rum rcrrucum. 
Tedes fcanforii. 

ftrigila- 1. T. clnereus, alis Itrij^is albis. 
tus. Trogon cavanenlis cinereus. Brijf. av. 4. p. 16^. 

16. /. I.' ^ 
Habitat in Cayania. 

Curucui. 2. T. viridi- aureus, fubtus fulvus, gula nigra. 

Trogon bralilienfis viridis, Brij[f, av. 4. />. 173. 
Curucui. Murcgr. braf. 211. IVill. orn. 96. t. 22. 

Ra]. av. 45". 4. Rdw . av. 3. p. 25-6. t. 
Pfittacus tlammeus viridis cLiiereas , rollro ierrato. 
» Feuill. per. 20. ^o-t^ffc^^r^ > . X/^. 
Tzinitzcan. Hern. mex. 23. Nicremh. nat. 230. WHL 

orn. 303. Raj. av. 163. 
Hubitat in Mexico, Braiilia, Peru. 
Rcclrtces lateraies fafciis alhis nigrisjue ^ intermedia 

apice nigrt. 

viridis. 3. T. viridi aureus, fabtus luteus, gula nigra. 

Trogon cayaneniis viridis. Briff. av. 4. p. 168. /. 17. 
/• I- 

/3. Trogon cayancnfis viridis, ventre caudido. BriJ/\ av. 
4. p. 170.^ 
Habttat in Cayania. 

Faj^cia pedoralts viridi- anrea. An pnefcdcntis varie^ 

tas aut Jcxus ? 
Redrices tn hoc genere XH. 

h 4 56. BUC x6S A\'ES. PIC/^E Bacco. 

56. BUCCO. Roflrnm cultr.Kiim , Intcraliter cont- 

prciiiim, apicc utrinquc eniarcri- 
nato, incurv.icu; rittu infra ocu- 
Io<; protLnlo. 

Nares pcnnis rccuinbcntibus obtcQx. 

'Pedes fcanrorii. 

capenfis. i. B. nifus, falcia humerari fjlva, pc6lorali iilgra» 
Bnoco. Brijj'. av. 4. p. 92. t. 6. /. 2. 
Hahitat ad l'-ap. b. fpci. 
Cauda rotnntlata redricthns 10. 

57. CUCULUS. Roflrttm teretiufculum. 

Nares fnareinc prominulcr. 
Lin^ua fcigittara, plan-a, integra. 
Tedes icanfbrii. 

canorus. 1. C. cauda rotundata nii^ricantc albo- pundlata. Faun» 
fvcc. 96. * Pcnn. Wtt. F. G. . 
Cuculus. Gcfn. av. 363. Aldr. orn. i.p. 409, 415*. 
t. 414 j 416. Bell. av. 22: 6. //^m. or». 62. t, 
77. frifch. av. 4. 40, 41, 42. 7?^?/'. av. 23. 
Jf/t'. ^:». I. P. 8. t. %. Oii». av. 38. BrijU'. av. 

4. />. 105" GjffKot^ . ^n/C ^€ Q'0t< ^0tc- ^ , 

Hdhitat tn Europa; ViHitat Lctrvis ^ Pafferibus. 
Coccyx^ iy/cuhandi ipfc impoter?s femper parit in alie^ 
Mtj rtidts^ imprimis in Alotacilla niajori ex parte 
fin^ula ova^ aufuratis priorihuj; ^ducat fubditum 
dulterafo forta nido ^ feifuitur nHtrix jidelijfima mcn- 
ftbus ccfiatis pulcherriwis fro^idefcentiie ^ florefcentia ^ 
grofftficationis dum ille aridis infidens arborum ra- 
mts famelicus ftmper cuCulans advocat nutriccm , 
donec fub ortH canicnlcc ingratus eam occidat devo' 
retque ^ nnde orbus viditet rapina Avieularum Lar- 
*visque Brdjfica aliarumque ; non tamen in FalcGaem 
transformatur^, 

oriemalis. 2. C. cauda rotundata, corporc higro - Yirente nitente, 
roftro fiflfco. Cucu- AVES. PICJE. Cuculai. i6f Cuculus indicus niger. Brijf. av. 4. />. 141. t. 10. 
/. I. 

Hatfitai in India orientali, 

3. C. cauda rotundata, corpore vlridl-aureo fufco albo 

maculato , fubtus albo nigricantcque unduhto. 
Cuculus mindancnlis nsvius. BnjJ'. az'. 4.^. 130. /. 

12. /. I. 
Hahitat in Philippinis. 

4. C. cauda cuneiformi, corporc fubfufcp: fubtus tcfia- 

ceo, ciliis'rubris. 
Cuculus cinereus, roftro loni^iore. Feuill. per. 416» 
Cuculus major. Sioan. jam. 1. p. 312. /. 25-8. / i, 2. 
Cuculus major olivaccus, cauda longiore, ciliis rubris. 

BrouH. jam. 4*"6, 
Cuculus jamaicenfis longirofter. Brtjf. av. 4. p. 116. 

^t. 17. j\ 2. 

Picus ma)or leucophaeus f. cancfccns, plufix avis <Sc 

fcnex didus. Raj. az'. 1S2. 
Huvitat i}2 Jamaica. Voec cljrficfiorc pluviam prajag-.t. 
Kojh-um rcliJui: Idngius ^ redtu.r. Cauda lovga.^ api- 

ce alba. Palpebra pun^is coccirfeis. 

5". C. cauda cuneiformi, capite fabcrillato, fafcia ocula- 

ri nigra. /S or<pc<f ^v. Xy^. A . 
Cuculus andaliiliae. Bri([, av. 4. p. 126. 
Cuculus fulvus nriculacus. Edvj. av. ^y. t. ^y. 
Habitiit in Africa fep/entrio?taii Europa aujlrcli. 
Dorfum fufcum. Ala aibo punda:^. Suhtus tejla- 

ceus eft. Caput cinereum , fuifcriftatum. Linca 

gra trans oculos^ 

6. C. cauda cuneiformi, corpore grifeo fubtus albo, pi- 

leo redricibusquc nif^ricantibus. 
Cuculus fenegalcniis. Brijj\ av. 4. p. 120. /. "8. /. i. 
Hat>itat in Senegalia. 

7. C. cauda cuneiformi, corporc ni^ricante albo macu- 

lato, fjbtus albo clncrcoque fafciato 
Cuculus malabaricus nxvius. BriJJ\ av, 4. /. 136. t. 

II./ 2. 
Habitat in Malabaria. s. c. i:-o AVRS. PIC;£. Cuculus. 

puncla- S. C cauda cuncifonni, corporc nigricante nifo-pun6la- 
tus. to, fubrus rufo Ihigis iiigris, rcdricibus rufo - fa- 

fciativ. 

Cuculus indicus nxvius. Ihil]'. av. 4. p. 134. r. 10. 
/.2. 

Hdbttat in india oricntali. 

nxvius. 9. C. cauda cunciforini, corporc fufco fcrrugincoquc , 
juj;ulo Ihigis fufcis, rcdricihus apicc rufclccntibus. 
Cucuhis cayancnlis nccvius. av. 4. p. 11%. r, 

9../. I. 

ILii)i!.it ni Cayauia. , 
TeSirues cnuda: clo)jgat,€. 

ameri«a- 10. C. cnuda cuncifornii, corporc fupra rincrco, fubtus 
nus. albo, inandibula infcriorc lutca. 

Cuculus C;irolinianub. Catcsb. car. \. p. (j. t. (>. Briff. 
tiv. 4 1 1 2. 
• Ilabitut in C>arolina. 

Rctlrucs iatcralci nigra apicc alho. Rc^igcs rtifa. 

fcolopa- II. C. cauda cunciforml, corpore undiquc grifco fufco- 
ceus. quc ncbulofo. 

Cuculus indicus fufcus maculatus. ILdvj. av. 5-9. t. 5-9. 
CucuhiS bcngalcn(is nacvius. BnJ]\ av. 4. p. 132. 
llabhiit in licngala. 

nigcr. 12. C. cauda cunelformi, corporc nigro nitido , roftro 
flavo. 

Cuculus indicus nigcr. Edw, av. ^^. t. fS. 
Cuculus bcn':!;alcnfis nigcr. Briff. av. 4. />. 141. 
HMhitat in Bcngala. 

domini- 13. C. cauda cunciformi,' corpore grifco - fufco, fubtusii 
' cus. exalbido, rc^tricibus latcrnlibus tribus apicc albis. 

Cuculus dominiccnlis. Bnlj'. av, p. 110. t.^.f. 2, 
Habitat in Dominica, Ludovicia. 

Re6irix extima margine longitudinali exteriore albo» 

cayanus. 14. C. cauda cuneiforml, corpore caftaneo purpurafcen- 
te, fubtus cincreo , redlricibus omnibus apice albis. 
Cuculus cayancnfis. Briff'. av. 4. p. 122. t. 8. /. 2. 
Cucukis cayanenfis minor. Bnjj', av. 4. p. 124. t. j 
• 16./. 2. I 
Habitat in Cayana. 

ly. C. AVES. ?ICJE. Cnculus. 171 

c«ruleus. 15*. C. cauda rotundata , corpore cxruleo. 

Cuculus inadagarcarienfis cacrulcus. Brijf. av. 4. p. 

15-6. t. i^. f. I. 
Hahhat tn Madagafcaria. 
Remiges Retlruesque ftibviolacea. 

fineafis. 16. C. cauda cuneiformi macroura, corpore cxrulco fub- 
tns albo, rcdricum apicibus macula alba. f 

ClicuIlis finenlis cxrulcus. BrtJJ\ av. 4. p. 15-7. f. 
14. /. 2. 

Hahitat in Chma. 

Capitis fiUus alhus.^ c<cyuleo pun^atus. 

Perfa. 17. C. cauda acquali, capite crillato, corpore vindi-c?2- 
rulclcente, remi<;ibus fanguincis. 
Cuculus ^uincenfis crillatus viridis. Bnjf. av. 2 

Touraco, Alb. av. 2. p. 19. t. 19. Edw, av. 7. t. 7. 
Habitat in Guinca. 

Rojlrum rubrum \ fiffcia ocularis nigra ; linea alba fu^ 
pra (jf tnfra oculos. 

brafilien- 18. C. cauda fubajquali, capite crifiato, corpore rubro, 
fis. remigibus flavcrccndbus. 

Cuciilus bralilicufis crillatus ruber. Briff. av. 4. p. 15-4. 
Cuculus bralilicnlis. Seb. muf i. p, 102. t. 66. f. 2. 
Habitat in Bralilia. 
Crijla rubra nigro variegata, 

criftatus. 19. C. cauda rotundata, capite criftato , corpore cincreo- 
virefccnte n-tcnre. 
Cuculus madagafcarienfis aiilatus. Briff, av. 4. p, 

149. t. 12. >. 2. 
Habitat in Madagafcaria. 

coroman-20. C. cauda cunciformi, corpore nigro , fubtus albo, 
dus. torque candido. f • » <, 

Cucnlus coromandelanenfis criftatus. Briff. av. 4. p. 

147. II. /. I. 
Habitat in Coromandel. 

cornutus. 21. C. cauda cuneiformi, capitc crifta bifida, corpore 
fuliginofo. f 

CucuVjs brafilicnfis cornutus. Brifj. av. 4 /. 141. 173 AVES. PICIE. Cuculns. 

Atingarn c:unucu. Marc^r. br:if. 216. //'/7/. ont, 

I*)6. /. 38. y^*,;/. rtv. 16). ;/. f. 
Hahttut $M Brafilia. 

paradi- 22. C. c;»iid« rc(5>ricibus extlmis binis loiigHniTiis apice 
lcus. dilatitis, c^/nc crilhto, corporc viridi. | 

Cuculus liaincnlis crilbtus viiivits. JhiU'. tiv: 4. p. 

15-1. /. 14. I. 
Hahitnt in Siam. 58. YyNX. Rojtntm tcretiiirciilnm, aciiminntiim. 
Nares concava^ dcnudatrc. 
Lingva tcrcs, lumbriciformis, longilfi- 

mti, apicc mucronata. 
Tedes fcanforii. 

Torqull- I. JVNX. Fft. fvec. 97. t. i.^f. 97. * Pe?i?f. hrit. 
hi. /. F. G. ^/^^C/y^^ . ^^>uH. ^afU. ^//A , 

Cuculus lubgrlfeus maculatus, rcdricibus nigris fafciis 

- undulatis. Fn. fvec. i.p. 78. 1. f. 78. 
Jynx f. Torquilla. Bdl. av. 76. a. Gef^. av. 5-73. 

orrt. I. p. 863. /. 866.* "yoitfl. av. . . t. 42. 

Will. orn. 95-. /. 22. Ra]^ av. 44. RuJb. lapp. 

66. t. 66. All>. av. 1. p. 11. 21. hrifh. av. 

. . /. 38. Brifj\ av. 4. p. 1. t. I. f. I. 
Hahitat in Europat trtincis arhortim putrefcentihus e 

quthus Larvas ejctrahit\ collum contorquens circum^ 

Jptcit , advcntmtes Acci^itres Pafferihus indicat, 

fjir. ^c;rco/ . 59. PI- Lingun Picoruvi Vniigis^ injhitur frovti, lovyi([mc pyotrahenda. Aft, parif, 
l^jop. A^l, angl, jp, Will, oni, t, 21, Inujtino caco deJfitHnnttr,\ AVES. ?ICJE. Piciis. 173 

59. PICUS. Rojtrum polyedrum, reftum: apicc 
cuneJto. 

Nares pcnnis fetaceis recumbencibus 
obteftai. 

Ltngiia teres , lumbriciformis , lorv- 
giffima, mucronaca, apice retror-r 
fum aculeata (ecis. 

Tedes fcanforii. 

martius. i. P. nigcr, pileo coccineo. Fn. pvcc. ^ji^^rj^/Ca^^ 
Picui» niger maximus. Ge[n. av. 708. Aidr. orn, i.^ 
843. t. 844. IVill. orn. 2,i. t. 21. Raj. avl 
42. Jlb. av. 2. p. 26. t. 27. hrijch, av. 34. 
f. I. BrifT. AV. 4. p. 2\. Ar^eCfov^^^^fjry Acf.pJk 
Habitat tn huropa , vtx tn Anglta. 
Arhores ernortuas confcindit , nti congemres. 

prlncipa- 2. P. niger, crifta coccinea, linea utrinque collari remi- 
lis. gibusquc fecundariis albis. 

Picus maximus , roltro albo. Catesh. car. i. p. 16. 
t. \G 

Picus niger carolinenfis. Brijf. av, 4. p. 26. 

Picus imbrifoetus, Nieremb. nat. 223. IVili. orn. 301. 

Ipeeu. Mnrcgr. hraf.^^a^. iViil. orn. 94.^.22. Raj, 

av. 43. n. 7. 
Quatotomomi. Fem. mex. 5*0. Raj. av. i6a. 
Hahitat in America feptentrionaii. 
Remiges fecnndariie ^ ttrojpyginm aiha. 

piJeatus. 3. P. niger, crida rubra, temporibus alisque albis maculi§. 

Picus niger maximus, capitc rubro. Catesb. car. 1. f, 

17. t. 17. Kalm. itin. 2. p. 271. :fv^f^J ^'^ 
Picus virginianus pileatus. Brijf. av, ^.p. 29. ^ 
Habitat tn America. ^Ayyttric^ ^^^r^^^ 4 
Differt a P. martio^ quod tempora aiba ; macula ali- 

quot farvct in aiis alba ; caput magis late coccine^ 

um. Mas tenia fectmdum mandyihuiam inferiorem. 

Mas foeminaque crijla rubfa. 

4. p. Pici Larvas mJeStortmi li^nuni intus rodaitium , roftro recnnte , /bno (iridttlo t^rre- 
fticiente , ajiditu percipiente , lin^ua acnta hafiata intrante extrahHnt, (^ASi. aiig!, 
^f9- P. ^o^-) ifijufit profi^ripti. 174 AVES. PlCifc:. Picus. hirundi- 
naccus. paflcri- 

QUS. crythro- 

cephalus. lincaius. 4. P. niger, crilb cocciiica, linea a rolbo utrinque col- 
lari ad nicdium dorriini alki. 
Picus ni);cr cayancnlis crillatus. BrtJJ^ av. 4. />. 31. 

t I. /. 2. 
Ilabitat in Cayana. 

CorpMS fkOtHS albido-rtifcfctMS fafciis ntgris. 

5". P. nij^cr, occipite coccinco , humcris albido pundatis. 
Picus lccundus nij^cr. Ab. uv. 3. 11. t. 23. 
Picus nij;cr novx ank^lix. B^iff. av. 4. p. 24. 
Ilihitat itj America fcptentriorali. 
Miignitudific vix Ilirunclirjcm fuperat. 

6. P. olivacco-flavicans, fubtus fulco candicantequc fa- 
lciatus. 

Picus dominicenlis minor. Brijf. av. 4. p. 75*. /. 4. 
/. 2. 

Il.ibitat iti Dominica. 
Capttt fupra ruhrum. 

7. P. capitc toto rubro, alis caudaque nigris, abdominq 
albo. Muf. Ad. Fr, 2. p. 21. * 

Picus crythroccphalus. Briff. av. 4. p. 5-3. t. 3. /. i. 
Picns capitc toto rubro. Catcfb. car. i. p. 10. t. 20. 

Kalm. it. 3.' p. 43. 
Habitdt in America , 'Poma Glandesque devaflans. 
Kemiges fecundari^e aib<e, 

auranrius. 8. P. fupra aurantius, nucha uropygio redlricibusque nigris, 
Picus capitis bonae fpei. Brtfs. av. 4. p. 78. t. 6. f. i. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 
Caput fuperius Cif occiput rubra. 

auratus. 9. P. grifco nigroque transverfim ftriatus, gula pedlore- 

quc oigris, nucha rubia , uropygio albo. 
Cuculus auratus. S\[i. nat. 10. p. 112. 
Picus major, alis aureis. Catesb.yCar, i. p. 18. t. 18. 

Kalm. it. 3 p. 42. ^t^r^^f^* Af-KA. X\^// . 
Picus canadenfis fi:riatus, Brifs. av. P- /O- 
Habitat in America feptentrionali \ viditat vermibus 

y injedis terreflribus \ truncos arborum non fan^ 

dit ramis quamvis infideat. 

caroli- 10. P. pileo nuchaquc rubris, dorfo fafciis nigris, redri- 
nus. cibus mediis albis nigro pun6lacis. 

Pi- f AVES. PlCi^:. Picns. 175- 

Picus vcntre rubro. Catesb, car. j.p. 19. /. 19. /. 2. 

Kalm. it. 3. 43. 
Picus varius inedius. Sloan. jam. 2. f. 299. t. 2ff. 
Picus varius jamaiccnlis. Briff. av. 4. p. 5-9. 
Picus jamaicenlis. a-j;. ^.^p. 71. 244. 

ILibitat in x\mcrica JepteHtrijnali . 
Crijjnm rtibrurn punilatum. Veyjter ruher. 

, II. P. tefhceus nigro-undulatus , tcmporibus fanguinds. 
Picus maxillis rubris. Edw. av, 7. p. 258. t. 332. 
Habitat in Surinamo. 

12. P. viridis, vertice coccineo, Fn. fvec.^<).* Pen». 

brit. t. E. Ve^fC^t^f-r^ ^ fr-oUx^fai/C . A^hj^ .^r^efn - ^ec^^ff ec/Ce-^ 

Piqps viridis. Gefn. av. 710. Aldr. orn. i. f. 848. 
t. 849. Wili. orn. 93. t. 21. Kaj. av. 42. /ilb. 
av. I. /^. 18. 18. Frifch. av. . . . t. 35-. /» I. 
Brifs. av. p. 9. ^^«^^. -^^" c <^<r^f ^ ^«viT^. 
Habitat in Europa; deleilatitr Apibus in fylvis, 

13. P. viridis, criftarubra, nuchanigra, fubtus anticequc 
albus nigro maculatus. 

Picus bengalenlis. Alb. av. 3. p. 21. /. 22, Ediu, 

av. 182. t. 182. 
Picus viridis bengalenfis. Bri(j\ av. 4. /?. 14. 
Habitat in Bengala. 

.Habitus P. viridis., fed dilutior; facie antice., collo fuh^ 
tus , peBore albis maculis nigris. Cauda nigra^ 
Occiput crifia rubra. 

14. P. maxilla fuperiore breviore. IMuf. Ad^ Fr. 1. p. 
16. * 

Habitat in India. 

pubefcens 15*. P. dorfo longitudinali villofo , redrice cxtima al- 
ba maculis. quatuor nigris, 
.Picus varius minimus. Catcsh. car. i. p. 11. t. 21, 

/. I. 

Picus varius virginianus minor. Briff. av. 4. p. 5-0. 
Hahitat in America feptentrionali. 
Mas occipite rubro. 

villofus. 16. P. dorfo longitudinali fubvillofo, reclricibus extimis 
totis albis. Kalm. it. 3. /. 43. * 17^ AVES. ?ICJ£. Picus. Picus varius mcdius quali villofus. Caiesh. car. l. f. 
19. /. 19. 

Picus varius virginianus. , Hrijf. av. 4. />. 48. 
Hiihitiit i» Amcrica fcpferat iunali, 
AliU ociipitis fifcta traHsverfi rubra. 

niajor. 17. P. albo nigroquc varius , crllTo occipitcque rubro. 

Frt. fvec. 100. * Penn. brif. t. E. yyU.<^nT€r\r^ a . 
Picus albo nigroquc varius, redkricibus tribus Utcrali- 

bus uirinquc albclocntibus. Fn. fvcc. i. «. 81. \ 
Picus varius major. //'/7/. orn, 94. t. 21. Raj. av, 

43. Alh. av. I. p. 19. 19. Brijf. av, 4. p. 34. 
PIcus difcolor. Frifch. av. t. 26, .^/a^ '^i-r^tCr-/^^/- 

rncdius. 18. P. albo nigroquc varius, crifTo pilco(!jue rubris. Fn, 
fvec. loi. * Pcnn. hrit. t. E. .7^/^^^ 7»«.;^^^. tV. 
Picus albo ni^roquc varius, rcdlriclbus tribus laterali- 
bus apice albo varicgatis. Fn. fvec \. n. 8z. . 
Picus major. Aidr. om. i. p. S^^". t. 846. /t/be t^-?^ 
Picns varius cx albo & nigro. Gefn. av. 709. /^?5r va, 
Picus varius minor. ^/7/. orn. 92. t. 21. Raj, av. 

43. Ihtifeiq- it. 242? Brijf. av. 4./. 38. ?-/e<-- 
Habitat in Europa. 

HUilor. 19. P. albo n'groque varius, vcrtice rubro, crlfTo tefla- 

cco. Fattn. fvec. I02. * . «'^yjJ^^o/^^'/^ ^ 
Piciis albo nigroquc varius , redlrlcibiis tribus latcrali- 

bus feminigris. Faun. fvec, 83. Hajjelq. itin. 242. 
Picu» vaiius tertius. lia]. av. ^^^, f^U^. /^f/u^ /?^/^ 
Picus aliiis minor f. graminis. Gefn. av. 709. v«r-. 
Picus varius minor. Aldr.- om. i. p. 847. U^ill. orn. 

94. t, 21. Kaj. av. 43. n. Alb. av, 1. p, 20. 

/. 20. Bri[f. av. 4. p. 41. 
Picus difcoIoF minor. Frijch, av. t, 37. 
Habitat in Europa. 

varins. 20. P. albo nigroque varius, vertice rubro, criflb albo 
fufco-fafciato. 
Picus varius carolinus. Briff, av. 4. p. 62.. 
Picus varius minor, vcntre luteo. Catejb. car. i. p. 

zi. t. 21. f. 1. 
Habitat in America feptentrionali. 
Mas vertice gulaque rubris occipite luteo. 
Femina vertice rubro.^ gida vccipite albij, 

21. P. AVES. nCJE. Picuf. 17? 

tridafly- 21. P. albo nigroque varius, pcdibus trida£lylis. Faun, 
lus, 103. * /^i??. ^'/t^i^X'/-'. 1740. p. 2i2. * 

Picus tridactylus. Edw.av. 114. /. 114. 
Picus tridflCtylos anomalus. iViuf. introp. 368. 
Picus varius cavaiicnfis. Br/T. i?z/. 4. 5-4. 
I-Lthitat in Svccia ^i^^ a/pr/ Lapponicas , Dalckarlicas 

fyeqttcYis ^ tf^/ y;»«>« Hjdlonis non tn Sibiria. 
Europieus Vt.\ ttce flaio , Arncrica^ius ruhro eft. Cris' 

jum alhl.ium. Plura individua nUiS vifa, omnia 

tridadyla, 

60. SITTA. RoJi7'um fubLiIatum , teretiufculum , 
rcttum 5 porreftum , inregrerri- 
mum: mandibula fuperiore pau- 
lo longiore: apice compreflb. 

Lingua emarginato-lacera. 

Nares vibriflis tccta^. 

^Pcdes ambulatorii. 

europaea. i. S. rediricibus nigris: lateralibus quatuor infra apiceiTX 
albis. Fn. fi ec. T04. * Penn. hrit. t. H I. K. 
Sitta f. Picus cinereus. Gefa. av. 711. Aldr. orn. i. 
p. 85-2. t. ^5-3. IVill. orn. 98. t. 33. Raj. 47. 
Alb. av. 2. p. 27. t. 28. hifch. av. . J t. 39. / 
2. Briff. av. 3. t). 5;88. t. ic). f. 3. ^^v^V^V. 
jg. Sitta capite nigro & Sitta capite fufco. Catcjh. car^ 
I . p. 22. t. 11. A'. Aji/k^/c^. 9a^. ^hisA^^^:^ 

Habitat in EuropGC, AmericJB truncis arborum , Larz^as 
fvb cortice effodiens', Kuces rofiro perforat edit. 
Nidhm firucns reperto congruo foramine arboris.^ il^ 
lu^ limo oblinit pra capacitatj ingrefjus, Nodn 

Corpus cano ' cirulefcens ^ fubtus album. hineTL atra 

per oculos CT' aures. Hypochondria Femoraque fer- 
ru^i>2ea. Uropygium aibo ferrv.giYiQoque vanum. 
Kcfirix I fajcta alba; 2 macula alba; 3, 4 apic^ 
albo ; 5" dorfo c&ncolor. 

canaden- 2. S. faperciliis albis., 
fis. Sitra cantidcniis. Brijf. av. 3.^. 5-93. /. 29. /. 4. 

iiabitat in Canada. 
Ajf>»is multum S. europ^vce, 

M 3. S. AVES. PICiE. Sittt. 

Sitia r. r icus cincrcus major , capitc nigro. ^loan. jar?;. 

1. ;>. 300. /. 25-9. /. I. 
Habitat t» Jamaica. 

61 TODUS fubulatiim, dcprcfnufculam^ 

obtufum, rcaum, bali letis patulis. 
LiJigua - - - 
Te^es grenbrii. 

vlridis 1 T viridis, pcaore rubro. A^^^ '^^>^ - 

'-Todus viridis, peaorcrubro, roftro rcao Brown. 
jam. 476. BrtJJ\ av. 4. p. fi»- 41- / 

Rubecula viridis clegaiuimma. Sloa». jam x p. 306. 

/^^/^/Vtf^ i» America. 
Ciiuda rotundata. 

cincreus. 2. T. cinereus, fubtus luteus. 

Todus cinereus. Brtj]. app. i-^^Af. . ^ f 

Mufcicapa cincrca & lutca. huuj. av, 1. p. no. t- 

262. /. z. 
Hahttat in Suruiamo. 
Cauda cuneiformis. 

62 ALCEDO. Rojirim trigonum , crafTum , re- 

ftum, longum. 
Lingua carnofa, breviffima, plana, 
acuta. 

Tedes grefforii fUrisque, 

cnftata. 1. A. brachyura fubcriaata c:.rulca, fubtus rufa, crifta 
niero-undulata. * f a 

Alcedo amboinenfis criftata. Seb- muf. i. 4 
Ifpida philippenfis criftata. Bnjf. av, 4. /^. 4^3- 37- 
/3. 

Habitat in India orientali. 

Roftrum nigrum. Pedes r«^r/. 

Co«/>r. £^w. av, t. 336. ; AVES. PICJE. Alcedo. 179 

iiida. 2. A. brachyura vireas, fubtusfulva, fefcia pe£iofali nc- 

bulofa. 
Alcedo. Edw. av. 335-. 
Hiil^itat in India occidentali. 

Rortrum nigrum. Pedes ruhri. Corpus fupra virens ^ 
jubtus ftiivum. Alae alho pundat<e. Fafcia nebuio* 
fa maculata peHoris, Linea fupra infraque oculos 
fulva. 

Conf. Ifpida fenegalenfis. Brifs. av. 4. p. 485*. /. 39. 
/. I. 

Ifpidi. 3. A. brachyura , fupra cyanea , fubtus fulva, loris 
rufis. •^'^f- ^t*^^ - ^ '^Aj^r - -^*^/^ ^f^j^-iy^ fTjtc^^ 

Ifpida fupra ccErurea, lubtus ferruginea. Muf. AdTFr^ 
l. p. 16. Penn. brit. t. H. I. K. 

Ifpida. Gefn. av. fji. Raj. av. 48. n. l. Olin, 
av. 39. Aldr. orn. 3. p. yiS. /. ^-iO. IVill. orn, 
lOl. /. 24. Briff. av. 4. p. 471. 475-. ^ 477. 

Ifpida indica minor. Edw. av. 11. t. 11. Alb, av. 
1. p. si. t. 5-4. 

Alcyon. Gefn. av. 85". Aldr. av. 3. p. 497. 

Habitat ad maris littora in Europa, Alia. 

Reftrum nigrum. Pedes rtthri. 

Erithaca. 4. A. brachyura, dorfo casruleo , abdomine luteo, capite 

uropygioque purpureis, gula nuchaque albis. 
Alcedo ben^alenfis. Alh. av. 3. p. 28. t. 29. 
Ifpida bengaienlis torquata. Brijf. av. 4. p. 5*03. 
Habitat in Bcngala. 
Rofirum Pedesque rubri. 

madaga- f. A. fubbrachyura nifa, gula alba, remigibus nigrican*" 
fcarienfis. tibus. 

Ifpida madagafcarienfis. Brijf. av. 4, p, 5*08. t. 38./. i. 

Habitat tn Madagafcar. 

Rojlf um Pedejque rubri, 

fupcrci- 6. fubmacroura viridis, fubms alba fafci?i viridi , faper- 
liofa. ciliis fulvis. 

Alcedo viridis & lutea. Edw. av. 73. t. 245-. 
Ifpida americana viridis. Brif , av. p. 490. 
Habitat in America. 
Roftrum nigrum^ Pedes (aniei, 

M 2 7. A, AVES. PICjE. Alccdo. Alcyon. 7. A. macroura crillaia cxrulefccns, abd(iniinc albo, pe- 
^OTc fcrriiglnco , niaciila alba anic poncquc oculcjS. 
Alcyon. Cattsb, car. 1. p. 69. /. 69. R,:j. av. 49. 

n. 1. 1^4. n. 14. /^ara^^f/t /^^^ . XX. 
irpida carolinenlis crilhta. llri^s. av. 4. p. fii. 
fi. Ifpida domiiiiccnlis criltata. Brijf'. av. 4. p. 5-1 5- 
llplda carolincnlis. E/iw. av. 115-. r. iif. 
• y. Ja«.;uacati guacu. D/larcgr. braf. i^j^. om. loz. 

Kaj. av. 49. 
Ifpida bralilicwlis criftata. BriJ]'. av. 4. p. 5-11. 
liabttat in Amcrica. 

Roftrum capitc longtus validum f. Pics. MaculaaU 
ba ante isf po/i ocnlos. Lirtgua brczijfiwa ^ carno- 
fdy acuta^ plana, Corpus m^rum. Pcnno: capttis 
longiorcs. RemigCK ^igra aptce aibce : cxteriortbus 
mmoribus ; omnes latcre interiore albu r/iaculat.v. 
Kc(^triccs 12, a^juales utrinque alho maculata. Gu- 
la alha. Pcdus ^ Abdomcn alba.^ Jed Pe^us an- 
tice fafcia ferruginca. Fcmora ferrngi}7ea. Tibiac 
brcvi0ra.€. Digitus cxtimus conncxus cum inter^ 
medio, Roflrum nigrum, Pedcs rubri. 

torquata. 8. A. macroura fubcriftata cano -■ cscrulcfcens , torque al- 
bo, alis caudaquc albo- maculatis. 
Ifpida mexicana criftata. BriJ's. av. 4. p. 5-18. /. 41. 
/. I. 

AchaIala£Hi f. Pifcium vorax. 

orn, 301. Raj. av. lf6. 
Hahitat in Martinica, Mexico. 
Rofirum nigrum ^ bafi rubrum. Pedes ruhrt. 

capenfis. 9. A. macroura cinereo-caerulca, fubtus fulva, pe^lore 
reftacco, roftro rubro. 
Ifpida capitis bon» fpei. Briff, av. 4. p. 488. r. 36. 
/• 3. 

Habttat ad Cap. b. ipei. 

Roftrum Pedesqtie rubri. Rofirum magnum ut in A. 
torquata. 

ftnega- 10. A. macroura cyanea, fubtus alba, capite cano, tc- 
Jenlis. dricibus alarum nigris. 

Ifpida fenegalenfis major. Briff. av, 4. p. 494. i. 40. 

Hiibitat tn Senegal. Hern. mex. 13. If^i/I. AVES. PlCi^. Alcedo. i8i 

Rojlri mdrtdibula fuperior ruhra , inferior PeclesqH0 
ni^ri. 

fmyrneh- ii. A. inacroura ferruginca, alis cauda dorfoquc viri- 
lis. dibus. 

Alccdo fmyrncnlis. jllb. av. 3. p. 26. 27. 
Ifpida fmyrnenfis. Brijf. av. 4. p. 499. 
/3. Ifpida major atricana. EJw. av. 8. /. 8. 

Ifpida madagafcaricnlis cjcrulca. Bri/f. av. 4. p. 496, 

/. 58 /. 2. 
Habttat in Africa Cif Afia. 

Confer. Alcedo major bcngalenfis. Alh» av. 3./?. 271. 

t. 28. BriJ/] av. 4. p. 5-01. 
Rojhum Pedesque rubri. 

tMdis. 12. A. macroura fufca albido varia. 

Alccdo rudis. Ilajjelcf. itin. 243. n. 22. 

Ifpida ex albo & atro varia. Edvj. av. 9. /. 9. SloM. 

jam. 2. 313. t. 25-5-. /. 3. j3r;/f. av. 4. /». 5*20. 

Habttat in Perfia, jXgypto. 

Cauda aqualis albida jafiia Unenri lataque ntgra. 
Rojlrum Pedesque nigri. 

J^ca. i^. A. redbricibus duabus longiffimis medio attenuatis , 
corporc nigro -cxrulcfcente, alis virefccntibus. 
Ifpida ticrnatana. Brifs. av. 4. p. ^z^. t. 40. /. 2. 
Avis paradifiaca ternatana. Seb. muf 1. p. 74. t. 46. 

Habitat in Surinamo. 
Rojirum Pcdesque fulvi. 

paradifea. ^ re£liicibus intermediis duabus longiffimis, corpo- 
re viridi-aureo, pcdibus fcanforiis. 
Alcedo binis plumis in cauda longiffimis. Edw. av. 
10. /. 10. 

M 3 ^ Gal- 

Roilrum nigrum. Pedes nigii : Poradijecc , rudi. 

- - rubvi • cvijlata , ijidict , fupeycilk^te , 77]>iffrf , Akj^fiui, 
rubruni. Pedes nigri. 

- - - ' i^hxii viadagnfc. fviyrnznfi, Erith(ic<!C, Bece, enpivfi, 
G.ukul<£, 

rubroniav, Pcdcs nigri: fcncgakvf, 
- - - - rubri : tQrqunta, itl AVES. PJCJE. Alcedo» 

Galbula longicauda» Brip. av. 4. />. 89. /. 5-. /. i. 
luwiitit tH Ca.ania, Surinarno. 

Galbula. if. A. c:rjd;i cuuciformi, corpore viridi - aureo, fubtiis 
riitu, pcdib iji lcaiUoriif;. 
G.ilbula. Briil. av. 4. p. 86. /. f. /. i. 
3ac.iiiiicifi. Mdnj^r. braf. lOi. iVtlL orn. 96. t. zz 

Arf/. av. a^. £*/a>. ^jr. /. 334. 
Hiibitiit in Bialilia , Cayania. 
Jiojlt Hm t/igruw. Pedes faliidi, 

63. MEKOPS. Ro/frrm cnvvmim^ comprefliim, ca- 

rinacnm. 
Li//cua apice laciniata. 
'Feaes grefTbrii. 

Apiadcr. I. M. dorfo ferrugineo, abdomine caudaque vlridi-ca^ru« 

lcfccntc, redricibus dnabus longioribus, gula lutca. 

^iV; y^d. h. z. p. 21. * 
Merops. Bel/. ^v. 16. Gefn, av. 5-99. Aldr. orn, 

1. 871. t. 872 & 873. ^^tll. orn. l©z. t. 24. 

Jiai. av. 49. ///^. 2. p. 40. 44. CharL 0- 

ncm. 87. 87. 
Mcrops galilseus. Haffelq. itin. 247. 
Apiadcr. B'iff. av; 4. 5-33. 

Habttat in Europa attjtrali., Oriente. Nidas ex Mu-^ 
fcij in cavernts fubterraneis. Gregaria viiiitat Ci" 
ca iis., Jptbffs^ Mufcis^ Culicibus, 

Pedes ruhrt. 

vlridis. a. M. virens, fafcia peflorali nigra, gula caudaque caj- 

ruleis, re6lricibus diiabus elongatis. . . 

Ifpida viridis , fupra fcrruginea. Ofb. itin. 96. 
Mcrops viiidis, fupra ferruginea. Amoen. acad. 4./', 

237, fha-yocv-fK^' /fM .1^ • XXf. 

Mcrops bengalehfis. Alb, av. 3. p. 29. /. 30. 
Mcrops minor, caudx 2 pennis longioribus & tcnuio- 
* ribus. Edvj, av, 183. /. 183. 

Apiafter bcngalenfis torquatus. Brijf. av. 4. p. ^'f^. 
- ' Apiafter madagafcaricnfis torquatus. Bri£, av, 4. p, 

Apia- AVES. FICJE. Meropj. 183 

Aplafter philippenfis minor. Brifs. av. 4. p. SSS- 

43. /. 2. 
Habttat tn Java, Bengala. 
Cauda penna loKgtores fubfubulatie. 

congencr. 3. IVI. flavefcens, uropygfo virefcentc, remigibus apicc 

rubris, redricibus bali luteis. 
Mcrops alter. Gefn. av. 6jl. t. 601. Aldr, orn. I. 

f. 875*. t. 876. IViil. orn. 103. Kaj. av. 49. 
Apiafter iderocephalus. Briff. av, 4. 5-37. 
Habitat in Europa aujhali. 

fupercl- 4. M. viridis, linea frontis fupra infraquc oculos alba , 
liofus. gula flavicnntc, redtricibus duabus elongatis. 

Apiafter mada^afcarienlis. Brij]'. av. p. 5-46. /. 42./. i 
Habitat in jViadagafcar. 

5". M. viridis, fubtus flavefcens, uropygio caerulco, cau- 
da xquali. 

Apiafter philippenfis major. Briff. av, 4. p. f6o. t. 

43./. I. 
Habitat in Philippinis. 
Rofirum Pedes apicesque remigum nigra, 

cinereus. 6. M. rubro flavoquc variegatus, fubtus fiavo-nibefcens , 

redlricibus duabus longilfimis rubris. 
Avicula de Qvauhcilui. Seb. muf i.p. fo.t. 31./. 10. 
Apiafter mexicanus, Brijf. av. 4./?. 5-41. 
Habitat in America. 

cafcr. 7. M.' grifeus , crifTo flavo , cauda longilTima. 
Habitat in ^thiopia. 

Inter pulchre delineatas icones Animalium ultra lfO,y«4/ 
mifit amiciffimus J. Burmannus vtfa efi hc^c avis. 

64. UPUPA. Rojtrum arcuatiim, convexum, fub- 
comprefTum, obtufiufculum. 
Lingtta obcufa, incegerrima, trique- 

cra, breviflima. 
Tedcs ambulacorii, 

Epops. I. U. criftata variegata. Fn.fvec, 105-. * Fenn. brit. t.L. 

^nq. ^'Caofy crr< M 4 -^C^afii^i^ , . Upu- 184 Avrs. TicjE. Ur 

Upupa. Bell. av. 71: a. 6Vy>/. av. 776. j4Uy. orrt. 
2. />. 70 z. J^f"^/. . /.42. I/V//. 0;». 100. 

24. Arff. «J-. 48. /f/.i. iiL\ 2. />. 39. r. 42. 43. 
trifch. av. t. 43. Chari. ouom. 63. 63. 0//;/, 

36. £Viy. av, t, 3^5^. ii'"^. ''t'. 2. ^fy. 
43. jf. I. ^yArye^^. ^ff»f>- 
Hahitat iu Europc ^ Indiac oricuHlis f)'lvis , t';V7/- 
j iMffifij. TcrrcULl.i a iftiim ^ri^it PjUtaco iii- 
Jlatfi fiinilem. 

Promc- 2. U. rcflricihiis fcx : intcrmcdiis longiirimis. 
rops. Piomcrops fuK^crnc fiilcus, intcmc alo is, pcdlorc ru- 
fcfccntc. av. 2. p. 461. /. 43. /. 2. 

JIa!)!t.it .id Ca^^. b. fpci. 

Candjc Rrdnces Uttralcs fenfim exterius bieviores. 
Crtfsum luteum. 

paradifca. 3. U. rcdliicibus dmbus longifllmis. 

A ' is paradiliaTa Manucodiau criflata oricntalis. Seb, 

mui. I. p. 40. /. 3w. /. 5-. 
Promcrops indicus criihtus. Brifj. av. 1, />. 464, 
Jjauitat ta Alia. 

65*. CERTHIA Roflrum arcLiatum, tenue, fubtri- 

(^onum, acutum. 
Linma aciKa. 
Tcdes ambulatorii. 

famtliaris. i. C. grifca, fubtus alba, rcrsigibus fufcis: decem ma- 
cula alba, ledricibus dcccm. hn.fvec. 106. * ycnn, 
brtt. t. II. I. JC. JCry^^<^^c. . :^yr^- ^^^^^^s^isr 
Certhia. Gefn. av. i^r. Aldr. orn. i. p. 869. /. 870. 
Beil. azK 98. a. iVtH. om 100. t. 23. Kaj. av. 
47. n. 5. /llb. av. p. 24. /. 25. Jrifch. av. 39. 

f. I. Brifs. aV, 3. p. 603. 9^/^. /*, 9rtmpr-yetKU, . 

JJahitat in Europa; arboribus reptans ; viSiitat Jnfe^o- 

rum ovis larvtjque; ova 20 partt. 
Jietntges 4 - 14 rnacula transverfa alba mtata. Re- 

/iriccs 10 /jutc reliqHij 12. 

rr.uraria. 2. C. cinerea , macula alarum fulva. 

Certhia muraljs. Brifs, av. 2. p. 6oy. 
/horou^^^t /fv . XXi/f , AVES. PICJE. Ccrthia. i3; pu/illa. Picus murarius. Gefij. av. 712. Ji^ir. orn. i.p. Sfi. 

/. 85-2. //^/7/. orn. 99. /. 23. Kaj. av. 46. B>Tyj. 

/IV. 3. 607. r. 30. f. i. Ed^. av. 3. /. 361. 
Habitat tn Europae auflrali^ turribif^ , arcihus. D. 

Scopoli. Nidijictit in Cra/iiis. Krar/?. auflr. 336. 
Ro!tium fiibulAt:im cultratu/n^ fuUarcuatum ^ tcnue 

capite /on,^ius. CoJlum fubtus ali-idum. Remigcs 

ni^rit : I, 2 latcrc tcnuiorc macnlts duabus albis. 

Miicula alaruni roje.i c tcdricibus <:jf rcmigur/i la- 

tcre intcriore. Rectriccs 1 2 , albuantcs. Ungues 

lalidi , pr<£fertim pojlicus. 

3. C. grifea, fubuis alba, (iipcrciliis cfindidls , rcdricibus 
tulcis : cxtimis apice albis. 
Ccrth a fulca minor. Edw. av. 16. t. 26. 
Ccrthia iiidica. Brtf^. av- 3. p. 621. 
Habitat t/i ludia. capenfis. 4. C. grifca, rcdricibr.s nigricantibus : cxrima cxterius al- 
bo fimbriata. Brifs. av. 3. p. 61S. t, ^i. f, i. 
Habiiat ai Cap. b. fpei. 

olivacea. C. olivacca, fubtub grirca, orbitls albicantibus. Bnfs^ 
av. 3. p. 625-. /. 33 /.I. 
Habitat in Madagalcar, 

curruca- 6. C. olivacca, fuhtiis flavercens, reclricibus xqualibus. 
ria. Ccrthia philippcnlis. Brifj'. av. 3. p. 61 5-. t. 30. f. 3, 2^ 

Habitat in Zcylona. 'J . G . Loten^ Gubcrnai. Zeyloncc. 
Corpus Curruca , fuhtus a gula aJ anum fta'-j'efi ens . 
Roilrum ci-ricrcum vaHdius quam tn congeneribus . 
Lingua fctis 3. Remigcs ReCtriccsquc magis cbfcu- 
re cinere<e rachi nigra , apicc extrrno ciwerafcentcs. 

jugularis. 7. C. fubgrifea, fubtus lutea, gula violacea, rcdricib;s 
duabus extimis apicc fiavis. 
Certhia philippenlis minor. Briff, ai\ z.p. 616. t. 32. 

Habitat in Philippinis. 

caerulea. 8. C. cacrulea fafcia oculari gula rcmiglbus redricikis- 
que nigris. Muf Ad. Fr. 1. p. 22. * 
Certhia cxruiea. Ediu. av. 21. t. 21. 
Orthia cayancnfis cxrulcJi. Brijf. av. 3. p. 6 2-1). 
31- f' 4. 

M S i^ ^' Il6 AVES. PICIE. Ccrthit. 

Hshitat tH Surinamo. 
Rofirum hutc longtus. 

«vana. 9. C. viridis nitida^ fubtus albo ftriata , rc(ftricibus viri- 
dibus : laicralibus intcrius uigricaniibus. Brtjj. av. 3. 
p. 636. t. 23. f. 1. 
Habttat im Cayania. 

clialybca. 10. C. viridis nitcns, pe«fborc rubro: fifcia anrira cha- 
lybca. Brtlf. av />. 643. r, 32. /. i. 
Ccrthia purpurca indica. Eciw. av. 116. t. 265-. 
H^ihitat sd Cap. b. fpci. 

*frt. II. C. vjridis, abdomiiic albo, pc£torc rubro, uropygio 
cacruUo. 

Trochilus capitis b. fpci. Edvj. av. 287. t. 347. /. i. 
Habttiit ai C,np. b. fpci. 
Rcmtges (jf lieHrices r/igra. 

Spiza. 12. C. viridis, capite rcmigibusqne nigricnniibus. 

Motacilla Spi/a. Sy/i. nat. 10. p. ib8. ». 27. 
Certhia braiiHcnlis viridis atricapilla. BrtJ/'. av. 3. p. 

63.f. p. 623. 
Mufcicapa viridis, capite nigro f. caeruleo. Edw. av. 

25;. t. 2S-. / I, 2. 
Habitat tn Brafilia, Surinamo. 

fperata. 13. C. purpurea fubtus coccinca , capite gula uropygio- 
que violaceis. 
Certhia philippenfis purpurea. Brij}. av. 3. p. 65-5-. 

31- /• 2, J- 
Habttat tn Philippinis. 

Femina oHvacea.^ fupra viridefce»s ^ fubtus fiavefcens. 

fenega- 14. C. nigro-violacea , vertice gulaque viridi-aureis, pe- 
leniis. dlore coccinco. Briff. av. 3. p. 660. t. 34. /. 2. 

Habitat in Senegal. 

guttiiralis. C. nigricans , gutture viridi-nitente , pe£lore pur- 
pureo. 

Certhia brafilienfis nigricans. Briff. av 3. 65-8. t. 

33- /• 3- 
Habitat in Brafiha. 

16. C. AVES. FICJE. Certhia. 187 Pinus. cruenta- 
ta. flavcola, 16. C. flava, fupra olivacea, alis caenileis fafciis duabus 

albis. 

Certhia Plnus. Edvj. av. 140. /. 277. /. 2. 
Parus americanus lutefccns. Catesb. car, i. f. 46. /. 
46. BriJ'. av. 3. />. 5-76. 
. Huijiiat in America jeptentrioriali. 
LiOra nigra. 

17. C. nigro-caerulefcens, fubtus alba, verticc cervice 
dorfo uropygioque rubris. 

Certhia minor, ex albo nigro & rubro varia. Edw, 

av. 81. t. Si. 
Certhia bengalcnfis. Brijf. av. 3. p. 663. 
Habttat tn l3engala. 

18. C. nigra, fubtjs lutea, fupcrciliis cxaloidib, reclrici- 
cibus cxtimis a^^icc albis. 

Lufcinia f Philomela e fufco & luteo varia. Sloan. jam, 
2. p. 307. t. Kaj. av. 187. n. 45". Edw. av, 

122. t. 122. CT t. 362. /. 3. 
/3. Certhia bahamenlis. Catejb. car. i p. 5-9. t. 5-9. Brijf. 
av. 3. 620. 6l 611. t. 34-/". S- 
Certhia 1. faccharivora jamaiccnfis. Brijf. av. 6. app, 

Halfitat in America. 

pulchella. 19. C. re6lricibus intermediis 2 longilfmiis , corpore vi- 
ridi nitente, pedorc rubro. 
Certhia longicauda fene^alenfis. Brijf. av. 3. p. 645*. 
Avicula amboinenfis dilcolor. Seb. muf. 2. t, 7. /. 2. 
Habitat in Sencgal. 

famofa. 20. C. redlricibus intermcdiis 2 longilTimis , corp ore vi- 
ridi nitente, axillis luteis, loris nigris. 

Ccrthia longicauda, cap. b. fpei. BrilJ. av. 3. p. 647. 
t. 34. / I. 

Trochilus afer. Syfl. nat. 10. p, 119. n. 2. 

Habitat ad Cap, b. fpci. 

Linea atra inter rofirum oculos, Macula axillaris 
tlevatij alis confpicitur. 

philippi- 21. C. rcdricibns intermediis 2 longilTimis, corporc fub- 
na. grifco- virefcente, fnbtus albo- flavefcens. 

Ccithia philippcn is. Brijf. av. 3. p. 613./. 30./. 2. 
Hahitat i» Phiiippinis. 

22. C. i88 AVES. ?KM. Ccithia. violacci. 21. C. rcclrijibiis intcrmcdii'; 2 teiir^i/rni.ii , coipoic vio- 
lacco nitciuc, pcctorc abdomincque lutcis. 
Ccrihia loiigicaiida minor, cupitis b. fpci.. BriJJ'. av. 5. 

p. 649. /. 33. /. 6. 
HaLitat uii Cap. b. fpci. 

tcyloui- 23. C. pilco viridi, dorfo fcrrngmco, abdomlnc flavo. 
ca. giila ur(»pygioqac av.urcis. 

Ccrihia philippcntis olivacca. Uyilf. av. 3. p. 6i-\. r 

.^4. / .4^ 
liabnat t.i Zcylona. J. G. Lotcn. 

Rollrum fubiiLiturfi arcuatUM iiigrUYn lon^itftXinc 
capiti.f. Corpus mn^rnit u:iinf C. fnmHiari]^ f^jra 
fcrruj^iMru>^. Ciula Uropy^iumouc n^^.urco' aurca. 
Pilci.S viridls., yjtiens. Pcdus Abdomcn ftava. 
'Kcxm^Ci fufcic apuis mi^riiinc pnlliclo. Rcctrice»; <f- 
y.v.//rj , Kigncantcs : extmjts 2 apicts war^tuc al- 
htJo. 

cyanea. 24. C. cxiulca, fafcia oculari humcris alis caudaque ni- 
gris , pcdibus mbris. 
Ccrthiii ni^ro cxrulcoquc varia. EJuj. av. 2. p. 114. 
264. / I. 

Certhia bralilicnfis cccrulca. Briff. av. 3. p. 61^. t. 
3.1 ^ 

Guirncocrcba. IMarcgr. braj. 212. IVtll. orn. 239. 

liaj. av. 83. 
Avicula c cuba. Sch. muf i. p. 96. t. 60. f. 5-. 
Hahitat in Brafilia, Cayania. 

Rcmigum latus ir^tcrius Tc^rices alarurn inferio^ 
rcs fulphurca funt. 

Lotenia. 25". C. cxrulea, fafcia poSlorali rubro-aurea, loris atris. 

Ccrthia madagafcarienlls viridis. Briff. av. 3. 641. 
33- /• 4, r- 

Avis ccylanica unicolor. Scb. muf. i. t. 69. / 5*. 

Habitat i7i Zcylona. '7- G. Loten p . r/i. Gubernat. Zey- 
lon. ^ui hortum Botanicum primus in India condi- 
d:t.f isf tot raris avibus mc aiiosque ditavit, 

Rollrum fubuUtum , arcuatum , nigrurn^ capite duph 
loKgius. Caput DorfuiPiquc ca^ruleo- nltcnti.i. re- 
^tus nigro - cccruleum , nttens , fafcia pcchrali ignita 
f fcrruginco - aurca. Abdomen fufcum. Rcmigcs 
f2igr,v. Rc'5lrlces Ktgra: . ccquaies. 

66. TRO- AVES. PICiE. Trochllus. 189 

66. TROCHILUS. Roftrum fiibnlato-filiformc, a- 

picc ciibulcico, capitc longius: 
Mandibula fupcrior vaginans 
inferiorem. 

Lingua filiformis, filis duobus 
coalicis tubuloft* 

Tedes ambulacorii. 

paradi- i. T. curviroftris ruber , aljs caeruleis, capite criflato, 
r feus. rectricibus intermediis longifTimis. 

Mellivora avis criltata cum duobus pcnnis longis in 

cauda. Stib. ynuf. i. p. 97. /. 61. /. 4. 
Poiytmus mcxicanus longicauduj ruber criftatus. Brifs, 

av. 3. p. 6()i. 
Habitat in Mexico. 

Pella. 2. T. curviroftris rubcr, redricibus intermcdiis longilTi- 
mis, corpore rubro, capite fufco, gula aurata uro- 
pygioquc viridi. 
Meilivora major rubra, cauda longa. Edw. az'. 32. /. 
32. f. z. 

Polytmus furinamenfis longicaudus ruber. Brifs. av. 

3. p. 690. 
Habitat in America meridionali. 

fuperci- 3. T. curviroftris fufcus nitens, reftricibus intermediis 
liolus. longis, abdominc fubincarnato, fupcrciliis albis. 

Polytmus cayanenfis longicaudus. Brifs. av, 3. 686. 

t. 35-. /. 5-. 
Habitat tn Cayania. 

ReHrices intermcdia a medio ad apicem albicantes, 

Folyt- 4. T. curviroflris virefcens, re£lricibus lateralibus lon- 
mus. giifimis, pileo redbicibusque fafcis. 

Polytmus viridans aureo varic fplendens , pinnis binis 

uropygii longiflimis. Brown. jam. 475*. 
Mellivora capite nigro, cauda longa. Edw. av. 34. 
/. 34. Alb. av. 3. p. 45". t. 49. /. I. 

Melli. 

Trochili avknU minirtnc ; aliee re^ro recHTve, alice inchrvu^ r:^s. ^'t^^sj 199 AVES. PlCj^:. Trochilus. 

Mellifuga jamaicenfis atricapita , cauda bifurct. Brifj. 

av. 3. p. 7^9- 
llahitat i» America. 

forfici- f. T. curvlroftrls viridis, re6lricibus lateralibus longiffi- 
t\is. mis, pilco rcvftricibusque cxrulcis. 

Polytmus major nigricans aureo varic fplendens , pen- 
nis binis uropyeii loneiflimis. Brown. jam . p. 

Mcliivora viridis , cauda longa. Edw. av. 33. t. 33. 
McUifuga lamaiccnfis, cauda bifurca. Bnjf. av. 3. />. 

72S. 7^i- 37- /• 6. 
Mellivora avis maxima. Sloan. jam. 2. p. 309. /. 264, 

/. 4. Raj, av. 83. ti. 3. 
Guainumbi 3. Marcgr. hraf, 197. Kaj, av. 187. 

n. 41. 
Jlahttat in Jamaica. 

Pen»<c longijjimce bafi fnffult<g fupra isf infra fennu' 
la rigida. 

kucurus. 6. T. curviroftris viridi-aurens , redricibus «qualibus al- 
bis , collari rubro. 
Mcllivora cauda alba. Edw. av. S'P-99- ^S^- f- 1« 
Polytmus furinamcnfis. Briff. av.*^. p. 6-j4, 
Habitat in America meridionali. 

Redrices exttrna apice nigricantes \ intermedia dute 
viridi - aurata. 

jugularis. 7. T. curviroftris cxrulefcens , red^ricibus scqualibus , 
collo fubtus fanguineo. 
Polytmus cayanenlis violaceus. Briff, av. 3. p. 683. 

^S-f 3- Edw. av. 2. p. 118. i6b. f. I. 
Habitat in Cayeiina, Sflrinamo. 

Thau*- 8. T- curviroftris viridis nitens, re6tricibus asqualibus al- 
mantias. bo fimbriatis: extima exterius alba. 
Polytmus. Briff. av. 2. p. 66y. 
Avicula americana, Colubris. Seb. muf. i. t. ^9. /. f. 
Guainumbi 6 fpecies. Marcgr. braf. 197. Wiil. orn. 

167. Raj. av. 83. n. 6. 
Habitat in America meridionali, 

9. T. I M^l y. Neflar Jlorum 'jolantts hanriimt ^ nec fiorihus , ne fravgantnr , injidenty 
J*d BoTnbjiii inftar txfngunt, Aqua < /iphone ex^lofa hmefacli capiutitur. AVES. ?ICJE. Trochilus. 191 domini- 9. T. curviroftris viridis nitens, fubtus fubclnereus, re- 
cus. aricibus medio ferrugineis apice albis. 

Polytmus dominicenfis. BrtJJ. av. 3. />. 672. /. 35*. 

Habttat tjs Dominica. 

Mango. 10. T. curviroftris viridis nitens , rc£lricibus fubxquali- 

bus ferrugineis, abdomine atro. 
Mellivora Mango. /^l^. av. 3. p. 45-. t. 49. /. 2. 
Mellivora avis maxima. Sloa». jam. 2. p. 308. t, 

264. /. 3. 

Guainumbi 3 fpecies. Marcgr. braf. 197. IVtlL orn. 

167. Raj. av. 187. n. f. 
Polytmus jamaicenlis. Briff. av, 3./. 679. /. 35./. i. 
Habitat in Jamaica. 

holoferi- u. T. curviroftris viridis , redlricibus aequalibus fupr* 
ceus. nigris, fafcia pedtorali cacrulca, abdomine nigro. 

Mellivora viridls, ventre nigro. Edw, av, ^^6. t. 36. 
Polytmus mexicanus. BriJ/. av. 3. 6-j6. t. 3^. /. 2. 
Avis auricoma mexicana. Seh. muf. i. t, 99. / 4. 
Habttat in Mexico. 

Colubris. 12. T. redlriroftris viridi-aureus, re6lricibus nigris: late- 
ralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammea. 
Mellivora avis carolinenfis. Catesb. car. i. p. 6f. 
t. 6s. 

Mellivora gula rubra. Edw. av. 38. t. 38. 
Mellifuga carolinenfis, gutture rubro. Brijf. av. ^,p, 

716. /. 36. / 6, S' 
Tomineio mariana virefccns , gutture flammeo. Pet. 

gaz. t. 3. / 8. 
PalTer mulcatus. Gefn. av. 6ss- 

Guainumbi. J^arcgr. braf. 196. IVill. orn, 16^, Raj. 
av. 82. n. I. 

jS. Trochilus Tomineo redricibus fubaequalibus bafi fer- 
- rugineis apice albis, corpore fupra fufco, fubtus al- 

bido. Hduf. Ad. Fr, 1. t>. 23. femtna. * 
OuriiTia f. Tomineo. C/«/. exot, 96. 
Habitat in America, imprimis feptentrionalt. 
Corpus viridi aureum ^ fubtus album. 

Ourijfia. 13. T. reftiroftris viridi-auratus , redricibus fubsequalibus 
fufco - aureis , remigibus nigris, abdomine caeruleo. 
Habitat in Indiis. 

14 T. 101 AVES. PIC-^. Trochilus. 

Molqui- 14. T. rc6\irollris viridi-aurcus, re£lricibus acqualibus 
tus. lcrru^incis : cxtimis apicc tulcis , rcmi^ibus nij^ris. 

J^I.ul. AJ. tr. 1. p, 24. * Syft. nat. 10. f. 120. 

V. 8, 12. 

Mcllifuga brafilicnfis, gutturc topa'iino. 'Brtff. 3. 

p. 6i)<). t. 37. /. I. 
Avis Colubri Thaumantias. Scb. muf. i. p. 61. /.37. 

Guainumbi 8 fpccics Marcgr. braf. 197. IVill. orn. 

167. Raj. av. vH^. 
ILibiiat ift America. 

mcnifu- ly. T. rctliroftiis viiidi - aurcns , rci^ricibus tcquallbus 
jT^v,, cxrulcis, rcmigibus atro- cxiulcfccntibus, t biis pcu- 

iiat's. AI:{{'. Ad. hr. 1. p. 23. ♦ 
Mclliriiga viridis. Eaw. av. t. 360. i. 
Mcllilliga caya4ienfis. Brif}\ av. 3. p. 704. t. 36./. 3. 
Colubri f. Floririiga. SeO. muf. 1. p. 42. t. 41. /. 
2, 4. 

Guainumbi 9 fpccics. Marcgr. braf. 197. IVtll. orn, 
167. Ra]. av. 83. 

Pegafus. 16. T. rediroftris , rcfiricibus bafi virefcentibus , corpore 
virclbente-aurco, fubtus fubgrifeo, tibiis pcnnaiis. 

Mcllifuga cayancnlis, ventrc ^^rilco. BrifJ. av. 3. p. 
709. t. 36. /. 4. 

Ihibitat in Cayania. 

Redrices aquales nigro- purpurea : lateralibuj apice 

grif-ts. 

niger. ) ^7- ^ - rcdiroftris, re^tricibus fubxqualibus , corpore ni- 
gro fubtus aurato, crilfo albo , tibiis pcnnatis. 
Trochilus niger. Muf Ad. Fr. i. p. 18. 
McUifuga dominicenfis. Brifs. av. 3. p. 702. t. 36. 
/•8. 

Habitat in Amcrica meridionaU, 

criftatus. 18. T. redliroftris viridis, alis fufcis, abdomine fufco* 
cinerco, crifta cserulcfcente , tibiis pcnnatis. 
Mellivora minor cridata. Edw. av. 37. t. 37. 
Mcilifuga criftata. Brifs. av, 3. ^y^^l- t. 37. /. 2. 
Habitat in America. oyac<y s^J XX/K. ^ . 

elatus. 19. T. rc6liroftris virefccnte-aureiis, redricibus sequah*- 
bus fejruginels apice nigris, pilco rubro criftaco. 

Mel- AVES. PICiE. Trochflus. 195 

Mellivbra crifta rubra. Edw, av. t. 344. /. fuperior, 
H.ihitat in India orientaU. 

Caput nigrum , tcBitm pileo in criftarn longam dccum» 
bentem fatigitincam. Roitruin fere redum, Cauda 
termindta jafcia nigra. 

meUivo- 20. T. refliroRris, re£tricibus nigris : jateralibus albis, 
rus. capite caeruleo, dorfo viridi, abdomine albo. 

Mcllivora vcntre albo. EdiV. av, 3)-. 35-. /. i. 
MclHfuga rarinimeniis torquaia. Brtfs, av. 3. /^. 713. 
Habttat in India. 
Collum a tcrgo iu-nula alha, 

lubcr. 21. T. reftiroftris , re£lricibus lateralibus violaceis, corpo- 
re telVacco tufco fubmaculato. 
McUivora parva purpurca. Edw. av. 32. t. 32. / i. 
McUifuga lurinamciuis, Brifs. av. 3. p. 701. 
Hahitat in Surinamo. 
Redrices intermedtie teflaceie, 

minlmus. 22. T. rc6liroflrisi-, re<^tricibus lateralibus margine exterJo- 
re albis, corporc viridi nitente, fubtus albido. 

McUivora avis minima. Sloan. jam. 2. p. 307. t. 264. 
/ I. Kaj. rtz/. 187. Edvj. av, \oj, t. lOf. /. /«- 
fima. ^-t^c-yc/. XTV/A /^/. 

Mcllifu;;a. Brifs. av. 3. p. 695-. /, 36. / i. 

Guainumbi 7 fpecies. Marcgr, hraf 197. JVill. orrt^ 
* 167. llai. alK 187. 

Guainumbi minor, corpore toto cinereo. Kaj. av, 83, 

Habltat in Amcrica. Avis minima inter omnes notas^ 
ut StruthiO Camelus maxima. Sloami viva pondera" 
ipat Gr. 20, Edwardi Jlcca Gr. 45". ReSirtces »/- 
gr^e nitentes., at I, I, tota grifea ; 2, 2, « mtdia 
ad a^icem grijea. N III. AN- 104 AVES. ANSERES. Aim. 

III. ANSERES. 

Roftrum obtu fiufculum , cpidermide teffumy 
fub baji gibbum , af h e autium. Faux den - 
ticulata. 

Ltusi^ua caruofd. 

^Pedcs pahnati, natatorii. 

67. ANAS. Rojtrum Inmellofb - dcntatiim , conve- 
xnin, obtufnin. 
Lingua ciliata, obciifa. 

* Rojlro bafi gibbo. 

Cygnus, I. A. rollro fcmcylindrico atro, ccra flava,^ corpore al- 
bo. /;/. fvec. 107. It. wgoth. 143. C/^f-itr. 
tt' Cygnus ferus. Bell. av. 30. a. Gefn. av. 371. t. 
372. /liJr. orn. 3./?. 10. /.8. Wtll. orn. 212. t. 
69. Raj. av. 136. Alb. av. 3. p. 91. 96. Eduj. 
av. 15-0. t. 15-0. AJarf. danub. f- p- 9^- Brifj. av. 
6. p. 1(^1. t. 28. cTvtffcrt . y^H^- Swatx . 

/3. Cygnus manfvctus. Will. orn. 271. t. 69. Raj. av. 

136. •^''j/ '^^^» t- J IV (Z f^. . . <« C^^,^ ^ycue. 

Cygnus. GV/;/. 41'. 371. 372. Bell. av. ^o. Aldr. 

orn. p. I. Befl. muf. t. 20. Marf. dan. j-. /. 

47. Frifch, av. t. If^. 
Habitat in Europa, America feptentrionali ; Accfdit 

ad noi ultirn') die regelatianis. Pifcatur pomo. h. 

fcan. 186. 228. A 
Manfvetus P. dijlinguitur Cera nodofa nii^ra. Utris^ 

que Roflrum verjus bafin rubrum. Pekes fufci. 

Cvgnoi- 2. A. roftro femicylindrico : cera gibbofa, palpebris tu- 

dc<^. midis. Faun. fvec 108. 

auftralis. cc. Anfer hifpanicus f. guineenfis. Raj. av. 138. WilL 
o^-yi. 275-. 

Anfer cygnoides. Alb. av. i. p. %g^. t. 
Anfer hifpanicus. Alb. av. i. p, 79. t. 91. Marf, 
dan. f. p. 104. t. fo. 
trientalij (i. Anfer, roftrg fcinicylindrieo atro bafi gibbo, minor. 

. ^ Anfer AVES. ANSERES. Anas. jp; 

Anftr chiaenfis. It. w.goth. 145-. Frtfch. av. 15-3, 

Anlcr morchoviticus. All. av. 2. f. 83. /. 91 , 92. 

Brifs. av. 6 p. H^. t. 91, 92. ^t^'^Jk . 
Itahitat /» Alia. 

l^ai ietas orientalis Q. ab auftrali ct, parum differt , im» 
primis quod illa minor. 

gamben- 3. A. roftro femicylindrico , cera gibbofa, humeris fpi- 
iis. nolii». 

Anfcr gambcwfis. Will. or». 275-. t. 61. Raj. av. 

138. Brif. av. 6. p. 283. 
Habitat /» Gambcnli regnu. 

Tadorna. 4. A. ronro fimo, fronte comprefTa, caplte nigro-vire- 
fccnte^ . corpore albo variegato. Faun. fvec. 112^ * 
Fenn. hrit. t. 0. M/- S^^tif . ^y^lS/te/^^r^/^e . 
Anas albo- varie.^ata , pc£loris lateranbus ferruginels, 
abdomiiic longitudinalitcr cinereo- maculato. Fau», 
fvcc. l. n. 93. f^»^ yad'trr^x^ . 

Anas Tadorna dida. //. fcaM. 212. * It. wgoth. 214» 
Tadorna f. Vulpanfer. /fill. orn. ly^. t. -jo. yi. Raj, 
av. 140.. 

Anas maritima. Gefn. av. 803. Aldr, orn. 3. />. 196. 
/..195-. 

Tadorna. Bell. av. 36. Aldr. orn. 3. p. 2-36. t. 237. 

Brifj. av. 6. p. 344. t. 33. /. 2. 
Vulpanfer. av. 161. /^/^/r. <?rw. 3. p. 1^9. 

/^/Z'. ^i;. I. p. 90. /. 94. 
Brandj^aas. C//<f. exot. 368. 

Flahitat in Europae marttimis nidificat in cunicuUs 

a fc fosfis duplici introiiu. 
Mas. Ca|/Jt collumquc violaceum. CoUum medium 

alho aAitulaium. DorCum alhum. V QtXus hrunneum. 

Abdomen alhum itnea carinalt nigra. Remiges pri* 

mores prima nigra ; proximce violace^s ; interiorcs 

ferru^ineiC ; ultim<s alhtc. Speculum violaceum. 

Cauda aU'a apice nigro. Rollrum ruhrum haji com^ 

prcjsa carnofa Pedes ruhri. 

fpc6labi- 5*. A. roftro bafi gibbo compreffo : carina pennacca nigra, 
lis. capire cancfcente. Muf. Ad. Fr. z, p, i^, * Fa, 

Jvcc: 112. 

N 1 Ana« 19^ AVES. ANSERES. Aim. 

Ana$ cAnadcntls , capitc grifeo - c»r«lco. Eilvj. au. 

15-4. /. IfA. 

Anas trcii hndfonis. Brilf. av. 6. p. 366. 

Hdhitat i» Canada, Svccia. 

Rojhum ni^ntm cum ruhro. Pedes rujfi. 

fufci. 6. A. nigricans, palpcbra infcriorc fpeculoquc alarum al- 
I bis. F». jvcc. 109. * c/v^V/^ 

Anas corporc obfcuro, macull alba ponc oculos, li- 
neaquc alba. tn. Jvec. i. p. 106. * . It.7otl. 215", 
271. 'V^^ w/ jy CJK/ry/' ^u.^. 

Anas fcra fufca. Jonjl. av. t. ^4. Brunn. a£i, ni- 
droJ\ \.9a^^ t. '</> ^y^**.<a ^.<<rrk <c^<^ . 

Anas nigcr. IVill. om. 278. /. 70. Raj. av. 141. 
n. 4. 

Anas nigra, roQro nigro rubro lutco. Aldr. av. ^.p. 

234. t. 235-. 
Anas nigra major. Brijf. av. 6. p. 366. 
Hahitat in Occano Europa:o. 

Maj ad bafm rojiri gihhojitate notatus. Roftrum ma- 
ris luteunt^ medio ntgrum. Fcdcs ruhri. 

nigra. 7. A. roftro bafi gib^o, corporc toto nigro. Fn. fvef. 

Anas niger minor. lViU.,orn. 280. /. 74. Raj. ait. 

141. n. ^.^^^■'^c /'el^tyr ^^a->-^a>^.^ *^^'r _ 

Anas nigra. Brijf. av. 6. p. 420. t. 38. /. 2. 

Habitat in Lapponia , Anglia. 

Cauda fuhcuneiformis. Fcmina fufca efl. Roftrum 
nigrum , rnedio luteum. Pedes fiifci. Frontis gibb§' 
Jitas carnofa rubra.^ divifa linea Jiava. 

* * Laves rojlro bafi tsquali. 

Marila. S. A. nigra humeris cinereo- undulatis , abdomine fpecu- 
loque alari ajbis. Faun. fvec. iii. * Pontopp. atL 

t. 26. j6^na . ^(ra^p- '^t^^K . 

Anas toto corpore fufca , micula alarum alba» Kram. 

aufir. 342. * 
Anas nigra ultima nova. Strom. fondm. 230. 
F^uligula forte gefneri. Raj. av. 14.2. IVill. orn. 279. 
Habitat in Europae alpinis in Svecia , Norvegia , 

Auftria. 

Femina fufca. T^horace ^ antertorihus corporis grifeQ- 
fufcis. Speculuna alhum^ antice pojiiceque nigrum. Anfcr. AVES. ANSERES. Anas. 197 

Conf. fiibterranca A. fufca fiibtLis alba. Scopol. 

Habitat iyt lacus Zirchnicenfis. cryptis fubterraneis. 
Uropygium fufco maculatum. An dijlin£la ? 

9. A. roftro femicylindrico, corporc fupra cinereo, fub-^ 
tiis pallidiore, collo ftriato. Faun. fvec. 114. * 
Anfer fcrus. Gefn. av. i)-8. Aldr. orn. 3. 147. 
t. 15-0, 15-1. WilL orn. 274. t.t'^.^ Raj. av. 136. 
Marf dan. p. lOO. t. 48. 2^^:^^ ^'./^' ^^^, 

Anfer fcriis flandricus. Aldr. om. 3./». ij-y. /. lyi. 
Anfcr ferus tcrtius. yf/^r. om. 3. if^-. 15-3. 
Anfer paluftris noftras. Raj. av. 138. Anfer fy^lvellris Ftifch. av. t. i^f. Brijf. av. 6. p. nier lyi 

26.r. 

jg. Anfer domefticus. Gefn.^^av. ia^y. JVill. orn. ly^. 
t. 7f. Raj. av. 136. AUr. orn. 3. p. 99- 102. 
Frifch. av. t. 15-7. »<ft eif^ ^<uJtL /Lr ^^-/^h^s^ . 

y. Anfer canadenfis fufcus maculatus. Edw, av. ISS* 
t. 15*3. c ^ /xt- //t- 7t; . xf^>->^'^/^ ^^/^/S- 

llabitat in Europa ^ Amcrica maicime horealis lacu- 
bus fiuviisque gratitanj. Mas feminam alloquttur 
hora 4 mMutina. 
Collum Jlriatum ; Speculum nullum. Pedes rubri. 
Annulus albuj ad bafin rofir: in fpontaneo', mi^rat 
per phalanges ; filo arcetur. Mas I fcminis 4 ; tnde 
Fcnna.^ Pljima., Anfer durateus., Jus fpartanum 
'Jecur ficatum ; at Stercus iSlericis. 

xgyptia- 10- A. roftro fubcylindrico , corpore undulato, verticc 
cx. albo, fpcculo alari candido fafcia nigra. 

Anfcr aegyptijcus. Bnff. av. 6. p. 2^4. t. 27. 
Anfer anglicus. Alb. av. 2. p. ^9. t. 93. 
Anfer hiipanicus parvus. Raj. av. 13S. n. J: l. 
Habitat in i^^gypto ? 

Corpus undututum e fufco ferrugineoque . Tempora 
cafianea. Macula fierni cafloj^ea. Spcculum alarum 
magnum , album , fafcia nigra. Rollrum rubefcens. 
Pcdcs rubri. 

crythro- 11, A. cinerca, fronte alba. Faun.^ fvec. 116. * 2ool. 
pu$. hrit. t. 00: i. .^fJiUoA . 

Anfcr hclfmgicus. Cluf. f.x-c/. 368. 

Anfcr canadcnlis fufcjis maculatus. Edw. tiy. 25*3. r. ipS AVES. ANSERES. Anas. 

Anfer fopiciurionalis fylvcllris. Drijs. nv. 6. p. 269. 
Uahttat tH Kiiropa ^ Amcrica feptentrionali. 
Rolhiim rubrkm. Fcdcs tuhri. 

caernlc- ii. A. ^rifoji, fuhtus alba, rectiicihus alarun^ dorfoque 
rccns. pol>ico ccerulcfcentibns. 

Aiifcr cnnadeulis , alis cirulcis. Ediv. av. ifz./. 15-2. 
Anicr fyhclUis ficti hudfonis. Brij]\ av, 6. p. 275*. 
li.iltftit i» (/an;ida. 
Rt)(hum rubrHm. Pcdcs ruhri. 

Bcrnlcla. i'^. A. f.ifca, capite collo pc(5lorcquc nigris, collarlalbo, 
"An:is capitc colloquc nij^ris. taun. fvgc. 115-. * 
Brcnta /-/'///. om. 275-. t. (><). Raf. av. 137. 6. 
/ilh. dv'. 1 . f>. /. 93. I^'//'. av. 6. 364. -^i. 
Bcrniclii. Bell. av. 34. ///./r. 0;«. 3, /^. 166. /. 168. 
Anai torquata. ,^Ur. orn. 3. p. 213, /. 214. 
Glaucius. F> ifch. ai). t. if6. TiU^ . Ji<r6^<»9^ 
/S. Hcrnicla. /'r/'//". 4Z'. 6. 3C0. 

Bornicia f Bcrnacla. IVtU. om. 274. av. 137. 

Branta f. Bernicla. Gefn. av, 109. t.jio. Aldr.am. 

3. /). 165;. /. 167. i^a/h^ar-i fy^. ' ^■rt^^l^ . 

Bcrnacle. Clff. exot. 368. 

Clak's. Gefn. av. 112. yiUr. orn. 3, />. 166./. 169, 
170. 

Anfcr arborcus. Gefn. av. TI2. /. iu. Bell.- av. 31. 
Hcibitat in Europa borcali ; migrat fupra Sveciam ^ 

jiid/jicat in Grocnlandia; hyhcrnat in Belgio, 
Roftrum nigrum. Pedcs nigri, 

wnaden- 14. A.cinerea, capite colloquc nlgris, genis gulaquc albis. 
fis. Anfer canadenfis. /f^/V/. om. 276. /. 70. /. i. /. 

71. /. 3. Rnj. av. 139. n, 9, Catesb. car, i. 
92. /. 92. ^f iff' av. 6. 272. /. 26. £iw. 
ifi. /. 15-1. 
Hdbitat in Canada. 

Roftrum nigricans, Pedes plumbei, Uropygium Re- 
Urice^que rdigra, 

rROllilfi- if. K. roftro cylindrico. cera poftice bifida rugofa. Fn. 
Tna, y-z-^ir. 117. * ^'Jf., (Xi^cr, /f^-pM^^*. . /ioJ^. f^'r^ . 

Anfcr lanuginofus. Br///^ ^z^. 6. / 494, /. 19, 20. 

Anas AVES. ANSERES. Ana». 
Anas plumls molHmmis. D.r:.^ i.p. 90. 

Anas magna nigra & aloa.^ ^ '^^.r- ^ .'J t -6- 
Aiias r. cuberti f. tarnenlis. // ///. crn. zy\. t ;0. 

pinmatur tn mdo : finrnts molUffiynu , ^.^flanttjji 
mts, prcttoMimts. Vtdc ^^^^^^/^i^^^ XXX>/ 

Mas albus, juhtus fofticcqtie m^cr. Fcmt^a gnfea, 

Rollrum Ktgrum. Pedes ntgn. 

mofcha- 16. A. facie nuda papillofa. ^'^''-''^- /^^' J/!' * , 
ta Anas mofchaia. .Kai. av. ifo. yJh. av. p- 9^- 

97, 9g. /7/. c»r«. 294. -JS- ^^^- V P' 

116. ^65-7. ^''ii/r- 3^3- 

Anas indica. Gcfn. av. 122. /f/^r. orn. 3. 19^- 

19:;. IVtll. orn. 295-- 

Anas hidica alia. Gcfn. av. 803. Aldr. orn. 3. Z'. 

192. t. 194, i^f- 7/':// 

Anas cairina. Aldr. orn. 3./. 199- ^.oo, 201. // ///. 

• Anariib?ca. JVilL om. 294. Aldr. om. 3. /^. 19^- 
/. 197; 198 
Habitat tn India. . 
Alba, ^ortc varictas mtnor. It. wgotl:. 143- 

Roftrum Pedesque r///'r/. Corpus (7tfr/^/eA^»^/->>^'^^«'« 
albo varicgatum. Rearix extima alba. 

bahamen-17. A. gn^ea, roftro plumbco : macula latcrali fulva, 
iis. macula alauum viridi luteaque. ^ » 

Anas bahamenlis; rolbo plumbeo, macula aurantn co- 
loris. Catcsb. car. l. 63. t. 93. Bnij. av. 0. 

^loJJa.' Marcgr, braf. 214. //^///. orn. 292. /^^;. 

tfi'. 149. «. 4. 
Habitat in Bahama, Brafilia. ; / • 

Roftrum plumhcum macula aurantta. Y tdcs plumipct. 

Speculum ztridc^ anticc fiavum, fofttce nigrum. 

Albeoh. iS. A. alba, dorfo remigibusque nigris, capice cxrule- 
fcente, occipite albo. 
Anas minor a bus & fafcus. Ediv. av. ico. t. ico. 
Qajrqucra ludoviciana. Brijf. av. 6. p. ^61. t. 41.;. i. 

N 4 ^c^ AVES. ANSERES. Anlis. 

ffahifa^ in America. 

Roftrum tti^ricAMs. Pcdes aurantH. 

«lypcati. 19. A. roQri cxtrimo dilauto rotnndato : ungiic incurvo. 

F:. fvrc. 119. * It. j^oiL 167. ♦ 
Ana« platyihvnchos crvihropiis. /f/ir. orn. 3.^. 230, 

i-^i. Wil!. orM. zS:^. 
Anas platyrhvnchos pcdibus luteis. AUr. o^n. 3. p. 230. 

r. 231. H 'iH,'or». 284. ^4/. 144. M. 13. 
Anas vircfccns. A/^r/. eiatt. f. 120. r. f8. C4- 

r^jA. r/ar. I. p. 96. /. 96. ^'>/^. ^/tove^ey 

Anas latTortrii mai(T. 6V/w. Jr. 120. /f/^/r. erw. 3. 

227. !. 230. Frifch. aV. t. l6l, 163 

Anas platyrhynchos altcra. , IFHl. om. 2S3. /. 74. ^4/. 

nx^, 14^. GVjw. av. 119. y^/f/r. <?r». 3. p. 224. 

226. ^u^. '^* J^A*^^irj^ Ji /A^^c/^fc . -^e SoK^^ia^ . 
Anas clypeata /^lb. av. /. /'. 93. t. 97, 98. .Br///. 

/71'. 6? jT). 329. /. 32. /. 1 . 
(S. Anas mufcin:!. Celh. av. 118. /^lJr. onr. ^.p. 223. 

/f///. 2Sr. /?tff. av. 146. 

Anas phryrhynchos macula alari purpurca utrinque nigra 
aibiquc, pcdiuc rufffcentc. Ffj. fvec. 120.* Syfl, 
ffat. 10. p. 125" f<yni/:a c[l. 

Hnhitiit in Eur(^pJB, Ameiico: maritimis. 

Pedcs rubri. Spcculum vioiaccum , ayjtice pofliccrrue 
Ki^rum fnargine albo. Remiges primores fcapo albo. 

ftrcpera. 20. A. fpeculo alarum rufo nigro albo. ^ Fattn. fvec, 

Anas ftrepera. Gtfn. av. 121. AUr. orn. 3. /^. 234. 

Brifu av. 6. p. 338. f. 33. / I. 
Anas platyrhyncos , rodro nigro plano, Jldr. orM. 3. 

;'.-230. 233. Raj. av. i^f. n. 2. 
The godv/all or gray. IVill. orn. 287. t. 72. ZooL 

brtt. t. 00. /. 3. 
Hahitat in Europgs aquis dulcibus. 
^JSpftrum nigrum. redes yubri. Speculum ni^rum 

mar^ine aniico rufo , poftico albo. Uropygium ;;/- 

grti'M. Ijk)r(um fufium , pallido undulatum. 

bucepha- 21. A. albida, dorfo remiglbusque nigris , capite fupra 
la. infraque tumido fcricco nitente. 

Anas hyberna. Brt(f. av. 6. p. 349. 
Anas minor, purpureo capite. Catesb. car. i. p. ^f. 
t. 9y. 

Habi' AVES. ANSERES. Anas. lei 

Hahttat tn aquis dulcibus Americx fcptentrionalis. 
Rodrum fujcum. Pcdes rubri. 

domini-' 22. A. riifa, capite antcriore faliginofo, fpeculo alarum 
ca. candido, redtricum fcapis alterrimis. Brijf. av. 6. 

p. 472. t. 41. /. 2. 
Cnilcanauhtli. Hern. mex. 21. Raj. av. ijy. 
Chilcaiiauhtli. Hcr>7. mex. 44. Raj. av. 176. 
Habitat in America meridionali . 

Clangu- 23. A. nigro alboque varia, capite tumldo violacco : finu 
la. oris macula alba. Fn, fvec, 192. * //. oel. 49. * 

Clangula. Gefn. av. 119. jlldr. orn. ^,p. 224. Alb. 

aV. I. p. 92. t. 96. '/^yt.</9e^ . J^c^**. -<7v/y?tVT^ . 

Anas platyrhyncos mas. Aldr. om. 3. p. 22. 225". 
I4^ill. orn. i^ii. t, 73. Raj. av. 142. Marf. dan, 
5-. p, 114. t. Sf. -^^/ X^e . 

Hcibitat in E\.\TO^^; ficpius maritimd. Urinatur egre- 
gie quafitura cochleas : trachea ventricoft ^ oculis 

aneis. ^*»^ ^^t^rr-^^ at^y. yeuy "t^cy an ^f^r-yp 

Spcculum album ^ fubtus fufcum. Cauda fukhifurca., 
Remiges i 14 mgricantes\ 16 — - 21 alba. Ro- 
ftrum nigrum. redes rubri. Femince. 

niftict. 24. A fufco- cincrca , macula aurium alarumque alba. 

Anas minor ex albo <& fufco varia. Cateib. car. 
9S. t. 98. 

Querquedula carolinenfis. Brijf. av. 6. 466. 
Habitat in America feptentrionali, 
Maj albo nigroque varius. Briff. 

perfpicil- 25*. A. nigra, vertice nuchaque albis, macula nigra ro- 
•lata, ftri pone nares. 

Anas canadenfis major nigcr. 'Edws av. iss- t. i^S- 
Anas nigra^major freti hudfonis. Brifs. av. 6.^.425-. 
Anfcr maximus niger. Raj, av. 138. n, 2. 
Habitat in Caiiada. 

Corpus nigrum. Remiges ^ Re£lrices nigra. Ro- 
ftrum rtibrnm macula quadrata nigra ad bnfin. Pc- 
des rubri. Macula alba triangularis in vertice ^ 
in nucha. 

Glaucion 26. A. corpore nigricante , pedore nebulofo, fpeculo a- 
larum albo iincari, Jdrv^n^tri^o^ . 

N s Auas 102, AVFS. ANSERES. Anas. 

Anas iridibus flavis, capite grifco, collari albo. Fau». 
jvcc. 123. ♦ 

An;is platyrhynchos. Gefn. av. iiS. Aldr. orn. p. 
2 2 :j . 

Anus platyvhynchos minor. /Ildr. om. 3. p. 227. t. 

229. ' 
Anas fcra fiifca minor. WiU. or». 281. 73. 
Anas fera, capitcfufco, major. IViil. om. 1^1. R.ij, 

av. 144. ».11. 
Glaucion. Bell. av. 33.* Ik Cefn. av. 108. /fldr. 

orn, 3. p. 21^. t. 216. IVill. orn 231. i'?^^;". av. 

144. iir///'. tfi'. 6. ]). .^06. 36. /. 1, 2. 
Habttat iH Europ» mdriiimis. 
Roftrum nigrtim. Pcdcs mgricavites. 

Pcnclops.27. A. caudi acutinfcula, crilfo nigro, capito brunneof, 
frontc alba , doifo cinerco undulato. Fn. fvcc. 124. * 
Pcnclopc. Gcfn. av. loS. Aldr. orn. 3. p. 217. t, 
219, 220. JonJ^' av. 49. IVill. orn. 258. t. 72. 
Rcij. c7V. 146. V^r-icLf^ . '^^j- ^^^€o%^ . 
Anas fillularis. Gefn. av. 121. Aldr. orn. p. 234. 
Flahitat in Europse maritimis cj' paludibus. 
Roftrum Pedesque nigri. Speculum azureum , antice 
pojliccque nigrum. Can <\y-ct ^t^-^e^^x^ ^ 

acuta. 28. A. cauda acuminata elongata fubtus nigra, occipite 

utrinq!;c linea alba, dorfo cinerco undulato. Faun, 

futc. 126. * yUc-r ^ ^//(^^c/. . 
Anas cauda forcipata pedibus longiore, macula alarum 

cuprco fufca. Kram. aujlr. -^f^o. ''jtno .'/Ipi^^Lu^'^^ 
Anas longicauda Bri[s. av. 6. p. 369. t. 34. /. i, 2. 
Anas fera marina. Gefn. av. 120. ^r^^r-^ 
Anas Sec-Vogel. Aldr. orn. 3. p. iig )f. ^j^c^^'^*'^ 
Anas cauda acuta. Gefn. av. 121. Aldr. orn. 3. p. 

234. IVill. orn. 2S9. t. 72. Raj. av. 147. ^/^. 

rtT'. 2. /?. 84. 94. Frifch. av. t. 160. 
Habitat in Europac marittmis\ Hybernat in Auftria. 
Roflrum Pedesque nigricantes. Speculum violaceum 

antice ferrugineum , pojlice nigrum albumque. Rc- 

£l:rices 2 intermedia longijfim^ ntgrce. 

hycmalis. 29. A. cauda cuneata: re6tricibus intermediis longis , cor-. 

pore albo, temporibus pcftore dorfo alisque nigris. 
Fn. fvec. iiS' * 'l/i^f/' . 

^t^^- Suj a/^cfoc^ ~ ^a^tt/ S^^<p/ra>^^ AnaS AVES. ANSERES. Anas. ^Q^ 

Anas iilandica Havelda. If^orm. ntuf. 302. WilL 
orv2. 290. Raj. av. 145-. yj. 14. Brtjf. av. 6. p. 379. 
Anas cauda acuta canadcnfis. Edw. av. if6. t. 15-6. 
Hiihitat in Europa America arclica. Hierne ad nos 
migrat; wfiate verfus feptentrionem ulterius pergit. 
Q^M^Qi alba : Kc&xlclbws 1 intermediis longiffimis nigris, 

glacialis. 30. A. cauda acuminata elongata, corpore nigro , fubtus 
albo. 9/e>n cui^ ^ye-tn^^^' - 
Anas longicauda ex infula terrcc novx. Briff. av. 6. 

p. 382. Edw. av. 280. 280. 
Habitat in infuia terrae nov3S. 

Roftrum nigrum fafcia rubra. Pedes rubri, Occiput^ 
gula peHusque a':ba. Caudse ReSlrices 4 medi^e ni- 
gr<e tfitermediis longiffmis reliquis albiS. 

ferina. 31. A. cincrco-undulata, capite brunneo, fafcia pedorali 
criilb uropygioque nigro. tn. fvec. 127. * 
Anas fera fufca. Gcfn. av. 116. Aldr. orn. 3. p. 
221. t. 5- 5-2.. IVill. orn. 288. 72. R^aj. ^v. 143. 
Alb. av. 2. p. 87. /. 98. -^c^^^^^ ' 

Penelope. Brifs. av. 6..p. 384^ t. ^s. f. \y . y 
Habitdt in Europx maritimis . . '^e yU^c^av<^c-yi, , 

Corpus cinereum , lineoUs fufcis unduJatum. Caput ca*- 
Jiancum. Pcctorale corpus ambiens fuligiy/ofum. Rc- 
miges fecundarisD apice albo. CaudaJ tedrices fnpe* 
rtjres inferiores nigra. Roftrum Pedcsque ni* 
gricantes. 

Querque- 32. A. macula alarum viridi, linca alba fupra ocuJas. 
dula. Fn. fvec. 128. * ^n^.^ 

Sarcclle. Bell. av. -^if 9^^'. ^^^^^rce^^ . 
Kernell. Gefn. av. 107. Aldr. orn. 4. p. 210. 
Querquedula prima. Aldr. orn. 3. p. 209. /. 5-49. 

IVill. urn. 291. t, 74. Raj. av. 148. 
Querquedula. Brifs. av. 6. p. 427. t. 39. /. 2. 
Bofchas bellonii. Gefn. av. 104. Alar. orn. 2. p 
208. t. :f48. 

Phafchas forte gefnero. JVilt. orn, 289. Raj. av. 147. 
jemina. 

Habitat in Europae aquis dukibus. 
Pcdes & Rofirum nigricantia. Spcculum viride mar- 
gine anteriore pojleriore nigro. 

33' A. ici AVES. ANSERES. Anas. 

Crccca. 35. A. fpeculo alarum viruji, linca alba fupra infmque 
oculos. tatttt. Jvci. lig. ♦ Strom. fondn^. 200. n. 

Anas tcra XVI. Rai. av. 14S. ». 9. X^r/^ 

Phiifcas. Gffn. av. 104. /Ildr. om. ^p. 207. 

Qucrqucdu^a. Gcfn. av. lo^.^^j. y^a/l . 

Qucrqucduia fccunda. Aldr. orn. 3. p. 209. t. ffo. 
//'/7/. o>-;?. 290. /. 74. Raj. av. l^y. 

Qucrqucdula francia. ylli;. av. 1. p. 95". t. 100. ^ 
2. p. 91. /. 102. />e/i'/ S^rce^/^ 

Hnbitat in Europx acjttis dnkihus. 

Corpus undulatum aloo ni^ricantc. Tcmpora vi- 
rtdi' fcricc.t : /tnea fttpra intraquc ucnlos albida. Ca- 
put fcrru^ineum. Spcculum r/V/^i*, anncc album 
fupra infraciue nigrum marginc albo, Rolhruni ni- 
grum. Pcdes ci»erci. 

tircit. 34. A. fpcculo alanim varii coloris, linca alba fupercili- 

ari, rollro pedibusque ciuereis. faun. fvec. iicj. ♦ 

"Brun/iich. orn. 83. 
Anas Circia. Gefn. av. 106. Aldr. orn. 3. p. 209. 

IVtll. orn. 290. t, 76. Raj. av. 148. n. 7. Alb, 

av. 2. p. 02. t. 103, 104. 
// d^itat i» Europs: paludibus fiuviisque. 
Pc6his rufejcens. Gq^ix C57^ Gula cajlanea. Speculum 

ni^ro- virens fupra infraque nigrum.^ margtne anti^ 

co yoflicoqtie album. 

hldrioni- 35-. \. fufca albo ca;ru'coque varia, siuribus, tcmporibus 
ca. linca ccmina, collari fafciaque pe£torali albis. Brunn. 

orn. 84. 

Anas fufcus maculatus. Edw. av. 99. t. 99. ^ 
Anas torquata cx infala t6rrx novcc. Brijj. av. 6. p. 
362. 

Habitat ip America, Iflandia. 

Speculum' cteruleum linea alba tranfverfa. Roftrum 
Pedejque nigra. 

Wiinuta. 36. A. grifea, auribus albis^ , remigibus primoribus nigri- 
cantibus. Wl '^/r-f a*^< /*fru\ia. <7vf//^. "^-4 . 

Anas canadenfis minor fufcus. Edw. av. isj- 1- iSl- 
Querquedula freti hudfonis. Brijf. av. 6. p. 469. 
Habitat in Canada, Iflandia. 

Parva admodum ^ tota grifea. PunBum album ad aw 
nes Htrinque. Bafij mandibula fuperioris alba, 

37. A' AVES. ANSERES. Anas, 2CJ difcors. 37. A. tcftricibus alarum cxruleis , rcmigibus fecundariis 
extus viridibus, tafcia frontali alba. 
Anas fubfulca minor, remigibus extimis cxruleis, fa-^ 

fcia alba in tronte. Broivn. jam. 481. 
Querqocdula americana variegata. Catcfh. car, i. 
ico. t. 100. Brtjf. av. 6. p. 45-2. 
jS. Qucrquedula americana fufca. Catesb. car, i. p, 99.. 

Querquedula virginiana. Brij}. av. 6. p. ^SS' 
iliibitat i'^ America feptentnunali. 

Mas ac. caput ^ collum violaceum pileo nigro; ajtt^ 
oculos fafcia utrinque alha. Pe^us tejiaceum. Ro-- 
ftrum nigrum. Pedes lutei. Speculum vtride. Cor'^ 
pns fufcum\., grifeo undulatum. 

Femina /3. Corpus grifeum. 

viduata. 38. A. fufca, capitis antico albo poftico nigro, pedibua 
cserukis. 
Vindila Hifpanis. 

Habitat in Carthagcnjc lacuhus. D. Jaquirt. fiftulans 
uti A. arborea autumnalis. 

Corpus fufcum absque crifta recurvatis pennis, 
Abdomen lineolis tranfuerfts interruptis e grifeo ^ 
9tigro varium. Pe6lus Collum ad eandem altitu^ 
dinem rufa. Caput dimtdia antica parte album ; p9^ 
ftica vero nigrum. Roftrum oculique nigri. AdeQ^ 
que avis pulcherrima A. autumnali paulo minor» 
Jacqu. 

autumna- 39. A. grifea, rcmigibus cauda ventreque nigrig, fpeculo 
lis alamm fulvo alboque. 

Anas fiftularis rufus, roftro rubro, occidentalis. Edvjf, 

av. 194. /. 194. 
Anas fiftularis americana. Brijf, av. 6. p. 400. /. 38. 
f. I. 

Habitat in America. 

Speculum Utum album.^ antice fulvum. Uropygium 
redricesque nigra, Roftrum Pedesque rubri. 

* * * Pennis aliquot recurvts, 

Bofchas. 40. A. redricibus intermediis (maris) rccurvatis , roftro 
rc^O. FfJ. fvec, 1^1, * ^rJc^ , yt6z\i.cxc^^ , 2o6 AVES. ANSERES. Anas. 

Anas fera torquata minor. Gefn, av. 113. 114. 

/lUr. orn. 3. />. 202. Ka], av. 145-. Frifch, av, 

ifO, 15-9. Brtfj'. av. 6. p. 318. 
Bolchas major. U^ill. orn. 284. t. 72. y^//^. ^i'. 2. 

P. 89. /. 100. y^/i/r. orfi. 3. />, 211. 212. 
0. Anas dumclHca. .7^^/^- ^z;. 141. 49. /-F/V/. ort?. 

293. /. 7)". /^/tf^r. orji. 3. 198. G^y^. av. 96. 

/^tj/. ^z-Z'. 15-0. ylli^. av. 3. /?. 41. 99. jBr/j/] 

6. p. 308. J^yty^^ . 

Bolchas torqunta major. Gcf». av. 114. 115-. Aldr, 

orn. 3. />. 213. 
Habitat in Europcc lacubus\ ^ manftieta 
M^s autumno ferninis fimtlis ova numcrofa parere in" 

(ipit florcfcente Hepatica. Viditat iianis Culici- 

bus Lernna foydibus. 
Spcculum Cceyuleum margine nis^ro „ antice pofiice^jfue 

album. Pcdes rubri. Feminos pennx caud^e non 

recurvantur. 

tdunca. 41. A. rc^tricibus intermediis (maris) recurvatis, roftro 
incurvato. 

Anas domeftica, roitro adunco. JVill. om. 280. Raj. 
av. lyo. ' Alb. av. 2. p. 86. t. 97, 96. 

Habitat in Belgio, hodie uti pr<ecedens domcfiica, 

Quomodo hac a priori exorta fit me fugit ; differt e- 
nim folo rojiro. 

Spontaneas defcriptio qute conflans ; manfueta enim 
variat. Caput , Collum , Urupygium virtdi- nitentia ; 
fubtus nigra. Remiiges primores 5* extim<t albce ;- 
fecundarisc exteriores apice exterius albo marginata 
Cjf margine exteriore longitudinali obfcuriores . Gu- 
ISB macula ovalis alba. Irides fulva. Pallas adum- 
hrant. 

galericu- 42. A. crifla dependente, dorfoque poftico utrinque pen- 
lata. na recurvata compreffa elevata. 

i,rp"' - Querquedula finenfis clegans. Edw, av. 102. t. 102. 
Briff. av. 6. p, 45"0. 

Kinmodfuis. Kamph. jap. 129. t. 10. 

Habitat in China. 

Crifia viridis rubraque, Roftrum rubefcens. Pedes 
fulvi. Dorfum fufcum maculis caruleis. Pcnna 
dorfi ered<£ rufa obtufce. RemeX imim.us., claufis 
alis altero margine erigitur fupra dorfum rufus ^ 
entrorfum falcatuj. 

* ♦ * * Cr/- AVES. ANSERES. Anas; 207 
♦ ♦ * * Criftata. 

Sponfa. 43. A. crifta dependentc duplici viridi caerulco alboque varia. 

Anas criihtus elegans. Catesh. car. i. p. 97. t. 97. 

Edw. av. loi. t. loi. 
Anas fufca criftata , ad gulam alba , iride flammca. 

Brown. jam. 481. 
Anas aefliva. Bnlf. av. 6. p. 3^1. /. 32. /. 2. 
Avis varii capitis. Fern. mex. 28. Raj. av. 176. 
Avis non confillens. Nteremb. nat. 21 5*. 
^Habitat in Kmf^ncii feptentrionali . 
Crida dependens viridi alhoque asrulea , flriata uti 

dorfum. Pedus grifeuWj albo maculatum. QuU 

alba. Caput violaceum , fuperciliaris linea alba, 

Pedes rubri. 

arborea. 44. A. grifca, capite fubcriftato, abdomine albo nigroqu« 
maculato. 

Anas fiilularis rufus, roftronigro, occidentalis. Edw. 
av. 193. t. 193. 
. Anas fiftularis arboribus infidens. Sloan. jam. 2, p, 
t. 272. Raj. av, 192. Brijf. av. 6. p. 403. 
Habitat in America. 
Rollrum Pedesque nigricantia. 
• 

Fuligula, 45". A. crifta depcndente, corpore nigro, abdominc fpe- 
culoque alarum albis. Fn. fvec. 132. * ^^'f^^ • 

Anas Fuligula. Gefn. av. 107. Aldr. orn. 3. p. 221. 
Will. orn. 280. t. 73. Alb, av. I. p. 91. t. 9J. 

Anas criftata. Raj. av. 142. ^nj . ^y^^iC^ ^.^c^ , 

An^s cirrhata. Gefn. av. 120. Aldr. orn. 3. 129. 

Anas platyrhynchos minor prior. Af^r. orn. 3. p. 227 

t. 228. (C^an^f^^ 

Querquedula criftata f. colymbis. Aldr, orn. 3.^. aio. 

Straufzendt. Gefn. av. 107. 

Habitat in Europae maritimis. 

Mas , incubante femina , nos deferit. 

Roftrum Pedesque plumbei. Speculum album. 

[68- MERGUS. Rojfrum denticulatum , fubulato- 

cylindricum apice adunco. 

I 

cucnlla- I. M. crifta globofa utrinqu« ^lba, corpore fupra fufco, 
tus^ ^ fubtus albo. 

Anas lo% AVES. ANSERES. Mergus. 

Anis criQatus. Catcjb. car. i. p. 94. /. 94. Eiiw^ 

av. 360. /. 360. /. 3. 
Merganlcr virginianus. Brijf. av. 6. t>. 25*8. 
Avis vcnri. ihrn. ntcx. 24, 33. JVill. orn. 301. 

Raj, av. 175-. 
Avis vcnti altcra. Hern. will. Raj. /. c. 
ilabitat i» Aincrica. 

Corpas fttfra nigricans [ubtus albicayjs. Crifla capi- 
tc ynajor lateribus alba marginc nigro. Pcdcs Ro' 
ftrumque nigra. 

Mcrgan- 2. M. crilU longitudinnli crc^^iufcnla, pcdtorc albido im» 
fcr. maculato, rcdricibus ciiicrcis fcapo ni^^ricantc. 

Mcrgus fcrratus f longirollcr major. Gejn. av. IJ4. 

Alir. orn. 7. tf. 283. Raj. av. i^^.l/ra/c/o^i-^ 
Mer;^anfcr. Gejn. av. 134. jlldr. orn. 3. p. iSf. 
I4''tll. urn. 25-3. /. 64. Raj av. 134. Marf. da- 
nub. 78. 37. BriJJ'. av. 6. />. 231. /. 22. 
Anas rauccdula. Gefn. av. 133. y^Idr. orn. 3. 281, 

Zool. brit. t. N. N. ^/yr/,^^ . 9^^.^'>^ar6<, . 
Habitat in Europa. ^o-fafvc/eir ya*^ . 

1'eftriccs inferiores alce alba. Speculum albuYn ni^ 

rro bifidum.y Roftrum Pedesque rubra. 

Sorrator. 3. M. crifta depcndente, peflore rufefcente varicgato , 
collari albo , rcdricibus fufcis cinerco varicgatis. 
Mergus crifla depcndente, capitc nigro - cacrulcfcente , 
collari albo. It. gotl. 166. * It. ocL 49. * I». 
fvec. I^S- * ^l^i. f^.^rc^c/Cc^ . 

Mergus crifta dependcnte, capite nigro maculis ferru- 
gincis. Fn. fvec. 136. * It. gotl. 271. * Femina* 

Anas longiroftra. Gefn. av. I33v, -^^^^- ^^^- 3« ■ 
281. t. 282. c^j-^e/^ '^*^^ - '^ive.r. 

Mergus cirrhatus fufcus. IVilL orn. iff. t. 64. Azfjf. 

av. 135'. fa,{/. /'/f^r/f -/t^e^ , 

Mcrganfer crlflatus. Brtff. av. 6. p. 237. t. 23. 
Marle. Aldr. orn. 3. p. 236. Alb. av. 2. 65-. /. 

1(31. 'Edvj. av. 95*. 95-. 
Habitat in Europa. 

Hujus methodus ftfcandi habetur in ASiis Stockh. i749.> 
/). 190; rubro allicitur. ^^^^^ 

Roftrum Pedesque nigra. Teftric^WHW^ infertores 
variegatce. Spcculum album nigro - bifidum. Pc* 
dus grifeunt, ^ 

4. M. AVES. ANSERHS. Mergus. 209 

Caflor. 4. M. capite criftato cinereo, fabtus fernigineo, gula al- 

ba , roftro pedibnsque nigricantibus. 
MtTgus ruber. Gef',^. av. 133. Aldr, orn, 3. f. 281, 
Mergus cinereus. Brty. av. 6. p. 225-. t, zf. 
Caftor f. P^iber. Bell. av. 33. Aidr, orn, 3. p, 2^/, 

/. 2S4. 

Hiiyitat m Europa aufiraVtore. 
* Remiges prtr/ior^s cinerco- fufca, Re£lrices cinere^g, 

AlbcUus. 5*. M. crifta depcndente, occipite nigro , corpore albo, 
dorfo temporibusque nigris, alis vaj;Iegatis. Faptn^ 

fvec. 137. * -^^f ■ ^f^-^ 'fr ^/vc^ *^p^n ; 

Mcrgus Tinus. Haffelq. iter. l6g, ^m^. -^e /'efC/'^ 
Mergus major cirratus. Raf av. i^f. /^'^r-te 
Mc^gus rhenanus. Gefn, av: 131. Aldr, ortt. ^. p, 

274. t. IJS' IVill. orn, 225-. Raf av, 135-. 
Mergus varius. Gefn, av. 132. 'A^e . 
Mergus varius monialis fufcus. Gefn. av, 133, Aldr, 

orn. 3. p. 282. femina. 
•Mergus argcntinenfis. Gefn. av. 133. Aldr. orn, 3. 

p. 2S2. f^mina. 
Mergus muflelaris. Gefn. av. 1^1. femina. 
■ Merganfer criilatus minor f AlbelUis. Briff, av, 6. 

p. 243. t. 24. /. I, 2. 
Albellus aquaticus. Aldr. om, 3. p. 276. t. 277. 
Albellus alter. Aldr. orn. 3« P- 276, yf/^. I, p, 

85-. /. 89. orn. 25-4. 64. 

Hahitat in Europa. 

Roftrum Pedssque nigri. Speculum aWum, 

tninutus. 6. M. capite laevi grifeo: fafcia oeiilari nigra, macula 
fuboculari alba. ^e^/^/^e^ c^W^r^ . 

Mcrgus glacialis. Aidr, orn, 3. p. 279. t. 80. WUL 
orn. 25-4. i^^y. av. 135-. «. 3.:^-/'/^^^^ ^ ' 

Mergus albus. Gf/». 4^. 133. yf/^r. ^r;/. 3.;,. ^.S^. ' 

Mergus varius alter. Gcfn. av. i^z. 

Merganfer ftellatus, Briff, av, 6. p, 25-2. Alb, av 
I. p. 77. 2^. 88. 

Habitat in Europa. 

Rajus hanc ferninam AlhelVt facit, Remiges primores 
nigra., unde fpecHlum alarum atr^m . anftce po/li' 
'^^eqUlt aWum. ' ' /^i^' O , . 69. AL- 

4 X. ^19 AVES. ANSERES. Alca. 

69. ALCA. Rojtrum cdentukim, brcve, comprcs- 
fiim, convcxum, liilcatum ixpius 
cransverfe: Mandibula inferior an- 
te bafin j>ibl)a. 
Nares pone roflrum. 
Tedes plerisque tridaftyli» 

Torda. 1. A. roftri fulcis quatuor, linca utrinquc alba a roflro 
?d ociilos. It. goil. 286. * Fn. fvec. 139. * 
Alca. Cluf. exot. -^G^. /{'orm. muf. ^67. IVill.orn. 
243. 64. /. I. t. 65-. /. 2. Raj. av. 119. 
Alb. av. 3. p. 90. 95-. Edw. av,^s'^- 3S^' 
f. 2. Strim. foyidm. 219. n. 2. '^r^ 
Habitat in Europsc borcalis oceano. Plures ova foii- 
taria fimul in antro rupium pariunt conjundis vi- 
ribus alternatir/t excludunt unica excubias agente\ 
ereBa incedunt. ^»^^ ■ ^»'>rrtr%<> yt. ^-^j^^ . 
Kares pone rojlrum. Remiges 12 - - 26 apice albie^ unde linea alte. y^-^. -^t 'rt^f^. Pica. 2. A. roflro Ijevi comprefTo , corpore toto fubtus aplci- 
busque remigum pofticarum albis, pedibus rubris. 

Alca minor. Briff. av. 6. p. 92. t. 8. /. 2. Strom. 
fondm. n. 3. ^^^ ./^^^'^^■^-^«e^ j^u^^ . 

Mcrgus. BclL av. 37. Aldr. av. 3. p. 240. t. 241. 
M^^ll. orn. 243. t. 5-4. Raj. av. 119. n. 2. 

Habitat intra Circulum Arclicum. 

Avis magnitudine ^ fiatura "tordte. Gula cr* Colium^ 
fubtus alba. Pedes trida6iyli funt. Roflrum ruga 
unica obfoleta^ reliquis longius, Corpus mutat co'- 
lores. /'^^. A -^eA'^ -^J^^^^^Vt- . impcnnis. 3. A. roflro comprcfTo - ancipiti fulcato, macula ovata 
utrinque antc oculos. Fn.fvec. 140. 
Alca major. Brif[. av 6. p. 85-. t. 7. 
Mergus americanus. Ctuf exot. 103. y 
Goirfugel. Cluf auB. 367. ^^^. f^^^^ifff^^ 
Penguin. iVili. orn. 244. 65*. Edw. av. 147. 
147. Oiear. muf 23. A 13. /. 6. IVorm. muf. 

300. 

Alcje impennes ncqtitunt z^olnre. 

Pennatx oUa', in terra [labulantsSy erecfejucednnt^ AVES. ANSERES. Alca. 211 3C0. t, 30T. F.au av. 118. n. 1. OeVtg. ntuf, i. 
J. 1. '/J. l. t. l. f. I. ^it^ • '^e ^r-at><i.^ ^^^f^i2:^JJ2c 

hiajitat tn Europae arciica alto ma* 'ts, 

Impc//nts- compeique ejl , uti Diomede.e, Corpus 
aupi» maju^ rei:^uis impe>dne J'. noyi vuliians. Re- 
mtges fecnndaria aptce a:bu, Kafirum ful.is 8-10, 
nigrum, Kares p'jne rofirum. Pcdes ntgri, 

4. A. rollro compreiro-ancipiti liilcatQ fulcis quatiior, o- 
calorum orbita tcmporibasquc alois, palpebra fapcrio- 
rc mucronata. fn. fvec. 141. * ¥fTrocyy^. -^^^^0^ ^ 

Anas arctica. Chf exGt. 104. Raj.av.iio. Worm. 
muf. 302. Olear. muf t. 15-. /. y. iVill. orn. 244.- 
t. 65-. Raj. av. 120. /ilb. az\ 2. p. 73.^.78, 79. 
Sibh, fcot. 2. p. 10. t. 16. f. i. Edw. av. 35-8. t, 
35-8. /. I. J^n^^. ^i^^^jjt . 9*i^. ^ Mactzr>.ep< X . 

Lunda. Gefn, av. 725". Oelig. muf i. f 11. t, 11. 
/. 21. Cluf exot. 367. 

Pica marina. Aldr. orn. 3. p. 215-. 

Pfittacus marinus. Anderf tfi. 2. p. ff. /. i. 

Fratercula. Brtfj\ av. 6. p. 81. t. 6. f 2. 

Puffinus anglicus. Gefn. av, 113. Zool,brit, t.H.Hi 

Habit^t in Europs '^orealis oceano\ compes^ parit l 
ovum. 

Avis nigra. Abdomen ,^ pe^ius ^ gen<sque alha, Sinus 
oris alba macula, Palpebr^ fupenor aptce acuto 
carnofj. lii-flrum rubrum.^ bafi nigrum comprejfo-^ 
anceps.^ figura fer-e Crotophagcs. 

A^Mro Isvi conico, abdomine toto fubrus remi- 
gumque pollicarum apicibus albis, pedibus nigris. Fn, 
fvec. 142. * Brunnich. orn. 106. * 7.ool. brit„ 
t. H, 4. ^"finj \ ^Cti^t^e 
Columba graeiTlaildica. Alb, av.^ l, p. 81. t. %<;, Edw. 

av. c;i.f. 91. ^a--^. ^< ^f^ei^Y jT^r <^;>^ (H^, 

Plautus columbarius f. Columba groenlandica minor. 

Gunn. a6i, ntdrof. l. p. 161. t. 6, 
Uria minor. Briff. av, 6. p, -j^. 
Mergus melanoleucus, roftro acuto brevi. inil. orn, 

261, t. 5-9. Raj. av. 125-. n. 5-. Strom. fondm. 

2<S' 

Habitat tn Europs , Americae ardiae pelago , tnier 
giauciei fragmenta. O 2 212 AVES. ANSERES. Alc2. Corpui magKitndme Columhis ^ fitrum^ Fe^ore Ahdo- 
mhiequc alhis. Dorfur» Ih/eolts aliquot alhi>. Re- 
^^'S^-f fcct{ndarii€ apice nlhnc pHn^ium alhum fu- 
pra ociilos, Rofiri ru^a ohfolcta, CoUum fubtus mi- 
nimc alhum ^ at lero tn fcmina cinereum gula alha. 

70. PROCELLARIA. Roflrum edentulnm , fub- 

comprcfrum : Mandibulis 
sequalibus : fuperiore api- 
ce adunca ; inferiore api- 
ce comprefTo-canalicuIata. 
Nares cylindro fupra bafin 
roftri dccumbente, trun- 
cato. 

Tedes palmati : ungue pofti- 
co leffili absque digito. 

pelagka. i. IP. nigra, uropyglo albo. Faun, fvec, 143. * A^. 

flockh. 1745-./?. 93. t. . . * J^^O-irry^^-^^rrJer^^^ . 

Peterel. Cluj. exot. 368. Will. orn. 306. Damp. 
j Jtin. 3. p. 97. Alh. av. 3. p. 87. t. 92. Edw. av. 

90. t. 90./. l.^y^j. '►^^^^-/Ot^^ . 
Larus minimus, naribus tubulofis. Catesh. car. 3. 

14. t, 14. 9a.<^. '^e./re/^ . 

Procellaria. Briff. av. 6. p. 140. t. 13./. J. 
Rotie. Anderf. ifl. 2, p. SA- .f' i. ^^a<^f. ^^^^ 

Hahitat in alto Oceano. Currit fu^er undas rnaris., 
littora fugiens. Inftante procella ar6le naves 4ppro- 
pinquat ^ unde prtefagia Nautarum. Per anum ^ 
6s trahitur ellychnium quod accenfum alitur pin- 
guedine corporis loco candela infervit Ferroenji' 
hus, Brunn. 11 J. 

Fregata. 2. P, nigra, fubtus alba, pedibus nigris. 

Fregata marina apus , fubtus alba , iuperne njgra. Barr. 
av. 73. 

Hirundo americana. Rochef. it. 134. t. i^f. 

Ha- Procellariae avns pelagka fHHt-t ntc ad contiii^iitis littova confpiduntur , txpofita 
ovmibns procelHs, ~ ' AVES. ANSERES. Proccllana. 

ilalpttat in Oceano, Peljigo. 
Avis paalo minor P. pelagica» aV3 glacialis. 3. P. albicans, dorfo canefcente. Faun. pvec. 144. * 
Mart. aii. Jiockh. 175*9. Gunner. aSi. nidrof. l. p- 
%■ 182. I. Strom. fondm. 231,. Kfy^f. ^^'-c^tn A.y 

Lariis marinus maximus groenlandlcus. ^ jinderf. rJJ, 

173. n. 10. fa^^e ^W^t^ oe^^y^e. . 

Vagellus cornubicnfium. Raj. av. 130. 

Eqvus mariniis. Cluf. aud. 36S. fi^ill. orn. 306. 

Mallc muckc. Martcnf fpft:h. 68. t. N. f. C. 

Proccllaria cincrca. Bri(]\ av. 6. p. 143. 12. /. 2. 

Habitat in Maii glaciali /. intra tropicum ardicum, 
Nidificat tn Gioiilandia, Spitsbcrga. Edit Balanas 
eccijas mortuasvc ; huntines vix mstuit fiudacijfima. 

Nariiim Tuhus conflat unico cylindro bilGculart , nec 
duobus difltndis.^ fufcus in'roflro rufefcente, Cori^ 
pus aibum cum tindara canef enti - fubincarnata , 
dorfo toto magis canefcente. Cauda rotundata., al- 
bicans. Pedes rubri. 

«quino- 4. P. fufca immaculata, roftro flavo, pedibus fufcis. 
dtialis. Stcrna major fufca humile volitans. Broivn. jam, 

482. ffaffr^y^^eKJ^ ^f*^ ' yfrtf ^^ ^c^r^eZ . 

Puffinus capitis b. fpei. Brijj. av. 6. p. 137. 
Avis diomcdta. Redi differt. 1674. Amflel. 
Peteril magna nigra. Edw. av. 89. t. 89. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 

Narium tubus conflat cylindris duobus diflindis /4* 
rallelis. 

capcnfis. S' P- albo fufcoque varia. Amotn. acad. 4. 24Q. Ofl^, 

ittn. 76.^^/7/ ^■tt^iAtK. , 
. j Procellaria nsvia. Brifs. av. 6. p. 146. 

* ' ' ' Damier.' Fewi/I. peruv. 11 1. 

Anas alia indica. Gefn. av. 803. t. 804. /. 2. 
Petcril media maculata. Eduj. av. 90. t. 90. /, 2. 
Habitat ad Cap. b. 8pci ; unde prafagia Naiitarum 
quQ.d C. B. S. apprupinquant. 

Pufiinus. 6. P. corpore fupra nigro , lubtus albo, 'pedibus rufis. 

Bf^-unnich. orn. II 9. * -^^2 '^^^ a.y- ^ Ccf c^e^y , 
Diomcdca avis. Gejn. av. 351. Aldr. om. 3./, 5-7, 
^ 5-9. IVill. orn. 251. Kaj. av. 133. 

^ — O 3 Fu^l^ 214 * AVES. ANSERES. Proccllaria. 

Piifrnuis an-^loram. ///7/. or;i, ifi. Raj. av. 134. 
Edw. av. 3)9. f. 35-9. B-rif. av. 6. 131. Fenn. 

hvit. t. M. 

Stciua doiTo fafco, vcntrc uropygio frontequc albidis. 

B'Oiv». j,Tr}i. 482. 
Aquai lupcrficicm radcus. //-7//. orf^. 25*2. Raj. av. 

Jlabitat in Occano fcptcntrioii;ili , nidlficat uno ovo ;\v 
ii/r. i^nioru/n foraminthus pifcatur toto ciie ncc ante 
vefy^ram ad pullum redit. Rajus; Nidificat in- 
cubdL dorfo inci ynhcns, Strnm. 

Co pus ma^^nitr.dine Culumb,v } fupra nigrum , fubtus 
alhum. Rcmtges primores Rccirices extrQrfum 
ftifiiC^ iy/trnrfum alha. Gen^j tcerulefcentcs. Ro" 
Jirum nigrum. Pcdes nigri rubrtque Jimul. 

71. DIOMEDEA. RoJirumvtQ:iin\: maxilla fuperio. 

re apice adunca ; inferiore 
truncaca. 

Nares ovatcE, patute, prominu- 
' lae, laterales. 

cxulans. i. D. alls penuatis, pedibus aequilibribus tnda£lylis. 

Albatros. Edw. av. 88, t. 88. /ilb. av. 3. p. 76. 
t. 81. Grew. muf. t. 6. /. i. Briff. KV. 6.p, 126. 

Habitat intra tropicos Pelagi zif ad Cap. b. Spei, 
thera altijfime fcandens ; viaitans e Triglis vcUtan^ 
tikus a Coryphjcna exagitatis . /fnt) ./(/ita-^rA^s . 

Statura Pelecani Acfuiii., alis iongijfimis; naribus ova^ 
tis promrnuiis , non vero linearibus ; cauda rotunda- ' 
ta hrevi , nec forfi.cata. Femora denudata. Pedes 
aquilihres. Aice iongijfimee. ^eyo^^-fK .^v.KX)Cy/A 

demerfa. 2. D. alis impennibus, pedibus compedibus tetridadylis : 

di^itis omnibus connexis. 
Pcn_t^ti!n. Laet. arner. 5*1 1. Wiii. orn. 242. 
Pcngiiin pedibas nigris. Edvj. av. 94. /. 94. 
Anlcr ma^cllanicus. Cluf. exot. loi. 
Schciiiicus. Brifj . av. (^^ . < 
Schciiifcas na^vius. BrtfJ'. av. 6. 99. t, 9. 
Hahitat ad Gap. b. Spci. AVES. ANSERES. Diomcdia. Corpui magmtudine Anatis ntajoris. Dorfum fufco- 
■ cinerciim\ fubtHS albnm'^ Linea Uteralis nigricans ^ 
ante peSius arcuata. Caput fubtus fufcum. Jio~ 
Jirum edentulum , bafi jlriatum , apice aduncum y 
fiihtus fifcia alha. faux retrurfum dentata. Na- 
res angujla. Capiflrum nudum pilis rariffimis bre- 
vijfimts adfperfum. Ala impennej^ fa^uamata pen- 
nis minutiffimis fupra fufc*e^ fubtus albo fuffoque 
nebulofce margine poftuo albie. Cauda brevjjjimay 
rotundata., Rc6lricibus circiter 20, fupra ftifcta al- 
ba tcHricum. Pedes compedes tetrada6i\ii ^ palma' 
ti , pollice etiam nntico , fed brevi , rcliquis connexo. 72. PELECANUS. Rojfrum edentnlum, reaum: 

apice adnnco, unguiculato. 
Nares rima obliterata. 
Facies nudiufcula. 
Tedes xquilibres: digitis omni- 
bus quatuor fimul palmatis. 

* Rofiro edenttilo. 
Onocrot. i. P. gula fiiccata. Syfl. nat. 23. 

Ortenta- ct. Onocrotalus. Gefn. dv. 630. Olear. muf t. 13. /. 
lis. I. Brifj'. av. 6. 5-19. 

Pclccaniis. BelL av. 30. 

Onocrotalus f. Peiecanus. Aldr. orn. 3. p. 42. t. 48, 

49. IVill. orn. 1^6. t. 63. Raj. a-O. 121. Marfil. 

danub. 6. t. 35-. Edw. av. 92, /. 92. Bont. jav. 

68. Dodart. mem. 3. p. 189. t. 26. 
ficciden- jS. Onocrotalus f. Pclecanus fufcus. Sloan. jam. 2. 
talis. 322. Raj. av. 191. Bri(f. av. 6. J?. 5-24. 

Onocrotalus americanus. Edw. av. 93. t. 93. 
Onocrotalus pcdibus cceruleis brevioribus , roilro co- 

chleato. Fewill. peruv. iSJ- 
Pelecanus fubfufcus, gula dilicnlili. Brown. jam. 4S0. 
Pelecanus. Foyag. hudf i. p. si. t. i. 
Habitat in Affica, A(ia, (i. in America'. Sacco gu- 

lart aquam fiticulojis puUis adfert ^ ut ettam con^. 

terranei fitim expleant inta^is pullis. Migrat kye^ 

rne in Algyptum. Hajfclq. tt. 
^ Remiges ntgrte, 

O 4 . An ir^ AVES. ANSERES. Pelccanus. 

An americanus 3. fujius ^ ab orientali albo fpccie fuf* 
ficicntcr cijjlinilus'^. 

AquIIus. 2. P. cauda forficata, corpore nJgro, roftro rubro, or- 
bitis nigris. Arnoen. acud. 4. />. 238. * 
Pclccanus Aqailus. Osb. itcr. 292. 
Alcyon major pulla, cauda Lpngiore bifurca. Brozvn. 

Vultur marinus.*^ Feivill. pemv. 107. • 
Rabihorcado. Nicremb. nat.iii. IVilL orn» 306. /. 

77. Raj. /inj. 192. 9aU./a'ryt^^/^ . 
Cari pira. Lait. umer. fjf. 

Man of var. Sloan. jam. i. p. 30. Eduj. av. 309. 
t. 309. 

Avis Rabo focdrdo. Pet. gaz. t. ^4. /. i. IVtlL 
otn. 395-. t. 15-3. letr. anttlL p. i6g. t. 246. 

Frigata. Ra]. av. I^-^. Alb. dv. 3. p. 75-. So. ma/e. 

Habttat in Pelago vitam agens Diomedece exulis cui 
Jimilis longijfime recedens alis amplijfimis implc 
xu fcepe 14 pedum unde placide volat^ (jf adco al- 
te iit fiCpe vix confpiciatur remotijfi^a a contincnte. 

Femina abdomine albo. Mas totus mger , aduitior ca- 
runculis 2 membranaceis cocctneis fub gula. Utris'* 
que Mandibulte fuperioris apex rnuitum adnncus. 

Carbo. 3. P. cauda fotundata, corpore nigro, roftro cdentulo, 
capite fubcriftato. Fn. fvec. 145-. ^aft '^J*^^tr. 
Pelecanus corpore atro, fubtus albicante, redricibus 
quatuordecim. Fn. fvec. 116. Zool. brit. t. J. i. 
Morfex. Gefn. av. 136. J^^l'- ^^^' 3* ?' "^^^' -S^//. 

aV. 32. -^'^- ^^*^ ^ ^ra r>-l^ . ^a^. i^ffr^n^ . 

PhalacrocoraX. Gefn. av. 683., Aldr. orn. 3. p, 267. 

269. BrifJ. av. 6, p. yil. t. ^^. 
Carbo aquaticus. Gefn. av, 136. t. 137. 
Corvus aquaticus. Gefn. av. 35*0. Aldr. orn. 5. p^ 

261. t. 263. Jonfi. av. t, 47. iVili* orn. 248. t. 

63. av. 122. ilf^z^/ ^«««^. 16. t. 36. y//^. 

^zz'. 2. p. 74. bl. jB^^. muf 29. 8. 
iiabitat in Europa; nidificat in altis arboribus. 
JFacics non multum denudata^ fed gu a usque ad oculos 

nuda cin^a arcu flavefcente. Occipftt jubcriflatum. 

Corpus nigrum pennis margine atris ; fubtus nlgriurn. 

Cauda longior laxiorque qttam in reliquis aaiiaticis^ 

totundata reBricibus Xly. Femorum macula exte- 

ner alba ni^ro fun^apa% AVES. ANSERES. Pelecaiius. 117 

* * Martdibulis ferratij, 

Gracu- 4. P. cauda rotundata, corporc nigro, fubtus fufco, re* 
lus. dricibus duodecim, rollro ^dentulo. F-a. Ivec. 146.. 

PhalacrQCorax miiior. BrijJ\ av. 6. p, 5-16. 
Gracalus palmipes arillotelis 1' Corvus aquaticus mi- 

nor. Alar. orn. 3. p. 272. t. 273. IVtil. orje. 249. 

t. 63. Rai. av. 123. w. 4. ^fij . . 
Corvus aquaticns. Alh. av. 1. p. 74. /. Sl. 
Cormoran. Dodart. memb. /^. p. 213. t^^^i- 
Habitat tn ^iivopx marinis. ' -^e /7e/i'/ (^or^m^rratt^ 
Affinis rnaxirne P. CarbofiiSy fed minor ^ Cauda bre- 

viore^ Roftro apice mir.us incnrvato Occipite fJO'd 

cnfiato. Aliqui ejus ferninam exijiirnant. 

Ballanus. P- cauda cunciformi , corpore albo, roitro ferrato, rc- 
migibusque primoribus nigris, facie cairulea. Fa^^n. 

Anfer BafTanus i. fcoticus. Gefn. av. 163. Aldr. 

orn. p. 162. l-Fill. orn. 247. /. 63. Sibb.ftnt. 

1. p.' z. t. g. f. 2. Alb. av. i. p. f^f^. t. 86. 
Sula hojeri. Cluf. exot. 367. IVill. orn. 249, Raj. 

av. 123. n. f. .xfkWv vot ferxy^ . 

Sula Baffana. Bri^, av. S- P- f^S- >f4- Strom. 

fmdm. 233. 9a^. v^7^ /Sffiv/ai^^ 
Soland. Goofe. Zool. hrit. t. J. In * defcr. opt. 
Habitat in Pelago feptentrionali, vix approqjunquans 

littora .per 2 milliaria', indicat Halecum adve-dtJim ^ 

quem fequitur Gentlcman f. Jaen vo» Gent diaa'. 
Infula Scotia Baffe, menfe fiorefcentut hujus nidis totd 

infirata., ut vix pedem ponere li:eat , tantaque copi.^ 

fupervftlitantium ut nubium infiar coelum auferat ; 

tantusque clamor ut alloquentes vix auaiantur . Harv. 

exercit. animal. ll. FulH primi annt fufci punilis 

albis trigonis. Ovum unicurn ponit. 
Corpus aibum. Remiges prtmores ^ parvte teiirices 

plurimum nigr^. Rofirum faux faciesque nuda 

ccerulea. Linea pone oris angulos nigra , nuda^ 

Pifcator. 6. P. cauda cuneiforml, roftro ferrato, corpore albo, re- 
migibus omnibus facieque nigris. Arnosn. acad. 4. 
p. 239. femina. 

Diomedea pifoatoria femina. Osif. it, S6. 

Sula candida. Brijj'. av. 6. p. foi. 

^ S Ha- ii5 AVES. ANSERES. Pclecanus. 

H.ibitat in India utr/tqne ^ Europa; forte hjf c ^ qtat 
anntil) ^rieo collo ctt cuynpofito ptfcantur chi/2eHfcj. 

J[Li/^Jibfi/ii fiipcrior vcrffts bajin margiyje quaji dente 
utriKquc -mntilata. Nares claufce. Faciej f orbitce 
in rnea cxfucata nigra fnnt zitrum in vivis rubra 
uti Brij/onius me latct. 

Sula. 7. P. cauda cuiiciformi, corporc albido, roftro dcntato, 
remigibns primoribiis apicc iiigricantibus , facie rubra. 

Ancthxus njaior nicllinus, fubtus albidus, roltro fer- 
rato. Ih ovjn. jam. . /fy^^/. /SoaaV . 

Anfcri ballano congencr fufca avis. Sfo m. jam. 2. f, 
322. t. 271. /. 2. lia]. av. 291. n. 6. 

Sula. Brifs. av. 6. p. 495-. ^ 7^0tc . 

Booby. Catcsb. car. 87. ^. 87. 

Habitat in Pclago indico 

Baffano dimidio minor . Facics nuda^ rubra. Pedes 
rubri. Mandibula fuperior magis apicc adunca. lie- 
miges non tantum primorcs ^ fed ^ fecundarice ex- 
trorfum nigricantes. Rcdricesque apice fujcefcentes. 

l ibcr» S. P. cauda cuneiformi, roflro ferraro, corpore fufce- 
(ccnie , remigibus omnibus nigricantibus , facie rubra. 

Sula fufca. Brtfs. av. 6. p. 499. /, 43. /. i. 

Anfeii balfano congener cinereo - albus. Sloan. jam. 
I. p. 31. t. 6. f. I. Raj. av. 191. n. 5. 

Fiber marinns, roftro acutiflimo adunco ferrato. Fe- 
Wili. peruv. 98. ' 

Habitat tn Oceano , Africano, Americano. 

Corpuj cinereo' fufcum. Uropygium album. 

73. PLOTUS, Rojlrum reftum, acuminaturri, den- 
ticulatum. 
Facies teSta. 

Tedes palmati omnibus digitis con- 
nexis. 

Anhinga. i. Plotus. 

Anhinga. Marcgr. braf. 218. U^ilL orn. 1^0. t. 72. 
Ra]. av. 124. n. 7. Brifj. av. 6. p. ^yj.-f^ 

Habitat in Ainerlca au/irali ; more Serpenturn contra- 
6io prius longiQre coilo ejaculatur rofirum in Pif es. AVES. ANSERES. Phaeton.. ' 119 Collum lo'/igum. Pedes breves digitis omnibus coft- 
nexts. Ca^^ut tonientofum phtmis mimtttffimis. 

74. PHAETON. Rojirtim culcratum, re£l:um, a- 

cuminatum, Fauce pone ro- 

ftrum hiante. 

Nares oblong^^. 

^ Tjigitus pofticus antrorfum verfus. 

• 

«thcrcus. I, P. rcdricibus dnabus longifTimis, roftro ferrato, pedi- 
bu$ jsquilib. ibus : digiro puftico connexo. 

Avis tropicorum. Caiesb. car. 3. v. 14. t. 14. Kaj, 
av. 191. n. 4.^ 123. n. 6. // /7/. orn. 2^0. t. 76. 
Edw. av. 149. t» 149. /. I. Sloan. jam. i, p. 22,. 
Kalm. iter. 1. p. 149. Osb. iter. 291, Tetr. an- 
till. 1. p. 276. t. 246. fiorcfcvs-^t ^^v .%yXf^^. 

Avis Rabos forcados. Aldr. orn. l. 20. ^44. 

Larus leucomelanus , cauda longiflima bipenni. BewilL 

peru"j. 116. 
Lepturus. BrifJ^ mv. 6. p. 489. t. 24. /. i. 
Lepturus candidus. Brifs. av. 6. p. 485*. t. 42. /. 2. 

Lepturus fulvus. Brif<. av- 6. p. 48 9. 

Habttat in Pelago inter tropicas. Osbeck. Unde pra- ' 
fagia Nautarum , quod Indias intrarunt. 

Magnitudo alba.,fupra lineis nigricantibus w/i^ 
dul^ta tota\ fubtus immaculata. Fafcia nigra per 
oculoj. Rollrnm fangvineum compreffum ^ reaius 
quam P. Pifcatoris , margine retrorfum fcrratum. 
Pedes palltdi., extrorfum nigri ^ digito cjuarto etiam 
membrana aff^.xo. Remiges amnes fubtus albce : pri- 
mores fupra latere exteriore nigrtc; fecundaria fu~ 
pra linea longitudinali nigra. Rechices a/b.c in cau~ 
da cuneifurmi , verfus apicem lineola fubfagittata fw 
fca; omnej fupra rachi nivea, 

dcmcrfus. 2. P. alis impennibus, pcdibus compedibus: digito poili- ' 
co diftincto. 
Penguin. Edw. av^. 49. /. 49. 
Catarrades. Bri(f. av. 6. p. 102. 
Hcibitat ad Tropicum Capricorni. 

Rofirura Pedej rubri. Digitus pofiicus antrorfum 
V verfus. Nares lineares. 

75- CO- 220 AVES. ANSERES. Colymbus. 

75. COLYAIBUS. Rojlrum edjnnilum, rubiilatum, 

1'cchim, acuminatum. 
Faux dcnciua. 

Nares lincarcs, ad bafin rofiri. 
'Fcdes compcdes. 

Gryllc. I. C. pedibus palmatis tiidac^lylis , corporc atro, tedlrici- 
bus aiariim -.110:5 F». jvec. 148. 
Columba^roenhindica. iMnri. fpicih. 5-6. /. L. f. B. 
\ IVtlL or» 1^-^. lirij. av. 121. //. 0. Alh. av. 2. 

p. 73. SS. Edw. av. 5-0. /. fO. AijJcrf. ijl. 1. 
p. f4. /. I. Grnnj. ail. fjidrof. I. ^jS. t. 4. 
Zoi^/. //. //. 4. 

Uria minor nigra. Brij'. av. 6. p. 76. 
Uria minor llriata. Brjfj^ av. 6. p. 78. 
T^iitc. Stro/n. fo^cim, 25"8. 

Httbitat intra circiilum ardicum Del in fummo arcloo, 

ymdUj alts TQ'itan(. 
' Roltrum c^* Pedes ISj Fatix fa>7guinea. Fcminx"^tJ- 
dorncri albnm. Puilus primo anno adfperfui macHiis 
alhis Cff nigris. Hyeme canejcit avij capite^ cj!- 
lo ^ ayitcrioreque dorfo. 

Troile. 2. C. pedibus palmatis tridadlylls, corpore iiigro, peClo- 
rc abdomineque niveo, remigibus fccundariis apice 
albis. Faun. fvec. 149. * ASl. hoini^ Brunn. 
orn. loS. y^^J • f^^Y^-r ^uoc-^e tyi^o^, 

Uria. Brifs. av. 6. p. 70. 6. f. i. 

Lomvia. CluJ. exot. 3^7. Wtll. orn. 244. t. 6f. 

Raj. av. 120. 
Guiilemot. Aib. av. i. p.^^c. t. 84. Edvj. av. 35-9. 
* 5S9' /• I- ^ool. brit. t. H. H. 3. 
Lumme. M^^rt. jpitsb, ' ^y. t. M. f. J, 
Habitat ad ^ intra circulum arflicum. 

fepten- 3. pedibus palmatis tetradadylis, collo fnbtus macuU 
frionalis. fcatiformi ferri"!ginea. ^'^i^. ^vt^i ry^.^ . . 

Colymbus Lumme corpore fupra nigricante, fubtus al- 

bo, collo anticc ferrugineo. Brunn. orn. 132. 
Colymbus ardtcns collo rufo. Gunner. aB. nidrcf. 
1. p. 244. t. 2. /. 2. 

(>o- 

Col^mbi ncjHCWt jjtteicre, at citi^Jme fn^ra a^uam ammit , zgregie nnna-.itur. AVES. ANSERES. Colymbus. 221 

Colymbus caudat^js , gutture nigro. Edw. ai. 97. 

Colymbus araicus. Strom. ymdm. i. )>. 143. 
Alcrgus gutture rubro. Brtfs. av. 6. p. 11 1. 11. 

Hahitat ra Europx borealis lacuhus : Mas off FemiKa 
individzii focii. Nidificant in ipfo littore ahsque ar" 
te.- Ova 2, altero fubglobofo\ natant velociter^ cur- 
fitant ocyffime fupra undas urinantur (ig^ygi^ pra^ 
fagiendo tempeliates, volitant mifereque clamttant. 

^orpiis fupra fkfcum pundis minutis albis. Collum 
fupra lineolis nlbidis'^ fubtus macula fcutiformi fer- 
ruginea immaculata , a jugulo ad gulam extenfa. 

ardicus. 4- pedibus -palmatis tctradadylis , capite cano, collo 

fubtus atro- violaceo: tafcia alba iuterrupta. ^ori^i . 
Colymbus arBictis. Fn. fvec. 1^0. * It. gotl. 341. * 
Colymbus arHicus capite colloque cincreis , gurture 

nigro - violaceo, dorfo nigro maculis quadrangulari- 

bus albis. Brunn. Qvn. 133. 
Colymbus ar6ticus Lummc. IVill. orn, 2J9. t. 62. 

Ra'u av. 125-. n. 1 . ^iit^aS 'p€fi^^ai^^,'> /ff ^3 ^ 
Colymbus ardicus Hymber. Gunner. a^. nidrof i. 

p. 240. t. 2. /. I. 
Lumme. Worm. mnf. 304. t. Muf haffn. i. 

f. 2. ». 2. t. I. n. 2. 
Mergus gutture nigro. Briff. av. 6. p. 115'. n. 4. 
Hirundinis aquaticae fpecies exotica. Bejl. muf 31. 

Habitat in Enropae borealis lacubus mnri. Rujlici 
nojirates praccdentis femincm Jlatuunt. 

Caput canum. Collum fupra canum immnculatum ; 
fubtus a gula ad medium atro- violaceum : fafcia gu- 
lari alba interrupta. Dorfam nigrum fafciis inter- 
ruptis f macnlii albis quadratis. Alarum tedrices 
filho pun6lata. Roftrum omnino antecedentis. 

glacialis. 5"- C. pedibus palmatis tetrada£l:y.Iis capite colloque ni- 
gro-violace.o , fafcia gulae cervicisque alb^a interrupta. 

Colymbus torquatus capite colloque nigro - virefcenti- 
bus, medio colH torque ex albo nigroqwe, 4orfo 
maculis quadratis albis. Brunn. orn. 134. 

Colymbus maximus ferroenfis f. ardlicus. . Cluf. exot. 
102. Worm. muf 303. Nieremh, nat. 216. 221 AVES. ANSERE5. Colymbus. 

Colymbus imximus ftcUatus. Sibb. fcct. 2. p. 20. t. 
i-s.f I. 

Mcrgi:s maximus farrciilis. IVill. orn. 25-9. Raj. av. 
iiy. «.4. Alb. av. 3. p. 39. t. 93. Edw. av. 
146. t. 146. 

Mcrgus major nicvius. Lrifs. av. 6. p. 120. t. 11. 
f 1. 

Habttat tn Mari ar£lico. 

Mujor duplo diiuhus pracedentibus. Roftrum palli' 
dum.^ duplo altius. Caput ^ Collum atro-viola- 
cea. Gula fafcia alua intcrrupta. Cervix in mcdio 
fafcta aiba lata ., antice non coiens. Dorfum nigrum 
maculis qHaarutis aibis. Alarum teihices pundis 
aihis. 

Immcr^r 6. C. pcdibus palmatis tetradadlylis , corpore fupra nigri- 
caiite albo undulato, fubtus toto albo. Brunn. orn. 
129. 

Colymbus Imber f. Immer. Gunner. a^. nidr. i. p. 
246. t. 13. Strom. fmdr/i. i. p. 236, 
. y\ Habitat in Oceano glaciali; an praecedentis varietas\ 

Corpus fupra nigricans marginibus pennarum albis ; 
Subtus aibum fafcia nigra inter femora., uti tres prce-' 
cedentes. 

criftatui. 7. C. pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro , remigi- 
bus fecundariis albis. Fn. fvec. 15-1. * 
Colymbus major criftatus f. cornutus. Gefn. av. 139. 
Aldr. orn. 3. p. 25-3. t. i^S- ^^'^^' ^^^- ^SJ- 
61. Raj. av. 124. ' Marjii. danub. §0. t. 38. Alb. 
av. 1. p. 71. t. Sl. /^^^ .'^^^/ 

Colymbus cornatus. Briff. av. 6. p. 45-. t. S- /• i. 
Colymbus major fecundus. Aidr. orn. 3. p. isi. 
Mergus alius, in lacu tigurino. Gefn.av. 138.^.139. 
Ardea exotica aurita. Pet. gaz. 68. t. 43. /. 2. 
Avis cucftllatae exoticx admiranda fpecies. Bejl. muf. 

Habitat in Europa. /^<Jr(? :f Kt ^v.X^ffl . 

auritus. 8. C. pedibus lobatis, capite nigro, auribus criftato-fer- 
rugineis. fn. fvec. 15-2. *. 
Colymbus f. Podiceps minor. IVill. orn. 25-8. /. 61. 
Siam. jam. 1, pi ^zi. t. 271^/. i. Kaj. av. 125-. AVES. ANSERES. Golymbus. .^123 

Marf, danub. 82. t. 39. j^lb. av. l. p. J.O. t Jj^y^^ 
Edw. av. 145. t. Hf. ^ 96. /. 96. (^■^^^•^i,f^f%^ 
Colymbus minor. /fMr. orn. 3. /^. i^^S.i^-MH^. ^A^tr^yU, 
Colymbus cornurus minor. Brijf. av. 6. p. -^o. 
Trapazorola f. Mergalus. Gcfn. av. 140. 
i3. Colymbus amitus. Brifj. av. 6. p. 5-4. jE</u;. av. 
96. 96. 

Merguli genus alterum. Gefa. av. 141. 
y. Colymbus fluviatilis. Bri£'. av. 6. p. 59. , . 
Colymbus parvus. BelL av. 38. yf/^j.' -ch<'<.^^ 
Colymbus minor bcUonii. Aldr. orn. 3. 2^7. t. 
25-8. 

Colymbus vel Urinatrix. Gefn. av. 128. 
Mergus parvus fluviatilis. Gefn. av. 141. 
Urinatricum tertium genus. Jldr. om. 3. p. 2,5-7. 
Habitat in fummis Europae ^ Americse Idcubus ^ at 

Nidum natantem co'nfictt inter arundines. 
Avis mire variat atate tempore anni fexu. 

9. C. pedibus lobatis, capite laevi, macula alarum alba. 
-Colymbus major lacus lemmi. Edw. av. t. 360. /. 2. 
Habitat in Europa aujlrali. , ^nj . Cof^,^a*^ ff^e-^-e^ 
Corpus fupra nigrum.^ fubfus album. Macula alarum 

lata.^ alba. Linea nigra inter oculos roflrum. 
Palpebra inferior lutea. . f-^e^t^ 

10. C. pedibus lobatis, capite lcevi, corpore fubtus eon- 
fertim maculato. 

Colymbus fluviatilis dominicenfls. Brifs. av. 6. p, 64. 
■ t. s, /.2. 
Habitat Dominica. 

Podiccps. II. C. pedibus lobatis, corporc fufco, roftro fafcia fes- 
quialtera. 

Podiceps minor roftro vario. Catesb. car. i. /. 91. 
t. 91. 

Colymbus fluviatilis carolinenlis. Brifs. av. 6. p. -63. 
Habitat in America feptentrionali. 76. lA- 224 AVES. ANSERES. Larus. 76. LARUS. Rojlrum edentulnm, reQnm, cnltra- 
tum, apice fiibadunco : Mandibula 
inferior infra apicem gibba. 
Nares lineares, antice latiores , in 
medio roftri fitx. 

Riffa. I. L. albus^ dorfo cano, reftricibus albis totis , pedibus 

trida^lylis. Brunnich. orn. 140. 
Hiihttat fnb Ardoo ^ in Iflandia, Chriftiansoe. 
Loco digiti poftici gibbofitas exigua. Roflrum flavum, 

Cauda tota alba, 

tridafty- 2. L. albicans, 'dorfo canefcentc, reftricum apicibus cx- 
lus. cepto extimo nigris, pedibus tridadhlis. Fn. fvec. 

15-7. Pe>7n. brit. L. -^. /f-fx.j . ^^f^^fe-K- Me^ . 
Laius hybernus. Alb. av. 2. f. 80. t. 87. 
Larus cinereus. Bell. av. '- ~ Raj. av. 128. ». 4. 
Larus fufcus f. hybernus. IVili, orn. 266. 66. Raj, 

av. 130. n. 14. Zool. brit. t. P. P. 3. 
Gavia hyberna. BriU'. av. 6. p. 189. 
Habitat in Europa feptentrionali. 
Femora denudata.^ virefcentia, Pollex obfoletus ^ mu^ 

ticuf. f<^> ^ opc^^* i?^'<^v€.nr . 

canus. 3. L. albus, dorfo cano. Fn: fvec. 15-3. ^ Xof?^^c^ . 
Larus albus. Alh. av. 2. p. 77. t. 84. 
Larus cinereus minor. Aldr. orn. 3. p. 73. t. 75*. 

U^ill. orn. 268, y^y^^ • C^f^f^fi^i^ ^J^^ ' 
Gavia cinerea. Brif. av. 6. p. lyf. t. 16. /. i. 
Habitat in Europa. 
Roftrum flavum. Pedes fulvi. 

cinera- 4. L. albus, dorfo cano , macuk pone oculos fufca. 
irius. Gavia cinerea minor. Brifs. av. 6. p. 178. t. 17, /. 

. . Larus cinereus major. Aldr. om, 3. 72. t. 74. 

L-arus albus major. IVill. orn. 26A. t. 129. 9. 
Larus marinus albus. Gefn. av. 5-89. 
Habitat in Europa. 

Diff^^t4- a L' cano imprimis macula inter oculos 
attres fufca. 

5'. L. PuIU ptw-i c-nni plermnque in Ins gYifei funt; unde fpecici facilis multiplicatio^ 
' jLari agitati evomunt vel explodimt ingeftmn cihnm. AVES. ANSERES. Larus. nsevius. S' albiis, dorfo cin^reo, reflricibus apIcQ nlgris. 

Gavia cinerea nsevia. Brijf, av. 6. p. iS^.f. 17. /.z. 
Larus albo cinereus , torque cinereo. ylUr. orn, 3. j;^ 

73- 77- ^^^^^^- '^^^' 2-66. t. 66. 
Larus cinercus major. ^f//. (^v, Sf, .^<?r/. 

p. 86. i^. 41. 
Habitat in Mari Europaeo. ^ 

Koftrum mgrum. Fedes plivac^i, P^nna extima r^* 
^ricum tota alha eft. 

marinus. 6. L. albus, dorfo mgro. It, gottl. It, w:got, 

1^6. Fn. fvec. iSS' ^"^- 9ff2^^^ Pv^^ _ 
■ Larus ingens marlnus. Cluf, exot, 104. Alb, av, 3, 
p. 89. t. 94. >>*^/'<^i^»'/'^ t/W^lJ^ ^^J±^ ' 

Larus maximus ex albo & nigro varius, WilU orv*.^ 

261. Raj. av. izy. Zool. brit. t, X. ?^<7 /^rl 
Larus niger. Briff, av. 6. p, lyS. j-^a/Ur^ ga^^^n_ 
Hdbitat tn Europa. 

Magnitudo Anferis, Rcmiges <iftc$ albo, Roftruffli 
Pedesque ruhri, 

fufcus, 7. L. albus, dorfo fufco. Fn. fvec, 15*4. * 

Larus cinereus maximus. IVill. orn. 262. Raj, av, 

127. n. 2, Marf dan, f. p. 84. ^.40. 
Larus grifens. Brijf. av. 6. p. i6i, J^fy.y^^r^i^ri 
Habitat in Europa. ^*»^. ^aV^ 
Roftrum Pedesque flavi. Atricilla. 8. L- albus, capite nlgricante, roflro rubrp, pedibus nigr{s. 

Larus cinereus major baltncri. FVilL orn, 263. liaj» 

av. 129. n. % . -^f^j ■ -^^^ ^ ^tc^ . <fy ^iirf^. 
Gavia ridibunda. Brifs, av, 6. p. 192, t, 18. /. j, 
Larus major. Catesb. car. i. p. §9. t. 89, 
Hahitat in America , Europ^. e^^r-^!^ 
Roftrum fanguineum, Pedes nigri. Cp:pus cinereHm^ 

fubtUS alltim, P-te^c^e, ^ -yau^^c^ ridibun- 
dus. 9. L. albidu£, capite nigricante, roflro pedibusque rub^ris, 
Larus cinereus ornithologi. Will. grn. 264. <56. 

Raj. av. 128. n. f. 
Larus capite fufco. Alh. av. 3^ /^«"7^. t, 8(5. 
Gavia ridibunda phoenicopos. BriJJ.^^av, 6. 196. 
Cephus turncri. Gefn, av. 249, 
Hahitat in Mari Europaso. 
cachimQS (fmuUtur. 

P je. L. AVES. ANSERES. Larus. 
pirafiti- lo. L. redlricibus duabus intermediis longiffifnis. Faun. 

CUS. /"^'(C. 15-6. * Jy/^a-r/ifnyC^c ■ 

Stcrna redtricibus maximis nigris. It.wgoth. A^, 

S/ockb. 175-3. P' 2,91. ^^'^ - '^>vX^ 'c ■ 
Larus lubfulcus major, vertice nigro, ventrc albido, 

rcdtiicibus intcrmediis longiffimis. Browyj. jam. 482. 
Stcrcorarius longicaudatus. Brifs. av. 6. p. 15- 5-. 1^0, 
Avis norvcgica Kyufta. Oc/. muf. i. f. 11. ». 20. 
' Trucn f Fur. Barth. a£i. i. 91. 

Coprothcrcs. Raj. av. 127. 2. Martenf. fpitz. 

63. L./. />. f^^^ro^TsAr^- y^^. x^r . 
Avis ardlica. E^^w. /z-y. 148. t. 148. 
Hahttut tnira tropicum Cancri : Europse, Americ» , 

Afiaj. 

Tifcaturtx inepta ipfa agitat congeneres ^ ut vomitu qh 

iis ejeciurn ciburn arripiat. 
Rachij remigum reBricumque imprimis Jubtus niven, 

Catarra- 11. L. grifefcens, remigibus re^lricibusque bafi albis, cau- 
£lcs. da fubxquali. y>^*^-j . J/^Ka^ . 

Catharada Skua corpore fupra e fufco lutcoque longi- 

tudinalitcr maculato , macula alari alba , abdomi- 

ne pallide lutefcentc immaculato, caudt fubaequali. 

Brunnich. orn. 125". * '^y^r^co-K^ti-e y£x.ye^ , 

Catarra61:es. Gefn. av. 2^6. Aldr. orn. 3, p. 84. 

IVill. orn. 265". t. 67. Raj. av. 129. 
Catarrades nofter. JVill. orn. z6f. Raj. av. 128. 

Sibb. fcot. 2. p, 20. t. 14. /.-2. 
Larus fufcus. Briff. av. 6. p. 165-. Alb. av. z. p. 

Skua hoyeri. Cluf. exot. 369. Barth. a6i. i. p. 91. 
Raj. av. 128 

Avis ardtica femina. Edw. av. 149. t. 149. /. 2. 

Habitat circa polum arfticum. a D. Brunnichio. 

Roflrum cerd ultra medium teHum in Catarrade J<f 
parafitico fed nares utr<eque pervia ^ perfpicua^ 
ut in Laris. Magnitudo Anferis f. pmcedentis du» 
pla. Remiges omnes bafi alba uti ^ Redricey. 
Corpus Jcolopacimnk. Abdomen totum tefiaceum.^ 
immaculatum . 9 

77. STER. AVES. ANSERES. Sterna. 127 

^7. STERNA. RoJIrum edentukim, fubiilatum, 

fubreftum, acutum, compres- 
(lufculum. 
Nares lineares, ad bafin roftri fitae. 

(lolida. I. S. caiida cnneiformi, corpore nigro, fronte albicante, 
fuperciliis atris. Amoen. acad. 4. Z40. 
Hirundo marina major, capitc albo. Sloa?i, jarn. i, p, 

31. t. 6. f. 2. Catesb, car. l. />. 88. t. 88. 
AntEthetus minor fafcus, vertice cinereo^ roftro. gla" 

Larus gavia fufca. BriQ'. av. 6. p, 109. t. 18. /. 2. 
Pafler ilultus. Nieremb. nat. 207, orn^ 297. 

Jiabitat in Americae Pelago , vix homines adventan" 

tes metnens. 
Rojlrum Pedesque nigri. 

Hirundo. 2. S. cauda forficata: raftricibus duabus extimis albo ni— 
groque dimidiatis. faun. fvec. i^S. * Pgnn. brit. 

Sterna. Gefn. av. f:^. Aldr. orn.~^. p. l^. Jonfl^ 

• aV. 130. /. 46. 9aA.<^«i ^rayt^ ^er-Of^^e^f ^ 

Sterna major. Brifs. av. 6. p. 203. t. 19, f, i, 
Hirundo marina major. Raj. av. 191. n. 7. 
.Hiruudo marina. J^^^ilJ. orn. 268. t. 6 8, 

131. y^/t'. ^^x». 2. p, 79. 90. 
Larus albicans. Marf. dan. 88. t, 42. 

Habitat in Europa. Mas ^ Ftmina indi(folubiUs fg^ 
^ fii mon^gami. 

Pileus niger a roftro ad nucham. Roftrum Pedesjuc 
rubri. 

nigra. 3. S. caud^i fubforficata, corpore cano, capite roftroqu« 

nigro, pedibus rubris. Fn. fvec. IS9- * 
Sterna fufca. Ra]. av, 131. p/^o^^Af^,^^ ^ 
Hirund'v marina minor. Alh- av. %. p. 82. t. 89, 
Larus cineieus minor. Aldr. orn. 3. p, 71. iVilL 

orn. 26f. 

Habitat in Europa ; vivit in focietats. 
Roftrum Pedesque rubri. 2i8 AVES. ANSERES. Sterna. 

minuta. 4. S. cauda forficata, corpore albo, dorfo cano, frontc 

fuperciliisque albis. , r// ^7 . -^^r/^ ^cr-yv . 

Larus pifcator. Gefn. av. 5-87. t. ySS. Aldr. orn. 3. 
80. t. 79. Jonji. av. t. 46. IVill. orn. 269. 
68. Ra;i. av. 131. w. 2. 

Habttat tn Europa aullraliore. D. D. Krar/ier. 

Magnltudo mintma.^ vtx Hirundinis domejltde. Caput 
ftleo nigro; fronte alba bifida., unds lohus albedinis u- 
trinque fupra oculos. Dorfum cinereum. Alba funt 
Peaus^ Abdomen^ Collum^ue fubtus ^ Caudaque bifi* 
da. Rodrum Pcdesquc rubri. 

nxvia.' 5. S. cauda emarginata, corpore variegato, macula au- 
rium nigra. 

Stcrna nxvia.. Briff. av. 6. p. ai6. t. 20. / z. 

Rallus lariformis. Syfi. nat. 10. p. 15-3. 

Larus ciuereus filfipes, roftro 6c pedibus rufefcentibus. 

Marf dein. p. 92. t. 44. 
Larus lifllpes. Jlb. av. 2. p. JS- 
-Habitat in Europa auflri^iore. 
Rofirum nigricans. Pedes virefcentes» 

fufcata. 6. S. cauda emarginata, corpore nigrieante immaculato, 
^ pedibus rubrls, roftro fufco. 
Sterna fufca. Bri£, ^v. 6. j). 220. t, zi, f. i. 
Habitat in Dominicenfi, 

fifijpes* 7. S. cauda emarginata, corpore nigro, dorfo clnereo, 
abdomine albo, pedibus rubicundis. 
\ 5terna nigra. Brifs. av. 6. f. 211. /. 20. /. i. 

Larus nigef. Gefn. av. 5*58. Aldr. orn. 3. p. 81. 

hJ^ill. orn. 269. t. 68. Raj. av, l^i. ^ 
Larus niger fidipes. Jldr. orn. 3. p. 82. ^ 270. t, 

68. orn. 270. Raj. av. 132. 

Habitat in Europa aujlraliore. 

Pedes magis fijfi , minusciue palmati ^ quam in reliquis. 

78. RYNCHOPS. Rojtrum reaum: mandibula fu- 

periore multo breviore; infe- 
riore apice truncata. nigra. i. R. nigricans, fubtus alba, roftro bafi rubro. Ryg- .,AVES. ANSERE5. Rynchops. ' 219 

Rygchopralia dorfo nigro, ventre albo. Barr, av. 20. 

Brzjj\ av. 6. p, 223. t. 21. /. 2. 
Larus major, roftro mxquali. <^^^' car. i. />. 90- 

90. /i>oriy«^^^<' /T^. ?^XXyr . 
Plotus roftro conico inacquali. KWr^. av. 142. 
Avis carolina, rolho cultriformi. Pct. gaz. t, 76. 
' /. 2. mtii'. ^^\. 

Avis maderafp. major^ novaculae facic. Raj. av. 194. 

Habita/l/ kmcnc^: Volando aqua fuperficiem radit ^ 
cx illa infefta ptfciculosque , mandtbula tnScnore /»- 
trodu^a^ cxtrabtt; vidtitat etiam Conchiliis. 

2. R, fulva, loflto nigro. f 
Ryngchopfilia fulva, roftro nigro. Barr. av. 20. 
Hnhttat f/2 Amcrica. 
Varictai forte pracedentis. Brijf. 
Ginus froxima affinitate Laris jtinaum. IV. GRAL- »30 A^'ES. GRALL^. rhoenicopteru». 

IV. G R A L L iE. 

rum fuhnlindricum , obtufiufculum. 
Lin^ua intcgra, cnrnofL 
Femora fupra genua dcnudata, 

79. PHOENICOPTERUS. Roftrum denndatnm, 

infrjtto-incurvacum, 
dcncicularum'. 

Nojrs lincarc.'^. 
"Pedcs palmati, tccra- 
daeiyli. 

ruber. 1. P. rubcr, remigibuS nlgris. 

Phopiiicoptcrus. Bell. av. 199. Gefn. av. 689. f, 
690. y^/./r. orn. 3. p. 319. t. 321, 322. //-^/7/. orn. 
360. t. 60. /iaj. av. 190 C5' 117. Tetr. itin. 300. 
Worm. muf. 200. Grciv. muf. 67. y. iy/o/?;/. 
7W. 2. p. 321. A'?. 35-0. p. 5-23. ^t-^. w///. 

I. p. 123. 67. /. I. Catesh. car. 1. />. 73. 73, 
74. y^//». av. 2. 71, /. 77. Briff. av. 6. p. 5-32. 
f . 47. / I . /^orf^s^c^ /fsf . X^/V . 

Hahitat in Africa, Amcrica, rarius Eutopa. Dum 
edat collum ita contorquet ut mandihulce fuperioris 
dorfum planum terrarn attingat caputque utfinque 
motitat (jf fic ctbum arripit. Niuum flruit in w 
quis fuper rupes , ut pedes dum incubat exfertos ha- 
heat ^ uno 'in uno /atere altero in altero. Dat mi* 
hi pennti rubens nomen fed lingua gulofis : Apicio ^ 
Caligulte^ Vitellio., Heliogabalo expetita fnit tc 
' Jluntibus Plinio., Alartiali Svetonio ^ Lampridio. 

Colores variant fecundum atateS. Roftrum anferi-^ 
num.^ ctite veflitum^ incarnatum aptce nigro. Man- 
dibula Supcrior angufiior antice plana.^ incurva^ 
utriy/que marginata. M. ilircrior in medio triplo 
Litior ^ fed canaliculato-comprelja refpondens fuPerio^ 
riy apice fuhtus plicata utrinque fulcis fex. Margo 
ittriuj^ue lametlato-denticulatr.s. Medium inter An~ 
feres :J Grallas., Jt quis dd praccdentem ordinem 
referaty farpe non errat. 

>8o. PLA- AVES. GRALL^. Platalca. 80. PLATALEA. Rofi rum phniuCculum: apice di- 

latato, orbicLilaco, plano. 
Tedes tetradaftyli, (emipalmati. 

Lcuco- I. P. corporealbo, gulanigra, occipitc fubcrillato. Mm/, 
rodia. /^^^. fr. l. p. 16. * /3ora , . 

Anas roftro plano, apice dilatato rotuiidatoque. Faun. 

fvec. 160. * Tr/t^^^( -^V- ^/»<^^>»-^<'^. 
Platea f. PclcGamis. Gefn. av. 6()6. Jonfl. av. 1C3. t. 
.46. IVill. orn. 1X1. t. fl. Knj. av. lOi. i^^orm, 
muf I. / 2. /. II. /. 10. Marfil. dan. 5-. f, 28. 
t. 12. Briff. av. s- p- 3S2., 
Leucorodias. /Ildr. «rn. l. 20. c. 13. Aldr. orn. 3. 

f. 384. t. 385-. f^/'^. ^iEcv^^rVr- J^/iaf/^^Xt. , 

Platina f. Cochlearia. »2«/. 23. t, 13. /. 4. 

Bejl. muf. t. 9. /. 4. 
Albareola. Alb. av, 2. p. 61. t. 66, 
Habitat in Europa, nidtficat in Arboribus nitiffimis. 
Roltrum Pcdes ni^ri. PenTja occipitis eUngat(i in 

criftam. Orbitcc oculorum ^ ^ula nuda nigra, 

Ajaja. 2. P. corpore fanguineo. 

Platca rofea. Briff. av, f. p. 35-6. t. 30. 
Platea incarnata. Sloan^ jam. 1. p. 316. Raj. av. 1S9. 
n. f. 

Platea brafilienlis Ajaja dicla. Marcgr. braf. 204. Raj. 
av. 102. IVilL orn. 213. 
0. Tlauhquechul f. Platea mexicana. Hern. m$x. 49. 
Raj. av. 102. IVill. orn. 213. 
Avis vivivora. Nieremh. nat. 212. 
Platea coccinca Brt(f. dv. 5*. p. 5-39, 
Habitat in Amcrica Aufirali. 
facies denudata alba efl. ' ^ 

pygmca. 5. P. corpore fjpra fufco , fubtus albo. Muf Ad. Er. 
1. p. 16. * 
Habitat Surinami. 
Magnttud^ Pajjiris. 81. PA- AVES. GRALLili. Palaiiiedcl. 8i. PALAME])EA. Rojirum conicum: mandibula 

liipcriorc adunca. 
Nares, . . 
'Pedes tetradaayli, fiffi. 

cornuti. I. P. itUilis bifplnofis, frontcque cornuw. 

Anhima. Alarcj^t\ haf. 2.15-. Joftjl. av.t.6i. IF/I/, 

O.H. 101. t. 47. Litct amer. 13./ Cond. amaz. 174. 

Drijj. av. s- P- S^^' /J^r^f^^^-fAV ' X///- 
Hahitat i» Branlirt, Guiania; Tfias femina femper 

jundi incedknt '^ nidus e luto fortaa furni fupra ter*' 

rani ; tcrriLili vocc clamitans. 
Cornu tn frontc ad bafin roflri recurvatum. Spinx 2 

ad Alnlam. Corpus magnitudine Cygni» 

criftatl. 1. P. inermis, frontc cnflata. f 

Cariama. Marcgr. hraf. 203. IVill. or». 202. /. fi, 

Raj. av. 96. //. 6. Brifs. av. S- P' S^^- 
Habitat in 13rafilia. Clamor ion?e'auditur. 
Magnttudo Ardea. Kofirum & l^edes flavefcentei» 

Crijla frontis ere^ia, Pollex obfoletus terram Kon 

attingenf. 

8a. MYCTERIA. 7?<?/?r//;;^rubadrcendens, acutum: 

Mandibula fuperiore triquetra 
reftiffima; Mandibula inferio- 
re trigona acuminata adfcen- 
dente. 
Frons calva. 
f#r Nares lineares. 

Lingua nulla. Marcgr. 
Teaes cetradaftyli. 

^ amerka- i. iivctERiA. 

na. Jabiru - guacu. Mdrcgr. hraf. 10 i. Pif braf, 87. 

Raj. av. 96. IVilL orn. 101. t. 47. /. 2, 4. 
Ciconia Uafilienfis. Brifs, av. 571. 
Halfitat in America calidiore. 

Magm» AVES. GRALL^. Cancroma. ^33 Magfjitudo Ciconia ^ alba^ remigibus re£iric'rhusque ni?' 

gro - purpHrajce/itibus. 
Conf. Grevj. muj\ t. 5-. /. i. 

83. CANCROMA. Rofirtim gibbofum: mandibula 

fiiperiore cymbx relbpinatae 
forma. 

Cochlea- i. C. vcntre rufefcente. ^ 
ria. Cochlcaiius. Briff. av. p. 5-06. 

Habitat in Guiana. 

Cancro- 1. C. ventre candicante. Aoro^x^ cf/i^' . ^^/ . , 
phaga. . Cochlcarius fafcus. Briff. av. p. 5-09. 

Tamatia. Marcgr. braf. 208. Jonjl. av. 

Will. orn. 238. Raj. av. 116. n. \i. 
Habttat in Bralilia. 84. ARDEA. Rbjfrum rettum, acutum, longum^ 
fubcomprefTum , fulco e naribus 
verfus apicem exaratum. 
Nares lineares. 
Vedes tetradaftyli. 

* CrlftatSE : rcfiro vix capite longiore. 

pavonina. i. A. crifta fctofa ereda, temporibus palearibusque binis 
nudis. 

Grus balearica. Jldr. orn. 3. 361. t. 362, 363, 
IVill. orn, 201. t. 48. Raj. av. 95-. Dodart. mem, 
3. p. 199. t. 28. Bejl. muf. 36. t. 9. 

Grus criftata africana. Edvj. av. 192. t. 192. 

Pavo marinus. Cluf. exot. lof. 

Grus capenlis ^iifca, capite aureo galeato. Pet. gat* 
t. 76. /. 9. ^^ya^^f^Ac . X^V/// , 

BaleariCa. Briff. «z-z;. 5-. />. 5-11. 41. 

Habitat in Africa : in Balcaribus. 

Caput nigrum. Crifta flavefcens : pennis apice nigris. 
Al« etlbie, Cauda nigra., aqnalis. AVES. GRAi.L^. Ardca. opte oculus utrhii^ne cri/U peijnacca recurvata loft- 
alha. Pcdcs ni;rri. Rollruill haji viride ^ medi^ Virgo. 1. A. fupcrciliis albis pollicc rctrorrLimquc longc crirtatis. 

Vir^o luuiiiviica. Edw. av. 134. /. 1:^4. Dodart. 

mem. 3. p. 3. 4, 35-. 
Grus numldica. Alb. av. 3. p. 78. 83. Brtjf. av. 

p. 3SS. 
Ilahitat in Oricntc. 

Corpus ma^^nttudtne Ciconix , earulco^cinereum ; capiie 
remi^^touscjne primtriis apice ni^rij. Pcnmc palca- 
res »i^r,i' pcndul.e. Ocuii rubri pupilla cincrea 
Pi 

ittccum , aptce rubrum. 
* * Grucs : captte calvo. 

citvidcn- 3. A. fincipitc n-j.do papillofo, corpore cincrco , alis cx- 
lis. tus tclV.iccis. Ayryer- "Tlr^^^^^ 

Grus f fca canadcnfii. Edw. av. 133. t. 133. 
Grus frcti hudfonis. BriJ/'. av. 5-. p. 38)-. 
Habitat in Anierica fcptcntriunali, 

Grus. 4. A. occipitc nudo papillofo, pileo remigibusque nigris , 
corpore cinereo , tcdtricibus intimis ^ laccris. raun. 

fvec. 161. * . ^/^j . Cmn^ . . ^rpt^ 

Grus. Bell. av.^l. 6. Gefn. av. yi^. t.^^H). Aldr. 

orn. 3. p. ^l^. t. 329. I^t/L orn.^ lOO. t. 48. 

Rai. av. ()S- Marf dan. f. p. 6. t. l. Alb. av. 

Z. p. 60. /. 65-. Brtf, av. f. p. 374. t. 33. 
Habitat in Europac , AtViCcC camfts fubbumidis ; viBi- 

tat Grams\ Hybernat in hithuania.^ Podolia., Hel" 

lefponio Or iente. Trans fontum fugat tcrris im^ 

mittit aprtcis. Vvrg. Qutefcit fuper unicum pedem. 

tmcriGa- A*. vertice nucha tcmporibnsque nudis papillofis, fron- 
na. te nucha retnigibusque primariis nigris , corpore albo. 

Grus amcrican;i alba. Catesb. carol. i. p. 7)-. t. 7f. 

Edw. av. 132. t. 132, Briff. av. p. 382. 
Hsbitat in America feptcntrionali. 

Caput jubtus ad maxtllam inferiorcm rubrum efl. Ro* 
firum fiavicans apici^ ferratum. Pcdes nigrs. Kc- 
£triccs candida» 

6. A. Ardea dijfincla fnere Rofiro a nnribus fulco exarnto : Mavdihnlu itpice fiihf^rvatis ^ 
nt tn A. nmerican» ^ un^ut interjnedio €xtrorJuin dilatato-fariRtti.^ AVES. GRALLJE. Ardca. 

Antigo 6. A. capite nudo collariquc papillofo rubris, corpore ci- 
fie. nerco, remigibus primoribus nigris. 

Grus major indica. £iw. av. 45*. t. 45*. 
Grus orientalis indica. BriJJ] av. f. p. 378. 
Habitat in Afia. 

Pone ochIos macula parva alba^ ^jf vertex albus. Ro- 
llrum flavo -virefcenj. Pedcs rubri. Redrices ci' 
, nerea, 

♦ ♦ ♦ CicQniit orbitis nudis. 

Ciconia. 7. A. alba, orbitis nudis remigibiisque nigris, roflro pe- - 
dibus cutcquc iangnineis. F^. fvec. 161. * <^/(?r/: , 
Ciconia. Bell. av.^^^.a. Gefn. av. 161. Aldr. or», 
3. p. 291. JonJ}. av. ;47- /• S^- Marjil. danuh, 

f. p. 26. t. II. ■ ~^y^>^^ . "^A (Pty^^rLA. 

Ciconia alba, IVill. orn. 210. t. $1. Raj. av. 97. 

Alb. av. 2. p. 5*9, t. 64. Briff. av. p. 365". t. 32. 
Habitat in Europa, Alia, A.trica; vix in Italia. Vi- 

ditat amphibiis inta<flis Bufonibus ; huic honos 

Serpentum exitto tantus ut nefas occidere ; noilu. 
Jiridct in nido ad pagos in altis pajferibus refonayi" 

tc^ ubi glomerat imrnefifo de turre Cichnia roflro; 

migrat trans pontum in JEgSptum JEthiopiam\ a~ 
ftizat inter Sveciam Italiam. 
Cute ipfa corporis Jub pennis fanguinea.^ tfti Rofirum 

Pedes Ungues. 

nigrt. %. A. nigra, orbitis nudls pe£lorc abdomineque albo. 

tattn. Jvec. 163. * pJett^vix/a- . 
Crconia nigra. Bell. av. 145-. Gefn. av. ly^. Jldr. 

orn. 3. p. 310. t. 371. U^ai. orn. lll. t. fi. J/b, 

av. 3. p. 77. S2. Brijf. av. p. 362. 31. 
Habitat in Europa boreali. Migrat ajlate fupra Sve^ 

ciam.^ viSlitat Ranis. 
Roftrum Pedesque rubri. Corpus nigrum , at colh 

kS' lateribus capitis azureo nitentibus. Roftrum Pc- 

des, Orbitacque nud<e fuvt fanguinea. Penntt occi- 
- ' pitis ^ fub cffllo loMgiores, Pectus AbdoHicn 

Criffum alba. 

♦ ♦ * * Ardeee: ung\ie intcrmcdio introrfum ferriito. 

Ny£ti- 9. A. crilla occipitis tripenni alba horiiontali , dorfo nf- 
corax. ^ro , abdomine flavcfcentc. 

Ardea 136 AVE5. GRALL;!!:. Ardea. 

Ardca cincrco nigro alboquc varia, crlfta horixontali 
c\ tribus pciinif. longitiidinc rolhi. Kram, anjh\ 
347. ♦ 

Nydhcorax. BclL av, 44. Gff?/. dv. 627. t. 628. 
/lUr. orn, 3. 271. r. 271. Briff. tiv, p. 493. 
/. 39. 

Ardca ciacrca minor. //'/7/. o/v/. 204./. 49. Raj. av. 
99. 3. Marf. datt. f. 10. 3. /^/Z'. ^-z/. 2. 
62. /. 67. Aldr. orn. 3. />. 3S0."/. 38 1. 
Hahitat in Muropa aHflraH. 

Frons ^///v/. Dorfuni viride. /JbdorncrJ album. 

PcfJrj,c cnWx 3,//r/V/u', alb.f. Rollniin bafi flavi- 
ca»s. \jO\X vtridi- JlavicaKtia^ uti PeJej. Rcnii- 
gcs Rcdriccsquc cincreu-. 

pUrpurca. 10. A. occipitc nigro, criila dependcntc pcnnis duahus 
clonk»;uis', corporc olivacco, fubms purpuralccntc. 
Ardca ctiltata purpurafccns. BriJ/'. av. p. 424. 

36. / 2. 
Hnbitat in Orientc. 

Corpus cinereo - olivaccum. Pe6lus Abdomcn ca- 
Jlanco^purp7irafcey/tia cariaa ni^ra. Capat fupcrius 
fplendide ni^rum. Crilla concolor^ in qua penniC 2 
/ong(C. Colhun rufum ftriis 3 ni^ris. Jlcmigcs a- 
nereo - nip-icanies. ^Awdi^ cinerea fubtus. Rollrum 
fubtus Lora fiavicantia. PcdeS virefcentes. Brijj\ 

' cincret. n. A. occipitc nigro lacvi, dorfo cxrulcfccntc , fubtus 
albida, pcttorc maculis oblongis nigris. taun. fvec. 

Ardca. Gefn. av. 207. Aldr. av. 3. /?. 365-. Brifs. 

AV . p. 392. /. "^^. f/L/Z^J .y^Cr-a-yi, co f^i yri-i^>L. . 

Ardea cinerca major. Bell. av. 42. Aldr. om. 5. p. 

377. /. 37^. Gefn. av. 212. Jonfl. dv. 15-1. t. fo. 

Marf dayi. p. 8. t. 2. Alb. av. 3. /^. 72. 78. 
Habitat in Europa; nidificant in arboribus phires Ji^ 

mul. Supra nubes volitans indicat procellas. 
Lora flavefcentia. Remiges Primores nigra. CoUum 

fubtks linea nigra. Pedes virefcentes. Rofirum 

flavicans. 

tnajon 12. A. occlpite crifla nigra dcpendente, cofporc cincreo, 
collo fubtus linea fafciaquc pcdorali nigris. 

> Ardea cincrca major. Will. ertj. 203. /. 49. Raj. 

gv. 98. 

Ar- AVES. GRALLi^:. Ardea. 237 

Ardea alia. Gef». av. 219, t. 220. ^ldr. •rn, 3. />. 

3S3. 

^ Ardca criilata. BriJ}. av. 5-, /?. 396. 35". Alb. ay. 

I. >. S9- ^7' 
Hcibttat tn Europa. 

/Iffinis A. cincrcoE», jeci vertuis penn.e ilon7<e nigr^t. 
Corpii^ cincreum fubtHs album. Frons pcnnis /on" 

fij albis. CrilU verticis nigra^ pofttce Vropendens, 
^ora fiavicantia. Roftrum flavicans. redcs vire- 
fcentes. Collum fubtus nigro maculatum fa[cip pe- 
^orali nigra. Rcmiges prtmores nigra. ReduceJ 
cinere^s. Briff. 

GarzctU. 13. A. occipitc criftato, corpore albo, roftro nigro, Iqt 
ris pedibusquc vircfcentibus.. Brifs. av. p. 431. 

Ardca alba minor. Aldr. orn. 3./?. 389. t. 391. U''ilL 
orn. 205*. liai. av. 99. Marj. dan. p. 14. t. 

Ardca alba minor fecunda. l4'^tU. orn. 206. yf»^/'. 

Lcucorodias. Aldr. orn. 3. p. 592. t. 395-. ^r^i^^ 

(iarzctta. Gefn. av. 214. ^a^. ^'^r^T^^^ffi^. 

Egretta. Bell. av. 43. Gefn. av- 795*. AUr. ern. 
3. p. 392. ^'^/V^-^^ . 

Habitat in Oricnte. 

Cocoi. 14. A. occipitc crifia dependente dorfoque cinereis, col-' 
lo fubtus nit^ro maculato, capitis lateribus nigtis. 
Ardca cacrulefcens. Alb. av. 3. p. 32. t. 79. 
Ardea cayanenHs crillata. Brif. dv. t. 400. 
Ardca fecunda. Tetr. antill. 2. p, 273. i. 246, 
Cocoi. Marcgr. hraf. 209. Pif. hraf. 89. IVilh 

orn. 209. 5*1. Kaj. av. lOO. ». ly, 
Hahitat in Cayana. 

Corpus toturn cinerenm. Caput ad latera nigrum. Oc^ 
ciput crida cinerea. Rcmiges Redtricesque cinerea. 
jJora cinerea. Rolirum flavo^virens. Pcd^s cinerei, 

Herodias. 15'. A. occipite criflato, dorfo fufco, femoribus rufis, 
peGore maculis oblongis nigris. 
Ardea criftata maxima americana. Catesb, car. 3. p. 
10. t. 10. 

Ardea virginiana criflata. Briff. av. ^*. />. 416. 
H^bitat in Amcrica. 

'7 cmpora alba. Capitis penna longi[Jim<u ^^^^** 

de poftice crifta evadit. Collum fubtus albido tefta- 
^ ceum ffifcQ- maculatHm. Corpus f^pra fHjcum. 23« AVES. GRALLjE. Ardet. 

Roftrt latera ^ Lora flavicantia. Pedes fufci. 
niiges ni^rts:. Rednccs ftifde. violacett. i6. A. occipitc lutco cri/la alba, corporc albo nigroquc 
llriato, fubtus cxrulcrcciuc , pedibus lutcis. 
Ardca cjcrulca. Sloa», jam. 2. p. 314. t. 264. /. 5-;, 

Raj. av. 189. 
Ardca (lcUaris crillata anicricana. Catesb. car. i. p, 
^79. 79. 

Cancropha^us bahamcnlis. BriJ] . av. p. 481. 
hial>itat in Amcrica jeptentrionali aujlrali. 
Rojirum nigrum. Lora viridia. Pedes lutei. 

CscruldEU 17. A. occipite criftato, corpore cxruleo. 

Ardca major grifea crilhta, capite uigro, vcrticc (5c 

ciliis albicantibus. Brown. jam. 478. 
Ard€a Cicrulea nigra. Catesb. car. i. /;. 76. t. 76, 

Sloan. jam, 2. p. 315'. /. 16^. f. 3. Raj. av. 189. 
Cancrophagns cxruleus. Brifs. av. S- p- 4S4. 
Hahitat in Amcrica /eptentrionall. 
Roflrum ^ Lora c^erulea. Pedes virides. 

hudfo- 18. A, vertice criftato nigro , corporc fufcefceme, fubtus 
ni|is. albido, collo fubtus nigro-rufcfcente maculato. 

Ardca amcricac fcptentrionalis. Edw. av. 1,. p. 13^, 
/. 135-. 

Ardea Ireti hudfonis. BnfJ^. av. 5*. p. 407. 
Hahitat ad frctum Hudfonis. 

Capitis pileus niger crijlatus. Collum fubtus fufcurrt^ 
Jaturatius fafciatum. Corpus fupra cinereo-fufcum\ 
fubtus albidum. Femora rufefcentia. Redrices fu-* 
fcte. Roltrum fubtus fulvum, Lora fiavo- virentia^ 
Pedes fiavi. 

ftriata. 19. A. occiplte fubcriflato , dorfo cano ftriato , coUo 
fubtus ferrugineo , remigibus fecundariis apice albis. 
Rolander. 
Habitat Surinami. 

Vertex niger nucha fubcriftata, Remiges fufca^ fed 
fecundarite tantum margine apicis alba. 

yk^fceus. 20. A. occipite fubcriftato , dorfo viridi-nitente, pe£bore 
rufefcente, loris lutcis, redricibus viridi-aureis. 
Ardea minor, Catesb. car. i . p. 80. t. 80. 

Can- AVES. GR^LLIE. Ardca. 239 

Cancrophagus viridis. Bn(f. av. f. p. 486. 38. /. i. 
Habitat tn Amcrica. 

Koftrum fubtuj flavicans. Pedes fufci. Remiges vi* 
ridi-aurea : fecundaria ferrugineo^marginata. 

;ftcllaris. 21. A. capitc laeviufculo, fupra teftacea maculis trans* 
verfis, fubtus pallidior maculis oblongis fufcis. Fn. 
fvec. 164. * ^tir^ri^-fru.-^^tf./'^^'^-''^: . 

Ardea vcrtice nigro, pcdore pallido maculis longitu- 
dinalibus nigricantibus. Faun. fvec. i. n. 134. 

Ardea flellaris minor. Bell. av. 42. Gefn. av. 314. 
t. 215-. Aldr. orn. 3. p. 403. t. 405-. IVill. orn^ 
207. t. fo, SZ' ^^J' ^'^' 100. n. II. Marf. dan. 
f. p. 16. t. 6. Alb. av. I. p. 6f. /. 68. 

Ardea Botaurus. Brijf. av. 5*. p, 444. t. 37. /. i. 

Habitat in Europa. Venatus fahonibus magnatibMs 
placet; Mugitus Jlentorii impares' terrefada fpira- 
liter athera fcandit. -^^e. /Suyo-r. 

fioftrum fubtus virefcens. Pedes virides, Lora W- 
ridia. 

grifca. 22. A. caplte laivi fufco, corpore fufcefcente, fubtus al- 
bo, remigibus primoribus apice naacula alba. 
Ardea grifca. Briff. av. 5-. p. 412. /. 36./. i. 
Habitat in Oricnte. 

COTipVLS grifej- fufcum magnitudine Cornicis. Vertcx 
fujcus. Collum fubtus linea ferruginea. Remiges 
primores apice dlba macula. Redlrices apice al- 
ko marginat<s. Pedes fufci. Lora alba. 

brafijien- 23. A. capite IjEvi, corpore nigricante flavo- pundato, 
j(js. remigibus redlricibus roftro pedibusque nigricantibus. 

Ardea brafilienfis. Briff. av. p. 441. 
Soco. Marcgr. braf 199. IVill. orn. 2 ©9. t. 5-1. 

Raj. av. 100. ».14. 
Habitat in Ameriea meridionali , 

Collum fubtus album maculis longitudinalibus ftigris 
fufcisque. 

alba. 24. A. capite l«vi, corpore albo, roflro fulvo, pcdibas 
nigris. Fn. fvec. 166. y^n^ . ^ye^/ Ci/.^j/f ^r-^:.. 
Ardea candida. Brif]\ av. f. f. 428, 
Ardca alba. Gefn. av. 2^3, Aldr. Qrn^ 3./. 389. /. 
390- ^a^. /e ^r^^y ■^^tro^ J/^^, . ^4» AVES. GRALL/E. Ardea. 

Ardea alba maior. IVilL oryi. 205-. t. 43. Raj. av, 

99. n. 4 iV/^r/. 5-. 12. t, 4. 

HMtat in Europa. A^os^^ 2V/^/t^A. . 
Lora viridia. 

cquino- 25*. A. capitc locvi, corporc albo, remigibus duabus pri" 
dialii». mls margine cxtcriore tulcis. Kolander. 

Ardca alba minor carolinenlis. Cattfb, car. i. p. 77, 

Ardca alba, roftro pedibusquc vindibus. Brif. av. f. 

Hdintat tn Amcrica. 
■ Lora rubra. minuta. 26 A. capitc Ixvi, corporc fufco, fubtus rufercentc, rc* 
dricibus nigro-virelcentibus , loris fiavicantibus. 
Ardcola nxvia. Brijf. av. f. p. fco. 7. 40. /. 2. 
Ardca flcllads parva fulca. Zdw. av. 135-. t. 275-. 
Rulf. alepp. 71. /. 10. /^^j./i^^^c /Si^ern- . 
/3. Ardcola. Brif. av. p. 497. /, 40./. i. 
Hahitat tn Heivetia, Aleppo. 

Magnitudo T^urdi, Alter fexus fupra fufco -virefcens, 
Pedes virefcentes, Rofiri mandibula inferior flava. 85. TANTALUS. Rojlmm longnm, fubulatum, 

teretiufculun?!, fubarcuatum. 
Facies nuda ultra oculos, 
Ltngua brevis, lata. 
Saccus jugularis nudus. 
Nares ovatas. 

"Pedes tetradaftyli, bafi palmati. 

Locula- I. T. facie carulefcente, roftro rubefcente, pedibus re- 
tor. migibus redtricibusque nigris, corpore albo. 

Pelicanus americanus. Catesb. car. 1. p. ii. t. 81. 
Numenius americanus major. Brifs. av. f. p, ^^f, 
Tacab, Mife perfis. Chardin, it. 3. p. 40,. 
Caricaca. Marcgr. braf 191. M^tll. orn. 218. /, 5^4, 

Ra]. av. 103. n. 4. March. tom. 3. p. 326. 
Uabitat in Amcrica: Brafilia, Cayana, Carolina; vi^ 
itUat amphibiis ^ pifcibus. A AVEIS, GRALL^. Tant^luS. 241 

Falcinel- 1. T. facie nigra, pcdibus coDruleis, alis caudaque viola* 
lus. ccis, corpore cadaneo. 

NLimenius roitro arcuato, corpore caftaneo, pedibus 

obrcure virentibus. Kram. aujh . 35-0. 
Ni mcnius viridis. Briff. av. 5- p. ^16. i. 27. /. 2. 
Falcincllus. Gcfft. av^ iirO. If ii/. orn. 218 i. 5-4. 

Rcj. azu 103. H. 3. 
Falcinellus f. Avis falcata. /Jlclr. orn. 3. p. 3. 422, 

t. 423. MiuJ. dcmuh. p. 42. ?. 19. 
Habitat in Aullria, Italia, ctrca lacus. 
Corpus tajlaKcP.m macuits parvis ff/fcis allpispie in ca" 

ptte iff coHo antico. f^acies '/2uda 'rti^ra. . Roflrum 

>2igrum^ cditl cyanei^ Alse, Redricej^ Uropygi- 

um vi^jiacen^ 

ttiinutus. 3. T. facie roftro pedibusque virefccntibus^ Corpprc fer-» 
ruf^ineo^ lubtus albo. 
Ibis minor. Edw^ av. t. ^fd^ 
Hubitat-^ - - . 

tacies virejccns-. BeHus ahdomen femora uropygiufn alha, 

Ibis» ^ facle rubr^, roftro liueo , pedibus griP^is , remigibus 
nigris, corpore rufefcenti - albido. 
Ardea capite laevi, corpore albo, rodro flavefccnte 

pice pedibusque nigris. Syft. ndt. aO p. 144. 
Ardca /-6/jr tota alba, pedibus atris, unguibus arcuatis 

.maximiSi Hafjeiq. itin. 248. 
ibis candida. Dodart. a'd: 3 p. 61. t. 131 Sri^. av. 

i- V' 349- . • 

Hahitat ivt a^gypto , re,giQnis ptirificater poft: inunda" 

ttonem tr^yif .iiam. 
Vbf. Ibis nigra Raj. av-. pS; Beil. it. 1-. c. 32. rdrior eji^ 

hinc Plinius X: ^o. Ibis circa peiufi^im iantum 

gra ejl cateris omnihus iocis candida\ 

i*ubei*. T. jfacie roflfo pedibusque rubris^ 'corpor^ fanguineOj 

akriim apicibus nigris. / . 

Porphyrio amboineniis f Ardca rubra corallina. Sebi 

muf. I . p. 98. t. 62. /. 3. 
Numcnius braliHcnlis coccincus. Briff- av-. p. 344^ 

t. 29. /. i, 2. 
Numcriius ruber; Catesb. car. i. p. 84. t. 84, 
Niu-ncnius indicus. Cluf exot. -^66. \ 
Porphyrio. Seb. muf i. p. 98. 82. /. 3. 

Q ^ Gvara 241 AVES. GRALL^. Tantalus. 

Guara. Marcj^r. hrsf. 203. inil. orn, 219. t. 5-4. Raj, 
AV, 104. w, 6. Liirr. <i/y?rr. ^-y^. ^''orm. muf, 30$. 
ilahitat i» Aincrica. 

ilbcr. ^« 'J - ^^^'t^ roftro pedibusqrc rubris, corporc albo, alu- 
rmn apicibus viridibus. 
Numcnius albiis. Caiesh. car. i. p. t. 82. 
Numcnius brulilicnlis candidus. BriJ[. av. 5-. p. 339, 
Jiiihitat tn Amcrica. 

tufcus. 7- ^ • ^iJcic roltro pedibusquc rubris, corporc fufco , fub- 
tus albo. 

Numcnius brafilicnfis fufcus. i^r;^'. a^. f. 341, 
Numcnius tufcus. Catcib. car, i. p. H^. t. 83. 
Habitat in Amcrica. 
Remtgts Reilruejque fufca^ 

S6. SCOPOLAX. if^/r//;^^ teretiufcLilum, obtufum, 

capite longius. 
Nares lineares. 
Facies tefta. 

^edes tetradaayli: poftico pluri- 
bus articuiis infiftcnte. 

Guarau- i. S. roftro arcuato flavicantc, pedibus fufcis , capite fu- 
na. fco albo-ftriato. 

Numenius americanus fufcus. Brij}- ^i^. s- P- 330- 
Guarauna Marcgr. braf. 204. H^^ill. orn. i^. t. f^. 

Raj . av. 104. N 
Habitat tn Amcrica auftrali, 
Re(Srices ff(fc<e.f viridi^ mtcaates. 

madaga- 2. S. roftro arcuato pedibusque nifefcentibus , maculis 
lcarienlis. dorfi rhomboidalibus. 

Numcnius madagafcarienfis. Brijf. £v. 5./. 321. zS, 

Habitat in Madagafcar. 

Arquata. 3. S. roftro arcuato, pedibus caerulefcentibus , alis nigris 

maculis niveis. Fn. fvec. 168, * It. fcan. 333. 
^ Cor- 

Species Scolopacuni , Tringarum &c. diffidllime diflingvuntur , atate Jexiujue 
wutabiUi , colore parinn diffin^fee ; qua pedihus funt ruJfris a reliquis probe fcr 
faraiiiice, cum p^da mn i/ari^ut. AVES. GRA1.L-^. Scclopax. ^43 

Corlls. Bell. av. 47.^^/- €<r^ 6c«^ . >-.^ (S,ur-C<^i 
N menius f. Arquuta. Ge[n. av. iii. Aldr, orn. /. 
20. i. XI. orn 216. t. 5-4. /. I, 2. B,*ij' HV. 

IC3. Alh. av. i.P. 7^. /. 79. ikTi^r/; danub, , . 
' t. 17. /5ffr^^5^t^ )tv . . //6 . 
Numenius. B/v^. ^z^. f. />. 311. 
llubitat in Europa. 

Phaeopus. 4. S. roflro arcuato , pedibiis caprulefccntibus , maculig 
dorlalibus tulcii rhomboidalibus. Fn, Jiec. 169. * 

Phxopus altera T Arquata minor. Gejh. av. yoo. 
Ald'f. orn, 3. p. 45-8. /. 46J. or;?. 217. 

Arquata minor noitras. Kaj. av, 103. «.^ 2. /f7//, 
217. isVxt;. av.'lOi^, t. 397? nAU^/ftcr^ ^ 

Numenius minor. Briff. ay. ). />. 317. t. 27, /. r. 

Hahttat in Europa. Siirjum re^a evolans clamando 
temfeftater ^rayjuncians. ■ "^(/M^^^^rcC 

Corpus variffm, fuhtus allfens. Caput linea vartega'^ 
ta, Lora candida (alitJr Edvjardi,) Ro/lrtim f^i^ 
grum.^ bafi infertore albida. V^dcs grifeo -virejlcen^ 
tes. U ropy gium candidum . <t". ^ /yc^ *< ^'^'■'< . 

fufca. S. roflro apice inflexo, corporc nigro albo-uebuloroj 

uropvgio alisque fubtus albis. f 
Limofa fufca. Brifs. av f. p. ij6. t. 23. /. 2. 
Hcibttat ad Europx littora. 

Roftrum nigrum baji albtda. Pedes fufci. Remigis 
primce fcapus albus. 

Ruftico- 6. S. roftro rcelo bad rufcfcentc , pedibus cinerpis , fe- 

moribus tc6tis, tafcia capitis nigra. hn, fvec. 170. ♦ 
Numenius roilri apicc Ixvi, capite linca utrinquc ni- 

gra, redricibus nigris apicj; albis. Fn. fvec. i.n. 141. 
Gallina ruitica. Gefn. av^j^-jy. y/{Qr/CuMc^ . 
Ruilicola f. Perdix rullica major. Gefn. av. 5-01. t. SQi, 
■ Scolopax f. Pcrdix rullica. Gefn. av. f0 2. yf/</r, 

orn. 3 . 471. 473. >f>^^. Mc Uf0^ccc^ . 
Scolopax. BelLav.iyi. /r/7/, £>r». 213. 5-3. Raj, 

av. 104. n. i, Alb. av. i. p. 67. 70. Brijf.au, 

S. p. 292. 9^^- -^U /Secaj/t^ . 
Wood-Cock. Bqrn. cornw. 245". t. l^. f. 11. 
Huhitat /«Europa; hybemat tn Anglia., Vi^'t0 IfUm^ 

bricis. Nodu volitat redttc^ue tterato eadem Vft^ 
^ aereaf feddeprejfore ungftfj pelitffim objgktf. Itor^ 244 AVES. GRALL^. Scolopax. 

. ni^^ra. RoflrMm baji t ufuM. Corpus iotum r/tacu- 
iifum. Uropygium Viirium. CoUum fithtus jl-rfu- 
gin^um lincij tr/t^,jucrjis 4 nigrii antious . Pcdcs 
jujct. 

Gallina» 7. S. roQro rcdo tubcrculato, pcdibus fufcis, froiuis li- 
go. iicis lufcis ciuAicrnis. ^c^rfjj'^^ 

N^nncnius capitc Hncis ^ fulcis, roftro tubcrculofo, 
fcnioribus lcminudis. tann. fvcc. i. n. 142. 

Gallinago minor. helL av. 5-4. Gcjn. av, ^-Of. /Iliir. 
orn. 3. p. 484, 476. /. 477. U tll. orn, 214. /. i 
5-3. /(aj. a-i. 105-. /10?. av. l.p. 6bi. /. 71. Mayf i 
cianuh. p. 34. ^^.^^^ci ^UeccJfauL . \ 

'liabitat in Europa ; h^ec Capclla coclcllis , cu]us mas \ 
iam alte telerrime<jue vyiitat cadcndo ut audiri ^ 
vix vero oculis attingi pojfu dum femina fedct 

humi. ■S^<^ie, oir Sn C^(_ 

Caput lineis 3 fcrrngineis. Lora fufca. Gula ferrw 
* ginea. Pectus C5' Abdomcn rdha immaculata. Rc* 

Ctriccs h.iji yiigr<e. Rultrum Pcdcsque ////c/. Uro- 
pygium varium. 

Gallinu- 8. S. roftro rcClo tubcrculato, pedibus virefcentibus , lo- 
la. ris fufcis, uropygio violaceo- vario. /e-^ 

Gallinago minima. Bell. av. 217. Wtll. orn. 214. 
R i]. av. IC5-. Alb. av. 3. p. 36. /. 86. J?^'«^- 

Gallinago minor. Brtf]'. av. s- p- 304. /. 26. /. 2. 

Cinclus qur.rtus. Aldr. om. 3. p. 403. (CoaJc o>~ 

ILihitat i/n Europae paludihr/s. Jac/~ Jf^fve^ . 

Corpus varuim e tejlaceo nigro violaceo viridique ni'^ 
tente. Caput lincis luteis nigrisque n rofiro ad oc- 
ciput dudis. Lora nigricantia. Rollrum fuf um. 
Pedes virefcentes. PcSus maculatum. Uropygium 
violaceum aibo^varium. f^^^.^C^ ^«^fv^ ^^«^rr-^/l 

Fcdoa. 9. S. roftro redo flavicante, pedibus fufcis, remigibus 
fccandariis rufis nigro pun6tatis. ' 
P'cdca americana. Edw. av. 137. /. 137. 
Limofa americana rufa. Brifj\ av. 5-. p. 287. 
Hahitat in Amcrica feptentrtonali, 
Corpus grifeum. Rcmiges primores fufca. Linea fu- 
perciliorum alba. Gence cf Gula candida. Uropy- 
gium rufum nigro fafciatum. AVES. GRALL^. Scolopax. 245* 

6lottis. 10. S. rortro recto bafi inferiorc rubro, corpore fubtiii» 

niveo, pcaibas vircfccntibns. tn. jvec. 171. * 9Cu;^, 
Nunicniiis pcdibus virerccntibjs , urupygio albo, renr!- 
gibus lineis albis rafcisaue undulatis. taun. [vec. i. 

Pluvialis inajor. Aldr. orn. 3. ^i^. IVill. orn. 
220. t. f)-. Raj. av. 106. Murf. dan. 5". 48^ 
t. 22. Aih. av. 1. p. 43. 69. j^W^^v 'V-er^y . 

Liniofa. Gefn. av. 5-19, ^?7^. fr^e 7^ ~ f^/c . 

Lirnola venetorum. y^/^/^. om. 3. />. 434. A 43 

Limofa grifca major. BrijJ', av. 5-. p. 272. 24. /. 2. 

Glottis. av. 5-20. 

hlabttat tn Europa. 

Alba fmmaculala Jant PeSius Abdom.in Hypochon- 
dria. Cri/fum.^ teSir ices alarnm. Rcclrices alba ju- 
fco fafciatte. .Rcmigcs prtmores jlaj^o aibo. ' Pedes 
vtrejccntes . 

Calidris. 11. S. rolho re61o rubro, pcdibus coccinels,. rcmigibus 
lccundariis albis. Fn. jvec. 167. "^^na/- >^cc^ 
Totanus. Bell. av. 46. BriU'. av. S- /• i^S. t. IJ, 

Calidris Bcllonii. Aldr. orn. 3.^. 431. f. ^^^. y^^^c^ 
Galiinula crythropus. (Gefn. av. 5*04.) inajcr. U^iU. 

orn. 221. Raj. av. I07. Marf. dan. 5-,^. 50. 

t. 23. 

H,iL-:tat in Europa. 

Roftrum ritbicundum. Pcdcs r«^r;. Uropygium va-* 
rium. 

Totanus. 11. S. roftro fubrccSlo, pcdibus fafcis, fuperciliis pe61o- 

rc abdomine uropygioque albis. 
Crcx. Bell. />. 103. Aldr. orn. 3. 42S. IVilL 

orn. 220. Raj, av. 106. 
Totanus. Gejn. av. 5-18. Aldr. orn. 3. p. 428. 
Limofa grifea. Brijj. av. 5. 267. t. 23. j! i. 
Corlicu. y:/.'/^. av. 1. p. 45-. 71. 
Hdbitat ad EuropGC littcra. 

C(>rpns grifeo ' fiijcum nigro maculatum. Pedus Col- 
lumque fihtns lineulis fufcis. Remex prirnus fcapy 
alb§. Roflrum fufcum. . 

L^mofa. 13. S. roftro fubrccurvato bafi rubro, p*-dibus fufcis, re- 
migibus macula alba : quatuor primis 'immacalaris. 
Faun. fvec. 172. * Ck/trt^^. ^/kr^'^^<^4^ . 
/^^^. ^y^ ^ Q 3 f^^^^ Nu- 24^ AVRS. GRALt.^E. .ScolopjiT. 

Niimenius uropyi;io ;\lbi) , rcdiicibus nigris bafl albis, ^ 
icmi[^ibus iransverla alba macula: cxceptis quaiuor 
primis. hu. Jvec. r. I44. 

TfUanus. /iliir. ortt. />. 431. /. 4-^0. 

Fcdoa lccunda. //'/7/. orw. 216. r. 53. Ruj. av. 105-. 

Bar^e.^ Bell. av. 48. Aldr. orn. 3. 4^4. t. 436, 

Limjfa. /^r///". av. f. p. 161. 

GaHinago ciiicrea major. Murj. dan. f. p. 30. /. 13, 14. 
liudttat tn Europa. 

lyoilnm ftijiuni. Gcnx rttfejcenles. Rcmigcs nigri' 
cahta: I - 3 jiapo albo\ 5* - 1 3 baji in medium 
• Albce. KTCi\\ccs /•aft albte^ Wi^gts exteriorcs. Roilri 

^«i^j rubra.^ quam ambiunt fenna albo-rujcjcentes . 

Capcnfis. 14. S. roflro re£lo Iincaqu6 Verticis rufcrccntibus, fafcia 
pcdorali n'j2;ra, linca utrinque dorfali alba. 
Gallinago c;ip;tis b. fpci. Brij]'. app. 141. t. 6. 
Habitat ad C>np. b. Ipci. 

Dorjum cintreHrn.^ ntgy undulatilm. Lincola albido'^' 
rufcjcens a rojlro dd occiput. OrbittC aibce j)oJlice m 
fafciarn produd<c. Collmn anticc rujurn. Pedlus 
fafcia nigra^ a c[ua fafcia alba utrinquc per dorjum 
du£la ad uropygium. Abdomen album. Pedes ntgri. 

hpf)Oni- If. S. roltro fubrccurvato flavefcentc, pedibusque nlgris, 
. tA. fubtus tota \w{o ferrjginea. taun. fvec. 174. 

Rccurviroflra pcctore crocco. Fn. jvec. 1. n. 13^. 

Fedoa amcricana. peclore rufo. Edw. uv. 2. p. 138. 

L-moia rufa. BrtlJ. av. f. p. t. 25*. f. i. . 

Habitat in Lapponia. iiudbeck. tn Europa: maritirnis 
Brtfj\ in Aincrica (eptentiionali. Edw. 

Corpus nigricans macuits pennarurn ferrugineis \ fub- 
tus fcrrugineurn immaculaturn. Uropvgium albido- 
feirugineum maculis oblongis nigris. «S u perci 1 ia /t-r- 
rugin''a a y oflr'j fupru oculos.^ per collurn defcenden^ 
tia. Rc^.trices //^/i if, albo - fajciatce . Rc.ih iim /^^^- 
(idfcenUens , rubejcens , aptce ntgricans. Pedes fufci. 

*Si^Dct- i5, S. roftro reclo, pedibns virefcentibus , capite collo- 
phala* que rufcfcentibiis, remigibus tribus nigris bali alblS; 

Bargef. ^gocephalus. l^Vtll. om. 5-15-. llau av, lo^. 
n. 4. Alb. av. i. p. 64. t. 70. Marf. dan. 

36. t. 1-6. y^n^- i/ y^r C</^<s^ ■ 

^ixy^ . -^a. ^KO^nc^e ^^^^ ^r-t^ ^ . God- AVES. GRMjLJE. Scolopax. , M7 

Godwel. ZooL brit. t. B. B. 
Limofa rufa iviajor. BriJ]'. av. s- 284. 
Hahitat tn Europa aujlrali. 

Corpus rufcfcens , fubtus fordide albens macnlis trans" 
verfis fujcis. Remiges primores fcapo albo. RcCtri- 
ces ni^ricantes albo - Jiriatcc. Uropygium album 
macuits ntgricdnUlnis. Supcrcilia albo - rufefcentia. 
Roftrum hafi mbcfcens. 

flba. 17. S. roftro fubadfccndcntc aurantio , corporc albo , 
remigibus rcclricibusque tiavicantibus , pcdious fufcis. 
Fedoa canadenfis, roitro recurvo. Edw. av. 3. p. 

139. t. 139. 
Limofa candida. Brifs. av. 5-. p. 290. 
Habitat in Amcrica boreali. 

Alarum infcriores tedriccs dilute fufcce. Remigespri- 
mores albo- fiavefcentes , Rojlrum aurantium ajpicc 
nigro nonnihil ndfcendens. 

cindida. 18. S. roftro re6lo pedibusque aurantiis, corpore albican- 
te, redtricibiis candidis grifeo fafciatls. 
Totanus canadenfis. Eduj, av. 139. t. 139./. i. 
Totanus candidus. BriJJ'. av. p. 207. 
Habitat i» America feptentrionali. 87. TRINGA. Rojlriim tereciufculum, longitudinc 
capitis. 
Nares lineares. 

Tedes tetradaftyli : poftico uniarti- 
culato, a terra elevato. 

PHgnax. 1. T. roftro pedibusquc rubris, rcflricibus tribus lateralibus 
immaculatis , facic papillis granulatis carncis. tn. fvec. 

175". * !^ric4/ta,-ft<^ . ^^^,^^*^ ^-r y^eevg.. . 

Avis pugnax. Aldr. orn. 3. 5-2;. t. 5*26. Jo>f}. 
dV. 15-2. t. 5"!, 5-2. IVill. orn. 244. /. 5*6. Raj. 
av. 107. ^Matf dan. 5-2. 24. Alb. av. I. 69. 
7^3 73' ^'^^JT' av.y.J. 240. t. 22. 9^^^ 

Q 4 Ha- 

Scolopaccs ^igitii ^uatuor injifiniit ^ per pnluiies vr.dnnt. TringtTi per c.Tnipoi lit" 
r#f4^)if §nrrunt vix digito f(tic$ iitfijJintcs , nti riic Cr/, Kleymus nutivit. • Z4« AA^ES. GRALLi^:. Tringji, 

Haljitat i» Europa minn ^ Oorfali. Marej pngTiaciffi^ 
mi ^ peyjftts colii vtrtiaitbit^ diffimHes, 

Vanel' 2. T. pedibus rubris, crilb depcndcntc, pcdlorc nigro, 
ius, F^uih. fvfc. 176. * V<Y^ay . ^trf^ . ^L^elfi . 

Capclla ir. Vancllus. Bcll. av. 49. a. Gefn. av. 764. 
jilar. orn, 3. p. 5-23. 5*26. IVilL orx. 228. t. 
57- 7(^^.1^' ^'^' 164. /. ^q, 27. Raj. av. 110. 
y^/^. av. 1 p.^yo. t. 74. B/tJf. av, f. p. 94. j^. 

Hahttat tn Europac , Africaa prntis apricis depreffis^ 
M'grat foite in A'.^\'ptnm. Ova Bdgis in dclictis. 
Pcllit cornices cxcoecantes agnos priviicgio mHnita, 
41 Gotlandis. Roftrum nigrum. Pedes rubri. Uro^ 
fyginm virefcens. ^fU^.^e ^^^^vi^a^cc, . 

Gambct* 3» T. roftro pcdibusque rubris, corpore luteo cinercoque 
ta. variegato, f-^btus albo. Fn. fvec. 177. * 

Gambctta. IVill. om. iii. Raj. av. iiy. n. 2. 
Calidns nigra f. Gambetta. jlfdr. om. 3. p. 434. t^ 
432. 

Chevalicr. Gefn. av. 795-. jlik av. 2. p, 43. t. 68, 
Totanus ruber. Brifj. av. 5*. p. 192. 
Totanus alter. IViil. or». 221. Raj. av. 106. ». 11. 
Habitat in Europa. 

Kojlrum rubicundum. Wed^s rubri. Uropygium aibum. 

Intcrpres. 4. T. pedibus rubris , corpore nigro albo ferrugineoque 
vario , pe6lore abdomine^ue albo. It. gotl. zij. 
Faun. fvcc. 178. , 
Arenaria. Briff av. p. 132. 

Morinellus marinus. Wiii. orn. 231. t. 58. Raj. av. 
112. 

Morinellus canadehfis. Edw. av. 141. t. 141. 
Habitat in Europa Cif America feptemrionaii* 
JRojlrum ntgrurn. Pedes rubri. 

triata. T"- roftri ba(i pedibusque flavis, re£l:ricibus albis fa- 
fco-fafciatis , remigibus plurimis albis. 
Totanus-ftriatus. Brifs. av. S- P- I9<^- 18./. i. 
' Habitat in Europac rnaris littoribus , recedentc un" 
dti coiligens reiida c^izriterc^ue recurrsns , ne pedss 
raadefiant^ 

Corpus AVES. GRALLiE. Tringa. 249 

Corpus grifeo ffifcoque var 'tegatum\ fuhtus alhum ^ te^ 
mts longitudifialibus ^ tranfverfalihus, Uropygium 
aihum, 

Morinel- 6. 1\ pcdibus rubris, re6tricibus nigiicantiuus bali^albi^, 
la, cjrporc grileo, pectore nigro. ^-w^. si^o^^ 

Morinellus marinus. Catesb. c ar , I. p, "ji. t, 72. 
Arenaria cinerea. Brif}\ av. 137. t. 11, f 2. 

Hahitat ad rnaris littora Amcricoe feptentrionaiis ; ta 
Europoe. Gula ahdomen alha. Kojlrurn ^ Re- 
tntges nigra. ^t^-^ ■ (Fpu^^n t^actca^i, . 

jnacula' 7. T. roftro bafi pedlbus^que incarnatis, corpore undique 
na. macularo, fupcrciliis falciaque gemina alarum albis. 

Tringa maculata. Edw. av. 2. p, 139. t. 277. /. 2, 
1'urdus aquaticus. Brifj\ av. 5*. p. 25-5-. . S^pZf^e^ 
Hahitat in Europa ^ America fepenpionalt. Ooif^t^ptyje^ 

lobata. 8. T. roftro fubulato apice inflexo, pedibus pinnatis , -pe- 
6tore albo undulato. Fau». fvec. 179. * ■ 9r^y 

Tringa grifca. Brifs. av. 2./. 2O6. t, 308. Aa. 
angl, 5-0. f. 2 5" 5'.. t. 6. Edv/. av, 206. y. 508. 

Phalaropus. Brtff. av. 6. p, 12. ^co^o^^ec/ /ae^ ^p^yi^^ 

Hahitat tn Angjia feptentrionali Lapponia. '^^'/fie-r . 

Roftrum tenuiffimum efi\ procellofa tcmpcjiatc grega- 
ria lacuhus innatat , tranquilla tn paiudihus folitarta, 

hyperbo- 9. T. roftro fubulato apice inflexo , pedibiis pennatis , 
rea, pedore cinereo, colli lateribus ferrugineis. taun, 

fvec. 179. dnfcr. poflcrior. Brunn. orn. 172. * 
Tringa fafcus cauadenlis. Edw. av. 143. 143. 
Larus fldipes alter. /fV//. orn. 270. Kaj. av, 132. n. 7. 
Phalaropus cincreus. Brijf\ av. 6. p. if. 
Hahitat ad fretum Hndfonis, inquc Lappoma.^^fl^ 

fulicarla. 10. T. pedifeus pinnatis, roftro re6lo fiavo, Gorpore gri- 
fco, fubtus rufo, i 

Phalaropus rufefcens. Briff. av. 6. p. 20. 

Trlnga fufca canadenlis, memibranis ad digitorum ar- 
ticulos. Edw. av, 142. t, 142. 

Hahitat in America. 

alpina. 11. T. teftaceo-fufca, pcdore nigricantc, re6lricibus cinc- 
^ jeo-a,lbidis , pedibus fiifcefcemibus. Fn. fvec. iSot * 

Ciuclus torquatus. Bnjf. av. s- p- 2.16. i^. f, 2. hclveiica. n. AVES. GRALLi^L. Tringa. 

Hihit<it in Lipponia. j^lJlvrheim. 

ALtj^^ytttudo Stnrni\ AbJonwn alOum. Rc6lriccs 2 /«- 
tcrmed^a pahllo longiurcs. 

T. roftro pcdibMsqre nigris, fnbtus nigra, abdominc 
albo, vcvHricibus ulbis niuro f.irciniis. 1 V.inellus hclvericus., BriJlj'. au. f. p. io6. /. lo. /. i. 
Hah:t.it tii I lclvctia. 

Corpm^ nip-tcans macuUs aWis. Frons alha. Gula^ 
CnHum f/thfus., Peduicjuc ni^ra. Camla alba fafciis 
an^uflis nt^ris. Uropy^tum variegaium. Vtdctu^ 
ynultum atfmis T. alpin.v. 

^^u^' ^3- ^ - roHri apicc pundato , pcdibus vircfccntibus , dor- 
pjius. f,) fufco- viridi, abdoniinc rcctricibusquc cxtimis al- 

bis. Fn. fhec. l8o. '7/'e<'f7 JayiJ^^e^^xr-,^. 

Tringa. Cefn. av. 5-01. ^Aldr. orn. 3. p. 480. /. 

^Sr, 4S2. IVill. om 222. t. 5-5-, 5*6. Jiaj. av. 

loS. Brilf av. >. p. 177. 16. /. l. 
Tringa alia f. tertia. Aictr. orn. 3. p. 480. t. 483. 
^ iVtll. orn. 223. Raj. av. 109. 

Cinclus tertiUS Aldr. orn. 3. p. 490. 492. Will. 

orn. liy. Raj. av. 1 10. . -Ce /O ^ //^e ^^ck. 

Cinclus. Aldr. om. 3. p. 480. Ci^ 
Gflllinula aquatica: 8 genus. Gefn. av. ^ii. 
Gallinulfl aquatica: fpccics fecunda de novo. Gef72. 

av. ^16. 

Gallinula Rodopus f. phoenicopui. 14^111. orn. 223. 
Ocrophus mcdius. Gefn. ic. 107. Aldr. orn. 3. p, 
461. t. 463. 

Rhodopus f. Ocropus. Gefn. av. 5*08, 5*11. Aldr. 
orn. 3. p. 4^6. 45-7. 
p. Tringa Glareota roltro l^vi, pcdibus virefcentlbus , 
corporc fufco albo-punclato, peciore albido. Fn, 
fvtc. 185-. 

Habitat tn Europa ; pariendi tempore Mas ^ Femins 

individui comites. 
Rofirum virefccns. Pedes virefcenti-flHmhei. Urt" 

pygium vartum. Supercilia alba. 

Hv)^<^)leu- 14. T. roftro Ixvi, pedibus lividis, corpore cinereo lita- 
cos. ris nigrib' : fabtus albo. Faun, Jvec. 181. * 

Tringa minor. IVill. orn 223. t. fS- Raj. av. 10%. 
Gdllinula hypoleucos. Gejn. av. 5-09. Jldr. orn. 3. 
p. 469. AVES. GRALLiE. Tringa. 2fi Motacillae gcnus. y^Ur. or-fi. 3. f. 119. t. 123. 
Motacillx 1. Cincli gcnus. Aldr. orn. 3. ;>. 485-. r. 
486. 

Guiiictta. Brt]f. avr 5*. 183. t. 16. f. 1. 
Uahttat tn Euiopa. " 

Rojlrum fnlcum. Pedes virefcentej. Uropx^inm va^ 
rium. Redrii.es 3 laterales albce , mediiH fufcte , 
fgui/te muculutcc. 

15-. T. rodro lacvi, pedibus cin«rafccntibus , remigibns 
primoribiis fcrratis, rcdtricc extima alba immaculap. 
Fn. IViic. 1S3. * J^ft^ . /^/^&^. 9t^. (Ta,>i^J^', 
Tringa cinerca, remigibus fecundariis ba(i albis , rectri- 
cibus quatuor mediis immaculacis. Faun. fvec. \. 
n. 15*0. 

Canutus. Raj. av. 108. Edw. av. 137. t. 278. Brijf. 

av. 5-. f. 258. Edw. av. 276. 
Knot agn lincolnieniis. IFill. om. 224. t. 66.- 
Hahitut in Europa. 

Sftpercilia, fufcia alarum reSirix extima alha. 
ropy^inm album Innulis fnfcis. Roftrum Pedesque 
fftfci. 

16. T. roftro pcdibasque nigris, corporc grifeo, fubtus 
toto facieque albis, loris grifeis. 

x\renaria. /f^/V/. orn. 225-. Raj. av. 109. j1!b. av. 

2. p. 48. t. 74. 
Calidris grifea minor. Briff. av. 5-. p. 236. /. 20. 1. 
Habitat in Euiopa ad littora arcnofa.^ gregaria. 

17. T. roftro Ixvi, pedibusque cinereis , remigibusque 
firfcis, rachi primse hivca. Fn. fvee. 185-. * 

Chalidris nigra. Bell. av. 208. Aldr, orn. 3. p. 432» 

yllb. av. 3. p. 37. t. 89. 
Totanus cinereus. Bri£'. av. f. p. 203. t. 17. /. 2. 
Habitat in Europa. 
Vertex nigricans. 

18. T. roftro pcdibusque nigris, loris albls, corporc u* 
ropygioque grifeis fufcisque. ^'f^ij.</%,yre <rr JX>j^ 

Tringa Cinclns. BnJ]\ av. -^. p. t. f. x-. 

Cinclus. Gff:. av. 6i6rt. 617» Aldr. ttrn. p. 490. 

491, 4(y3. Rctj. av. iio. 

Scha^niclos 1. JunCo bcUonii. Aldr, trtj. p. 48 7. 

4S9. .^'^/^oc^:a% ^e^_ 

Alau- AVES. GRALLi*:. rringa. G^lidris. pnfilla. Al.inda marina. Bcll. av. fo. 

1 hc Stint. ///7/. orn, iid. 

.Snndcrling. Alb. av. 3. 37. /, SS. 

Hiibitat ad Europac htfora., gre^aria. 

Corpnf mai!^>ttiu iinc ALiudiC, fiihtus ulbic<i»s. Collam 
jubtus aihidum macuhs fsijcis. Remiircs prin/orcs 
fc\ipo albo verfus apiccm. KcHricei irttcrmcdiiV biriiC 
at.umi>iatit . 

19. T. rollro pcdibnsquc nlgricantibus , corpore fubtus o- 
livacco, nrop)7;io varis;^',ato. 

Calidiis. Brill. av. />. 2z6. t. 20. /. i. 

RulHcola lylvatica. Gcfn. av. foy. /. 5-04. Aldr. 

or.K 3. f. 476. /. 477. 
Huhttat Eiuopa. 
Jiojiri hajis grifca, 

20. T. roUro pedibusqne fufcis, corpore fubtas rufefcen- 
tc, rcihicibus extimis fcapoalbo, uropygio varicgato. 

Cinclus domiuiccnlis minor. Briij. av. p. 222. /. 

Habttat tn Domingo. 

Corpt.lS m'dg}2itudi;-2e pafjcris.^ fnfo fcrrugincoqne va- 
rium., fubtus albi.lo rnfcfccns. Rectriccs 3 cxtim^ 
racht aiba ; interrnedi(C acuminata. varia. fufca. rola. 21. T. roilro pcdibusquc nigris , corpore fnfco albo-va- 
ricgato, abdomine albo, rcctricibiis albis fulco ta- 
lciatrs. f 

^ Vancllns varius. Brifs. av. p. 103. t. 9. ./". 2. 
J Pardali belloni congencr. Aldr. orn. 3. p. 5-30. 
Habiiat in Europa. 

Uropygium varte^atum. Rc6lrix exttma alba ; tema 
lateris interioris fafcia longitudinaii. 

22. T. roltro pedibusquc fufcis, corpore fufco imma- 
culato. 

Glarcola fenegalenfis. Brifs. av- S- P- M^- 
Habitat in Senegallia. 

23. T. roftro nigro , pedibus virefcentibus, corpore gri- 
feo, fubtus albido. tn. fvec. 186. * 

Pluvialis cinerca. Bell. av. 62. Aldr. orn. 3. p. 5-33. 
t. 534. IVtil. orn. 229. t. 5-7. Kai, av. iii. 
Alh, av. I. 7Z. 76. jfn^ ■ ^rey ^/c^^y - 
^*^. Parda- AVES. GRALL^. Charadrms. 2f3 
Pardalus. Gcf?7. av. 639. 

Vandlus grifLT.s. Brij]'. nv. 5*. p. joo. t. 9. /. r. 
llahitat in Europa. 

licmiges ntgrtcantes ^ exccfits 1 primis t>un£to albo 
notatcc. ReSlrices alb^e fafciis fuflis plurimis^ at 
extimn tantum fafcia tinica. Vropygiuni album. 88. CHARADRIUS. Roftrum terednfculum, ob- 

cufum. 
Nares lincares. 
^edes curforii, tridaftyli. 

Hiaticu- i. C. pc6tore nlgro, fronte nigricante fafciola alba, ver- 
la. tice fufco, pcdibus luteis. Fn. fvec. 187. * 

Charadrios f. Hlaticula. Aldr. om. 3. />. 5-36. -t. 5-37. 
Jonfl. av. 166. /.5-3. IVill. orn. 230. /. 5-7. Kai. 
av. 112. Sloan. ia'm. 1. p. 319. t. 169. /. 2. jlib, 
av. I. p. 76. t. So. >-^ircKnai>i'^mrt, . -^^. JW^-^^t-^ 

Pluvialis torquata minor. Briff. av. f.p. 63. t. f.f. 2. 
Matuifui. Marcgr. braf \()^). U>-9(Tffi. t^/Cof -^«cctk.f-,'H. , 
Hahitat in Eurc^pa C5^ Amcrica , ad ripas^curjitans. ^ 
Koflrum Pedesque rubri. ^*t^. ^£>^'i^ >^*^t>^(i'-?^^ 

1. C. fufcus, fronte coUarique dorfali abdomineque al- 
bis, re6lricibus latcralibus utrinque caudidis, pedibus 
nigris. 

Charadrius alexandrinus. Hajfelq. it. if^- 30. 
Chatadrius grifeus, frgnte, linea fuperciliari, collari 
dorfih* abdominequc albis , redtricibus latcralibus u- 
trinque candidis , pedibus fufco - caerulefcentibus. 
Brunn. orn. 77. * 
Hahitat ad j^^gypti ex Nih canaUm. 
Diverfus a C. ccgyptio. Roftrurjt Pcdesque nigri. Re- 
drices i, 2 utrinque candidic^ 3, 4 utrinque fordi- 
de albte apicihus fufcis t f, 6 fufco - nigricantes , re- 
liquis paulo lcngiores. Remiges e grifeo nigrican- 
tes : I rachi alba ; f - ^ macula alba oblonga in 
margine exteriore ; fecundaritc apice alba. Teari- 
ces apice albie. B. 

3. C. fafciis pedoris colli frontis genarumque nigris , 
cauda Jutea fafcia nigra, pedibus flavis. 

P]u- AVES. GRALL.f:. Charadrius. Pluvialis vocitcrus. Catesb. fnr. \. p. 71. 71. 
IMuvialis virginiana torquuta. Brifs. av. p. 68. 
jiavaat i» Aiiicrica j\pfc»!riu>iuli, 
Kojlrum ftij^tum. Pcdcs lutci. 

rgyptius. 4. C. fafcia pcdlorali nigra, fuprciliis albis, rcdriclbus 
apicc aUis iafcia nigra, pcdibi-is cxrulcis. 
(>haradrius a;i;yptius. ILiljelif. ucr. 2y6. n. 31. 
liiioitat in it^ypti apricts. 

Alorincl- 5-. C. pcdorc fcrruginco, fafcia fupcrciliorum peftorisquc 
lUi. lincari alba, pcdibus ni^ris. F». fvcc. * 

Charadriuk pcctorc fcrru^inco , h*nca alba tranfvcrfji 
collum pcctusquc diltinj^ucntc. tau)i. fvcc. 1. n. 
15-8. iMas. ^yy.^ lf^rt>i.\ St^<ci j <fu^jSpa^^: ■ 
Morincllus. Gefn. av. 6if. /Ildr, orn. 3. p. ^40. 
If^tll. orn. 230. t. 5- 5*, 5-7. Raj. av. iii. Alb. av, 

1. p. 5-7. /. 61, 62. fa^ '^^^ ^U€f_f7a.^^ 

Pluvialis minor f. Morincllus, Brijf. av. 5. p' 5-4. t, 
4. /. 2. 

/3. C. Charadrius pcdore ciuerco, abdomine rufcfccnte, 

vcrtice fufco. t'n. fvcc i. n. 160. tcmina. 
Hahitat in Europa campeftri , ad Alpes migrans per 

Upfaliant medio maji , fcpteutrionem verfus. 
Mas ad fcrohiculum abdijminis niger\ fcminx non vit-» 

ta alba cingit caput. l/crtex Rojlrum.^ Pedesque 

nigricantia. 

aprica- 6. C. abdomincque nigro, corpore fufco albo luteoque 
riufi. punclato, pedibus cinereis. tn. fvec. 189..* 

Charadrius nigro - lutefcente variegatus , pectore nigro. 

It. oel. 72. Fn. fvec. i . n. 1 5-6. J%i h^. . 
Pluvialis viridis maculatus , ventre nigro. Edvj. av, 

140. t. 140, C^P^nP . ^^■^tf^fr^^yn. . fSffrfU^-f.^Vin. 

Pluvialis*aurea frcti hudfonis. Brifs. av. f. p. 51. 
Habitat in Qelandia, Canada. 

Frons Supercilia., Palpebra inferior Hypochondria y 
Crijjumque alba. Gula.^ Abdomen linea fub colh 
nigra. Rojlrum Pedejque nigricantia. 

Pluvialis. 7. C. corpore nigro viridique maculato, fubtus albido, 
pedibus cinereis. Fn. fvec. 190. ^»^. ^*><«^><«''»*/. 
Pluvialis viridis. JVHl. om. 229. t. fj. Raj. av. iii. 
^arf dan. f, t. 2f. Sloan. jam. 2. p, II 3. ^^^269. 
/. I. Alb, aV. l, p. 71. t. '^^, /^y^i¥- ^rten^1^o^-<r, AVES. GRALLifi. Charadrias. Pluvialis aurca. Brifj. av. /^. 43. /. 4. /. r. 
Pluvialis. Gefn. av. 714, AlUr. orn. 3. j>. 5-28. /. 

Haottat tn Europa. 

Ruflrum Pede^cjue nigricantes. Pedns grifeum macu- 
Jis flavefce»tthus. 

torqui- 8. C. pcdorc nigro - variegato , fronte alba, vertice col- 
tus. lariquc iiigro, roltro p«;dibusque cxrulefcentibus. 

Pluvialis dominiccnlis torquara. Bnfj\ av. 5-. p. 70. 

t. 6. /. 2. 
Habitat in Dominica. 

Facics ^ mtignttudo Hiaticfil<e. Uropygium rufum. 
Redrices 3 exttm^ ap:ce dlh^e. 

Calidris- 9. C. rollro pedibusque nigris , loris uropygioque fubgri- 
feis , corpore fubtus albo immaculato. 
Calidris grifea minor. Brifj. av. s- P- ^-B^^^. 20./. i. 
Hahitdt ad Itttora Europ*. ^^^. S^uc^i^^€ 
Corpus grifeo varium. Facies^ CoUum., Pedus ^ 
/Ihdome» nivea. .K^mi^cs JJrimores fcapo candido. 

-^c-»- ff^Z-t <r ^f^^a^ t*ee/i^ prt^e^ 

Ocdlcne- 10. C. grifeus, remigibus primoribus duabus nigris me- 
mus. dio albis , rolho acuto, j^edibvis cinercis. Zool. brit. 

Oedicncmus. Bell. av. , . 5"!. Aldr. orn. 2. p. 9S. 

/. 99, 100. IVill. orn. zij. t. 77. Raj. av. 108. 

». 4. /fib. av. I. f. 66. t. 69. ^jO^, C^o»*7-^l/ 
Fedoa tertia. Will. om. 216. Raj. av. 10^.^1^^^^^^ 
Charadrius. Gefn. av. i$6. 
Charadrius Kervari. HaJ/eiq. iter. 2T0. n. 32. 
Pluvialis major, Ocdicnemus. Briff. av. 5. p. -j-j. t. 

7. / I. 
Habitat tn Anglia, Oriente. 

Pedes Roflrumaue nigra. Palpebra inferior nuda lu- 
teola. Lineola fupra infraJine oculos flava. Linea 
fufca a rofiro fub oculis ad aures. 

II. C. albus, dorfo nigro, roltro nigro capite longiore, 
pedibus rubris lougillimis. 
Charadrius autumnahs. Htrjfelj. iter. 25-3. n. 29. 
Himantopus. Sihb. fcot. i^.t. 11,13. Raj. av. ic6. 
Al(h. orn. ^. 'p. 443, t. 445-, 446. Gefn. av. 5-47. 
Eel/. av. 5-3. li ill. orn. 219. /. ^4. Jllarf Jali . 
S- 46. /. 21. Briff. av. j. 33. t. f. i. y^tf^V^r^. Ha 2;6 AVES. CRALL;E. Charadrius. 

ll.ihitiit in Europa aujlraliurr ^ ad marix littord. 
Kojhum nifi^rum^ apice cr.ijjius. Oculi rubri puftUd 

aiha. CorpMS alhum^ fcJ Higriceujs Jorju ^ occtpite ^ 

tcSlricibus alarum, 

Iplnofus. 12. C rcmigibiis pc«51orc pcdibusqiie atris , occipitc cri- 
Ihto, rcdricibus dimidiatu -ulbis , alulis fpinc^lis» 
Charadrius Ipinofus. IiaJl'clij. iti^j. 260, 261. * 
Pluvialis fcncgalcniis armata. Brijj. av. s- P- 86. 
7- ■(• . . 

Phivialis indicus, pc£lore nigro. Etiw, av. 47. 
47. csf t. 2S0. 
Pluvialis pcrfica criltata. Briff. av. 5-. p. 84. 
Lnpwing. Rujfel. alcpp. 72. t. 11. 
liabitat in i^^j^ypto. 

Humeri fpinoji ut inParrij., Ji^ji^ulare^ funt. R^" 
Jlrnm nigrum. Reftrices (ilba, aptce higra. 

89. RECURVIROSTRA. Roftrum deprefTo^planum, 

fubulatLim , recurva- 
tum, acuminatum, a* 
picc flexili. 
"t^edcs palmatij tridaayli. 

Avocet- I* R. albo nigrpque varia. It. o?/. 89. Faun. fv^c. 191. 
ta. Avocetta i. Recurvir<^flra. Gefn. 231. t. 232. 

Jldr. orn. 3. p. 288. t. 287. WtU. orn. 240. t^ 
60. Raj. av. 117. BriJ). av, 6. ^'^S. t. 47, 
/. 2. Matf. dan. J. p. 72. t. 34, Alh, av. i. 

. 96. t. lOI. J/C^rf/^'c^0^ . 

Habitat in Europa aufiraliore ; ViBitat Cancro pulice 

locuflacjue. Migrcit tn Italiam , rarijfima tn Sve^ 

cia ; femper ad maris littora. 
Dorfum., Uropygium Re6irices alba^ ut maculd 

parva fub oculo» RoJirum nigrum^ Pedes caru" 

lefcentes 90. HiE. AVES. GRALL^. Ha:matopu<.. *2;7 

90. H7EMAT0PUS. Rojirum comprefTum: apice 

cuneo cEquali. 
Nares lincarcs. 
Tedes curibrii, tridacl-yli, {i.-^fi. 

Oilrale- 1. H.€MAtoPus. It. ceL S3. /'/7. pvcc. 192. * Bfll. 
gus, 18. Gef/i. anj. 5*46. wV^iV. urn. 3. ^4^, 

/f'///. orn. 22Q. 56. av. ipy. /.^//'. i. 

^. 74. 7^. Catcsb. car. i. /?. 85*. -Sf. ^eLr^p^^ 
Oltraicgi Pica niariiia. Briji. av. 5*. 3^- 3. /. 2. 
iiabttat tn Europa, America feptentrtonalt cnrjUurts 
in Itttorihus marinii viClttans coficbis\ nhi vidct 
icnaiorein hojlcmve clamitanda Anftsribus inJ-cat 
reccdcre Juacfct. Senor pyitcociurve a rntgriiUj- 
ne reditus.^ eiuimodi ver indicaP. ^r-t^^W 
Rujlrum P^desque rubri.^LPea ^ze. . fa^.^^ ^ 

pL FULICA. Rojrrum convexum: Mandibula fii- 
periore marefnc fuj^ra inFerioicm 
fornicata; Mandibula inierior, po- 
ne apicem gibba. 

Nares oblonGa^. 

FroHs calva. 

Tedes tetrada£l:y!! , fjbpinnati. , 

fufca. 1. F. froiite tiavefcentc , armlrils conGoloribLis , pcd l-ios 
. iimplicibus , corpore fufcercenre. 
Gallinuia minor. BrifJ', nv, 6. v. 6. 
Gallinul?. aiia chloropus fuliCit fimilis. Aldr. or>i. 3, 

p. 496. t. 497. orn. 294. 

Ralius italorum, Gejh. ^i». 392. Aldr. orn. 3. /^.98. 

IVill. orn. 23S. Raj, av. 116. 
Habitat Europa. 

Corvus fufco ' olivaco^um fubtHs cutercur/tj a:io-un» 
dulatum. 

itra. 2. F. frortte incarnata , aritiilljs lutcis, pedibus pinnaiis , 
corpore nigricante y^^^^-^^c^a^ . 
V Fiilica. Belf. av. 36. Gefn. av. 91. Aldr. orn. 3. 

91. ^.9J. IVill. orn. 239. Raj. av. il6. Marf- 
/Tft (j^oa^ . R fay^. 'y^t>u^r^*<^ Haa. AVES. GRALL.^:. Tulica. atcrrima. chloro- 
pus. tiiifj. f. />. 70. 33. /)!b. av'. i. p. 79. /. 83. 

Brif. av. 6. p. 23. r. 2. /. I. 
Phalaris. 6V/ir. mv. 130. ///jV. 0;/?. 3. />. 260. 
Ji,ihi:at i» Knrop» aquvhi Katat curntque p^pra a- 

ouas , r:i^'ifii.at in/cr urundincm nidj cx ejus foliis 

confedr) cif arundinihus ajjixo. Edit Jcmiffa., inr- 

bas. Jlybernat in Giillia. 

3. K. hnntc alba, armillis rubrib, pcdibus pinnatis , cor- 

porc ni<;ricantc. 
l''ulica major. /fV//. om. 239. /. yi. Raj. av. 117, 
Brijl'. av. 6. p. 28. r. 2. /. 2. 

Fulica alia, Diabolus mariiuis. /Ildr. orn. 3. p. 98. 
Jlabttat i>7 Huropce marittmts, 

Simillima pr,tcedenti Jed rfuijor ^ fronte armillis 
diliinguenda. 

4. F. frontc fulva, armillis rubns, pcdibus fimplicibus, 

ccrporc nigricantc. Jh^ . C^rrxen ^a^or- . 
l*\ilica cincrco-fufca , rollro viridi balin vcrfus cocci- 

neo fronrcquc coccinca. Kram. auflr. 35-8. * 
Gallinula chloropus major. Aldr. orn. 3. p. 449. t. 
450. //';//. or',7. 233. t. fS. liaj. av. 113. Alh. 
itv. 1. p. 66. t. 72. ^ 3. p. 86. /. 91. 
Gallinula. 5r//7'. 6. /?. 3. /. i. /. i, 2. 
JJahitat /> Europa aufiralioy^-,' if^ Martinica. Z>. Jac- qutn. Crtflum utrinque alhum.^ quo intcr natandum crchro 
ojlentat. Pedes fluvo-virejccntes . lioftrum fiavum.^ 
baji femtcocLineum. 

Porphy- 5*. F. frontc rubra, armillis multis, pcdibus iimplicibus, 
rio. corpore viridi, fubtus violacco. 

Porphyrio. Bell. av. 5-2. Gefn. av. 716. t. 717. 
Aldr. orn. 3. p. 43;-, t. 439^ Cluf. cxot. 370. 
U'ill. orn. 238. Raj. av. I16. Alh. av. 3. p. 79. 
/. 84. Edvj. av. 87. t^ 87. BrijJ'. av. p. 5-22. 
t. 43. /. \. /'Scr^^^At' ^^2^ . -C/// , f.//^ , 
Jiahitat 'tn India Afise, AmericGe. 

carthage- 6. F. fronre cacrulea, armillis - - - , peilibus fimph'ci- 
na. bus , corporc, rufo. 

Hahitat Carthagense. D. yacquin. 

Corpuj magnttudine F. atr a., totum rufum. 

7- F. AVES GRALLJE. FuHca. inanini- 7. F. fronte cairulca, armlllis - - - > pcdlbiis fiinpljci- 
ca. b , corporc fufco- cserulefccnte. 

Hahitat in Martinica: ii^undattsy cuit Qtyzam^ ^^h^^ 

Pdnem. D. Jaiqntn. 
Corpus fere r/iinus F, aira ^ nite/is ^ e fufco - carule* 
fcenti uarium. Frons cera c.erulea^ (iblu.r^^^^ Qua- 
drata,^ Rojlrum rubrum apice fluvo. FeJes fiavi ^ 
cligitis fimpUcibus lurjgijfimts . Do-fum ALcque fw 
fcee cum aliquo virote, Crijjum abum, 92. PARRA. RoftrufH teretiiirculum , obcufiu- 

fculuni. 

Nares ovat^, in medio roftri. 
Frons carunculata : carunculis 

lolvatis. 
AluU fpinofe. 

domini- I. P. unguibus modlcis , pedibus flavis. 
ca. Vanellas domin-ccnlis aimatus. Briff. av. p. nS. 

Habitat in Dominica. 

CaruncKla ft-o/.>ti> laxa luted. Roflrum Pedes fiavt» 
Corpus fulvum , fubtns rofeum. Redrices fuiva\ 

1. P. nnp;iiibus modicis, pcdibus rubris. 
VanelluS lencgalenfis ^rmatus. Brifs. av. ^. p, x\t, 

t. 10. 2. 
Habitat in Scne|^allia. 

Carunctila frontis laxa lutea. Roflrum luteum. Pf- 
des ruhri, CorVus ma^77itudir^e Vuncll: ^ g'^'^fi^o- fw 
fcum. Frons alba. Gula nigra. Rcmiges ntgrcet 
fecundarice apice albidee, Cauda antice a(ra^ pollice 
nigra , apice pallida, 

3. P.^ unguibus poilicis longlfTimls , pedlbus virldercen- 
tibus. , 

Galiinv.la brn(il>cnfis 4. Will. orn. 237. Raj. av. ii^, 
Jacana 4. iJarcgr. braf 191. Edvj . av, t, 35-7. 

Briff. av. y. p. 125*. t. II./. i. 
Cap-it Chilli noctumum. Hem. m^'x. 50. Raj. av, 
178. ^ 

Habitat in America auflraU 

K 2 Carun* 26o A\ FS. GRAlJwl::. Pirift. trinquc auh^ret . Ro/lr/nyj auraniiuw. Corj>:fS r/i^i 
ViolauHm Dorfn p//rpin ,if} ctHt. Rctnigcs nigra: hiar- 
^inc atbo. An varictas }<:^ucntiA 

variabilis. 4 IV ungnibus polHcis cloni^atis , pcdibus £xrulcrccntibus. 

Ciallinula alis cornubus donatis. Edw. av. 48. /. 48. 

Jacana. BnJl'. av. p. \i<). /^orffuxS^t A^.-^iV. 

Uahitat /« AlU<:i\(^-l attjlrali. tA^.H^. 

Vn^uis pulViiU^ rcifitts Jigito lorigior. Pollcx u»ius 
articuli^ iiijijicns. Corpus Jupra purpurafccKS ^ fub- 
tus aWum Caput fufiuM. Supcrcilia aiba. Liyiea 
7/:^ra a rofiro per oculos defcc/idcHS ad LoUuifi. Ka^ 
Jlrum fuhum, Color variat. 

Chavaria. 5*. digitis clongntis, pcdibus fulvis, occipitc crifhto. 

llabitrt in fiii viis lacnbus ^ ivundjtis., l icinis fiu- 
mini Cinu , leucis 3 o Carthagcna indica dijlami. 
yefcitur hcrbis. Incejfus gravis , lcntus. f/otatas 
, facilis^ celer. Currcre omnino ncquit nifi Jimul 

femivolet. TaBa ynann cutis fnb pomis etiam la- 
nofa crepat ubicjuc fortitsr. Lana hac denfu /aiU' 
taterr conciliat corpori , ita ut perfccie natet pedi- 
bus digitisque lor:gi{fimis fed omnino fijfts\ quibus 
etiam in Jlagnts herbofis profundis inccdcre pojfit. 
, Rojlro vcl unguibus nocere nccjuit. Calcaria in alis 
fmgulis 2/3, crafja^ durijfima ^ femipoHicaria a- 
cuta.f ^ occultata., nifi quando alis., qu^s longiffi- 
mas fortiffimasque habet quantum Jicri potefl ejc 
tenfas ^ hoficm ajgrcditur Qff iftibus fortijfimis trw 
cidat. Avcs rapaces ferrc ncquit (jf primo tllas ad' 
oritur. P ulturem Auram ibi frequenti Jfimum fa- 
peque obambulantem Isf appropinquantem illtco oc- 
currit cxpellit. Indi.^ qui Gal/inas Anj^res ^c. 
nutriunt in magno numero unicam Chavariam ci- 
curatam h.abent., quic cum reliqua Galiinarum tur* 
ba pcr vicina pergit numquam deferity etfl volare 
pojfit C5^ domum ad vcfpcram revertitur. Ab homi" 
ne adulto je tangi patHur ncmini nocet, contra 
Pueros fe defendit fcepius. Vox clara alta., fed in-^ 
grata. D. 'Jacquin. 

Corpus fcfquipedale a tcrra altnm magnitudine Gal- 
li gal/inacei uti Alcc Cauda nigricans cum nc 
buiis grifeis ; minus nigricat venter, Roltruin cj- 

ni* 

I i lAVES.' GRALLJE, Parra. 261 

T^ii o- iyr^urz um^ fordide alhicatis : maxilla fuperiore 
imlfricata Gaili'/2.e. Nares oblongie apertte f Pcr- 
ita.\ Memb:ana ad baji» rojlri utrinque ^ ruhra ^ 
ad temporu extendttur ^ ivi cujus medta J>arte funt 
Oculi iride f/ifco. Lanugo a'jsque pennis , cnrta 
dcnfa(jue , fcd nigra tegit totum collum , at ntvea 
infcrtorem c/zpitis partcm fuh rojlro CjX' tempora^ ad 
latttudtnem pollicis unius. Frons ^ Occiput tegi- 
tur pennis Tcris ^ corpori concolortbus ^ fed minus fw 
fcis. Crilta ex 12 circitcr pennis trtpolliearihus 
fjigricantibits , refpe^u loci perpendiculartbas , cor" 
poris autey}7 rejpedu decumbcntibus , orta in infima 
pnrte oaipitis^ ftbi lanugo ce(]at. Feuiora fcmr/iu- 
di^ crajja. Gcnw^ crajjijfima f nodoja, Tihia; lon- 
^.i', fiavu - rnbrce valtd.v, Pcdes tetrada(^yli ^ fij/i ^ 
concolores. Di^^iti craj/i ^ omnium longijfimi ^ unde 
maxime decujjent fub incejju. Colluin longum. 
Caada brevis. Jacqnin. 93. RALLUS. Rojlrim bafi craflius, comprelTum, 
dorfo acccnuacum apicem verfus, 
aiqLiale, acucum. 
Nares ovacae. 
Tedes cecrada£):y!i, fifii. 
. Corpis comprefTum. 

CreX. I. R. alis rufo -ferrugineis. tau;i. Jvec. 194. 

Ortygomctra alis riifo- ferrugineis. Faun.fvcc. 1. n. 

162. iCoytt^nm^y' . ^,tcy, ^^^^^ . 

Ortygomctra. Bell. av. 49* Gefn. av. 360. t. 361. 

Aldr. orn. 2. p. 174. t. 176. IViU. orn. 5-22. /. 

29. Rau av. 5-8. Alb. av. l. p. 30. t. 32. 
Crex. Gejn. av. 362. Aldr. orn. 3. p. 42S. 
Rallus gcniftarum f. Orty-gomctra. BrtJ/: av. f. 'p. 

tiabttat tn ]L\jxo^31 agris, caredis', viaitat Lumbrt- ' 
cts; corpore valde comprefio curjiiat tnter gra.ni' 
na\ ntdtficat in agris , vcjperi \s noeie fonorus voce 
ingemtnata crcx , allictt;ir pc.Ttnc pafyro ir.tertcxto. 
Uva 16. liojlrum Pcd^sciuc gnfi. PuHi loKtipt'- 
77oJi^ atri. ' * R 3 . 2. R 

/J20 . i6i AVES, G^\LLm. RtiUus. 

aquat'cus : R. alis Kiilci'. furco- iiinculaiis, hypochondriis -albo» 

nv.icul8t:s, roftro fubtns tulvo. bauit. fvcc. 195-.^* 
Kallus aqujiicus. \ ///ir. 01», f^. />. 45" 5*. IVtll. om. 

234, Rau av, 113. Alb. av. i,p. 73. t. yj, Zool. 

hrit. t. E. E. Brijs, ^7'. f . />. I f l . i 2. /. 2. 
Ortvi^omctra flh*s fufcis, hmibis nigris liturik iranfvcr- 

lis aUiis. K,\ini. a»f}r. 34(>. * 
Oitv^onictra. Bcll. av. 49. W/^/r. or;/. 3. /'.415', t. 

4T6. ///^;, I. t. 77. .'f^r^. ^'cJ.t^/r-^^ /^a^ 

Cr.illinuh aquiuica. Gunntr. acl. tsiJrof. 2, P. 340. 

T 2 . Sfr nj . ,uHiim. 2 1 8 . S'* /^.^ ^ ^ • /.«^ . 
G:illin ila fcricea. ^y""///. orn. 235'. /^^r. ^aT'.. 114. 
Cfallinula f. GalHnngo fcricca. ///^/r. ur>r. 3. /y. 470. 
Cj.iilinula chloropus. I\Jarf. dan. f. 68. 32, 
CinH'nu!a bamcih unte. GcfH. av. 5-17. 
Htrifjt i/i £urop3c paludojiu 

Kojlri h ifis fuhtus fulva. Pede^ virefcentes. Pentjcc 
molitjjimcs. Paipebrae rnbne. 

Porzana. 3, R. rcdrlclbus binis inrcrrnediis albo marginatis^ rodro 
pedibusjue fubolivaceis -^^^y-c^t^^cz.. . 

Rallus aquaticus minor f. Maruetta. Brijf. av. />. 

1^5". .'. 13 /. I, /^M.^ .. Jt^aJ^ -fpc^if^i^ Uf^e-?^ .^^i. . 

Galiinuia Ochra. Ge\n. av. jn. Aldr, orn. 3. /?. 
l 468. If^HL or». 236. Raj. ao. 1 1 

Por7.ana m-nor. Aldr. orn. 3. />. 5-^8, 

ll^- i!^at i/i Europa ad ripas. 
Eroyjs Cai.Hra ftibtus ci^frea. 

fufcus, 4. R. fufcus, crifTo albo undwlato, pedibus flavis. 

Rallus philippenlis f.fcus. Bnjl, av. 5-. f. 173. t. 

15*^ / 2,. 
Hahitat in Philippinis, 

ftriatus^ 5-. R. nigricans albo undulatus, gula rufefcentc. 

Rallus philippcnfis Ibiatus. BrijJ^ av. p. 167, t, 

Halntat in Philippinis. 

Rnjlmm coryiei coioris. Pedes fubfufci^ 

tQrquatus.6. R. fufcus, fubtus albo undulatus , linea infra oculos 
alba. 

Rallus philippcniis torquatus. Briff. av. S 170- 

Habi- AVES. GRALLi^:. Rallas. ^63 

Ihbitat iy? Philippinis. 
Rojlrum Pedciqne fufci. . 

philip- 7. R. tufcus, rubms grifeo' fafciatus', fupcrciliis albis , col- 
penlis, lo lubtus rufcCccnte. 

R:ilius phiiippcnlls. Brifl. av. p. 163. t. 14./. i. 
Ilahitut in if hilippinis. 

C«/rp//.c /«/^r^ yitgricdHS., ferrugineo - varturn. Kojtrum 
PeJesquc gt ijci. 

bcn-hn- 8. R. albus, capitc colloqne ni-ro, nlis dorfoque viridi- 
kniis. bus, rcmi^ious primariis rubro - maculatis. 

Rallus bcn-halcnlis. yilb. av. 3. p. b^-. t. 90. 
Tringa Totanj.s bcngalcnfis. Bnj]. av. s P- ^^9- 
Habttdt t?i Alia. 

Rofirurn lutsum. Pedcs lutcfcc.^tes . 

carolinus.9. R. grifcus, capiitro nigro, peclorc plumbeo, roftro 
fiavo, pcdibus vircfcentibus. 
Gallinula minor canadcnlis. Edw. av. 144. t. i44- 
Porphvrio frc:i hudfonis. Brif'. av. $• P-^ S^}- 
Habttat in xAmcrica feptentriunali ; Svccia Edvj. non vtdi. virginia- 10. R. fufcus immaculatus, rortro pedibusque fufcis. 
nub. Rallus american.s. Catesb. carol. i. p. 70. t. 70. 

BriJ}. av. f. p.. 17)-. 

Hahitat in Amcrica Jeptentnonah. 

temtnam fr^ccdentis ejje fufpica:ur D. Edward. 

94. PSOPHIA. Roflrum cylindrico-conicum, con- 
vexam/ aciitiufculiim, mandibu- 
la fuperiore loneiore. 

Kares o vat^e , pacute. 

"Fedes cetradaftyli, Fiffi. 

crepitans. i. Psophia. ■^'^ • ^ ^^^^ • 

Pfophia crepitans nigra , pedore coKimbino. Barr. 
av. 61. 

Gallina fylvatica crcpltans, pcaore columbino. Barr. 
^ ccquin. 132. 

Gallina fvlvellris Macucagua, Rnj. av. 5-3. 

R 4 Pcr- ^^4 AVES. GRALt.T.. Ons. 

PcHix mnior bralilicnfis. Bri[l\ av, i. pi 22*7. 
Troir.peitc. CoHJatn. it. 174. 

Macucfl^>\ia. Atarcgr. br,jf. n^. Pif.haf.^S. inU. 
nv. Il6. 

litiifit.it in Amcrica meridionali. Roflro wuffitanii 
rffpQndet pcr uKum, 

p5. OTIS. Roflrnm mnndihiila fiipcriore fornicata. 
Knres ovatT. 
lAin^ua liifida. 
'Pcdcs cLirforii, tctradaflyli. 

Tarda. \. O. niaris capitc jugiiloquc utrinoue criflato. Faun. 

Tnrda. Do^art. mcm. 3. p. 309. Edw. nv. 73. t. 
,7.^^74. Alb. nv. 3. p. ^(y^t, 38, 39- ^ 
Otis 1. Tarda avis. Aldr. om. 1. p. 85-./. 89. Gef». 
av. 484. //'/7/. orn. 129. 32. Rnj. av. 38. 

Lv.'//; rtz'. 5- 18 £rtW. 73. t. 73, 74. 

Ji.jbtt/?t ifi Polunise, Oricinis tnmpij; vi^itat Grn?iis 
C£r Herbis; migrat per Bd^ inr/i Angliam: In coe* 
»/j eximia. /Sarocc/ . -^/^ ^"t . /^A- . 

Rcmiges primores ^igra ; fecundaria maximam par* 
tcm albce. Re^rices 20 , ut Gallinis. 

flrabs. 2. O auribus crc£lo- criftntis. 

Olit arnbica. Edw. av. 11. t. 12. Brijf. av. f. p. 30. 
Hi7oitat in Orientc , Arabia felice. 

Supra fcolopacina fuhttis albida, Aures nigrcs. Cau^ 
da fafcta fufca. 

Tetrax. 3. O. capite jn^^uloque Ijcvi. Fn. fvec. 196. * 

Anns campcikis, Gefn. av. 79^. Aldr. om. 2. p. 
96. //6//. orn. 129. Briff, av. 5. p, 24. t. 2. / 
1, 2. Alb. av. 3. p. 33. 41. Raj. av. 5-9. £^xy. 

aV, 89. Zfl. -^j/. -^ii^fa /Jn<^ar-/ ar ' t'e,/uL. -^u^ft 

Tctrax. BcU-.av. f6. Aldr. orn. l. ij. c. 13. 
Hdbitat in Europa , imprimis in Gallia ; herbis cif 

femintbus viHitat. ^'i-^ '^c^Y<. C^ic^olk^^ ^^«^ 
■M'is coijo nigro.^ torcfue albo. Reihrices 18. ^*-'-^^ ^ 

afra. 4. O. nigra, dorfo cincrco, auribus albis. 
■ Hiibitat in j^^thiopia. /. Burmartnus, 

Ma- AVES. GRALLi^. Stnithio. Mnris Roflrum ef Pedes flnvi. Vcrtex ctnereus. A- 
larum margo exterior alhus. r'c!iiina tata ctnerea ^ 
ixceptij femoribns abdomineque atris, 

96. STRUTHIO. Roftrum fiibconicum. 

Nares ovat^ie. 

AU ad volandum inepta^. 

Tedes CLirforii. 

Camcliis. I. S. pcdibns didflaylls. /^t^r^^s/i' /s^^^<',rcjz^ , 

Stiuthio- Camelus. BelL av. sf- Geflt. av. 739. t. 
740. Aldr. oryi. 1. ^S^. t. 5*90, f^I. Dodart, 
Y/iem. ^^f. Seb. y/iuj'. \. t. j"!. /. 6. IVill. orn. 
104. t. 25-. Ra]. a-o. 36. Alh. av. 5.. p. 30. /. 31. 
Jotjjl. av. t. 21. Alp. ^gypti 1. p, 200. 

Struthio. Brijf. av. p. 0,. t. i. f. i. 

Hahitat in Syria ,^ Arabia , Lybia, Afrlca. Curfu fa- 
cile omnihus animalibtis antecellit , hir/c eqmtatio e- 
jus fujfocans. Ova f<epe ^'O, candiJ.a., lccvia.^ ^onit 
in arcna\ no^u tantum incubat. Job. XXXIX: 16. 

Corpus ntaximnm omnium avium {oppojitum Tro^- 
chilo miKimo)^ hinc volare nefcium., Pennis decompo- 
Jitis radiis difcretis. Caput fuperius nudum. Pal- 
pcbra utraque ciliata. Sternum catlofum. Spinx a- 
lar; m duif : altera ad alulam ; dltcra in aice aPj- 
ce, Digiti duo.^ bafi connexi mcmbrana: exteriore 
digito 'rnutiLO. i^ennce pro galea bellica Crijiaaue 
cajirenfi. Cauda alba. Remigcs primores albcc. Fe- 
mora latera Jub alis nuda. 4 y^Ar^. . 

Cafua- 2. S. pedibus tridaiSlylis , galea palearibusque r.udis. 
rius. Cafuarius. Olear. muf. 23. t. 13./. 2. Alb. av. 2. 

p. 5-6. t. 60. Frifch. av. t. lOf. Brijf. av. f. p-. 
10. t. I. /. 2. 
Emeu. Dodart. mem. 377. Ra]. av. 36. Cluf. cxnf .. 
97. t. 98. Bont. jav. 71. ^f^ill. orn. lof. t. 25-. 
IVorm. muf . . . Jonjl. av. 172. t. 5*6. Aldy- 
orn. 3. p. 5^41. f^l. Alb. av. 2. p. 39. t. 60. 
Habitat in Afia : Sumatra, Molucca, Bandci; Afr-.ra. 
^ Ungue intermedio majore fcrit , •va pwi^is exc.i- 

vatis. • • AVES. GRALLi^. Struthio. 

Corpus ntjgnitttdirte proximum antec^enti , volatus 
nefcifim^ ni^r/on pentm difLretis. Rciiii_i;cs ^ ahs- 
tftte Tciiitij. Rcdi iocs nulliC. Caput nHdiufcnlum ^ 
iaruiefcens: diadetna Tcrticir c callo clcvato ^ flavo ^ 
anfic^ fufco, Palcaria memhranacea 2 , rnbro c^~ 
TuleA.^ fhb medto collo ^ fupra nuUo. Stcrnum cal- 
lofum. 

S. pcdibus tiid:ictylis : dii;iro pollico rotuiidato mu- 
lico. 

Stiuthio. Nieremh. nat. llj. /. 2lS. 
Struthio Cnmclus amcricnnus. Raj. av. 1,6. 
Nhandu^^uacu brnlilicnlibus. Alarcgr. hraf. 190. Pif. 

hraf 84. li'tll. Qin. Sf. 
Rhci. Brtff. av. S- P- 

llahitat in Amcrica atiflralt , viSlitans fr uStibus 
carnc. 

Corpus grifeum. Rcdrices yinUcv. Uropygii peyincc 
acfie.x.r tcgunt caudam. Pcdcs fiffi ; dtgiti poflici 
hco calJus. V. GAL- AVES. GALLIN/E. Didus. ^67 

V. GALLINi£. 

Rojlrum convextim : matidibula fnperiore 
fornicata, margiiie extra inferiarem di- 
latato. 

Nares membrana cartilaginca convexa fe- 

mite^£. . 
Re&rices pltires qtiam duodecim. 
Tedes fiffi, fed intimo articulo connexi. 

^7. DIDUS. Roftrtim medio coarftatnm rugis dua. 

bvs cranfverfis : utraque mandibula 
inflexo 'iipice. 
Facies ultra oculos nuda. 

ineptiis. I. Dipus. /^f^^a^^^r . Xxv , 
Dodo. Kdw. av. t. 294. 
Diontc, BoJ^t. jav. 70. 
Raphus. BriiJ. av. p. 14. 
Struthio cucullatus. Ssjl. nat. lo. p. iff. 
Cygnus cucullatus. Nieremh. nat. 231. IVili. orn. 

IC7. /. 27. Raj. av. 57. 
Gallus gallinaceus peregrinus. Cluf. exot. 9^. t. 10. 

Oiear. rnuj. 23. t. 13./. 5*. 
Habitat in India, volare nefctus , 

Corpus nigruyn ^ alhido - neliulofum. Alac impennes.^ 
alhidj:. Cauda brevijfima pcnnis incurvis ut in 
JirHthione. Rollrum Jupra apicem ruhrurn. 98. PAVO. Capttt pennis revolucis teaum. 

Tenn^ uropygii elongatx, ocellatx. 

criftatus. I. P. Gapitc crida coinprefTa, calcarlbus foh*tariis. F^in;:. 
fvec. 197. S^^c^, ^ayc^^ . 

ra\o 

Ordinis hujus aves^ in lcgi ca zmoniali mofaica^ fola Pura habebantur in cu ::v 
falutares. 26S AVES. GALLINi^. Pavo. 

Pavo. Gcf». tiV. C^s^^ AHr. nr». p. i . /. 9, 10. 
'yvnfl. nv. 56. / ,7 '///. 01». 1 l i, t. 27. y^rf/. 

/7?'. 5-1. 

riviliiimis Pavo. Brtjj. av. i. p. 281. 27. 

ildita: tH ludia orientali , Zcylon;l. il/ 1/ rcmi^^ihus 
primnrihjts ferrttj^ineij calcar^Uus ^ cjulans ^ vindi- 
f.wr, pertiM.xx fitperbtn pnlcherrimris amni/iyfi to- 
fram dorfalern ^cmmantibu^ occUi^., natnriC miratulo 
ptHam crt^cndtmjuc.^ tertio anno ac^/rtirit., (jni nt- 
htl ^ulchrtns , qutim ful) ctintLula tlcficit. Fcmin^ 
curat pull-->t in pro.xim.-is nttptins. Lrpidoptera col~ 
ii^tt ^ iis:jHC porrij^it voHK fuc fnh alis fuvct \ Sam- 
huci florihus occiditur ; delc^liitnr '1 ritico Pijo; pcr- 
nodat iii gltts. Jb/e 2y /.3io ^u^^a :( ^%.r/rv 

bicalcara- 2. P. cipitc fiihcnllato, calcaribys \kx\\%. ^aYoaJs^ ^^^"^ ^ . 
tus. Plialianiis pavonicus chincnlis. Kdw. av. 67. /. Cy. 

t. ()(). f. I. Brill'. av. I. p. 29T. 
/3. P.ivo libctanns. Br.tj}'. av. i. p. 294. t. 28. /. 2. 
Jfahttat in China. 

Pcnn.c vcrticis refiexcs. Pciina pofteriuris dorji Un^ 
occllis hinis. muticus. 3 P. capite ciiila fubulata, calcaribus millis. f 

Pavo laponcnlls. /Ildr. om. 2. p. 35-. /. 33, 34. 

^oyift. av. t. 23. /. 3. Brifs. av. I. p. 289, 
liahita! iyj japonia. 
Orbtt.c Qctilorurn rahrce. 

99. MELEAGRIS. Capit cnninculis fpongiofis 

'tcchim. 
Gula caruncula mcmbrana- 
cea longitudinali. 

Gallopa- I. M. capite caruncula frontali gulariquc, miris pedlore 
vo. barbat^. Fn. fvec. 198. KcU^c*^ . 

Gallo-pavo fylveltris novss angliag. Raj. av. yi. Alb. 
av. 3. p. 33. t. 35". 
P. Gallopavo, Gefn. av. 482. Aldr. orn. 2. p. 35-. 
t. 39, 40. Bell. av., 60. a. Jonft. av. 5-8. t. 24. 
IVill. orn. 113. t. 27. Raj. av. 5-1. Briff. av. i. 
p. 15-8. t. 16. 

y. Gal- 1 A\ ES. GALLIN-E. Mcleagfis. y. Gallopavo crilbtus. Alh. av. 2. p. 30. /. 33. 

Habttat in Amcrica fcptentrtyaait y edtt Giana^ Co- 

leovtera^ Hciniptera. 
Mas cx^Jixat tnfia:u pe^ore ^ cxpanfa cauda^ fangui- 

uea facic^ retaxata frontss cm u/sct^la : tr^ tenax ; 

faptda caro. Barba pcdoris teytto anno excrefdt. 

VvxWX dekdaiit:ir AlUo Urtica ; a famc ^ piuvta 

cavendi. Rcclrices Al^HI. 

crilhta. 2. M. capite pcnnls eredis critiato , tcmporibus violaceis^. • 
(Jallo-pavo brahlicnlis. Brifs. av. 1. p. 161. 
. Quan f. Guan: E.ivj. av. iV^^' I3- 
Jacupcma. Marcgr. braf. 19§. 
Phaiianus braiilicniis. Raj. av. f6. 
Habitat i» xVmcrica aujirali. 

Gula caruncula compreffa rni?ra ut in a?rtccedente ^ ca- 
ptte pi^ra crijia ojlonga penKacca, absjue cat uncula, 

Sat)Ta. 3. M. capite cornubus gemims, ccrpore rabro pundis 
ocellatis. f /3aTrcJ^s/c^ xxv/r . 
Phafianus cornutus. Edvj. ai-. 116. t. 116. Brijf. 

ai\ 6. app. 14. 
Hihit.it tn iBenzhala. 

Frons nig^ra. Caruncula gularis carulea rufo varie- 
g^ta. Cornua duo c^rulca, pone oculos enata. 

100. CRAX. Rojlrum bafi cera obduclum in u- 
traque mandihula. 
Tentics capuc tegcntes revolutas. 

Alcclor. I. C. cera flava, corpore nigro, ventre albo. 

Crax gu.ianenlis. Briff. av. i. p. 298. /. 29. 
Gallus indicus. Sloan. jam. 2. p. 502. t. 260. Dq^ 
dart. merr.. 3. p. 223. /. 33. frifch. av. t. 121. 
Avis montana. Niercmb. nat. 231. 
Mitu pgranga. Marcgr. braf. 195-. Will. orn. 115-. 

2S. Raj. av. fi. n. 6. tff 1S3. n. IQ. 
Moylon. Laet. amer. 61 ). /^or-o^^-fAi ^v. XX K///. 
Tepetototl. ti^rfji' mex. 3). 

Hdbitat in America calidiore.^ caudarn caput.jue con^ 
V tinuo movct fub Jjno. 

Magnitudo Galli. Cera ultra \ rojiri partem occu-^ 
pans tam in fuperiuri qham iaferiori ma/tdthula, 

L:if^ AVES. GALLINi^:. Crax.. Littj^na iti$i^ra, PiUi penn.€ revolntr. T^empora 
iaha^ ttiffrA. Caud.i rotuMtiata pennij XII''. Cal- 
carid tiulla. rubia. 2. C. rubra, capitc crcrulcrccnte. f 

Oax pciu\ i:\iiiis. Brifi. av. i. p. 30^. 

Galliiiu pcruviana rubra. Alb. av. 3. p. 37. 40, 

Huh:tiit tii Fciu. Miiu. 3. C. ccra rubra, cc^rporc uigro, abdomine fufco. 

Mitu r. Muai. Marcgr. hruf. 194. //''/7/. urn. 114. 

/. 2S. y^tif. av. fi. ». 4. 
Phalianus Cni.x bralilicnlis. JBr///! i. p. i()6. - 
iluljitut iu Bralilia, (iuiania. ftlobiccra. 4. C. fla\a, narium gibbcrc globofo, corporc nigro-csc- 
rulcfccntc. 
CraK cupalibus. BrifJ^ av. 3C0. 
Gallus indicus alius. AUir. um. 2. p. 332. 
Gallina indica. Aidr. om. 1. p. 333. Kaj. av. ^i. 

Aii^. av. 1. p. 31, 32. Edvj. av: 2. t. 295-. /. i. 
Hal^itat i» Brafilia, Curacao. 

Pilei pcnn^i rcvvlHta. Gil^ber ful^globofus^ luteus inter 
nares. Paaxi. 5". C. cera caerulea, naruim glbbere criflato , corpore nl- 
gricantc, abdominc apiccq-ic cauda; albis. 
Gallina indica alia. Aidr. om. 2. p. 334, 333. IVilh 
orn. 110. 

Pauxi. Hern. mcx. f6. Nieremb. nat. 234. WiH, 

orn. 114. Rau av . 5-2. Ruw. av. t. 295-. /. 2. 
Phalianus Crax mexicanus. Brif-. av. 1. p. 303, 
Habitat in Mexico. 

Rofirum rubrum. Caruncula crifiata^ saruiea.^ rojlro 
iongior^ inter nares. loi, PHASIANUS. Gen£ cute nuda lacvlgata. 

Gallus. I, P. caruncuk comprcfla vcrticls gcminaque gu!jc, auri- 
bus nudis cauda comprefl-i adiccndcntc. Fft.fvec. 199. 
Gallus gallinaceus f. Gallina. Gejn. av. 395^, 340. 
Aidr. orn. l. 14, r. l. iViil. orn. IO9. t. 26. Raj. 

fi. Gal- AVES. GALLINJE, Phafianus. ^7; ntono. 
lanata. 
crifpus crifiatus. Q,. Gallina crifta in^ vcrtice plumofa denfilTima. Raj. 

av. 5"i. ^c^^f^ 
ecaudatusy. Gallina cauda f. uropygio carens Raj, av. 5-1. 
Galliiia pcrfica. Aldr. orn. 2. /. 313, 318. 
j*. GalUis crilla (5c palcaribus nigrls. Brifj'. av. i.p. i-^^. 

Gallina carne iiigra. Bo/it. jav. 6)-. 
i. Gallus japonicus pennis pilorum caerulcis. Brifs. av. 

I. p. 175-. t. 17. /. 2. 
9]. Gallina friilandica. IVi/I. orn. iio. ^o^^AJ-yz^ 
Gallina crifpa. Raj. av. 5-1. AUir. or/t.l. 14./?. 329. 
Penna revolutce. Rcmiges absquc radiis. 
fufillus. ?• Gallus tibiis pcnnaris : pennis pofticis elongatis. 

Galliiia bentainenfis. Alb. av. 3. 33. t. p, 33, 34. 
Habitat in India Oiientali: Pouli candvr l^c. Gra- 
minum Ccrcaliumque imprimts jaHa feraina legtt ^ 
rufpando humum Lumbricos colligit.^ oflenditcjue puilts. 
Gallus pugnax juperbus celfa crtfta^ ercda falcataque 
cauda.^ vigif plaudentibus latcribus canens galltci' 
nia.^ rufttcorum horologium parit toto anno niji Ca- 
pis fociata., modo cibi Jatis aqua frigida.^ arcna lo- 
cusquc caiidus ; dcpofito ovo ovat ':sf gracilLit ; cali- 
dior dum incubat., in frigtdam aquam immtjfa in- 
cubtire definit. Pullities artificialis ventre equino 
chemicorum aut furno (Sj!:sptiorum peragitur fa- 
Lix mas 10 femints fufficit^. Cibis expetita ova , 
caro jufcula galli fenturts. Lwdttur baccis S^n- 
buci : a Pediculis liberatur p-peye. ^k^i^ </t f^'t^6 
A^las calcaratus Redyicthis intef medtis elongatis fal-y 

Catij. T^f ^3f^c/c^aC<:'4^Hr ,per ^^it^vn CTeJ\:t^/ 

2. P. fufcus, fubtus rufefcens , cauda cuneata, rtd^ricibus 
Motmot. latcralibus rufis. 

Phaiianus guianenfis. Brifs. av, i. p. 270. t. 16. 
f 2. 

Motmot brafilienfis. Seb, muf. i. t. 6"]. f. 2. 
Katrakas,- katrakas. Pewill. peruw. i^S- 
Habitat in Bralilia, Guiania. 
Caret Calcaribus. 

colchi- 3. P. rufus, capite cseruleo, cauda cuncata, genis pa- 
chus. pillofis. 

Phafianus. Gefn. av. 62. Raj. av. 5-6. Alb. av. i. 
p. 24. t. 25-, 26. Oltn. av. 49. Aldr. orn, 2. p. 
V 48. Frifch, av. t. 123. Brtjs. av. i, p. 2O2. 27* AVES. GALLlNi^i. Phafiaiius. 

iljbitiit tH AtVica, Alia. 'Tenipore prurhuj fnpra atf 
rcj utrtficjue j'ajiit:'lu.) peK/tureuf aureus ^ turrjiailu^ 
ruin amulus. Pri^jiipiim mc/jjis i{ii.alus. 

Calcaribus injlru^us. Gos.v nudu: , cucciuex , papillofte, 

Ai-gu$. 4. P. lutcus nigio puii^^htus, liicic lubra, occipltc ciiila- 
to cxriilco. 

Phali;ums Argus. Etiiv. av. incJ. 

ILihtt^t in 'rataria Cbinertfi. Pct. Colliiifo;2. 

Corpus luteum^ higro punSlcitHni. Orbiix er* Myfta- 
ccs ni^^ra:. Sinciput , (lula ^ jugulum ritbra \ Oc- 
ciput crillat-um Nucha cwtuiva. A\x grifc.e 
pundis ocellatis. Qii\i^l cUMCiila alis concolor : Ke» 
^ricibus intermcdiis duabus iripcdalibus , ad rachm 
occllatis occllis ma^^nis ; m.ignitHolo GallfipaL ynis. l^c-* 
des caharibus inJlru(Si, 

pldtus. S- l^- ^ri^ii flava, pc£lore cocclneo, renilgibus fccunda- 
riis casrulcis, cauda cuncata. Amcen. acud. i, p. 1^1. 
t. i^. /So-ra^^tf^t yfv . XX/X . 

Phafianus variis coloribus rplendidus' Edw. av. 68. t. 

68. ^ t. 69. /. 2. 
Phafianus aureus lincnfis. Brifs. av, i. p. 271. 
Phallanus ruber, e china. Alb. av. 3. p. 34. /. 36. 
Habitat in China. 

Calcaribus inflrudus. Gena fub oculis nuda. 

ny£lhe- 6. P. albus, crifta abdomineque nigris, cauda ciincata. 
inerus. Phafianiis lincnfis albus e nigro CEcrulcus. Alb avrc^. 

J^' 37- Edw. av. 66. t. 66. Brtjj'. av. 1, 

p. 276. 
Babitat in China. 

Teinpora nuda.^ rubra. Maris crijla nigra. Femina 
grifea ejl. Corpus album pennarum margmibus nigrts, 
Calcaribuj injlru^tus. 102. NU- AVES. GALhWJE. Numlda, 27^ 

102. NUMIDA. Cafut cd\o comprefTo Golor.ito 

cornutiim. 
Ta/ear ia c^vuncuhcc^^ ad latcra 

mavillx interioris. 
RoJIrum cera indructum nares 

recipiente. 

Melca- I. NUMIDA. Mj*f. Ad. Fr. 1. p. 27. ^/r^^^cmtr 

gris. Phalianus verdcc callofo , temporibus carur\culatis, Syll, 
nat. 10. p. I^^S. /yoT^o-cef A^U . XXX . 

Gallina vertice corneo. Hafela, iter, 274. 
Gallina africana. jMarcgr. hraf 7S. 
Gallina guineenHs. Aldr. orn. 1. 337. //7//. orft. 
162. /. 26. Raj. av. 5*2. l^^orm. mitf 297. 
297. O/i-^r. wAr/ t\ 15*. /. 3. . 1. p. 32. 

35-. 

Peintadc. Dodart. aSi. 3. 79. 47. 

Habitat in x^^frica, manjucftt , cnrjitat fofio fcurrulo 

jrecjue/tti ingratut 
Peyj}j<c Cnlli a tergo reuerf^ funt. CaruncuJa Maris 

carulcjcenj Ferninie rubem. 

103. TETRAO. Macula prope oculos nuda, pa* 

pillofa. 

* Pedibus hirfutis» 
Urogal- I. T. pedibus hlrfutis, cauda rotUndata , axillis albis. 

iuS. Fn. fvec. 200. * '^clJct .^yi^-nj. ■CcJaoitf ^ 

Urogallus f. Tetrao majof. Gefn. av. 491. Aldr. 

orn. 2. p, 5-9. t, CAj. 65-» H-^ilL orn. ii^ t. 30. 

Raj. av. 5-3. (^j^ ,'}^a^j ^f^ ' 
Urogallus major. Brijs. av. i. 182. av. 

t. 107. 

Mofcovian. /^/^. av. 2. />. 28. 29, 30. 
p. Tctrao Phafianellus. Syjl. nat, 10. ^f'. 160. femina, 
Urogallus minor, cauda longiore. EdvJ. av. 117. t. 

Uabttat in Europjc , AmerJC ^fylvofis^ pinctlj^ pa\udofis\ 
lcfcitur baciis 'Juiiipert , l adinii. EpSfeJluat in ^y^ 
S bari' 874 AVES. GALLIN7E. Tctrao. 

korihHS^ *fflms tinmitM tam^fuam ecflafi iorrepLus. 
PuUi fuitctbtu edmcdntur. Niai /« tcrra ut Sequeuti. 

Tctrix. 2. T. pcdihus hirfuiis, cauda bifurcata, rcmij^ibns (ccuii-; 

dariis balin vcrluK albis. Fft.Jvec. ao2. Peuft. brit, - 

t. AI. i, 2 Or^t. . .'(^My yt^m^ u^,, Jr c^l^ Ar'^^^ ' 
Tctrao T Urogalluf minor. Geftt. av. 494. jUJr,'; 

urn. 1. p. 67. /. 68. /y /7/. (/rn. 124. /. 31. Raj. 

nv. 5-3. Alo. av. I. p. 22. /. 22. (^^eic . 
Lagopus Uro,^allus minor. ^ Brtjs. av. i. p. 1S6. cj;* 

Uaifitat in Huropac fri^ida^ E/icetts^ Betulctir., Syi- 
Tujis. RxttftuHt in camptj.^ ohmnrmurans ercHa Ciiu- 
tia tumidis^fue fuferctltis ^ Jihtlo efflan^ ^ dt/nicans^ 
iticme fiCpe nive jepclitur\ ota exciudens odore prt- 
ratur. Occidttur Cetajis^ Ptjtr. Pulli educaniur 
Cttlicibns. 

Cauda redricihus XyiH : qjiarum 4 utrinque latcra" 
les loMgtores extrorfum fauatci' ; intermcdia 10, o^- 
tuff^^ icqnaleSy brevtores tetlrictbus infer iorOpus albis. 

canadcn- 3. T. pedibus hirfutis, redricibus nigris apicc fulvis, IL- 
fi$. turis duabus albis ad oculos. 

Urojiallas maculatus cauadculis. Edw. av. 118. /. 

118. 'rr.as. Cjf 71. t. 71. fcmina. 
Bonalia frcti hudfonis. BrijJ. av i. 201. app. 10. 
Ilabttat in Canada. 

Lagopus 4. T. pcdibus lnnati<;, remigibus albis, redricibus nigris 
apicc albis: intermediis albis. tn. fvec. 203. * 
Lagopus. Gefn. av. fjy. Aldr. orn. 1. p. 14^. t. 
147. 14^'tll. orn. 127. t. 32. Raj. av. 5" 5-. Edw. 
av. 72. t. 72. Brijf. av. i. 2x6. trifch. av. 

t. 110. t. 141. ^ </ Y^^f^ fi^ . a-A^ . 

(3. Lagopus varia. Gtfn. av. 5*78. Will. orn. 127. 

Lagopodis tertium gcnus. Gefu. arv. 5-79. 

liabitat tn Europx alpinis., ex Betula nana viBitans\ 
in fylvis obambulans locjuax ; terrefadus cachinnos 
edit. Sub nive cuniculos agit. Pcdes lanati lepo- 
ris ; hycme albus cxceptis redfricibHS , ^ rachi rc 
migum primorum 6. A/pina varietas minor. 

Cupido. 5". T. pedibus hirfutis, alis fuccenturlatis cervicah*bus. 

Urogallus minor fufcus, vcrtice plumis alas immitan- 
libus donata. Catesb. car. 7.. p. 1. t. i. 

La- f AVES. GALLlKi^:. Tetrao. i?/ 

Lagopus- Atdnga americana. Bnfj. an. !. p. 212, 
Habttat in Virginia. 

Color Tetricts femitJce; vertcx fHho iflatus \ a tergo 
colli du(S parva alce : firjgulie pnnyits qutnque. Cau- 
da fafcia terminali nigra» 

«mbcllus.6. T. pedibus hirfutis, cervicali umbone exftante, 

Urocailus collari extenfo i)enfylvanicus. Edw. av^ 

79%. 248. /Saroi^^/rc ' ^p. ^XX/.^^ 
Attagen penfylvanioe. ^ -2; /^'. a^y. t. p. 214. 
Habttat in Penfyivania. 

Canacc. 7. T. pedibus hirfutis cauda integra, maCula alba ponc , 
narcs auresqne. ^i/ef^ eu-fn, C/»ptit/tf^^i ■Torsj^. 
Bonafia canadenjis. 'Briff. av. l.p, 203. t. 2C5T7V1 , 2. 
Habitat in Canada. 

togatusii 8. T. pedibus hirfutis , penhis axillaribus majoribus nlgrls 
azureis. 

Lagopus Donafia canadenfis. Briff. av. \. p. 207. t> 

11. f \. ^ 
Habitat in Canada. 

Peyina pedoris Jaterales ^ quce fcapulas af^nbiunt , duni 
alce complicaMtur ^ longtores CiT nttentcs fant. 

Bonafia. 9, T. pcdibus hirfutis, redtricibus cincrcis pundis tiignV 
fafcia nigra : exceptis inrermediis duabus. Fn. fvec, 

170. -^eT/7c. ■ 

Lagopus Bonalia. Briff. atj. i. p. 191. 

Galiina corylorum. Gefn. av. 229. Aldr. orn. l. p. 

80. /. 82. c. il^ /^'///. orn. 126. t. 21. Raj. 

av. sS. 

Habttat m Europce Coryletis^ viSittans amsntis. Fi- 
Jiula dulce canit volucrem dum decipit aucepj ; ter*' 
tefada erigit pennas verticis* Pcdibus nudii, }rancoli-io. T. peiibus nudis calcaraiiS) abdom^ne gukque atris, 
'lus. ^cauda cuneata. 

Tetrao orientalis. HAffclcf. iter. 278. n. 43. 

Francolin. Gefn. av. 228. Toumef. it. i. p. 15*8. 
/. IfS. Oitn. av. 33. Edvj. av. 7)*. /. 246. 

S 1 La* AVES. GALLIN^. Tctrao. Lagopiis Francoliiuis. Bnfs. av. i. p. 24)-. /. 23./. 2. 
Jluhitat in Italia, Oricinc, Atrica, Alia. <MchiUa. II. V. pcdihii«; fiibhirfuiis muticis, redlricibus duabus ii)* icrmcoiis dupU) longiuribus fubulatis.? 
Al;:hata f. I'ilacotona. Cefn. uv. 311. /. 307. ALh-. 
or.n. X. p, 14S, 5*01. Chartet. onom. 77. t. 77. Kdw. 
av. t. Ruffel. atep. 64. (/. 

l\<)mi\:i pyrciv.\ita. Brijf. av. i. p. 195-. t. 19. 
JlaOif.i/ IVlonfpclii, i/t l-^yrcnxls, Syria, Arabia. 
Si\pcrcilia G^ilaque nigra. Pcdoialc lunatnm latum 
fnlvum y^i^ro m,irginatum. liemi^es primores cine- 
recC. 'I cdrices fcrru^inc.v albo marginc. C^auda c/.'- 
nciformis y lutca fafctis fujcis : iieHriccs apice al- 
bo. Orbita oculorum ntgra Vojlice produtla. Pcdcs 
antice hirfuti. fZoTC^c^^Kt yVv, Xy^l^f ./3> . rufus. 12. T. pcdibus nudis calcaratis roftroquc fanguineis, gu- la alba cinda fafcia nigra albo pun6tata. 
Tctrao rcdtricibus cincreis, fuperiore mcdictatc hinc in- 

dc rufii. Fn. fvec. 171. 
Pcrdix rufia f major. Gefn. av. 682. Joy^fl. av. 68. 
t. 27. IFill. orn. 118. t. 29. RaJ. av. 5-7. Alb. 
av. I. p. 29. t. 29. Edw. av. 70. 70. Brijf. 
av. I. p. 241. t. 23. /. l. 
Habitat in Europa aujhaliori Archipclagi infulij. 
Conf. Pcrdix rubra, barbarica, graeca. BriJJ'. av. i. p, 

238. an varictas"^. 
Calcaria oh^ufa marl. Perdix 13. T'. pcdibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea 
fub oculis, cauda ferruginca, pe^tore brunneo. tn. 

fvec. 20)". '^(^^o Hff^f^ . yiyxj /A>ty^rJi^^ «- . 

Pcrdix cinerca. Aldr. orn. 1. p. 140. t. 141. Jonft. 
av. 6S. t. 27. /. I. iVill. orn. 119. t. 29. liaj. 
av. 5-7. Alh. av. I. p. l^. t. 27. Briff. av. i. p, 

Hahitat in Europoe a^rris. ^lycme hahitat intra fojfas 

nivis , utraque extremitatc apertas. 
Rodrum Pedcsquc ■pallidi. Area nuda fanguinea pa- 

pillofa fub palpehra infcriore , pone oculos dttica. 

Facics lutefcens, Pileu^ CoHumque cinereo- undula- 
AVES. GALLlNiE. Tetrao. 27^ 

ia. Rc6^riccs XVIII. Rcmigcs fnfca fafciij ferrti- 
girtciT. Ytxmn^ nititica. ^A-^^i calcArattis ^ fed obtufc^ 

wiexica- 14. T. pcdibus nudis mliticis roflroquc fangirineis , linea 
nus. fupcrcilinri, ' 

PcrdiN' ludoviciana. Brijf. av. i. p. 25*8. t. 11. f. 2.- 
Colcuicuiitu. Ilcr/i. mcx. 19. 
ILif^itat /K Mc\\co y Ludovicia. 

bicalcara- 15". T. pcdibus nudis blcalcaratis, fupcrciliis nigris. 
tus. Pcrdix' lcucrgalcniis. Bnff. av. i. p. 231. t. 24. /. I, 

JLibiuu la Scncgiil. 

Linea fii^ra utrinque fttpra oculos ^ lificola alba divi- 
fi. Tibi^ , caUarihns 2 , ahero fnperius , alterm 
iiifeiius. 

virgmia- 16. T. pcdibiis nudis, fafcia nigra fuprri &: infra ocnlos^ 
nus. . linca yerticali fulva. 

Pcrdix virgihrana.' Catejb. car. 3. p. iz.t. 12. Bnjj\ 

ar. I. ff. 230. 
Habitat in x\meiica. 

l-warilan- 17. T . pcdibus niidis, fuperciliis albis, ccrvice albo ni- 
dicus. gro^ue pundata. 

Pcrdix novx ftnglide. Alb. au. i. p. 26. t. 28. Briff, 

av. 1. p. 229. 
Ilabitat in America. 

In Perciice rufa fnnt punda aWa in difco ni^ro infm 
guttnr lerfus peBus in hac vcro ejusr/iodt a tergo 
colli nec pedcs rubri. 

Grlllatus. 18. T. pedibus nudis muticis, crida dependente gulaquc 
fulvis. 

Coturnix mcxiaaua criftata. Briff. av. i. 260. t. 

25-. /. 2. 
Coturnix indica. Raj. av. 75-8. 
Quauhtzonecolin. Hern. mex. 22. 
Habitat in Mexico , Guiania. 

cHintnfiS. 19. T. pcdibus nudis muticis, corpore grifeo maculato, 
jugulo nigro arcu albo. 
Coturnix chinenlis. Edw. av. 77. /. 247. 
Goturnix pbilippeiilis. BriJ. av. i. p. 25-4. t. 2f. 

S 3 lU- AVtS. GALLlNi^:. Tctrao. Jiahifst in China, I^hilippinis cum Coturnice , qttem 
%'ivum po) tant chtKcnfcj , ut hyente nta»us calefa* 
ciani. Osh, itet . 190. 

T. pcdibus nudis, corporc prifeo - maailato , fapcr- 

ciliis albis, re6hicibus marcine lunulaquc tcrruginea. 

t'aun, jvec. i(j6. * Vckc^^Jm . . ^^^i^xcct^ 
Coturnix. Gefn. av. 35-3. ^ldr. orn. 2. />. 150. 

15-3. Jonfl. av. 60. f. 28. Raj, av, 5-8. W/^. av. 

1. p, 28. t. 30. ^^^^. ^'au^c^ . 
Tctrao ifracUtarum. Haffelq. iter. ijg» n. 44. 
Perdix Coturnix. Brijf. av. i. f. 247. 
Uabitat i» Europa, Afia, Africa. J/i^itat frumentQ\ 

Migraf- QX Europa in /jfrtcam \ Primo vere lajfa re^ 

dtt , capiturque in littore. Noae tota clamitat ; 

jis Ilcllebort feminibus credifur convulfioncj in cvenis 

excitare. 

penna: corporjs ferrugtnca: linca tongifudtnaU albida. 
Pedes muticu VI. PAS- AVES. PASSERES. Columba. 279 

VI. P ASSER ES. 

Roftnm conknm , acumtnatitm, 
Nares o^ata , patula ^ nud^, 

104. COLUMBA. Rojimm reaum, verfus apiccm 

defcendens. 
Nares oblon^a* membrana mol- 

li tumida femiteftx. 
Lingua integra. 

* Cauda teqiiAli. 

Oenas. i. C. cscrulcfccns , ccrvlcc viridi- nitcnte, dorfo poftico 
albo, tafcia alarum aplceque caudae nigricante. Fn. 

Oenas f. Vinago. Aldr. orn. 2: p, 497. Will, orn/^i^^^rT. 
136. /. 35-. Raj. av. 62. Alb. av. 3. p. 39. /.42, ^ 
44. Bri£\ AV. I. />. 86. hifch. av. t. 139. 
Columba domeflica. Wtll. orn. 130. t. 32. ^^jy 

av. ^^. Brlfj. av. I. /'•J^S. J^e t<^-y ■ cjfie^f^ 
Habitat in Europa. ( /7 ^*t^u^ rxf-«ii<^y^<y . 
Domefiica parit qnovis menfe fnlUs duoi.^ per par-> 
tus annuos quod tntra 4 annos adicenderet ultra 
18000; vetita melancholicis ; Antequam coeant pri'^ 
us ofculantur ; intfa ingluviem macerata grana itt^ 
os puUi evomHnt ; Mas ^ femina altcrnis vicibns 
incubant ;• alterque altcram coynpeUit. 
U' Dorfum pofltce album. Remi^um fecundariarum tc- 
dlrices pnmi fecundi /jr^inis ia lateris cxteris 
' mcdio macula nigra notatce. 

hifpanica. z. C. cera albido furfuracea. 

Columba domefnca major. Will. «rn. 131. Raj. av, 

60. n. I. Byijf. av. i.p. 71. 
Coluraba hifpanica. It. t^goth. i. 
Habttat - - - 
Duplo major C. domeflica. 

.«ialypus, 3. C pedibu^ hirfrito - pennatis. AUr . •rn. 2. f. 466, 
467, 46ii. Bnjf av. i. p. ^.^. 

S 4 CO' domefli- 
ca. aSo AVES. PASSERES. Columba. 

Columba tympani/ans. Frijch. a%>. t. 14)". 
Habttat - - - 

gutturo- 4. C. peiflorc inflato. 
la. Columba ^;mrurola. //V//. om. 12,1. t. ^4. Raj. av. 

60. Bnll'. av. I. p. ^6. Frifch. av. t. 146. 
Uahitat in Arabia tclici. 
Vedus ittflat magnituditje corporis. 

CucuIIata, J". C. pcnnis occipitis reflcxo-crcfli?. 

Columba cucuUara f. lacoboca. Raj. av. 60. ylll^. av. 

■^. p 4^, trtjch. av. t. i fo. Bri(]\ av. i. p. 74. 
Columba anglica i'. rulfica. (jcfn. av. 279. 
Habitat ----- 
Roflrum brcviflimum efl. 

hirp'da. 6. C. pUimis minimis crcdlis , pcr dorfuul alasquc di- 
rpcifis. 

Coluniba pennis crifpis. Aldr. orn. 2. p. 470. Brijf. 

av. I. 76. 
Habitat in India orientali. 

Tufbita. 7. C. pennis in pe£tore recurvatis. 

Columba turbita di6U. Raj, av. 60. Will. om. 13^. 

Brlfl\ av. I. p. 75-. 
Columba coUo hirfuto. Frifch. av. t. 147. 
Hahttat - - - - 

Roflrnm brevijjimum, Vertex planiufculus . Pennic 
pedorts utrinque reflexce. 

latlcaitda. 8. C. cauda crcda mnltipennl patnla. 

Columba tremula laticauda. Ra]. av. 60, 
Columba caudata. Frijrh. av. t. i^i. 
Columba laticaudata. Brifl\ av. i.p, 80* 
Habitat - - - - 

gyratrix, 9. C. fub volata fe gyrans. 

Columba gyratrix f. vertaga. Will. orn. 132. Raj, 
^ av. 161. n. 10. BrifJ\ a%>. I. p. 79. 
Habitat - - - ^ 
Columb» idomeflica paulo minor. 

galgata. 10. C, capitc rcmigibus re£t ricibusque concoloribus a cor- 
pore diverficoloribus. 

Co- AVES. PASSERES. Columba. 281 

Columba galeata. //7//. orr. 132. Raj. av. 61. n, 

II. BnjJ'. iiT. I. p. So. 
Hahttat - - - - 

turcica. 11. C. cera papillofa nibra. 

Culumba turcica f. pciiica. WtU. om. t. 33, Frifch. 

av. t. 149. Bri^. av. I. /. 76. 
Hatfitat in Arabia. 

tabcUaria. 12. C. ccra lara carunculata albida, palpebris nudis. 

Columba cqvellris. Aib. az\ 2. /». 30. t. 45-. 
Columba tabellaria. Raj. av.6o. Bnjf. av. i. p. ^y. 
Hal;i:..:t - - . - 

Loyigijjiyne licct dcportata fcjlinaiitcr domwrn redit , 
hinc oi:m iiteraj apigerunt pcr ccelum efty?ti ntincio. 

Uirti/n antecedevtej unifies fpecies veru: uijiinda fi^/t , 
aut varietaies docehit tiliJuando A-itatomia. 

monrana. 13. C. orbitis nudis fanguineis, corpore rufo, fubtus flavo. 

Columba ruta cayanenlis. Briji. ai. i. p. 131. /. 12. 
/. 2. 

Columba m:nor fulva. EdzLf. az'. 119./. 119. S/oan. 

jayn. 2. p. 304. 261. /. I. 
Perdix montana. Raj. av. 183. 
Habitat in jamaica , 'viHttat baccis MyrtilU. 
J^lacula alba fi:h ocuUs Z^^^^ CST ad axiilas. Roftrura 
Pedes rubi^. 

14. C. orbitis verticeque albis', corpore caerulefcente 
Columba capite aibo. S/oaK. jar,j. 2. p. 303. 261. 

Catefb. car. i. p. 25*. /. ^f. 
Columba minor leucocoryphos- Raj. av. 1S4. 
Columba fixatilis jamaicenfis. Brtfs. av. i. f. 137. 
Habitat in America fepicntrionali . 
Rerniges ^ RcHrices fufcjc. Roftrum hafi ruhrum. 

leucopte- 15'. C. crbitis nudis cocruleis, redlricibus cinercis 2;:ice 
tera. albis: inwrmediis rufcis. 

Turtur indicus fufcus. Edjj. av . 76. t. 76. 
Columba fubrV.fca mcdia, iride crocea, palpebrib im- 

primis cacrulcis. Brovjn. jam. 46S. 
Columba indica. Briff. arv. i. p. 105-. 
Halitat in Alia. Motitat cnndatn ut Motacilla Br. 
Iridej fulva. Pedes rubri. 

S S" 16. C. i8i AVES. PASSERES. Coliimbt. guinci. j6. C. oi^bitis nudis rubris, ah\ maculis albis triquctris, 
rc<f>ricibus apicc nii^ris. 
Colamba niaculis iriquciris. Eiiiv. av. 75-. /. 75-. 
Ci)lumb:i j.;iiiiiccnlis. BrtJJ'. av. i./». 132. 
Hahitat tH AfVica. - 
RoftruM fufcum. 

coronata. 17. C. orbitis nigris, crifta eretfla, corporc cxrulefcentc, 

huinciis fcrrugincis. 
Colnmba indica, crilla mae[na. Edw. av. 2. p. 260. 

t. ;3S. Pall. adHmh. 76. 
rhalinniis criflatus inJicus. Brtff. av. i. p. 279. t, 

2<^). /. I . 
Hahitni in ]3;Ulda. 

Corpus cnnj' caruhfcens. \\\\vc\tr\ ferrrtginei cum 
fc.\- pc»»is tcHricum atri( iipu c fcrru^rincis . Capi- 
tif cnW-x iimplijfima.^ compre(ft ^ eret^a: raMisdis- 
crctis. MagMttudo fere Pavtnis. Rojlrum Pedes- 
quc fufci. 

flriata. iS. C. orbiris luristquc candidis, corporc cinereo nigro 
tafciat ^ flibtus rufo. 
Turtur indicus (Iriatus. Brijf. av. r. p. 109. Edw, 

av. 16. t. 16. 
Habitat iu India orientali. 

Latera c<vrulcjientia. ReSiriccs a^quales lateralihns 
pice albii. Rojlrum fuhfufcum. 

PaTum- 19. C. re6}ricibus poftice atris , rcmlgibus primoribus mar- 
bus. gine exteriorc albidis, goUo utrinque albo. Faun. 

fvec. lOi. * /^i>i^^vtyv*-cC ■ JT*^e^ . ^L^a~'^CJ{J^ 

Columba collo utrinque albo , poftice niacula fufca. 
Fn. fvec. I. n. 175-. 9c.^.*^e, A^o^t. rgrm^g?^. 

Palumbus torquatus. Aldr. orn. 'zfp. 484. IVilL orn, 
j 135-. t. 15-. Ra'). av. 62. Aih. av. 2. p. ^l.t. 46. 

Frtfch. av. t. 138. Briff. av. I. p. 89. p 

Hiibitat in Eurdpa , Afift. Gregatim volant , agris 
fatis infeftce. Ah exficcationc Amnis Trojani 'tn ejus 
impletioncnt , exulat 'in JEzypto. Pedes plumoji, 
/haro-U^^/^' . xTx-^eV. At . t. /A-i . 

cyanoce- 20. C. capite Cxruleo, fafcia fubocuhri alba. 
phala. Turtur jamaict^nfis Alh. av. 2. [). 45*. t. 49. Briff. 
av. 1. 135-. ^ 13. f I. Hahi' AVES. PASSERES. Columbi. 283 

• 

Habitat in America. 

GiiU etiam carulefccns. Rojirum hafi ^ PeAes un' 
^ues rubrt, 

madagfi- 21. C. pedibus phimofis, cauda violacca , corpore caru- 
fcaricnlis. lco - nigricante. Brtij. av. 1. p. 140./. 14./. i. 

Habttat ift Madagatcar. 

RvJlrHm Dtgttique rnbri. 

«nca. XI. C. pedibus plumofis, roflro pedibusquc vircfccntibus, 
corpore senco. 
Palumbus moluccenfis. Brifs. av^ i. p. 14S. t. 13. 
/. 2. 

Habitat in Moluccis. 
Rofirum ciT PcJes virefcevtes. 

viridis. 23. C. xnea, corpore fubtus purpuro- violaceo. Brifs. 
av. i. p. 15-2. t. f 2- 
Habitat in Amboina. 

Pedes rubent plumis femitedt. Br. Rofirum rubrura, 

xnartini- 24. C. fubviolacea, abdomine rufefccnte, remigibus in- 
ca. terius rufis. BriU'. av. i. p. 129. t. 12./. i. 

Habitat in Martiuica. 

Palpehne paptllis cocQneis. Roflrum Pedesque rw 
bicundi. 

* 

jamaicen- 25". C. redricibus caeruleis linea alba terininatis. Brif, 
fls. av. i. p. 134. 

Columba minor, ventre candido. Sloan. hifi. z.p. 303. 

t. 261. f. I. Raj. av, 183. 
Hahitat in Jamaica. 

fenepa- 26. C. rcdlricibus tribus extimis ultiina mcdietatCL ^lbis, 
lenlis. collo fubtus nigro - maculato. Brify^ a^i. i. p. 125-. 

r. 8./. 3. 
Hahitat tn Senegal, 
Rofirum rtigrum. Pedes rubri^ 

iKCobari- 27. C. cauda alba, corpore nigro, remigibus cxruleis, 
fa. ^> dorfo viridi- nitente, pcnnis eoUi elongatis. 

Columba e nicombar. /}lh. av. 3. p. 44. /. 47, 4S, 

Edvj. av. t, 339. Brijf, av. 1. p. 15*3, 15*4. 
Habitat in infula Nicombar > /ro/?c Pcgu indicum, 
Rojirum Pedejque fufd^ 

iS, c. J«4 

finica. indlca. canadcn- 
lis. afra. AVES. PASSERES. Columba. 

iS. C. fiUc.i nii^ro fafciatn, abdominc fubfanguineo , aUs 
flavis, rcmigibus nij»iis, roftro nigro. 
(^oluiiibu linica. /fit^. av. 3. p. 43. /. 46. 
1 uitMr liiKUlis ftriauis. BnJ]. av. 1. 107. 
Ilaiitii! iu Chiiia. . 
Kojhum c^nilcfceus^-yptdes rubri. 

29. C. corporc jniipurco, hunicris viridibus , pilco ca:ru- 
lcrccnic. 

Cohmiba Mi5 viridibnS. Edv). av. 14. t, 14'. 
Puluiribus nmboincnHs. Brijs. av, i. p. lyo. /. ly. 
/. I. 

liiOitat ift hvXvx §rientali. 

Pilcus ca-ruleftins. Kcmigcs primorcs ni^rcc. Rc(fl:ri- 
cc^ ni^^riC, fcd itterales lineretc apice nigro. Fle- 
xara ^l.iritm nigrd oU>o punltata. Ccra carulcfccns. 
Rollnim Pedesq^ue tuhtt. 

30. C. rcini^ibus primoribus ai.'icc flavicantibns, rcdlrici- 
bus fubcjiicrcis : cy.timis 'albis." 

Columba: Turtnr jamaiccnli:. Brijf. av. i. n.^.v, 
n. -21. ' ' 
Hahitar in' Canada. 
Rojlrum fujLum. Pcdcs rnhri. 

JT. C. rcdricib cxtimis bafi cxtcriore maculaque api- 
cis iilb-s, maqulis tcctricjim alararn violaceo- a/Aircis. . 
CoUimb.i : l urtur rencgalenfis. i^'^iJS' ^^ - P- i^^* 

/. 10. /. I. „ 
Habitat in Scnegal. Rnft rur/i Pedes ruhra. Turtur. 31. C. rc^kricibus.apicc albis, dorfo grifco, pcftore ux- 
carnato, macule latcrali coUi nigra lineoTis albis. 
Turtur. "// /7/. or». i^^. /. 35-. Raj. av. 61. AW, 
av. 2. p. 43. t. 47. Olin. av. 34. Frijch. av. t. 
1 40. BriJ'. av. I . p. 92 . J^y,a . ^ . 
Ilahitat tn india.' '^A^^^jjT 
Macula utriaque in collo ^'Jc 3 / 4. Hfi^oHs ^ /j- V/<<7 e pcnnis nigris apice alh riibri. Rojiry.rn fnfcum. Pcdes t/A /A-A . 33- C. Columhas raffci cs 7iec ad Gallinas pcrthien , docet monogiiuiia , ofiulatio-, in- 
cnbatu! aliefnus, nntritio ^llit Ova pcmcn , muijkntio , locns in altit. AVES. PASSERES. Columba. zSy 

•fiforia. 33. C. fupra lutefcens, luiuila ccrvicali nigra. 

Turtur indicus. Aldr. orn. t. 15-. c. 9. //'///. orn, 

134. Raj. atJ. 61. /f. 3. ///^>. ^v. 5. p. 42. 45-. 

Fnfch. av. /.141. 
Coluinba Tnrtur torquatus. Brijf] av. \. p, 95-. 
llabitat in India, ■.iuViS communij Xurt^r. , 
l\'dcs rubii. Rojlrum fujcurn. 

pafTerina. 34. C. reclricibus remigibusque obfcnrioribus , corporc 
purpuratcentc, rofiro pcdibusque fiavis. 
Turtur mininius guttatus. Sloayj. jam. 1. p. 305'. f. 

161. f. 3. Cdtesb. car. l. p. 2.6: t, 26. 
Turtur miuimus, alis maculolis. • -Raj. av. 184. n. z^. 
Turtur barbadenlis minimus. Raj. av.62..n. 5-. IVtlL 

orn. 135*. t. 36. 
Turtur parvus americanus. Bnff. av.. i. p. 113. 
.9./. I. 

Columba lylveftris minima brafilicnlis. Raj. av. 62, 

».6. / 
Picuipinima. Marcgr. braf. 204. 
ilabitat in America intcr tropicos. 

yHifj extus in tedricibus pnndts f. maculis fufcis ad- 
fperfce. 

nvmita. ^^*. C. fufca, aKs punftis f chalybeis, redldcibus extimls 
apice albis. 

Turtur parvulus fufcus amcricanus. Brifj\ av. i. f. 

116. t. 8. /. 2. 
Habitat in Amcrica. 

'Petlus rufcfccns. AliS fubtus rufcc. Omnium mini- 
ma eji. 

* Macroura cauda cuneiformi. 

mlgrato- 36. C. cauda cuncata, orbitis denudatis fanguineis, pe- 
ria. dorc rufo. 

Colymba americana. FriJcL av. t. 142. Kalm. a^. 
holm, 

Columba oenas amcricana. Brifs. av. i.'p. 100. 
Palumbus migratorius. Catesb car. i. p. 23. t. 23. 
U.ibitat in Amcrica fcptentrionali copi^jijftma vit^Iitat 

frUiHibus Accns., U/mi , Mori Nyjlie., Fagopyri , 
V -^"(.^' j Querci j "Tritid ^ non 7.ete \ hybernat in Ca- 

roltna. 

Col- 2S^ AVES. PASSERES. Columbt. 

Collum ctHeremm aneo - fplettdcns. Podus rufam. 
^/xwdi l^tftgituUtne corpurti. Rcctrices 6, Kigra\ re- 
It.fuj: cx ull^icio ■ cinerea.' matula nigui ^ verfus api- 
lem a!bs. K jtrum />;;/. vm i\\{es tuhrt. 

caroli- 37. C. macroura, cauda cuncata, orbiris cxruleis, (ub* 
ucnlii. tus nifcrccus. 

Turrur carolincnlis, Catefb.. cnr. 1. p. 24. 24. 
BrijJ\ av. l. p. I 10. /. i. f, 1. 

Picacuroba, Marcgr. braf. 204. //'/7/. ar». 134. 

Huhitat t7t America. 

Rojhum fufcum. Pedes rubrt. 

amboi- 38. C. macroura, catida cuneata, corpore rufo, collo 
neulif . undulato- ni^^ricante. 

Columba Turtur amboincjilis. Briff av, 1. p. 127. 

/. 9. /. 3- 
Habttat in Amboina. 
Rojirum Pedesque rubra. 

capcafis. 39. C. macroura, cauda cuncata, remigibus primoribui 
hterc iiiteriorc ruris. 
Turtur capitis b. fpei. Briff. av. i. p. 110. t. f 2. 
Habitut ad Cap. b. fpei. 

Corpus grifeo- fufcum. Alx macuia chalvbis fplen* 
dentis. Maris jugulum atrtim. Koflrilm ef Pc" 
des rubra. 

margi- 40. C. macroura, cauda cuncata, pcdtore rubrd, redri- 
nata. cibus apice nigris albo marginatis. 

Columba cauda longa. Edw. av. 15^. t. 15-. 
Turtur americanus. Brifj. av. 1. p. 102. 
Habitat in Amcrica. 

Mactila fujca ad aures. Orbita Loraque alba, PUeS 
rubri, RojirHm anereum. xos. A- AVES. PASSERES. Ala\ida. 187 

1C5. ALAUDA. /?^//r//wcylindrico-fubu1atiim, re- 

ttum, rcfta protenftim: Man- 
dibulis '.i^qualibus , bafi deor- 
fum dehiicentibus. 
Lingua bifida. 

Ungiiis poflicus rc9:ior , dfgito 
longior. 

arvenfis. i. A. redricibus extimis duabus extrorfum longitudina- 
liter albis : intermediis interiori latere ferrugineis. 

¥n. fvec. 209. * -^eth-^a, ■ J^y- -^^r^ . 

Alauda non criftata. Oefn. av. 78. Aldr. orn. 1. p. 

^lauda vulgaris. WtU. orn. 149. t. 40. Raj. av. 

69. ». I. All^. av. I. p. 39. t. 41. Olin. av. 12. 

Bnfs. av, 3. p. 335-. 
Alauda arvorum. Fnfch. av. 3. iS- f- i. 
Alauda coelipeta. Klein. av. 71. 

Hahitat in Europae arvis apricis. Vtditans frti^ibuSy 
infedts tarmicis avts Volatu perPendiculari in tfr- 
re Jufpenfa cantillat in crcatorij taudem : Ecce fw 
um tirtle ^ tirtle^ fuum tirile tradat\ Autumno fo-^ 
le occidente in retia c^mPeliitur'^ tum pinguefcit in 
auflraliorihus carne fapiaijfima unc. 12., CalcHlops 
noxia. 

prate^ifis, 2» A. rcdricibus extimis duabus extrorrum albis^ . .lineai, 

fuperciliorum alba. Fn. Ivec. >io. * c'//..^:Tr->t 
Alauda pratorum. Aldr. orn. 2. p. 849. IfilL orn^ 

Tfo. Ra]. av. 69. n. 3. -T^i^^'^^ f^Jr 
Alauda pratenfis. Ali^. av. 1. p. 38. t. 43. av. 

27. iS^//. .«'z;. 3. p. 344. 
Splpola altera. y^/^/r. om. 2. 730. 731. IVill. 

orn. 15-3, 171. n. 3. y^^y. 80. n. 4.. 
Hahttat tfj EuTO^x pratis^ ubi fedens canttllat. 

arborca. 3. A. capite vitta annulari alba cinclo. Faun. fvec, 
III. ♦ -1^/.*/, . >.^. cr,^^;,; 

Alauda re6lricibus fulcis : prima oblique ^imidiato - al- 
ba, fecunda tertia quartaque macula alba cuneiformi. 
^ Fn. fvec. I. n, 192. 

Ateu- ab8 campc- 
tini. trlvialis. Q-i;"lfita. Spinolct- 

M. capcnfis. AVES. PASSERLS. Alauda. 

Alaiiila sK-borca. /^/7/. ortt, 149. R/ij. av. 69. 9t. 2. 

OliM, uv. /. 27. j-i/i/. av. 1. />. 40. /. 42. Z^r/yj. 

wf . 3. p. 340. /. 20. /. I. 
Habitat tn Eufopa , ^rr^ jr/u ■iolttans. 

4. A. roi.^ricihus fufcis : iiifciioii incclici.uc, cxccptis iiucr- 
liicdiis ckuibuji, albis, gihi pcctorcquc tlavcfccntc 
ha:in. foec. 212. * ^^«^ < /^'•r^. /ay^/t 

Aluuda iiiinor canipcllris. irill. orn. 15-0. liaj, av, 
7(i, n. 6. BrHI'.\v. /». 349. ^^^. CS^k/^^j ^ . 

Alauda novalium. Infch. av. t. 15-. 

Glarcana (Pickcrlin). Gefn. av. -^i)^. Aldr. orn. 2. 
p. 736. //'/./7. or/f. 13-4. /^^/. ji'. 81. A-. 8. 

5-. A. revi-lricibu^ fufcfs : extinu dimidiiuo alba, fcrunda 
apicc ciincirornii alba, linca alarum cfuplici albida. 
Alauda minima locullac vocc. Ka]. av. jo. n. 7. 

li ill. orn. 15-1. FrifL-h. av. t. 16. Jka Tt^f^^t 
Alauda lcpiaria., Brifs. av, 3. p. 347. Aih. av. i. 

t. 44. 7a^. fr^^J /J» ■^Vf -^-f ^ou^^Ce. 

Spipola f. Anthus. Aldr. ern. 1. p. 7C0. t. 7^1 . 

Hdbittit in Svccia, in arborum f::mmitate i'dter vo^ 
tandum cantat. 

6. A. rcctricibus nigris: cxtimis duabus marginc cxtcrio- 

ri nlbis , capitc criftato. 
Alauda criftata major. Raj. av. 69. n. 4. //77/. orn. 

15-1. t. 40. Olin. av. 13. Alb. av. 3. p. 48. /. 

5-2. Aldr. orn. 2. 841. t. 842. Gcfy:. av. 18. 
Alauda fylveilris galcrita. Frifch. inf t. if. 
Habitat tn Europai vin. 

7. A. re6tricibus fufcis : extimis duabus oblique dimidia- 

to-albis. f 

Spinoktta florentinis. Raj. av. 7C. IVHl. orn. 15-2. 
Habitat in Italia. 

8. A. rcdricibus tribus loJtcralibus apice albis ^ gula Intea 

nigro marginara, fiipcicniis iiavis. 
Alauda capitis b. fpci. Briff, dv. 3. p. 364. 19./. 3* 
Hahitat ad Gap. b. fpci. Calandra.9. A. rcdricc cxtima exterius tota alba, fecunda tertia- 
<]uc apice albis, fafcia pc<3;orali fufca. '- 

Ahu- AVES. PASSERES. Ahuda. 289 Abuda major f. Calandra. Brijf. az\ 3. p, 35*2. t. 
20. /. %. 

Alauda non crillata iTiajor. Gefn. ic. 70. 
Calandra. Gefn. av. So. j^ldr. orn. i. p. 846. f. 
847. IVill. orn, lyi, Oltn. av. 30. Edvj, av, 2» 
122. t. 268. 
Tetrax parva. Gefii. av. 6fo. 
Habitat circa PyrcnsCOS. 

Remigcs fecfr/^clari.e apjce alb.v. CoUam a peBore di* 
ftingtiit fafcia fufca, liojtrum reliquis crjjjius. 

alpcflris. 10. A. reiiricibus dimidio intcriorc albis, gula flava^ fa- 

fcia fuboculari pedloraliquc nigra. 
Atauda gutturc flavo. Cntesh. car. i. p. 32. t. 32. 
Alauda hycmalis f. nivalis» Frifch. av. t. 16» 
Alauda virgiiiiana. BriJ]'. av. 3. p. 367. 
Habitat in Amcrica feptentrionaii vifa a KleiniQ 

Gedani. 

^Corpus ftipra fifcum, Guttur ad pcHus nsiue flavum^ 
' Abdojnen aitnm. Pcdoni.le 'transvcrfum nigrum, 
Fafcia nigra, obtufa^ pone imum jtis, 

magna. 11. A. fubtus flava, fafcia pcilorali curva nim ; redrl- 

cibus tribiis htcralibus albis. /Sara^^-f^t jfi/ . ^yCyiui 
Alauda magna. Catesb. car. 1. p. 33* t. 33» [ //^{ 
Merula amcricana torquata. Brifj^ av. 2.. p. 242, 
Habitat in Amcilca) Africa. 

Corpus fcolopacinum magmttidine Tnrdi^ tctHm fui» 
tus flavilfimurn. PectUS r>cacu!a mat^na^ nigricante ^ 
lun.iri. Rcmiges fufce : fciindaria teflaceo macula" 
tis. Cauda rotundatdi Kei^rices 3 laterales maxi* 
mam paitem aib.v. Unguis pofticMj jedum majjr^ 
fed magis curvuj^ ^Udm in reiiquis, Rollrum re-» 
Bum : May. dibuia jnperior tcrcitujcula ^ haji nuda, 
TUrdi Spccies. Bnlj\ T 106. AVES. PASSERES. Smrnus. 106. STUKNUS. Rojf r ;/ m (hbuhtum, 3ngnliUo-de- 

L)rcliu:n, ohculiurcultim: Man- 
dibula fii|)criore integerrima , 
marginibus patentiulculis. 

Narcs llipra maroinatx. 

Tju<^ua cmarginata, acuta. 

vulgaiii. J. S. roUro tl.a clcciitc, corpore nigro pun^lis albis. .Fn, 

fveC. 21;. * UijjJi'1'J. it. 2S4. J'/ rt-^c. . Jfntr 

Sturnus. Gefn. ^1'. 747. Bell. av.^^i.a. Aldr. orn. 
1. j). 631. IVill. orn. 144. /. 37. Raj. nv.6^. n, 
I. Alb av. I. />. 38. t. 40. Olin. av. 18. llas- 
felq. itin. 284. Briff. av . 2. />. 439. ^^- J/^r-Zr » y 

liabitat Europa, Africa, viditans Infe<^is., Lum- 
bricis. Nidificat in cavis arborurn ; migrat in Sca- 
niam ; garrula , imitatrix ; i^V/^j nitens ; grega^ 
ria avis., ex Enropa migrat in JEgyptum^ fapius 

fe lavat. -f^^ X«^ffr^>ifV at^. /' fj/oaryiea^/' . 

Capenfis. 2. S. nii^rican^;, capitis hteribus fubtusque albus. 

Sturnus capitis b. fpci. Brifs. av. 2. p. 446. t. 41. 
3- 

Hahitat ^ad Cap. b. fpci. y^;^ varietas S. contrce ? 
Macula cilaittm Cfj' uropygium alba. Roflrum bafi fla- 
vefcens , apice rufefcens. Pedes lutei. 

ludovici- 3. S. grifeo fufcoque maculatus, linea capitis fuperciliis- 
anus. que albis, gula nigra. 

Sturnus ludovicianus. Brijf. av. 2. p. 449. t. 41. 

Habitat in America. 

Contra. 4. S. fufcus , macula oculari fafcia alari abdomincque 
albis. 

I^tcrus bengalenfis. Briff. av. 2. p. 94. 

Sturnus ex albo & fufco varius bcnglialenfis. Edw? 

av. 187. t 187. Alb. av. 3. f. 20. t. 21. 
Habitat in India; Cap. b. fpel. Cinclus. "^^^^ peaore albo. 

Motacilla pcdtorc albo, Faun. fvec. 214. 
corpore nigro. Pi fvec. 
Tur- AVES. PASSERES. Turdus. 291 

Turdus aquaticus. GejK. av. foi. >^/. ^^^r- O^t^^e^: 
Merula aquatica. Gei'yi. av. 608. t. 609. Aldr. orn. ^ 

1. p. 1-85-. 4S6. l^^ill. orn. 104. t. 2^. Raj. av. ' 

66. n. 7. Alh. av. 1. 36. /. 39. . BriJ]\ av. 

Habitat iif Europa dd aqttas : Hyeme ad cataradas , 
fontescfue non congelandos ubt mire defcenJi: ptr 
rapidos 'voragines voratura Onifcos aquaticos Jnfe- 
^aque alia : emergitque non paimipes ; hxeme folitd' 
ria., aflate plcrumque gernina verfatur. Merc in~ 
fedivora nec granivora., naribus laminula fere clau" 
Jis dif}in6i(i a Motacillis , caudam motitat, 

\(yj, TURDUS. Roftrum tered-cultratum: mandi- 

bula fuperiore apice deflexo , e- 
marginato. 

iV^w nudae, fuperne membranu- 

la femiteflae. 
Fatix ciliata. 

Lingtid lacero-emarginata. 

A .civo- I. T. dorfo fafco, collo maculis albis, roflro flavefcente. 
.us. Turdus vifcivorus major. Ka]. av. 6^. -n. i. Will, 

orn. 137. ^fd^rK -^rt^^ . .^H^.yfiTt/e^. O^^^^tC 
\, ~ Turdus vifcivorus. Gefn. av. 7^9. t. yZo. ^Jdr. 

Orn. 1. p. 5-93. t. fSl. f^t^.tfat a-r^i^e -^i^v^ .«s^ 

Turdus vifcivorus maximus. Frifcfj. av. t. is- . 
Turdus major. BriJ]\ av. 2. p. ^oo. /^f/a ,^yf^^^ 

Turdus. Olin. t. if. Alb. av. i. t. 33. ■' 

Habtiat in Europae fylvis\ Sibimet tpji malum cacat 
dijjeminator Ftfci liicijque', verno tempore e cac-w 
mtnibus fyharum egregie canttlLit , curnque femina 
volitat. Pedes roflrique apex -jlavus. 

pllaris. 2. T. redlricibus nigris : extimis marginc interiore apice 
albicantibus, capite uropygioquc cano. fatrn. fvec. 

Turdus pilaris. Gefn. av, 7^3. Aidr. orn. 1. p. ^(^^, 
5-^6. IVill. orn. 13S. t. 37. Kaj. av. 64. n. 3] 
Alb, av. I. p. 34. 36. ^^«^^, ^ -<^>^*<r-.»tx_ . Tur" 19. AVES. PASSKRES. Turdus. iliacus. muficus, Tiirdus mcdius, pedibiis ui^ris. trifih. av. i. t. 33. 

i)V///; /III. i. p. 214. 
llitbttiU tn Europa: fslvts tucrofis , -yt^ttans hjccis, 

Jiom,t»i irt orvithofti' maxima dtlt^cntia alcbant 7«r- 

</or, altiUs reJJcbant ^ ch>irc pc/iaebant te/lc ^^rro- 
V btt:trcho. Kit mcliuj lardo^ nil vulva pul- 

chi ius amplii. llorat. /lutumno j^rci^^aria GaJlos adtt. 

\. T. alis fubnis tcrru^incis, liipcrciliis albicuiitibus. Fm. 

Turdus Ilias. Gcfn. av.lGo. t. 761. Aldr. orn. 2. 

p. fvy. t. f^S. /te^o^-tVi yy o. . 

Tiudus iliacus. IViti. orn. 139. ^Raj. av. 64. n. 4. 

Klcin. i2v. 66. BriJ]'. av. 2. />. 208. /. 20./. I. 
Turdus vilcivorfls inaurtiS. /Ilb. av. i. p. 31. /. 33. 
Tuidus minimus. Frijth. av. t. 28. 
Habitnt in Europa , autumno gregaria damnum ihfcrt 

uvis aujlralium B. 
Cauda fuhbifida. Latera ^ teSlrices infcritres ala- 

rum rufiC. 9^^ ^^**^ frtV t^ Tovc^t^ «k- ^n^t^i^ . 

\. 1\ remigibns bafi intcriorc ferrugineis. Faun. fvec. 

217. ^ot^j - ^l^kru^^ . 

Turdus fimpliciter di^tus vifcivorus minor. Gefn. av, 
Aldr. orn. 2. p. ^()(). t. 600. I4'ill. urn. 138. 762. 2C;. tt 37. Raj. av. 64. n. 2. BriJJ\ av. 1. p 
Turdus ordinarius. Jlb. av. 1. p. 33. t. 34, 
Turdus racfTImus. Olin. av. 25-. 

Habitat in Europsc fylvis\ nido cx luto. Vcfpere ver- 
nali e fummitate arboris Lufciniam cantilcna imita" 
tiir ; Difjcrninator cum prcccedcntibus 'Juniperi. 

Cauda fubbiji-da. ^^^- '^e/ye 9rt ^c_^ y^y . olivaceus. f. T. fubfufcus , fubtus fulvus. 

Mernla olivacea capitis b, Ipei. 

^.22./. 3. 
Habitat ad Cap. b. fpei. Brijf. av, 1. p. 294. migrato- 
rius. 6. T. grifeus, abdominc rufo, palpebris albis, redrice 

cxtima apice interiore albo. 
Turdus pilaris m.igr?torias. Catesb. car. i. p. 29. t. 

29. Kalm, it. 3. p. 46. 
Turdus canadenfis. BriJJ\ av. 1. p. 225*. 
Habtuit in America J^eptentrionali. I AVES. PASSERES. Turdas. Caput fufium Gilla ciyierafcens. Macula tilrinquc 
r/7ter oculus rojirura alha. O^ottiC ocuUruYn al~ 
biS. Tcdrtccs rfjfcriores al<s ruhnc. 

Trichas. 7. T. ollvaceus , corpnre fubtus flavo , hifcia oculari nigra. 

1 urdus lutcus marilandicus. Edw, av. />. 5-6. t. 
237. /. 2. 

Ficcdula inarilandica. Brifj. av. 3. f. 5-06. 

Avis marilandica, gutturc "luteo. Pct. g.iz. t. 6. f. i. 

Habitat in Amcrica feptcntrionaii . 

Area oculorum ni^ricans coit ad rojlri bafin fuperiorern, 

canorus. 8. T. ^rifeus, fubtus fcrruglncus, linea alba ad Intera ca- 
pitis, cauda rotundata. Amoen. acad. 4. />. 241. * 
Turdus chincnfis. Osb. iter. 309. 
Turdus fufcus benghalcn(is non maculatus. Edw. av. 

1S4. t. 1S4. 
Mcrula henghalcnfis. Briff, av. 2. p. 260. 
Bar.iah bove benghala. Aib. av. p. iS. t. 19. 
Habitat in Benghala, China. 

rufus. 9. T. ferruglneus fubtus dilutlor maculatus, remiglbus 
nicoloribns, cauda rotundata, reCtricibus rufis. 
Turdus rutTUS. Catcsb. car. i. p. 28. t. 28. 
Turdus carolincnfis. Brifj^ av. 2. 223. 
Hahitat in Amcrica feptentrianaii & meridionaii. 
ReBrices rufa^ 

polyglot- 10. T. obfcure cinereus, fubtus pallido - clnereus , rcmi- 
tos. gibus primoribus cxteriore dimidio albis. 

Turdus americanus minor fonans. Rai. av. 64. n. f. 
Turdus minor cccruleo-albus immaculatus. Sioan. jam. 

2. p. 306. t. 25-6. /. 3. Catesb, car. l. p. 27. t, 

27. Jia^. asj. 185-. n. 31. 
Turdus mimus major. Briff. av. 2. /?. 266. 
Mocking- bird. Kaim. itin. i.p. ^^^*. 
Habitat in Virglnia, Carolina, Jam.iica. 
Eximia voce cantiiiat ^ cantu inflruitur voiitand» 

fuper arbufia imitatur ommurH ^ qu^e audit., anima^ 

iiftm voces. 

Orphcus. ri. T. dorfo fufco, pefbore rcftricibusque lateralibus al- 
V bidis, faperciliis albis. Browrt. jam. 469. 

Turdu^ cincrcus minor. Edw. av: 78. t. 78. T 3 Tur> 294 AVES. PASSERES. Turdus. plum- 
bcus. Turdus minius. Brijf. av. 2. p. 161. 
Avis polysiotta. orn. 305-. 

Qu.idringcntx linguac. Rai. av. 15-9. 
Ccncotliiolli. iurti. mex. - - - 
H^iJritftt in Amcrica; e tcrra clcvatus cayjttlena fpc^ 
ilatnrem rapit in ftii admiriiti>j/tcm : »ttlla potefl mo- 
duli.f ic^fuivalcre tuis ; perpcftdicularitcr cvulans can- 
tan.io cxaudit re(onarttium fslvarum echo. 
Rcrwi^S obfcttre fufca : fccu>niari,c antcriorcs alha a- 
piitbus fufis ; Rcliqu.v fufca: albo tcrminates. Re- 
(^lriccs I, I alha:\ 2, 2 latere interiorc albx ; reli' 
qu^ fufi a:. Cauda longa ^ rotundata. 

11. T. cserulcfccns , gula alba airopundata , cauda cu- 
' ncata. 

Turdus vifcivorus plumbeus. Catcsb. car. i. p. 30. 
/. 30. 

Mcrula nmcricana cincrea. Brifl\ av. 2. p. 28S. 
Mcrula Tilli. fczviil. pcr. 126. 
Habitat in Amcrica. 

Rofirum Palpcbr.? Pcdcs rubra. Palatum auran- 
tium. Corpus cinereum. Gula aJha lincolis nigris : 
fubtus magij albicans. Reclrices ^ exteriores utrin- 
que apice albx. 

nitens. 13. T. viridis : maculaMedricum alarum violacea ni- 
tida. 

Merula viridiS angolenfis. Briff. av, 1. f. 311. 30. 

/. 2. 

Habitat in Angola. 

faxatHIs. 14 T. capite caeruleo, cauda ferrugmca. ^/(/?. 360. 

Turdas ruber, capite cyanco. Frifch. av. t. 32. 
Merula fayadlis minor. Briff. av. 2. p. 240. 
Perrocofypho>. Gcfn. av. 16^. 
Habitat in Helvet'ac , Auftriae, BorufllsE montihus. 
Corpus rufum maculis minutis fufcis. Rectrices r»- 

fc exceptrs furnmis apicibuj isf intermcdiis duabus 

fufcis. 

rofeus. if. T. fubincarnatus, caoite alis caudaque nigris, occi- 
pite criftato. Fn. fvec. 219. * 
Merula rofea. Aldr. om. 2. p. 626. Will, orn. 143. 
Raj. av. 67. Edvj. av. 20. t. 2©. Briff. av. 2. 

^Ji^ ^ ^^^rte c^zUet^T . Tur- AVES. Px\SSERES. Turdus. 29^ 

Turdus rofcus , capirc cx nigro cacrulco & cirrho rc- 

tro compto, alis & caiida nigris. Klci». av. 71. 
Habitat in Lapponia, Hclvetiu. 

cafer. 16. T. nigricans fubcriflatus , uropygio ventreque albis, 

criflb rjbro. 

Merula crilhta cap. b. fpci. Br/^. av. 2. 25-7. /. 

20. /. 2. 
Habttat ad Cap. b. fpei. 

Caudd fubcurJt-iformis : rcfiricibus apice albis. 

capenfis. 17. T. nigricans, abdomiue fubflavefcente, crilTo luteo, 
Merula'fufca cap. b. fpci. Bnfj. av. 2. p. i^c^. t. 

27. /. 3. 
Hubttat ad Cap. b. fpei. 

atricapil- 18. T. nigricans, capite atro, abdominc uropygioquc ru- 
la. fis, macula alari alba. 

Mcrula atricapilla capitis b. fpei. Briff. app. 47. t. 

3. / 2. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Latcra abdominis ftrigis fufcis. Cauda cuneata : re- 
Brtcibus apice albis. 

palma- 19. T. viridi - olivaccus , fubtus fubcinereus, capite ni- 
rum. gro maculis utrinque tribus albis. Brifs, av. 2. p, 

301. t. ig.f I, 2. 
Hnbttat i/2 Cayennx Palmis. 

Caput antice nigrum : macula alba una utrin^iue in 
p-onte., infuper una fupra ^ una fub oculis. 

finenfis. 20. T. rufefccns, capirc fufco ftriato, fuperciliis albis , 
redricibus fufcis llrigis obfcurioribus , pedibus flavis, 
Turdus fincnlis. Brij]\ av, 2. p. 221. 23. /. i. 
Habitat in China. 

domini- 21. T. fubfufcus, fubtus albus, remigibus primoribus ba- 
cus. fi albis, re^tricibus tribus cxtimis albis. 

Merula dominiccnlis. BriJ]\ av. 1. p. 284. t. 27. /. i. 
Habitat in Dominica. 

Mcrula. 22. T. ater, roilro palpebrisque fulvis. Fn. fvec. 220. * 
Merula. BelL av. ^o. b.. Gefn. av. Co'^. Aldr. orn. 
2. p. 60Z. ^..604, 605-. Will.ortt'. 140. 37. 
-^.^/ O...^ T 4 ^^i./, Raj. 29^ AVES. PASSERES. Turdus. /J.i;. av. 6s w. I. ylli^. ^i'. i. 35". t. 37. Frifch. 

«V. 27. /.1,1. Oliii. <iv. 29. y^r^-Uy 
JLihitat in Europx fyliis ; 'Jfu/Jpcri aijjcwit/alor. 
Fcnut;a f!'fiA cj}. Vnllns j.'rinio auno ctiitm yrrjfcu- 

Itijy rojho Kij^ru. Rojlrnm cmargi»atum uo» tjl. torqua' Cyanus. 23. T. nigrlcans, torquc albo, rolho flavcfcciitc. Fv. 

fv'C. 111. ^tf^j U,*i-U t*>/:r'. yWrrt^c ^ (fo((>o 

Mcrula torquua Gcfn. av. 607. /lUr. on:. 2. />» 
» 620. ^.621, <^)22. IVill. oru. 14;^. /. 37. liaj. av. 
n. 2. Alh, av. I. p. 37. /. 39! Frijck av. 
30. /. I, 2. Brif. av. 2. p. 235-. 
Ilahitat in Europa. 

24. T. pcnnis marginc cincrco-cxrulcis , ore palpcbris- 
que Uitcis. 

Cyanus. Bcll. ic. 79. Gcfn. av. 8c6. Aldr. orn. 2. 

618, 8f8. A^/. av. 66. 
Mcrula folitaria. Edw. av. i. />. 18. /. 18. Brijf, 

av. 2. p. 2S2. 
Turdus folitarius. ^9^7?. -^nt. 10 170. 5-. Has- 

fcj^. ad. upf. 175-0. 21. * 
Paller folitarius congcner. Aldr. orn. 2. />. 617, WilL 

orn. 141. 
llabitat in Italiac , Cretae rupibus. 

Pcnncc corporis fttfca ^ apice cincreo' C(€ru!c(C margine 
apicis albido. 

aruridina- 25". T. fufco fcrru^^ineus , fubtus albido tcftaccus, rcmi- 
ceus. gihus fafciis apice rufcfcentibus. 

Turdus mulicus paluflris dumctorum arundiniim. Klcin. 
'79- /• 3- 

Tuvdus minor flavefccnte - fufcus , fubtus albidus, cau- 

da rotundata. Pall. adumb. 100. 
Turdus arundinaceus. Briff. av. 2. p. 219. t. 21. f. i. 
Motacilla corpore fubtus tcftaceo, fupra tciiaceo rufe- 

fccnte. Kram. aufir. 375-. 
Junco. Gefn. av. 573. Aldr. orn. 2. 487. WilK 

orn. 223. t. 58. Raj. av. 113. ^ 47. 
Habitat in Europas arundinetis fcandit arundincs mo' 

rc Pici^ nidum e trtbus aruYidinibus colUgatis firu- 

it ; perpetm cantillat mas fub incnbatu feynincc. 
Minor reliquis europxis. Roflrum nigricayts mandi- 

bula baji flava. Corpus flavcjcenti f. anereo- fu- 

fcum AVES. PASSERES. Turdns. 297 

fcum^ vcrfus catidam Ivtefccvis ; fubtllS lutefcente 
albiduyn. Gula alha, Rcmi^cs Pedesque fufci. 
PalLij. 

jnorio. 26. T. aternitcns, rcmiglbus prim:)ribus rufis apicc nigro. 

IVlcrula caritis b. fpei. Bnfs. av. 2. p. 309. 23. /. 2. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

furina- 27. T. alter nitcns, vcrtice uropygio maculaque latcrali 
mus. pc6toris lutcis. 

Merula furiiMmcuris. Brijf. app. 46. t. 3./. i. 
Hahitat Suriiiami. 
Hurncri albi funt. 

7eylonus. 2S. T. viridis, fubtus luteus, 'llnea oculari utrinque in 
pe£tus nigium da£la. 
Mcrula torquata capicis b. fpei. Brif. av. 2. p. 299. 
/.'30./. I. 

Pica viridls infulse ceylon. "Ediv. av. 3 p. 237. /. 321. 

Habitat tn Zeylona; in Cap. b. fpci.^ 

Roflrum fub apice zitrinque argutc emarginatnrn. 

108. AMPELIS. Roflrtm reftiim , convexiim : 
||i Mandibula fiiperiore lons;io, 

re, fiibincurvata 5 utrinque 
emarginata. 
Lingua acuta, cartilaginea, bi- 
fida. 

Garrulus. I. A. occipite criftato, remigibus fecundariis apicc mem- 

branaceo colorato. ^f^c«/v^>t^ . 
Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo ter- 

mlnatis. Faun. fvec. i . n.p. 179. ^/^orff-ca^f^-^^ 
Lanius Garmlus. Fn. fvec. 2. n. 82. * 7.ool. brit. y 

t. C. f. I. l^fU^r^^ c/^a^Vvyi^^. (^^i^ .^XV^///. 

Garrulus bohemicus. Gefn. av. 703. Aldr. or?i. r. 
/>. 796. 798. Cak. muf. 674. r. 675-. U'ill. or}?. 
90. t, 20. Raj. av. Alb. av. 2. p. 25-. t. zd. 

Frifch. av. t. 32. /. I.i^^. ^c^,n<uy^ ^A^eyeys 

V Bombycilla bohemica. Brifsfav. 1. p. 333. 

Bombvcilla carolincnfis. Brijf. av. 1. p. 337. 

/ • T 5- Gar- 19» AVES. PASSKRF.S. Ampclis. 

Gnmilus raroHncnlis. Ciu-sh. tor. i. />, .^(^). /. 46, 

EUiv. av. 66. /. 2.^2. 
Avis amcricaua crillaia. Sth. muf. 2. /. 65-. /; f . 
Caounutcnotl. //^r//. mcx. ^f. Raj. av. 174. 
liabttnt it7 Kuropa y Amcrica fcpteniriouali , tttdifi- 

cMt in Alpihus^ yiilitat haccis Sorhi , Juniperi. 

Pompa- 2. A. pnrpincn, tcdlricibus ubrum proximis culiformibus 
dora. clou^atis rnriu-.uis rigidis 

Turdus pimiccns. PalUs. adumhr. 99. 
Oniui^a pnrpurca. BriJ]\ av. 2. p, 347. /. 35*. /. i. 
Pompndour. Edw. av. 3. p. 275*. 341. 
Hahitat i» \mcrica meridionait : Cayaun. 
Confcr. Cotiuj^a ciucrco - purpurca. Brtfs. av, 2. 
349. /. 35-. /: 2. 

carnifc.K. 3. A. rubcr, fafcia oculari rcmigum rcdricumquc apici- 
bus ui.mis. 

Lauius caruifcx. Syft. rtat. 10. p. 94, n. 
Cotiu^a rubra. BriiJ'. av. 2. p. 35-1. 
Garrulus . ruhcr furiuamcufis. Edw. av. 39. /. 39. 
Avicula Pipir/on. Sch. mnf. i. t. 5-7. f. 4. 
Hahitat Suriuami. 

Cotiuga. 4. A. nitidilTiuia cxrulca, fubtus purpurca, alis caudaquc 
uigris. 

Cotiuga. Brifs. av. 1. p. 340. /. 34.*/. i. 

Parus cxruleus, pc6torc purpureo. Edw. av, 6^, t, 

241, 340. 
Ilahitat tn Brafilia. 
Avis pulcherrima nitidijfima. 

Mayna- A. nitida cccralea, gula violacea. 
na.' Cotiuga mayancuns. Brifj'. av. 1. p. 341.^. 34./. 2. 

Hahitat in Mayauenfi regione. 
Vennce capitis collique firidijfimce. 

cayana. 6. A. nitida cserulca, collo fubtus violaceo. 

Cotinga cayauenfis. Bnfs. av. 2.- p. 344. t. 24, /. 3. 
Hahitat in Brafilia, (!iyaua. 

Penna corporis nigrce., margine exteriore ccerulea. 

terfa. 7. A. nitida cxrulca, dorfo nigro, abdomine albo-fla- 
vcfcente. 

Ha- \ AVES. PASSERES. Loxia. 299 Habitat - - - - . ta« 

N)^^ra Caput fupra., huweri ^ remiges^ re^rices. Di*- 
lute cterulea Pedus., Dorfum po/Jicum^ fa^ 

fcia ieSiricum alarum. Ahdonje?: albo - flavefccns la- 
terihus magis maculatis. Margo exterior remigum 
carulefcens. 

109. LOXIA. Rojlrnm conico-gibbum, frontis ba- 
fi rotundacum ver(us capuc: Man- 
dibula inferior margine laterali 
inflexa. 

Nares in bafi roftri. 

Lingna incegra. 

Curviro- i. L. roftro forficato. Faun. fvec. 224. * ^orf^fvJ^. 
llra. Loxia. Gefn. av. 5-92. Aldr. orn. i. p. 877. t. 87S. 

Charl. onom. 6S. t. 68. ^^ill. ornith. 181. /. 44. 
Raj. av. 86. Alb. orn. I. p. 5-8. t. 61. Frifch. 
av. 2. II. /. 3, 4. Edw. av. t. ^o^, Bnjf. 

fV. 3. p. ^29. t. 17. /. 3. ^^^f • (^r-ip^- {^tU 

|L Habitat in Earopx Ahictis , ftrohtlos enucleans at non 

W 'in ipfa arbo/e., diffeminator Abietis rofiro fingulari. 

Cocco- 2. L. linea alarum alba, remi^ibus mcdiis apicc rhom- 
thrauftcs.j beis, redricibus latere tenuiore bafeos nigris. Faun, 

fvec. 222. It. fcan. 332. * J^gyx^^c^o^ . 
Cocchothraufles. Gefn. av. 276. Aldr. orn. 2. 

645". t. 6^6. JonJ}. av. - - - /. 37. Charlet, o- 

nom. 84. t. 85*. ^ Frifch. av. t. 4. Olin. av. 37. 

Raj. av. 85*. Alb. orn. l. p. 5-4. t. 5-6. Edw. av. 

188. Frifch. av. I. t ^ ^ f. 13. Brif.av. 3. 

p. 219. yr^jf. yyi^/^-- ^eaK o-r ^ac<J ' A-t *-i < 

Habitat in ^Airopa ' auftraliori ^ Cerafa enucleans dis- 
feminans hortis invifa. ^-f^^- ^f^t^y^^e . 

Enuclea- 3- h'nea alanim duplici alba, re6lricibus totis nigri- 
tor. cantibus. Faun. fvec. 223. * Schunb. a6i, holm. 

Rubi' 

Aiandibula tttraijue wohilu in Loxia , Emberizd, Fiingilla , unde femina decorti' 
cantur y mc mtcgra deglntiHntHr. Kraui. jtf/. 300 AVES. PASSERrS. Loxia. 

Rubicilla inaximt c^nadciiHs. Edw. av. 123. /. 11% 

I 24. ^rtiL/ /Jti,^. J^^nch. 

Coccothnlillcs canadciili'». Brilf. av. 3. 25-0. t\ 

12. ./. r 

IMitaf tpt SvQclx fumm.r isf ('.anada; Pittcfis ^ vi^i- 
tans flrol/iHs \ dtjfcntinntof Pini. NoJht tota c^rc- 
j^ic fumiijcifue cattorut ; nti^rat hycmc ad aujlralcs 
SvcctiV frozinciaj , Upfaliam traijii finc odlobits. 
'Jurttor rtiber , Scftior fi.ivus. 

Pyrihula. 4. L. artubiis ni«;ris, tcilricibiis caudac rcmit;nmqne po- 
lHcaruni albis. Fatin. fvcc. 225". * ^arn^rrt, . 
Rubicilla f. Pyrrhula. Gefn. av. 733. /1!Jr. nrn. 2. 
744. t. 74f. 'Jonfl. av. - - - /. 43. //^/7/. 
orn. 130. t. 43. Kaj. av. 86. Alh. or',1. i. t. 
60. frtfch. av. ' - - /. i.f. I, 2. OHk. av. 40. 
Z^r///*. /?!■. 3. />. 308. jC^H^j /}t4^~'^i\n.rA. . 
Htihit it in Europos fyjvij., Sorhi diJfcmii^aPjr. 
AJas fiihtus yuhcr Fcmina fnhtus fufco - ci;n rca. 

Cardina- 5*. L. criltata rubra , capiftro nigro, roflro pcdibusqucfan- 
lis. ^uineis. Amorn. acad. 4. p. 242. * 

Cardlnalis. M tll. orn. 245-. /. 44. /. S. 
Coccothrauflcs capcnlis rubcryroltro hi::ntc. Pet. gaz. 
\ 16. t. 16. f. "i./ioro^s^t ^/^v.-^^f ./3 .t./dr, 

Coccothraaltcs rubra. Calesh. car. i-P-^ ^8. /. 38. 

Frifch. orn. \. t. f. \. t c. i^a^ii/^^^ - 
Coccothrauftes indica criltara. Alh. om. i. /7. 5-5-. /. 
^l' (jf 3. t. 61. liaj. av. 85-. Jonft. av. 77. /. 
37. //7//. orn. 179. /. 44. 
Coccothrauftcs virgiiiiana Cardinalis dida. Brijf. av. 
3. p. 25-2. 

Plittacus cnn:atos rnber. Sch. r/ttif i. p. 96. /. 60. /. 4. 
Avis rubra. Kalm. it. p. 31. 

Hahitat in Amcrica feptcntrionaVt \ 'viBitat Zca., Fa- 
gopyro, Apihta. ^n^/ort/^ ctyfi/a. ^^"^ ^ 

mndaga- 6. L. rubra, fafcia oculari nigra, dorfo nigricante - ma- 
fcarieulis. culato. 

Gardinalis madagafcaricnlis. Briff. av. 3. p. 112. /. 
6. /.2. 

Hahitat in Madagafcar. 

mexicana. 7. L. rubra, alis caudaquc nigris. 

Coccothrauftes mexicana. Brtff. av. 3. p. 2f6. 

Avis AVES. PASSERES. Loxia. 501 

xAvis mexicanarubra. Seb. mu \ \.p. 101,:, lOf./. i. 
Halltat i» America auftrJi. 

Domini- S. L. nigni, capiie gnlaque cocciceis , peaore abdomi- 
caaa. ne remigumque margine albis. ^mrm. m€ad, 4. 

242. * 

Riibicilla americana. Will. orm. iSo. Raj. av. 86. 
Cardinaiis domiiiicanas. Ed-^. ay. 127. /. 127. 
Coccothraurtes orafilieniis. Brijj'. mv, 3. p. 2^6. 
Gviradrica. Marcgr. Inraf. 211. 
HabitJt i» Bfalilia. 

Coxf. Cardinalis dominicanus. Brijf. av, 3.^. 116. 
t. 6. /. 4. 

Tije-guacu-paroata. Marcgr. braj. 214. Kau 
av. S9. 

cnllata. 9. L. albicans, fronte cnllata, uropygio pedlbosqne ru« 
bris, redricbus intermediis longiiiimis. 

HatitJt im ^chiopia. J. Burnjannu:. 

yil ij intcr ir.aximas fui gcMcris. Crifta Maris rabra , 
Fcminx aiba. Pcdus in mare rubrum. RcCirices 
cimere^c: intermediae du^ duph longiyrcs. 

crvthroce- 10. L. cineralcens , capite purrrrafcente, peQore a!bo 
phala. maculato. 

Cardinalis ango!en(is. Brif. app. 78. 

Paller paradiiaius , capiie rcbro , pectore m'gro albo 

maculaio. EJzv. ai-. iSd. /. iSo. 
Hnhitat in Atrica. 

Maji. II. L. fofca, capite albo. 

Coccothrauftcs malaccenlis. Edin. av. 2. p. 2C4. /. 
506./. i. 

Maja finenlis. Briff. av. p. 2i^t. g. f. 1. 
Habitat ia India oriemtali. 

Colius. 12. L. cauda long-^fiima cuneirormi: redridbus eitimif 
externe albis corpore dnereo , fubtus albido. 
Colius capitis b. tpe!. Brijf. av. 3. p. 304. t. 6. f. 2. 
Habttat aJ Cip. b. fpei. 

CorpUS fupra cincrenm^ grifo maculatum; fubtuj to- 
tum fujcum macHlis aicis rotiindis. Als f^f^^- 
^ Reiniges mjrgixe grife^. Oiuda migray forficata. 

Caput furpurcum. 301 AVES. PASSERES. Loxia. 

flavicans. 13. L. «ava, dorfo vircfceiitc, c.ipitc tnlvo. Atmn a- 
U.wttat iH Aliu. 

oryxivo- 14. L. Mcx, tcmporibus albis, roflro rubro. Aman. a- 
ra. cad. 4. p. 243. ♦ 

Loxia rcinigibus rc(flricibui>quc nigiis. Muf. /id fr 
I. p. iS^ 

CoccothrauQcs liiicnlis cincrca. Brifs. av. 3 p 244 
/.II. /. 4. 

Friiigilla capitc & gula nigra, tcmporibus albis. Ory. 
iti». 103. 

Ory7.ivora. Edw. av. 41. /. 41 , 42. 
Palicr indicus. /fldr. om. /. i c. 24. 
Habitat in Alia ^ i^thio^ia inter Oryzam. 

panicivo- i^. L. nigra, alula alba, ronro^incarnato. 

Fringilla nigra. /llb. av. 3. p. 6$. t. 69. 
Pyrrhula africana iiigra. Brtjs. av. 3./?. 317. 
Hahttat in India. 
An pracedentts Femina'^. 

malacca. l. ferruginca, capitc abdomincquc nigris, roflro cce- 
ruleo. 

Coccothrauftcs javenfis. Brifs. av. 3. p. 237. /. 13. 

/. I. Alh. av. 2. p. 34. t. s"^. 
PalTcr chincnfis , albo pedtore. Edw. av. 301. t. 3^5-. 

er 43. /. 43- 
g. Coccothrauiks fincnfis. Briff. av. 3. p. 235-. 
Hahitat in China, Java, Malacca. 

Dorfnm ^ yllcc., Cauda fetrugiyico ~ rufa. I?e6lus ^ 
hypochondria alba ; Reliqua nigra. 

molucca. 17. ilfcerccns , capite jugulo re£lricibusque nigris, 
fubtus albo nigroque undulata. 
Coccothrauitcs moluccenfis. Brifs. av. 3.^. 241. /. 

13./. 3- 
Hahttat tn Moluccis. 

pundula- 18. L. ferruginea, abdomine nigro albo-maculato. 
^^- Palfer iiidicas fufcus, ventre ex albo & nlgro pun6la- 

to. Edvj. av. 40. t. 40. 
Cocchothrauftes javenfis nsevia. Brijs. av. 3. p. 239. 

t. 13. /. 2. 
Habitat in Afia. 

19. L. AVES. PASSERES. Loxla. 303 hordea- 19. L. fulva^ temporibus albis, cauda peftoreque atris. 
cea. Muf. Ad. Fr. 2. p. 29. * 

Habitat tn Indiis". 

Corpus magnitiidine Motacilla albce. Grifea funt Hu- 
ineri , Femora , Ani regio.^ margines Redricum. 
Ntgra funt Tcmpora ad rofirum uique ^ Alx ^ 
Remiges, Cauda Rcdhiccs, Pe6tus. Fuha funt 
Caput, Collum, Uropygium. 

fanguini- 20. L. grifea, fjbtus alba, roftro pedibusque fanguineis. 
loftris. Amocn. acad. 4. p. 243. * 

Habitat in Alia. 

Conf. Edvj. av. 2. p. 128. t. 271. /. 2. fed fubtus 
maculata non men. Aftrild. 21. L. grifea fufco- undulata, roftro orbitis pedtorequc 
coccineis. 

Waxbill. Edvj. av. 179. t. 179. ^ t. 35-4. 

Scncgallus ftriatus. Brifs. av. p. 210, t. 10. /. 

Fringilla undulata. Pallas. adumb. 143. 

Hiibitat in Canariis, America, Africa, ut ^ in Sene- 
gallid Cap. b. fpei y Surtnamo. 

Magnitudo Keguli\ fnpra grifea fufco uvdulata ; fub- 
tus pc^ore purpurea. Cauda rotuvidata grifea li- 
neolis transverjls fufcis numerofis. Roftrum cocci" 
neum gibbum. Fafcia coccinea per oculus ducia, 

cyanea. 22. L. caerulea, remigibus redricibusque nigris. Amoen. 
acad. 4. p. 244. * 
Coccothraurtes cceruleus. Edw. av I2f. t. I2f. 
Coccothraulks angolenfis cyanea. Brifs. app. 88. 
Habitat in Angola. 
Rojlrum pallidum. Pedes nigri. 

vlrens. ^3- virens , humeris caeruleis. 
Habitat in Surinamo. 

C^orpus virens. Tedrices in humeris alarum ccerulea. 
Remiges Rcdricesquc nigra ^ fed margine exteriore.^ 
quo confpicuic apparent , vtrentes. 

angolen- 24. L. nigro- cxrulea, ventrc ferrugineo, macula alarum 
lis. alba. 

^ Coccothaufter niger. Edw. av. 296. t. 35-2. /. 2. 

Habitat in Angola. 
Pedes incarnati. Kofirum fttfcum. 

25-. L. 304 AVES. PASSERKS. Loxia; 

Liucola. 25". L. nii^ra, linca frontali temporibusqDc albis. 
JjM i/iit tM Alia. 

Corpus ALi^nitMdine l^ayi; Jupra ni^rum ^ e c.eruleo 
ni/iJum; fubtus tilbtim. Kolhum isii^rum^ ^ibhnm, 
Lincj a irofttr d i vcrtirem duddt nlba. ALicula al' 
ba i'ftf>rA miwdibHlum Jupcriurem. Kcmi^^ej nii^r,e : 
Primores hafi anteriorc alb.v ^ undc macula alarum 
alba. Cauda nigra ,• bifurcata. 

mcxica- i6. L. giifca, froinc y^nVi. nropygio Uipcrciliisquc lutcis. 
n;\. Linnria mcxicana, cap'tc Havo. Ediv. av. 44. /. 44. 

Pallei- mexicanus. /i;///. av. 3. f. 97. 
IJ.ihuat in Amciica. ALif lU G'.\r. 
]Vla)j;n!tiido /y/';/:^ ///.:•. t'afci,c Jua cincrafcentesque in 
tedricibus aiarum. Cauda inte^ra. 

Chloris. 2,7. L. ikvicaiui- vircns , rcmii^ibus primnribns antice lu- 
tcis, rcdhicibus Uucralibus quatuor bafi luvcis. Fau^t, 

fvCC. 226. * v/V<r>^^/t . 

Chloris. Gcfo. av. if^. IVilL orn. 129. R^tj. av, 
85-. n. 4. Alb. av. I. />. )6. 5-8. Frifch. av. 
t. 2. 3, 4. Aldr. nrn. 1. p. 85-0. Brijs. av. 3, 

Anthus f. Florus. Gcfn. av. 165-. Aldr. orn. 2. />. 
75*0. WilL orn. 180. 171. n. 8. Raj. av. 81. 

Hahitat in Europa, nonnihil canora. 
Aledia quaji inter Loxias CT* Emberizas fed rojlruni 
crajfius quam in Embcrizis . 

butyra- 28. L. vircfcens, frontc fupcrciliis pcdorc abdomineque 
cca. flavis , cauda apicc alba. 

Habitat in India. 

Corpiis magnitudine Ifj figura Ligurini viridc fu-^ 
fco maculatum\ ftibtus totzim flavur/i. Frons in-^ 
de linea fupra oculos flava. Teir.pora flava. Cau- 
da nigricans , bifurca , apice alba. 

canaden- 29. L. viridi - olivacea, fubtus flavo-olivacea, capiftro 
(is, nigro. 

Coccothraufl:es canadenfis. Brifs. av. 3. p. 229. t. 

II. /. 3. 
Hahitat m Canada- 

30. L. AVES. PASSERES. Loxia. 30S 

fulphura- 30. L. fufco- olivacea, gutture ventrcque luteis, fupcr- 
ta. ciliis flavis. 

Coccothraufks capitis b. fpei. Brijf. av. 3. p. ii^. 

t. II./. I. 
Habttat ad Cap. b. fpei 

Collaria. 31. L. flavefccns, pedtore collarique flavis, temporibui 
nigris. 
Habitat in Indiis. 

Rollrum ni^rrum. Pcdes fttfci. Frons caiia. Genas 
nigrie. Pedus cjf ferme Collare fiava. Corpus z;/- 
ruli- flavefcens , magnitudtne Pari mimmi. 

bengha- 32. L. grifca, pileo flavo, tcmporibus albidis, abdominc 
lcnlis. albido fufco-maculato. 

Paflcr bfnghalenlis , capite flavo. Edvj. av. 189. t. 

189. ///c'. av. 2. p. 4S, t. 52. 
Pnffcr bengalenfis. Brijj. av. 3. 95*. 
Habitat in Benghala. 

malabari- 33. L. cinerea, remigibus reflricibusque nigris , gula criS- 
^"^- foque albis. 

Habttat in Indiis. 

Corpus magnitudtne ^ facie Pari. Roftrum nigrum. 
G''.la alba. Rcmiges ^5* Re£lrices nigra. Ani re^ 
gto albida. 

mclano- 34. L. lutca, capite atro. 
cephala. Cocchothraultes ,^ambogia. Alb. 4V. 3. fS. t, 6z. 
Brijj: av. 3.^ p. 319. 
Habitat in Gvinea. 

cana. 35-. L. cana , remigibus re6lricibusque fufcis , pedibus 
rubris. 

Linaria cinerea orientah*s. Edvj. av. 179, /. 179. /. i, 
Fringilla cinerea indica. Brtfs. app. 83. 
Habitat in Alia. 

Margines re^ricum ^ oris regio albida. 

philippi- 36. L. fufca, fubtus albido - flavicaus , vertice pe6toreque 
na. lutcis, glila fufca. 

Coccothrauftes philippenfis. Bri(f. av, 3. p. 232. t. 
12. /. I. 3o6 AVES. PASSEKES. Loxia. 

llr.httAt i» Philippiiiis Nuio fdi cijoymt pcnJente ^ hs- 
A i sltndrica tiperta , e iuiiurum fibyillis s}>tty tcxt§. 
nJe BnJ/. mv. 3. /. iS. 

ftrMta. 37. T.. tufc.1 fcrru^iiico ftiiiiu, fiibtus alba, juf^ulo niijro. 

CoccDthrarUcs burbonica. Brifj. av. 3. p. 243. /. 

Ildhitiit i» n*)rbonica i»ful.i. 

PeMnd: fnpenot fj fuf ar JcMj o fcrru^inco. 

ludovici- 3S. L. nigra, pcdlorc vcntrc alaruin tafcia bafique rcmi- 
ana. ^um aliiis. 

Coccothraudcs ludoviciana. Urifj. av. 3. p. 247. /. 

12. /. 2. 
Iluhttaf i}j Ludovicia. 

Rcmii^es Primores a hafi ad medium alha. Sccunda- 
rice m.unla .ilbn verfus upicem exteriorcm. RcCtri- 
CCS trcs latcrales latere triieriore allfu. Jugulurn 
purpurtifens. 

capcnfis. 39. L. atra, urnpygio tedricibusque alarum lutcl$. 

iMingilla capitis b. fpci. BrijJ'. av. 3. P. 171. t. 16. 
f. I. 

llabttat ad Caput b. fpci. 

nigra. 40. L. nigra, macula alba humcri bafique rcmigum dua-' 
rum extcriorum. 
Rubicilla minor' nigra. Catesh. car. p. 68. t. 6H. 

Jlh av. 3. p, 65-. t. 69. 
Pyrrhula mcxicana nigra. Brijf. av. 3. p. 316. 
liabttat in America aujirali. 

ccruka. 41. L. cxrulca, alis fufcis fafcia bafeos purpurca. 

Coccorhrauilcs cxrulea. Catefb. car. i. p. 39. t. 39. 
Pyrrhula carolinenfis caerulea. Briff. av. 3. 323. 
Habttal in America. 

niadaga- 42. L. cxrulea, fubtus alba, capiftro nigro. 
fcarina. Lanius madafcarienfis caerulcus. Brifs. av. 2. p. 197. 
/.,16. /. 3. 
Habitat in Madagafcar. 

violacea. 43. L. violacea, fuperciliis gula crilToque rubris. 

Cocroihraaitcs purpurca. l j^u. car. 1. p. 40. 40. 

Pyrrhu- AVES. PASSERES. Loxvx. 507 

Pyrrhula bahamenlis violacea. B^fJT' aV, 5. 326. 
Habitat in Amcrica» 

grofla. 44. L. cano- cxriilefcens ^ jngulo redlriclbusquc atW$ ^ 
gula alba, rollro rubro. 
Coccothrauitcs amcficana cocrulea. Brifsi app, §0, 

y./. I. 

llabitat in Amcrica. 
Magnitudo L. Cardiftalh, 

iftiiiima. 45-. L. fulca , fubtus tefliicea) remiglbus prlmorlbus bafi, 
fecundariis polterius albis. 
Habitat i» Surinamo» 

Corpus Paro ^ninus ^ valde minutum. Roftfum hre^ 
Ttffimum^ crajlum. Remigcs prlmorCS i>aft Utrt.ique 
albte ; Sccundarias Derfus bafin , interiori latire ' al" 
bi9. Re^trices ^quaUs^ apice obfolete pallida^ acn- 
tiufculce, 

foTca. 46. L. fufca, fubtus albida^ remigibus a tertia In nonam 
bafi omnlno albis. Amoe», acad. 4- p. 244. * 
Loxia africana nigra minor» BriJ/\ av. 3. />. 319, 
~ 17*/. I. 

Habitat In Afrlca, inque Bengala. 

minuta. 47. L grife^, tiropygio fubtusq^^e fcrruglnca, remlgibus 
4, 6, bali utrlnquc albls, cauda Integrd. Ao- 
lander. 

Hdbitat Surinami. 

Avicula vix Regulo major ; Roftrum hreie^ crafsuni^ 

fuli'jbtufum, 

bicolor. 4S. L. fufca, fubtus rubra. 

Rubicilla fufca, minlma, l£.dv), av, 83. f. 83. / i. 
hringllla rubra minor. BriJJ\ av. 3. p. 164» 
flabitat in Indla. \ 
MagnitndQ L. minuttf. 3o8 AVES. PASSERES. Einbcma. 

iio. EMHIiRlZA. Rojlrnm conicum. 

MuHdtbuLc bali deoiTum a fc in* 
viccm diiccdcntes : infcriore 
laccribns inHcxo-coarttata, fu- 
pcriorc anouftiorc. 

nivalis. i. l*. icmigibus albis : primoribus cxtrorfum nigris , re- 
dricibui. nigris : latcralibus tribus albis. Fanrj. jvec. 

Alaudn reniigibus albis: primpribus extrorrum nigris', 
rc*.4ricibus nicris: latcralibus tribus albis. Ad.jlockk. 
1740. p. 368. I. /: 9. * ^^'/'vcc' i, n. 104. t. 

Picd-Chaftinch. Alb. av.i. p. s^-l- S^' ^ Z-P' ^7* 

Avis igiiota pipcrini. Gcfn. av. 798. '^*^ L>r^^«n 
Friiigilla albicaus. A\dr. ortj, 1. p. 817. t. 818. 
Montifiingilla calcaribus alaudx. IVili. or». 1S7. /. 77. 

Raj. av. 88. /le.-c'fc . 
Aliliaria nivis. Frifch. 'av. 2. t. 6. /. i, 2. 
Hortulanus nivalis. . BrijJ\ av. 3. 285*. 
A\is nivis. Mart. fpitjh. f^. K. f. B. Edw. av. 

\i6. t. 116. 

Hdbitdi in aJpibus Lipponiae , Spitsbcrgcc ad Jinum 
Hudfonis aiibiquc , tcrrte injidens ; intcnjiore hyeme 
ad nns migrans ; avena nutritur , Sapidijjlma ; hye- 
me alba ; noiiH vigil. 

hycmalis. 2. E. nigra, ventrc albo. 

Fringilla hyemalis. Sy/l. nat. lo. />. 183. 

PafTer nivalis. Catesb. car. i. p. 36. i. 36. Kalm, 

it. 3. p. 39. ^ 
Habitat in America feptcntrionali. 
Hanc folam varietatem E. nivalis efse mihi minime 

videtur. 

Miliaria. §• E. gri^ea, fubtus nigro-maculata, orbitis rufis. ^Faun. 

fvcc. 228. * It. fcan. 292. t. 4. * ^rn.-Z^^^y^A, , 
Embcriza pe6lore albo-ochreo pundtis nigris maculato. 

Krarn. auflr. ^^i.-V^i^. /'►^">^^^^ • 
Embcriza alba. Gefn. av. 5*64. Aldr. orn.z. p. 5-71. 

Raj. av. 93. IVill. orn. 19^'. /. 40. , Alb, av, 2. 

p. 46. t. 5-0. Olin, av. 5-0. y^r^/^^ AVES. FASSERES. Embcn/a. 309 Alandx congcncr. Alilr. ora. 1. p. 849. t. 85*0, 
Miliaria caiui. Fitfch. av. - - t. 6. f. 4. 
Cynchramiis. Aldr. orn. 1, p. 177. Brijf. av. 

Hahttat tn Europa. 
l^r.tcedc/iti valdc affinh. 

. E. remigibus nigris : primis tribus marginc alb'dls, re- 

dricibus nigiis: latcralibus duabus c.\tror(um nigris. 

/•'/i-. fvcc. 229. * 
Hortulanus. Gcfn, av. 5-69. Aldr. orn. 2. p. 178. 

'Jonfi. av. 49. /. 37. /-/-^/7/. orn. 197. t. 40. R<ij. 

av. 94. n. 6. Oiin. av. 12. Alh. av. 2. t. fo. 

Brifl'. aV. 3. p. 269. ^a/tcf rrfC/^^ft . 

Miliaria pingvefcens. Frifch. av. 2. t. 5*. /. 3, 4. ViBitut ^r<€ciptic 'anico Jnpra H-il^itat tn Europa. 

modurn ptnguefcit \ cavea inchtfi noSlu cantat. 
Oculorum orhitcc f. palpehrcc nudx fiav^ ttt oculi an^ 
nulo flavo cingantur nudo ^ Capnt vircfcens^ ad 
maxillarn infenorem favum.'r^K^ccy'^^^f'n>^'^cjc^<y'^- 

E. redricibus nigricantibus : extimis duabus laterc iate- 
riorc macula alba acuta. Fn: fvec. 230. * 9r(>n,<d^ 
Embcri/.a flava. Qefn. av. 6)3, IVill. om. 196. t, 
40. liaj. av. 93. n: 2. Alb. av. l. p. 63. f, 66, 
Brifl\ av. 3. 25-8. 9vU/pi^^i^ : 9\^\ V^^i^^^ 
Lutcx alterum gcnus. Aldr. orn. 2. p, 8f6. 85*7, 

Gclgorfla. Gefn. av. 65-3, 
Zivolo. Olin. av. fo. 
Miliaria lutca. Frifch. av. 1. t. f. f. 1. 
Hortulano congener. Aldr. orn. 2. p. 179. U^tU. 
orn. 198. 

Habitat in Europa, nidificat humi tn pratis\ ad hor" 
rea ^ f^g^^^ Hyeme dornc[lica\ i::Jlaie fvlligtt lar* 
vas Brafficx. 

olivacea. 6. E. olivacea, fubtus, albidior, gula aurantia, fafcia pe- 
clorali nigricantc. 
Emberiza dominiccnlis. Bri[j\ av. p. -yo.t. 13./.)*. 
Hahitat tn Dominica. 

Onx. 7. E. grifea, tionte abdomlacque nigris, collo uropygio- 
quc tulvis, roltfo nigro. U Pas- 91« AVES. PASSERES, Emberiia, 

rafTcr anpolenVtls, capitc nigro, collo & uropygio fla- 

vls. hJu). av, 1 7S. /. I 7S. 
Cardinalis ca.), b. rpci. Urijj, aw 3. />. 114. 6,/! i, 
iiabit.it in Africa intcrioic. 

Quclwi, 8- E. grilen, frontc nigra, roftro cocclnco. 

Paircr fcncgalcnfis crythrorynchos. Bnff. av. 3. 
1 10. 

i/jbitat in Africa. 

KollruiYl cncitncum y crafsum l^oxice^ at tton incttr- 
vnm ^ mj.xillis Embcrizis. Tiou^ u>jjiaue cireum 
rojlium ,7tra. CftpiU , Humcri, A\k ^fnirff irrifco^ue 
m.icu/atif ut Pafjerif doy^tclli, i . PcCtUS Abdo- 
mcn alho fuhtHcnrnata, Rcmigcs Rctlricc^ijue -f.i^^ 
f.v///t^v margine undiquc ciyieren. Pcdes iJnguejqHe 
iftantati, 

capcnfis, 9, E. grToa, gula albida, fafcia oculari maxil larumque ni- 

Horiulanu^ capitis bt fpci, Brtjf. av. 3. />. ^30,/, i^. 
/.. 4- 

Habitat ad Cap. b. fpci, 

• 

Li^do\> 10. E grifca, fabtus pallfda, pe£lore rufo, c:if\tt fupr^ 
da. arcii n-gro, 

Hortulanus ludoviciaaus, Brijf. av, 3. j>. 278. f. 14, 

-^- . . . 

iiaiiiat in Lndovicia. 

Roft um Yufefcens macuUs nigrifa^Jtibus^ Arcus niger 

'iCfifcij. 

Qit. II. E. rufcfcens, capitc lineis nigricantibus fparfis, fu- 
pcrciliis albis. 

Embcriza capite cinereo lineis nigricantibus varicgato, 

Krdm. atilir. 371. 
Embcri^ia pratenfis, Gefn. av. 6ff. Aldr. vrn. i. />, 

5-73. Btifj. av. 3. p. z66. 
Cirlus ftultus, Aldr. orn. 2. f. 857. t. 8^8. IVill 

orn. 198. Kaf av. 94. „ 
PafTeribr.s congcner. Aldr. om. z_. p. ^6x. IVill. Qrtf^ 

182. Rai. av. 87. 
iiahitiit tn Europa auflrali y volaado Ztp "^tff? fonans. 
Statura Qitrtnellcs. Caput linca veriicali cinerea la" 

Urihiii, titro ferrHgiitco^ue variis. TempQra tinea AVES. PASSERES. Embcrira. 3n ^iJba. Linea ni^ra -ab oinlis ad bafm m^xilUrrtm. 
C ollum jHhtfii ctnereum. PeCtus Ai^domenqne i-.-r- 
ftigmea. DDrfum rubefcenj Mi^r, o •■ varium. Al« 
/».//; cinerafcentcs. RcCtriccs ni-^^ricantes : media fu- 
fia., extimif l, 2, dtmidia parte aibis. D. Scopo/i. 

Cirlus. 12. E. grifea, peCtorc maculato, fnpcrciiiis Intcis, rcdri- 
cibiis dunbus «timi*; macula alba cun::\tiu 
Em.bcriza lcpiiuia. Byijf. av. 3. v. 263. 
Lutccc prinuim geiius. //7//. ^»/?/. 196. Raj. av. 93. 
Ctrlus. 0'n. 1. p. S^^. 

Habitat in Europa aujlrali. 

familiaris. 13. E. giifeo -maculata, apicibus rc(ftricum albis, dorfo 
poltico tlavo. 

Motacilla capite & roftro nigro, uropygio luteo. Ofb. 

it. 102. 
Hahitat tn Afia. 

Corpus magnitndine higurini ^ fttpra cinereum macM" 
its fufcis., fjibtus cinereum. Dorlum jnb aia 
verfus Ciiudam flavum. Tectriccs cauda alb^e. 

flaveola. 14 E. ^rifca, fiicie flav-a. 

Hutfiiat in calidis regtonibns. 

Corpus magnttHdine Ligurini. Frons Gula flava, 

ama^ona. i^". E. fufca, vcrtice fulvo , crilTo albido. 
Habitat Surin.imi. Dahlberg. 
MagnitHdo Pari, Alarum bafis fubtus alhtda. 

Oryiiro- 16. E. fufca, ccrvicc rufefcente, abdomine nigro, re- 
ra. 6lricibus mucronatis. 

Hortulanus carulincnlis. Catcsb. car. i. p. 14. 14. 

Edw. av. 291. Brifs. av. 3. p. 2S2. t. IS- f 3- 
Habitat i/t Cuba, uhi circa atitnmnum coTsjumta Ory- 

«^, fcmina fola defccndunt in Carolinam. 
Femina tota zrifea colorc a mare diverjljfima fed re' 
drictbtts Jimillima. , 

Schoeni- 17. E. capitc nigro, corporc e:rifco nigroque, redlricibus 
clus. extimis macula alba cunciformi. Fn. fvec. 231. 

Embcriy.a capitc nigro, maxiiiib rutis , tor.que^lbo, cor- 
^ porc rufo nigricante. In.Jvcc. i. n. 211. Kram. 

/\ujir. 371. '^^/fy^'-^ . ^yia^ . /^&e^ Sp^ r^a €^ 311 AVES. PASSERES. Embcritt. 

Hortulanus a undinaccn^. Brif. dv. 3. p. 174. 

Paflcr aniiKliiiaccus. 6>/>/. nv. 6<;i. 

l*alicr atrlc.ipillus torquaius. Frijfch. av. t. 7. Raj. 

av. 9^. ;/. 3. 
Junco tumcri. Gefn. av. ^y-^. 
Hiibitat in Europcc arundiuctis. 
Si>nilis Fritf^il/iC (iomcjlicx X^fla }ii^ra^ fed Caput 

Frum collare albttm nfaxilla: r/ifa:., Sttj)erciJia pal- 

lida , CattJa maxime furjicata. 

pfittacca. 18. E. cincrco - fufca , alis fulvis, rc(S^ricibuj .duabus lon- 

giffimis. 

Frinmlh bralilicixlls. Seb. muf i. p. 103. /. 66. /. 5-. 
Linaria bradlicnlis longicauda. Brijf. av. 3. p. 147. 
Habttat in Amcrica aujlrali.^ 

paradl- 19. E. fufca, pcdore rubro, rcflricibus intcrmcdiis qua- 
f«a. tuor clong.uis acuminatis : duabus longilTimis , roftro 

nigro. 

PafTer indicus macrourus alius. /Ildr. orn. 2. p. 5-67. 

l4^tU. orn. 184. t. 45". Raf. av. 87. 
Paflcr pfittacus indicus, cauda longa, Pet. gaz. - - - 

t. f^.f. i. rScr^uj.sAi' 'CX/// .-6.1^0 . 
PaflTcr vidua. Brijj . av. 3. p. 120. t. 8. /. i. 
, Paflcr pedlorc rubro , cauda longllTima. Edw. av. 86. 

t. 86. 

Habitat in Africo; regno Angolenft. Deponit quutan- 
nis longas caudje pennas , uti Pavo , ^ detij longe 
alium firnplicem'i!ie vejlitiim induit. 

Corpus nigrnm . VeHore ^ cervice coccineis. Roflrum 
plumheum. Pedes carnei. Redriccs 4 intermedice 
corp^y^e lon^iores falcata : 6,6 corpore longiores 
in Jiluyn defmentes ; 5^, f quatcr longiores qham in^ 
tiyytie 6, fube-nfiformes ^ ex harum finu bafeos fcta 
longa depcndct. 

ferena. 20. E. pileo nigro, verticc rubro, cauda cunciformi: re- 
<El:ricibus duabus mediis longiflimis, pedibus grifcis. 
Vidua minor. Brifs. av. 3. p. 124. t, 8. /..2. 
Habit.<it - ' 

Alarum tedrices alhcc. Rojlrum ruhrum. 

vidua. 21. E. nigric:ins , fubtus albida , re6i:ricibus intcrmediis 
quatuor elongatis acuminatis : duabus longifTimis, ro- 
•ftro rabro. 

Pafler AVES. PASSERES. Embcri/a. 313 

PnfTcr indicus macrourus, roftro miniaceo. Aldr. ortt. 

2. p. s^^S' ^i^'- 0^^' Raj. av. 87. 

Vidua major. Bnfs. av. 3. p. 127. t. 8. /. 2. 
Habitat tn Iiidia. 

principa- 22. E. varicgata, peflore rufo, rcilricihus mcdiis qua- 
lis. tuor lon,^i!rimis, roftro pcdibusquc rubiis. 

\'idua angolcnlis. Edw. av. 2, p. 126. t. 270. Brijf. 

app. 80. 
Hahittit in Augola. 

Jlarum teilriccs alha', hifJC priori affmis. Roflrum 
Pedesque rubri. 

regia. ^3- rc61:ricibus intcrmcdiis quatuor longifTimis xquaU» 
bus apice tantuni pennatis , roUro rubro. 
Vidua viparia africana. BriJ]'...av. 3. p. 129. t. 9./. i. 
Habitat in Africa. 

Coruus magnitudine Linariie ^ nigrum., fuht.is rufe" 
fcens. Collum rufefccns. Reariccs intermcdia 4 
reHce toto corpore duplo longiores., tanturn apice lan- 
ceolato pinnatce, Pcdcs rubri. 

Ciris. 24. E. capite cacruleo, abdomine fulvo , dorfo viridi, 
pcnnis viridi-fufcis. Ad. Jlockh. 175-0./. 278. t. 7. 
/.I. 

Chloris ludoviciana vulgo Papa dida. Brijf. av. 3.^. 
2CO. 8. /. 3. & app. 74. 

Fringilla tricolor. Catcsb. car. i. p. 44^ t. 44. 

Fringilla tricolor mexicenfis. Edw. av. 130. /. 130. 
& t. 273. / I. 

Fringilla chinenfis. Alb. av. 3. p. 64. t. 68. 

Habitat in America feptentrionali. 

Caput totufn ('ollum carulcum. Dorfum, A\x 
Caudaque fupra viridia , toia fuhtus lutea^ Jcd Pe- 
<^us antice fulvum. (l, Femina ccerulea folo abdo^ 
mine albo , hieme fere grijea czudit. 

III. TANAGRA. Rojlrum conicunl , acumina- 

tum, emarginacum, bafifub- 
trigonum, apice declive. 

Jacapa. i. T. atra, frontc jugulo pcftorcque coccineis. 

Mcrula pedorc rubro. Edv^^ 0v. 3. p. 120. t, 267, 

U s Mu- jT4 AVF.S. PASSF.RES. Tamgrt. 

Mufcic.ipa cdvancnlis nigra inajor. BriJ^, av. i. p. 

3S7. 3- 
Lanius Carbo. 1-^atfai. atJuojhr. 114. 
Jacapu. Altircgr. hraj. 192. 
liabttat in Amcrica aufh\}//. 

Mnntithlfta iMjeriur fere 'kltra ochUs proiefffa^ ttt in 
jecfuchti. 

brcfilla. 1. T. coccinca , alis caiidaqnc iiigris. 

Tanaj^ra C^ardinalis. BnJ/. nv. 3. P. 42. /. 3. /. i. 
Morula brclilica. liell. av. 319. Aldr. orn. i.p.6i%. 

If^m. or',1. 142. y^.//. av. 66. 
Paffcr crvtlunniclan\is indicus. ALlr. om. -i. p, •f68. 

Ra^. av. 87. ^ . ■ 

Pancr indiciTS porphyromilanu<i. AUr. oryj. 1. p. 5-71. 
T'yc piranL'n. M ^^^gr. braf.' i()^. Will. orn. 1S4. 

EJuf. av. t. 343. 
Chiltototl. Kcrn. mcx. 5-4. Raf. av. 169. 
lUbttat tn India Occidcntali ^ Oricntali. 
Oriciitulis mea yninor crat magnitudiric FringiUiC do- 

mcliiCiC , tota jnyiguiyjna f. ptn purcd nitidifjima 

cxccptis aiis rotnifdata cauda. Rojlrum ni^ti- 

ccins Jubtus baji alhida. 

rubra. 3. T. rubra, alis caudaquc nigris, rcdricibus apicc albis. 

Car<^ina]is canadcnlis. Brijj. av. 3. p. 48.^ /. 2. /. f. 
Jlabitat iyi Canada. 

Jacarina. 4. T. atro- violacea, alis fubtus albicantibus , cauda di- 

varicato - bifnrca. 
l^angara bralilicnlis nigra. BrijJ^. av. 3. p. 28. 
Jacarini. Marcj^;r. braf. 210. IVtll. em. 210. £^11;. 

av. 2. qc6. /. 2. 
Habitat in Bralilia. 

violacea. f. T. violacea , fubtus, fiavifTima. Muf. Ad. Fr, 2. p, 

Fringilla violacea. Syjl. nat. 10. p. 182. n. 25-. 
Tangaia brafilienfis nigro-lutca. Brifs. av, 3. p. 31. 

t. i. f 2, .3. 
Parus aureus. Edw. av. 2. p, 112, t. 263. /. i. 
^ Teitei. Marcgr. braf. 212. WilL orn. 194. Raj^ av. 92. 
Habitat in Brafilia, Cayana. AVES. PASSERtS. Tanagm. 3^S cayana. atnita. Roftriim breiijjimum apice incurvo ut ia Pipra» 
Frons fl.iva ctiam ejl. 

Cyanca. 6. T. cvanca, rcdricrons fufcis. 

Linaria caerulea. Catesb. twr. i. p, 45-. /. ^f. Edvj, 

av. 2. p, 132. t. 273. /. 2. 
Hiihitat in Caroiina. 

Gyrola. 7. T. viridis, capitc rubro , coUari flavo, pectorc cs- 
rulco. 

Fringilla Gyrola, Syfi. vat. 10. p. 181, ». 12.. 
Tangara pcruviana virldis. Brijf, av. 3, p. 23. 4. 

/..I. Edio. av. i. p. 2;. *. 23^ 
Habitfit in ]\iU, Surinamo. 

8. T. fuha, dorfo viridi, pilco rufo, genis nigris. 
Tan^aia cavanenns viridis. Bnj[. av. p. 21, /. 4, 

/. 3. Edu. av. iiQ. t. 162.. 
habitat in Cayana, 

9. T. atra nitcns, 
Einberiza atra. S\ft. nat. 10, p,, 178. 
Habitat in India orientali. 

Corpus magnitudine Turdi tQtum aterrimum etiam 
roflrQ.^ dorjum nonnihtl niteus e cyaneo. 

10. T. nigTa, fubtus liavicans, pedtore uropy^'oque C3t^ 
riileis. 

Tangara cayanenfis cagrulea. Brijf. av. 3. 6. i, 

/. 3. Edvj. av. 3. p. 292. 35*0. 
Touauhtototl. Hcrn, mex. 5-2, Raj. av. 17». 
Habitat in Cayana, Mexnco. 

Tatao, II. T. violacea, dorfo nigro, uropygio fulvo, capite vl- 

ridi , pcdore alisque violactis. 
Tangara bralilieniis. D/larcgr. braf. 214. /. 215". J4^ilU 

orn. 177. RaJ^ av. 84. 
Parus paradiliacus, Edvj. av. 3. p. 2S9. 349. 
Tangara. Brifj. av, 3. p. 3. t. i. /. i. 
Avicula de Tatao. Stb. muf. i. t. 60. /. 6. 
Hahitat in Bralilia, Cayana. 

alb?ro- 12. T. nigra, macula alarum haf.que caudae flayis, ro- 
i^is. llro albo. iT////*. Ad, Fr. 2./. 31. * 

Habitat in Amci ica. 

13. T. mcxica- 
na. ii6 AVF.S. PASSKRTS. Tanagrl 

gularis. 13. T. nipra, lubtus nlbii, ciipitc nigro , jugulo purpurco. 
Cardinalis anKricanus. BriJ/\ app. 67. f. 4. }; 4. 
ILihitiit i;j Aincrica. 

Ciy4«m. 14. T. nigrn niilda, pc£lorc utrinque alisquc fuhtus fluvis. 
*t<^fr.n^. Tangara cayanculis nigra. li^ijl- av. 3. p. 29. 2. 

Guira - jcnoia. M/trc^. braf. 209. U^ill. orn.. 174. 
Hrtbitat in Cayania, Mcxico, Jkafilia. 

brafilicn- 15'. T. nigra, fubtus alba, jugulo uropygioquc cxrulc- 
fis. lccntibus, tncic pc(^i(ncquc nipris. 

Tan;.;ara braliliculis cccrulca. ihijl'. av. 3./'. 9. i./. 4 
Hahttu: in Dralilia. doinuiica. 16. T. nigro maculata, fupra fufca, fubtus albida. 

Tangaru' doniiniccnlis. Bnfs. av. 3. /^. 37. 2. f 4. 
Habitat in Doniiuica. 

miUtaris. 17. 1\ fafca. pc6lorc jugulo gula humcrisquc fanguineis. 
Muf. Ad. Fr. ^z. p- ;o. ♦ 
Embcri7.a militaris. S)Ji. nat. 10. p. 178. Amocn. a- 
cnd. 4. 241. * 

(^ardinalis fufcus. Brifj\ av. 3./?. ^t. 
Kubicilla fafca major. Edw. av. 82. t. 82. t. 342. 
jMcrula indica, pc(itore cinnabarino. Af?/. ^7;. 67. 
Hubitat in America, Aiia. 

albiro- 18. T. nigra, roflro albo, miicula alarum bafiquc caudat 
ftris. albis. Mui. Ad. Fr, 2. p. 31. * 

Habitat in x^mcrica. 

Epifco- 19. T.. cinerea, alis caudaque cxtus cacruleis. 
pus. Epifcopus avis. Brifs. av. p. 40./. i./. 2. 

Habitat in BrafiHa. 

Sayaca. 20. 1\ cana, alis fjbcxruleis. 

Tangara braliiienfis varia. Briff. av. 3. p. 18. 
Sayacu. Marcgr. brnf 193. IViil. orn. 188. Raj. 

av. 89. n. 3. Edw. av. 3. p. 293. 35-1. /. 2. 
Habitat in Bralilia. 

DUii£kata. 21. T. viridis nigro pun(Slata, fubtus flavefcenti - albida. 

Tangara viridis indica pun^Satu. Brifj\ av, p. 19. 

Pa us AVES. PASSERES. Tanagra. 317 

Parus viridis maciilatus. Edw. av. 2. p, iio. /. 261, 
♦ Habttat in India orieyitalt. 

Uropygium viride imynaculatum. Crijfum luteo virens» 

Virens. 22. T. viridis, fubtus flavefccns, loris genis gulaque nigris. 
1'angara bralilienfis viridis. Brij]'. av. 3. /). 25". 
Habttat in Brafilia, Peru, Mexico. 

chloroti- 23. T. nigra nitens, abdomine pedore fronteque luteis, 
ca. re£lrice extima intcrius macula alba. 

Tangara cayanenfis nigro lutca. BriJ[, av. 3. 34, 

t. 2. /. 3. 
Habitat in Cayania. 

criftata. 24. T. mgricans, crifta aurantia , gula uropygioque fulvis. 

Tangara cayaneniis nigra criftata. BriQ^ app. 6^. t. 

4. /. 3. 

Habiiat in Cayania. 

y/Ar Jubtus AlnU alba. 

112. FRINGILLA. Rofirum conicum, reaum, 

cuminatam. 

lapponi- I. F. capite nigro, corpore grifco nigroque, fuperciliis 
ca. albis , fedtricibus extimis macula alba cuneiformi.. 

Fn. fvec. 235-. * 
Fringilla montana. Brifs. av. 3. p. 160. 
Fringilla major. Alb. av. 3. p. 5-9. t. 63. 
Montifringilla congener. Aldr. orn. 2. p. 821. t. 823. 
Habitat :yi Europa. 

Nigra caput y gula., jugulum., peHus. Alba ahdomen.^ 
crijfum , fupercilia. Collum fupra ferrugineum. 
Corpus fupra tcjlaceo nigrocj^ue varium. Rcmi^is l 
margo exterior albus. 

furinama. 2. F. grifea, remigibus utrinque albis, redtricibus latera- 
libus intus albis. 
Habitat'' Surinami. 

Qqv^ms grifejim. Roftrum actitnm^ Jiavum. Abdo- 
mcn albidum. Rcmiges ^^y^r^f : Primorcs 7'^r/«j 
Jin utrinquc albce ; Secundarice bafi apiceque alba. 
V Re£trices wqualej.^ mgricantes : i, 2 macula in la- 

tere interiore atba; 3, 4, 6 apice albte. 

3. F. 5i8 AVES. PASSERKS. FriiiRnia. 

ccelcbs. 3- • ai tubus nigrls, rcmii^ilnis utrinque albis : tribus pri- 
niii» immaculatis , rcdiicibus duabus obliquc albis. 
y». fvti. 232. t. 1. f. \()(). ♦ feyytirta. 7^*^ 
r iiiigiila. 6>yw. /11'. ^S;. /i/Jr. or». 1. p.^if. IVill. 
orn. 1S6. /. 4^.^ y. 4. Ji<ij. av. Alb. av. 1. 

/>. 60. /. 63. Frifch. av. - - I , 2. Olirt. av. 
31. /Jr/7i. ^r. 3. 14S. fi^r^^^^^vfrJ: . 
/3. l"riii^;illa iylvia. r». yirt-. i.». 200. S\l\. rtat. ip. 
180. Kram. dn/if . 367. '"^^^- -^'^*^^ ■ 
IIahit.it in Enropa. ' ^".^- ^trtcor< . 

ttmitia Jola Mij^ra/ per Bel^ium in Itnliam^ M<tj ca' 
pitc al:.juot pilis , MutMo Jh»o , tvjlaicm ahnunctat 
tenipore vernah ^ horii mainttnti . 

Monti- 4. F. alarum bali fubtus flaviHima. ' Fau>f. fvec.j.'^^. ♦ 

trillgilla. /. 2. f. 198, ^fo-rftft/^ rv^ . "^y^,^ /^rayrxy4//L '/■"i':^ . 

Moiuitriiigilla f. Frint;illa montfliia. Gcfn. av. -^SB. 
Junfl. av. 99. t. 3S. /f'//7. 0<yi. 187. /. 45-. /. 5-. 
Art/. Alh. av. p. 60. t. 64. trijch. av, 

- ' - t. }. J'. 1, 3. Oli». av. 32. y^/«ifr. orn. L 
iS. 7. BnJI'. av. 3. \^S' ^ora<^f .-^/^ti-^ 

lulcnlis. F. fiifca, pcdtorc humcrisque rufis, alis nigris maculA 
rufa. taun. Jvec. 134. * 
Carduclis lulcrtds. BrijJ\ av, 3. p. 63. 
Habitat in Svccia. 

crythroph*6. F. nigra rubro rclucens, abdomine rufcfccnle , macu- 
thalma. 1a ahrum alba. 

Frlni^illa carolincnfis. Briff. av. 3. p. 169, 
PafTcr nigcr , oculis rubris. Catesh. car. l. p. 34. 
34«. 

Hahttat tn Americfl. 

Cardue- 7. F. rcmigibus antrorfum lutcis : cxtima immaculata , 
!is. redricibus diaabub cxtimis mcdlp reliqulsquc apice al» 

bis. Fn. fvec. 236. * J^-ityWxa^ . J^r^. ^A.nrJeJftrei^. 

CarducHs. Gefn. av. 242.^ Aldr, orn. l. \%. c. 3. 
J(jyjli. av. 97. /. 37. //^/7/. orn. 189 t. 46. Raj. 
av. 89. n. I. Merian. inf. t. 173. Alh. av. i. p. 
61. t. 64. Frifch. av. - - t. i.Jf. 4. Olin. av. 

10. -Br/]^. ^'Z^. I. p. ^nj .7<7if^^t>n.r^ . /' 

Habttat in Europsc juniperetis'^^ hyeme in capitatis 
plantis Semina colligit. In caveij canora. 

Reari- AVES. PASSERES. Fringilla. 319 

Rcclriccs Remigesque autHmno apice albent ^ vere to- 
tiC mgriC. Mari^ fcapfilu; nigne ; F cminae vero ci- 
nere.e. Kram. attfir. ^66. Gcnerat ex F. cdnarid 
hybridam, capit£ alisque Jimilern f>atri\ fubtHs lu' 
team rcSlricibus luteis apice ?ngns. Heic hybrida 
filia fertilis , nun vero ttepta. 

Mclba. 8. F. viridis, facic caudaque rubris, abdomine albo ni- 
groque undato. 
Carducli affinis viridis. Edw. av. 128./. 128. iji, 
Carduelis viridis. Brijf. app. yg. 
Habitat in China. 
Lora carulejcentia, 

Alario. 9. F. capite pc6i:oreque atris , corpore caftaneo, fubtus al- 
bo, rcdtricibus quatuor latcralibus lincola nigra. 
PafTcrcuIus capitis bonae fpei. Brijf. av. 3. p. 106. /. 

PaHer capenfis. AW. av. 3. 63. t. 67. 
Hiibitat ad Cap. b. Spci. 

Amanda- 10. F. fuica rufefcensquc albo- pundata. 

Amandabal. Alb. av. 3. p. 72. t. 77. Edw. av f, 
3Sr- f' I- 

Avis beugalenfis parva; maculata , Amadavad. Pet, 

gaz. S3'f' 1- 
Avicula Amadavadoca didla. //7//. om. 194. t, 46. 

Raj. av. 92. 

Ben[2;alus pundatus. Briff. av. 3. p. 206, /. 10. f. 4. 
/3. Bengalus fufcus. Briff. av. 3. p. lOf. t. 10. /. 3. 
Habitat in India orientali : Java^ Benghala. 
Caput, Uropygium^ Crifsum rufefcentia. Dorfum ^ 
jila fufcce pundis albts. Rechices xigra apice fun^ 
albo. Roltrum ruhrum. Mas m^igis purpureus'., 
P emina m.jgts cinerafc*ns. ' 

granatina. II. F. cauda cuneiformi, corpore rufcfccnte, roftro ru- 
bro, tcmporibus uropygio ab<jomiuequc violacds. 

Fringilla coloribus rufo & cxruLco, brafiiicnfis, Edvj 
av. 191./. 19.1. '/Serat^s^^ >^v.^Xf(./i .i./z '^ 

Granatinus. Brif], av. p. i\6, t. c^. f. 

Hiibitat tn Braliiia.« 12. f: 310 AVES. PASSERES. Fringillji. 

iriilis. I?. F. llava, frontc nigra, alis tufcis. 

(>arduclis nmcricana. Catesh. car. i. p. 43. r. 43, 

EJw. uz'. 2. /». 13^. /. 274. Brijff'. av. 3. p. 64. 
ILthitat in Amcrica fcptcntrionali. 

Zcna. 13. F. ni)^ra, fnbtns iilba , linea iupra infraque oculos 
candida, pcdurc tulvo. 
l'"riiigilh\ bahamculis. Catcsb, car, i. 42. 42. 

Br-jJ. av. 3. p. i68. 
Uaifitat in Amcrica nieridionali. 

lcpida. 14. F. fafco - virens , fafcia fupra oculari infra- oculari 
I' Rulaquc fulvis, pcdoie nigro. 

lliihitat in Havanac Jylvij, hrevi cicuratur coyitinuo 
cayitat voce adeo cxili.^ ut vix objcrvctnr nijl ad^ 
Jlitcrit (juis proxime. D yacqutn. 
C^orpus /*. canari.c ^ yninr^t fufco - virens. Fafcia 
fulva fupra oculos major ^ in fra oculos yninor-^ Gula 
fulva. Rojirurn Oculique nigri. Pedes leucophcgi. 

autumna-ij'. F. vircns, pileo fcriugineo , * crilTo teftaceo. 
11$. Habitat Surinami. 

Caput fupra ferrugineum. Cauda integra. 

Cltrinel- 16. F. fubvircfccns , dorfo fufco - maculato , pedibus in- 
la. earn.itis. 

Citrinella. Gefn. av. 260. jlldr. »rn. 2. p. 8^3. 
/f';7/. orn. 193. t. 46. Raj. av. 97. n. J. Olin. 
av. 15'. 
Habitat in Europa aujirali. 

Scrinus. 17. F. fubvircfcens , mandibula inferiore alblda, dorfo la- 
tcribusque fufco-maculatis , fafcia alarum fiava. 

Serinus. Gefn. av. 260. Aldr. orn. 2. p, S^'^. IVHL 
orn. 194. t. /\6. Brijf. av. 92. Raj. av. 3. 

p. 179. Vi^cf a-t^-P^^ 0.X • 

Habitat in Europa aujlrali, 

Senegala. 18. F. fufco - ferniginea , vertice fubtusquc rufa, roflro 
rubro nigro-llriato. 
Senegallus. Brifj\ av. 3. p. 208. /. 10./. 2. 
Habitflt in Scnegal. 

nodis. * IQ. F. nigra, gula lorisque rufis, roftro nigro. Brijf» 
av. 3. f . 118. 7. 3^. I. 

Pas- AVES. PASSERES. Fringilla, 

Paffer ni^er, pantitis croccis, S oan.jam. i. ' 

Raj. av. i88. 
Avi^ noclurna ilei fj. wivr. 4 ,.. /iau av. 171. 
Hubftat tn Jamaicii, ]Vk>.ico, Maninica. 

20. F. olivacca, lubtus tclbcca,' rcmi^ibus re^^rVibitsqvic 
nigris baii luteis. 

Fr:m;illa lineniis. Brtff. av. 3. />. 175-. , 
Hahttat in China. 

21 . Y . nigrt, fubtus nivea, remigibus fecundaiiii) tcari- 
cibusqiic albis. 

Fringilla nivalis. Brilf. av. 3. p. 162. 15-. /. i. 
H<ibitat in Amei ica, 

Reotrices alh,^ ^ aflcc nigric: mediis nigris a!ho mar-^ 
giy:aTis> 

11. F. virens, fnperciliis pc£toro abdv\^nnncquc fiivls. re- 
migibiis prinrjribus marjiir^c extcriore al.^i^ 
Chloris indica. Edw. av. 84. 84. Bnjj'. av. 3./?, 

Hdbiuit :n Madera. 

Similis Loxia Ofityracea fcd roflrfim miuiis^ 

23. F. roltro corporeque albo - f.iivicantc, rcSlricihiT^: re- 
Hiigibusque vircfccntibus , roftro arbido. Fuun. fved 
I. ». 207. 

Canaria. Gcf/. av. 240. .^/.'ir. nm. i.P. 814. t. Si^. 
Pailcr carinenfis. J^^ft. nv. t. 36. Will. orn. 101, 
t. 46. Raj. av. 91. n. 6. y''.h. av. i.xp. 61. t. 65-. Frijch. av t. 11. f. 5-. Oliii. av. y. hr:f 3. pi 184. Jvef. ^mn^xt lf»j*^ Sfrtn, . 

Hakitat. in Canariis inftilis. teminihns I^halaridis im^ 
prirnis viditans; edit Uryii-zia C'.:iiir..ibis M .a- 
gri.^ Kiipi.^ Aven<e. Hshrida Ciirduehc J^arit^ fcd 
nuH cjtis ncpos. 

24. F. fcva, fronre fulva, rcir.iuibus -re£l:ricibusquc 11:- 
gris riavo mariJinatis. 
Hahitcit ' - - " - - MHfe:n7i Di Geer, 
Corpus niai!,r.itndiKs ^ ftatttr : F. canarienfis f.avis- 
firnnm. Roilrum convcxuw.^ p.dlidttyii aplcf fufco^ 
Frons ffi/va f. croce:/, "D >rfum fi-iv^ virefcen^, 
Remiges P.e^tricesonc nigr.^' .'itroquc -margije flaiKif* 
C-A\\d:l forfi.c^ta. Pcdes PrJii^ii*. AVES. PASSERES. Fringilla. 

Spinus. 2). F. remigibns medio lurcis : primis quatuor immacuUtl!», 

rcotricibus bnli flavis apicc nigris. Fu.Jve,.. i^-j . • 
At*anth s avicula. Gcjj. av. i. ^rit->-^y^*^ 
Spiiuis f. i^igurinus. /^ldr. *rtt. 2. /».» 807. /. 810, 

Sii. //;//. UT». 192. r. 46. Raj. av. yi. ». 5-. 

/Y/Z'. ii-z'- 3. p. 71. 7<1 Ffiffh. av. 2. II. }; 

I, 2. Oit». nv. 17. SiJKiK . . Strirt . 
Lij;iirinus. i^ri//. av. 3. />. 65-. StsXi*^ />r 

liilutiU tH Europ jui7ti,cretij. ./t^e-rU^ <^ 
J^Ias gutture f/tjco; 1'cmina ullfo. 

flammca. 16. F. fufca, crilla fiammea. Faun. fvec. 238. 
Lin-.iria f. Lntcola nigra. Klci/t. av. 93. 
lijhitflt tn Kuropa. 
Diverjijjima a F. cajibe. 

flaviro- 27. F. tlifca, roftro flavicante. Fattn. fvec. 239. * 
Itris. llabitat in Etiropa. %%J/<^f^ • 

l .irictds F. CixUbis non efi. cannabl- 28. Y. rcmigibns primoribus reflricibusque nigris utroque 
na. niarginc albis. Fann. fvec. 240. * TfaSt^^'''*^^ ■ 

Linaria rubra major. Ivill. om. 191. t. 46. Ra]. av. 
91. n, 2. Alb. av. 3. p. 68. t. 72, 73. Frifch. 
av. 2. t. 9. /. I, 2. Brifj. 4iv. 3. p. l^f. 
Linaria maiina. Jldr. orn. 2. f. 825-. t. S26. 
Hahitat ik Europa.^>';2^^''^«^^7' fco^/i^^^^ ^1'^*^^^ 

Linaria. 29. F. remigibus rcdricibusque fufcis margine obfoletc 
pallido, litura alarum albida. Fn. fvec. 241. * 
Linaria nibra. Gefn. av. 5-91. Aldr. orn. 2. p. 82^.. 
IrViil. orn. 191. Raj. av. 91. ». 3. yf/^. ^/z/. 3.^. 
70. 2^. 75". Frifch. av. t, 10. f. 2. 4. Brifs. av. 

Habitat in Europa; villitat irnprimis Alni feminibui. 

Petronia. 30. F. grifca, fuperciliis albis, gula lutca. 

Parus fylvelhis. BriJJ\ av. 3. p. 88. t. f.f. i. 
Paffer torquatus. IVill. orn. 183? Raj. av. ^^"^. 
Uenanthc congcner. Aldr. orn. 2. p. ^6^. IVill. 

urn. 171. lia']. av. 80. 
I^etrcnia marina. IViil. '^rn. 195-. Raj. av. gi. 
Fiingiila fubincana, macula lutea in pcctore. Fnfch, 

av. 3. ' 

Habitat in Europa. 

Re- AVES. PA5SERES. Fringilla. 3^3 Reftrices apice laterij exterioris macula alba y at Re- 
Sr:x exttma margine cxteriorc aiOo. 

angolen- 31. F. dorfo fufco, abdomine caudaque cseruleis. 
iis. Fringilla ventrc casruleo. Edvj. av. 131. t. 31, 

Bcngalus. Bnjs. av. 3. p. 203. t, 10./. i. 
Hahttat iK Angola, Bcngala. 

bengalus. 32. F. dilute casruica^ Capite dorfoquc ^rifelSi lateribuS 
capitis purpureis. 
Bengalus. Brifs. av. 3. p. 203. 
Mahitat in Bengala. ^ 
Rofirurn albidurn marginibus nigris^ 

jamaica. 53. F. grifea, pcdore viridi - cserulefcente^ remigibus re* 
(S^ricibusquc nigris. Ammn. acad. 1. p. 489. * 
Fringilla jamaiccnlis. Bi*iJJ'. av. 3. p. 166. 
Pailer caeruleo fuicus. Sloanx jam, 2. p. 311. t. 2/7» 

/. 3. Rai. av. 187. 
Habitat in Jamaica. 

tticolor. 34. F. nigra., capitc uropygioqUe cyaneis , humeiris viri* 
dibus, ahdomine flavefcente. 
Habitat Surinami. 

Corpus mediocrc. Dorfum atrurfi. Nlrium regto a- 
tra. Abdomcn totum albo-flavefcens. Vrons.^ 'Tem^ 
pora ., Gula cjanea. Remiges nigr^e : primores mar* 
gine exttriore virides. Rcttrices nigra ^ tefuaies-. 

Maja* purpurafcens , fafcia pe^lorali nuuratiore. 

Maja. Hern. mex. f6. Niercmb. n.-it. 2081 ^///» 
, orn, 297. Rnj. av. 15-^. 

Maja cx infuki Cuba ^rifj'. av 3. 214. L 7. /. 2. 
Hahitat in ladia orientali 6f occiderltali , viditat Zea, 

domefti^ 36. F. remigibus rcdrlcibusque fufcis, corpore grifeo ni- 
ca» groque , fafcia alarum alba folitqria. Faun. fvec^ 

242. * -iei^^^ . ^y^fi^ypm,^ . ifA^.c^, y^or tce^t^^ 

Fringilla remiglbus rc6lricibusque fufcis ^ gula nigra ^ 
temporibus ferrugineis. tn. fvec. i. n. 212,. 

Pafler domellicus. Gefn. av. 643. Aldr. o^-ni 1. p. 

' ' t. 5-34; Will. orn. 182. t. 44; Raj. av, 
^ . 86. Alb. av. I. p.^S-» 9- ^2,. Frtfch. av. - - - 

t. 8. /. I, 2. Oltn. av. 42. Brifs. av. 3. p, 72. AVES. PASSERKS. Fiingilla. 

Ilabitat in E'itOpa Prope ritrA. SdUcifftmrts ffui 

^rjifi f^pe coit. ilorfi^ pejjima. 
IVris ^ula nigra dijii.'/^$titur. 

inontana. 3*?. F. rcni*gib'JS rc6^ricibusqn€ fufcis, covpore ^uCco i;I 
f^roque, alsjrum falcia alba gemina. h». j/et. 243. ^ 
Paller m /jitanus. j4l<lr. 2. p. f6o. t. 560. 0- 
Hk. av. 46. Raj. ai . 87. li tll. orn. iS^". 4 r 
^lh. Jtv. 3. t. 66. EJtu. nv. 124. /. 269. Brijj 
3. /» *7g. 
Habitut in EurO|Jt. 

SimiJlim,} fr. iiumcJliCiV fed mir.or ^ fafcia 'd iplici f 
teSiriciuas alarstm primi lc ti?jdi'iue o !t;ji< i:u>ij 
at :n F. domcpica tantum jecunaii UropVgio vi- 
rejcent-c., ncc tcJUceo; Macula nij^ra ud aarcs., yiec 
afha rctro ocuium. Kraat. tiujl. 370. 

bicolor. 39. F. caplre pedioreqiie nigris, dorib alis candaquc - h- 
rciire virefccntilws. 
Paller bicoior bah-.imcnlis. Ciitcsh. car. i, p. 37. /. 37. 
Chloris bahamcnlis. Briff. av. 3. p. 202. 
Hahitat in Ameiica. 

crifpa. 39. F. olivacca, fubtus lutea, capite nigro, pcnnis pluri- 
mis rccurvatis 
P;nTer crifpus. E l-w. av. 2. p. 128. t. 271. 
Frinj^ilia crifpa. Brifs. app. ^6. 
Hahttat in Angola. 113. MUSCICAPA. Rcjtrum fcbtrigonum , iitrin- 

qae emarginQtnm , apice 
incLirvo; vihrijfce patentes 
verfiis faiice.9. 
Nares fubrotnnda!. 

paradifi. i. M. capite crlftato nlgro, corpore albo, cauda cunea- 
ta: red:ricious intcrmediis longifjimis. 

Mufcicapa Ciiitata alba, cap. b^fpei. BiiJ. av. 2. p. 
414. t. 41./. 2. ^^^r^i^^^^/^i/.-O^C. ^ ./37^ 

Corvus paradiii. Syft. nat. 10. p. 107. 

Pica oricntalis, cauda duabrjs pennis longiffimi^. Edin. 
av. 1 13. 1 13. 

Ma- AVES. PASSERES. Mufdcapa. 3^5* 

Manucr^diara crinat.i ex albo ii^i^roque varia. Raj- av. 
r- 2.. /.13. 

Avis paiadiii. ^\eb. wuf. i. p. bf. 5-2. /. 3. 
il,.'ri.\it irr '/cylona; ad Cap. b. fpei. 
Vaiictai? aitJ cntiJeiquc htlioiu; qua Brijf. Z. p, 418. 
t. 41. /. I. 

alia? co7pore fttpra rtiWo: qH<c Kd-w. t. 325*. 
forte ha i>el c^Lite vel fxu., i>el loco vaiisnfes. 
(>2put azureum crifia dcclinatn. CoTpUS mngiritHuitic 
SturTii album^ rathi pcnuarutn Ki^ra. Rtmi^^es wy" 
gr.v , utroqMc rrts:igi7ie aiha. Rc^J-trices nlve.-t rachi 
r/iargine extcriors nigra. Rottri bafis fii.mi: tecia. 

2. M. capitc cridato, ca'.:jda caneata, redricibus imerme- 

cl;i> lOn^ilTimis, palpcbris cxiuleis. 
M-cilciCc^pa mada^aicaiicniis longicauda. Brifi'. av. 2. 

p. 414. t. 40. /. I, 2, 3. 
Hahitut in Madagpicar. ^ ^ • 

Ccn-pu.s fuprcx 'Aigro- virefccns. Kt^ncQS intcrmediit 

2, ioijgiffiriiie : a!hi€ orif ^ r^c/ji >Agris', Uterales 

vero iiigr^t latere exteriore alhn :, ora ni^ra, 

3. M. capirc crifhto, corpore fafco, fi^btiis cinerco, re- 

migum niaigine exteiiore albido. Brtj.i. av. 2. Jj. 
362. t. 3^^;/-.V 
Habitat in Mardnica. 

4. M. cauda longiffima forficata, corporc nigro, fubtus 

albo. 

Mufcicapa Tyrannus cauda bifurca. Briff. av. 2. />. 

^9S' 39. f' 3- 

Habit::i tn Canada, Surinamo. 

Suriyiamenji : B^cdrlx extlTnn /aargine exteriore verfus 

hafin afba ; Corp;:s /ti^^rum. 
Ca :ad(nfi : Keclrices fimiles. Corp:is fupra cincreum ; 

pennee verticts baji lutete. lcmj^ora nigra. Br. 

f. M. cauda rotundara apice alba, corporc nigro , fubtus 
y.lbo. 
Ha'fitat Surir.am?. 

Coipus ffigruKt , fubtus totum &lbitm, Rcdriccs fum- 
m9 apice slbie. 

6. M. capitc criilato colloquc CKrulefccntc , abdom*nc fla- 
vcfccntc, dorio Tircfccnt», rcinigijus ^edtricibus ru^s; 

X 3 hrd' A\'ES. PASSEkl S. Mufclcapt, 

Mulcicapa crilhta, vcntre hueo, Cn:esb. car, i. p, 

jvUilcica^ni vir^miana criil-.ua. Brtff, mv, i. 412. 
^iahi^. t» Anicrica j^ptcMinuHult, 

Fmcria, 7. M. fubcridata grifea, lubtus alba, tcinporlbus uropy'. 
|;itjqiic r.;br:s. 

Kuiicilla bcn^.ilcnlis, /llb, ai\ 3. p. ^i. t. 5-6. Ediv. 

av, 190. t. 190, 
Ihbiat if/ Bcnrala. 

Capttis pe^yjiis loTJgiorts fol- f J\vpe in criflarn erig^ere, 

rubra, 8 M iwbia, rolUo flavicantc. 

Mufcica^-i^ rubr.-i. Catejb. car. l . 5*6, 5-6. Edw. 

av. 6^ /. 137. /. 2. Brt[}'. av. z. p. 4^2. 
Uait(,it iri AuM^nca. fepte»triofialr AtricapiNp. M. nif^ra^ fnbrus frontisquc macula alarunique fpcculo 
l^. albis, rct^tiicibiis larcialihus cxt-:s aJbis 

Mataciila rctnigibus cxtimo dimidiato cxtrorfum albo. 

buu',:. fvci. 1. il^o. t. \.f. 229. 
MutVicapa nii;ra. Bnfj'. av. %. />, 38 
Oirruca ter^o nigro. hnfch. av. 24, 
Ficcdr-la Atrlcapilla fc nuuAns. Aldr. ornith. %. p._ 
" cS. 

Ficcdula terth aMrovandi. IVtll. or-n. 170. 
Ocnanthc n iflra quarta. Raf ^v. 77. n. 5-, 
Hahitdt in Euiopa. 

J^uticilla. jo, M. n'gra, pc:6Vore macula alarum ba/ique remfgun^ 

redr:rum'--iuc !iavis. 
Motacilla Rnt-cilla Syft. nat. 10. p. 186. ly. 
MMlcicaua aniericana, Catesh., car. i. p. 67. /. 67.. 

BnlJ'. av. 2. p. 383. 
Ruticilla m*nor americana. Edw. av. 80. t. 80. 
Serino affinis avicula e croceo & nigro varia, Sloan^ 

iam. 2. p. 312. Ra']. av. l88. 
klihttat in America. 

Fcmina flavefcit , uhi mas albefcit. Macula frontii 
alhn. Remi^es primores n'igr<e margine tenuiore 
fMlva ; Sccundnrice yiigr<s a. biiji ad mcdium fulvte, 
Re6irices l, 2, 3, 4 fulvcc poflice mgray 5" exterio^ 
re latcre a haji. ad rnedmm jalva \ 0, mgr^ to.tce. 

u. M. AVES. PASSERES. Mufcicapa. 3^7 vircns. ii. M. fufco - virens , fubtus lutea, fupciciliis albis. 

Muicicapa carolincnfis cinerca. Brtjj, av: i. y. 36S. 
il.ihitat t» (>arol{na ad ripas^ 

cayancn- 12. M. fufca, fubtus lutca, fuperciliis albis, verticc fub- 
(is. aiinintio. 

Mufcicapa cayanenfis. Brijf. av. 2. p. 404 (. 38./. 4. 
Ilabitat in Cayana. 

Corporis penncc fupra fufca nfara^iyze oiiTiJceo. Reclri- 
ccs mar^inibus rufis. Remi^^es mu gtrte es^.ieriore 
rufo. V erticis pcnna: bafi auraraijs. 

canadcn- 13. M. cincrca, fubtus lutca, loris lutc'"s, vertice nigro 
fis. macuhto. 

Mufcicapa canadenlis cinerea. BriJ\ av. 1. p. 406. 

t. 39. /. 4. 
Habttat iM Canada. 

olivacca. 14. M. olivncea, fubtus albldior, fuperciliis tlbis, oculis 
r'jl.'ris. 

^ Mufcicapa olivncea. Ediv. av. -5-. p. 93. /. 25-3. Ca- 
tjsb. cAi , i. r. 5-4 t. 5-4. 
, Mufcicapa jamaiccnfis. Bnjf. av. 1. p. 410. 
ti-ibitat tn Ameiica feptentrioMaii. 

fenega- 15*. M. varia, fupcrciliis albis, reciricibus cxtimis dimi- 
lenfis. diato albis. 

Mnfcicapa fcncgalcnlis , peclorc rufo. Brifs. av^. i.p. 

374- 37: /. 2. ' 
g. Muicicapa iencgalcnfis, peaorc nigro. BrifJ. av. 2. 
p. 376. t. 37. /.,3. 
Habtt<>t tt2 vSenegal. 

Alca fnnt g:: 'ui ahdorn^^n criffi^-m. Re<51rices 4 me- 
dit£ nigrx , imrnacuiatti: ; reitqu^ apice alLie ; extima 
" exteriore lairrc alba. capenlis. 16. M. fufca, fuhtus alba, pc6lorc nigro,^fjfcia abrum 

.rufa, reclricibr.s apice albis. Brijs. av. 1. p. 372. 
f._36./. 5. 

llabitat ad •. .ap. b. fpci. , 

Latera ahdomtyns rufa. lY^^h^iccs alarj/rf? mawres a- 

ptce rufu:. Recrriccs , ajpicc a^ba : cxttma la- 
tere exteriore alUa. 17. M- V'^^ AVr^ r\SSERF.S. Mufdcapa. 

l i ; i. .. yi, 1 i; ''^ •.''' ■v v''''V^'''' rnro, rejTiifjhus inti- 

mis apicc aibis. 
MufcicHpa iOfq\i;iLi cap. i^ci. BnJ'/. uv» 2. p 379 

r. -,6. /. 4. 
Hfhitat a:l Cap. b. fpci. 

lliini .; tcrp^j (tlbam : Pt,creJcftti maxime affinis. 

. i i^. ciiUiC.i, ripiic nigro , criiro rubro. 
litnlis. . 2. p. 365-. Cutcsi^. car. i. 66. 66. 

^v^vi.ni. ly. luiv-.!, i'.bt'is ciiicica ri'.ro in.iciilaui, gutturc cris- 
ro']Me rnri^;. Br;//. 2. 364. 
Mariinica. 

(.Ji.iola. XQ. ii-iuaica, fibtus albicans, collo lon^itudinalitcr 
mncula o, cnlTo rulclccntc. 4yij.'^('y(i^^^^^'^. 
Mulcic;;,::. Br'f]}\ av. 2. 3^/ /. 35-. /. 3. 
Grifola. Aldr. orn. 2. p. 7^7. t. 7j8. Pi^ill. urn, 

\^ 171. /^tf;. f/Z^ Sl. Va^ Ve 'yo^9.A/au.cA,<i.. 

Staparola. IVtU. orn. 15-9. 

Cairiwcis f. I'1ccdalis cognata. Ge^n. av. 6i(). 

H.diidf^in Europa. 

▼ai;c;;ata. 21. M. fufca, fuhtus frontc uropygioque albis. 
'HtihitAt in India. 

SiiUara Motac 'illiC alhcc, Corpus fufcurn fed album 
fto'r:te cum iitcribus capitis cuHo fuhtus pcdore ,^ 
abdomin€ ,^ ffmoribus urop\^^io lineola ab IjMyne^ 
ris ezlarum ad medium dorfum duSla. Rectriccs a- 

■ pice detritig , harum gxtima vix apice alba. 

114. MOTACILLA. Roftrum fnbulatum, rcSnm: 

Mdndibulis fub2!(jua!ibus. 
Nares obovat^e. 
Lingua lacero- em?.rginata. 

Lufcinia. i. M. rufo-cincrA, armillis cinereis. Fn. fvec. 244. * 

/i . Lufci- Mencilla: pleracjue inJecIi-jQya y tuc graiiivQra y hinc hycmtm verfus t hoTealihut 
ed ineridional^ urras ini^rapt. AVES. PASSERES. Motacilla. Lufcinia. Gcfy:. av. 5-92. Aldr. om. 1. p. 771. t. 
777. Will. f^»- /. 41. Kaf. av. 7S. ». 2. 

Ai'j. av. 3. 49- ^l- /W^''^- ^^- i- - - ^'"^f^- 

'IV. 3^ ^97 ^*^^^^^^ • ^^^y^^ ■ 

Ilahhat in ^KWOyiZ fru?:dafis., nocln ccf[)c-( cj^ue vernali 
cantiUans : f.^r/ta vox , iam parvo i» corpMf uIo^ 
tjm peitin^x fpiritusl Jhiriiu prius deficicus qnam 
cantH. Vlin. X: 29. Miratvix u-vis^ n/trrit^nr ovis 
Formicarum . ■ ^tjA/ 

Calidris. 2. M. fnpra fufco - vircfcens ^ fiibtus fuha, linca ocalari 
fabocularique ni.;ra. 
Lufcinia amciicana. Ed-jj. av. iii. t. 121. /. 2. 
Iderus iTiiiior nivi. ni fufpcnccns. Sloaf*. jtim. 2. p. 

299 liaj. av. 184. n. 27. 
Ficcdula jairifcenlis major. Bri^\ app. 101. 
Huifttut in Ameiica. 
ReBriccs apicc lutca. > 

modula- 3. M. fupra grifcG^-fufca, te£lricibus alarum apice albis, 
ris. pe£lore caerulcfccntc- cincreo. Fn. fvec. * 

Mayi.anina. Aldr. om. 2. p. 736. IVill. or,i. lyS. 
Prunclla. Gefn. av. 65-;;. ^r^^^/. -^^^y 
Curuca eliota:. li ill. orn. ifj. liaj. av. 79.^«-^ 
Curruca fufca- Frifcb. av. t. 21. Sf^^ty^» , fix^^f . 
Curriica fcpiaria. ilrifs.. av. 3. p. 394.-^ 
Palfcr rubi. Aidr. orn. 2. p. 738. 
Hahitat in Europa. 
Pcdes fuuincarnAti. 

Schoeno- 4. M. tcftaceo - fiifca , fubtns pallidc tcftacca, capiic ma- 
ba:nus. culato. Fann. fvec. 246. * 

Curruca fyiveftris f. Lufciniola. Brifs. av. 3. p. 393. 
Luf:iniola. Aldr. orn. 2. f. 765-. IVill. orn. 171. 

Raj. av. 80. 
HMtat in Europa. 

campc- 5*. M. grifet, capitc vircfccate - cinereo , rc^ricibus con- 
ftris. coloribus, abJon-.inc albido. 

Curruca jamaiccnfis. Edw. an. 122. t. 122. /. 2. 

Briff. app. ico. 
Hcibitat in Jainaica. 

Curruca. 6. M. fupra fufca, fubtus ilbida, re<5lricibus fufcii : ex- 
tima margine tenu'*orc alba. Fn. fvsc. 247. * 

X ) L. fci- 330 AVES. PASSERES. Motacilli. 

Lufcinrt altcra. KUin. s. . 73. /. x^Krt^i^ 
Hippolais f. Curruca. Aldr. om, 2. f. 75-2. 75-3 
Cannavarola. AUr. om. 2. />. 75-4. 
Curruca caiuu lufcinix. Frijch. av, t. 21. f. 
Curruca ftiiiula. /in-^: ^t-. 3. />. 384. '//'///. c;r». 

in. /^.jf. AV. 79. j». 6. 
llabitat in Europa, nodu iatr.dlans. 

H''PPO- 7. M. vTcfccntc-cincrca, fubtus flavcfccns abdominc 
lais. albido, artubus fufcis, fupcrciliis albidis. /i/. /z-^r. 

24S. * •^*'^' /*'^-r/«^< ^A^^^ /SecftfKe. . 

Ficedula fept:ma. Aldr. •m. 1. 75-9. t. 760. WHL 

orn, ifS. /^rt/. av. 79. ». 7. 
Curruca. Bri£\ av. 3. 372. 
Hahita: :n Kuropa. 

Salicaria. 8- M. cincrca, fubtusal>a, fupcrciliis tlbis. Faun. fvec. 

249. * /icrau^i^^ /fv . -^y^T^II ' /t.p^^;,m^^ 
Lufcinia fal caria. Klein. av. 74. I 
Salicaiia. Gcf». ic. fo. Aldr. urn. 1, p. 737. Will. 

^'^n 15-8. Kn'u av. 8l. /f/Z^. ai/. 3. />. ^6. /. ^O. 
Curruca arundinacca. Brijf. av. 3. p. 3 78. 
Hahitat ia Europa. 
redcj fulvi. 

Sylvia. 9. M. fupra cincrca, fabtus alba, rcclrice prima longitu- 
dinaliter dimidiato alba, fccunda apicc alba. taun. 

pVCC. 15*0. * tf^A^t^ ^ /^vfmyr-. 

Curruca cinerca f. cincraria. Briff. av. 3. />. 376. r. 

11 . f. I.-'^^^ -^'^(/e, /Af-o^. 
Stoparola. Aldr. om. l.p. 732. IVill. orn. 15-4. 

Ra". dV. "7. Vt^rt^c \ /t-Lcn^^tt -f^^m-c . 

Hiibitat in Europa. 

Ficcdula. 10. M. fubfufca, fubtus alba, pe6lorc cincrco maculato. 
Faun. fvcc. ^fl. * 
Ficedula. Gc(n. av. 384. Aldr. orn. 2. T. ^fS. Wil/. 
orn. 163. Raj. nv. Sl. n. 12. Alh.^av. 3./?. 25-. 
26. Briff. av. p. 369. 
Cumica fufca, alba macula in alis. Frifch. av. t. 22. 
H.ihit.it tn Europa. 

IVlandibula fuperior utrin(jue emarginata latere vi- 
briffata. Orhit£ rufefceaies. Remij^cs fecuiidarijc //t- 
tae exteriore alb^. Redrix 1 , i latere exteriore AVES. Px\SSERES. Motacilla. 331 hngitudinali 
allics . 2, 2, ad dftas terttas ejudcm lateris^ alba. flava. Tiphia. II. M. pc6lore nigro, rcdricibus duabus latcralibus di- 
midiato oolique albis. Fn. fvec. 25-1. * J^^^Jor 0^^. 
Motacilla alba. Gefn. av. 618. Aldr. om. 2. 726. 
BciL av. bS. 6. iVtli. orn. iji. t. 42. Jiaj. ai,\ 
75". n. \. Alh. av. \. f. 49. t. 49. Frij\b. av. . 
t. 23. /. 4. Olin. av. 4;^. Brijf. av. 3. /^. 461. 12. M. pectorc abdomincque flavo, rectricibus duabus 
lateralibus dimidiato oblique albis. Fn.Jvec. 25-3. * 

Motacilla vcrna. Briff^ av. 3. p. 46S. 

Motacilla fla\a. G*'/». rfZ'. 618. /iidr. orn.z.p. 729. 

//7//. orn. 172. 6S. y^Stf/. az\ 75-. ». 2. W;^. 

av. 2. p. S4' S^' Frijch. az. - - t. 23. f. 3. 

Fdvj. av. 103. 25-8. Ji^fy y^^^'^' ^^^r- ^c^cra,/ 

llabitat in Europa » uti praiced.ens . fed magi: 

Vaiica. ^*^. ^'i ^ry.^^ra^t^^^ :?^-<f r^i ' 

C^nfer. Motacilla cincrea. Will. orn. 172. Kai. av. 

75". Jlh. av. 2. p. 5" 4. t. 58. Ed'jj. av. 
105-. t. 25-9. 
Motacilla fiava. Brijff. av. 3. p. 471. t. 23, 
/ 3. jole fexH diverfal 

13. M. viridis, fubtus flavefcens, alis nigrii : f^ifciis dua- 
bus albis. 

Paller viridis indicus. Edv/. av. 79. /. 79. 
Ficcdula bengalcnlis. Bnff. av. 3. p. 4S4. 
Hahttat i>2 iienghala. 

lafciie alarum ex ajjtcihus tedricum albis. 

14. M. ferruginca, arca oculorum alis caudaque fufcis, 
reclricibus extimis latcrc albis. 

Oenanthe altera. Aldr. orn. 2. p. 763. WilL orn. 

168. Rai. av. 80. 
Ocnanthe fulva. Edw. av. 31. /. 31, 
Vitidora rufa Brijj\ av. 3. ^^^, 
Habitat in Hifpania, Italia. 
Ctnf. Jj2 AVES. P>^<^rrrs Motacilla: 

Couf. ^'r-n- .'.'n, , ^rw. 2. /• . >/ /.i,- 

/^4/. fli. bi. 
\ oia rttcfccns. iir//. p. 4^ ; 

/. 4. 

Oenan» if. M. dcrlb cnno, fromc alba, oculoiuni falcia u'),. 

V , iu- f. Viiiiiora. AU:\ om. 1. 761 t. 763. 

123. r.^^f.f. 13. i7/. o/». 16S. /. 41. 
4 Ka/. av. 75-. n. i. ' ai'. 1, />. ^3. ^ f 
iir-#/j. rtV. 3. /). 449. y^f. ^heaZ' . 
Cr.r:i"r-: ^-yv'-^ ^rct .rc f»jl)l :ico. hrtfcb. av. 1. . 
P« Ar> j>Alliua, rf^iicibus introrfiim albi», 

Q).:i> M -. Fh. fvcc. i. n. 219. 

Ocran.hcs vitifloix-fcmina. Jlb. av, 3 p. 5-0. /. 5-4. 
Vitidjia giifea. Brijf. av. 3./). 45-2. /. 21. /. 2. 
liahu!: trt 'Eiiropac aprttis iapjJoJ:j; Scxu kj' atate 

zaria ; cefayfte nocturno frtgore a.incnif, 
Fct/ji^/a carct fnfcia fubdiulai: Kigra. 

Rubetra. 16. M. nij^ricans, fupcrdliis albi*, macula alarum alba, 
^i<I:t ptctorcquc uavcfccnic. f/t. Jvec. iss- * 
Rubctra major f. Rubecuja. BriJ] av. 3. p. 432. t. 

24. f. l. . -^e ^^A^ec ^ /Sru y e^r-*^ . 

FIcc luila aldrovandi. Wtll. om. 170. Ru). av. 77. 
C'.Ui- ca "iiajof altera. Frifch. ar. t. 22. 
iMoniancilos boiionicnnun]. Aldr. om. 2. p. 735-. 
Ociianthc fccanda. /7/. cr//. i63. 76. 
Aviciila parva. GeCn. av. 7y6. J^»^^- ^Ac^ ^(^^ou^. 
Todtcii rbt^clc. ^f/^/r. or;t. 2. 7:^7. 
Habitat in Europa tisqne in Spitsbcrgam. 

Rubicola. 17. M. ^rifca, fubtus rufefccns, jugulo fufcia alba, loris 
nigns. • ^^o»-^ CAatt'. y^k -^^ ^rac^cceJt . 
Ruhctra. Aldr. om. 2. /. 739. ^. 740. Alh. av. i. 

P. so. t. u- ^■''H' ^"^^- 3- /• 42-S. 23;/- I- 
Mufcipeia. orn. 2. /?. 734. 735*. Jonfi. av. 

t. 45-. 

Oenanthc tertia. JVill. om. 169. /.41. Raj. av. 76. 
Habitdt in Europa; feftbus. 

Arricapil- iS. M. tcfl-acea, fubtus cincrca, pileo obfcuro. Faun. 
la. f-ec. 2>-.6. * "^"^3 ^^^'^^ • 

Atricapilla f. Ficedula. GVy». ^-y. ^48. Aldr. orn. 
2, /». 75-6. t. 757. ^;/;. ^'rw. 162. t. 41. Arif/. AVES. PASSERES. MottciHa. ^53 ar. 79. it. 8. F ifcb. av. t. 13. /. I. OHn. az\ 9. 
iJr. j. ax. 5. p. 3^0. 
UjciUi in Europa. 

pcr:f Iv^- 19. i\<.p:lco flavcfcentc, hypochondri » far^ 
nica. M.JiaciUt pectorc rubro. Eiw^ av. - - /. 

Corpus Tirelcens ni^o varium y fu. 

t€Tibsu. fub aii: ^ jOMgutness. Cdpu: /r^ i 
Suh oculis yt2...ula fti^ra , ablorga. 

chrTfTip-" 20. M. fiifca, fjbtus alba, pileo m^xnilaqiTe aljnim !j- 
- teis, g jla nigra. 

Alctaciila alis *i*rei>. Eiiir^. az-. - - 
J^abi:at ':n l-civiyhariia. 

Pi.ens 'ttiVus. Macula ..... ■ Z''^- 

Litica Oiita fkpra infraqme octUos. Tcccnces d:..rsim 
luse^e^ md<:si'ain magnam cotsfiitnen: : s 

coronatt. 21. M. nij^rc maculata, plleo hypochonirils uropy^io- 
que Jii^ !S. 

M' Lac i i c ivna aurea. E<i\ - ; 

Coipv:S dcrfo fedire abdonti-^ejue aaiyerfrtin mactiHs 
tdrzis f*''gr:s Faicia ^iaru./n dii^.ex ^ijj. Guia 
a:r.i. 

22. M. fufca, reraigibuj interias nifis, rcdricibus mgns 
apice albis. Brifs. av. 

Habitat />/ Seiicgal. 

..A ... 

23. M. albo n*T^ocre mic?hta. fnfciis tilarum d-Jibus 
slbis , cav. 

Ficedula doi: ....... _ . :. ^ . ^-i : 

Mulckspa fulco & albo varia. ■ : ^ 

/. 265-. r. I. Raj a-j. 186. 
H.^bitat in Jamaica, Dooiini-'' 

24. M. fufca, fahtus albida, f.ifc;.i ject^nvi f..fca, fu- 
perriTiis aini-^, redncitjus Inrc^:'- • ! • -^v* -''tc. 

Moticilia cap^iis b. fpei Br: 2^-. 

Havttat ad Cap. b. fpeu fencga- 

aiis. 

vana. 

capeniis. ly. M. 334 AVES. PASSERES. Motacillt. 

idterocc- if. M. ^riica, lubtus '.ilbida, pilco huco, tarcia oculari 
phaU. ^i ^ii^ duabusquc alaiibus flavis. 

Ficcdula dauadcnlis idcroccphala. Bhjf. av, 3./». 5-17, 

/. 27. /. 2. 
Halitat ttt Canada. 

domlnica. 26. M. cincrca, fubius alba, niacula antc oculos hitca, 

pone alba , infra ni|;ra. 
Ficcdula dominiccnlis cincrcii. Bnj]\ av. 3. p. 5-20. 

/. 27. /. 3- . . 
Mulcicapa c caeruleo cincrco fulco luico varia. S/oa». 

;anj. 1. p. 310. /(,.f. av. 186. 
li,ibi(at in Jamaica, Dominica. 
Fafcia alarum duplex alba. Gula ni^ra. 

canadcn- 17. M. cliicrafcens , fubtus alba, vcrticc fafciaque abdo* 
lii». minali lutca, pcctorc fulco inaculaio. 

Ficcdula caliadcnfis ciucrca. Brijj. nv, 3. p, 5-24. f» 

27. / I. 
Ilihttdt in Canada. 
Fafcia nlarum duplex alha. 

madcra- 28. M. viridefcens , fubtus albida, gula anoqu« flavis, 
fpatana. palpcbris albis. 

Ficedula maderafpatcnfis minor. BriJ]\ av. 3. 498. 

t. 2S. /. 2. 
Habitat in Madagafcar. 

auroca- 29. M. olivacca, fubtus alba, vcrtice aureo, fuperciliis 
pllla. "'gfis, pcftorc nigro maculato. 

Ficedula pcnlilvanica aurocapilla. Bri[s. av, 3./'. fo^i 

Edw. av. 91. t. 25*2» 
Hahitat in Penfylvania. 

petcchia. 30. M. olivacca, fubtus flava rubro guttata, pilco rubro. 

Ficedula penfilvanica crythrocephalos. B^iff» ^'v* 3« 

p. 488. Eduj. av. 5". p. 99. t, 25-6. /. 2. 
Hahitat in America feptentriomli. 
Cauda integra. 

dumeto- 31. M. cinerco-fufca, capite Casrulefcente ^ gula pe£lo* 
rum. rcque albis. Kram, auji. 277* - - »i 19. 

Curruca tertia Gejher. 
Hahitat in Europa. 

32. M. AVES. PASSERES. Motacina. 335- cinnamo-32. M. cana, fubtus coccinea, gula nigra, remigibus 
nica. quatuor primis bali rubris. 

Habitat in Zcylona. Z). Lothen. 
Simiilima M. Erithaco. Corpus fupra canum. GuU 
nigra. Cocciiiea funt FeduSj Abdumen Uropxgt' 
um. Remigcs nigr^e^ exceptis quattior primts ' bafi 
rkbris ^ UMdc macula alarum rubra.^ in altero fexu. 
Re6tricc$ nigrte fed quatuor ifitc^-medite latcre ob^ 
lique ruf^. 

Caprata. 33. M. nigra, uropygio criflb maculaque tedricum ala- 
ri albis. 

Rubctra lucionenfis. Bnf. av. 3. f. 442. t. 24. f. 
2, 3- 

Habttat in Lucioncnii infula. 

Femina caret macula alurum alua ^ c tedricibuj in al- 
tero fexu fada. Phoem- 
curus. 34. M. gula nigra, abdominc caudaque rufis, capite dor- 

foque cano. Fn. fvec. 25-7. * ^'''^/^^Z^^ /^*^^ 
Kuticilla. (jefn. av, 729. Aldr. om. 2. p, 746. 

746, 747. /f'/7/. orn. 15-9. Ka], av, 78. n '. f. 

Alb. av. 1. p. 48. t. 5*0. BriJJ] av. 3. 403. 
Rubecula gula nigra. Frifch. av. t. ,19. 
/3. Motacilla Titys rcmigibiis nigricantibus., reiSlricibus 

rufis : intcrmedio pari nigro extrorflim rufefcente. 

Fn. fvec. I. n. iij. femina eft. 
Habitat in Europ» muris., ^g^^g^^ cantillans. 
Fcmina diverfo colore ^ exceptis Pcdibus Koftroque ni- 

gris.^ Caudaque rufefcente. Kram, aufir. '^'j6. 

35*. M. dorfo remigibusque cinereis, abdomine reclrici- 
busque rufis : extimis duabus c mereis. taun. Cvec. 
25-8. * 

Phcenicurus. Gefn. av. 3. p. 409. Will. orn. 160. 

Raj. av. 78. n. 1. Fnfch. av. - - 20. Briff. 

av. 3. p. 409. 
Phoenicurus aiter. Aldr. orn, 1. p. 748. 
Habitat in Europa. 

36. M. viridis, fubtus lutea, gen's gulaque nigris lineti 
lutea cindis. 
Sylvia brafilienfis riridis. Brifs. av. 3. p. 5-33. 

Gaira AVES. PASSERES. Motacilla. 
Cji)irn-guaru- bcraba. .l/./rr^r. hr,if. zii. //.... ^,,.. 

/;. /.'.;/ /;/ nralilia. 

IVccica v ^lorc fcrru.:;incj h^cxx cocrulca , rc6lnclbu«; fu- 

vcifus bafiu fcnuji^incis. Fn. fvcc. 15-9. ♦ 
Mouvcill.1 t^cdturc cxiulcvo: niacuhi iluvcfccinc all . 

ne cinda. /•//. (v^. x. ^ir. 210. 
< "\ .n'V'u!;i /-J^j^'. '^i'. 3. />. 413. 
\V 1. V Cr/)v. rtx. 796. Aldi\ oru. 2. /P. 749; 

/ .160. A*:/. 70. 

Ruiiciila guuure ca:rulco. Edw. av. 28. /. 28. 
Ph<ruicnrus pc<ft c^- F.rfiJ', tiv. - /, 19. 

/ 3. 4- 

W ycicrr^yckcrliii - : !>6. 

U.witAt i^sr EuropaS aii.t>/:s: t,n Sv.lU., PyrcH.ris, 

Sialis. 3S. M. iupra^ca:ri*lca, fybf.is tota rubra, abdominc albo. 

. Rnhccula dorlb c.iiulco. Catt-sb. .^r, . i. 47. /. 47. 

Ruhccuia carolincnlis. CW^. ^i^. 3. 423. 
Avis cxfiilca. Kalm. h. 3. 30. 
Hayitiit in Bcrmudis Amciica ffptefitrionall, 
Rcmigcs primorcs npwc ni^rtC^ fcd fummo affice lu- 
tefccKtcs. 

fulicata. 59. M. nI,q;ro'violacca, cri/To cananco, macula tc£lri- 
cuni alba. 

Rubcrra philippcnfis. BrifJ^ av. 3. p. 444» t. 23. /. 2. 
liahttat ifj Philippinis. 

cayana. 40- M. cicrulca, capiftro humeris alis caudaquc nigiis. 

Svlvia cavancnfis cxrulea. Brijf. av. 3. p. 5-34. 
'zH. f. I. 

Elot- totl. Hern. mcx. 5^4. Raj, av. 170, «. 4. 
Habitat in Mcxico, 

Vclia. 41. M. cxrulea , ventre uropygioquc fulvis. 

Mu!cicrtpa cxrulca, ventrerubro. Edw. av. 11. t. 11, 
Sylvia furinamenlis caerulea. Briff. av. 3. f. f 36. 
Hnhitat Surinami. cannden- 42. M. fupra csiulca fubtus alha, .jugulo remigibus rc- 
i.s. dricibusque nigris. 

Ficc- AVES. PASSERES. Motacilla. 337 

Ficedula canadenHs cinerea major. Brijf, av. 3. p. fiy. 

t. 27. /. 6. Ed-jj. av. f. t. is^- /• I- 
Hiibitat in Amcrica feptentnonali. 

Remiges primorej haCt alhc^ nytde mactda alarum» 
Redrices i, 2, 3 bafi apiceque albw ; 4, 5- apice albje, 

Cxrulea. 43. M. fupra cxrulea, fubtus alba, alis cauda;iue nigris. 
Motacilla pnrva cscn.lea. Edw. av. - - t. 362. 
Habitat /» Penfylvania cnyifi. uens nidum artificiojijft' 
mum. ReHrices laterales alba. 

Sibilla. 44- M. nigricans, fubtusalba, pedorerufo, macula ala- 
rum alba. 

Rubetra madagafcarienfis. Briff. av. 3. p. 439. t, 

24. /. 4. 
Hdbttat tn Madagafcar. 
■ Egrcg,^ fibUat. ^^^^^ 

45-. M. grifca, gub pe£fcoreque ferrugineis. Fn. fvec. 2^0.* 
Rubecula f Erichacus. Gefvi. av. 729. t. 730. Aldr, 
' orn. 2. p. 741. t. 742. I^ill. orn. 160. t. 38. Raj. 
av. 78. ». 3. Alb. av. i. p. 49. t. 5-1. Frifch. .iv, 
3. /. 19 /. 2. 0/;». av. 16. ^i'. 3. p. 418, 

Habitat in Enr:jpa, aOVroximante hyeme reitt tn Gal- 
linm ^ deleflatur Evonymt Scratnibii' ^ ejr^gte cantil^ 
lat valdc pu^^nax: non una arbor capit duos Erithacos. 
Raflrum ctn^it color ferru^tneus. Redrtces aagulo 
acuto terminat.v. ^h<^. ^i^^t'*- '^^'^^r-e^'^^ 'f^iW. 

46. M. grifca, alis nigro cinereoque undulatls. J^f. y^^^r. 

Paffer iroglodytes. Gefn. av. 65-1. Aldr. orn. 2. p, 
6^4. /. 42. IVill. orn. 164. t. 42. Raj. av. 80. 
Alb. av. I. t. 5-3. / j5.^ 
Trochilus rcmigibus tefTellatis. Frifch. av. - - r. 24./. 3. 
Regulus. Brilf av. 3. p. 425^. 
Habitat in Europa, nidificat fub terra. 
Roftrum acutum vix mantfefie arcuatum inte^errt" 
mum. Nares nudce. Corpus grifeum. Remi,c;es 
latere exteriore fajciis r<^iy:imis uumerojis fufcts: fed 
1,2,3 ^^^^^^ exteriore maculis inter fafcias albis. 
Cauda rotundata fafciis franfverjis fufcis. 

Calendu- 47. M. cinereo- virens, linea verticali fiavilTima, abdo- 
la. minc alisque lubtjs flavefccniibus. 

Y Calca- 935 A\ ES. PASSERES. Motacilla. 

CakndulA pcnfYlvanica. BtiU'. itv. 3. /*. 5-84. Edvj. 

Mv. gf. /. 2^4. 7. 2. 
i/.vi»//4i itf PculVlvania. 

Corpus cincreo 'VircMS md^rtitutiinc Lt^Hrint f. fi/c 
pla Rc^mli. Vcrticis Itnea an^mfla^ ft ivi[[inrui. Ab- 
di)incn vtrcfccnti- flai'efi(tns. Rcini^cs £f Rcdhicas 
fufcjceittcs mnrf^inc cxtcrtorc pallejecntc. 

Rcguluf. 4S. M. rcmi,i;ibus fccundariis cxtcriori niarginc fiavis, 
mcdi') albis, vciticc liitco. f,.. l'vL'c. 161. * 
Rc^uliis ciiUrtlus. /////. orn. 163. /. 41. Kaj. av. 
79. w. 9. Alif. av. i. p. 5-1. /. 53. Aldr. orn. 2. 
649. hifch. av. - - - /, 24. j. 4. Catcsb. car» 

Calcndula. /ir/;^: av. 3. /». ^79. >r/Vr« .^^^^^'/'^'^"^'^ 
tLibitat tM Eurupa.^ f-^/. A^^^f^^ ^r<r^ 

Trochi- 49. M. cincrco - vircns , alis fubtns tc^hicibus flavcfccn- 
lus. tibus-, lupcrciliis kucis. ha7i>i. fvec. 264. * 

Rcgulus non crillatus. Aldr. orn. 2. p. 6)-3. /. 65-4. 
ii iii. orn. 164. /. 42. Raj. av. ^^O. n. 10. Aih. 
av. 2. p. 5" 5*. /. 5-9. /. A. Frifch. av. - - /. 24. /. 2. 
Alilus. Gefn. av. 223. Aidr. orn. 2. p. 6<l, U^iii. 
orn. 164 Brif. av. 3. p. 479. y/r^ . ^^^"^^^^^^ 
/3 Motacilla Acrcclula. Fn. fvec. i. ». 237. 
Hai?itat tn Europa, Afia, America. 
Ci//;/.' Ocnanihe fufco-lutca niinor. Sioan. jam. 2. p. 

310. /^/7/. ^-z'. 186. Catesb. car. i. 63. 
/. 63. is^u;. ^at'. 2. /J. 142. /. 278./. I. 
ma^is flava e climatc calidfjre'^. 
' A!cc luhtns fulphurcii: tedy icihtts non rcmigibus, 
Gula 05" Pedus ex alhu-flavefcentcs. 

115. PIPRA. Rojlrtim capite l^rcviiis, bafi fubtri- 
<;onum, intcgerrinuim, apice in- 
cu£vum. 
Tedes grefrorii. 

Rupicola.i. P. crirta ere^la margine purpiirea, corpore crocco, 
-tc6tricibus redhicum truncaris. 
Rupicolai Byijj'. av. 437./. 34./ i. Edw. av. 

t. 26^. f 2. /Sarfi^S^x.' . ^SV/. . 
Gallus tcrus faxatilis. Burr. equ. iqi. 

^ Ha- AVES. PASSERES. Pfpra. 339 Hahitat in Siuinamo, Guiaiia. 

Ma^Kittido Ci lnmhie. l^eHri^es caud^ elongata ^ trtiM- 
cata. 

\ pireola. 2. P. ciifta fangiiinea, corporc nigro, dorfo casrulco. 
j Manaciis crilljuus niger. Brijjf. xz-. 4. p. 45-9. t. 35-./. i. 

P:iius dorlo cccrulco. Edw. av. 1. p. 169. t. 261./. i. 
' 'J ijc-guacu. Alarcgr. braf. 312. //'/7/. i^r^. 15-9. 

HaOitat in Bralilia, Cayana. 

criftata. 3. P. crifta latca, corpore purpureo. 

ManacLis criltatus rubcr. Briff. ai'. 4. p. 462. 
Avis picicitli. Scb. mhf. 1. /. 59. /. 4. 
Habitat tn Brafilid. 

Rubetra. 4. P. criik lutea, corpore tcftaceo , remigibus redrici- 
busque cacruleis. 
Manacus Ci'llatus rufus. Brifs. ai\ 4. p. 4'Si. 
Avis amcricana criOata Rubctra. ^V^^. mnf. i.t. toi.f. 4. 
Habitat tn Amorica. albffrons. 5*. P. crilla alba, corpore teftaceo, dorfo nlgro. 

Manacus facie alba. Edw. av. - - - t. 344. /. /«- 

ferioy. 
Hahitat - - • 

Corpu$ teflaceum uti Cattda Qsf Uropygium. Dorfum 
Al^qtic »i^r,e. Pileus e crijla decum'jQnte alba» 
Gula alba., nigro rnarginata. Fcmora ca^rulefcentia, 

6. P. nigra, cap'tc annillisquc fuhis. 

Parus crythrocephaJus. Syjl. nat. 10. p. 191. 
Manacus auro-capillus. Brif. av. 4. p. 448. t. 34./. 2. 
/3. Maniicus rabio-capillus. Brijf. av 4.^. 45*0. 

l angaiae fpccics 2. Marcgr. braf. 215-. //7//. om. 

177. Rai. av. 84. 
Avicula mexicana altera. Seb. muf i. t. 60. /. 8. erythro- 
eephala, Habitdt in Braiilia, freciucni in 7.c a. Aureola. 7. P. nigra, capite pc£i:oreque coccinels, rcmigibns rji- 
trorfum m\cula aiba. Mtif. Ad. Fr. 2. /^. 32. * 
Parus Aureola. Syjl. nat. 10. p. 191. 
Parus ruber & nigci. Edw. av. 1. p. ico. t. 161. 
Manacus rubcr. BtiJJ. av. 4. /;. 45-2, t. 34 /.^3. 
Avicula furinamcnlis. Pet. gaz. t. 46. /12. 
• Manacus aurantius. BriiJ'. av. 4. p, ^)-^. 

Y 2 ' iMa- 340 AVES. PASSERES. Pipra. 

Manacus nigcr & fulvus. Edw. av. S3. t. 83. 
Habitat in Amcrica aujlrali. 

Icucocc- 8. P. nigra, capite albo. iMuf. Ad. Ft . 1. p. 33. ♦ 
phala. Hahitat Suriuami. 

lcucocil- 9. P. atra, piico albo. Mttf AJ. Fr. 2. p. 33. * 
la. l'nrus Pipra. Syji. ntU. 10. P. i«yo, 

Manacub albo-cnpillus. Brijl'. av. 4. p. 446. t. ^f. /. 2. 
H^ibttcit i» i3ralilia, Surinamo, in arundiKetis egrcgit 
cdiJtillans. Dablbcrg. 

guituralis. 10. P. nigra, gula alba. 

Manacus gutturc albo. Brifj. av. 4./;. 444. /. 36./. i. 
Hahitat in Amcrica. 

fcrcna. 11. P. nigra, frontcalba, uropygio cyauco, ventrc fulvo. 

Manacus alba frontc. Brifs. av. 45-7. t. 36. /. 2. 
Habttat in Cayana, Surinamo. 

IVIana- 12. P, nic;ra, fubtusalba, macula ccrvicis alarumquc albis. 
cus. Manacus ni>;er. Euix}. av. 117. t. 260. 

Manacus. BrtJJ. av. 4./?. 442. 
Habitat in America. 

nnniua. 13. P- grifea, capite nigro albo- punftato. Muf Ad. 
Fr. 2 p. 34. * 
Motacilla minura. Syji. nat. 10. p. 189. 
Habttat in Indiis. 

116. PARUS. Rojirum integerrimiim , bafi fetis 
cecium. 

Lingua truncata, fetis terminata. 

bicolor. I. P. capite criftato antice nigro , co*rpore cinereo, fubtus 

exalbido- rufefccnte. 
Parus crilhtus. Catesb. car. i. p. 5-7. 0. Briff. 

av. 3. ^6\. 
Habitat in Amcrica feptevtrionali. 
Ter/)pora circum oculos Gula CoUtim^ VcBus Ah' 

ddmen rufefcentia funt. 

cridatus. 2. P. capitc criftato, coUari nigro, ventre albo. Faun. 
fvec. 266. * <^<j^ vytyiffi ^^yffr^fy^p^ ^ 

Paru % AVES. PASSERES. Parus. 34^ Parus criftatus. Gcfn. az\ 642. /. meJ. Aldr. orn. 

2. 723. IVili. oryj. 175-, t. 43. Rnj. av. 74. //. 
6. AIO av. 1. p. S3- S7- f- frtfch. av. - - 
t. 14. /. 2. Brifj. av. 3. p. SS^' 
Hubitdt in Europa. nnajor. imerica- 
nus. 3. P. capitc nigro , temporibus albis, nud)a^lutea. Fo\ 

Parus major. Gcfn. av.6^0. Bell. av.^s-^- Aldr. 
orn. 2. p. 713/ U^tiL orn. 174. Rm. av. 73. n, 
3. Aib. av. \. p. 44. t. 46. Frifch. ^av. 3. t. 13. 
f. I, 2. 0//;-/. ^i'. 28. Brip. av. 3. sy)- 

liabit.^it in Eiiropa ; ajiaie frequcns in Hilpania. 

4. P. ccerukfccns , temporibiis pe^Sore dorfoqne flavefcen- 

tibus, hypochondriis purpuratccntibus. 
Parr.s tringiliago. Caiefb. cur. 1. 64. t. 64. 
Ficedula caroliuenlis cincrea. Briff. av. 3. p. 5-22. 
Habitat in Amcrica feptentrionaii. cxruleus. S- rciriigibus cacr jlcfccntibus : primoribus margine ex- 
tcriore albis, tronte alba, verticc cxrulco. Fn. fvec. 

Parus cxrulcus. BeU.av.^6.a. Gefn. av. 6^^i. Aldr. 
orn. 2. p. 721. tVill. orn. lyS- Frifch. av. 3. t 
14./. I. Raf rfi;. 74. Aib av. l. /. 47. Brifs. 

Habitat in Europa. 

atricapil- 6. P. pilco gulaque nigris, corporc cincreo, fabtus albo. 
lus. Parus atricapillus canadenfis. Bnj]'. av. 3. p. 5-5-3. t. 

29./. I. 
Habitat in Canada. ater. 7. P. capite nigro, dorfo cinereo , occiuite pedoreque 

albo. Faun. fvcc. 26S. ^^»^^ . y^c^.rr. 
Parus ater Gefn. av. 641. ALir. orn. 2. p. 723. 
/fV//. orn. ijs- 43- ^^j- av. 73. n. 2. Frifch. av. 3. /. 13. }: 3. 9^a. Parus atricapillus. Briff^ av, 3. />. 5* 5-1 
Hcibitat tn Europa. paluftris. P. capite nigro, dorfo cinerco, tcmporibus albis. Fv. Pa- 341 AVES. PASSERr.S. Pms. Parus palullris. Gef». av. Atdr. 6rn. i. p. 722. 

/y V//. or«. 175-. >. 43. /t!^;. av, 73. 3. y^//^. 

av. 3. /». 5-4. /. 5-8. Jrijcfj. av. 3. /. 13. /. 4. 

nr,JI. av.j. p. sSSs 
II 1 • ..' ; ; Eiiropa. virginia- 9^ V. 'iu;j^)-io fnrcn, corpoic ciiicrco. 
nus, Pnnuv uropygio lutco, Catcsb. car. i. 5-8. r 

Parns vin;i!r-.ums. UrifJ'. av. 3. />. 5- 75-. 
llMbitiit tn Anicrica fcptehtrio,)uli. )8. percgn- 10. P. uropygio coccineo, corporc cincrco, fubtus albo. 
nuj>. Jlabitat - - . 

Coi pus m./^hituiiiffe P. Mrtjotis.^ cincrcum ^ fuhtus tO'- 
tstnft a'tur>i. Uropygiuiu cnccincum. Kcmigcs /«- 
Jtvr. * Re6lrices cfwwfj tii^riC ^ cxceplis quutuur inter- 
me i tis.^ poflicc obliquc ittteis ita tamen ut luteus 
coior wprcsv.ilcnt in j^* , tion vero in 66. 

caudatus. ii. P. vertice albo, cauda corpore longiorc. Fn. fvec. f 8 Parus caudatus. Gefn. av, 642. fi^^. infima. . Aldr. 
■ or-.i. 2. f. yiy. t. 716. IVfll. orn. 176. t. 43, Rai. av. 74. n. %. AU :v. 2 3- ^-..n,. /. I. biarmi- 
cus. " trifch. irv. - ^ t. 14. y^ny -/"y^/^Zr^ "y^.^o^c 
Parus kmgicaiidus. BrtfJ^ av. 3. />. ^'^i. J/^^^t 
H^ihuat in Europa. A /^y^^t^^- ' 

Cauda fiKgulari methodo cuneiformis ir^aqualis. Brijf^ 

11. P. verticc cano, cauda corpore longiore> capitc bar- 
biUO . Faun. fvec . 84 . * y^yt ^ . /S^ara^^ Vp^^ -^o-i<s 
Parus barbitus. Briff. av. 3. p' S^^l- Frtfch, av, - - 8. 
Parus berirdrnanicus. Alb. av. i. p. 40. t. 4S. 
Lani',is niinTniiis. Edw. av^ t. ^S-^^.^'^ - 
Pendulinus. Krant. atifir. 373. A^/^^c^ 
Habitat in Eiiropa. yjkcuu/lc/i^ . 

Cauda cunetformis, Myftaces e lori pennis nigrij e* 
longatis. 

Penduli- 13. P. capite fubferrugineo , fafcia oculari nigra, remigi- 
nus. bus rectricibusque tiifcis margiuc utroque fcrrugineo. 

Pa- Affinir.is PavOYum cum Lmih Picif^He condat -w./r??'/ tvdkiis: quod Roflruvi va^ 
lidtnu , c:t!tr(itmn , h/i fctis teSii<vt , nHviciita frtifiulntiiH devQvr.vs; quodqne 
P, vin;or iirchifus cavcit cerebra pnjfauHt cxtvahit ; qnibus acccdit ^ox gm-mla 
Kodfisqut t/olnvdi. Kraiifcr^ ^So. AVES. PASSERES. Farus. 343 Parus polonicus f. Pcndulir.us. Brijf. nv. 3. />. 5-6>. 
Parrs minimus Remiz.- Titius tipf. iJSS- dijfertatio. 
PcnJuliuus. Ad. bonoti. 1. 1. p. 'sJ- 7- * ^cr/fc^^ 
Purus montanus., Alb. av. 3. p. 53. t. S9- ^^t'^^y/^. 
Rcmii. Rnczy>fjk. polon. i. p. 294. (f-^XX/, tr. l2>f . 
l-lthitat i>t Polonia, Hungaria, Italia: atiificat nidHra 

pendulttm e pappo Popiili 'Jyphceqne cam iyUroitu 

lath ali. Ov^ A /. ^5". _^^Xg^ . 
Conve?tit PQuduVmus cum biLirmico in plnrimis ^ (a»- 

folo fcxH d:ffer,r^t) cor/fentwnte Kramero ? uterqne 

gcnere niynis ajfnis Laniis. 

Cda. 14. P. niger, roflro albo, macula alarum "bafiquc cauda; 
fiavis. ^ , V _ 

Haoitdt in Indiis. 

117. HIRUNDO. 'Roftriim minimum, inciirvum, 
' rubulntum, bafi deprcfRim. 

Ri^us capire amplius. 

ruftica. i. H. rc^lricibus, exceptis duabus intcrmcdiis, macula 
alba notatis. hn. fvec. i^jCj. * ^^-t-/v/*-^/^ . 
Hirundo domeftica. Gefn. av. 5-48. Aldr. om. 2. p. 
6) 8. t. 661. c. 6. Jonfi. av. 1 1 42. IViil. orn. 

^TT- 3?- ^^^- ^*^'- 7^- I- ^^^' P- 43- 

t. 45-. Frifch. av. - - - 18. /. I. Brifs., av. 1. 
p. 486. J^^acc^_ ^ .^<f/r^^,<^^^^ 

H.ibitat in Europse domibus intra te£ium unaqae cum 
urbica autumno demer^itur , vereque emergit ; dum 
volitat juxta terram J. aquam pluvias pricfagit. 

crculenta. 2. H. reSricibus omnibus macula alba notatis. 

Hiriindo nidis cdulibus. Bont. jav. 66. IFill. »rn. 

15-7. Raj. av. 72. 
Capus marina. Rumph. herk 6. p. 183. t. 7f. f. 4. 

Olear. muf. if. t. 14./. 2, 6. 
Hirundo riparia cochinlincnfis. Briff. av. 2. p. fia. 

t. 46. /. 2. 

Habit.-a in China ad rip.is >:iJis gclaiinfjf.s efculentis , 
^ faSiis e M»ilHjcis'. K^tmpf. amoen. §33. 

Y 4 3- H. Hirundincs tn /ctie fijcmnuY injtcl*. 344 AVES. PASSERES. Hirundo* vrbict. 3. H. rc(.4rcibiis imniacuhtls , dorfo nigro- carnlcrcentc, 
totii HibiiK alba. ht. fvcc. lyi. * It. ocl. 41. 
HiriMido ^gicltis f. rudicn. Gcfn. av. 5-64. Aldr, 
or». z. p. 693. /////. otff. lyf. Raj. av. 71. ». 
^ 2. 2. p. fl. /. 5"6. /. J. Frtfch. av. 3. 

i, 17./. a. Pi vtA /y/ <U f^. y^U^^yVfft 

HubKat im Europa, cxtra doynorum parietes fub teSio ^ 
redit die I frj)idcfccnti.v : vcr.it venit Htrundo , 
pnlcbra fempora ndJuccrn puUhros ahnos. Hcfych, 
Nt,!ific i mox\ fwpc Frtn^iilia domrfltca occupat ni' 
dum ctnfrHum at hirunuo convotatis fociis ^ dum 
mliic cufiod:un: hoflerfj c.tptirrrr/j ^ ciliic at^illam ad" 
ducftnt tniroitum artie claudit^ avoiat reliilo ho^ 

riparia. 4. H.cincien, gula abdoniincque albis. Fn. fvec. 27;^. ♦ 
Hirnndo riparia f. Drcpanis. Gefn. av. 65-6. Aldr^ 

orn. 2. p. 694. 695-. IVill. orn. 1^6. t. 39. Raj, 

av. 71. n. 3. Alb. av. 2. p. 5-2. t. 5-6. /. B. Frifch. 

av. - ' t i8. / 2. Briff. av. 2. p. ^o6. y^^-AM^)^ 
Hdbitat in Europae collibus arenofis abruptis ^ forami- 

»e ferpenttno. y^^- f ■ ■^-''^^' ^^^^»^ 

purpurea. 5*. H. violacea tota, cauda forficata. 

Hirundo purpurca Catesb. car. i.p. ^i, t. ^i, Kalm, 

tt. 3. p. 8S; 

Hiiundo apus carolincnfis. Briff. av. 2. />. ^x^. 
Hcwitat in Amcrica feptentnonali ad domos ; indicAt 
Gallinis appropinquantes Accipitres^ 

Apus. 6. H. nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anti- 

cis. Fn. fvec. 272. * /^X^^^A^^ . 
Hirundo Apus. Bell. av. 100. a. Gefn. av. 166. 

jiidr. orn. 2. p. 698. t. 699. Jonfi. av. 119. /. 

42. U^ill. orn. 15-6. t. 39. Kaj. av. 72. n. 4. 

/Ilb. av. 2. p. fi. t. 5-5". Frifch. aV. t. 17. /. I. 

Briff. av. 2. p. ytn^ . /^/^c/: ^y^^-h/(yL o^J^^f' 

Habttat tn Europae altis. In terram decidens non e- 

volat\ capitur har/io Cicadte inferto. BelL 26. Hy- 

hernat in T^emplorum foramjnibtn. %^:/t- ^t^a-y^^ 
ReHrices huic decem. f^^i^i^'^"/^ . Subis. 7. H. nigro - caerulefcens , ore fubtusque cinereo-ex- 

albida. 

Hirundo cjerulca canadenfis. Edvj. av. 120. t. 120. 

Hi- AVES. PASSERES. Hirnndo. 345* 

Hlrundo freii hudfonis. Brifs, app. 5-6. 
Habitat ad fmum Hudfonis. 

fcnega- 8. H. nigra nitcns, fubtus rufa. 
lcnlis. Hirnndo fcnegalenfis. Brifs. av, 2. p. 496. t.^^.f. i, 
Hahitat in SencgaL 

Tapera. 9- H. reftricibus pcqualibus, corporc nigricante, fubtus alba. 
Hirundo amcricana, Tapera. Sloay/. jam. 1. p. 

IVill. orn. 15-7. Kaj. av, 72. Bri[j\ av. 2. p. ^02. 
^S' f- 3' 

Tapera. Marc!^r. braf. 205*. Rau av. i8f. 
Habitat in America. 

C^ud^ iategra. Alba funtGula., Criffur/t.^ Rackis fub» 
tus remigirm ^ Ahdomen. 

Pelasgia. ^o. H. redricibus sequalibus aplcc nudo fabulatis. 

Hirundo, cauda aculeata, amcricana. Catcsh. cnr. 3. 

8. t. 8. Kalrn. it. 87. Brif]\ av. 2. p. fOI. 
Habitat in Americae caminis adium. 
Conf. Hirundomartinicana. BriJ]\ av.i.f. 499. 45-./. 2. 

Melba. 11. H. fufca, gnla abdomlneque albis. 

Hirundo riparia maxima. Edw. av. 27. 27. Klein, 
av. 83. 

Hirundo major hifpanica. Briff. av. z. p. ^o^. 
Habitat ad fretum Herculeum. 

Pratinco- 12. H. femoribus feminudis. 
la. Hirnndo marina. Aldr. orn. 2. p. 696. /. 697. WilL 

orn. 1 5*6. * 
Hirundo riparia. Marf. dan. f. p. 96. t. 46. 
Pratincola, Kram. aufir. 381. i. 
Glareola. Brifs. av. 5. />. 141. /. 12. /. i. 
Gallinula erythropus minor. 6V/«. av. 5-13, AUr. 

orn. 3. p. 45-4. 
Habiiat ad littora Europx auftralioris ; in Auftrix 

pratis apricis. 
Media <juaji inter Hirundines ^ Grallas. Corpiis 

fupra brunneum y fubtus album magnitudine T^urdi. 

Gulam dilute teflaccam ciKgit linea nigra per oiulos 

ad atires duHa. Rcmiges fufca^ long<e. Cauda /«- 
V fca.^ longa.^ maxime foyficata. Roftrum nigrum ba- 

fi coccineum. Pedcs plumbei {Kram.) aut fangui- 

Nci. {Briff.) 

Ys 118. CA. 346 AVES. PASSERES. Caprimnlgus. 

118. CAPKIMULCJUS. Rojln^m modicc incnrvum, 

iniiiimum , firfnilatum , 
(leprcfTum. 
Vihr'i(]cc ad os fcric ciliari. 
Ricius ampliffimu^'. 
Ltngua^^xzwu^ ince^errima. 

curopaoiis. I. C. n.irinm tubis obfulct!!). Fatin. fvcc. 274. * Pc/irj. 

Hiruiido c;iud:i intcH^ra, ore fctis ciliato. hdun, Jvcc. 

I. K. 24S. 9oo^¥ J^c/:rr . 9mJ(.<a "Te^r ^Jiev>-c ^*» 

Capriinulj;us. hcll. av. i^. a. Gefn.,av. 242. jlldy. 
or». I. p. 5-67. /. 5-69. Jok/}. av. 5-3. /. 20. li^ill, 
orn. 70. 14. Kaj. ai r 16. n. i. Alh, av, y. p, 
10. /. 10. hrtfck. av. - - /. loi. Catesb. car.l. 
f . S. /. 8. Brifj\ av. z. p. 470. 
fi. Capriinulgus minor americaiTus. Catcsi?. car. 3'.* p, 
t6 t. lO- hdw. 63. ^ 63. Ktfim. it. 3.^^.93. 

ILibi/at in Kuropa (5* Amcrica. Noc1ufr/a viclitat 
fhalaniT csf t»JediT ■fioilnrnii. Kidus orbiculatus 
e iiita n:ter rupes. Carpcre dicuntur Ladantia vifce- 
ra rojh u. Ovid. fa/l. 6. /^oro^^i K< ^ u . , 

V ^x'k.X:\1<:v\\^ 0} jndic.fi cx^macula alarum {^.^rcjlricum 
ut in curopaa ave. T(i^^/'>-/>*^'*'^^'^^ 

Myftaccs ex Jetis 8, pcdinatim uirinqur mandul^ fu- 
pcnoit iufertts, rojlro Ihngioribus . A4as lierni^c 2 
ISj 3 macula magna alb.i in medio. Rcciricc i 
2 apice aibo. 

amcrica- 2. C. narjum tubulis emincntibus. 
nus. Caprinuilgus f. Nocbua fylvatica jamaiccnfis. Sloan. 

jam. Z. p. 298. t. 2)5-. /. I. Haj. av. ibo. 
Caprimulgus jamaicenfis. Brijf. av. 2. p. 480. 
Hir-imdo major fubfufca mifcclla, macula alba fphxri- 

ca in luraquc ala. Brhun. jam. 467. 
Habitat tn America calidiore., Nodurna. 
Rcdrices tantum deccm ., ut in pneccdcfiti. 

CLAS- C?pTiuiulgus generc diffcn ah Hirundine, nti Strix a Falcone , Phnhjna a Pi- 
jtilione ; Cauda corjTat reciricibus lo^ Hiiinidinif vero 12. Vnguis ir,terniedius 
ih^rbrlum ciliaUfsi Digitus lateralis memlfrnnuln medi* amie.xu.s, Aures am- AMPHIBIA. SV 

CLASSJS III. 

A M P H I B I A. Tirribiliii Omt opnn Tua, o Doniine ! 

In miiltitUiVne 'jirtntis Tua Te metiemiir covtemptoret Tui. PESSIMA, tetra, nuda, frigida xftuantium Animalia Corde ufiilo' 
culariunianrtiu ^ Pnlr/ionihus arbitrartis ^ Pene duplict dic^uo- 
fcuntur. 

AMPHIBIA, pleraque horrent Corpore fiigido , Colore l'Jrido, 
Sceleto cartilagineo , Vita tenaci, Cute nuda , Facic torva, 
Obtutu mcditabundo, Odore tctro, Sono rauco, Loco iqiia- 
lido, Veneno horrendo; non itaque in horum mimcrum lele 
jaclavit eorum Audtor. 

POLYMORPHA in his Amphibiis natnra duph*cem vitam pleris- 
que concefiit: Ahis MeUmotphgfin fubire, aliis Senedain ex- 
uerc; aliis Ovo nafci, -slWis jinaos foctus parerc; ah'is m ficco 
humidoi^ue promifcue vivcre, aliis dimidio anno hyemare\ a- 
liis Pulmonibiis tantum, aliis etiam Btanchiis rejp'irare\ ah'is 
prxdam nifu aftuve alTequi, aliis fafcino quafi eandem iu fau- 
ces revocare. REPTILES pcdati, auribus plano- denudatis absque aurlculis, va- 
riam vitam cx (Irudt^.ra agunt : Teftudines muniuntur J cfla; 
Draco/ies evolant Alis ; Lacert£ fugiunt Pedibus ; Raritt ab- 
lconduntar Loco ; nec omncs Veneno prorfus carcnt , ut Bu- 
fo-, Salumandra, Gecko. 

SERPENTEsCpodes, absquc Anrihjis furdos, a Pifcibus fepa- 
rant Pulmones, Ovorum catcna, Pcnisque duplex muricatus, 
affinitas deniquc cum Lacertis tanta, ac Lacertarum cum Ra- 
nis, vixquc limites admittens, Hos nuda in tcrra rcjedtos , ar- 
tuum minilterio expertes, omnium injuria; expolitos, armavit 
Natura confervatrix fuis ^?r»«^ j , horrciuibus exiccrabih' /^Vwc»^ , 
V pelTimorum pclTimo, in diveriis divcrfo. Sunt autem hsc 7V- 

U Amphibia o\f,hv.s cnrtilas;ineii circulaticuc tindiore^ xeficnlis fulmonuvi VK^tri' 
i>kSy r.on trdvjpiraiit (lintius ahfleviia. 348 AMPHIBIA. U dcntibns flminima, fcd cxtia inaxillflm fupcriorcm colloca- 
ta, proqiie Inbiru cNlcicnda & leiiahcnda, liicculo aflrixn llini- 
ci, ciuam vulncre inriaut in nuii-iuincm, tum diri cfVc«^his ciuis- 
lam, cxtcrum incrtcm ; licquc (/uoni.i hacc morlii virus ha- 
bcnt cSc tatum dcutc m'n;miur, pocnla mortc carcnt, prout fo- 
lidc Kciif. Nc vcro hi fpohati milcriq ic armib, q ict iplis fu- 
pcrclfcnt, nimi im ixvircnt, dccimam quamquc tiintum Ipeciem 
armaNit (/) impcrans, fcd vcrlipcllcs cos voluii, ut dubii 
omncs mctucrcniur ab omnibus; at Bcncficus I-lomini dedit 
Indis Lh^;eumuf:cm cum Ojhtorhiza^ Amcricanis Snem cum 
Seuf^a^ Eiiropxis Ctcoyjiam cum Olea. Vcncnatos Scrpcntcs 
Marjii yfylitijuc^ Arabia; & An^cricoj cxcantant Ariliolochim 
Speciebus tcltc 'Jacjutniu FjrAohlio. vide Am\,i. acad. 
6. 197. 

DiACNOsiN, qui vclit hornm, candcm dcfumat a Pcdum fuc- 
ccdancis Scutia abdominalihus caud^ilihusque ; nc vcro nume- 
rus altcri dcmtus altcrique additus fcducat , juvat ctiain utcr- 
que connnmeratus { ASi. Jlockh. -ly^i. p. 206;) ab a;io utrin- 
que Longitudo illnflrat, & Color in nonnullis; ^avc vcro ne 
renata lit mutilata Cauda. 

NANTES pinnntos aqnaticos {ChoMdroptery^ios cartilai^ineosve 
dic^los Pifces) Amphibiorum claff-m nunc fubirc jubcnt Pul- 
monc (*) arbirrarii , latcrc ct:nm Branchiis , non libcris , 
fed adjiatis, rcfpirantcs ; Marcsquc Pcnc dnph'cr iniidcntcs Pe- 
minis, ovis concatcnatis foetis, fcfdaquc Cutis, OfHique car- 
tilaginea, cxtera. Neque hi omncs Toxico cxpcrtes, tcftc 
PalHnaca, Torpedine, Tctrodontc. 

AMPHIBIOLOGI omnium paiicifTimi fo.nt, nulliquc vcri. 

Scha numero (tupendo libi igm^ta pulchre collegit & delinea- 
vit, led multiplicavit, minimcque dcfcripflt. Catesbceus nec 
paucos Serpcntcs pulchrius dclineavit, quam notavic. Grono^ 
vius & Garden verum horum numerum auxerunt. CHA- (*) Hr-)nchiai horum peclinatcc nt Pifciuvi^ fed adnntce vnfi arcuato cyliinhico tu- 
bii '■):(; y (ibsqnc radio cjfio^ vec pifcinvi jiiniles ^ nifi externa fgura; Br.inchio- 
ltej;orum pifcium proyria Jtrnclura^ cornm larva Jivgnliires , fatus jfere cxtra 0- 
vuin, defc':lus pinnaruvi ventralivm viihi perf-vafeve literis ^ a D. D. Gurden in 
/hy.LYicu habitcntiy petere^ vellet dijfecare Diodontis rifpiyationis or^nna. 'd in- 
^vivcre niimve Pulmones hr.kerent; ftvpcfa -ins ipfe disfecnit pifces , reperitque (5* 
B-Sinchiai extcr^uis ^ pnimoncs internos quos defcriptos covfcyjatos remifit ■, 
uvdi conjtitit i9s annmnerandof Nantihf» 
AMPHIBIA. 349 

CHARACTERES AMPHIBIORUM. 

I. REPTILES pedati, fpirantes orc: 

119. Testudo Corpus Tefta mumtum. 

121. Draco Corpus Aits volattle. 

122. Lacerta Corpus {Tejla Altsve) nudum ^ caudatHm. 
110. Rana Corpus Jimiltter Hudum ^ ecaudatum, 

II. SERPENTES apodes, fpirantes ore: 

123. CrotalUS Scuta Abdominalta Caudaliaque cum Crepi'^ 

taculo. 

124. BoA Scuta Abdominalia Caudaliaque ahsque Crepi' 

taculo. 

11^' CoLUBER Scuta Abdominalia; Squanics Caudales^ 

126. AnCUIS Squama: Abdominales Caudalesque. 

127. AmphiSB.£NA Annuli Abdominales Caudalesque. 

128. CoECiLiA. Rug.v nudte laterales. III. NANTES pinnati: fpirantes etiam Branchiis la- 

teralibus. * Spiracula compojita f. plura. 

129. Petromyzon Spiracula 7 lateralia. 

130. Raja Spiracula f fubtus. 

131. SqualuS Spiracula f lateralia. 

132. Chl\L£RA Spiracula I quadrifida. * * Spiracula folitaria. 

133. LopHius Pinn. Ventrales 2. Os denticulatum. ^ 

134. AciPENSER Pinn. Vcntrales 2. cdentulum. • 
139. Cyclopterus Pinn. Veiurales 2. in orbiculum digcftae. 
135-. Balistes Pinn. \'entrales i. carinse inltar pofita. 
136. Ostracion Ptnn. Ventrales o. Corpus lorica oflTea. 

Pinn. Ventrales o. ' " 
Pinn. Ventrales o. 
Pinn. Ventralcs x. 
Pinn. Vcntrales o. 
Pinn. Ventrales 2. 137. Tetrodon 

138. Diodon 
Centriscus 
Syngnathus 
Pegasus 140. 
141. 
142. Abdomen iHuricatum. 
Corpuf aculeatam. 
Corpus fpina loricatum. F 
Corpus articulatum. 
Rojlrur/i ciliato-den- 
V laium. 

^^y^^^f^oi^sn^^^^l. RE- 

tSIKElf CrpiU f/if^ur», ^ f^^^,», . 55-^ AMPHiniA. Rnn iLIA. Tcttud». 

I. REPTILES. 

Os refpirans pulmontbus. 
^^cdes quatuor, 

119. TESTUDO. Corpus tetrapodnmj caudatnm, 

tcfla ohtcQiim. 
Os mandibulis nudis, edentulis* 

coriacca. i. T. pcdibus piiiniformibus muticis, tcfta coriacca, cau- 

d:\ angulis fcptcm cxaratis. 
Tcltudo coriacca. VandcM. ad Linn. Patav, 1761. 4. 
Tcrtudo coiiacea f. mcrcurii. Kond, pift. 45-0. Gefn, 

aau. 946. 

Habtiat tn Mari mcditcrranco , Adriatico r^r;«j. 
Ifcfla non tcHa fcutellis , fcd curio ^ plHriOus a/2gulis 
darfata. 

kribricata. 2. T. pcdibus pinniformibus , tcfla cordata fubcarinatl 
ferrata: fcutellis imbricatis, cauda fquamata. Gron, 
Zooph. Jl. 

Bont. jav. 82. Tcftudo fquamata. 

*Tetre antiU. 2. IK). n. 24. Carct. 

Ra]. qtiadr. 25*8. 1 eltudo Carctta. 

Habitat in Mari Amcricano, Afiatico. 

Lamella srtificum ex hac defumuntur. 

Mydas. 3« T. pedibus pinniformibus , unguibus palmarum binis, 

plantariim folitariis, tefta ovata. 
Arnocn. acad. t. p. 138. Tefludo unguibus acumina- 

tis : palmarum duobus, plantarum unico. 
Mnf. Ad. Fr. I. p. <o. Telldck) atra. 
Qfh. iter. 293. '^-^ji?/. ^CPC> -cf/^^>^. Jvc-c , 
Gefn. quadr. 78. Teftudo marina. 
Aldr. quadr. 712. t. 714. 
Grevj. muf. 38. /. 3, /. 4? 

Olear. 

Ti^TA Teftudinum conflat dunbHe lamhiis ceadunatis : Superiore dor/ali , cojhs 
iuadzficata , obte^tn Jcutellii difci , inarginis 24. 

lnftriore e flernD explanato, mttice okiifo^ poftice anargitiato , Sutvvis in fcuieJJn 
divifo. , Apertuva tefla antcrior pro (^apite W hnchiis p<)i\cr'\or pro cavda isf 
femoribus. Pedes in 'moiir.is pinniforwes-^ fuhnutici ; in tevreftrtbus fjji, di- 
ptati aquarum dulcium , pnJuduvique elephantini obtiifi ind^vift, ut tervefirts , 
iininihH: f - 4. Similitudo Jlrnctwa reddit harnm diagnoj^i difficihorem. 4> AMPHIBIA. REPTILIA. Teftudo. 3fi 17-/. /^5 . 

TeQudo marina amcricanj^ Olear, muf. 27. /. 
Bradl. xattir. t. 4. /. 4. 
/2- ^eh. miif. 1. /. So. /. 9. 
Mydas dida. 
Amc€'/i. acad. i. p. lyj. Telludo eadem. 
Marcgr. braf. 241. jurucuja bralilienlibus. 
Raj. qnadr. lf6. 
y. Arrtocn. acad. i. f. 287. n. 7. Teftudo unguibus a- 
cuminatis, palmaruni plantarumque folitaiiis. 
Muf. Ad. Fr. I. p. so. Teltudo eadem. 
Seh. muf. i. t. 79, f S-) 

Habitat ad infulas Pelagi : infulam Adfcenfionis l^c. 
ovaPmernbranacea noBu in Arena calcarea rotunds 
defodit.^ Caro liridefcens efculenta\ refupinata in 
mare dormiens natat ; incedit tot hominibus , quot ei 
infiflant ; in terra refupinata non erigitur. Tefia 0- 
lim fro fcutis fornicibus. 

Varietas y videtur ejje junior. ct "Tefla apice bifidii. 
Cauda non teflcc margine longior. Scutellu dorjalta ^ 
fere Uvia^ obfolete excavatp-pundata.^ C^rcf/^r^ 

Caretta. 4. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum plan- 

tarumque binis, tella ovata acute ferrata. 
Gron. muf 1. p. 85*. n. 69. Teihido pedibus natato- 

riis, unguibus acuminatis binis. /Sero^^t' -c. /4^. 
Broivn. jam. 465-. Tcftudo unguibus utrinqu^ binis a- 

cutis, fquamis dorfi quinque gibbis. ^ 
Catesb. car. 2. />. 39. /. 39. Teltudo Caretta Rochef. 
Seb. muf. I. t. 80. /. ^.yii^ ^ o^ t^' yi^roil^^a-r^rf^ft 
Habitat ad infulas Americanas. ^ -Cl^ t^^cc , 

orbicula- j'. T. pedibus palmatis, tefta orbiculata planiufcula. 
ris. Hdbitat in meridionalibus Europs:. 

Tefia parva integerrima orhicuiatu , nec antice nec pO' 
ftice emarginaia. Stcruum poftice bifidum. Pedum- 
digiti.membrana connexi in plantam orbicnlatam. 

fcabra, 6. T. pcdibus palmatis, tefla planiufcula, fcutcUis omni- 
bus intermediis dorfatis. 
Seb. muf. I. t. 69. /. I, 2. 
Gran. z,ooph. 74. 
^ Habitat in India oriemali\ Carolina, 

Teftn Teftudinet nhfcifo cnpite fape dies vi-junt , hyevie in frigidioribtu hyhcrnant 
terrefires, Nnllinn animal Tejludine tnrd/ns; copula cohixrent fape per vienfein. 

O (7v4t ^/f/rfy^ eCc^utJ^-s- AMPHIBIA. REPTILIA. Teftudo. lutaria. fcorpioi- 
des. Teftj laterihus fubtuj albo vigroque varia ; dorfo ca^ 
rinatiM ; antice rctufa ; ftcrno antice truncata. Pe- 
dej p»ilmati unguibus acutij. 

7. T. pcdibus fubpalmatis, cauda corpore dimidio brc- 
viorc, telta plaiiiurcuh: p.)llice tribus fcutcllis carinata. 

Ama'yj. acaJ. 1. p. 139. ». 23. '1'elludo unjjuibus a- 

cuminvit's , palmarum plantarumquc quatcrnis. * 
Raj. quadr. if^. Tclludo aquarum dulcium f. Lu- 
tnna. 

tiabitat in India, Oricnte. 

Palmx mngii pal-mattv plants minuj. Sternum pofii' 
ce truncatum: " 

8. T. pcdibus fubdigiratis , frontc callofa triloba, cauda 
unj;^uicnlata. 

Habitat Surinami. 

Teita ovaii-obionga., ni^ra: Dorfo quafi angulis 3 oh- 
foletis. Scuta dorfalta Jigura clypcorum '/lobiiium» 
Caput antice tedum caiio^ qui poftice triiobus eft» 
Pedes f - 5" unguibus acutij^ fed digitus piuntarum 
extimus ^ muticuj eft. Caudac apejf armatus unguc 
incurvo. 

9. T. pcdibus fubdigitatis , tefta orbiculato - cordata mar- 
gine erofo. 

Habitat in Virginia. Muf. De Geer. 
Tcfta magnitudine ovi Meieagridij fordide paliefcenr 
anttce retufa., margine toto deyiticulata quufi e^ 
rofa.^ teda fquamis kcxagonis fcahris. Cauda pedi- 
bus brevior. Pcdes 5* - 4 q^afi ei^phantini absque 
digitis dtjlinilis. 

10. T. pedibus fubdigitatis , tcfta poftlce gibba margine 
laterali obtufiffimo, fcutellis planiufculis. 

Raj. quadr. 243. Teitudo terreltiis vulgaris. 
Habitat in Africa, terreftris. Mares irati occurfantes 

lepide arietant ut plagee eminus audiantur 
Corpuj caudatum.^ palmis unguibus plantis vero 4. 

carolina. ii. T. pedibus digitatis, tefta gibba , cauda nulla. 

Teftudo pedibus digitatis callofo-fquamofis, tefta ovali 
fubconvexa, fcutellis planis ftriatis medio punctatis. 
Grofj. zooph. 17. n. 77. 

J^fiT^.z^d^t t^/A-S. ^^^^^ denticu- 
lata. gr«ca. AMPHIBIA. REPTILIA. Tcftudo. 3S3 Teftudc) tcflcllata minor curoliniana. Edw. av. zoy. 
/. los- 

Seb. mcf. I. t. So. /. I. Tcftudo terreltris.raajor 

mericana. 
Habhat tn Caroliiia. 

Palma ])CKtiida(^jla:. Flaytta tetrada^yU» 

-carinata. 12.. T. pedibus digiutis, tella ^ibbofa, fcutellis dorfali- 
bus quatuor antcrioribus caiinatis, (lerno integro. 
Hcibttat in Calidis r^gtonlhus 

gcornc- 13. T. pedibus poflicis palmatis, teftae fcutdlis elevatis 
* trica. truncatis. Aor^^^if^i t - /A^. 

Muf Ad. Fr, 1. 5"0. Tcftudo unguibus acumina- 
tis: palmarum pUuuarum 4, 

Wcrm. muj'. 317. Telludo pi6la f. ftellata. 

Amoen. ncad. 1. p. 139 n. 24. 

Crew. m/ff. 36. t. 3. /. i, 2. Teftudo teftn teffellata 
raajor. 

Seb. muf. 1. 1. So.f, 8, 3, TcHudo minor amboinenfis, 
Pif braf t. icf. Ttltiido nigricantibus & flavefcen- 

tibus figviris gcometricis. 
Raj. quadr. 1^^^, Teftudo telTellata minor. 
Habitat in Aiia. 

T^ejla valde gtbba nigra fcutelus flavis elcvatis Jlrtatis.^ 
radios flavos anajlomofantes emittentibus. Sternum 
^ojhcc acute emarginatum. 

pufiUa. 14. T. pedibus fubdigitatis , tefta hemiTphsenca : fcutenis 
couvexis trapeziis margir^u llriatis difco punelatis. 
Grew. rniif 38. t. 3. / 3. l^elUido virginea. 
IVorm. muf. 313. Teftudo terreltris pufilla ex India. 
orieniali. 

Edw. av. t. 204. Teftudo tclTellita minor africana^ 

Rai. quadr. ^^c). Teftudo eadem, 

Htibitat ad Cap. b. fpci, Viditat Jlcrcoribus Gallinor. 
rura , Pane , Gramine. 

^Tefta fuperior modice coyriiexa^ magnitridine Vix rna-' 
nus , cinBa. intra marginem fafcia albida. Scutel- 
la difci in medio elevato -punc7ata quorurn l z 
fubcarinata; reliqua minime. Tejla inferior Jubru- 
|- ^ hefcens.^ antice integra^ fojiice emarginata. Caoda 

^ hrevis. PaUn» indivijlv u?igu:bus Planta: vix 

digttattc unguibus 4. Brachia ^ femora nuda ahs"- 
fue Jquar/iis, 

Z ly. T. AAfPHIBIA. REPTILIA. Rani.' 

fcrpcnii- jf. T. pcdibuS digitatis, tefta fabcarinata: poRicc obtiifa 
^ na. aciitc quinLinc-cicntuta. M/^J. Ad, tr. i. p. 36. * 

llahiiiit tn Algiiix, Cliina: dnUihm /)iord<( 

Caput fcrpcntis, Cauda lurjgitudinf fotius icfl^. 

120. RANA. ^Or/z/j' tctrapodiim , niidiim , ecau- 
dacum. 

Pipa. I. R. anticis muticis quadridentatls, pofticis un- 

guiculatis. /^ovc<^ fKt / /A~f) . 
J\Iuf Ad, tr. I. p. 49. Rana cadcm. 
Gro*j, muf 1. p. 84. n. 64. 

Sfh. muf \ p, 121. /. 77. /. 1-4. Bufo f. Pip* 
anicricana. 

If muf if. t. 7. Bufo major furinamenfis. 
Vmccnt. pip. 1726. 62. Bufo aquaticus furinaraenfis. 
BradL nat. t. 22. /. I. Rana furinamcnfjs. 
Valiifn. nat. I. t. 41./. 6. 
Hahitat Suriiiami. 

Pulios e dorfo nidulantej e^ccludit, ^ 

Mufica. 2. R. humeris gibbis punflatis. 

Hahitat in aqua dulci ^ "vefperi.^ perque totam 

notiem loqucx Mufica ftrinamenfij. 
Coi pus ftatura Bufonis , fed majus , lurido fufcoque 
maculdtum cT' lerrucofum. Palpcbra fupertor rugo- 
fa.^ fuhierrucoja. Hnmcri utrinque gibbo ovato.^ 
punilis ^crtuff. Femora pundis eminenttbus , ut 
ettam ahdvmen. Palms fiffa Planta: Jubpalma^ 
t<e 5". Ungucs lix ulli. 

Bufo. 3. R. corpore vcntricofa vcrracofo lurido fufcoque. Fn. 
fvec. IJS' * -^^ ' ^L^_f^f£^ - 
•tn.Jvec. I. n. 2^3. Rana palmis tetrada£lylis filTis, 

plantis hexada6tylis palmatis: polh*ce breviore, 
It. orJ. 142. 
■ Gefn. pijc. 807. Rubeta f. Phryniim, 

'jOfjfi. quadr . 

Bradl. nat. t. 21. /. 2, 

RaJ. "PAmx inpkyisijue Rnvtc rpccicbus fijja tetvadactyla ^ Plantxque pinuuhulyU pcl" 
r.iata , rarius rao o!>Jaire bsxadactylce. AMPHIBIA. REPTILIA. Rana. 3rr 

Raj. quadr. 2f2. B fo f Ribcta. 

Hahttut in Eiiropae /lemorojis ruderatis umhrofis im- 
primis Ucra'^ia: ^ uh: pr^datur ah Krtna ets ^ qui i- 
deo in domthus manpvejcunt ^ audore Joh. du t ay\ 
etium devurdtur a Falcone Butejyje. Gejh, pti'c. boy. 
Verruae ia^^efcentes vencnata tnfufo^^ taclu^ halitu, 
DeleBatur Cotula,^ Adaia ^ Slaih^de foetidij. ^^t vi- 
para, mare., ut fertur^ ohjietritante. Infeda i» 
fi^uces fafcino revoct4t\ nodurna ^ fodien . 

Pdutlini C. F. Bufo curiofu:, ho:'ii?erg. l6S6. 

Rubcta. 4. R. cprpore veri^acofo, ano obtufo fubtus pun£tato* 

Fh. fvec. 'zj6. - 
Sy/i. nat. 37. n. f. Rana paimis tei^^adaiStylis filfis , 

plaiitis pentadadtylis fubpaimatis , ano fubtus pun^ 

dato. 
It. wgoth. 261. 

Habitat in Europa, frequens poft irnhres ^ unde Rana 
coelitus dimijja, Rondeletto ; FuUq Bufonij Jimiiis, 

gibbofa. 5". R. corpore ovato- convexo : vitta longitudinali cine- 
reo-dentata, pedibus filTis. 
Arnocn. acadf. i. p. 286. Rana palmis tetrada6tylis fis- 
fis, plantis hexadadylis fiffis, poliice latiufculo brc- 
viflhTio. 

Mnf. Ad. Fr. I p. 48. Rana cadem. 
Hahitat in Exteris regionthui. 

Bonibina. 6. R. corpore verrucofo , abdomine albido niero-macu* 
lato, plica gnlari. Fn. jvec. 277. ^Cc^c^ ^-i-a^^ 

Rana varic^ata. Syfi. nat. i. p. iii. 

Hahitat in Scania, Germania. Sonus hoatum campa- 
narnm e lunginquo. 

Bufoni fimili-s fed parva nigra fupra undique pun» 
^is exafperata juhtus aLho flavove nigroijue v.iria. 
Pedes mutici; Palmis tetrajaftylis fijft<\ Plantis 
jpentadacJylis palmatis. Ruga transverja Juh collo. 

vcntrico- 7. R. ore femiovato, jueulo prominulo. ♦ 
fa. Muf Ad. Fr. \. p. 4?. Rana eadem. 

Habitat in Indiis. 

Z 2 S. R. Penes RanarHVi an lerrttca polHci^ paiinayuin ? Pefi^s '.nhn uter.-jus in T»Jh::i;ne 
ad lumhr fcmorum , in Strfeniibm ad anwn : Ova Raiiarum plaiu UNciii Jnnt^ AMPHIBIA. REPTILIA. Rai^a. 

manna. R. fcapulis gibbolis, cluuibus nocjolis. 

Ar/;. muf. i. 76./. I. Rriua maiiiia maxin^a. 
ILihitat in Amcrica. 

l'^Ima icii ud(Myl<t Jifflf ; PlantOD pcnladui'/^ Le J'/tI'fifuf. 

lyphonia. 9. R. auiicularibus lobis ovatis. 

lL:l)ttat iu Amcrica, claniitans no£lc funo cornicis ic- 
iro Incente, /iolarjder. 

Dorfum ru^i^is if:iatuur longitudinalibus p^mHis eliva- 
ti.\^ waciHsif/ie uif^ris. Pcdcs mudci. Palma: /^- 
tr.i.iaiiyLt Jijs.e; Plantx pcntad.WtyLe paLrnaicc: di- 
gitis ahjrujlis : Jccundo longijfi/no absijue unguibus 
orbicuUtij. 

^cellata. 10. R*. aurlbus OccUatis, pcdilms niuticis. AIuJ\ Ad. Fr. 

Brujj;y. jam. ^66. t. 41. /. 4. Rana maxima cont- 

prclTii inircclla. 
Kahn. it. 3. p. 45-. Rana halccina. 
Cateib. car, 2. />. 72. /. 72. Rana maxima americana 

aquatica.. 
Seb. miif. \. t. 76. /.I. 
Habitat in Amcrica. 

jjd r.zires riHic:iLi ccellarts utrinque. Palmx tctrada- 
d\Le jijscc Plantai pcntadaSiyla Jubpalmat^e. 

cornuta. ri. R. palpcbris conicis. 

Ah.'J\ yJd. fr. 1. p. 48. Rana cadem. 

Seb. rnuf. 1. /. 72./. I, 2. Bufo comutus f. fpino- 

fus virginianns.- 
Habitat in Virginla, adfpeSlu horrenda. 

mare^ina- 12. R. laierlbus marginaiis, cor!.'Ore Ixvi, plantis fiflis'. 
tu. Ahif Ad. Fr.p. 47. Rana lateribus marginatis. * 

Habitat Indiis. 

paradoxa. 13. R. fcmoribus poflice ublique ftriatis. Muf. Ad. Fr. 
2. p. 40. * 

Syjl. nat. 6.p. 36. n. 1. Lacerta cauda ancipiti , palmis 
'tctradaiStylis iiffis, plantis pcntadaftylis palmatis, ab- 
dominc ventricofo. 

AJuf Ad. Fr. I. p. 49. Rana-pifcis. 

Seb. niuf. I. /, 78, /. omnes. 

Merian. Jurin. jr. /.71. 

Habttat Surinami. 

Larva AMPHIIMA. REPTILIA. Rana. ^3.'v 

Larva fifcem ^efcr^yjs ma^^^sitn.^ly/e cum ipfa Rauj^ 
ceriat ^ undc Rana — pifcis pcfferam ejJUU a Mc* 
riann ^ Scba. 

tcmpora- 14 R. dorfo planiiirculo fubangulato. Fn. fvec. j/S. '^* 
ria. bi-.nr.fvec. 1. >i. ifo. Rana palmis tetrada^cylis fis- 

fis, plamis pcntadaciylis palmatis : pollicc^ongiore. 
Jt. a-l. is'^. Rana temporaria. ^^-^- vycc^^ . 
Gefn. ovip. 46. Rana aqnatica imioxia. aqnat. 805:. 
Aldr. oii*p. 59. Rann, J7^i^<f^ ''rya . 

qtiadr. t. ^S- f- S-, 7? 
Raj. atiadr. 247. Rana aquatica, 
Bradi. natur. t. 2l. /. l. 

Ila''!tat in Kuropa ; gamila Ur/tcfis Rana coax/it /iqnis. 
yere ^c^quatica^ ajiate icrreftris^ viHitat Caiictbuj. 

lfci'oratur^db Anattbus ^ Ardeis. Corde licet tcf^cni^- 

to falit. 

«fculcilta. I^- corporc angulato, dorfo transverfe gibbo, afcdo- 
minc marginato. Faun. fvcc. 279. 
Gcfn. pifc. 809. Rana gibbola 4, 5-. 
I^af. ran. 5-1. 2^. 13. Rsna viridis aquatica. 
lUbitat in EuropsD fontib^is. 

\'iri<iis Hneis 3 fia-vis : interr/iedia ab ore ad ayinm 
duda. DorlVim transv^rfc gibbofj- dijfradHm. Pe- 
dcs poftici painiciti. Mas auribns giobofo • i/sflfiiis. 
Cantti vefpcrtino freqttentiore fnedicit ptuviarn. 

arborca. 16. R. corporc lccvi: f btus pandls contiguis tubercnla- 
to, pedibus iiiTis, unguibus orbiculato-dilataiis. 

fvcc. 15C. 

Amxn. acad. 1. p. 135-. Pvana pjdfbus fiflls; ungui- 

bus rnbrotundis, corpoic isvi; poflice angullufj. 
jMuf Ad. Fr. i. p. 47. ]lana ead'rm. 
Gron. rnuf 2. p. 84. fj. 63 Rana. 
iSib. muf 1. t. 'J^. f. 3. Rana bralilieaiis gracilis. ' 
Scb. muf. 2. t. 70. /. 4. iiana americana rubra. 
Gcfn. pifc. 808. Ranunculus viridis. 
KaJ. qxadr. iji. Rana arborca f. Ranunculus viridis. 
V3. nin(£n. acad. i. 285". Rana pedibus fitlis, p:ilm:ii 
tctradadylis, plan:is pcfitadiidyiis : gcniculis lubius 
^ ttibtiClis. 

z 3 R(sna aqtmtka: o::\oaTdc fnL^i^liit Tticimiicr^^hCjiit , ^nitfi cx pifce in L<iC«ivc<.w, 3^5 AMPHIPIA. REPTILIA. Draco. lUbita: fnh falits arborum Europc, Amcricac, Mufcas 
in fauccj reVQcoMS. 

b"^an$. 17, R. corporc Ijcvi: fubtiis pnndis contiguis, pcdibus 

palmaiib : unguibus urbiculacu - dilHtaiis. 
Amxn. acad. i. b. iSy. Kana ^^almis tctiada^tyiis , 

pluniis pcmadaavlis palmatis, digiioaim apicibus lUb- 

rotiu»d:s.-4^ . ^ pf-^ . 

Muj. /iu. tr. I. p. 47. Rana cadem. 
6eb muj. I. /. 7z. 3. & /. 71. f. 3, 4. Rana fu- 

rinamcnfi.s. 
Htih-.tat in .^merica. 

xiifnititm,i R. arhoreiS ^ fed pcdcj oiit„'ei palmati Iff cot' 
pus album magnum ^ ma^uli^ etiam ladas., mod§ 
hac fijiuiaK't pro jpecte dtflirjgueuda. I21. DRACO. Corpts tctrapodum, caudatum, ala- 
tum: alis propriis. 

volans. I. D. brachiis ab ala diftindis. Syfi. nat. 36. Gron. 
muf. 2. p. 73. n. 46 /l^oracjs-^t ' ^ . /s-/ . 
MuW Ad. Fr. I. 40 Draco. 

Jmorn. ncad. i. p. 126. Laccrta cauda tcreti, pedibus 
pcntada6tylis , alis femore coimexis, ciifta gulss tri- 
plici. 

Bont. jav. sj. t. 57. Lacertus volans f Dracunculus. 
Seb. muf z. t. 86. /. 3. Lacerta afiicaia volans f. 

Draco volans. 
Raj. quadr. ly^. Lacerta volans indica. 
Grir/i. E. N. C. ann, 12. LACcrta volans» 
Bradl. natur. t 9 f s- Lacerta volans. 
Habitat m India., Africa. 

pracpos. z. D. brachiis alae adnatis. f 

Sch. muf I. p. 100. t. 102. /. 2. Draca volans a- 

mcricanus. 
Ha</ttat m Amcrica. 

Alas ftvigunt tsf defcribunt a pedibus. anterioribfis 
feparatas auihores. • 

111. LA- Dr^cones omvcs reliqui authorum fahuhfi funt , ut HYDRi^ Seh^ muf. i. t. les. 

f t. Hawhurgi a vohtt vifdy non vaturce., fed avuf onvr eximinm. 
Als DraconHviy nov e redihus anteriorihus fnrmnta ut in Avieus , yefpertilioni'- 

kuf^ Pegafo; fed propr^a radiata ut Pinnct pifcium. AMPHIBIA. REPTILIA. Laccrti. ,3f9 

122. LACERTA. Corfus tctrapodum, caiidatum; 

nudum. 

* Cauda cdrMpreJfa ; Corpore vcjlito fubfquamofo. 

Crocodl- 1. L. cauda comprcfla ferrata ^ pcdibiis triungiiicnlatis, 
lus. palmis peiitadadylis , plantis tctradaclylis palmatis. - 

Amotn. acad. i- p. 121. Laccrta eadcin, 

Muf, Ad. Fr. 1. p. 40. Laccrta cadcm. 

Gron, muf. 1. p. 74. «. 47. CroCodilus. / / ^ 

Bdlon. atfuat. 41. Crocodilus. /^or^uJ-fAt ^^/^^^^.^a.Cs^ 

Gefn. quAdr. 9. Crocodilus. aquat. 304. 

Aldr. aquat. 677. Crocodilus. 

Jo}7ji. quadr. t. 79. /. 3. Croc^^dilus. 

Ra). quadr. 261. Lacertiis maxi^ius. 

Bont. jav '. t. Crocodylus Cayman. 

Marcgr. braf. 242. Jacarc. 

Oiear. muf 8. ^ 7. /. 3. Crocodylus. 

Befl. muf. 47. /. 13. Crocodil-.is niloticus. 

Jacob. muf. I. /. 7. /. 5'5'. Crocodilus iiiloticus. 

Sloan. jam. 1. p. 332. Ctocodilus. 

Se'^. muf I. t. 103, 104, 106. Crocodilus. 

Aleriayi. fur. 49. /. 69. Crocodil. 

Fallifn. nat. i. 43. 

Catesb, car. 2. t. 63. Lacertus maximus. 

•Hantat in Atricse , Afiss, Amcricsc Aquis mofchurjt 
olet. Ova centcna in arena deponit., effodiuntur aif 
Ichneumone ^ avicula'.^ exclufos pullos Matcr in ter- 
gum provocat., ad aquas ducit ^ decidnos Alas teyni^ 
fiaque ingurgitant\ fub aqua vorat\ in catenam ad^ 
fociati aquatilia exagitant. Leviathan yobi. 40: 
20; 41: 24. Fugientibus atrox\ edoBi dorfo ipjius 
infiliunt , regunt. 

Longitudo fape ig pedum. RiSlui ampliffimus. Pal' 
pebr£ rugof^ trucQS. Aures iineares ' fupra valvu- 
ta claufiles. 

Varietates. Gron. zooph. 37, 38, 39, 40. 

Anatnme. Hajjelq. it. 292. 

C^udi- 2. L. cauda deprcffo-plana pinnatifida, pcdlbus palmatis. 
rtrbCrsi. Fevjill, per. 2. p. 319. 319. 
V Seb. muf. l. p. 10%. t. 103. /2. 

Habitat iu Pcru. 

Z 4 3- L- AMPHIBIA. REP TJLIA. Laccrta. 

Dracxnf.3. L. c.mda rnpra deiiiiculata longa, corpo'fe Ixvi, digi- 

tis rubx^jualilnis. 
Sch. ,nnj. I. /. loi./. I. Laccrta maxima Cordylus 

r. Caudivcrbcia. 
llabttat tn y\merica. 

fu|>crci- 4. L. cauda cniinata, dorro fupcrciliisqne fquamis ciliatis. 
liora. //./. hy. 1. p. 40. Laccria cidciu. 

Scb. muf. 1. t. 109. /. 2» 
I. /. 94 /. 4. 

1. t. IQtJ, f. 4. 
ILihttat in Indrls. 

Cap'.it rc!:<ftim f^urttfjts cre^is. Snpcrciii-.i cLita^ ca- 
pitf aifiora^ a fijH(ir,iis obt:ijis, Cnd-JL Je»tata a 
iha ad cuiioia itptcem» 

fcutata. 5-. L cai'd<a fubcomprcfla mcdiocri, futura dorPali denta- 
ta, occipitc bluvicronato. 
Scb innf. I p. 173. / IC9. /. 3. Salamandra prqL- 

di^ioia amboincnus fcupnta. 
Habttnt in Afia. 

Moriitor. 6. L. cauda carinata, corpore mutico maculis ocellatis. 

Dtluf Acl Fr. 1. p. 41. Lacerta cauda ancipiti inte- 
gra , pcdibus pcntadadylis , digitis omnibus ungui- 
cularis. * 
Seb. ittuf. 1. t. 86. /. 2. 

z. t. 105-. /. I. 

2. /. 30. /. 2. 

1. t. 49. / 2. 

2. P. 99. / I. 
2. t. 100. / 3. 
}. t. 97. / 2. 

.\ ''^"t' /• I, 2. 3- 
Habttat in Indus. 

Corpus m-ncji\is albis occUatis vcrticillatum. Fafci<e 
^ddrnims albi lincarcs interrupta. 

pnncipa- 7. L. cauda fubcarinata, crifla gulaj integerrima, dorfo 
Jis. is3vi. 

Mnf Ad. Fr. I. p. 43. 

Affjoen. acnd. l. p. 2S6. /. 14. /. 2. 

Habitat in America meridionnili, 

Corpus cuie ienuiJfirnA, Cauda articulata,^ cfuovis ar- 

ticj^" AMPHIBIA. REPTILIA. Liccrta. ticulo €K f annulis fqHamarum tennijjiyndrum, Di- 
j^itorum articuli penuhimi litiorcs fu>it. 

bicaring- 8. L, cauda comprefia fupra bicarinata mcdiocri, dorfd 
ta. quadfifariam carinato - ftriato. 

Jfahitat in Indlis. 

Parva.^ grifea. Dorfum firiis duabiis' chvaiis ^ la- 
tera dorfi Jipguia ex fquanjis carinato -Jlri.tta ; Ld- 
tera fqitarnis conxexo - tuhercillntis. AbJomLMl 24 
ordinihus transverftlihuj fq!i'a>niirti/n (in J:/!yu!o 6) 
tedurn. Caud.i t orpore vix fcfquiloyi^^ior ^ conipres- 
Ja^fuhtus Jlriata.^ lateribiis U vis, fupra duplni ca- 
rina angulata. Crifta nuUa. 

* * Cauda 'verticillata. 

Cordy- 9. L. cauda verticillata brevi: fquamis dcnticulatis , cor- 
lus. porc loevigato. 

Arasn. acad. i. p. 132, 291. 

G/on. muf 2. 79. n. ^S- Cordylus. 

^ei/. muf. I. t. ^4. /. 3, 4. & 2. t. 6z. f, 

ILihitat in Africa, Alia. 

Corpus J^quamis truncatis vertlcillatum. 

StelU©» 10. L. cauda verticillata mediocri : fquamis denticulatis, 
capite corporcque muricato. Muf. Ad. fr. 1. p. 37. * 
HaJJelq. ittn. 301. Lacerta Stellio. 
TJournef. itin. i. p. 119. t. Laccrta Coflordi- 

, los di^la. 

Seb. muf. 2. t. 8. /. 7. 

Hahltat in Oricntc : Delos, ^^^gypto , Africa; flercus 
leSlum ad pyramidcs agyp^i Cordylea, optimum 
cofmeticum. Bell. it. iiy. 

maurita- 11. L. cauda fubverticillata brevi muricata apice lasvf , 
nica, corpore fupia muricato , digitis tubtus lamcllatis 

muticis. 

Seh. muf I. 108. /. 2, 6, 7. 
Hahitat in Mauritania. £. Brander. 
Corpus hahitn ^ figura L. Gecko , fed luridu./j ^ 
ad latcrs capitis , fupra coiium , dorfur/i , fe/n-jrit 
Z 5" zeiru- Aure3 nulltB : palnftri , aquMtica ^ Salardav.cU a y Jsd, 'd CJoaiiicclzo nhs.jue nnrioi.i. 
Palwfe tetriidaiLlyla' : pnl^Jlri (KjnaticLC. S&Unnandra: , vnlgari ^ iiiicatje ; Pianiflfc 

tetradadylic CrpcodHo^ reiiijuis plerryque pentaiJa^Stylec. 
Wmicis puiihHf Jpifiss : aqu^ticii, paluiLriSi «{irv^ui^; Salamac^a. §6i AMPHIBL\. Rr PTILIA. L^ccrtii. vcrruco fum mucroMthus. (^iuida corpnte hrevior ^ a 
kaji aU m:':linm fpttJis fcxiiir i.im mu/ icat/t ^ ifule ad 
apiicm LvviJ. Digili pcJum om^/tKo ut in Gccko 
Jitbitu lamclLfo-jauamiJti , ufjguilus minimis. Siib- 
tiiS totum corpus iteve fquantis minimis. 

iiurea. I2. L. cauda vcrticillata brcvi : fquamis mucrouaiiii. 
Aluf. Ad. Fr. i. p. 4z. Laccrta cadcm. 
SciJ. muf 2. t, 61. f. 6. 

Habitat tn Atnca. 

turcica. 13. L. ca\ida fubvcrticillata iricdiocri , corporc p,rifeo fub- 
verrucolb. 

Rdw. nv. 204. t. 204. Laccrta minor cincica macu- 

lata aliatica. 
Habitat in Orientc. 

Caudsi vtx corpore longioy*., obfolete verticilfaia. Cor- 
pus parvum , grifcum puyjJ^is fufcis irroratum ^ in^ 
tcquale ^ ^uafi verructs obfoletis adfperfim. 

Amciva. 14. L. cauda verticillata longa, fcutis abdpminis trigin- 

ta, coUari fubtus ruga duplici. 
Amocn. acad. i. p. 127, 293. Laccrta cauda tcrcti 

corpore duplo longiore, pcdibus pentada<Stylis , crifta 

nulla, fcutis abdominalibus 30. 
Muf. Ad. Fr. 1 . p. 45-. Laccrta eadem. 
Cron. muf 2. p. 80. t. f6. Lacerra cauda tcrcti cor- 

pore triplo longiore, fquamis IxvjlTimis, abdomina- 

libus oblongo-quadratii./^r<?^^;^/' f-/^^. 
Cluf. exot. 115". Laccrtus indicus, 
Edw. av. 202. t. 202, 203. Lacertus major viridis. 
li^Wm. muf 313. /. 313- 
Raj. quadr. 270. Lacertus indicus. 
Scb. muf. I. t. 85". /. 2, 3, 4, 
I. t. 86. / 4, 5". 

1. t. 96. / 2, 3. 

2. t. 63. /. 4. 
2. t. 103. /. 4. 

I. t. 88. /. I, 2, 4. 
Sloan. jam. 1. p. 333. t. 

cinereus maculatus. 
Habitat in America. 

Caput L. agilis ^ fed Collare non conjiat maprum 
fquAinarum ordine, 

ly. L. 273. /. 3. Lacertus major ^ AMPHIBIA. REPTILIA. Lacerta. 563 

agilis. 15". L. cauda verticillata longiufcula fquamis acutis, col- 

lari llibtas fquamis conltruclo. Faua. fvec. 284^ 
Faun. fvec. i. n. 135-2. Lacerta cauda tereti verti- 

cillata longitudincco^poris, pedibus pcntadactylis uQr- 

guiculatis. *^v. ^rt^^ ■ 
Sy(i. nat. :^6. n. 6. Lacerta cauda tereti longa verd- 

ciliara fquamis acutis, pcdibus pentada6t;flis ungui- 

calatis. 

Muf. Ad. Fr. I. p. 43. Lacerta eadem. 

Gron. muf 2. p. '80. n. S7- Lacerta cauda corporc 

parum longiore, fquamis lajviirimis. 
Ra/. quadr. 264. Lacertus vulgaris, vcntre nigro ma- 
V culato. 

Seb. muj. 2. /. 79. /. Lacerta minor maculata in- 

digena. 

j8. lini. quair. 264. Lacertus viridis. 
Aldr. quudr. 634. Lacertus viridis. 
Sch rnuf. 2. 4. /. 4, Lacerta viridis. 
Fdix).. av. 3. p. 78. t. 247. /. 2. 
Hdhitat in Europa , India. 

l/ariat in au[l> ali Europa colore viridi ; Indica puU 
chrius colorata. Fcmora poftica fubtus linea e pun" 
^ts callojis nutata.^ ut in L. Amciva. Collare fub' 
tus fquamis 7 majoribus. Cojida fquama linearcs y 
paraileLs , acutx , carinatje, 

algira. 16. L. cauda verticillata longiufcula, corpore lineis utrin- 
qne duabus flavis. 
Habftat in Mauiitania. F. Brander. 
'^Qox^px^' vtx' digito hngius fupra fufcum j fubtus fia- 
vefcem. SquamiE dorfaies carinata acutiores. Li- 
nea utrinque flava dorjum includit alia utrinque 
dbdomen dijlinguit a lateribus, 

Scps. 17. L. cauda verticillata longiore, futura laterali reflexa, 
fquamis quadratis. 
Amoen. acnd. i. p. 293. Lacerta cauda verticillata , 

pcdibas fubpentada^i-ylis , fquamis quadratis. * 
Habitdt in Meridionahbis. 

Vedes breves , remotijfimi , curforii ; Ahdomen planum. 
Corpus teSium fquamis omnibus quadratis truncatij , 
^ adeoque Jiriis hngitudinalibus transverfalihusque tam 

fupra. remonim carina verrucafa Cordylus , Amtivd-, Igucinay 5ep/ , marmorata, agf' 
fis, f.ifciata. 3^4 AMPHIHIA. REPTILIA. Lacerhi. ' 

fupra^ qnnm fubtns. CvluJa corpovc fcspillo^rruy 
vertHillis cirdter )-o. 

6-lincata. iS. L. caudti vcrticillnta loiien, dorfo lincis fcx nlbis. 

Cutcsb. cnr. i. p. 68. 6^. 

JlabitfU iM OXToWwt. D C^rdcyj. 

Similis L. lc}f/niifcaf»t. Corpus Jr/pra :ttri-/tque liricis 
3 alhis a»jruj[is tdtiiicm ',:i(^ris nltcry^ts. Doi lum 
liKcis 3 mecliis intericc£U>rt canejlcns qttnfi cx li/ta-' 
htts lincis cithiMs. Riigx 2 Jul> collo. 1« cmorA j. o- 
Jlicc orcii^e papillcri ut in Aincfva. 

anguUuii. 19. L. cauda hcxagoiva longa, fquamib' carlnatls mucro- 
natis. 

Hnbttat in Amcrica. iioli}7 icr. 

Parrtt dorfo f/\fco. Squam?c oi/j?ies exccpti( aUiloyyii' , 
y/alibus mncrofjata y vuldc carinatiC. Q'Xp\il Kr/^Jum 
r/(j!iis variis elevatis fjojlice ubi fqusm^c col/t /V/- 
eipiunt^ quaji trtincatur/t an77cxHrn\ Juh Gula 
fquarna 2, '/nagn,e rot/iyidatce. Cauda coipurc fcs- 
quilongior , hexagona , vaidc angulata. 

* * * Cauda tereti i/nbricaia.^ corpore hreviore. 

Chama:- 20. L. cauda tcrcti brevi iiicurva, digitls duobus tribisrs' 
leoB. qvic eoadunatis. /iarcc<?-S:^t' t . f<PA- ^ 

Jmoen. acad. i. p, 290, foi. IJem. 
Muf Ad. Fr. I. p. 45-. Idem. 
Gron. rnuf. 2. p. 76. n. 5-0. Chamxlcon. 
Olear. rnuf. 9, t. 8. /. 3. Chamxlcon. 
Bellon. ittn. 1. 2, c. 60. ChLunxlcon. 
Bc/l. muj\ t. 12. Chamxlcon. 
Calceol. muf. 65-8. 661. Chamvxlcon tcrreflrls. 
Valent. rnuf. I. 3. 31. Chamcclcon. 
Kircher. rnuf. 27 f. 293. /. 44. Chamaslcon. 
Jonjl. quadr. t. 79. Chamxlcon. 
5^^. rnuf i. t. 82. /. I, 2, 3, 4, 5". t. 83. /. 5". 
^/^r. quadr. 670. Chamaeleon. 
jR^;. quadr. Chamacleo. 

Ihhitat in AfricGD, Afiss, Hifpanig^ aiiftralis ^rhori- 
bus. Inturnefcit deturncfcitque lente corpus. Oculi 
te£ii : pupilla nuda aurata ful^entijjirna. Jnccjjus 
tardus pedihus oppojite anrmalis caudaqtie fcandente. 
Lingua lumhnciforrnis iongijfirna ^ rn;ifcicflpa, Cd- 
iores rnutat in calidis; nodn vi^iL AMPHIT3IA. REPTILIA. Lac^rfti. 365- 

\^ar;at Pileo pJayjo carinaio, SitJgulare cjnod auri^ 

bus dellitnatur. 
Anatonic HajJeLq. iter. 297. Bartbol. cent. 2, c. 6i. 

(sccko. ai. L. cauda tcreii Biediocri, digitis mut-icis fubtus U- 
inclhtis, corporc verrucolb, aaribiis coucavij. 

An:ccn acad. 1. p. 133? -32. Laccrta cauda tereti 
mcdiocri, pedibus penradadylis : dif^iti^ crilUtis im- 
bricatis, corporc vcrrucofo. 

Mnl'. Ad. tr. I. p. 46. Idem. 

Hajjclq. itcr. 306. Laccrta Gecko cauda tereti medio- 
cri, pedibus criftatis lubtas longitudinaliter iamellolis. 

Cron. muf. 2. p. 78. n. 5-3. Salamandra. 

Seb. muf. l. loS. /. l, 3, 5". 

Fetiv. pterogr. t. 20. /.I. 

Bont. jav. 5*7. Salamandra indica. 

Habitat tn Indiis, jrequens ctiam in domibtis. Pe- 
dibns exhalat . vcr/enum in efcnlentis (^an urinal) 
HaJ/elq. Alanfueta; homo ajyiuyn. Virofa jaliva hu- 
jus-fua tela inficere ynvanos fevtur. 

Stincus. 22. L. cauda tcrcti mcdiocri apicc comprefra , digiti^ 
muticis marginatis. 
Gron. muf. i. p. 76. n. 49. Scincus. 
Seb._ mnj\ i. p. 112. t. 105*. /. 3. 
Imperat'. nat'. 906. Laccrta lybia. 
Bej\. mnf i, 12. /. i. 
Vlear. mnf. o. t>. 8. /. l. 

Aldr. ovip. 1. i. c. \z. Lacertus cyprir^s fdncoides. 
Raj. qnadr. 271. Scincus. 
Arniyn. acad. l. p- 294. 
Ilajfelq. adi. tipj. I^JO. 30. 
- - - itin. 309. n. 

Habitat /;/ montnfis Lybix, iEgypti, hx^kivst pQtrecg. 
Corpns ojjicinale pro aphrodijiaco. 

Orbicula- 23. L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato , abd©- 
ris. mlne fubrotundo. 

Muj\ Ad. tr. I. p. 44. Lacerta eadcm. 
Scb. muf. i. t. IC9 / 6. 

t. S3. /. r, 2. 

y3. Laccrta caud^i tcrcti brevi, trunco lubglobofo f«prt 
muricato. Syfl. nat. 10. p. io6. n. 24. 36i AMPHIBIA. REPTILIA. Laccrta. 

Seh. mnf. I. f). 134. /. 83. /. i, 1. Lncertus orbicu- 

l.iris rpiiiofus. 
Hern. mex. 317, 318, Lacertus orbicularii. 
A.</. {juadr. 263. Laccitus orbiculaius. 
Hahitttt tn Mcxico. 

5-HncAta. i4 L. cauda tcrcii mcdiocri, dorfo lineis quinque albidis 
Hubttnt tn Carolina. Gnrtlen. 

Caput lineis 6 Jlavii ^ fcHicei 1 inier oculos\ l utriri- 
cjue jftpra oculos iff l uirincjuc fuh oluUs. Corpus 
fupra tn^rica»s lifnis y jlnvis f. alhidis a capite 
fcrc ad medtum caudx dutlis. Abdomen Jlriaio- 
imht icatum. Cauda corpore fesquilon^tor ^ non ver- 
ttcillata. 

* * * * Canda tercti imhricata^ corpore lon^iore. 

BafiliCcus. 25-. L. cauda tercti longa, pinna dorfali radiata, occipitc 
crillato. 
Sch. muf. j. t. 100. /. I. 
Hahitat in America aujirali. 

Igvana. 26. L. cauda tereti longa, futura dorTaH denrata, criila 
gnlac denticulata. r^cirffCit//^t f. /S^C 

AmjpM. acad. i. p. 123, 287. Lacerta cauda tcreti , 
pedibns pcntadadlylis , crifta dorfi longitudinali, gu- 
la; pcndula antice dcnrata. 

J^uf. Ad. tr I. 43. Idem. 

Gron. muf. 2. p. 02. n. 60. Igvana. 

Mracgr. hraf 236. /. 236. 

yoy?Ji\ (fn^idr. t. 77 /. S- 

Jacoh. mnf. /. 4. 

Olear. muf. t. 6. / i. Yvana. 

Bont. jav s6. t. ^6. Lacerta Leguan. 

Marcgr. hraf. 236. Senembi f. Igvana. 

Nieremh. nat. 271. t. 271. 

Ovied, amer. l. 13 c. 3. 

Rheed. exper. lOO. t, lOl. Igvanc. 

IVorm. muf. 313. 

Sloan. jam. 2. p. 3^3. 

Raj. cfuadr. i6<;. L^certus Senembi & Igvan». 
Seb. muf. I. t. 95'./ i, 2. 

96. / 4. 

97. / 3- 

98. / I. 
Clnf. exot. 11 6. Yvana. 

Catesh. AMPHIBIA. REPTILIA. Lacerta. 3«7 Catejb. car. 2. p. 64. t. 6^^ 

liabitat in Indiis. Cafitur linea laquedri; Caro 

myitum fapidijjima ^iphtlititis naxia. 
Cauda verttctllata efl. 

Calotej. 27. L. cauda tcreti loiiga, dorfo anncc capiteque pofticc 
dcntato. /imotM. afjd. i. p, 289. 
Mnf. J^d. Fr. 1. p. 44. 
Edw. av. 74. 24f. ' 
Sek. muf. I. t. 95-. J. 3, 4. 

/. 93. /. 2. 
I. ^6. /. 6. 

1. ^9. /. 2. 

2. 76. / 5-.. 
Habitat in Alia: Zeylomt. 

Corpus c^ruleum fqjtamts acutis fubtus JiriatHm. Sj>i' 

na dorfi lancetjiata. 

Agama. 28. L. cauda tcrcti longa, collo fupra capitcque poftice 
aculeato, occipitis iquumis rcverlis. 
Aynocn. acyid. i. p. 288. 

Muf.jd F,-: i. p. 44. 

■ ^r.OntKcf^h. 13. n. 5-4. 
,Seb. muf. i. t. 107. / i, 2, 3. 
Habitat in America. 

Golor corpori: palltdus. Abdomen minime flriatum^ 
Sq^uamjs Corporis acuminata , iccipitis reverfa. 

Umbra. 29. L. cauda tereti longa, nucha fubcriftata, occipite cal- 
lofo, dorlo rtriato! MuJ. Jd. Fr. 2. p. 3S. * 
Habitat in Mcridionalibus. 

Plica proiu/sda lub gula. Color corporis nebuhfus. 
ScfuamtC apice cariifato-mucronat^y unde dorfum ad 
at'gti'T'm acutum flriatum. Capvit obtufius ro- 
tundtus quam reliquis. Occiput callo magno nudo» 

Plica. 30. L. cauda tcrcti longa, occipite callofo, palpebris fu- 
pra excoriat!:^ , collo lateribus verrucofo fubtus plicato. 
Habitat in Jiidiis. 

Corpus prater caudam vix digito majus , in mco fpe- 
cimtne , teBnm undique fquamis conicis {velut Cha- 
grin). Oictput callofum (jf Superciiid fubcrenata ^ 
^ fupra excoriata cicatrice membranacea ^ trnnsi erfc in 

3 pattes fulco diftiniia. Pone aures ad iatera capi- tis ^ collt vcrruca 2, muricatte. Colium ffhfi-^c 368 AMPHIBIA. REPTILIA. Lacertl. Juplici flica. Dorfi f«tMra majorihus fqndWfis dffti* 
ic quajt crenata. Rugii eievatm m coUo jMpr^ Lrucbid' 
cxcurri^ utrtnque ^ in meJio trunct defle^itur, 
Caudii teres^ teHa fjHjmii minutijflmis \ x ix ma- 
nifcjie verticiliata , cof pare dtiplo longtor. Di^tti 
ioKgi , fubtus fquumts acutiortbMS fcabri ; un^ues 
comprcjji. 

inarmo- 31. 1^. cauda tcrcii longa, gula fubcriftiUa aatic» dcnta^ 
riia. iJ, ^X^^iK^i Ixvi. 

Ar>iotn. Acad. I. />. 129, iSS. 
Miif. Ad. Fr. I. p. 43. 
Scu. tMttf. 2. /. 76. /. 4. 
Edw. av. t. 1^^. f. 2. 
Jl.il^ifat in Hilpania, America. 

Cvrpus comprejjtim. Caudd Jlridta. Unguium dorfurn 
Ktgrum ejl. 

kullarls. 32. L. cauda tereti longa, vcfica gulari. ^ 
Cdfcsb. car. 1. t. G6. Lacerta viridis jamaiccnfis. 
Habitat in Jamaica. 

Parva , corpore viridi ; fub gttla glohns ruber veficH" 
laris retradilis qucm tr,flat territa, 

flrumofa. 33- L. cauda tcrcti lonp;a, pcctore gibbo protcnfo. 

Seb. muf. 1. t. 20. /. 4. Salamandra mexicana ftru* 
mofa. 

Hahitdt in America uitjlrali. 

Pedtis /. Si^rnufn anticc prominet in mv.cronem ah- 
tufum. Tegui- 
xin. aurata. 34. L. cauda tereti longa, futurs laterali plicata. ^ 
Amosn. acad, 1 p. 128. Lacerta cauda tereti longa , 
pcdibus pentadadyHs, crilla nulla, hypochondiiis pli- 
catis. 

Muf Ad. Fr. I. p. 4;. 
Scb. muf. 1. t. 96. f. I. 

I. t. 9^.f 3. 
Habjtat in Indils. 

Collum fubtHs triplici plica. Dorf/rm is^ Caudd Jlriis 
co j^fertijfimis verttcill ata . 

55-. L. cauda tereti longiufcula, f^juamis rotundatis gla- 
bris, lateribus fubfufcis. Af^OtHm AMPHIBIA. REPTILIA. lacerta. 3^9 Amcen. acad i. 294. Lacerta cauda tereti, pedN 
bus pcntadadylis , IquaiTiis rotimdacis Isviliimis fub- 
grifcis, lateribuj rubfufcis. 

J^uf. Ad. Fr, I. p. 46. Lacerta barbara. 

Gro>i. muf. a. 75*. n. 4S. Scincus. ^ . 

^^i». muf I. 89. /. 3. 9r af^a.^a. caC/^r ^ 

EdvJ. av. t. 247. 

Aldr. quadr. 660. Lacertus cyprius fcincoides. 
Hahitat i» Jerfea Af!ghrnm Cypro, (^iva colore at$* 

ri pHlchtirrirae Kitet.^ colorc cum vita reccdcntc. 
Corpuj ierej qttjfi piftgue. Aurcs ^.oncavce, 

ailoticA. 37. L. cauda longa extimo triquetra, ccrpcre glabro : 

dorfo fquainarum lineis quuiuor. 
Lacerta cauda tcfcri longa, Corpore toto ^ii\bro"! fqua- 

mis angulo obtulb notatis. Ha.felq. iti>j. 311. ». 5-9. 
Habitat iu j^^gypto. 

pundata. 3S. L. cauda tcreri longa , dorfo liueis duabus flavisl 
pundis nigris interfpcrfis. 
Muf. Ad. Fr. p. 46. Lacefta cadem. 
Seff. muf. 2. t. %. f. 9. 
Hahitat /» A^ia. 

Linccc X flavefcentcs includunt dorfum a tatertbHf 
idem dififfigvunt. 

lcmtiifca- 39. L. cauda tercti longd, dorfo lineis o^lo albidjs. 

ta. Mfif. Ad. Fr. 1. p. 47. Lacerta cadem. 

Seb. muf. 1. t ^i. f. 

2. t. 9. /. 

Habttat in Guinea. 

Multum affiriis-L, Ameivte. Fefhora aJbo punSiaSa*, 

fiifciata. 40. L. cauda tereti lotlgiufcula, dorfo liTieis quinque fla* 

vefcentibus , cauda cacrulea. 
Catesb. car. 2« /. 67. Lacerta cauda cairulea. 
Pf/. gaz. I t. i. f. Lacertus marianus minor^ 

cauda caerulea. 
Haifitat in Carolina* 

Chalci- 41. L. Cauda tercti longa, pedibus petitada<ftyli$ bjevis* 
dt5, fimis. 

Syfi, nat. 56. fh 7. LaCerta eAdcJU* 

A a Cron, 37^ AMrHlBIA. REPTILIA. Lactrta. 

Gron. zooph. 43. Scinciis pcdibus brevilflmis pcnta- 
dactylii iiMguiculaus , cauda truncoquc longillimis 
cylinuruccii. 

Impcrat. nut 917. Caecilia major. 

A v/. (jHiuW. 172. Scps r. Laccita chalcidica. 

Cn.ronyi, ecphrx i. p. ^f. /. XXXf'L Scps, Lacertt 
Clialcidica l". (^halcidcs. 

Alir. onadr. 638. Laccrta chnlcidica. 

Huditat in Kiliopa au/lra!t , Africa. 

McJta i»tcr LacgftaJ tjf Angucs fed atiribus inJlruSla. 

***** Palmis tetradad)iis\ Corpore ale^idjto nudo. 

Yulgaris. 41. L. caud* tcieti nicdiocri, pedibns unguiculatis, palmis 
ictrada6tylis , doilb liuea duplici tulca, Fn. fvec. 283. 

j\:ec. i. n. 25*4. Laccrta pcdibus incrmibus, ma- 
nibus retnidadylis, plamis pcntadadylis, corporc li- 
vido : linca doriali duplici tulca. 
Raj. quadr. 264. Lacerta vulgaris. 
Hahittit in Europa; larca jnh a^^uis. 

tquatica. 43. L. cauda tcretiufcula mcdiocri, pcdibus muticis, pal- 

mis tetr.ida(ftylis. Fn. jvcc. 282. 
Gfon. snuj. 2. p. 7S. n. 5-2. Salamandra alepidota , 

cauda tcictiufcula. 
Gc;}i. ovip. 31. Lacertus aquaticus. 
St^h. muf. 2. p. 15-./. 12. /. 7. Salamandra ceylanica. 
Hahitat in Europa; aquis dulcthus ^ Jla^nis fojis. 
Larva an pr^cedentis \ 

paluftris. 44. L. cauda lanceolara mediocri, pcdibus muticis, pal- 

mis tetradadylis. hn. jvec. 281. 
Gron. muf. 2. v. 77. 5^ . _ SaJ;iraat)dra alepidota ver- 

rucola. -^if^ ver^o^^ ^ . '^r«'^ £^A.^^_^ . 
Rjj. quadr. 273. Salamandra aquatica. 
Kdiv. av. t. 25*9. 

Seh. wuf. I. /. 89. /: 4, f. Lacerta americana. 
Hiihitat in Europa aquis Jlagnaniihus Pijl ihus infe- 
Jla., muria e pifcinis expellenda., uti pnecedens. 

punftata. 45-. L. cauda tereti medidcri, pedibus mnticis, palmis tc- 
tradactylis , dorfo longitudinalitcr albo - pun6lata. 
Catesh. car. 3. p. lO. t. lO. /. lO. Stcllio. 
Hnbiiat in Carolina. 

CoryHs fufcurn : Dorfo duplici ferie ^ cqttda Jimplici al- 
bo ^uniiata. 4 7. L. AMPHIBIA. REPTILIA. Lacerta. 37i 

4-lineata. 46. L. caucia tered longa, pedibus fubunguiculatis, pal- 
mis tctradadylis, corpore lineis quatuor flavis. 

Mftf. Ad. Fr. I. p. 46. Laccrta cauda tered longa, 
pedibus fubunKulculatis hiris , palmis tetradadylis , 
plaiuis penradaciylis. 

Hahitat in y\merica fepteMtriojjali'^. 

SaIaman-47. L. cauda tercti brevi, pcdibus muticis, palmis tetrt- 
dra. dactylis, corpore poruib nudo. 

Amoeri. acad. 1. />. 131. Licerta cauda tcreti brevi , 
pcdibus inermibus, palmis tctradadtylis, plantis pen- 
tada6t y lis . ^^r^i^ V, /$^3'^. 
Muf. Ad. Fr, i. p. 45-. Lacerta eadem, 
Matth. diofc. ly^. f. 274. S.ilamandra. 
- ,.GcfK. qttadr. 8q. Salamnndra 

Aldr. ifuadr. 641. Salamandra terrellris. 

jo?ifl. quadr. t. 77. /. lO. 

Imperat nat. 9^^- 

Olear. muf t. 8. /. 4. 

Raj. quadr. 273. Salamandra terreftris. 

Seh. mnf l. t. If. /. 

Hahitut 171 Europa aufiruUore ; antiauitus credita in 
igne Vivere\ fcd e.xpertris Bartholi-^.tj. Ccnt. 2. c. 
fO. Olgum e poris exfudam pJiUtrum prcefiantijfi- 
mum fcrtur. 

Wurffhninus Salamandrologia. Norih. 1683. quart. 

4c 4c >(c « 4^ 4> ' 

angvina. 49. L. cauda verticillata cxtremo rigidula, corpore ftria- 

to , pedib :s adadylis lubuiatis. | 
Gron. zooph. 44. Scincus pedibus breviflimis fubulatis 

monudadtylis. anticis uuliis, ca :da apicc nado. 
Seh. muf. 2. t. 68. /. 7, 8. Veiinis ferpentiformis ex 

africa. 

Habtt.it in Cap. B. Spei iutofn^ mihi non vifa. 

Caput depr>-Jfinfculu}?2. Ai!re.> ird>^sz'c fales. Corpu* 
teres iongiffimurn 'veriHillutum undi.juc yquamis li' 
nea lon^:tuciin> li exaratis. An:is tr a;:ji'erjus mox 
pofi fernoya. Cavida corpore duplu loy/oior a^^ice a- 
cutiffimo. Fedes fi:x ad.idylt fubulatt : anteriores 
anghjitores , tedi iqna^ms fubacntts. A. Fiimaer 

A a_z i 1; s E R. 

Mt:tiniorphofm (ul>sunt plures Laartce nquntkx ietrid>'Sfyfce {exa:. t ^'rocodyh.) 
L:a-\ x pifciforwes npoda? d.rlarauTur in pida^n^ titvo.-ladyias fed quj? '^ qua-- 
Us evit(:o\t Jnn, von duin •^evfcHi coiijtat. S il.iinaudra /^yrre f.Uva, r.-i.ra-o 
eft. Siran laccrcina tvi Lan-.! Lacii,..e? conf, dijf, nojir. de St^i:?ie : s. ^yz AMPMIBIA. SERPKNTKS. Crouliu. 

II. SEPvPENTES. 

()s rcfpi}'d!is tavtnj/i puhnonihys. 

uuHi y "PtHuave natatorix* nulla. 
Aurcs uul/i€. 

123. CROTALUS. Scuta abdominalin. 

Scuta Squamd^qne rubcaiidnles. 
Crepitaculum tcriiiinalc caiid^e. 

ScutU 6cvfcUij. / y 

163. miliaiiui,. 13 - 31. C. D. Gnrdcn. /forffU^Af r./^^ 

Ccitcsb. cAt. 2. t. 42, 
H.-hitat in Carolina. 
Cttiereus MacvAis nigy.: iriplici orJ.ine 
t^yigittidtr.ali^ Macnlu yub\ a intcr fin- 
^::ltis d'j'falcs. 

192. honidus. 167 --2 j. C. Muf. Ad. Fr . i. p. 59. 
(^- Bradl. natur. 1. 9. /. l. 

Sco. muf. 1. t. f. I. 
Habitat in Amcric:!. 
Vc7'enoi 'tffimHS antidotum Scncga'., a 
Suc Lo.tju/tiitur \ Avc^ Sciurosque ex 
arloribns i» faucc: yc : c.il. 

ipf. Dryinas. 165' — qo. C. Artiun. a:ad. i. 297. 

164 — 28. Scb. mnf 1. t. 95-. /. 3. 

2. /, 96. /. I. 
Hnbitat in Ainerica. 
Exalbidus macuiis fiavefcc/Jtibus pauds. 

196. DurifTusl 172 — 21. 3. C. Amocn. acad. 1. p. 5-00. 
^ Kalm, ad. flockh. IJS^- P- 3^0. ^ 

175-3- P- S^, iBf. 
Scb. muf. 2. /. 95". /. 2. 
Gron. muf. 2. t/. 70. n. 45*. Cro- 

tal ophur n s, 174-22: 3 
Uahitat in Amcrica. 
Allo flavoquc zarih^, maculis rhom- 

l^cij nigrij dtfcn iilbts, 

2^1. AMPHIBIA. SERPENTES. Boa. jfi. mutus. 217 — 34- C. 

^ ' Hdbtt.it Surinami. 

jMa^^^uj^ hllzi^W^i dorfalibns nigris^ rhom- 
beij , concAte'/tatis. Linea leigra portc 
ochIos. AlaxilU TcHj wdxintis bor- 
rcridiC. Cauda absque crepitACulo ha- 
bct fiihtus ordines ^ fjuamarum^ mi" 
rfu:i[Jimarum , acuminatarnm. 124. BOA. Scuta abdominalia. 

Scnta (ubc^iudaHa (absque crepitaculo.) 

S\ft. nat. 10. l). 11 6. n. 170. C. CoH^ 

" jinHor. 

V Catesh. car, 1. f. 5*6. t. 5*6. 

Hubitat tn Caroliii3. 
CJaput latur/i^ valdc convcxum , fac- 
culos venenatos habet fed Tch non 
repcri, Corpus dorfatur/J ^ cinere- 
nm maculis fufcis areas efficierJti- 
bus\ aliiscjue tnaculis rotnndis Ute- 
raltbus. Cauda 

i8o« cnnina. 203 — - 77. B. Muf. Ad. Fr. i. p. 39. t. 3. 
, Scb, ranf. z. t. c)6. f. 2. 

. /. 81.,/. I. 
Hdbitat in AuiericGE arboribus, 
P iridij^ fajciis albls interruptis. 

299. Hipnalc. 179 — 120. B. Muf /Jd. Fr. 2. p. 41. * 
\ Scb. miif. 2, 24- /• 2.. 
Hubititt /«.^Afia." 
Cr:feo -HMVsfceat!: i-arins. 

I^fi. Condri- 240 — 60 I> An:Tn. acad. 1. /;. 407. 17. /. 3. 
dor. Mnf. Ad. Fr. l. p. ^fi.' 

Grnv?. muf. 7,. p. (r). n. .1.-;. Ceflcbns 

243 - 60. 
'Sch. niuf, 2. t. 98. /. I. 

t. 99- /• I, 
t. 19. /. I. 
i, 100. /. r. 

A a 5 191. 374 AMPHIBIA. SERPENl ES. Boa. 319. murina. 2,^4 311. 
3^3- Cenchria. 16^ t, lOI. /. I. 

t. 104. /. 
I. /. -r^ / I. 

t. 36 / f. 

/. 62. / 2, I. , 

ILihttiit i» Indiis. -O)/*^/^ -^^ 
/iduralnr ah Amvrtcants. Dithlherg. 

65-. B. ;ir«/ y^>. 2. /». 42. * 

muf, 1. p, 70. ». 44. Coluber 
25-4 > 69. 
Si'h. muf. 1. t. 29. / I. 
Hahtiat /« Amcrica. 
(ilaucus maiults Jupra rotundatis. 

5-7. B. Muf. Ad. Fr. 2. 41. * 

il.;!?it.it Surinami. 

bl.ivcfcens oceilts alhiaij iride grifea. Scytale. 25-0 — 70. B. Schench. Jacr. t. 737./ l. 

Gron. muf. 2. ^'f. ». TO. 

Hdhilat />/ Anierica, coyifiriyigit de' 

il^^iHtit C.^-pras.^ Ovej l^j c. 
Corpus cinereo - glautum : maculis dor- 
JalthpiS orhiculatis ni^^^ris. Latcra/i' 
» hus annulatis , nigris difco alho ; U sn- 

tratihus ohlongis ^ ([uaji e punUis ni' 
grij concatenatis. 

Ophrias. 281 — 64. P) Muf De Geer. 

Jlahitat - - - 

l acie Conflri(^Qris ^ fed fufcuS. 375-. Enydris. 270 418. Hortula- 290 
na. lO^.h. Muf De Geer.^y^^ca^A ^'V^^ 
Hahitat in America. 
Variegatus colore grifeo. Dentej infe*- 
riorej longi. 

128. B Muf Ad. Fr. I. p. 37. 
Seb. muf 2. t. 84. / I. 

t. 74. / I. 

Hahitat in America, 
Pallfda watulis Itvidis cuneiformibus. 
Caput .areoits luteis horti tnjiar. 

125. CO- AMPHIBIA. SERPENTES. Colubcr. 275- 

125. COLUBER. Scuta abdominalia. 

Sqnarna ful)caudales. 

140, Vipera. 118 — 22. €. Muf. Ad. Fr. 2. p. 43. * 

H(i(felq. aa. upf. lyfO. p. 24. 

ittK. 314. ». 60. 
Habitat in iEgyptO. 
Corpus pallidum maculit fufcix^ brevis" 
Jinmm , captte githo , fquar/tis mmutis, 
Officifialis h<£c Vipera ejl agyptiorum ^ 
nec Berus. 

15-3. Atropos. 131—22. C. Muf Ad. Fr. i. p, 11. t. 13. /. i. 

j\ Habitat in Americn. 

Canus^ ocellis fnfcis iride alba. 

160. Leberis. iio — fo. G. 

^ Habitat i» Caiiada. Kalm. 

Fafcia linearej nigra. 

161. Lutrix. 134 — 27. C. 

Habitdt in Indiis. 

Dorfum y Ahdomen fiava\ Latera f<c- 
rulefcentia. 

I 162. Calama- 140—22. C 3^«/. y^^/. Fr. i. p. 23. 6. /. 3. 
rius. Habitat in America. 

Itividus fafciif pHn^lisque linearibus fu- 
fcis ; fuOtus fufcQ - teffellaiHS. 

i-c. fimus. 124 — 46. C. D. Gardepi. 

Habitat in Carolina. 
Caput fubrotundiim , ftmum , gibhum, 
Fafciola i,Jter ocuios nigra^ curvuta* 
V vertex criice ' alhida notata in mcuio 

furtcljj nigro. Corpus fup>a alio ni- 
groque varium-., quciji albo fafcia- 
tum \ fuhtus nigrum. 

i';'^. ftriatulus. 126 -45'. C. D. Garden. 

130 - 2 5". Habitat in Carolina. 

A a 4 Fdr- 

Vipeva ccvnuta H\f]e!q, acl. Hpf. i-jo. p. efl ji-ii ius LoUibir afiu ."itafiivii 
tjui nn^iiibus avicnuo: fcrtitjirunt ca^Ht eidenti{ni injisrkcrunt. vide 175. AMPHIBIA. SERPENTES. Colub». 

Part us dorjo Jlri^to^ fnfco^fuhtus pal* 

T"^ Ammo^ 141. — 32. C. Am(t>>i. acad. t./j. 5-06. ». 25-. 
<-'ytCb; B*ll. ihn, 203. Drviinus. 

///.6. fnp» 169. Ammodytcs. 

llwitdt iH Oricnic. 

Kufus tcryiiinattis ncrruca cre{la. 

175-. CcraileJ. i.fo-— 2,5'. C. //^//«•/^. d'^. r//;/: 175-0./. 27. 

//(Tr. 315. 6i. Coluber 
cornutus. 
BclUn. iti;i. 203. 
Ilahitat. in Or) icnte. 
S<Utamx capitis omnes parva rotundat<g. 
Uevs JpoUfs exit e paipebra fuperiore, 

177. plicatilis. 131 — 46. C. Amoen. acad. i. p. 301. w. 26. 

7tf«/. Ad. Fr. i. p. 23. 
Scb. muf. j. t. 5-7. /. 
Hahitat tn Ternateis. 
Jjividuj latertbMs fufcis ; fuhtus pUH" 
^is cfuadruplici ordine fufcis. 

I7S. Domicel- n8 — 60. C. Amoe». acad. 1. p. iij, n. 
la. Seh. muf 2. /. f4. /. I. 

Habitat in Afia. 

Albus fafciis mgricantibus ^ fubtus coi§^ 
currentibus. 

J79. Alidras. 121 — j-S. C. Muf De Geer, 

Hahitat in Indiis. 
Albus totus. 

180. pun<5latus. 136 — 43. C. D. Garden. 

Habitat in Carolina. 
Cinereus ; fuhtus luteus ordine triplici 
-pmiHorum niporur/i.^ tribus fcilicet 
in ftngulo ordine. Cauda etiam fub' 
tns flava, 

, _iSr. 

Fafciati! 160, 162» 181, 212, 244» 2^8, 26r, 270, 259, 31^, 325. 
Annulati; 178, 2-5, 234. -07, 246, 249, 285. 

J-ineati: 187^ ^jg, 2^1, 2^7, 260, zjS-. 281, 282, 328, 355« 
Cyanci; 161, iSy,, i^?^, ;s5p, 2?9> 28.^ 513» 53?> 385» 
AIU; 17?, I9P- AMPHIBIA. SERPENTES. Coluber. 577 i8i. buccatus. 1S3. Bcrus. 107 — 72. C. Muf. Ad. Fr. p, 29. t. 19. /. 3. 

. Habitat in Indiis. 
Fufcus fhfcits albis. Caput album : fu* 
fcis pHnSlis 2 verticis ^ trianguh 
fitpra nares» 

146 — 39. C. Faun.fvec. 2S6. -^v. ' ^l<^^ Or^y 
Ar/ioen. acad. i . ^'^. 1 13. ». I. ^ 
Aldr. fetf. 115-, 116. '/^/.2, 
Habitat in Europa , frcquens ; deleiia" 
tur ferro. 

Fiifco-canefcens uitta dorfali atra^ den^ 
tato - repiirida. 184. Chcrfca. 15*0 
cT 34. C. Fn. fvec. 285'. 

L. Ail. ftockb. 1749. p. 246, t. 6. 
A^dr. Jerp. 197, AlTpis colorc terru- 
gineo. 

Habitat Svecise deprcffis venenatis- 
fmtuj morfu jifpius letJ/alis in 
$vecia\ An fatis diverfus ah Afpide ^ 
licet apud nos rmr.or\ iS^. Prefler. 152 — 32. C. Fn. f%'ec. 287- * Pct. rnuf. 17. n. 104. Vipera angll- 

ca nigran?. 
Habitat ia Europa feptentrionali. 
Ater toto corparc^ 1S7. angulatus. 117 — 7^- C. Muf Ad. Fr. i. p. 23. t. f i, 

J20 — 60. AniTH. acad. i. p, 119. n. 7. 
iieb. r/juf 2. t. 12. /. 3. 

2. t. 73. /. I. 
Habitat in Afia, 
^ Grifeo-fufcus vittis nigris, 

cserulcus. i6s — 24. C. Ar/joen, acad. i. />. 303. n, 31. 

Seb. yytuf 2. t. 13. /. 3. 
Habttat in Anicrica. 
Cisrulcfcens fqi-aniis altcro /atcre al- 
bis ; fnbtui albus. A a )- 19C. Colnbri Sqiiamx caudales y.umcrxvtMr lcvgitiniiitr.hs ^ j. per paria, qucimvis alUr- 
«if, CHVi dnx kdh^ntt nt urKCuv.i Jcuinvi Jtib aidomini. 378* AMPHIIDIA. SERPENTES. Colabcr. 

190. albus. 170 — 20 192. Afpis. 146 — 46. 193. Typhlu5. 140 — ^3. 194. fafciatus. 128 — 67. C. Muf. Ad. Fr. i.p. 24. /. 14./, 2. 

Habitat tn Indiis. 
Alhiis , imynacuiatus. 

C. Gallis Afpicc. 

Strnm. f«,idm. Col. 146 --34, 

Habitat in Gallia. 

Rufus m.]cu!is dorfa/ii?us fufcis , alter- 

yjis confuerjtihus in vittam. 
Similis Chtrfecc , fed major. 

C. Mr^f l)c Gcer. 
Hahitat in Indiis. 
Ci€rulcf'ce?,'s. 

C. D. Gardc/7. 

Catejh. car. 2. p. 5-8. t. ^8 ? 

Hahitat tn C?.roliiia. 

Corpu» ^^/^/ifi?;?-^// carinatts nigricans: 
Fafctis ojjoletis aihis laterihus hi- 
ftdis. Abdomen fafciis 'jhfoletis 
fufcis tot ^ quot fcuta. Cuuda \. 201. Lebctinus. 1^5* — 46. 202. melanoce- 140 — 62. 
phalus. 204. Cobclla. 15-0 — 5-4. 207. Regin» 137 - 70. C. Mn[, Ad. Fr. 2. 43. * 

Hahitiit in OiieiUe. 

Suhnthulatus fubtus punSis fufcis. 

C. Muf Ad. Fr. I. p. 24. t. is-f. 2. 

Hahitat in Ainerica. 

Fufcus glaherrimus capite atro. 

C. Amoen. acad. 1. p. 117. n. 14. 

p. 302. n. 28. 
P. 496. 14. 
Gron. rnuf 2. />. 65". 32. 

^^^. »2;?^/''. 1. t f. 6. 

Habitat in AiTierica frequ.entiffimus: 

Cinereus adfperfis lineolts ooiiquis 

alhis. Macula obliqua piumbea po- 

ne Jingulos oculos. 

C. Muf Ad. Fr. p. 24. t. 13, /. 3. 

Habitat in Indii^;. 

Fufcus abdomins alho mgroque vario. 

- 20S. p AMPHIBIA. SERPENTES. Colubcr 

2oS. doliatus. 379 164 — 43. C. D. Garden. 

Habitat in Carolina. 
Minutus , aibtJns annults f. fcUtis »/- 
gns quorum duo fmper propiora, 
Ha fafcia nigra non perfede cin- 
gunt abdomcn , jcd laterihus con" 
neiluntur cum remotiori , unde 
perfeSi annuli dorfales. 

210. ordinatuj. 138 — 72. C. D. Garden, Acrp^^-^* '^- - 

Catesh. car. 2. p. ^^. t. f^. 

Seb. rnuf. 1. t. IG. f. 1. 

Gron muf. 37. 

Hahitat in Carolina. 

Parz us c<erulefcens ^ nigro maculato 

nebulofus ; latera ferie funclorum 

nigrorum. 

211. mexicanus. 134 — 77- . . 

Habitat tn America. 212. feverus. 216. Aurora. 170 — 42. C. Muf. Ad. Fr. -i. f>. is. t. 8. /. I, 
Scb, muf 1. t. f4. f 4. 
Habttdt in Afia. 

Cinereus fafciis albis. Fafcia cinerea 
inter oculos cif pone naves. 

— 37- Fr. p. if. t, 19. /. I. 

Seb. muf. z. t. 78. /. 3. 
Habitat in America. 
Lividus dorfo flavo. 

217. Sipedon. 144 — 73. C. Kalm. 

Habitat in America feptentrsonali, 
Fufcus, 

218. maurus. 15-2 — 66. C. 

Habitat Algiri^B.. £. Brandcr. 

Corpus fupra fufcum lineis dorfalibus 
duahus ; fuhtus atrum ; a lineis dor- 
falibuj ad abdomen utrinque fafcia 
plures nigrts. 219. ftolatus. 143 — 76* C. Muf Ad. Fr. I. p. 16. t. 22. /. I. 
Seb. muf 2. t. 9. /. l. SiY^tntis nojlrates hyberviaiit., W primo tere exeuntes exntint extiuas f. jeneftam. 3S© AMPHIBIA, SERPENTES, Colubcr. 

Hnhifit tn Afia. 

Grifejis rittis i nlbis. ScHfa utrinc^iie 
f 11*1^0 iiigro, 

210' VittatUs. 142, — 78, C. /Imcfn. ^icad. I. p, ^o. n, 27. 

Mtil'. ^^^' Fr. p. 26. iS. /. 2,. 
Gron. ni:if. 1. p. 6^'. n. 31. Colu 

ber if^- — 62. 
Seb. muf 2, 4^'. f. 

^ ^ t. 6q-/: 2, 3. 
Hahitat in Amcrica. 
Scuta vnargtne fufca. Vitta alba den- 

taMn^ fnb cauda. 

221. milians. 262 - fp. C. Muf Ad. Fr. p. 27. 

Habitat in Indiis, 

Fufcus : fqjLarnis macnla tflha. Sub- 
tus aVbus. 

223. ^fculapii. iSo — 43- Am(£n. acad 1. p. ^rjj^ i^'. 

174 —47, Muf Ad. Fr. 1. p. 29. 11./ 2. 
G-ron. miif. 2. p, 5^9. n, 18, 
iS^fj^. rnuf. 1. t. f. 4, 
Hahitat in Indiis, 

Fafcic? alhce ni rrceqTie\ hce linca annu^ 
iove alho drmidiatte. 

227. rhombeatiis. is^—^jo. C. Muf Ad. Fr.p. 27. t. i^.f. 1. 

Hahitat in Indiis. 

Cisrulefcenj. maculis nigris medid ea^ 
rulets rhsmheis. 

229. cyan6us. 119— IIO. C. Amoen. acad. 1. p. 493, n. 10. 

Sch. muf. 2. t. 43. / %A 
H'V/itat in America. 
- Satuyate cceruleus.^ habitu Ahetnll<s\ 
fubt-us virens, 

230. NatriX* 170 — 60. G. Faun. f^vcc. 288. ^v f%^ri^i^r-^ 

It. gotl. 146. Scar^ . ^ffll^. ~~~~ 

Raj. Quadr. 334. Natrix torquata.- 
Amy.n. acad. i. p. 116. n. 3. 

Lrron. 

Serpevtes prcednvi^ coUo dii^lo craljmcru y wgnyntmr , oh maxilias dilatabilts 
nec inm ticHlatas^ AMPHIBIA. SERPENTES. Coluber. Bgt 

Groy?. mnf. z. j>. 63. 2.7. 
Hc^iidt tn Europa; in firaetts pa^ 

Niger mactila nlba utrtnqus aicollnna^ 

224. agilis. 184 — fo- C. Amccn. acad. I. t>. 304. », 33. 
^ M*/ Ad. Fr. I. 17. t. 21. / 

HabitAt in Indiis. 
Fafcia fufcd albaqns., 

iqc. laaeus. 203— 32.. C. T^f^/ Ad, Fr. i.p. 28. 18. /. i, 
y Habitat in Indiis. 

Albns maculis geminatis atris, Ver* 
tex ater linea longitudinali alk^. 

240. jaoilatrix. 163 — 77* C. Gron. muf 6^. n. 26. 

Habttat SurinamL D. Schene. 
Sirnllis C . lineatQ, 

244 aulicus. 184 — 60. C. Mfif Ad. Fr. i.p.zg. t. 12./. 2. 
. , Seb. muf I. t. 91./. S' 

Habltat in America. 
^ Qrifeus fafciis albis laterg bifurcatis. 

Vertex albus, 

246. monilis. 164 62. C. Muf De Geer. 

Habttat tn America. 
Corpus annulatum ; moniU pun^h 
3 albis a tergo. 

240. fulvius. 218 — 31. Garde». 

^ Flabitat in Carollna. 

Goipus annulis 22 mgr/s^ totidem^ 
que alternis fulvls fufco macuU" 
tis antice pofiiceqme albis, Cau,- 
da 

25-1. palUdus. If^— S^' C. Amocn. acad. 494- Ii- 
^ ^ A/^/: Ad. Fr. i. p. 31. 7. /. 2. 

Habitat in Indiis. 
Fallidus macuUs grifeis va^is pun- 
^^isque ftifcis. LineoLt finiS in- 
ttrruptx laterale^ nigricantes. 382. AMPHIBIA. SERPENTES. Colubcr. 

25-2. lineatus. 169 — 84. C. Mnf. Ad. Fr. i.p. 30. 1. 11. f. i. 

t.io.fi. 

Seb. muf. 2. t. 12. /. 3. 
Hahftat in Afia. 

derulefce^s vittis linearibus ^fufcis. 

15-3. Naja. 193 — 60. C. Muf Ad. Fr. p. 30. t. 21. /. i. 

Seb. muf 2 90, /. j, 2. 

8.r./i. 
t. 89. / I, 2, 3,4, 

97. / I, 3,4. 
94. / I. 
I. 44. / I. 

Kcemph. amocK. t. ^6j. 

Amcen. acad. i. p. 305". 

Habitat in India urientali. 

Colii latera diiatata in membranam 

fu'>ra ptdarn perfpicilits aibis. 
Qmnium ^Denenatiffunus^ antidotum 

Ophifjrhiza\ ab Ichneumone oc* 
ciditur. ^or^d^fA/J^^ /^^ , 

2^4. Padcra. 198 — ^6. C. Muf Ad. Fr. 2. p. 44. 

Habitat in Indiis. 

Albus macuiarum fufcarum multa 
faria fecundum dorsuxti connoxa 
iineola; totidemque JimpLices ma" 
cfiia ad latera» 

ayS. canus, 188 — 70. C. Mus, Ad. Fr. 1, p. 31. t.ii, 

/ I. 

Habitat in Indiis. 
Canus fafciis fubfnfcis; ad latera 
^unlia 2 miea. 

ifg. gctulus. 21 J-. — 44. C. D. Garden. 

Catesb. car. 2. p. 5*2. t. 5*2. 
Habitat in Carolina. 
Corpus nigro - carulefcens fafciis 
linearibus flavis iateribus in fa- fcias abdominales bihdas, Cau. 260. Telo venenato reflexili arniatos , /tgno c? notntos , obfer-ia. ] AMPHIBIA. SERPENTES. Coluber 
260. fibilans. 160 383 261. laticaiidatus. 220 262. Sirtalis. 263. atrox. 264. Sibon. 265'. nebulatus. 266. fufcus. 100. C. Amoen, acad. i.p. 302. n, 30. 
Seh. muf. 2. t. 5*2. /. 4. 

5-6. /. 4. 
/. 107. / 4- 
Hahhat tn Afia. 

derulefcens vittis nigris y fHhttts 
alhus. 

-42. C. Mus. Ad. Fr. I. />. 31. i6. 
/ I. 

Hahitat in Indiis. 
Cinereus fajciis fufcis. Cauda ob'- 
tufa^ comfreffo' ance-^s. l^Q — ii^. C. Kalm. 

Hahitat in Caoada. 
Vitta tres viridi- cterulefcentes m 
corpore fufco tenui flriato. 

196 — 69. C. Amocn. acad. i. p. 30 J*. ». 3f. 

Muf Ad. Fr. I. p. 33. /, 22./. 2. 

Seh. muf I. t. 43. / S. 
Hahitat in Afia. 

Canus fquamis carinatis, Caput 
deprefjum.^ compreffum ^ angula- 
tum fquamis minimis, 

180 — Amoen. acad. i. p. 304. n, 32. 

Seh. muf l. t. 14./ 4. 
Hahitat in Africa. 
Fufco 'ferrugineus alho adfperfus\ 
fuhtus alhus macuUs fufcis. 

185- — 81. C. Muf. Ad. Fr.p. 32. t. i^.f i, 
Habitat in America. 
Fufco cinereoque nehulatus \ fuk- 
tus alho fufcoque varius. 

149 — 117. C. Muf Ad. Fr. i.p. 11. t. 17. 
/ I. 

Seb. muf 2. t. 5-4. / 2. 

t. 71, / I. 

t. 72. Fafcinantur Scrpmtesy uti fertur , Arijlolochia , Levijiico , forte JST Eryvgio f.sti^ 
do i Pliniique Ruta. 354 AMPHIBIA. SERPENTES. Colubc^, z67. faturnlniis. 147 lyo. candldus. 271. nivcus, 272. fcaber, 273 cannatus. ;f. 87./. I. 
t. 91./. 1. 

Hubitnt; m A(ia. 

Ciocrco-fufius habitu Ahatullte» 

Par/e oculos macula oblonga 

fiifca. 

IZO. C. Mu/. Ad. Fr. I. 32. 

9./. I. 

Habitat in Indiis. 
Livldus cihcreo- nebulofnSt 
culi magni* 22© — 5-0. C. i^f/^/: Ad. Fr. I. 33. 7. 
/. I. 

Hahitat in Indils. 
Albicans fafciis fufcis. 

209 62. C. ilf///". De Geer. 

Seb. muf. Z.t. I)-. /. I* 

Habitat in Africa, 
Albus immaculatus. 228 — 44. C. Muf Ad. Fr. 1. p. q6. 
10. /. I. 

Habitat in Indiis. 
Fufc9 nigroque nebulatus^ fqua^^ 
mir carinatis. Vcrtex masH* 
la nigra pofiice bifida, 

tS7 — 115' Muf Ad. Fr. p. 31. 

Habitat in Indiis. 
Vlumbeus fquamis margine paU 
lidir. Subtxs albus. Dorfum 
carinatum. 

27^. CoraUirlui. 193 — 82. C. Muf. Ad. Fr, i. p. 93, 

^ Seb. muf. 2. t. ly. f. I. 

Hcbitat in Afia. 
GlaucHS vittis tribus fufcis , 
fquamis diflantibHS , fubtus paU 
Itdus pundis canis. 

276. Color in Sirpmtibus ptnrimunt vatiat , ut mn^Ham e?i colon ipfis fidmdum^ AMPHIBIA. SERPENTES. Coluber. ^76. oviVonis. 203 73. C. Kalm. 

Pif. braf. ijg. Guinpuaguara, 
Habitat in America. ^77. Saurita. 1^6 — izi. C. D. Garden, 

Catesb. car. 2. p. fO. t. fo, 
Habitat in Carolinsi. 
Virefcens , fu^ra fnfcus lineij 3 lire' 
fceritihuj. 

178. Cpnftriaor. i8(5 — 92. C. KaJm. it. 3. 136. 

Catesb. car. 2. p. 48, t. 4?. 
Habitat in America fepte/itrionali , 
adoritnr hor/tines circurn pedcs ^ 
fefe uolvens jlrtngensque , cittffimt 
currens\ mordens absque veneno. 
•■^ ' ■ Kiger anguftijfimus glabernmus y 

fubtus pfJlide dcruiejcens, Gula 
alba. 179. etokms. 281. Situk. 182. Trifdaiis 147 — 132. C. Muf.Ad.Fr. i.p. 34. 10./. 2. 

Habitat in Indiis, 

Cinereo^ctnruiefcens.^ habitu AhtetuU^e^ 

236 — 4f. C» Muf Ad. Fr. 2. p. 44. * 

Habttat in wEgyptO. Hajfelquifl. 
Grifcus vitia iongttudinaii utrinquc 
linea nigra margtnata. 

Habitat in Indiis. 

Corpus glaucuM: hiniola longiindi* 
nales dorjales tres fufc.r ad »uchant 
conjunit.e , qunyurn media Jfupra 
definit ^ injupcr in ftngulo latere 
linea fufcd cum prioribus dua- 
hus excurr^ns ad apicem faudtg^ 
Cauda j. guttatus. i.^..7rr-^9r D. Garden. 

Catesb. car. 2. p. 60. t. 60? 
Habitat in Carolina. 
Lividus maculis .J.ot:falii'MS..rstkt:JS 
ntgrtsqu€i J^tiurte riigr,g laterahs. Abdo- AMPlilBlA. SKRp't']S7TS!'fco1ubcr. 

ilfiilis alttrhis. Scuta a'K{o,yji'/jis 
% uruint 21'^ f. 230*. Canda 

iS)-. lcrn»ii"citus. 25-0 — 35*. C. ^mtrn. acad.'i. p" n. 6. 

p. 413. n. 9. 
JM»t; ^'^- ^r. l.p. 34. /. 14./; I. 
Scb.'' muf. I. t. 10. f. Hit. 

,, . ' , ^■ t; 76. f. 

jitmuli albi nigrique , ^ ' toi On- 
miJis djiohus alhis f<spe int^rru- 
pti. Corpus glaberrimnm, 

jinnulatus. , , l^q — 96. C. Amvn. acad. i. p. iic. n. 9. 

p. 305-. n. 34. 

s . Mff. Ad. Fr. p. 34. t. 8. /. 2. 

, .5V/;. muf. 2. /. 38. /. 2. 

J-Lihitat in Amcrica. 
Atviis .macuiti alternis fj^fcis ro* 
tundis , paffim confiuentibHS. 

287 Dipfas. ifi — 135-. C. AmTn. acad. i. 302. ».29. 

^ Greiv.. muf. 2. 64. 30. 
Seb.'muf. 2. 24. /. 3*. 
Ilahitat in Amcrica. 
C^^-ruiefcens fquamts mar^ine al- 
hidis. Cauda fubtus fuLura 
fuififcens. 

zgp. Pdias. 187 —103. C; Mu[. De Geer. 

'^* " Hubitat ta Indiis. 

LuU us pone oculoj vcrticem 
reiicrua nigro dupHtata Alfdo- 
y^^in viride^ utt inque iineafiava. 

2^3^ Tyria. 210 - 83, C. Muf Ad. Fr. 2. p. 45-. * 

Habitat in ^EgyptO. Hafjelquifl. 
A.hidus triplici ordine longituii- 

ndii macularum rhombydrnm fii^ 

fcarum. 

■ • Sft^pcntnm pntis reri^Mlata , Spina dorGWis CHrtilaginea , Abdomen coflatum, 
Linj^Uvi filir.innis l ifida iiti nonnul'i? Laccrtis ; declufi int nnn liialticata f» 
. triplo rr riura, cr lcunt {cftjte nbsqne rcnnino, prorepunt diilradis fcuteU 
lis undr.Ltto niili , fccient glandiilis piiroriis. AMPHIBIA. SERPENTES. Coluber. 387 
197. jugularis. • 195- — 102. C. Aluf. Ad. Fr. 1. p. 45-. * 

HahitaT /■« ^i^ypto. IJaJ/eit^ui/i, 
Niger jugulo fangmnolento, 

299. Pethola. 2C9 — 90. C. Awqc/j. acad. i.p. 306. n. 36. 

p. I 19. n. 

p. ^9S-,^- 
Gfox. muf. i.p. f7. n. 13. 
Sel^. muf. l. t. ^•^. /. 4. 
Hahitat in Atrica. 
PluyaL/cus fif iis tejlaceis. 

300. atftivus. I^-f — 144-. C. D. Ga/den. 

Catejh. cur. 1. p. ^J. t. ^"J, 
Habitat in Carolina. 
Similis AhatuiU ^^i^, totus c<e^ 
ruleus , gluberrtmus , fr.btus 
pallide virer/s. Cauda y. 

5:7. Molurus. 148 — J'^. C. Mrf. Dc Gcer. 

Hahitat in Indiis. - ^ • 
Siynilii»r.us Bo.^ , fed fcpta ^ 
fqjiamie capitis ma^urtS^ ut 
tn Coinbrts. 

313. AhoctulU. 163 — 15*0. C. Aman, acad. p. ll^. n. 1. 

p. 495-. '^. 12. 
Miif Ad. Fr. I. p. 55-. t. 2i. 

/• 3- 

Gron. mnf. 1. p. 61. «. 24. 
Seb. muf. 1. t. Hl. f. l. 

1. t. 63, /. 3. 

2. t. 11: f. '3. 

Bradl. }uit:ir. t. 9. /. 2. 
Habitat iy/ Alia, America. 
p^^iridi-uuteus fquamis apice ni' 
^ gris ; Fafcia nigra trans oculos. 

^14. petalarius. 212 — 102. C. Muf. Ad. Fr. 1. f. 3), >. 

9. /• 2. 

Habitat tn Indiis. 

Fufcus fafiiis albis\ fubtns palidus 

"316. Haje. 207—109. C. Mnf. Ad. Fr. 2.>. 46. * 

. Hajjelq. it. 317. ». 62. Colu- 

13 b i ber ^15. filifbrmis. 3:5-. purfurus. 326. Hfppucrcpis. .;;cr\ cL'. caudHl. 60. 
liahitat in it^ypto infcriorc. 
jMaxintus (ucr f /fcii\ *>/ l/qnts 

ffHamrs tiimidiato^Mip^ 

i6s lyS. C. ulluf Fr.p. 36. /. 17./. 2 

Ilabitat tn Iikilis. 

A /!,'fr, angttfligimtis , fubtus a}- 

ifij. C,'pHt .o>/ .'c 0.///;«;. 

/fi. /r. i.p. ^fjt. 20./. ^ 
' Gr<iH. rnuf i.p. fO. ». 12. Culu- 
bcr 215-- 104. 
linhitat tn A/ia. 

Eifi^ iilric pu^jdit albis. 'tcmpQ- 
> a riivca ynaculis atris. 

232—94. C. Mttf AcL h. 1. 

/ 2. 

lli!it..t in Amcrica. 
LiviJus r/tacM,is fufcis. Fafiid 

fff\^_ /»/^r oculus arLuuia 

occipitif. 

238 - <^p.^ C. Mflf /iJ. tr. \. p. 36. 
''^ tliihitat in Iiidiis. 

Gi'tutus viltit (i(,,fili fufia. P^n- 
ifj cupitis 3 fuf.t. 337. cM-.ercus. 2CO 53:;. v:i 340. mucofas. ioo - 137. 'C. Mrif Ati. Fr I. 37^ 

IlaLitr.t in Indiiv. 
C:nc' eus al/dijmrnc alho angulato 
C fquam.c mar^ine ferru- 

I -: . MuC. AJ. t t . z ; . 4<i. * 
HaJ/ttirf Sufiiiam . 
ritiJ:JfimuJ fcutij abdornints me- 
dio Jilatiitis. 

140. C. Muf Ad. Fr. I. p. 37./. 23./ I. 
Hnbitat /«-Indiis. 
C//>/// <-(f / nlefcens. 341 AMPHIBIA. SERPENTES. ColubCT 
domcfticiis 24f — 94 ■39 i 

344. Ccnchoa. 220 — 124, 3f9. mvclcrizatis. l^f. caenilcrcciis. 192 . C. 

Habtiat in Barbaria; inYinhus. 
Siiniiis C. htppocrepi^ fed diverft/.f; 
fafcia intcr oculos kipartitd , fett 
dnnbui maculis ntgris notata, 

C. Amoen, acad. i.p. 306. n. 37. 
' Seh. muf. 2. t. 16. f. 2, 3. 
Hnbitat in Amcrica. 
Ftifcus inaculis f.illidis ffciis ni- 
zcis. Cnput fuif^lobofum. 167. C. Muf Ad. Fr. I. p. 23. t. S-f 

19./. 2* 

.iVi'. 2. t. 23. /, 2.» 

Gro». muf 2. yp. ;f. L9. 
Catesk car, 2. />. 47. 47. 

iiabit.it in Amcrica. 
Rollrum produ^um tetragonum\ 
laiera vittd Itneari pallida. 21)" — 170. C. Muf. yld. Fr. I. p. g7. 
20. /. 2. 
Hai?ttat in IlldilS. 
Ca!rulcfc:ns. Argus. C. Scb. muf. 2. t. 103. /. I. 
Habitat iu Africa. B b 3 Occi- CoLi-BRi a mc non vili, a Cl. Gronovio in mu^io 2. defcripti. 
caud. 24. Gron. 41- Seb. 2. t. 98. f. i. 

59. Gron. 38. fe>ruf;ine:> c<trti!eo /ilhqne variiu. 
42. Gron. 59 /».'/77/^ nieciills aUns nigris^jue. 
42. Gron. 29. Seb. 1. t. 53. 4". 6. alho-rufus. 
6-^. Gron. 36. Sob. 2. t. 35. f. 4. ccrrulifccns, 
50. Gron. 54. *//'Hf /i7Jfi/ viiichJist^He nigns. 
65. Gron. 53. «/^«i' cinctus livcis mgris. 

60. Gron. 28. cincliis lineis aikis nigrisqtK. 

- .74. Grpn. 25. Seb. 2. t. 21. f.' 5. /i/^.vy fnfciis ohfcMYtf.- 
60. Grou 22. Scb. 2. t. 33, f. I. anevet> carnUns. 
77. Grott. 26. Seb. 2. t. i. f. 9. & t. 9. f. 2. v.r.*.? 7, /ffrd 
80. Grun. 20. nlbo bmmuoque -JnriHS. 
75. Grou. 15. brunmus punSlis ,\lbis. 
96. Gron. r4. maculis briinrxiy. 

- 122. Gron. 17. puYpMralccns viaailis atrit. 

- 142. Gron. 25. carHlens liuea iMrali .-tra. 

- i-v Gron. 3^. cinSiui hruis aiins nigrisqui. 
70. Gr«ii. 11. Seb. 2. t. 199. f. 2. nehulaiHS, 165 abd. 


I4T 


17> - 
»77 - 
aoi - 
2C2 - 


143 


IC^ - 


in 


^12 - 
aio - 


160 


230 - 


J65 


214 - 


174 


»40 - 


1^5 


160 - 


180 


2^6 - 


191 


298 - 


2C2 


31* - 


189 


;i4 - 


17^ 


j>S - 


I^D 


343 - 


S72 390 AMPHIRIA. SERPENTES. Anguls. OccipHt hitohit gthbton. Corpttjji- 

ccllis trauvverjii pcr annuhj 
dti^eflis. Mihi non vijuj^ tte^ 126. ANGUIS, Snfuama ^lKlomiirales & 
cV^//t?w#r fuhcaudalcs. 

quadrnpes. A. pcdiLus quatuor. 

llaouut in Java. 

Coipus >rw« /fMj^tiis, /eres, ci- 
. ' / Yrctnfj (hiii 14/. IS.fitjcis^ 

ti^tf%4ttg, ^Actrf^ fco.s^ J^uarrtujtrm ^ kcc lliita- 
Jrrpm • . ^**^^'- dciittcuits minMt ijji ,riii. 

/^rrr/^^/f y i*^- ^.^^^.^'^. '"^^^ hahct. Pcdcs rcn»» 
/ ^ ^ y;^ ' '^/^iw;, brcvtjfimi^ poitndnth- 

2 A^*/. ^9 . parviS^ ut dfjfictliime Mumeren- 
tur. Cum hiCc aurdius dejlttHu- 
tttr rtcqiitt iornmodc LacerUs 
antiumerart . cer* 'AsF 

60. bpcs 100 — 60. A. Muf Ad. Fr. i. p. 21. t, 

28. /. 3. 
Seh. mtij. \ . t. 5-3. /. 8. 

t. 86. /. 3. 

Hahitat in Indiis. 
Pedes i hrevi[fimi didailyli , ai 
ayium. Pailtda puntlo fufcQ in 
Jingtila fqnama, 

197. Mclcagris, 165* — 3Z. A. Muf. Ad. Fr. 2, p. 48. ♦ 

6cb. muf. z. t. 21 . /. 4. 
Hahitat tn Indiis. 
y Stmtlts A btpcdt glauca punHii 

ntgris muitipitci ordine longt" 
tudtnalt. 

198. CoUiblina. iSo — 18. A. HaffeJq. it. 320. n. 65-. 

Hahitat in ^gyptO. 

Pallido fufcoque pulchre variegata. 

200. AMPHIBIA. JERIj^ENT.ES., An^uis. ;9i 2091. Jaculns, 212. maculatn. 214. reticulata. j". Ccrallcs. 237. lumbricalis. 349. vcntralis. 1S6 — 23. A. Muf, Acl. 2. p. 4S. 

Hajjelq. ttcr, 319. 7f. 64. 

Hahttat in yEg) pto. 

Squama abdorfiDiis paulo latiores. 

2©o 12. A. Mttf. Ad. Fr. J. p. 21. 21. 

Groff. muf 1. p. 5*3. n. f. 
iSV^. w///. 2. IGO. /. 1. 

I. :r3- /• 7- 
Hahttat in Ameiica. 
Supra flava , -zv/r^ dorfaJi fafciis'- 
que ii/iearibus fufcis. 

177 — 37. A. Gron. muf 2. p-S^- 1- 

Scheuch. facr. t. 747. /. 4. 

Hahitat in America. f 

Color fquamttrum fnfcus difco alb$, 

200 — 15-. A. Hajfelq. rM.upf IJ^O. p. 28. 

it. 320. ». 66. f 
Habitat in iEgypto. f 

230 — 7. A. Gron. muf. 2. p. 5*2.,». 3. 

Brown. jarn, 460, 44. / i. 
Seb. muf I. 137. t. 86. /. 2. 
Hahitat in America. f 
Coior ex albiUo flavefcens, 

127 — 222. A. A ^f^'^^'^^ 

Catesh. car. 1. t. 5*9. 

Hahitat in Caroliiia. Z>. Garden. - platura. A . caifda comprcfla obtufa. 

Habitat - - e muf. tr. Zier- 
z>ogel. Pharmac. Holwenf 

Caput obiongiim edcitultim ^ U- 
viufculum. Corpus f-squipn' 
daic, fupra nigrum fub^us al- 
Ifum. Dorfum fuhcarinatum, 
( J a u d x l , V a Idt' c wi) rc'Jf^ ^ al- 
bo tii^ruque variegata. Squa- 
msr tottiis f:{hor'-:icuL'n<e -mi^ 
rjutofy non tmbyicattC ncq:ie- 
unt nurncrari, 
B b 4 2)-J. 39i AMPHIBIA. SERPENTES. Anguis. 2yo. ladcauda. 200 — 50. A. Muf. Ad. Fr. 2. p, 4S. * 

Hahitat vSuriiiami. 
Cai'da contprcj/a^ acuta^ pallida 
fajctis fufcts. 

>Si- Scytale. 240 — 13. A. /imwn. acad. i. p. 296. 

Mnf Ad. Fr. 1. p. 11 t, 6. fi. 
Groti. Muf i.n. z^. Anguis. 227-14» || 
Seb. yyiuf 2. t. 2. /. 1, 2, 3,4. I 

^ 7. /. 4- 
t. 20. /. 3. 

Hahitat in Indiis. 
Albida jqunm.truyyj mnrgi^jibus pas» 
Jim jerrugineis fafctis fufcis. 

^^X. Eryx. 126 — 136. A. Gron. muC. 2. p. 35-. n. 9. 

D. Schene mf]\ 120-137. 
Habitat in Amcrica, Anglia. 
Cinerea iineis tribus nigrts ; fiib" 
ius c<€ir ulefcens. 

3>yo. fragilis. j^^* — 135. A. Faun. fvec. i%g.O-n^^ - 

Aldr. ferp. 24^. Caecilia vulgaris. 
Imperat. nat. ()\6. C^cilia gelheri. 
Raj. quadr. x%g. Cacciiia Typhlus. 
Habitat in Europa..^fy / 3. . 
Hujus maxima fragtfitas lepide 
explicata a Lemery in dtdiio' 
nario. Jfo. vehtralis. 127 — 223. A. D Garden. 

Catesb. car. 2. p. S9' t. 5*9. C»'» 
cilia maculata. 

Habttat in Carolina. 

Cinereo - virens , elevato 'JlriatHS , 
vitta latcrali nigra. Abdomeil 
breve , quaji fut^ra cava anne" 
xum fuijjet. Cauda verticiUata^^ 
corpore triflo longier. 127. AMPHISBiENA. Annidl trunci caudacque. 

230. fuliginora. 200 — 30. A. Amoen. acad. i. p. 295-* 

Muf. Ad. Fr, I. /. 20. AMPHIBIA. SERPENTES. Amphisbsena. ^.Gron. rFiuf. 2', p. i. Amphisbacna 
209 - 2)-. 
Raj. quadr. 2SB. 
SsIp. mu[. 2. t. 1. f. 7. 

t. 18. /. 2. 
/. 22. /. 3. 

73. /• 4. 
/. ico. /. 3. 
I. t. 88. /3. 

Habltat in Ameiica. 
Albo nigroqhe vanu. 

239. alba. 223 — 16. A. Muf.Ad.Fr. i./». 26. r.4./. 2. 

Seb. muf. 2. /. 24. /. i. 

6. / 4. 

Habitat in Amcricse aceriis for-^ 

micarurn. 
Aiia tota. 128. CiECILIA. Rng£ trunci caLidxque. 

Labnm (uperfus tentaculis a. i^f. tentaculata. 35*0. gluthiofa. 135: — O. C. Arnnen. acad. i. f. 489. t. ij.f. 2 
ykr«/ Ad. Fr. I. />. 19. t. ^.f 2. 
GroH. rnuf. 1. n. l. )2. 
Seb. muf. 2. 26. 2y. /. 2. 
Habitat in America. 

340-^10. C. Muf. Ad. Fr. I. p. 19. 4. 

/. I. 

Habitat in Indiis. 

fufca., liiifa laterali albida. B b j III. NAN. S<M AMnilBIA. NANI^KS. i a.oiiiya>n. 

III, NANTES. 

Brancbitc ^ Tulmoncs fimul , arbitrarie 

rejpirantes. 
Tinu£ radiis cartilagineis. 

129. PETKOMYZON. Spiracula VII nd latera 

C()'li. Branchia nullie. 
FifJula iii vcrricc. 
• 'Piuna pc£tori)!cs aiic \^en- 
tralcs nuil.u. 

marinus. i. P. orc intus papillofo, piiina dorfali pcjftcriorc a cau- 

da diftiiK^ta. bn. jvec-. 292. 
jirf. gcn. 64. f\n. 90. Pctromyion maculofus, ordi- 

nibus dentinm circiicr vii^inti. 
'BeU. ptfc. 76. MuClcla f. Lampctra. 
Cefn. pifc. 590. Mullcla f Lanlpctra. 
Road. pifc. 398. //''/7/. ichi. loy. Raj. ^ifc. 35-, 

Lampctra. /on^.Y. 7' '^^' f^n^. ^f^. . 
Habitat in Mari Europxo. f^/yc oJ . 

flu^atilis. 2. P. pinna dorfali poftcriori angulata. Fn. fvec. 290. 
Gron. zooph. i^g. • '^^^tJ^^^ ' 

Art. gcn. 64. fyy^. 89. fpec.'^(). l^crromyv/jn unico 
ordine dcnticulorum minimorum in limbo oris, pr«- 
tcr inferiores majores. ^^a/' /^jT. 

Gefn. pifc. 5-97. Lamprcdic alicrum gcnus. 

Salv. pifc. 63. Pryck. 

Jonji. pifc. t. 24. /. 6. Pricka. 

l^iU. icht. 106: kai- pifc.^f. Lampetrse mcdium genus. 

Habitat in fiuviis Europae. 

Adharet ore ; nodibus tenebricofis cono cavo pifcatur. 

• 

branchia- 3. P. pinna dqrfali podcilore lineari', labi» oris.poflerio- 
lis. re latcre lobato. Fn. fvec. 292. -^'^' yi?- 

Rond. pifc. 202. Gefn. pifc. 5-98. Gron. zooph. 160. 
/f'///. icht. 104. Raj. pifc. 35". Lampetra parva & 
fluviatilis. 

Salv. 

Pen"oniyzoii »fl7/fiet pgrftrHoribu! pulnwnibHf , qunm vcliqui ordinis , adeoqiu jcr- 
penTibus pf9pioY , fi/tula canalis defcendit in pHlmones. AMPHIBIA. NANTES. Raja. B9S 

Salv. pifc. 63. Lampctra minor. 
l^iut. oxtn. 184. t. 10. /. 6, 7. 

Htihitat' in a^uis dulcihus EaiOp?c, hranchiis pifdum 
inhccrens. 

130. RAJA. Splracula V fiibtus ad collum. 
Corpus depreflum. 
Os (ub capite. 7'orpedo. I. R. tota lasvis. Art. gcn. 73. fyn. 102. Muf. Ad. 

Fr. 2. p. ^O. * Gron. zcoph^ 15-3. t. 9. /. 3. 

Bell. pifc. S9, 90. ^5-8. Salv. pifc. 142. 

G<f7>-/. pifc. 9S8. A.^;. /?//<:. 28. Torpcdo. 

Kccmph. e.xot. 5-09. 5-10. Torpcdo. 

Hubitat in Sinu Pcrlico , M. Mcditcrraiico. Incrs.^ 
omntum injuritc ohnoxius fe lindtcat rnotn tremulo 
proprio. ^Aci. haffn. obf. 97. Rhed. exper. 53. 
K*emph. amorn. fi^. Reanm. aB. 1714. HalL 
boerh. 4. 13. retardato fpirttn prafervatur tan^ens. 

Corpiis fupra maculis ^ atris orhiculatis {qu£ non tn 
Gronoviana varietate ; ) punda pertufa fparfa in dor- 
fo ^ ad margines dilatatos ordinata. Cauda utrin- 
que carinata. Pinna cauda obtufiffima lobo fupe- 
riore paulo majore. 

Batis, 2. R. varia, dorfo mcdio glabro, canda unico aculeo- 
rum 6rdinc. Art.gew. 73. /)•;/. 102. 

Gron. 'iooph. 15-7. Raja dorfo diptcrygio medio gla- 
bro, aculeorum ordine folitario ante pinna^ dorfalcs, 

•- cauda gracili apice apterygio. /Sffi^acv^:Kf f ■ /^. 

Rond. pifc. 346. Gefn. piff. 791. Raj. fifc. l^. Ra- 
ja undulata f cinerea. 

Jonfl. pifc. Raja undulata. 

Habitat in Ocea?7o Europaeo. 
^ Corpus fupra lituris nigris flexuofis. 

Oxyrin- 3. R. varia, dorfo mcdio tuberculis decem aculeatis. Art. 
chus. gen. 72. j]n. loi. 

Saiv. fifc. 149. Lxvi-Raja. 

Gejn. pifc. 792. l4^iU. icht. 77. Raj. pifc. 16. Ra- 
ja oxyriiichos major. 39^ AMPHIBfA: NA>/1'EvS\' "Rnj^. 

Hcibtiat 71/. Meditorrflnco 0. Enrc>p!co. 
Aculcui HKtc Jingulos ocnijs, ! 

' * ■ ' ■ ■\ 

Mirale- 4. R. drrfo vcntrcquc glabi is, aculefs ^ad 'oculo^ , terno- 
tus. quc coruin ordine in cauda. Art. gen, "j^. jyn. loi. 

MuJ. Ad. br. 2. fo. / 
Gron. zoo^h. i^-y. Raja dorfo dipterygio; aculCvTim^ 

ordine iblitario, cauda gracili pinnata, ordine aculeo- 

rum terno , rorfro fubacurninato. 
Salv. pifc. i)0. Raja (tellaris. 
JofiJ}. pifc. - t. 10. /. 4.^ Raja oculata. . '* 
IVill. icht. 72. Rnj. pifc. '27. Raja la^^vis oculata. 
Hahitat in m&ri Mediterraneo. 
Ocellus fupra utramque alam. 

Fulloni- j*. R. dorfo toto aculeato, aculeorum ordiiie (implici ad 
ca. oculos, duplici in cauda. Art. gen. ^i. fyn. 101. 

Rond. pifi. ^f6. Gefn. pifc. 797- Raja fiiilonica. 
WilL icht. 78. Raja fullonica; Raja afpcra. 
Raj. pifc. 16. Raja afpera.' 
Habitdt in M. Europxo. ^ 

* * Dentibiis ohtujis. 

Aquila. 6. R. corpore glabro , aculeo longo ferrato in cauda 
pinnata. Art. gen. 72. fyn. 100. Mnf Ad. br. 2. 
p. 5-1. * 

Salv. pifc. 146. Rond. ptfc. ^.38. Belijn. pifc. 97. 

Gefn. pifc. 75^. Aquila marina. 
Rnf pifc. 23. Aquila. 
kf^ill. icht. 64. Aquila. 

Column. ecphr. i. p. t. 2. Paftinaca marina las^ds 

altera oxypterydes. 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

Paftinaca. 7. R- corpore glabro, acnleo longo anterius ferrato ia 
cauda & dorfo apterygio. ' Art. gen. 71. fjn. 100. 
Muf Ad. Fr. 2. p. 5-1. * 

BelL pifc. 94. Paftinaca marina laevis. 

Rond. pifc. 331. Saiv. pifc. 144. PaHinacg. 

Gefn. pifc. 679. Palliuaca marina. 

WilL fcht. 67. Paftinaca marina i. 

Raj. pifc. 24. Paftinaca marina Isvis. 
Raja Altaveta corporc glabro, aculds duobus po{\!:'C 
fcrratis in dorfo aptcrygio. Syjl. nat. 10. p. 232. 7. AMPHirBIA/ NANTES'. : 397 

Colum?!. aqHati- 4. P. %.\ • JVill. icht. 6f, Raj. pifc 

24. Paliinaca inadiia .altera p.ceryplateja f. Altavela. 
Habitat in Europa. Catidc? aculeus venenatus vetert- 

bus recenttoribus.^ fato.UIyJis clarus. '. ; :'r.:'j 
Cuw^ aculeja quotannis' renovet-nr ^ fcepe alter exit ^ 

antequdm /Ufer idecidit^ unde du% interdum aculet^ 

ut in /3. Bajlcr. 

clavata. 8. R. aculeata, cfemibus tubcrcBlofis , cartilagine trans- 
verfa abdominali. ArP. gen; -^ji. fy». 99» Jpy. 103. 

Gron. x,ooph: 'Y-^j^.. Raja dorfo diptcr}'gio acuTels fca- 
-v.$iVvi4v>.» " ■ v.t>ro^, cauda ordine aculeorum folitario, ano pinnato, 
rollro acumlpato. ' . . . 

RQnd. pifc. 3.5-3. Gefn. pifc. 795*. Raia clavata. 
IVill. icht.^.f^-r^^cRai. pifc. 16. Raja ckvata. fzniJ,^ 
ILibitat in Ocear?o Europaeo. 

RhinDba-'9. J^- oblonga, unico aculeorum ordlne in medio dorfo. 
tos.. - - • 'Ari. gen. 70. fyn-. ()().■ Muf. Ad. Fr. i. p. 5-2. * 

Gron. zooph\ i.'-s-6. Raja dorfa dipterygio, aculeorum 
ordine folit^rio. cauda Jnta pinnata inermi, roilro 
trigono produLliore. .i>.l »>. >v,X'.vti.\ ; 

Bell. pifc. 78. '-Gefn. pifc. ipQ^ .-'Squatb^Raja f. Rhi- 
nabatos. ^ -.v 

Salv. pifi, IJ^. JFilL icht..J<^*\ R^f pifc, iS. Rhl- 

iiobatos f. Squatino - Raja. 

HabitAt Genoae.^ Vcnetiis. 

.1311. (SQUALUS. SpiraculaA^^ ad latera colli. 

Corpts cblongtim teretiufculum» 
Ofjr in ' ahteriore capitis parte. 

* Dorff fpinofo : pinna ani n»!ia* - 
Acan- I. S. pinna anaU^nulla, dorfalibus fpidofis, corpoxe te- 

;. > 295^. MHf2.^d. Fr. i. p. ^^. it^wgoth. 174. 

Rvnd. pifc. 373-,, Gsleiis acantmas. ^*'- ^ o 
^ Gcf^. 'pifc.^Goy.-^ Gzlews acanthi?.s. "yck- . 

Bcilon. pifc, 6s), Mulklus fpinax. 
Sdh. pifc. i-^f'. /.-i$6. "Mulielus fpinax. 
/V^^.^ 5-6; ' Galeus acanthias f. fpiiiax. 39S AMPHIBIA/IsTANT-ES. Squalas. Raj. pifc. 21.- (lalciis acanthias f. Ifinax^ 
littkitiit in Oceano EttrofiaiO. 

Ccntrina. 2. S. pinna anali nulla, dorPalibus fpinofis, corpore fub- 
triangulari. Art-. ^en. 67. «. f. jyn. 95-. f 
Bellun. pijc. 63, 64. Vun^tcula. 
/ionti. pifc. 384. Ontrina; 
Salv. ptfc. 15-6 -15-8. Ccntrina. 
GcjTi. pifp, 6Qf). C.cntrina.'. 
// /7/. ickt. Ccnirina. 
Aarrpijc^ 21. Ccntrina. 
. ^/«v.v^rt/^ v/-7kr/«r/ .Meditcrraneo. 

• pA/^a ''ii9rJf anterior fptna antrorfuw radios decujfart' 
tc^ poflerior retrurfum. 

Spinax. 3. S. piiaLla anali nuUa, dorfalibus fpinofis^. naribus ter- 
minalibus. Art. gen. (x-;}.. fyn. 9.5-. Mn\. Ad. br* 
1. p. 49. * tn. fvcc. 1^)6. 
■.^\- \ WtU. icht. 5-7. Gaicus acanthia.s f ,fpinax fuf^-us, • - 
Kaj: pifc. 21. Galcus acauthias f fpinax fufcus. 
Edw, av. jt..288. MuQelus Spinax. 
oiL'0" , Guyrn. aB. nidrof. 1. p..ii^w t. 7, Squalus niger, 

Habitat in Europa. 
-liiri ': Nmef. in apice capitir. Forarnen ante oculos. Spina 
ante tttrarnquc pinnarn dorfalem. Ahdornen atrum, 
IP.enis retrorfum imbricatiy ut.in liajts. Gunnerus. 

Squatina. 4. S. pinna analinulla, caud«duabns, ore .termttiali, »a- 
ribus cirrolis. Art. gen. 67. n. 6. jyn. 95-. J^uf 
Ad. Fr. 2. p. 49. * 

Gfon. zooph. 15-1. Squalus capite ' plaigioplateo l&to, 

• in-apice- capitis , naribus cirrofis. 

Bellon. pifc. 78. Sguatlna. 

Rondel. pifc. 367. Sqnatina. * 

Gifn. pifc. 899. Squatina. 

Will. icht. 79. Squatina. 

Raj. pifc. 16. Squatina. 

Habitat in DceaiTO Europseo. ' f 

Media inter Squales ^ Rajas ore in apice cdpiiis ^ 

nec fubtus. Caput retufum , fupra os fornicatum. 

Cirri duo , breves utrinque ad nares, P. Caudce duiS» 
'~ ^ ■ * * D or- 

Sqnali vi^-jpari fnnt , foramine in ore aperto ^ pon^ utrumque oculum ; no1:u fplen- 
deiit y naves fe/fjunttiv., ioi In^ias ut cadaveribns fatkntnr refupifliiti vorant : Af- 
fert vioram provideniia natune ^ qni niji refnpijii atqne coni;erJi, non covripiunt. 

V AMPHIBIa! NANTES. Squilus. 

* * Dorfo mutico ^ deniihiis acutis; cum fr-Anfi diti» 

•Zygaeria. ' 5*.- S: ■ ca]^rt6- lati^mQ- transVerfo mallciformi. Art, gen. 
^l- Muf^Ad. Ft. I. p. S^''- * 

BcU.'pifc. 60. 'Zygxnji f. LibcUa. >» 
Rondel. pjfc. 3S9. Zy^oena. 
Gefn. ftfc. loVo. Zygaena. - 
Stilis. pifc. 128.' Libella. 
WilL.icht. ff. Zygxna. 
Rnj. pifc. Zvgcfna. • 
Hi-Mtat in Eiiropa, America. 

-Pibnro. 6. S. capite latilTimo cordato. 

;/ ;7/. tcht. SS' ^'>&3cnx affinis , capite- triangulo. 
Murcgr... hrnf iSi. Tiburonis Ipecies minor. 
Hahitat in America , praccdenti ajfinis an mera 
z arietas ? 

Galeus. y, S. naribus ori vicinis, foruminibus ad oculos. Art, 
gen. 68. ». 9. fyn. 97. 
Rx)nd. pifcl 377. 'GaleXis canis. 
Gcfn. pifc. 167. Galeus canis. 
Salv. pifc. .130. Canis galcus. 
H i/l. tcht. s^' Canis galcus. 
Rhi. pifc. 20. Canis galeus. ^ 
Hiibiiat in Ocear.u Europa;.' 

Nares ante ^ ]uxta os .^ fuhttts antice Ubo membrst- 
naceo cltntjiles. 

Canicula. 8. S. Variu^ incrmis, pinna ani mcdio rnter anum cau- 
damque pinnatam. Art. ^en. 68-. fjn.^l, 
Osbeck. ttcr. 70. Squa^iis condudius. " \> 
Rond. pife\ 3%. Cdnicula ariltotelis. 
Gefn. pifc; 16%: •Caiiicula ariftotelij-. - '^^ 

S^iiv. ^rfc\' Catulus iifajor. * ' •■'^ 

I4^iii. icht. 61. Raj. pif.iz. Catulus Tnajor vulgaris. 
Habita/ i» (hcfino Eurbpae.'' 

ftellaris. 9. S. varius inermis, pinnis ventralibus difcretis, dorfali- 
bus caudcD proximis. y|r/y ^^». *:69. f\n. 97. Gron». 
Zooph. 145-. muf. l. ij. ico. j: . ' 

U^itl. icht. 63. Caturus''maximus'. ' ' 

Ra;. pifc. ii. Caiulus. maxiitius. 

Hhiitat i(V Oceano' Ituropje. 

SpCiic/n eandcm cum S. canicula Gronovius. ^ AMPHIBIA. NANTES...5qualu^. 

Catulus.^ ip. S. dorfo occllaio. mutico, pinnis ventraJibns concrc- 
tis, doifalibus cauda; approxlniatis , capitc piiiidaro» 

Crort. wuf 2.; ff, 199. Squalus idcm. 
Salv. pifc. 137. Catulus minor. 
^'ill. icbt. 34. Catulns miiior. 
Raj. pifc. 11. ' Catulus minor vulgaris. 
Jrlabitat in Occaiio Europx. 

Ctrpus fupra lineam laicraicm maculis ocellarihuT. Ca- 
fut pundis pcrtufis ordine digcftis. Foramen ponc 
oculoj. Pinna Dorfalis prior Jhpr.i Ani rcgionem. 
PiiTr.i: anaUs dua alurn<e. Licp.atij efuj z/eneaa^ 
. tjis. Sauv. nofol. a:.i. p. 421. 

{aa.\imus. I T. vS. dcntlbus canlcis, plnna dorfaH anrcnore majore. 

Gr.nncr. '//cl '.' nidrof. 3. p. 33. t. 2, * 
hhhit.it in Occano /\ril:ico, vtditans- Medufis. Gunn. 
CorpHS magnitudine certans cum BuU^nrs.^ Jirntllimum 

S. Carcharice ^ Jed absque fornmifiulo ante aut pofl 

oculos. Pinna ani parva^ paulo pujl regionem P. 

dotfalij pojierioris. 

Carchaii- 12. S. dorfo plano, dentibus fcrraus. Art. gen. 70. 
as. ^ f)'n. 9S. , . . 

Gron. zofipb. 143. Squaliis capi\e.lul>de'prcnb , roflro 

. fubacuto, pinnis pe<3:oralibus maximis. 

'Cefn. pifc. 173. 'IVill. icbt. ^-J^ f^.^l'J'f^- iS. Ca- 

nis Carcharias f. Lamia. 
Gumi. a£i. nidrnf 1. p. ^jo. t. 10, il. , Sq;ualm jC^g^ 

chariaiS, 
Habitat in Eufopa^ 

Jon^rn Prophetam , ut veteres Hcrculem trinoStem , in 
hujus ventriculo tridui fpatio , Joicfijfe,. v^rof mile ejh 

Pinnce Dorfales lanceolativ..^ inermes : priorc fere in 
mediO'dorfo. P . P e^orales ma:xim<£. .P^AnalisnuU 
Ja. P. Cdudalis biloba. Dentes 6 ordinum. Pw 
pilla longior angujta. Chagrin officinarum. 

vV ."^ '-.f^Jf ^J^^ntihus granulatis. 

Murte* 13. S. dentibus'obtufis. Art. gen..66. fyn. 9^. 
lus. Gron. zooph. 1^1. Squalus roftro fdbacuto, corpore 

fubrotuhdo, dorfo uniGolpre. fufco, pJnnis pedlorali- 
bus curtis, 

' ^ Gefn. AMPHIBIA. NANTES. Squalus. 401 

Cefn. pifc. 6c8. Ro?id. pifc. 375-. Galxus laevis. 
Salv. pifc. 135*, 137. Muftelus Isvis. 

/VAf. 60. Raj. pifc. 22. Muftclus lavis primus, 
Habitat in Europa. 

glaueos. 14. S. foflula triangulari in cxtremo dorfo, foraminlbui 
nullis ad oculos. Art. gen. 69. n. il- Jyft. 98. 
Rond. pifc. 378. 
GefH. pifc. 609. 

IVill. icht. 49. Galeus glaucus. 
Raj. pifc. 20. Galeus glaucus. 
Habitat in Oceano EuropaDO. 
Speciern candem cum Muftelo facit GronouJus, 

Priftls. if. S. pinna ani nulla, roftrp ^nfifprmi ofleo plano u- 

trinque dcntato. ^y. ^j^Zl-^-S - 
Art. gen. 66. fyn. 93. Ftt. fvec. 297. Mtif Ad. Fr, 

i.'p. si' Squalus roftro longo cufpidato ofleo pla- 

no utrinque dentato. 
BeiUn. pifc. 66. Serra maiina. 
Rond, fifc. 487. Priftis. 
Cluf. exot^ 136- Priftis f. Scrra plfcis. 
J4^ili. icbt. 61. Raj. pifc. 24. Priftis f. Serra pifcis. 
Habitat in O. Europae. 

132. CHIMiERA. Spracula folitaria, quadriparti- 

ta, fiib collo. 
. V ' Oris labium fupcrius quinque 

partltum. 
TDcntes primores incifores, bi- 
ni fupra infraque. 

ttiondro- I. C. roftrofubtus plicis pertufts. Fn. fvec.it)^, Gunn. 
fa. a£l. nidrof 2 p. Ijo. t. 6. 

Muf Ad. tr \. p. $1. t. 2<r. ^ Chimasra. 
^ Art.gen. 68. Squalus cauda longiore quam ipfum corpus, 

CiuJ. exot. 136- t. 137 (Tcnus Galei. 
IVill. icht S7' Galeus acanthias clufii. ^ 
Raj. pifc. 23. Gakus acamhias. ^^rau^^fA^t f . /^t 
Strom. fondm. 289. Vnlptcula. 

Hahitat in Mari Atlantlco, hi/^ufn4yUtdhatCGHchi' 
liis in Abyff9. 

C c Cor* lici AMPIIIIUA. NANTES. Chinma. 

<Oorpus tnffinfcn/Hm y Uve^ flavefcens. . Caput vem- 
jMM pft»i'?if excavatis^ concateHtitis C9Wi>!iunicanti' 
Utts. Oculi grandei. MaxilU liiperiDr Dcnttins i 
tnciforiij Cil' 1 molaribfis ingur:ts intcriu* ihu^ M, iulcrior la'/icllis 2 Qffeis. Spiracula folitaria, intnt 
Durl-ilis Vn 

r^ta. P. Dorfalis pojlertor humtlif ^ ferc uJ caudum ^uadrtjida. I^iuna Durlalis Vriur trian^nUris fer» extcnfi. i/Aud^ Kirpore festjui/on^ior y lavcco/ata fub* 
ins pinnata ^ defineus tfi fi//<nj, Mas pcnibns 2, ha* 
het in capttts vertice citrum brcvtJfimHm apice pe- 
ntci//iformi cinJlo acu/eolis ^ tn yibdomi»e ante 
pinnas ven^rales pedicellos 2 brevijfimos unguiculatos» 

■Cailoryn-2. C. roftro fabtus hbro inHcxo laevi. 
chui>. Gron. ffittf 59. ». 130. t. 4. Callorynchus. 

Frejwr. tti//. l. p. 211. t. 17. /. PcjCgallo. 
Hahifat ir/ iMari iEthiopico, Chilll. 

133. LOPHIUS. Sptracula folicnria, pone brachia. 
^Jcntes plurimi, minuti. 
Tinna pe£torales brachiis infi-^ 
(I nres. 

' Branchta tres tantum. Arted. 

j^ircaro- I. L. depreffas, capite rotundato. Fn. fvec. 298. 
rius. A>'t. ge-a 63. fyn. S7. Lophins ore cirrofo. ^ , 

It. fcan. 317. lyophius ore c:mo^o. f^cre^n^^k T. 1^9 . 

Muf. Ad. Fr. 5- 5". Lophius ore cirrofo. 

Strom. fmd. iji. Lophius B. 6. D. il. P. 26. V. 5". 

A. 10. C. 6. 

Barlac. cornuh. 265-. t. 27. f. 3, 6. Rana pifcatrix. 
Gron. muf i. p. 5-7. Lophius ore cirrofo. 
Charl. unom. 199. t. 201. Rana pifcatrix 
0/ear. muf 37. t. 2^. /. 4. Raiia piicatrix. 
Hahitat in Occano Luropaco, fuh laptdum fornicibus. 
Pinn.c D. le. i^. 24. F. f /^. 9. C. 8. 
Capfit corpore majus: Ptfccitur tenticulis binis capitis 
y. t.imquam lineis pifcaturiir. 

\ >i GoTTtftr. A(^. angl. 1764. ». 5-3. p. jjo. t. 13. 

y^.efpcrti- 2. L. dcpicilus, capite ronrato. 
iio. Art. jyn. %%. Lophiui fronte unicoriii, 

Muf AMFHIBIA. NAKTES. Lophiui. 4^3 

Muf. Ad. Fr. t. p. SS' Lophius fronte unicorni. 
EJvj. av. 1. t. ^83 /. 1 . 

Cro». muf. 1. n. 119. Lophios frontc unicorni.^ 

Seh. muf. i.p. 118. t. 74./. 2. Rana pifcatrix amcricana. 

Alarcg>- hraf I43. Gnacu^cuja. 

Raj. pifc. 30. Guacu-cu)a. 

Habitdt tn Oceano Americano. 

PtKna: D. f P. lo. K 6. A o. C. 1 f . 

Confer. Brown. jam. i^y. t. 48./. 3. dtfferen^ ca^ 

pttc retufo. Gron. zoopb. IIO. cui 11. P. 10* 

/^. 6. A. O. C. 9. 

hiftrio. 3. L. comprelTus. 

C/>i?2. Lcigcrjir, it. Lophiils pinnis dorfalibus tribuS. 
l\Iuf Ad. tr, I» p. f6. Baliltes f. GMaperua chinenlis. 
J(. wgoth, 137. t. 3./. J3alilles f. Guaperua. 
Marcgr. braf ifo. Guaperua. 
Pet. gaz. t. 10. f. 6. Pifcis braf Cornutus. 
14^'iil. icht> 5*0 t. E. 2. /. 2. Guaperua. 
Ojh. itcr. 305-. Lophius tumidus. 
Halffitat in Pelago fr:ter Fucum natdntem. 
Pinna D. t, l, 12. P. io. A. 7. C. lO. 134 ACIPENSER* Sftracula lateralia folicaria, li- 

nearia. 

Os Ibb capite, retraftile, eden* 
tnlum. Orri (Lib roftro , 
ante os. 

Stttrio. 1. A. cirris 4, fquamis dorfalibus ii. Muf. Ad. Fr. i. 

p. 5-4. t. iB./. 2. Fn. fvec. 299. ^7/. S/^yy . 
It. fcan. 187. Acipenfer. /^^ffratif-f^t' /. /r^7 . 
Art. gen. (^f. f^n. 91. Acipcufer corpore tabcrCulii 

fpinoiis .^ipero. Oit.^^'^ '»n 
Fattn.fvec. ij. Acipenfer idem. VfV^ ^e^uccien^ct,^'. 
Gron. muf. 2. p. 42. Accipciiicr idcilli / " 
Habitat in Mari EuropaeO. /^^t^/ « C^Se-fr . 
. Pinnce D. 31, P. 30. t\ I9. i^. C*. 24. 
Sci eri imp. <evo a coronatij minijlris ^ prueunte tibici'^ 

ne^ ad epulas adfportahatur. U <^tn ^ . ^//U/ 7/ , Jf l c \i, 

tuthenus. 2. A. cirris 4, fquamls dorfalibus i^. M»f. Ad. Fr. i. 

^4. /. 27. /. 1. ^ t. i^S. / I. Fn. f-oec. -xoo. 404 AMrillBIA. NANTES. Acipcnfcr. 

FauH. fvei. 172. Acipcnlcr ordlnibus f fqiumarum 
• ^flcarum: intcrmcdio ulFiculis 15-. 

Brun. tt. 9^. 33. Stlclet. 
tLihiiat u: Kuiheno ; introduHus a Rege Fr sdcrico I 

in Mailcium SveciiV. 
Ova hujiis i!^ ilufofiiS pro Garo Cavear dicio, 

Hufo. 3. A. ciriis4, fquamis dorlalibus XIJI, caudalibns XLIII. 

/Irt. gen, 65-. /\'«. 92. Acipcnfcr tubcrciilis carcns. 

Rrxfii. aHjlr. ^Sf. A.cipcnfcr corpore tuberculis ob- 
lito, roitro obtufo, oris diamctro rollri longitudi- 
ncm f(ipcrante. Ova. ^>^^7, &'9o . /^aC^s^i ''3^6, 

HahiCut i>i Danubio, Wolga fluviis^uc aliis Iniper:: 
Ruthcnici. Corium pro li/icis curruum fraflantijji- 
mv.m ; ah eo Ichihyocolla praVaratur ex ovis Gu- 
rufii conficitur. /h^JJjS ^'oic.Ut ^ 

Corpurij o[]'ej tubcrctila fieninrihus evanefcunt ; juniu' 
riins doffuHa l^, lateralia utrinquc 4^. Kr, 

135. BALISTES. Caj?ut compreniim. 

"Dentcs iitriusque 8; horum ante- 
riores 2 longiores. 
utrinque 3 interiores, in- 
tra totidcm laterales, 
* adpreffi. 
Apertura fupra pinnas peClorales. 
Corf:is comprefllim fquamis co- 
rio coadunatis. Abdornen ca- 
rinatum. 

Monoce-i. B. pinna capitis uniradiata, radiis caudalibus carinatis. 
tfe«j*- mUf M. hr. i.p. 5-3. * D.i^^^.P.i^.V.o.A.fo.C.i^. 

** * ' Osl?.^ iter. iio, Balirtes 

Monoceros. D.ij^y.P.is.V.o.A.j^i.C.ia. 
Catesb. car. z.t. 19. Uni- y 

cornu pifcis baham.enfis. /.■ ^.^- ^S j/ /- 
Habif at ifi Aii^j Aimikii. 

Cari- 

Apcrtiira BYatithic.rnm nbup-.e membrana ei:identf, in Bnlifie , Oftrocione y Tetro- 
dontc, Diodonti, efl fima absqui o^ercnle. 

^ /iccpefuier Sre/^a¥^i^ .Au^^tS fe^rj^^g^i^ AMPHIBIA. NANTES. Baimes. ^o^ 

Carlna abdomitiis intra cutcm , fcd nd aficem denticn- 
Its reverjls 4 transverfe pojitts. Sptna verttcts po- 
Jiice actileis dtiplicis ordtnts nutantibus. 

hifpidus. 2. B. pinna capitls uniradiata, 
roltro fub\ilato, pinna 

caud£c occllo nigro. D.i,30.P.I4.V.t.A.29.O.I2. 

Seb. muf ^.p. 106. t. 34./. 2. 
Baliltcs varius dorib mo- 
nocantho, rollroruillo, 
inacula nigra in extcrna 
cauda. 

Habitcit in Carolina. D. 
Garden . 

Corpns hifftdum , -verfus catidam fetis exajperatum 
Spina cAptti.s inter oculos fita fubdecunibens,^ Mem- 
branai omnium pinnarum ad bajin foramine tntcr ra- 
dtos hiantcj. Roftrum ftihfubulatum. Pinn, ven- 
tralium loco fpina fcrrata acuta, 

X 

tomento- 3. B. pinna capitis biradiata, 
fus. corporc pofterius fubvil- 

lofo. 

Gron. muf. l. n. 114. 6. 
/. 5". Baliflcs aculeis dor- 
li 2, latcribus verfus cau- 

dam hiraitis. D.-J, 29.P,io.V.o,A.27.C.- 

Cluf. exot. 143. Raj.pifc, 

47." Monoccros pifcis. 
Marcgr.braf 15-4. Pira-tca. 
♦ Seb. muf. 3. t. Z^. f. l8, 19. 
Habiiat in Amcrica. 

papillo- 4. B. pinna dorfali anteriore 
fus. biradiata, corporc papil- 

lofo. MufAd.Fr, 2.p. 

5-4. * D.4,29.P.i3.V.o.A.2i.C.i2. 

Hahitat - — 

vcrruco- 5*. B. pinna dorfali anteriorc 
fns. triradiata, cauda ordine 

triplici vcrrucarum. Muf 
Ad. Fr. I. p. S7' 27. ■ 

/. 4. D. 3, 24. P.I3.V.O.A. 21.0.12. 

Hahitat ift India. \ 406 AMPHIRIA. NANTES. mdcf, 

Pinnx vmtralis loco radius maij^nMf ^ (ra[fks ^ verruco- 
fn<, .'\cm1i'| ad Ijtuf cauda circtter ^ ejnd.h uplici 
ordinc diff^oftn^ parvt ^ reverfi\ adcoqrte variclalem 
Je^ucnfis jacit P. Gronovius, 

aculcatus.^. B. pinn.i dorrali antcriorc 
trirad at i, c-.uidx liucri- 
bus rpinis rccnmiK-nribus. 
lt:wi(tth. I ;8. Oltracion 
comprcdiis , tafciih ni- 
pris , c;iud;i lateiibus niu- 

ricata ^.3,14.?.! 3.V.O. A.ii.C.ii, 

Grofj. zofjph. 18S. BHliHes 
rollro riibobinfo , radio 
dorlali antrorfum Tcrra- 
to , vcntrali humili fca- 

bro. D.^-.P. — V.i. A.iz.C... 

Sch. muf. '^.t.iA,. f. 15", 1 5*. 
Hnbttat i» India. 

StmtilinutS priori fljtnra radiis ; differt colorc , fed 
tmprtrnis nota illa fiy^tiUri ^ quod ad iateira xauda 
UtrinpiHc nntetur quadrupiici circiter ordi^e fpina^ 
rum 7 ecumt^cKtir^m ; curn pracedens todera loco ver^ 
rucaj rotuyjdas fcahras gcrat, 

Vctula. 7. B. pinna dorfali anteriorc S ■ /-^ • 

triradiara, vcntrali lonj^i- 

tudlnali, caudali biiida. D.3,3o.p.i6.V.i6.A iS.C.u, 
Catesb. rar. z. p. 22. t, 22,. 

Turdus oculo radiato. 
Art.^cyr. ^^. fyn.^i. Ba- 

lifte^ -aclcis dorfi trit>us, 

cauda bifurca. D.^^^o.P.i^^.V.i^.A.i^.C.u, 

Osbeck. iter. 294. BaliftcS 

Vetula. D.3,3o.P.i4.V.i2 A.^S.C.iz, 

Gron. zooph. 195-. Balifles 
ofTiculis lateraiibus cau- 
dx & anticis pinnac dor- 
falis pofterioris filamcn- 
tofis, 

Brovjn. jam. /\^6. Baliftcs 
major fafciata, dorfo tri- 
acantho , cauda bifurca : 
radiis exterioribus longis. 
fimis. / / AMPHIBIA. NANTES. Baliftcs^. 4 7 

Seb. mul. 3. 24. /. 14. 
H .bitat uci tnjnlAnt Alccn- • 
/ iionis. 

E Carolinai eandem D, 

Gardc». D.3,27.P.I4.V.I4.A.2f.C.l2,. 

Finna \ cmx^Ws longitudinalis ^ quafi carinata., huic fve^ 
ciei p Q^ria. 

ringens. 8. B. pinna dorfali anteriore ^t^. /-■ . /.7s>. y./ . 
triradiHti^ latcribus capi- 
tis triplicatis, cauda bifi» 

da. Mii\.Ad.hr,\,^.s%. 0.3,29.?. if.V.o.A.26.C. 12. 
It, wgoth. Oftracion 
coinprcUus rufefcens , 
pinnx dorfalis radio lon- 

go recrorllun dentato. D.3,30.P.io.V.o.A.26.G.i«. 

OrbcLk, itin. 295-. Baliftes 

nigia. D.2,34.P.i6.V.o.x\.3i.C.i3. 
Grori. z.Qoph. ig^. Baliftcs 

roflro obtulb , radio dor- 

fiili vcntraliqric brevi re* 

tulb lcabro : iateribus pa- 

rallclc punctatis. D.2,28.P. V. 1.^.25-. C- 

Hahitat a.i ir.f. Afcenfionis. 

136. OSTRACION. Caj>ut: "Dentes utvoh\ 10 por- 

recli, ceretcs, obcu{iufculi. 
Apertura linearis. 
Corpus oiXc integro loricacum. 
^inn^ veutrales nullse. 

eriquctcr, i. O. trigonus muticus. 

Mitf. Ad. Fr.i.p. 60. O- 
Itra^ion polyodon iner- 

mis triqucter. D.i®. P.i 2. V .0. A 10. C. IG. 

Art. gcn. '^^. [v;/. S). O- 

rtracion rian^^ului», tuber- 
V culis eiv-jguiv iiinumeris , 

acnlcis ciicns. ' D ! 3.P.11.V.0. A.io. C. r©. 

Se^. „iuf 3. /. 2^./; 6, 12. 
HaL\Tat i?2 India. C c 4 Dar- AMPHIBIA. NANTES. Oaradon. 

DorfGm cjuafi rhombis trdHSverfe dijfe^is te^um , yHaf" 
give repandunj. 

trigonus. 2. O. trigotui-s fpinis fubcau- 

dalii)us 1 , piniia dorlali 

radiisXIV. 
Jrt. j^e». '^6. fyn. }i<^. O- 

rtracion trianguluK, lim- 

bis figurarum hcxagona- 

ruiu emincntibus, siculeis 

2 in iino vcntre. 
It. JcaK. i6o. Oftracion 

polyodon tetragonus, ab- 

dominc pone bicorni. D. 14.?. 16. V.o. A.9. C. y 
Habitat in India. 

bicauda- 3- O. trigonus, fpinis fubcau- /■ $ rf- ^S- /-3. 
lis. da^ibus 2, pinna dorfali 

radiis dccem. 
Art.^e-d. ^7. Cyyt, 8^. oftra- 
cion triangulatus, tubcr- 
culis hcxaj^onis radiatis, 

aculeis 2 in imo yentre. D.16.P.12. V.O A.io.Cio. 
Seh. muf. 3. t, 24. f. 3. 
/S. Art.gep. 5-7. ^«. "85-. O- 
ftracion triangulatus to- 
tus maculofus ac tuber- 
culofas , aculeis 2 in i- 

mo ventre. D.io, P.n . V.o. A.ig. Cio. 

Hahttat tYi India. 

Fayietatem prioris putat GroHovius. 

cncorms. 4. O. trigonus, fpinis fron- 
tah'bus duabus , dorfali 
unica. 

Jrt. gen. ^6. fyn. 85-. O- 

flracion triangulatus , a- 

culeis 2 in capite & uni- 

co loBgiore fuperne ad 

caudam. 
Edw. av. 3.^. 15-8. /. 284. 

/. I. 

Seb. muf. r^. t. 24. /.9, 

Habitat in India. 

f. O. AMPHIBIA. NANTES. Oftr^icion. 4^0 5". O. trigonus, fpinis fron- /• S . /(^B ■/ . A-. talibus fubcaudalihusquc binis. ^tfrow-f^t f.Jy^ . 
Art. gen. ^6. fyn. Sf. O- 
ftracion triangulatus, 2 a- 
ciilcis in fronte & toti- 

dem in imo ventre. D.io.P.n.V.o.A.io.C.TO. 
Edvj. av. t. 284. / i.^ 
Hdbitat tn India, Guinea. 

cornutus. 6. O. tetragonus, fpinis fron- 
tdlibus fubcaudalibusque 
binis. 

Muf.Ad.Fr. i.p. 5-9. O- 
liracion poloydon tctra- 

fonus , antice poftice 
orfoque fpinofus. D.9.IJ. 10. V«o. A. 9. C. 10. 
Cron. muf. l.n. 118. O- 
flracion quadrangularis , 
aculcis 2 in t^ronte & to* 

tidcm in imo ventre. D. 1 1. P. 9. V. o. A. - - C. 5*, 

iViii. tcht. t. y. 13. /. I. 

Pifcis cornutus. Bont. 

jav. 79. 
Seh. muf 3.?. 24./. 8j 13. 
kiahitat in Ind.ia. O.tetragonus muticus, tu- 
bcrculis dorfalibus 4. 

Art. gen. ff. fyn. 84. O- 
ftracion quadrangulus , 
tuberctilis 4 majoribus in 
dorfo. 

Hahitat in India. gibbofus. 8. O.tetragonus muticusglb- 
bofus. 

Art.gen. ^f. fyn. 83. O- 
ftracion quadrangulus.gib- 
hofus* 

V Habitat in Africa. 

Varietatem fpetiei I fredit Gronovius, 

C c s 9. O, 

■ ' ■ ' ' I I - ■ t I 1 1 ■ I . 

Spccics hu]us gentris dhbia ob iexiis di^erentins , ncn iHri notasy ideoque f«rte 
Tnultiplictttce. 4IO AMPMiniA. NANTKS. OllrncioM. 

cubitus. 9. O. rctragoiuis muiicus, la- 
rciibns pluiiiurculis. 

MuJ. Ad. tr. \.p. 5-9. O- 

rtr;icion polyodon letra- 

gonus incrmis. D.9. P.io. V.c. a! 10. C.19. 

h.zvgoth.p. nomcn 

Artcdii. D.10.P.8. V.o. A.9.C.10, 

cion quadrangulns, macu- 

lis variis plurimis. D. 9. P. 10. V. o. A.8. C.io. 

Pct. ^az. I. t. I./. 1. 
Seh\ muf. 5. t. 24. /. 4, 
Jiahitat tn India. 137. TETRODON. Ca^ut : MaxilU ofTe^, por- 
• reftci^, apice bipartitvc. 

Aperttira linearis 
Corpus iiibtus muricatiim. 
T^inn^ ventrales nullu^, 

tcfludinc- I. T. abdomine plano lacvi- 
us. orc , dorlb futuris curvis 

albis pidlo. 
Art.gen. 60. fyn. 86. O- 
itracion oblongus glabcr, 
corpore tiguris variis or- 

iiato. D.- -P.14. V.o. A.6.C.9. 

AmQen. acad l.p. 309.^. 

14./. 3. idem. D 6.P.14. V.o. A.6.C.9. 

Hai/itat in India. 

Corpus fupra fcabriufculum fuhtus pundts pertufum.^ 
tntia (^UiV aculei latent. " 

lagocc- 2. T. abdomine aculcato , Tf^- /.- % . -^.(^s .^. S . 
phalus. corpore l»vi , humeris _ - - ^ ^ 2 
prominentibus. . 
Muf. Ad. hr. l.p. 5-9. O- f^9r(^t4ifKt' i .^7-^ . 
ftracion tetraodon ven- 
tricofus, abdomine mu- 

ricato. P.io. P.il V.ci. A.8. C.i®, 

Art.gen. ^8. ^yn.%6. O- 
Ihacion cathetoplateo-oD- 

lon.-» AMPHIBIA. NANTES. Tctrodon. 411 

longus, ventrc tantiim a- 

caleato & fubrotundo. 
^moen. acad. l. f. 310. 

14./. 4. idcm. D.9. P. 17. V.O. A.9. C. 7. 

GroM. muf. l. n. lio. Zoopk. 

183. Onracion cathcto- 

platcus tetiiiodon com- 

prelFas maculolus lcaber. D.9.P,i6. V.o. A.-- C.-» 
Sel;. mnf 3. 23 /. f. D.JO.P.l J-.V.^.A.I^.C^ Z, 
Habitat tn India. 

liiieatus. 3. T. fafciis longitudinalibus 
fdfcis paUidisque. Muf, 

Ad, Fr. i.p. 5-5. * D.11.P.18.V.0. A.9.C.n. 
Hajjelij. itti^i. 400. Tjetiao- 

don Fahaca. D.12.P.21 .V.o. A.9.C.11. 

Habttut in Nilo. 

Acuiei abdominis venenati pungunt.^ quafi urticatione, 

Ocellatu<^. 4- T. fafcia humerali ocellji- 

ta. Muf /id.Fr.i.f.ss- D.i4.P.i8.V,o.A.i2.C.7, 
Osbeck. tttn,^ll6. Diodon 

occ^tus. D.iy.P.iS.V.o.A.ii.C.S. 
//. /can. 260. Ottracion ma- 

culofus , abdomine muri- 

cato. D.l2.P.zo.V.o.x\.i2.C.- 

Art.gen. sS.fxn. 85". Oftra- 

ciun maculofus, aculeis un- 

dique denlis exiguis. 
£eb. muf ^. t. 23./. 7, 8. 
Hatfttat tn Afiae ^ ^gypti Aquis dulcibus, 
Venenatus pifcis uti pr(ecedens\ venenumque Jllicio 

acuitur. Kcsmpf. amoen. 883, Jed curatur Rcgc 

amaroris, Rump%. il: 49, 

Jxviga- S- T. abdonaine antice jicu- 
tus. leato. D.13.P.18.V.0.A.12.C.11. 

Hahttat in Carolina. D. Garden. 
I Corpfts magnum Dorjo cjcrulc(cente lateribus lineis 

\ ' Htrinque duabus \ Venire aluo ab ure ad fincmp. pe- 

f ' ^ daraltum tantum aculeato. 

hiipidus. 6. T. totus hi£pidus papilli$ 
fetaceis. 

Chi». 412 AMPHIBIA. NANTES. Tctmdon. Cbift. La^cr/lr. 23. Odr:!- 
ciou ictracxion vcntrico- 
lus, corpore toto muii- 

cno. D. 9. P.i 7. V.o. A. 10. C.io. 

j4rf.t^f». 5-8. fjff. S3. O- 

liricion tctraodon iphx- 

ricus , aculcis undique c- 

xiguis. 
Habttat tH India. 

Mola. 7. T. lacvis comprenii!; , can- /• /.^s .f. S. y. 
da truncata: piiina brc- 
viflima dorlali aii^liauc 
anncxa. 
Art.^^cn.6\.f)n.%^. Oftra- 
cion cnthctoplatcus fub- , 
rotundus inermis al].K'r, 
pinnts pecloralibus hori- 
rontiilibus , foraminibus 

4 in capite D. - - P. 14. V. A. C. - - 

Ad.homn.z.pp.2.p,i()J. , /f 

. 17. Mola. Y^^d.ae f^^ir^. 

/3. \. >2. I 2 f. 

Olhacion cathetoplatcus 
fubcompreffus, pinna dor- 
ii & ani cum cauda con- 
tinuatis. 

Habitnt in M. Mediterraneo. 138. DIODON. G^/f//; Maxilh€ ofTe^e, porreaa:, 

indivife. 
Apertura linenris. 
Corfus fpinis aciitis mobiiibus un- 

dique adfperfum. 
Tinna ventrales nullas. 

Atringa. i. D. fphacricus, aculeis tri- /^'i^. /• 1f .€.yo . /. / . 

quctris. D.14. P.21. V.o. A.6?C.io. 

Art. g£?i. 5-9. fyn. 86. O- 
ftradon bideiis fphsericus, 
aculeis uadiquedeniis tri- / 
quetris. AMPHIBIA. NANTES. Diodon. 413 

Seb. muf. 3. t. 23. /.-3. ^ / ^ 

j2. Diodon reticulatus fubro- • - ^ • /^ - / ' ^ - 

tundus, aculeis triquetris. 

»5^//. nat. 10. 334 ». 2. 
Art. gen. 5*9. 86. O- 

ftracion rubrotundus, a- 

culeis undiquc brevibua 

triquctris raris. 
Hdhitat tn India. 
'■• V* D. echinatns fubrotundus , 

aculeis baii tviquetris. iSHy?. 

nat. 10. 335-. 
y^^jf. ^^»;/. 6o.jyri. 86. O- 

llracion fubrbtundus, a- 

culeis undique denfis ba- 

ii triquetris. > 
Seb. muf. 3. /, 23. /. 1,2. 
llabitat In India. 
Conjunxtt a. B.y, Gronavius. 

Hyftrix. 2. D. oblongus, aculeis re- '7^^ . /: ^ .f^.r^. . 

Muf^d. Fr. i.p.s^.o- ^^^-^^^^ f^^r^ . 

flracion diodon, corpo- 

refpinisundiquearmato. D.14.P. 22.V.0. A.14. C.9. 
Art. gen. 60. fyn. 86, O- 

ftracion coiiico-obloii- 

gus , aculeis undique lon- 

gis teretiformibus impri- 

mis in lateribus. 
Amoen. acad. l.p. 310. i- 

dem. 

It. fcan. 28f. idem D.T4. P. 22.V'.0. x^.l^. C.9. 

Scb. muf. 3 . jf . 2 3 ./. 1 , 2, 4 . 
. j^. D. holocanthus aculeis ca- 

pitficoUique longioribus. 

Syfi. nat. 10 n. 6. 
Art. gen. 60. fyn.S6. O- 

ftracion oblongus holo- 

canthus, aculeis longis- 
,ot.."^" limis teretiformibus in ca- 

pite imprimis& in collo, 
Habitat ad Cap. b. fpei. 139. CY' 4M AMPHIBIA. NANTES. Cyclopterus. 

139. CYCLOPTERUS. Capnt obciirum. 

Dcntes maxillarcs. 
Meyribr, hranch. rad. IV. 
Tinna ventrales in orbi- 
culum connacar. 

Lumpus. r. (^!. corporc fqnamls-oflTcis .^**^. rj^J^ilA: 

t. 5-7. H.fvec. 320. ^ ' ^ 

188. Cycloptcrus. D.0,21. P.20. V.6.A.IO.C.9. 
^AY.^rv. 62./y*.87. Cy; ^ 
cloprofus. JTviM, }A,x&if, 

Gron. miif. 127. ZoopTA^^yT 

n n'"^ . • . D. 2i.P.2Q.V.i^A.io.C.i2. 

f5« JL/iodon fptnofus fobro- 
tundus aculcis planis , ab- 
dx)minc lacvl. Syfl. nat, lo, 

Art.gen. 5-9. fyn. 86. O- 
' .firacion fubrotundus a- 

■ • 'CQleis* brevibus planis , 
ventre glabro. 
Diodon rartor pinna dor- 
fi longiflima. 
^^\y?. nat. lo.;>. 536. ;f. 7, 

ftracion rotundo oblon- 

gus, tuberculis utrinque, 

pinna dorli longifllma. 
•Habttat ct in Europa. /3 , J/. Indiis ; orhUuto e 

pinms ventralibus adh^ret lapidibus. 
Varietates y. fecit Gronovius. 
N-avcs fofitari^, Flnn^i dorfalis prior adifofa; cauda- 

Its diftinda a dorfali analique» 

nudus. X. C. corpore nudo, capite 
poftice utrinque unifpi- 
nofo. Muf Ad. Fr, 

rr\' ^' ^7' 'r B.l.D.6.P.2l.V.^. A. - C.ia 

Habitat tn India. 

Liparis. 3. C. corporc nudo, pinnis 
dorfali aiiali caudalique 

unitis. Art. AMPHIBIA. NANTES. CcntnTcus. 41; 

ylrt. fyn. ii7^ Liparis. 
Gron. muf. 15-7. //d.kelv. 
p. 265-. /. i^. 

harUm.i.v.-s^ii.t.^.f 

3, 4. Cyclogalter. B. 7. P. 19. V. - - A.33. C. 9. 

Habitat in Oceiino feptentrhnali , 

140. CENTRISCUS. C^///^ prodiiaLim in Roftrum 

anijuftilfimiim. 
Apertiira repanda. 
Ahdomen carinatum. 
Timia ventrales unita?. 

fcutatus. I. C. dorfo loncato lasvi. .'5^. 'i • 

Cron, muf i.p. 171. t. J. ^art^^<^^^^ • -V^. /r^ • 
f. 3. D.3,9.P.io.V.6.A.ii.C.9. 

Valent^n. amb. p. 420. «. 
24^' /. 243, 254. Ikan 
Pifau. 

$eh. muf. 3- p. 103. t. 34. 
/. 5". Amphifclen cauda 
reaa. 

Habitat in India orientali. 

Sinzularis pifcis loricatus Pefta offea hnf^tudinaU po^ 
Jtice in fptnam terminata.^ fub qua cauda^ fed^ in- 
ter fpinam isf caudam , pinna dorjl funt, 

2. C. corpore fquamoro fca- 
bro , cauda re6ta extenfa. 
Gron. zooph. 395-. B.^.D.^,! 2.P.1 7.V.5. A.IJ^.C. - 

^yjl. nat. lo. p. 329. n. 8. 
Baliiies Scolopax pinna 
dorfali anteriore ^-radia- 
fa, rollro longilTimo ma- 
xilla inferiore operculato. 
^r^.^^-w.^-^./jw.S^. Balifles 
aculeis 2 loco pinnarum 
ventralium , folitario in- 
fra anum. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Pinnae ventrales bina., ^-radiat<c \ abdominales in C4' 
rina abdominis recondit<e, Opercula branchialia mo-^ 
nophylU. Dcntes nulli. 

141. SYN- 4i6 AMPHIBIA. KANTES. Syngnathus. 

141. SYNGNATHUS. Caput: Rofirum fiibcylin- 

dricum, ore operculato 
in^xilla infcriorc. 

Apcrttira branchiarum 6- 
percnlis claufis; nucha 
foramine fpiraus. 

Corpus cataphraftum. 

Tinn^ ventraks nullae. 

Typhlc. I. S. pinnis cauda; ani perto- 

l alibiisque radiatis , cor- 

porc fcxangulato. Va.Hn. 

jvcc. x-]-], 
ylrt. gen^-ji^ fyn. i. fpcc. 

3. Syngnathus corpoie 

iiicdio hexagono, cauda 

pinnata. D. 36.P.14.V.0. A. 3. C. 10. 

Gron. rnuf i. n.^.idcm. Id.']. P.9. V.o.A.o.C.ia. 
Habttat in Europa. 

Lamina corporij trur^ci 18, caudiC 36. 
Varietatem fequentis facit Gronovius. 

Acus^ i\ S .>'P«iHnis caucieg ani pe£to- -A/ - ^an^ - 

ralibusquc radiatis, cor- 

pore feptem - angulato. 

Fn. fvcc. 276. 
Art.gtn. i.fyn. z.fpec 2. 

Syngnathus corpore me- 

dio heptagono,cauda pin- 

nata. ^ D sS.P.iz.V.o. x\.f.C.^O. 

Gron. muf 1. n. idem. D»37.P.-- V.o.A.o.C. 10 
Habitat in Europa. 

Lamina corporis trunci 20, caudte 43. 

pelagicus. 3. S. pinnis pe6loralibus cau- 
dscque radiatis , ani nul* 
la , corpore feptemangu- 
lato. 

Osbeck iti^. 105'. Synguar 
thus pclagicus. D. gl.P. 14.V.O. A.O.C. 16 

Habitat in Fuco natante. 

LaminiS corpori-s keptagoni 18, Cauda Utragottie 32. 

Varie AMPHIDIA. NANTES. Syngnathus. 4Z7 

Varietarcm fiyr/tUtrnam mfit c CarOlina D. Garden, 
Cut Umha corporh %S ^ ^'^r-JaUs 33. C. tctrago- 
nts 32. 

«quo- 4. S. pinna caudse radiata, -7^- /• ^f^^ /• S^- 
rcus peaoralibus aniquc nul- ^ • '/77 . 

lis, corpore angalato D. 30. P.o.V.o. A.o. 0.5-. 
Hahitat tn Pclago. 

Ophi- j-. S.pinniscaudaDanipefto- -^^- ^^f^^t^ . 
dioji. ralibusque nullis ^ cor- 

pore tereti. Faun.fDec. 

275-. 

Art.gtn. I. fyi. 1. Jpec. 
I . Syngnathus teres , 
pinnis pcdoialibus cau- 

daeque carens. D- 34- P- o. V.o. A.o. C.o, 

Gron. rrih'f. i. n. i, idem. D. 42. P. O. V . 0. 0.G.O4 
Habitat in Europa. 

barbarus. 6. S. pinnis caudasaniquo nul- 

lis , corpore fexangulato. D. 43. P.22. V. o. A. o. C.o. 

Habttat in Pelago. 

HippQ- 7. S. pinna caudx quadrangu- J^2^. /.■ g'. ^Z^j)^^^' 
campus. Ix nulla,corpore feptem- /$fircu^^-Kz K . /r^ • 

angulato tuberculato. D.20. P.18. V- o. A. 4. C. o. 

Art.gcn. I . f-^n. i. Syngna- 
thus corpore quadrangu- 

lo, pinna caudce carens. D.^f.P.- - V.o. A.o. C.o. 
OUar. miif. 5-3. t. 16. f. 4. 

Hippocampus. 
Bradl. natur. t. 4./. 3. E- 

qvus marinus. 
Hahitat in Pelago. 

Laminnc corpons trunct 1 7 , cauda 45*. 

Corpus cataphradum .^ antice liturts, pojiice punSltS 
albis adfperfam. Aculei in corpore 3 utrinq74e 4 
in cauda antica.^ 2 pojlice. Cirri Jupra ocuios folitarii; 
verticis 1 uPrinque , frontis 3 transverfim pofiti : 
Pinna DorfaUs Umbo ni^ro ^ margine albo. AnaUs 
minima , potius ventraUs dicenda , atm ante anum 
fit coUocata. 

DJ 142. PE- 

Feminis piwgnmiihis tuwet ahdovien foi>i anMm^ (iehifcitqf<t lougitHdinn.liur dHW 
his valvulis , «t in Siluro Afcita. j j ^ . n i ^ •41I AMPHIBIA. NANTES. Pegafus. 

142. PEGASUS. Cafut: Oj- probofcide rerraaili 

niaxilla fupcriorc dcnticulata 
fub Koftro cnfiformi, lincari. 

Apcrtnra brancliiarLini ancc pin 
nas pcftoralcs. 

Corpus articulatum oflcis incilu 
ris, cataphrattum. 

^lnnee ventrales abdominales. 

draconis. 1. P. roflro conico. D.4. P. 10. V . i . A. C.13 

GroH. zooph. 35-6. t. II. f. t". / 

2,3. Cataphradtus corpo- "^^- f 
rc tctragono brevi fcabro. 

Gron. muf. i.p. 6^. n. 146. 

Valent. ind. 3. p.j\z%.f. zyi. 

Ruyfch. theatr. t. 7./. 2, 3. 

Seb. muf. 3. p. 106. t. 34. 

/. 4. 
Habitat in India. 

volans. 2. P. roftro enfiformi denticu- 
lato. 

Muf Ad. Fr. i. p. s6. Pe- 

gafus roftro conico. 
Habitat in India. 

natans. 3. P. roftro enfiformi inermi. 

Gron. zooph. ^fy. Cata- 
phradtns roiiro fpatuli- 

formi trancato. D.j-. P.9. V.i. A. C. - 

Habitat in Iiidia. PISCES. mi9 

CLJSSIS lE 

P I S C E S. Quis , nifi vidijfit , l^ifces habitart fnb tindd 
crederet. AQUEI Elementi fnuti fiirdique Voliicrcs compcndiofilTimi re- 
fpir:»nt Bra>ichns arca oireo innexis, natant Ptnuis radiatistj 
vclliiTntur Squamu cartiiagineis. 

INSTRUUNTUR Capite, Tborace, Abdomine, Cauda, Pin- 
nis; Cercbro Medullaque Ipinali, Cordc uniloculari uniauri- 
to, BraiiChiis, Diaphragmnte, Hepate Veliculaque fcilca, Lie^ 
lie, Pancreate, Reiiibns Vciicaque urltiaria, Veliculis fcmiiiali- 
hus Ovanisve, Intcitinis cgccoque, Membrana nictitante; imo 
h. naribiis, modo vere talibus ; plerisque etiam Velica natatoria* 

DESTITUUNTUR Palpcbris, Auribus AuricuUsque, Collo, 
artuum Brachiis Tibiisque, Pene Vulvave. 

DIVIDITUR horum Corpus cxternum in Caput >^ Truncttm ^ 
Pirjnas, 

CAPUT compreflum (Cathctoplateum) f. deprefTnm (Plagiopla- 
tcum;) nudum, fquamofum, larve, fpino um f. muticum* 
Os Labiis carnofis, aut ofleis clautile. 
Dentes fspe in Maxiilis, Palato, Liiigua, Fauce. 
Ocnii 2, nudi, mcmbrana ; Fupilia cryllallina globofa* 

Karesl pcrtufac , bince geminata:, minus prominentes. 
Cirri filiformes , mollufci, labiis faepius inlcrti , prstentantcs* 

Aperturct branch'arum per branchias in os hiantcb, inftrudae 6» 

perculis ptnnaijue brayichtojlcga. 
OpercuU branchias tegcntia, aperturas claudentia. 
Branchia extus fpiiautcs comprimc^hdx , fospius quatuor , tadio 
^ arcuato ofTeo (*) adnat^e, radiis liocris pedinatcc. 
^ D d 2 TRUN- 

(*•) Rndliis ofTeiis Branchiarum de:/: iv NanYitus. 

f Ijtaphratfti : Silmus catfli-hrafnif ,^ Cottus ca:nphra^tif , Tr:^Lt cit.iphracta i Lo* 
riciitiii. 

Volitanies: Ex^cui^ut valit^ins tvQUnsJue ^ Trigla xolixant , GpflerojUns voHtans^ 410 PISCES. TRUNCUS tercs, coinpreirus , dcprclTus; fqutmofus f. nudus 

{alcpuiotus) mucofus; oblongus, poilicc aiigullatus in Cau* 

dam; Squamte pleiisque cartilagincx , nirius ciliutx, nonnuUis 

ollbx, ut pifcis loricatus cvadat Cataphractus. 
Linca latcralis utrinquc, dillinda a Hnca irjt.'fftitiali ^ fspius ex 

jjlandulis ttinSlata^ larius loricata^ utraque rcda aut curvata; 

m quibusaam Caudam utrinque carinaiam conltitucns. 
T^horax rcfcrtus Corde intra Pcricardium fuum. 
JbdotncK coltatum Vilceribus, Intcftinis, Vcficula aerca; Gcni- 

tura ovisve rcpletum. 
Anus abdomen teiminans, communis Intcftinis, Vcficjc & Ge- 

nitalibus. 

Cauda pollica Trunci pone anum, folida, mufculofa. 

PINNi?) Mcmbranaceac explicandoe Radiis cartilagineis : qui 

Spitiofi duriores , offei , fimplices , pungentcs (*) acantho- 
pterygiis. 

Mutici flcxiles, tendinei, dichotomi maJacopteryiiis, 
Branchiofteg^c fub opcrculis branchiarum pares, plicatiles radiata 

membrana; hzc Artedio primaria. 
Dorfalis dorfo longitudinalis impofita, impar; fsepe i, rarius 2, 
paucifiTunis 3. 

jldipofa^ dorfalis fpuria, radiis defi:ituta, impar, 
Pedorales id latera thoracis pofitae, pares. 
Ventrales corpori fubtus annexx, inter caput & anum, pares. 
Analis pone anum, fub cauda, longitudinalis , impar. / 
Caudalis terminalis, peipcndicularis, impar: rotunda^ integra^ 

bifurca f. lunata, cunc..ta, 

FISCES hi muti furdique ^thcris fonum non audiz-nt , aeris licet 
^ tremorem fcntiant, Refpirant latere extrorfum aquam, Mo*^ 
'vent fe Pinnis explicatis, dum Caudali propelluntur , Dorfals 
ATfalique tamquam Gubernaculo reguntur, Fekoralibus tam- 
quam Alis attolluntur, Ventralihus tamquam Pedibus infi- 
ftunt. Fugiunt riatatu diverfimodo; Defenduntur Spinis tam- 
quam muricc; viBitant Muco, Infcdis, Vermibus, Cadavc- 
ribus, Pifciculis, Plantls. 
Hi- 

(*)^ Reciimbens ffL-na 7i0nnvMii nntror/hm dectimHt ante pinnnm dorfi ant ani. 
Vefica aerea attoHit pifces : pertufa f^cit itt in fnndo repant ; ^ hac dejiitnti 

fswper in fnndo degant. 
Mns a circiilis concentricis "jertebrarnin numerifndfi. 
Spins a radiis geniinis coadnnatis orta ntc tit mutici rfidiis dicbotmis. i 

I PISCES. 421 

Hijiortx horum cx Struftura, Alimento, Solo, Moribus, Mi- 
grationibus & Ufa in Pifcatura, Gulina, Oeconomia, Me- 
chanica, Medicina. 

LOCUS omnium aquaticus eft; fortc etiam omnes marini; fed 
alii imprimis latujlres aquas dulces inhabitantcs ; varii ctiam 
flnvtatilcs ^ foepe c mari adfcendentes ; plurimi merc mnrini ^ 
qui aquas dulces non fcrunt; horum plerique h'ttora adeunt 
pro generandis (*) <5c pariendis ovis, calidiorc aqua excluden- 
dis, nifi mere peUgici natantibus ovis, a littoribns femper a- 
lieni, fcd omninm ah*i diurKi^ alii njBumi^ illi plerique na- 
tant in aquis, hi vero fajpius in fundo pafcuntur. Alii de- 
mum Uibfoiitarii vagantur, alii grcgatim degunr. DilTcminan* 
tur ab Anatibus. 

CONSERVANTUR in Spritu vini , vel dimidiati cxcoriati 
exliccati adglutinati. {Aa, angl. 42. ». 463. p. ^7.) aut g-j^J^i 
pulcherrime farcti vcrniceque obdu6ti, more C/. Schefferi, 

USUS: viclus tcnuis e pifclbus nuper enciais, thoracicis, exerci- 
tatis, inprimis alTatis, Veteribus in prctio MhHus Scarus cret, 
Anrata., Jnlis^ Sphyrccna^ Mjirana^ Hodicrnis in deliciis C<«r- 
pio.^ CaraJJius^ Afpius ^ Brama^ Salmo. 

ICHTHYOLOGI Praaici BeUonius ISS^, Rondektius 15-5-4, 
Salvianus T^'^'^, Gefnerus ly^-S^ Aldrovandus i6of , IFil' 
lugbaus 1685-, RajiLs 17 10, Seba 1760. 

Theoretici Artedi l Nos Gronovii ^ H-ilfelquift , radios pinna- 
rum obfervarunt; Kxl^alentynus dctedum artis cxpofmt; Ca- 
tesbaus pulchrc quosdam depinxit americanos. Gardi^n P. ca- 
rolinas defcriptos miiit. 

Synonyma ab Artcdio petenda, ego itaque ea fepofui. 

Descriptiones fiftant pra:cipuc C(jr/?»/ comprefTam f.deprefTum; 
fquamofum f. alepidotuni, acanthopteryg^ium f malacoptcrygium; 
eirros., Lincam lctcralr.n Pirrnas bmnchiaics , Dorialem, 
Peaoralcs , Vdntralcs, Analc^n , Caudalcm cum radiis fpino- 
fis r nruticis , integram f. divilam, fed pra^primis Dentes & 
V oris inftrumcnta, ut Generum charadcres perliciantur. 

D d 3 DI- (*) Gcncratio nfcium etimmuiwi ohfcuva eji, 

R:n*7d LudT. PfiSim ccrcvjfcs. Amfi. ij;^. fol. cshrat. fgaris fiais. 42i PISCES, 

DIVI*^IONEM Pifcium, artis njrinam, a variis partibns tenta- 
rniu vurii Rcccmi )rum iniinort;ilis Kvxcd\ Si inoibs Acnrj- 
thopfcrygios & lncrnu's MalacoVtcrypo^ fccuiuiiun Mcmbia- 
nam Bra^;chrd/hj^.:m lccutus cu, lcd dcfciiiit non tcmcl iii 
bivio cjnlticutmn ; propriam itaquc tciuavi viam a Pediuus 
4»fe Alus y ftih /flis y poue /llus litis. 

Pinn» vf»ffahs tiNlliC omnino APODES. i. 

— _ a»tc pinnas Pcdoralcs J U G U L ARES, 2. 

— _ /v/; piiiiiisPcaoralibusmOR/VCICl. 3. 
— pftttc pimias Pcdoralcs ABDOMIN ALES. 4. CHA- CHARACTERES PISCIUM. 4^3 CHARACTERES PISCIUM. 

I. APODES. 

143. MuR.£NA Aperturac hranchiarum ad latera thoracis, 

144. Gymnotus Dorfum apterygium. 
145'. TrichiuruS Cauda aptera. 

146. Anarhichas Dcntes rotundati, 

147. AmmodYT£S 'Caput corpore anguflins, 

148. QpHiDiUM Corpus enjiforme. 

149. Stromateus Corpus ovitum. 
>fO. XiPHiAS Roftrum enjiferum. / 

II. JUGULARES. 

ifi. Callionymus Aperturac hranch. ad wucham^ J 

jfi. XJ RAKOSCOVVS Osjimum. / 

15-3. TrachinuS Anus prope pe^us. / 

15-4. Gadus Pinnce Peilor-cles elongata in acumen. 

lyf. Blennius Pinna Ventrales didadyU mtttica. / III. THORACICI. if6. Cepola 

15-7. ECHENEIS 
15-8. CoRYPH.£NA 
1)9. GOBIUS. 

[60, COTTUS 

[61. scorp.ena 
162. Zeus Os fimum. Corpus enjiforme. 

Capitis dorfum planum transverfim Jltlcatum^ 

Caput anticc truncato- obtufum. 

Pinna; Ventrales coadunata- in finnam 0- 
vatam. / 

Caput corpore Utius. 6 

Caput cirris adfperfum. o 

Labium ftiperius membraH% transverfa fir- 
nicatur,f. o 

[63. PleuroneCTES Oculi ambo in latere altero capitis, 
[64. Ch.ETODON Dcntes fstacei, confgrtijjlmi flcxiles. / 
Dentcs validi , inafores f molares. / 
Pinna Dorfalis rameuio pofl fpinas notata. / 
Piy2KA Dorralis in fofnla recondenda. / 
Opercula hranchiarum ferrata. / 

I> d 4 169. Per- [65-. Sparus 
[^6. Labrus 

167. SciiENA 

[68. Perga 4M CHARACTERFS PISCIUM, 169. GastEROSTEI-T^ Cnuda latertbns carwata \ Spin» dorfaUs 

170. ScoMREH Oxw^Oi lateribns caritrata; ?\nnu\x fpuria 

plftres. d 

lyi. MuLLUS Sqiiamx, etiatn cnpifis, laxcc. / 

I7Z. Trjgla Digiii diJlinHi jft;cf,^ piftffas fcSorales, o 

IV. ABDOMINALES. 

173. CoBlTiS CorpUS vix dd Candam ayigujiatum. 

174. Amia Caput nndurrt ^ offeum ^ fcabrum. 

lyS' Sii URUS RadiMS I PtHfta Dorfalis Pcdoraliumque deft* 

tnius. A 

176. Teuthis Capnt aniice truncatum. / 

177. LoKiCARlA Corpus cntaphra^um, 

178. Salmo Pi/ttta Dorfalis poftica^adipofa. 

179. FlSTULARIA Rollrum cyUndricnm operculo claufile, 

180. Esox M.^.ndibula ififerior .longior pundata. T 

181. ElopS Membr. branchifjft. duplex : exteriore minare. 

182. ArgenTINA Anus caudee vicln-us. 

183. Atherina Fafcia lateralis longitudinalis ar^entea. 

184. ?/!uGiL Mandibula inferior tntns carinata. f 

18 5". MoRMYRUS /Ipertura branch. linearis absque operculis, 

186. ExoCOETUS Pinna Peftorales longitudine corporis. 

187. POLYNEMUS Digiti diftinSii juxta pinnas pedorales. 

188. Clupea Abdomen carinatum ferratum. 
\%(). CyprinuS Membrana Branchioftega triradiata. f L APO- PISCES. APODES. Muraena. 4^5^ 

I. APOD ES, 

Tinna ventrales nulla. 

143. MURiENA. Caput Igeve. Narex tuhuMx. 

Membrana branchiojlcga radiis X. 
Oculi cute communi teEli. 
Corpus teretiufculum, lubricum. 

Tinna cauda: coadunata dor- 

faii anique. 

Spiracula pone caput vel pinnas 
petl:ora!es. 

Hel«iia. I. M. pinnis pe6loralibus nullis. 

n,uf. i/;..i6. kuf. Ad. ^^./■■r.trr/ii^z . 

/^r. I. 319. Murscna pin- 
nis pedloralibns carens. 
Seb. muf. 1. t. 69./. 4, 5*. 
iS.C^^^j^.f^r. 2.^.20,21. Mu- 
raena maculata nigra , & vi- 
ridi. 

Habttat /^^Europcc, AmericaD Oceano. 
Cccnarum HeUnA Koma tn pifcinis : natat ad '/nagi- 
* ftruYA deVtcata Mnrccna^ Martial; Ved. PgIHg aa- 
mnata mancipia inemergebat vivariis Muranarwm , 
tit tn vifceribus fuis aliquid de Servorum fiGrum 
corpore guftarct. Plin, XI: 23. Morfu infefta. 

Ophis. 2.. M. cauda aptera cufpidata,. 
corpore tcreti. 
Art. gen. 24. fyn. 41. Mu- 
raena tercs gracib*s maculo- 
fa , caudi tereti cufpidata 
apterygia. 

V Habitat in Oceano Europaso. 

Scrpcns. 3. M. cauda apfcra acuta, cor- 
porc tereti. 

D d 5: Aru 4i6 PISCES. APODES. Mur«na. Art. gen. i^. fy>tf,^u Mu- 

rrcna cx'adc rcrcs, cauda acma aptcrygia. D.- P. i6. V.- A.-- C.-- 

Hahitat in Uc$amQ Europx aHjlralij. 

Angvilla.4. M . nvAxilla infcriorc lon- 

j:;iore , corporc unicolore. D.1000.P.19.V.0. A.ioo.C.- 

Af t.jhcQ. 6(:i.gc'a. Z4. fyn. 
39/ Fn. fvcc. ^oi. Mu- 
rajna nnicnlor , maxill^^ 
infcriorc longioic. .'•'v- U^ - 

Hahiut //; E'jro^^a ; muximain Ucn Cornachio fcrra- 
ticnji\ >7on fcrl Danubii>m ^ niji rarijjimc. 'NotlHr- 
na\ latct in cocno dii\. lici forarriiyie \ cocrcettir trun- 
co alho Betulie;1 Cutis t^itacfjfim^ ; parit vivij^ara 
fub ca>;icula. Aci. holm. iy^^o. p. 194. Hyhcryjat ; 
riotlii tC77cbricofa obambklat ^ Cadaverikiis vttlitat. 

Myrus. M. pinna an^bicnts alba 

iTiargine ni;j;ro. JShif Ad. 

Fr. l.p. 5-8. * 
Art.gcn. i^.fyn.AO. Mu- 

rsena ro(lro"aciuo lituris 

albis vario, marginc pin- 

nsc dorfalis nigro. 
Habitat in Mari Meditcrraneo. 

Caput antrorfum attcnuatum. 'Tentacula 2. hrevia la- 
bii fuperiorts. 

Conger. 6. M. roftro tentaculis duo- 

bus, linca latcrali ex pun* 

<9:is albida. 
Art. ^^en. 24. fjn^ 40. Mu- 

rsna fupremo marginc 

pinasg dorfaiis nigro. 
Habitat in Oceavo Europaso. 

caeca. 7. M apterygia, roftro acu- 
tiufculo. 

Hahitat tn Mart Mcdlterraneo. £. Brander. 

Corpus Angmllee absque omni pinna. Aperturae hran- 
chiarum f-ib collo. Maxillx acumindt<2 dentibus a~ 
cerofis. Nares tubuUfce ftib rofiro. Ocuios nulhs 
video \ ad occiput punUa 7 perforata ; itidem 7 Jw 
pra caput in medio , ^ anteritis iterum quater 

du9. PISCES, APODES. GymnGTtus, 427 

di 

ol 

I duo. xA.nus propior capiti quam caudte. Genus 
obfcurum. 144, GYMNOTUS, Capttt operculis lateralibus. 

Tentacula duo ad labium fu- 
perius. 

Oculi cute communi te&i. 
Membr. branch. radiis V. 
Corpus comprefrum , fubtus 
pinna carinacum. 

Carapo. ; . G. nudus,-dorfo apterygio, jY-^, i •y . f S , J^^ ^ - 
■ pinnasni longitudine cau- 
' dae attenuatae. 
Gron. zof)j)h. 168. Gymno- 
tus maxilla fjperiore lon- 
giore , cauda elongata fu- 
r.^ hu^ata, 

'^^^^Seb.^wuf. 3. t. ^i.f. 1-4. 
Art.gen. i^.Jyn.^^* Amoen. 
/acad. I. p. 318. t. 14. /. 
6. MufAd.Fr,i.p,y6, 

Gymnotus. B.^-.D.o.P.i^.V.o.A.ioo.C.o. 
Habi^at in Amcrica. 

Abdomen carnofo - carinatum \ Pinna ani in caudce a~ 
picem non excurrens fed definit ante pinnam cau- 
d(S. Apex cauda absque pinna in filum terminatur. 

eledlri* G. nudus, dorfo apterygio, 
cus* pinna caudali obtullflima 

anali annexa. 
Gron. zooph. 169. t.^. f. i. 
Gymnotus cauda trunca- 
ta , maxilla inferiore lou- 
giore. 

A(^. heh.^. p. 27. 3./. 

i> 2, 3. 
Vitgez. verhand. 3.^» 468. 
/.26./. 8. 
ASi. harlem. 2. p. 372» Sid- 
dtfvis. 42l PISCIS. APODES. Gymnotus. 

Mnfcherjh. uitr. l. p. 290. ' 

Gymnoms. » 
Sch. Kncf. -^. p. 108. /. 34. 

f.6. Gymnotus nigricans, 

c;iada cuiti obtufa. 
Gii^tll. orcnogu 3. p, 136. 

roipillc. 

Habitat /> Surinamo aliispic Amcricje mcrid'io:'3alis o- 
ftiis flHviortim . 

Qualitas "TorpcdiTiij trcr/icntis^ undc taiigenti crepitant 
yrj^mhra djlore qtirdis a cnbiti CQnttifionc ut fcpe 
pr oflcr fZ.it Jir potijjimum a pifcs majore ^ i^j cujus 
vis non ah iterato taSiu ^ j}ercuffLu)Je n7Lper fuit 
dchiiitata. Pcrcrdffio fentitur dolorifica tatlu bacu- 
li ^ iicct yyianuhrio m:taI!ico ^ maxir/jc aureO y etiam 
in fcapha conjlituto di^ito aqucc immiffo peri^ pe- 
des fevititur trc/rrur^ non vero taSlzi cer^t JigillatO' 
ricc. Vis appropriata rnorbis foporofis% metucnda na- 
tantibus inde fuhrnergcndis. Vid.e Gronuvium. Ca- 
put pundis pcrforatis adfperfum. 

albifrons. 3. G. dorfo 'anteriore nlvco. D.o.P.if.V.o.A.i^^i.C.i^. 
Habitat Surinami. 

Statura G. Cnrapo. Aperturss hranchiarum ovata., an- 
te pin. pedoralium hajin. Corpus cultratum plaga 
nivea a narihus ad 'medium dorfnm. P. ani a guia 
fere ad cauda pinnam. Cauda fupra canaiiculata ; 
P. Caudalis rotundata. Q^^^^ut comprcjfum longius 
hians._ Oculi cute communi te^i, Nares 2 parium.^ 
tubulofce. 

roftratus. 4. G. roftro fubulato, pinna 

ani cauda breviore. D. — P. 19. V. — A. 296^0. - 

Seh. muf 3. p. 99. t.^ 32. /. 

-^. Gymnotus varius ro- 

rtro produ^Uore. 
Gron. zooph. i6y. muf. 73. 

Gymiiotus maxillis elon- 

gatis tubulofis fabcpnna- 

tis , corpore m.aculofo , 

cauda fubacuta. 
Habitat in America. 

a.iatlcus. f. G. fquamofus , dorfo pin- 

nato, D.46.P.i4A^o.A.28.C.i6. 

Habi" PISCES. APODES. Gymnotus. 429 Hijbitat in A fia ; dnbii Generis , an Anarhichte ? 

Pilcis plus quam fpilhar/ieus ^ crcijTiufciilus ^ fed teHus 
fjuarnis Uvibus^ rutur.datis ^ cUjlinctts ^ etiam fufra 
caput ^ cui fUYida 5* excavata^ uti ttiam aliqnot in 
rnaxiilis inferioribus . Anus in medio corporis. Li* 
nea latcralis elcvata^ rc^a^ fed defccKdeKs fupra a- 
num: Color obfcurus fafciis fufiis. Fu>ida albii_ 
iyi finna dorfali tsf fojiua pcirtc corporis. Ob oper" 
cnla latcraitter ampla apertenda ^ ob fquamas kc 
quit efje Mura^na ; pinna dorfalis incipit pone caput 
^ extenditur fere ad cauciam, Capiit deprejjum.^ 
Liviufculnrn. Tentacula 2 trnncata^ ante nares po^ 
fitfi. Membr. branch. Corpus fubcylindrlcurn 
pojlice cornprefjurn. Pinna dorji rnox poji nucham 
incipiens. Foraminulum i?i fronte. L<ingua lcsvis. 
Dentes acerofi in maxtllis infuper in maxilla 
fuperiore ordo dentium intra maxiliarn. 

145. TRICHIURUS. Caput porreaum, operculis 

Jateralibus. 
T)entes enfiforjTies apice fe- 
mifagittari: primores ma- 
jores. 

Membr. branch. radiis VII. 
Corpis comprefTo- enfiforme. 
Cauda fubulata, aptera* 

Lcpturus. 1. Trichiurus. 

Art. fpec.iu. Lepturus. B.y.D ico.P.ii.V.o.A.ioc C». 

MufAd.Fr.i.p.-G.t.^e. 

f. 2. Lepturub. ^ B.7.D.124.P.12.V.0.A.0.C.0. 
Gron.mufi.n.c^'j. Gymno- 

gafter. B.7.D.1 38.P.11.V.0.A.0.C.0. 

B*'oivn.jam.c{/^^.'t.^-^.f^. 
Gymnogaftcr argenteus 
comprefTus, cauda atte- 

nuata impinna. B.7.D.- -P.i i.V.o.A.o.C.o. 

Seb. muf. 3. 33. /. I . Ell- 

chclyopus. 
Will.app.t.i.f. 3. Anguil- 

la indica. ^ 430 PISCES. APODES. Anarhicas. 

Marcgr. hraf. l6i. Mucu. 

liabttat trj America, China. ExfiUe^ts ex aquis fape 

Jt7 C\mbam. 
T'otus argenteus , Pinna dorfalis plicatilis. 

146. ANARHICHAS. Capn/: ^ohtnfiiifculnm. 

^Dent^s primores liipra in- 
fra(]ue conici, di- 
vergentcs, fexplu- 
resve. 
molares inferiores 
palacique rotun- 
daci. 

Membr. branch. rad. VI. 
Corptis teretiufculum. Tm- 
na caudas diftincla. 

Lup.us. I. AnarhiCAS. Art. gen. 'Tnf./.-y.^-i^./'^- 
i^.Jyn. 38. 
Gron. muf. 1 . n.^^. Anar- 

rhieas. D.y^.P.io.V.o.A.^^-.C.iS. 
Olear. muf. 5-3. t. 27./. 2. 

Habitat in Oceano feptfntrionali Angliae, Ealthico. 
Lapis Bufonites ex hujus pifcis dc/ste. Merret. 

147. AMMODYTES. Capnt comprcffiim. corpore 

anguftius. Labium fupe- 
rius duplicatum. Mandi- 
bula inferior angufta acu- 
minata. T>entes acerofi. 

Memb, branch. rad. VII. 

Corpus teretiufculum fqna- 
mis vix confpicuis. Cau- 
da diftin£b. 

Tobia- I. AmmoBYTES. Art. gen.^^- ^ -^^ ^ - 
nus. id-fy^' i^.fpec. yj. B.y.D.y^.P.li.V.o.A. 28.^.15-. 

S-v . CT^-^M . Gron. PISCES. APODES. Ammodytes. 431 

Gron. zooph.AOjL. Ammo- 

dytes. B.7D.y7.P.9.V.o.A.26.C.i6. 
r " Raj.pfc. 38. t. 2./. 12. 

t a7in. Jvec. '^oi. Ammo- 

dytcs. B.7.D. 5-4.?. 13.V.0.A. 28.0.15-. 

It. fcan. 141. Ammody-. 

tcs. B.^-.D.^-o.P.i^.V.o.A.^D.C.K. 
It. cel. 87. Ammodytes. 

B.7.D.60.P.I5-.V.O.A.32.C.I4. 
Muf.Ad.Fr.i.f.-JS' Am- 

modytes. B.7.D.60.P.14.V.0. A.30.C.16. 

H^ihitat in Europae Oceano arenof^ fcaturiginofo , in 

gyrum contradus , e centro apice capitis arsnarn pene- 

trat\ allicittir nivea alhedtne . Fnedatur a Scomhris, 
Color dorfj laterihus(jue cya^ieus ; fnbtus varius lineis 

6, alternis albis ^ cyaneis. Ad ani regionem ma-* 

cula parva fubruhra. Linea lateralis duplex. 
Species mihi videntur in Svecia duce e(]e dijlinii,t.f 

uti RajHS quondam in Anglia fubolfecit, 

148. OPHIDIUM. Ca^put nudinfculum. TDentes 

maxi!!is. pabto, faucibiis. 
Membr, branch. radiis VII, 

patula. 
Cor^us enfiforme. 

barba- i. Q. maxilla inferiore, cir- 
tum. ris quatuor. D.i 33.P.0.V.O.A. H2.C. 

Art. geu. l^.fyn. 42. 
Habitat in Europa aufirali. 

Corpus cifiereo-argenteum. Linea lateralis fufca ; 
dique macuLe iineares fparfw. P. dorfalis analis^ 
que caudali connatce nigro - marginatiC. 

imberbe. 2. O. maxiliis imberbibus , 
cauda obtuliufcula. 
Art. gen. 24. fyn. 42. O- 

phidion cirris" carens. 
Fn. fvec. o^K). l<\cm. D.79.P.1 i.V.o.A.^i.C.iS. 

Gron.zooph-.AOi. Ophidion. D.I47.P.26.V.O.A.IOI.C.'-» 
Habita in Europa. ^ 
Pinna dorfaiis anaiisque caudaii unitje. 

149. STRO- 431 PISCES. yVPODES. Stromatcus. 

149. STROMATEUS. Caput comprefllim. "Den^ 

tes in maxillis, palato» , 
Membr, branch. * - - 

CorPus ovatum, lubricum; 
Cauda bifida, 

Fiatola. i. S. fabfafciatus. 

Art. geyi.i<). fyn.-^-^. Stro- 

niateus. D.^^.P.^^-. V.o.A.34,C.-- 

l^abitat m Mari Meditcrranco , Mari Rubro. 
Ptfcis ptilchre variegatuj; Vintriculi duo. 

Paru. 2. S. unicolor. 

■.Sloar^. jam.z.p.l^t.t.lfo, 
/.4. Paru brafilienfi con- 
geiier. Raj . pifc . i . 

Habitat in America. 

150. XIPHIAS. Ca^ut maxilla fnperiore termina- 

tum roftro enfiformi ; Os eden- 
tulum. 

Membr. branch. radiis VIIL 
Corpus teretiufculum, alepidotum. 

Gladius. i. XiphiaS. Art, gen. 30. 5yerc/f^Tj^. 

yy«. 47. 303, D.41.P.17.V.O. A.I^^.C.-- 

Kolpin. mj[. B.7.D.i8,3.P.i7.V.o.A.io,3.C.2o. 

Habitat in Oceano EuropaE:. 

Schelhameri Anatome Xiphii pifcis. Hamh, 1 707. quart. 
^ BarthoL fent. 2. caf» 16. II. JU- FISQES. JUGULARES. Calllonymus. 435 

IL JUGULARES. 

Thtna ventrales pEioralibus anteriores. 

CALLIONYMUS. Qaptt labio fuperiore dii- 

plicato; Oculi appro- 
ximati. 

Memhr. branch, radiis VI. 
(Gron). Aperttira nu- 
' ; ch^ foraminibus refpi- 

^^^*^^ rante. Opercula clauft. 

Corpis niidum. ' Tinna 
ventrales rcmotiffima?. 

I. C. dorlalls prioris radiis f- ^^X /^^'' 

longitudiiie cDrporis. 
Mn f. Ad. Ft .i.p.-ji. \Jn- 

nofcopus. D.4,io.P.i8.V..6.A,io.C.io. 
Fn. fvec. 304. Trachinus 

maxilja iuperiore longio- 

re, pinna dorfi priore al- 1 

tiflima. , , 
Strfrm. [ondm. B.^.D.^-^IO.P.ip.V.^-.A.- C.IO, 

Gron. mtif. i. n. 64. Ura- 

nofcopus olTiculo priino 

pinnse dorfalis longitudi- 

ne corporis. D.^.io.P.ip.V.^^.A.io.C.io, 

Groft. ad. upf. ij^o.p. ui. 
t. S. Cottus officulis pin- 
na> dorfalis longitudinc 

corpoiis. D.^^io.P.ip.V.^^.A.io.C.io. 
j^di.cmj^l. 293. 1749. Gur- 

nhrdus lateus. 
]?et, g.-iz. t. 22. /. 2. Lyra 

harvicenlis. 
Sch. muf. 3. 20,/. 7. Exo- 
- coetus 3. 
Hahitat in Mari Atlantico. 

Corpus lineis cvrulcis., imprirriis p., dorfalis candaHf- 
<ine. Pinna Dorfalls frioris radius longitudine 434 PISCES. JUGULARES. Callionymus. corperij. Ckvw^jiJ akuw. Capit(s./(</fr4 pujlice fpi» 
na quintuplici. Labiuin fuyerius jinguUrc. 

Dr.iam- 1. e. doYfalis prioris radlis /• ^ f^-s^f 
culus. corporc brcvioribus. 

Gr»n.r/iiif i . x. 63. Ura- 

iK>lcopus oflijculo priino • ' 

p*nnx dorfalis prinicc un- 

ciali. D.^^p.P.io.V.f. A.9.C.10. 

• jld, hclv. j\.p. 260. uAif. 
/irt.^cM ^^). fy». 77. Gt)ttus 

piuna fccunda dorli alba. D.4,io.P. 1 2. V.6. A.9.C.1 2. 
Hahttat Cicnux, Roincs, Ulyllipone. 
Capitis latera fpifta tripUci. Corpus lutco maculatnm. 

jfldicus. 3. C. capitc la)vi loi>^itudi- 

nalitcr rugofo, opcrculis 

laterc apericndrs. B.7.D.:|:,i3.P.20.V.|^.A.i3.C.ii. 

ILibitat in Alia. Muf ac holmetjf 

Q:^\>\\i deprefum .^ 'fupi a loiigitudiy^aiiter rugofum. Ma- 
xilla infcrior paulu longior. Os fcabrum. Lingua 
«btufa.^ emcrgiiiata. ApCTturx brkf^chiarum magua 
Ihcrales. Opercula antcriora f^ina gemiyia^ poftica 
fpina folitaria. CorpuS valde depreffu/H , lividum, 
Anus in medio. Radius primus P. dorfalis prioris 
breviffimus remotus. P. ventrales valde diflantes. 
Pifcis medius quafi intcr CallijnymUfn^ Uranefcopum 
T^rachinum, 

152. URANOSCOPUS. C^//^^deprefrLim, fcabnim, 

niaji.is. Os fimum: ma- 
; ■ ^ xilla fuperiore breviore. 
Memhr. branch. rad. V, pa- 
pil!ofo-dcntata. Opercu- 
la membranaceo-ciliata. 
Corpts : anus in medio.^ 

fcaber. i. Uranoscopus. Mtif. 

Ad. Fr. i.p. s9' * D.^ji^.P.i^.V.y.A.i^.C.i^. 

Art. gen.^l. fyn 71 . Tra- 
ehinus cprris mltis in 

maLiilla inferi^ e. D.3,i4.P.i6.V.5'.A.i3.C.-- 

Ha- KSCES. JUGfULARES. Trachinus. 43^ 
HabitAt i?: Mdri McditerWiieo. 

Caput ojjeo ' verrticojursi ^ ayitice lacuna excavaturrt. 0- 
rtJ labium ciltatum. Dciuicuii mtnuti maxilUntm ^ 
palati ^ lin^ua. Foramiua 2 in orc^jiib labio Jupe- 
riorc. Brunchlse arcu ofeo^ adeo ad Nantes non 
Jped:it. vSpinx i recumbcntes j^ib gula. Linea la- 
teralis adjcenuens dorjo paraileia. l^inna dorji prior 
'fjtgra. 

153. TRACHINUS. C^/^^^minuslaeve, comprefrum. 

Membr. branch. rr.d. VI; o- 
perculoriim lamina infcrio- 
- re fcrratci. 
Corpus: aiuis propt^ pecLUs;. 

Draco. i. Tr^achinus. It, Jcan. ^^-/'^.'^J^^/'^' 
^IS^ t"rt.jvec. 305-. ^ V . ^rj^r^^yt^ . ■ 
Art. gen.^i. Jyn. "jo Tra- ' • 
chinus maxilla infcriore 

lon^iorc^ cirris dellHuta. D.f^^i.P.i^.V.^.A.^i.C.ii. 
Cron: muf. 1. n. gy. Idcm 

nomen. D.^^^o.P.i^-.V.^.A.s^.C.-- 
Gron. ad, upf 1742 p. 95". 

Idem nomen. D 6,3o.P.i6.V.6.A.3o.C.i2. 

Habttat in Oceano feptentrion^ii. 

Spin^f P. do?Jalis prioris pttngunt venenatijfrm.e. Barth, 
' ad;^,obf ^^. ?mn^ Dorfdis /inalisque multum ferrattc, 

154. GADUS. Caput teve. 

Mmbr. branch. rad. VIL tcrctibus. 
Corpus oblonoMm} fqucimis deciduis. 
'Pinna omnes cu-cc qommuni vc- 
fl:icce:..dorfalc$ {).niqne pinres: ra- 
diis muticis. Tetforales m ^cu- 
men accenuata\ 

* Pifanis dorfalibfis tribus ^^-dri' cit rojo. 

/Eglefi- I. G. tripterygins cirratus.gl- 
iius. bicans, caudabileUa, nia- 

E e 2 . xllla 43^ PISCKS. JUGULARtS. Gadus. 

xilla fnpcriorc longiore. 

tn.fvec. 306. 
Art.gcn. z^:).fyti. ^6.fpei. 

64. Gadus dorlo tripte- 

ry^io, oie cirrato, cor- 

porc albicaiue, maxilla 

fuperiore loiigiore, cauda 

paruin bifurca. 
Gt on. ninf I. n. 5-9. Idcin 

nomen. Schclvi!, Belg, 
325-. GadusKolja, 

D.i5:,20,i9.P.i8.V.6.A.24,ii.C.-^ 
//. wgoth. 1 78. Gadus dor- 
fo triptervgio, orc papil- 

lofo. ' D-i6,i8,2o.P.i7.V.6.A.22,2i.C.23. 
Habttat itt Oceano Europaco. 
Macula fufca in latere jv/i 'iflro. 
hinca lateralis atra\ cirrus fub ment$, 

Callarias. 2. G. trlpterygius cirratus va- ^v/Joyf/^ 
rius, cauda integra, ma- — ^'^^ 
xilla fuperiore loiigiore. 

Fn. fvec. 507. * D.lf^l^^I^.P.^O.V.^.A.lS^lS.C.^^. 

Art.7cn- 10. f\'n. X^^^fpec. ^ i^^^.^^^^ ^ 

63^ Gadus aorfo tripte-^^" 3>^^,t^^ y. /^,^ 
rygio, ore cirrato, colo- 
rc vario., maxilla fupe- 
riore longiore , cauda x- 

quali. Cifii^^iS.P.^o.V.d.A.i^^i^.C,-- 
Gron. muf i. n. 5*8. Idem. 

D.ij-^i^.iS.P.iG.V.d.A.idjid.C.-. 
It. ocl. 87. Gadus baUhicus 

Torfk, D. 14,19,17.^.^7. V.6.A.2o,i6.C.-- 

lt.fcan.iio. Gadus Calla- 

rias balthicus. D.i^-^i^ji^.P.iS.V. 6.^.17,16.^.24. 
Habitat in Oceano Europaeo ^ Balthico. 

Morhua. 3. G. tripterygius cirratus , ^^^i^^ . 

cauda fubiequali , radio ' - ^-^^ort^ , 
primo anali fpinofo. Fn. 

fvec. 308. D.H^iSji^.P.i^.V.d.A.i^jij-.C.^^. 
Art. fyn. 35-. Gadus dorfo 
tripterygio, . ore cirrato , 
cauda sequdi-fere eum ra- 
dio primo fpinofo. PISCES. JUGULARES. Gadus. 437 It.w^oth.iy^. Gadus Kab- 

bclja. D.is,io,i6,?.io.W.6.A.zi,i6.C." 
Strijm, fondm. 317. Cabliau. 

D.i4,i9,i8.P.i7.V.6.A.22,i6.C.36. 
Hahkat in Gcea-rio Europxo. , 
Ova c^uota7Jn'ts 9*344000 ponit. Leuwenh. ^ O O O O O 
P:nr;a anaits prior maculata. ^t/cU' ^ <^eni/e/^/ 

. G. tripterygius cirratus, ra- ^O^c /r/r^-i » 

<^io vcntrnlmm primo fc- 
taceo. Muf. Ad. Fr. 1. 

p. 60. * D.n,23,i8.P.ii.V.6.A.3i,i8.C.i7. 

Art.gcn. 11. fyn. ^f. Ga- 

dub dorf:) tripterygio, orc 

cirrato , oiTiculo pinna- 

rum rentraliiim primo iii 

fctamiongam produdto. 
H.iijitat in Occano Europxo. G. triptcrygius cirratus 
mrixilla inicriorc pun6Hs 
utrinque leptcm. Fn.fve^. 
311 Art.gen. ii. fya. 37. fpcc. 
65-. Gadus dorfo triptcry- 
gio, ore cirratj, longitu- 
dine ad latitudinem. tiipla, 
pinna ani prima oHkulo- 

rum 30. D.i3,24,2i.P.i9.V.6.A.3o,2i.C.-- 
A-rt. fyn. III. Fhycis {fe- 
cuyidv/in D. Kaihlertim), 

D.i2,iS,i4.P.!4.V.f.A.2r,i6.C.3o.. 
It. wgoth.i^jy. GadusTorlk. 

D.i2,2o,2o.P.iS.V.6.A 19,19.^.40. 
h. wgoth.i']^. Gadus linca 
excavata pune c^put. 

^ . _ D.i3.i7,i9.P.iS.V.6.A.i8.i7.C.-- 
Strom . fmdin . y,6. n. (^. 

, D.i3,i9,i6 P.iS.V.6.A.i9,ir.C.-- 
Habitat in Occ.iko Europacc;. 

llco Komanis hod^je., ctrro i.t m-^f^io., punitj r,i,!xilit 
inferioris ut>i,iJiue 7; rnacula ftifca ad ptn. peclora- 
les. D. K^h-cr. Fol/ula i;itcr capJit Is P. .larfz- 
lcm. btrim. Cirrus i maxiiicc jKjcnonj, 6.G. 458 PISCES. JU<3ULARES. Gadus, 

niinutus. 6. G. tripterygius cirratus, a- 
no in medio corporis 
A.t.gcr.^ a i . /vw, Ga- 
tUis dtnib iriptciygio, o- 
rc cirr-.uo , curporc refc- 
v.nciali , ano in mcdio 

o.nporis. D 12,19,1 7. P. 13.^.6.^.27,17. C-- 

H.ibttat tn M. McditerrniiLu. 

* * Vtr.r/15 dorfalibus tribus^ ore imberbi. 
vircns. 7. G. tripteryKius fmbcrbis , /vi • 

dorlo \irdccnrc, cnuda /J.7u'J'. ^JZ^LS^' 

biiurca. Fn.fvee. ^o^j. * 

D i3,2o,i9.P.i7.V 6 A. 24,20. C.-- 
Gron. a(!}. tlpf. l']^!. p] c^O. 

rdcm. 0.13,20,19.^.17 V. 6. A. 24,20. ('.40. 

Hiihttut tn Ocedno EuropcDo, in Norvegia i-&;//6/yt' Sey. 
iiimilis G. Pollachio.^ je4 maxtll.e (CCfaales ^ lr,iea la- 

terali non curvata Cauda bifida, isirom. fondm. 294. 

Merlan- 8. G. triptcrygius iniberbis al- S^i^. ^Vt^ci^^^- 
gus. bus , maxiila fuperiore ^^feT-H^ af7^7^ J< ^a! 

longiore. Fn, fvec. 5 10. ^ ' jf - . • „ 
Art gcn^ iCi fyn 34. fpec. A 

62. Gadus dorlo tripte- • ^Hych^ . 

rygio. oreimberbi, cor- 
poie albo, maxilla fupe- 

riore longiore. D. 14,21,20.^.21 .V. 6.^.33,23.^.31. 
Gron. mul\ i. n ^S- Mole- 

naar. Belg D. 14,23, i8,P. 16,^.4. A.28,i9.G.-- 
It. tca}7. ^16. t. 2./. 2. Ga- 

dus H\itling. D.i4.i8,io.P.20.V.6.A.3o,20.C. - 
It. ujgotk.\-]6. GadusHvit- 

lin;;. D. 14,20,20 P.i 7.V. 6. A.qo,22.C. 

Habiiat in Oceano Europseo. Molenaar. f. IVyling 

Be/gu. 

Carbona- 9. G. tripterygius imbcrbis , 'J^. /■■ 7'^^^'^' ^ . 
rius. maxiila inlGriorc longio- 

rc, linca l-aterali rc£ta. 
Art.gcn. lo. fyn 34. Gadus 
d^rfo triptcrygi'-) imberbi, 
maxilla inferiore loni^ioie 

Jinea laterali refta. D i4,2o,22.P.i8.V.6.A.22,i9.C.' 
Habitat in Oceanxt Europseo. 

10. G PISCES. JUGULARES. Gadus. 439 

Polla- 10. G. tripterygiiis imbcrbis , 
chius. maxilla interiorc longiore, 

linealatcrali curva. tHun- _ a. t*un' An. geiu 2o./y». 'iS- Ga- 
dus dorfb tripterygio im- 
berbi, maxilla infenorc 

loneiorc , linca laterali ✓ * ^ 9 n 

curva. D.ii,i9,i6.P.i7.V.6.A.i6,iS.C.- 

D.i3,i7,2-3.P.i7.V.6.A.24,23.^.-- 

wo^. 177. Gadus Lyr- , ,r ^ a o 

blek. D.i3,i9,i8.P.i6.V.6.A.27,il^.C.. 

Hahitat in Oceano Enropjeo. 
Cauda lunata & fere integra. 

* ♦ * Pinnis dorfalibus duabus. 

Mcrluc- II. G. dioterygius imberbis ^ 
cius m.axilla interiore longibre. 

iMuf. Ad. tr. 1. p.6o.* A r 

Faun.fvec. 314. * D.I0,39.P.I2.V.7. A.38.G.22. 

Art. gen. ii.fyn. 36. Ga- 

dns dorfo diprcrygio, ma- ik n 

xilla interiore longiorc. D. 9,40.^.12. V .7. A.39.L..-- 

D.9,39.P.i3.V.7.A.39.A.24. 

HabitAt in Oceano. 

Cirrus fiullus Gr9n. JimiUs Pollachi9. 

Molva. 12. G. dipterygius cirratus , /' ^it^ .^-f- . 
maxilla fuperiore lougio- 
rc. FauK.fvec. 313. 
Art. ge;^. 22. /y?^. 36. Ga- 
dus dorfo dipterygio, ore 
cirrato, maxilla :fapcriore 

longiorc. ^-^ '^^irt^ D.if^^^.P.if.V.^.A.^^.C -- 
h.wzoth.iii. GadSsLon- 
ga D.if,63.P.20.V.6.A.6o.C.40. 

Htibitat irJ Oceano Europjco. 

Cauda rotundata. Pimui: fuperitres Htgricantes Kiaf 
^ gine albido. 

Tau. 13. G. dipteryj4,ius cirratus » 
operculis triacanthii; , pin- 

E c 4 na 44« PISCES. JUGULARES. Gadus. 

na dorlali priore tririuH- 

ata. ii.6.D.3,i6.F.20.V.^.A.22.C.i6. 

JLihttat i» Carolina. D. Gardc^. Toadlifk. 

Caput yrt.i^yiHm ^ ifjtcquair ^ vcrtice 7 notato. OculO' 
rum irts Auretts. Opi'iculum tvjertus fpina tria- 
cai-itba tcrmirtattim. iJciKCs piurimi , miijtjr es. IVla- 
xil!:\ irfcnor longior jubtus aliquot appcnciiculis . 
(Jorpus rnucofur/t^ ftifiu jlavifcens ^ r/tacuiis littois- 
qu.' fti^ris. F. ventralcs fu>:t jugulares : raclio au- 
teriore loyi^iflinio , lo»^ituai»aitter audo mcmbrann 
^figofi, Cauda rotmdatA. 

Lota. 14. G. dipterygius cirratui. , 
maxilli^ acqualibus. tait*i. 
fvec. 315-. 
Art.gen. 21. fyn. 38. Ga- 
dus dorfo dipterygio, orc 
cirrato, maxillis scquali- 

bus. -^'.-<*>^. D. 13,76.?. 21. V.y.A.f^-.C- 
Art. fpec. 107. Silurus cir- 

ro in mcnto unico. D.i -^^^^.P.^i.V.^.A.yy.C.^o. 
Habitat in lacuhus Europxis , parit deccrabri, 
Corpus e Uvido nigroque variegatum, 

Muftela. jf. G. dipterygius cirratus, 
cirris 5-, pinna dorfali 
priorc exoleta 
Muf. Ad. hr. i. p. 75". Ga- 

dus dorfo dipterygio , cir- < 
ris maxilioe fuperioris 4, 

infcrioris i. D.i,42.P.i4.V.7.A.40.C.-- 
Art. gen. 11. fyn. 37. Ga- 
dus dorfo dipterygio, fuK 
co ad pinnam dorfi pri- 

mam, orc cirrato. D.i,^^.?.-- V.7.A.47.C. 
Gron. aSi. upf. 1742. 9^. 
/. 3. Idem. B.7D.j,48.P. 16.^.7.^.43.0.25-. 

Habitdt in Oceano Europoeo. 

Cirri lahii fuperioris 4, inferioris I. 

clmbrius. 16. G. dipterygias cirratus , 
cirris 4, pinna dorfali prio- 
re exoleta : jadio primo ha- 

ftato. B.7.D.i,48.P.i6 V.7 A.^^.C.if. 

Habitat in Q, Atlantico : Scanico. D, Strujjenfelt.^ 

Cirri PISCES. JUGULARES. Blcnnin^: 441 

Cirri huifalcs 2; labii fjiperioris i; itifj/ ioris j . Pinna 
dorraiis a/Uerior exoleta: radu> priino fiibulato ma- 
forc iip!ce brachlnto fjrmaTlittera;^ q:io impr:rais a. 
"Miifiela cUfeyi. 

* * * * PiH'^a ch,'~,ili nnica. 

inediler- 17. G. rannoprcry^^ius cirra- 
raueus. tus, maxilla ruperiorc cir- 
i:is duobr.s, intcriore uni- 
co. Muf Ad. Irr. 1. p. 

60. * D.K.P.ii.V.i.A.^^.C.-- 

■■'Hcihitat iii Occano Europceo. 

155. BLENNIUS. Caput dtclive, teaum. 

Membr. branch. rad. 
Corpiis Idnceolatnm. Tinn^ ven- 
/7v//^j- didiicrylx, mucicx. Pia- 
na ai;! didincta. 

*CapHt(riflat:r/n. 

Galerita. 1. B. crfAa capitis transverfa 
cutacea. Art. ge-a. 27. 
Jp2. 44. 

Strnm.fnndm.y^i. ^ .IQ.V .l.I^.l6.C.l6. 

Habiiat in Occiffo Europxo. 

crillatus. 2. B. criila lctacca longitu^i- 
nali inter oculos. Groft. 

-mnf i.K. 75-. B.y.D.^^.P.H.V.s.A.id.C.ii. 

Raj. pifc. 73. Pinaru. 
Hnbitat in Indiis. 

cornutus. 3. B. radio fiir.plici fupra ft- 
culos, piniia dorfali ibli- 
taria. Mnf. Ad. Fr. 1. p. 
I' 61. * D.B^.P.i^.V.z.A.is.C.n. 

Amixn. acad. i. /?. 3 1 6. Blcu- 
nius pinnis ocalarioas III- 
bulatis, pinna ani ollicu- 

lorum XXVI. D.34.P.1 f .'f .2.A.2) .C.ii. 

tHabttat in India. 44i PISCES. JUGULARES. Blennius. 

occllaiib. 4. B. radio limplici ftipn ocu- 
lob , piuiKi dorfali auto io- 
rc occllo ornata. iMnJ'. 

Ad. fr. 2. p. 61. * D.u,is.l\ii.V.i.A.i6.C.ii. 
Art.^^cti. 16. fyn. 44. J>lcn- 
nius lulco intcr oculos, nia- 
cula niamKi in pinna doi- 

lali. D.--P.T2.V.2.A.17.C.26. 
Habtiat tn Europa. 

Gattoru- 5-. B. pinnul^s Inpcrciliorum nu- ^ ^^<^-/ /' 

ginc. chxquc pnlniatis. Mnf.Ad. 

Fr. 2. p. 61. * D.30.P.I 5.V.2.A.2I.C.I2. 

Muf.AJ.Fr. i. p.6S. Blcn- ' 
nius vcrrice fuperciliisque 

ciliato. ' D.|«.P.i4.V.2.A.20.C.i3. 

Art. ^en. 26. fyn. 44. Blen- 

nius pinnulis 2 ad ocu- 

los , pinna ani olficulorum 

XXllI. D.f|.P.i4.V.2.A 23.C.12. 

Habitat in Europa. 

fupcrci- 6. B. plnnulis rupcrciliorum pal- /• ^« ^ ./^-^ . 
liofus. matis , linca latcrali curva. 

Amcen. acad.i. p. 317. Blcn-. 
nius pinnuiis ocularibus 
brevifiimispalmatis, linca 

latcrali curva. D.|§.P.i2.V.2. A.26.C.12. 

Gron. muf. 2. f^. lyi. t. <; . 
f. 5". Blennius olficulis an- 
terioribus pinns dorfalis 

majoribus. ^ D.H.P.15'. V.2. A.28.C.12. 

Hahitat in India. 

Phycis. 7. B. naribus f ibcriftatis , cirro 

labii infcfioris , dorfo bi- 

penni. Gouan. D. 10,61. P.i^-.V. 2.^.5-7.^.20. 

Art. gen. 84. fyn. lll. 

Phycis. ^.10,62^.12.^.2.^.5-6.^. 
Hdhitat in M. Mediterraneo. 

Membran. Branch. radiis 7. Narium anteriora fora- 
mina tentaculo lineari, Anus annulo nigro cindus» 
Cauda rotundata. 

Ca PISCES. JUGULx\RES. Blcnnius. 
* Caput ahsque crijlis. 443 Pholis. 8. B. capitc Ixvi, linca latern- 
li curra fubbifida. Muf. 

Ad, Fr. 2. p. 62. ♦ D.i|.P.i4.V.2.A.i9,C.io. 
Art. g€n. 27. fsn. 45-. 
Pholis) 116. Blcnnius ca- 
ptte^ finnmo acuminato, 

maxilja fupcriore longiore. D.36.P. V.2.A.28.C. 
GroK. r/iiif. 2. n. 175-. 1- 
dcm. B.6.D.|i P.T3.V.2.A.19.C.1O. 

- Habitat in Oceano Mari Mcditerraneo. 
Cirri fetacei brcves naves awihiiint. Gronov. 

Gunnel- 9. B. pinna dorfali ocellis X 
lus. n'gris. ]\Uf Ad. Fr. i. p. 

69. Fn.fvec. 318. D.77.P.io.V.2.A,43.C.i6. 
Art.gen. i^j. fyn. 4f. Bleh- 
nius maculis circiter X ni- 
gris limbo albo , utrinque 

ad pinnam dorfalem. D,78.P.ii,V.2.A.if^,C. 
Seh. muf. 3. t. 30. /- 6. 
Habitat in Oceano Atlantico. 

\ 

10. B. pinna dorfali anteriore 
triradiata. Muf. Ad. Fr. 
i.p. 69. D.3,43.P.i7.V.2.A.29.C.i3, 
g. B. pinna dorfi anteriore ra- 
diis 3, polteriore 40. Muf 

Ad. Fr. I. p. 69^. 'D.3,4o,P.i6.V.2.A.28.C.i2. 
Habitat in India. 

•viviparus. 1 1 . B. ore tentaculis duobus. /■ 7- XV^^ ,/0 • 
Fn. fvec. 317. ^ ^ • ^ X 

Art.fyn. 45-. Blennius capi- 3V. yai^^^ -c^y^ . 
te dorfoque fLifero - flave- ^ 
fcente lituris nigris, pin- 
na ani flava. 
Muf Ad. Fr. I, f. 69. I- 
dem. B.6.D.S0.P.19.V.2.A.66.C.-- 
^ Gro«. »7«/. I. 65-. Idem. D.--P.19.V.2.A.--C.-- 

Gron. ad. upf 1742. p. 87. 

Idem. D.--P.19.V.2.A.--C.-- 
A^. ftockh. i748./>. 32. t. 2. 
Tanglake. D.79.P.20.V.2.A.70.C.-- 

Halft- PISCES. JXJGULARE.S. Blcnnuis. Lnmpc- 

RllS. raninus. H^bitat i-.t M. F.arop:.:(). 

yivos parit fu't:u ^ ifrsjA Jingulare itt yifcibuu 12. J3. corporc arcolis 

Hbus fLircIs. 
Art.fsii. 4)-. Blcnnius cir- 

ris "fub gula pinnir';)nnl- 

biis qiia(i bifidis, arcolis 

dorli tiani-vcrlis. 
H^ibitat tn Europa, 13. B. pir.nis vcntralibus fub- 
(extidis, cirro gulari. Fn. 
- fcec.i\G. ^ ^ j3.7.D.66.P.2i.V.f.A.6o.C.3o. 
Habitat tn Svecise lacnbus ; uhi hic ibi alii pijccs 

rctcdHht^ ijec pijc:s ipfe efculentrts. 
Cum radii pinnnrur/i veyjtrcilium quidem 6 , fed 1 pri» 
mores in utraque fetacei finP ^ ^ tamquam veri ka- 
bendi^ poterit forte pifcis ad hoc gcnus referri oh 
habitum cum duobus ^rcscedentibus. III. THO- 

/ PISCES. THORACICI. Cepola. 445 

III. THORACICL 

^inu/e ventraks fub, iffo Thorace fit£. 

156. CEPOLA. G/^//^ {librotundnm, comprelTum. 

Os fimum. ^entes curvati, fim- 

plici ordine. 
Mcmbr, hranch. radiis VI. 
Corpis enfiforme, nudum, abdo-. 
mine vix capitis longicudine. 

Tsenia. i. C. pinna caudsc attcnuata, 

capite obiuliilimo. D.^o.P.iS.V.i.x^.^-S.C.p 

nia auclorum. 

Habitat tn M. Mediterraneo., . ; 

Corpus nudum^ coy/iprcjjuyn. Cxom obtujijjimuyn .^'rh 
tundattim ^ comprejj^um. P. doriaVis incip:t prope ca- 
put.f de/init mox ante P, caud,e. Aodomen vix 
capitis longitudine , uhi finna ani. incipit , ' dejinit 
ante p. cdud.-v. P. caudas attenMata.^ ut- radii inter- 
medii longiares Jint. 

rubcfcens. 2. C. pinna caudsc attenuata, 
maxillis acutis. MuJ. Ad. 

Fr. i.p. 63. * B6.D.6S P.i7.V.6-A-,^8.C.i2. 
Art.Jyn. ii<;. Tsenia Ser- 

pcns rubcrccns didta. 
Syjl. nat. 10. p. 25-9. Ophi- 

dion macrophthalmum. D ^p.P.iy.V.^.A.^i.C.ii. 
Habitat in Mari Meditcrraneo. I>7. L 44^ PISCES. 'rHORACICI. Echciieis. 

157. ECHENEIS. CafHt pin^ae, nudum, depres- 

linu: liipra planum, marorina- 
tum , rransverfe fulcaco- (cr- 
ratum. 

Membr. hranch, radiis X. 
Corpts nudum. 

Rcmora. i. E. cauda bifurca, ftriis ca- 

pitis 18. . 
Amirn. acad. l. 32,0. E- 

cbcncis. D.22.P.28. V .f.A.iz.C.id. 

Jrf. ^cn. I fyn. 28. Echc- 

neis. 

Gron. muf. i. n. 33. Eche- 
neis. D.s^.Pi^^-.V.^.A.^i.fri^. 

Hahitat in Pelago Indico, 
Capitis clypeo adhceret aiiis. 

Ncucra- 2. E. cauda integra, ftriis ca- 

t«s*- pitis 24. D.^y.P.^i.V.^-.A.^y.C.i^. 

' Vallifn. nat. l. t. 44. .. .. 

Haijelq. tttn. 324. n. 68. -^r. /.- ^<r^ ^ - 

Echeneis Naucrates. 
Seh. muf. 3. p. 103. /. 33. ' 

/.2. Echeneis in extremo . 

fubrotunda. 
Catesb. car.-i. t. 26. Re- 

mora. 

Habitat in Pelago Indico. 
Differt a frescedenti cauda longiore ^ corpore majore 
f innis acutioribus. 

158. CORYPHiENA. Caput maxime truncato-de- 

chVe. 

Membr. branch. radiis V. 
Corpus: Pinna dorfalis lon- 
gitudine Dorfi. 

Hippu- i, C, cauda bifida, radiis dor- -^^^' ^ ^^^ /^^ • 
ru^/ falibusLX. Locfl. epifl. D.60.P.21.V.6.A.26.C.18. PISCES. THORACICL Coryphxna. 447 

OsheckiliM. 307. B.IO.D.60.P.19.V.6. A.27.C.20. 
Art.^en. if. jvn. 1%. Co- 

ryphoena cauda biftirca. ' D - - P.1C.V.6.A.- - C.18. 
Hacitat -l^^cIagO' ; l^autis Dorado didus a coloi e 
/pletjdidijfimo. 

Equifclis. 2. C. cauda bifurca ', radiis 
doffalibus LIIL 
Osh.iter.^^o^. DoradD. B.^.D.f^.P.i^.V.^.A.is.C.^o. 
Marcgr. Irraf. 160. Guara- 

capcma. 
Habitat tn alto Pclago. 
Pulcherrimus , a priori parurn difiin£ius. 

3. C. maculis nigris quinis / : 7 . ^Z- /'-'^ 

verfus caput longitudiiia- 
h*bus. 

Ad.ftockh. 1740. />. 460V t. 
3./. 2. Blennius maculis 

y utrinque verlus caput f.i'f/i^r> .L> .r.; . v 

nigris. B.4.D.^.R.TnV.|.A.3i^.G.i3. 

Valent. amh. f. p. 435'.^/. 
292. Rievier Dolfyn. 

Will. icht. app. 7. t.S.f. 2. 
' ■ - Raj .• pifc. i ^o.n. 23. 

Habitat in India. 

Novacu- 4. C. capite pinnisque can- 
la.- '" cellatis lineis cserulefcen- 

tibus. 

Art.gen. l^yfyn. 29. Co- 

ryphaena paliriaris pulchre 

varia, dorfo acuto. 
Habitat in ]VI'.-, Mediterraneb.^ 

5", C. dorfo fupra lineam la- 
teralem curvam fafciolis 

fiavefcentibus pido. B.^.D^.P.^.V.d.A.j^.C.ia. 
Att. gen. 16. fyn. i^. Co- ',' ' 

ryphaena cauda aDquali, li- 
V nea lateraii curya. 

Habitat in Pelago. 

Corpus ping^fe, pojjice attenuatum. LineoU dorfi U-^ 
terales curv^ flaz'efcentej. Linea lateralis curva, 
^ fiavefcens. Caput obtufum. Maxiila inferior ad- 

Jcefi' 4^ PISCEJk THORAeiCI, Coryphacna. fccnjens, Os ralde dcbifcens^ rKaxiliisJalcre coha- 
rc>:t:hus ^ intus jial^rum. C^apitis latcya (avey>7ofA 
dentatu. Pjnna doiriilis fviQr Hntid pojtcriuri. Pin- 
yxtiox^^di^ «idnjodum ainminata. 

Pfittacus. 6. C.lincn latcrnli intcrccpta, 
pinuis longitudinalibus co- 

lorclincaiis. D/y.P.l i.V.6. A.16.C.T4. 

. ' , ILihktsit /> CajTolina puhhre^ colorvituj., at colorss cum 

vita difprxrctJt. D. Garden. Parrotfilch. ' 
Caput ^(;/(?r/rf pifcis varic coloraLnyyi. Oculi iride rw 
v/0- fl.imfnco ^ cinilo cjeiuleo, Macula '/j/f:^// corpo' 
rij, ,z\-rj'u.s dorfum rboyriLiO - {/urpurca fl.irvryjco zirri' 
ridi Ifiteo.^ dirulico Taria. Linca lauralij longitH- 
dine pif7na dorfalis abrtipta.^ inferius continuata in' 
cipi:. P. dorUllis Itncaris a capite jerc ad caudam. 
Aniillg dorjali oppofita Jimilisifuc ^ fcd'.t/uepta in me' 
die pijcis ubi auus. Cauda ifit.egra,. 

acnrn.' 7. C. cau<i;i acnminata, linca . 

later^ali; convcxa. D.^f . P..16. V.6. A.9.C.16. 

Hahttat in Oceano Afiatico. 

fiima. 8. C cauda integra, labio in- ^ . 

fcriore longiore. ^ D.3i.P.i!5.V.d^A.i6.C.i6, 

Hahitat in Oceano Afiatico. 

vlrens. 9. C. pinnis appendiculis fili- 

formibus. ^ D.26.P.13.V. 6. A. 15.0,16.. 

Habitat in Oceano Afiatico. 
Pin',:a dorfalis Analisque terminatur appendice filifor- 
mi elongato. P. vektraliurn radius z terminatur filo, 

hcmipte- 10. C. maxillis fubsequalibusJ, 
ra. pinna dorfali.brevi. D.i^.P.i^-.V.S.A.io.C.iS. 

Habitat in Oceano, Afi^tlco.^, 

brancbo- i^i- C. apertura branchiarum 
ftega. r^m^ transverfa. D.i^.P.if.V.i. A.^.C.i6. 

^ Habitat in Oceano Afiatico. 

clvpeata. 12. C. lamina offea inter o- 

culos. D.32.P.14.V.J.A.I2.C.7. 

Habtiat in Oceano Afiatico. 159- GO- PISCES. THORAClCi. GobiuJ. 449 

159, GOBIUS. Caput poris 2 inter oculos approxi- 
matos: altero anteriorc. 
Menibr. brmich, radiis IV. 
^inna ventrales unit^ in ovatam. 

nigcr. ' I. G. pinna dorfali fecundara- ^ ^ ^^^' / '■^ ' 
diis quatuordecim. Mnf- 

Ad. Fr. * D.6,i4.P.i8.V.io.Aji,C.i4. 

Art. gen. 1%. fyn. :\6. Go- 
bius e nigricante varius, 
pinna dorli fecunda olii- 

culorum 14. D.^ji^.P.ry.V.-- A.14.G. 

Muf Ad. Fr.i, p.i^. Idcm. 
Oshck, iur. i'^!. Apocry- 

ptes cantonenfis. D.6,i4.P.ic V.ii.A.i^.C.i j^. 
Hahit^it in Europa , Afia. 

Paganel- 2. G. pinna caudali dorfali- 
lus. que fccunda bali purpura- 

fcente, priori linea lutca 
terminali. 
Art. gen. i^. fyn, ^6. Go* 
bius linea lutca transverfa , 
in fummo pinnx dorfalis 
primaD. 

Haffelq, itin. 326. Gobius 

Faganellus. D.6,i7.P.i7.V.i2.A.i6.G.2w^ 
Habitat in Mari Mediteiraneo. 

Eleotris. 3. G. pinnaanaliradiisnovem. 

Chin.F<;ier[lr. 28. B.f .D.6,ll .P.20.V.IO.A.9.C.IO. 
Osh, itcr. 260. Gobius chi- 

nenfis. B.5-,D.6,ii.P.iS.V.S.A,8.C.i2. 
Amoen. acad. i . 3 1 1 . Tra- 

chinus c.-ipitc inermi nudo, 

pinnis peitoralibus coadu- 

natis. D.6,io.P.i6.V.i2.A.io.C.i4, 
Cron. zooph. 276. Gobius 
albefcens, pinnis utrisquc 
dorfalibus aliitudine nequa- 

lihus, cauda fubrotunda. D.6, 1Q.P.14.V. '-A.p.C.if. 
Habitat in China. PISCES/THORACICI. Gobius'. Aphya. 4. G. fiiVih ctinm pinnaiuni - , ^ 

fulbis. Muj: Ad. tr. i.j. 

64. D.6,i6.1\iS.V.i2.A.i4.C.i3 
jlrt.^e». 29. fyn. 49. Go- 

bius uncialis pinna doiii . - 
ll-cunJ:i olficuloruni 17. D.6,1 7 P.iy.V.^.yV.i i.C- 
llabitat hi Nilo, M. Mcditerranco. 

J020. 5". G. radiis dorGUibus cmintn- 
tibus lctaccis. Muf. /1d. 

Fr. i.p.6s. * J3 4:^D.6,i3.P.i6.V.i2.A.i3.C.i4 
Art.^en. 29. fy». 47. Go- 
bius pinna vcntraii cxru- 
lca, oflkulis pinnx dorfa- 
lis fupra mcmbranam as- 
furgcntihus. 

Gobius albcfcens , radiis p. 
dt)rfalis primx pra;altis fc- 

t i for mi bu s . D . 6 . 1 6 . P . 1 9 . V . 1 2 . A . . G . 1 5^. 

Habitat tn Oceano Europa;o : ItaliiCy Nurvegta. 

6. G. dcntibus maxillx infe- 
rioris horiT-ontalibus. 
Chin.Lagcrlir. 29./. 3. D.^-^^^.P.I^.V.I ^.A.^f.C.l^ 
Osbeck. iter. 130. Apocry- 

ptcs chincnfis. B.^.D.yj^^.P.iS.V.io.A.^^.C- 
Habitat in China. 

barbarus. 7. G. pinnis pc6toralibvis flabel- 
lo inflltcntibus pinna dorf. 
priorc 12, pcllcriore 13. 
Habitat - - - - 

8. G. piniia dorfali unica. D.^^^.P.i^.V.io.A.^^.C.ii 

Hahitat in China. 

Corpus lubricum AnguiUce fingue.^ fubdiaphana cute ut 
'vence transparcant . Pinncc omnes rubvcs : Dorfalis 
Analis in caudam excurrcntes. Os fimum dcn- 
tihus exfcrtum. Pinna peclorales valde parva.^ ro- 
tundat(€. 160. COT- pcflini- 
roflris. anguilla- 
ris. PISCES. THORACICI. Cottiis. 160. COTTUS. Ca/>ut corporc lacius, rpinofum, 
Membr. brajich. radiis Vl. Corpis - - 

cataphra- i. C. loricatus; roftro vcrru- 
^us. cis z bifidis, capitc fubtus 

cirroru. t/i.fi^ec. 324. 
Jrt. gc». 49. fyn. 77. fpec. 
87. Cortus cirris pluri- 
mis , corpore oda.i^oiio. 
Muf. Ad. Frw.p.-jo. Idcm. 
Sch. miif. 3. t. 2S. /. .6. 
Habitat tn Mari Earopxo. 

2. C. verrucis capitTs 4 ofTcis. D i^.P.if.V.f A.6 C II. 
D.y,7.P.i6.V.2.A.7.G.ii. Fn. fvec. 321. 6yfi../iat. jv. 
6 p. 47. t. 4. /. 3. Muf 
Ad.Fr. I,/'. 70.?. 32./. 4. 
Art.gen. ^^. fpec. 84. Cot- - 
tus fcaber, tuberculis 4 
cohiitbrmibus in mcdio f, D.9,T4.P.i7.V.4.A.i4.C.i2. capitc. 

Hahttat in Mari BaUhico. 3. C. guta ramcntis villofa , 

corpore nndo. Muf Acl. 

Fr. 2. p. ty. * D.2,26.P.lS.V.i A.22.C.I2. 

Varietas alia. D.2,2i.P.22.V.|.A.i6.C.i2. 
Gron, mtif. 1 . 77. 106. Cott iS 

alepidotus varius , maxilla 

intcriore lon;^iorc multum 

cirrata. ^ D.^^.P.^^.V.^. A.19.C.1 f. 

Murcgr. bnif 178' Nigvi. 
IVill. tcht^ app. t. 4. /. I. 

Gallus grunniens. 
Seh. ninf. 3. f. 2S. /. 4. 
Hahitut tn Amcrica. 

4. C. capitc flriis corporisque 

fquaniis ferraiis, linea la- 
tciali clev:ua. Mnf, Ad. 

Fr. 2. p. 66. B.7.D.9,i 1 .P.2.V.^.A. 1 1 .C. i 2. 

Hajitat - - - - F f 2 T. C. 4Si PISCES. THORACICI. Cottus. 

Scorpius. 5". C. capitc (piiiis pluribus , J^f^- ^j/^y^, 'f' 
inaxilla lupcrioic paulo fy/- ■• 
lou|;iorc. hn, fvcc. 32"^. 

h. 3:f. U_lka. D.9,i6.P.i6.V.3.A.ii.C.i2. 

jir/. gnt. 49. fyri. 77. fvcc ^ y.yy 

tus alepidotus , capitc po- 
lyacaiuho, maxilla fupcri- 

ore paulo longiorc. D.^^iy.P.i^.V.^.A.i^.C.S. 
MnfAd.hr. I.p.^P^ Cot- 

tus idcin. D.10,14. 
Crun. rnuf. \ .n. lO^.Tdcm. D.io,i4.P.i6.V.4. A.10.C.12. 
JlcIw. av. I /. 284. 
yUt. tjidrof 2. p. 345-. /. 13, 

14. iMlk-Syinpen. 
llahitat in Oceano Europaio. 

Gobi*. €. C. laevis, capitefpinis dua- •^'^ ■ ^^^^ - ^ . 
bus. 

Art.gen. 48. fyn. 76. fpcc, 
82. Cottus nlepidotus gla- 

ber, capite diacainho. D.7.17.P.14.V.4.A.13.C.8. 
Faun. fvec. ^ii. * D.7,i8.P.i4.V.4. A.13.C.1®. 

Gron. muf. 2. n. 166, Ura- 

iiofcopus capite utriiiquc 
> inonacanthio. D.7,i8.P.i4.V.4.A.i2.C.i3, 

Habitat in Europae flttviis rivulij^ fund» arenofo 

Kidum in fnndo format ovis incnbat prius vitam de- 
ferturuj, quam nidum^ 

161. SCORPiENA. Capa magnum, aculeatum: 

Oculi vicini. T)entes ma- 
xillis, palato faucibusque. 
Membr. branch. radiis VIL Qor]^ us - Porcus. I. S. cirris ad oculos naresque. D.Jf .P.i8.y.7.A.|.C.i5', 
Muf Ad.hr. i.p. 68. Zeus 
cirris fupra oculos & na- 

rcs. D.iiPi8.V.i.A.|.C.i2. Art. FISCES. THORACICI. Scorpaena. 4ff D.4i.P.i6.V.f.A.i.C.-- 
D.ii.P.i6.V.6.A.l.C.i3. jirt. gen. 47. /v». Tf- Scor- 
pajna piniiulis ad oculos & 
iiares. 

Hajj'il([, it. q-^o. Idem. 
Groyj. zooph. 291. Perca 

dorfo monopterygio , ca- 

pitc rubcavcrnofo aculea- 

toalcpidoto, cirrulis ad o- 

culos , latcra corporis , ca- 

pitisque. D-H P.i5' V.i.A.--C.i4. 

Seb. muf. 3. 2S. f. 3. Cot- 

tns fqnamofus. 
Habitat 171 Mari Mediterraneo , Oceano. 

S. cJrrris duobus ad labium 

infcrius. 
Art. gen.^-j. fyn. -jS. Scor- 
pxna tota rubens, cirris 

plurimis ad os. D. --P.19.V. -^. --C.-- 

Gron. muf. i. n. lo^. Scor- 
pajnacripire cavcrnofo, cir-- 
ris gcminis in maxilla in- 

feriorc? D.H P-i^V. A,6.C.i3. 

Mabttat tn Mari Mediterraiico. 

S.tubsrculis callolisadrperfa. 
Cron. zool'b. II, 12, ' 

13./. I. Pcrca alcpidota, 

dorfo monoptery^io, ca- 

pite cavcrnoib tubcrcula- 

to, radiis dorfalibus auticis 

mcmbr.dilatatalobatis. B.^-.D.JI.P.l^-.V.fS. A.^.C.!^. 
f^alciit. r,id. f lyo. To- 

verfirch. 
HajttiEt tn ladia orientati. 162. ZE- PISCES. THORACICI. Zcus. 162. ZEUS. Caput comprcdiim, dcclivc: Lab. fu- 
pcrius mciTihrnna transveda lurni. 
c.Hiim. Ltffjn^ua fiibiil.ua. 

Memhr. ' hraiiclK radiis VII pcrpendi- 
ct!l;iril)us: inlimo transvcrio. 

Corpus compredum. 

Vomer. i . Z. caiida bilurcay^f^pina antc 
piminm ;u».ilcni dorlalciu- 
i|UC rccuiiib^ntc. 
MuJ. Ad. Fr. i. p.6y /.31. 

f.(). Z raiicia bifurca. D.S.^v.P.iS.V.f.A.-.VC 23. 
Hr.i.'tti:t in Amcrica. 

Color itnrc/.fcuj. Pinna dnrfi dhterior rac/iij j-.- po/lL-- 
riortbus 'ciiflindis brcvijjlmis fpinofis'^ fpi»<e 1 pnne 
anum. L'nca latcralis 'valde cnrva. Abdomcn val- 
de rtjiuucldlQ - promiiiens. 

Gallus. 2. Z. radio darflili dccimo a- -^- ^ 

naliquc lccundo corporc 

lon(;ioribus. 
Art.-xcM. 35-./;;?. 78. Zeus 

cauda birurca. 
G' on.muf. \ . ic8. Idcm. D 
Brow.-\ jam. 45-)-. Rhom- 

boida major alcpidota, ra- 

diib antcrioribus piiince dor- 

falis <Sc ani longifTimis. 
Marc^r. hraf. 161. Abuca- 

tuia. 

Seb.ynrif. p.yi.t. l^).f.^^. 
Habitat in AnKrica. 
Varietalcm pr.^ ccdentis factt Groti . zof^ph. 311; diflin- 
dam fpeciem Jirovjn. jam. 45" 5^. 

Faber. 3. Z. caud.^ rotnndota, lateri- ft^f^JT 
bus mcdiis ocello fufco^ 

pinnis analibus du^ibus. D 10,23. P. 1 3.V.-|-.A.;^.C.i3 

Art.^j:n. ^o.f<n. .78. Zcus 
ventre acalcbto, cauda in 

cxtrcmo circiiiata. D.io.,24.P.i4.V.|:.A.^%.C.-- P.2o.V.6.A.^.C.i7. Muf PISCES. THORACTCI. Zcus. ^SS 

Muf./Jd. Fr. i./>. 67. 31. 
/. 2. Zcus ventre aculcato, 

cauda rotundata. D. 10,23. P.i^.V.f.A. 21 .C.if. 

Gron. r,ii4f. I. y?. 107. I- 
dem. D.io.2i.P.i3.V.7.A.4,22.G.i4. 

zooph. 311. 
Hahitat in Pclai^O. 

Aper. 4. Z. cauda xquali, 'corpore 
rubcntc. 
Avt. ^cn. )0. f\n. Zeiis 
cauda xquaii totus rubens , 

xjAixo rcliexo. ^ D.^j^^.P.i^.V.-^.A.^^o.C. 
Ha!?itat Rumi3&, Genua^. 

163. PLEUKONECTES (*). Capit: Oa//i ambo in 

codem Iscerc capicis. 
Membr. branch. radiis 

IV - VII. 
Corpis comprefTiim , 
latere altero dorfiim, 
akero abdomen re- 
ference. 

* Oculis a latere dextro. 

trfchoda- i. P. ocuUs dcxtris, corporc 
•-r\L;s. afpero, pinuis pedoralibus 

lilifv rnrMUS. D.^-S.P.^.V.y.A.^^.C \ 

Art. gen. iS. fyn. 33. fpcc. 
60. Plcuronectcs alpcr ca- 
nclccns, piiinis laicralibus 
vi.\ confpicui.-. 
Hnhitat i.i x^mboina 

Corpus ////iv/w , maculis ohfcuris varium. 

Pla^infa. 2. P. oculis dcxtris, corpore • 
oblongo fcabriufculo , pin- 

F f 4 na 

Plsiironcrt'?" intiT ontiiia aniuialia f-t^ulr.yis ociiUs ^-.nhnbns ah codan latere 
Ciipitis 'd corpnre latere altcro fnpiiio>-e coli)^ato , .ilzcro infiriore pal/ido., v.atH- 
tn tbliqno. i)c:ili dextri jj fintfi, 'i atiqnaiido '.;,rrir.nt , jcd rrrinr 45-6 PISCES. THORACICI. Plcuronc^les. 

m dorfali analiquc caudix; 
uniiis. 

Habit/it i» Carolina. I). Gardcn. 

Corpus fuhci»crfttm. Pinna (iorfnlis analisqtte ita 

ftitat item pt»na ((tttJiC^ ttt dijlitjgui ricqucaHty ne 

quidcm rn^itormn longttudtttc. 

occllatus. i- P. oculis dextris^ corporeo- 
cellis 4 lUris iridibus albis. 

Muf. JJ. h. i.p. 6S. * D.^^.P.s.V.^.A.^-^.C.i^. 
Iiahniit Surinami. 

PiKna dorfait^ plicata. Pimja caudic fafcia nigra, 

HippO' 4. P. oculis dcxtiis , corpore S^i/ec.ft^e/a '^^rrt. /r^ . 
glofliis. toto glabro. /•>/./z;^(r. 229. /i»*at/vf^^^ 
Art.gcn. 17. fyn. 31. Pleu- vfcL/ OCa/je-t^ 
roncdtcs oculis a dcxtra to- ^y^ay^»^ ■ t*'»^ • ^*'*^- 
tus glaber. D.iOj-.P.i r.V.^.A.yp.C. 

Gron.muf z.n.\^%. Idem. D- iOz.P.i6.V. 6^^.78. C. 19. 
Habitat in Qceano Europxo. 
Vartat rartus ocults Jinijlrts, 

Cyno- 5". ?. oculis dexais ^ corpore ^ '^' ^^^ /'^' 
gloflus. oblongo glabro, dentibuS' 
obtufis, cauda fubrotunda. 

Gron.muf 1.«.. 39. D.l 1 2.P.11.V.6.A JO2.C.24. 

Habitat tn Oceano Belgium alluentc^ 

PlatcflTa. 6. P. oculis dextris, corpore -^^- l^^di^^ 

glabro, tubcrculis 6 capi- /^^/uc^^ /[o c/^f^^, ^ - 
tis. ¥n. fvec. 328. 
Art.gen. i^j.fyn. 30. Pleu- 
roiie6lcs oculis & tuber- 
culis 6 in dcxtra capirts , 
lateribus glabris, fpina ad 

anum. D.^^.P.ii.V.^.A.^-y.C.-- 
It. w%oth. 179. nomen Fn. 

fvcc. 0.74.^.11,6.^.6.^.5-4.^.20. 
It. fcan. 326. Pleuronedtes 

Slatvar. D.^^.P.ii.V.^.A.^-^.C.i?. 
Cron. muf. I. 36. nom. 

Artcd. D.^^.P.iz.V.^.A.^-i.C.ZQ. 

Hahitat in M. Europ3BO. 
CorPiis ftpra rubro maculAtum. 

7.P. PISCES. THORACICI. Pkiironeaes. 45*7 Flcfus. 7. P. ocnlis dextrls , linca late- 
terali afpera , fpinulis ad 
pinnas. haun. fvec. 327. 

Mnf. Ad.Fr.i.p.67. * D.f^-.P n.V.^.A^o.C.M. 
Art.gen. ij.fy». 31. Plcu- 

ronedcs oculis a dextris, 

linea lateraliafpcra, fpmu- 

lis fupernc ad radices pin- 

narum, dentibus obtulis. 
Art, fpec. 5-9. Pleurone6le$ 

linea laterali afpera , fpinu- 

lis ad radices pinnarum in 

latere oculato. D.61 .P.12.V.6.A.42..C.19. 

Gron.muf. i. ». 40. Idcm. D.62.P.12.V.6.A.43.C.14, D.f^.P.Hjio.V.^.A.^i.C.iy. It. fcan.-^i^. Idcm, 
i llabitat tn IVl. Europaeo. 

Limanda. 8. P. oculis dextris , fquamis 
ciliatis , fpinulis ad radicem 
pinnarum dorfi anique , 

dentibus obtulis. Art.gen. D.y^-.P.i^.V.^.A.^i .G. - ■ 
IJ.fyn. 33. Muf. Ad. Fr. 

2. p. 6S. * D.79.P.12.V.6.A.60.C.- 
Habitat in M. Europxo. 5olea. 9. P. oculis dextris, corpore 
afpcro oblungo, maxilla 
fupcriore longiore. Faun. 
fvec. 326. 
Art. gen. 18. fyn. 32. fpec. 
60. Plcuroncdlcs maxiiJa 
fupeiiore Vongiore, corpo- 
re oblongo fquamis utiiii- 
que afpcris. J D 9i.P.9.V.f.A.74.C.i4. It. w^oih. I /S. Pleuronedes 
Tiinga. D.^i.P.Si^.V.j.A.^o.C.^o. 

Hdbitat in M. Europxo. 
Oris latus finifirtim cirrofum» 

Ltngua- 10. P. oculis dextris , ano fini- 
ttila. ftro y dcntibns acutis. 

Art. gen. i-]. fyn. Plcu- 
ronedles oc.ilis a dextra , 
ano ad latus liniftrum, dcn- 

tibus acutis. D.dj-.P^.V.-- A.^f.C. 

F f 5* Gron, 4)S PISCES. TIIORACTCl. Plcnroncaes. GroM.niuf. i.w. 41. IJciii. D 6S.P.IO. V.6. A .) > .C. 
Hdbttat iri M. .Jiuropaco. 
Anus ad latifs. Oc latere Jiniftro. linc;itus. 11. I oculis tiiiirtris, CQrporc 
fcabro ni,i^ro falciato, pin- 

iiis pcdoMilibus nullis. D.5'3.P.o.V,4,5'.A.45'.C.i6. 
Syfl. nat. 10. p. z68. »'. i, 3. 

P 1 cu r o n ecles A c !i irii s . 
Gron.rnnf. i. ;?..|,2.. Pieuro- 

neclcs oculis dcxrris, cor- 

porc <;labro, pinnis pcclo- 

ralibu> nullis. D.60.P.0.V. 4.A. 48. C. 16. 

Brovjn. jam. 445-. Pleurone- 

£ics fufcus fubrotundus 

glabcr, lincis 7 nigristrnns- 

verfis intcr p. pe£loraIeiii 

& caudam. 
Sloan. jam. 1. p. . t. 246. 
• /. 2. Paifcr liacis trans- 
• vcrfis, 
"Raj. pifc. 15-7. Ideu]. 
Habitat in America feptentrionali. D. Garden. 
Sqaamcc ciliares. Cauda rotundata. 

Rhom- 12.. P. oculis fmiftris, corpore 
bus. . Art. gen. \%. fjn. 

31. Muf Ad. Fr. 1. p. 

69. * D.^^.P.io.V.^.yX.^-^.C.— 
ft. vjioth. 778. Plearonedlcs 

. Pig^;h-varf. D.71.P.12.V.6.A.61.C.18. 
Strnrn. fmdm. Pleuronedcs 

arenarius. D.70.P.10.V.6.A. 5-7.^.1 6. 

Gron. muf. i. n. 43. nom. 

*. Arted._ D.78.P.10.V.6. A.f6.C.i6. 

Habitat in Oceano 'Europxo. 

Maximus Domitiani tempore captus unde Senatus 
conjult: 

Ex hoc tempore jam Ccefir figuli tua caftra fequantur. 

dentatus. 13. P. oculis flniflris, corp(;re 
oblongo giabro, dentibus 

exfcrtis. B7.D.86.P.i2,ii.V. 66. 0.17. PISCES. THORACICr. Pleufone^tes. 45-9 Habttat in^ Carolina. D. Garden, Plaife. 
Dcntes acutt^ exferti. Cauda rotnyjdata ^ fj^iamofa. 

maximus.14. P. oculis Hniftris, corpore Sv^ , 
afpcro. Art.gen. fyn, ^ 
3 2 . Miif. Ad. Fr. 2 .p. 69. * 

Fn. foec. 325-. D.^o.P.ii.V.^.A.fo.C.ry. 
F». 298. Idem. D/;^ P.ii.V.6.x\.48.C.i6. 
. ^i?^/. 178. Idcm. D.y9 P.i2.V.6.A.39.C.it5. 

Gron. muf.i.n.i^(). Idem. D.Oy.P.i^.V.^.A 50.C.16. 
Habitat in Oceano Europsso. 

PafTcr, 15*. P. ocnlis fininris, linea la- 
terali liuillra aculcata. 
Art. ^en.\%. f\n. -^l. Plcu- 
ronedes oculis a liniftra , 

linca laterali aculeata. D.66.P.9.V.6.A.5-O.C. - - 
Hahitat in Oceano Europseo. 
Varietas Flefi fecundum Gronovium. 

papillo- 16. P. oculis iTniftris, linea la- 
fiis. tcrali curva, corpore pa- 

pillofo. D.^S.P.ii.V.^-.^.A.^^.C.i^. 
Marcgr. Irraf 1 8 1 . Aramaca. 
Habitat in America. lunatus. 17 P. ocuUs finiftris, corpore 
ocellisdimidiatis fparfis cas- 

ruleis. D.Sj-.P.i^.V.^.A.^^.C.i^. 

Catesh. car. 2. p. 27, t. 27. 

Solea lunata & pun^lata. 
Habitat in America fepentrionjli, 
Cauda lunata. ^ 164. CH^- PISCKS. THORACFCT. Chactodon. 

164. CHiETODON (*). Cajmt: T>enfes fetncci, flc- 

xiles, contcytidimi, nu- 
nicrofifTimi. 

Mcrnbr. hravch. radiis VI. 

CV/'//jpithim. Thinadot' 
U anique carnofa (qua- 
mofa. 

eanc- i. C. caudabifida, fpinis dor- 
lcens. falibus 2 : radio tcrtio km~ 

gifiimo, orc bidciuato cau- 
da bilida. , 
Art,jpcc. 93. Chxtodon ca- 
neiccns , aculeo utrinquc 
ad os, ofTiculo tcrtio pin- 
\ix dorraiis fetiformi lon- 

gilTimo. D.^VP.i7.V.i.A.3VC.i6. 
3eh. miij. 3. t. 2S-f' 7- 
Habitat In Indiis. 

alcpido- 2. C. cauda bitida, fpinis dor- 
tus* falibus 3, pinnis ventraHbus 

niillis. ^ B.6.D.-/j.P.24.V.o.A.;^^.C.23. 
Habttat in Carolina. D. Garden^ 

Corpus rhor/iheum ahsque fquamis dorfo c<£rulefcen'^ 
te. Dcntes unica ferie in maxillis. Linea latcralis 
dorfo parallela^ punHata, Linea interftitialis re^ia 
d branchiis ad caudam. Pinna dorfalis analisque 
oppo/iti.e , falcatcs. 

acumina- 3. C. cauda iategra, fpinis dor- 
tas. falibus 3 : radio tertio lon- 

gilTimo. 
Muf Ad. Fr. I. p.6y t. 53. 
/. 3. Chactodon fafciis 3 
fufcis, pinna dorfali feti- 

formi. D.^VP.i6.V.#.A.^^.G.i7. 
Habitat in Indiis. 

4. c. (") Chactodon CuUa' pnva bifda: 7, 2, 5, ;o, zz, iS. 

Roftro cylindrico eloiigato : 72, 7^. 

Radio pnn<s hrfi j [. ^ Idngi^tmo: ^ f> 2;. PISCES. THORACICI. Ch»todon, 461 

pinwitias. 4. C. cauda integra , fpinis dor- 
falibus 4 , pinna dorlali a- 
naliquc longiflima. 
Muf.Ad.Fr.p. 64.^33./. 
6. Ch^todon giifeus, fa- 
fcia frontali apiceque cau- 

dcealbis. D.>^.P.i8,V.^.A.28.C.i8. 
Cbin.Lagerfir.is. Idem. D.S^J.P.iS.V.i.A.zS.C.iS. 
Gro». muf. 2. n. 193. Chas- 

todon macrolepidotus, ca- 

pite inermi , radiis p. dorli 

ani ventrisque fetiformibus. 
Scb. muf. 3. t. 25-. /. 15. 
Habitat in Indiis. 

oomutus. 5*. C. cauda bifida, fpinis pin- 
nx dorfalis 7, cauda bifida, 
radio dorfali tcrtlo longis* 
luno. 

Art.fyn. 79. Chsctodon acu- 
leis 2 brevibus fupra o- 
CLilos, ofliculo tertio pin- 

nce dorfalis longilfuno. D.^^^ir.P.iS.V.f A.^.C.16. 
Sib. rnuf. 3. /. 25-./. 6. 
liabitat in Indiis. 

argente- C. cauda bifida, fpinis pinna 
^^. dorfalisS, pinnis ventralibus 

ex fpinis 2. Amoen, acad. 

4.;^. 249. D.^.P.26.V.^.A.^^.C.i7. 

Habitat in Indico Mari. 

Differt a reliqKts defeSlH finnarum ventralium y ha^ 
rum ucro loco par fptr/arum brt i iurum. Pinntc dor^ 
falis fpince prima adeo pariJo: , ut vix c&nfpiciantHT. 

punfla- 7. C. fpinis pinna; dorfah*s 8 , 
tus. pinnis pe6loralibus falca- 

tis. B.4.D..^.P.i7.V.^.A.^C 17. 

Habitat in Afia. Muf. ac. kolmrnf 
Corpus albidum f. argcntenm punitis fufcis fone 
^ num dilatatum^ figura Cyprini. Oculi magni ru- 

kri. Linea Literalis furfum curva. Kadii 3 p}imi 
p. ani difiantes. Chastodontc^ , ^ukhrum piJciHm pifiorntn Iiulia cakorum C07\flitHsnt^s y « m«r ifc- 
jl-tii^vnntnr fccHitfluin Jfiinns doifaiej. 46* PISCES. TH0R,\C1CI. Chsctodon. 

arcuatus. 8. C. cauda integra , fpinis pln- ^'^/•7. ^f^^./'^ '• 
nx dorfalis S , arcubus 4 
albis. 

Muf. Ad.Fr: i:p.6\.t,i,'^, 
/.5-. Chxtodon fufcus , ar- 

cubus 5" nigris. D.:yV.P.20.V.f .A.^.C.i^. 

Art.jyn. y(^. fpec. 91. Chx- 
todbn ni<^er, capite diacan- 
tho, lineis utrinque 4 tranj- 

verlis curvis. - D.^i^^j.P.^.V i.A.^.C.17. 

Gro?t. zooph. 231. Chxtodon 
operculis aculeatis, olTiculis 
p. dor(i anique intermediis 

inermibus. D.f^.P.i^.V.f.A.^.C.iy. 

Seb muf. 3. t. 25-. /. 5", 5-. 
Habttat m Indiis. 

roftratus. 9. C. cauda integra,' fpinis pin- 
nae dorfalis 9, niacuhque 
ocellari, roflro cylindrico. 
. MuJ. Ad Fr. I. p. 61. t. ^^. 

f. i. Chcetodon roftratiis, 
• pinna dorfali pollice macu- 

la fufca. D.^%.P.i4.V.^.A.^V-C.i4. 

a'/r^i. 1^6 f . p. 89. t. 9. 
Jaculator. 
Gron. muf. i. 109. Chas- 
todon macrolepidotus albo- 
fiavercens, roitro ]ongis(i- 
mo oifeo, macula nigra ad 

pinnam dorfaiem. D.-Zg.P.ij-.V.I-.A.^. C.-- 

Seb. muf. 3. t. if.f 17. 

Habitat in India ; "oiditat lnfe6i'is fupra aquam voli- 
tantibus in qucs explodit rojlro tubulofo exquifitijfi- 
rae guttulam , ut ea cadant in aquam ^ devoren- 
tur. Ad. angl. 

nlgricans. 10. C- cauda fubbifida, fpinis 
pinnse dorfalis 9, fpina la- 
terali utrinque caudae in- 
tegrs. 

Art. fpec. 90. Chstodon ni- 
grefcens, cauda albefcente 

ssquali utrinque aculeata. D.-^,P.i6.V.|^. A.3V-C.i6.- Haffel- PISCES. THORACICI. ChGetodoir. 463 //^//>/^^///>;332. Ch:ctodon 
aculci^» iii iitroquc lutcre -id 
I caudam duobus. D.-^VP-i7'V.6.A.^.C.26. 

I Stb. muf. t. i^.f. 1, 

I Habitat in Mari rubro. 

leucurus. 11. C. cauda integra, fpinis 
dorfalibus 9: prima recum- 
bente, corpore nigro, cau- 

daalba. ^ D.-^^.P.id.V.i.A.^VC.io. 

Ilditat iK Amtnca. 

Corpus pafvttm.j i^lgrum. Spina rectimbens ante P, 
dorfalera. P. ventrales acumrtiat^. P. caudalis alba. 

lineatus, 12. Ccaudabifida, fpinis dor- 
falibus 9, fpina laterali u- 
trinque caudce. 
Art. fpcc. 89. Choetodon h*- 
neis longitpdinalibus varius, 
cauda biturca utrinque acu- 

lcata. D.^.P.i6.V.i A.A.C.16. 

Seb. muf t. if. f. l. 
Habitat in Indiis. 

13. C. caudafubbifida, fpinis D./^.P.iS.V.f .A.^-.C.i^. 

dorfalibus 9,v branchioftega 
nriraxiiata. Maf. Ad.Fr. 1. 
j>. 70. * D 
Broivn. iam. ^f^. Chjetodon 
fubgrifeus linds nigris obli- 
o quis varius , ad caudam ma- 

cula majori. . 
Seb.muf 3. /J.65. /. 25'. /. 4. . 
Chxtbdbn albefcens tiafciis 

q^inquQ. D.^s^.P.i^-.V.^.x^.^^.C.i^. 
. Sloan. jam. 1. p. t. 1^1 . 
f 4. Faber marinus fere 
quadratus. 
kaj.pifc.xi. Faber marinus 
quadratus. 

Habitat in America. D. Garden. Angelfifk. ' 
Corpus cinereur/i fifciis 6, nigris.^ laiis: prima obli- 
qua per oculos; ziltima per caudam. Linea latera- 
lis curva, P. dorfalis anterius nuda ^ in qua radiuf 
.3 major, Cauda inte^ra. 

14. C, &.P.18.V.I.A. A.C.iS. 464 PISCES. THORACICI. Chactodon. 

macrole- 14. C. cauda intc^ra, f|iinis dor- '/^/^ /• '7'- -^■'^ • 
pidotus. ialibus 11, radio dorfali quar-* 
to filiforiiu longiliimo. 
Art.fpec. 94. Chictodon li- 
neis utrinque 2 nigris, ra* 
dio quarto dorfali longiffi- 

mo fetiformi. D.|4.P.A.V.i A.^j.C.17, 

Cron. muf. 1. n. 194. Chx- 
todon olficulis dorfilibus 3 
aculeatis , quarto fetiformi , 
7 fubfequentibus iterum a- 

culeatis. D.|f .P.i9.V.|.A.2\.C.i6, 

Seb: muf 3. t. if.f 8. 
Habitat in Indiis. Argus^ 15-. C. fpinis dorfalibus n, cor- 
pore pundis nigris plurimis , 
cauda integra. M.T.Brun- 

nich. D.x|.p.i3.V.i.A.A.C.ii> 
Habitat in India; e I^luf. Schlojfert, 

ilriatU5. 16. C. cauda integra, fpinis pin- 
na; dorfalis 1 2, corpore ftri- 
ato, roflro prominente. . 
Muf. Ad. Fr. I. 62. t. 33. 
/.7. Chsjtodon flavefcens, 

fafciis 5- fufcis. D.ig.P.ij-.V.^.A.A.C.iS. 
Art.fpec. 95-. Chaetodon ma- 
crolepidotus , hneis utrinque 
tribus nigris latis , linea quar- 

ta in cauda. D.fi.P.i6.V.^.A.A.C.i7. 
Amoen. acad. i. p. 313. La- 
brus roftro reflexo, fafciis 

kteralibus 3 fufcis. D.-*-f .P.14.V.I. A.^.C.17. 

Gron. muf.i. n. iio. Chaeto- 

don roftro longo ofTco , ma- 

crolepido'tus albo flavefcens 

lineis transverfalibus 4 brun- 

neis D.H.P.if.V.iA.A.C..- 
Seb. muf. 3. t. if. /. 9. 
Habitat in Indiis. aruaiius.^ 17. C. cauda binda, fpinis pinaaB 
dorfalis 12, corpore fafciis 
fufcis. Muf PISCES THORACICI. Chstodon; j^6f 

MufAd, Fr. i.p. 63.?. 33. 

f. 8. Chactodon cauda bi- 

fiirca, fafciis 3 tuicis. D.ii.P.iS.V.J.A.^.C.i^. 

Habitat in Indirs.'~" 
Frony alba efl. 

capiftra- 18. C. cauda Integra , fpinis 5^. A' 7 • y"-^ . 

tus. pinnsc dorlalis 12, coipore 

ilriaco, ocellofiibcaudaii. 
Muf. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33. 

/. 4. ChcJtodon pallidos, 
fafcia capins ocellcque fab- 

caudali fiifcls. ^ D.f|.P.i4.V.i^.A.^.C.i8. 
Groyi- muj. i.-ic Chsto- 
don niacrolcpidotus, h'nea 
nigra ad oculos, maciiia 
rctanda ad pinnam dorfa- 

lem. D.i§'P---V.i.A,^.C... 

Amocn. acad. i. p. 314. La- 
brusroilro lefiexo, occlio 
piirpureo iride alba juxta 

caudam. D.H-P-H-V.f A,^V'C.— 

Seb. maj. 3. t. 25-,/. 16? 
HabitAt hi Indiis. 

vagabun- 19. C cauda integra , fpinis 
dus. pinnse dorfaiis 13, corpo- 

re Ifriato, roftco cylindii- 

co. MufAd.Fr.i. p.ju* D.II.P.ij-.V.f.A.z^.C.iS 

Si^b. muf. 3 . 2 5-. /. 1 8 . Ch?e- 
todon mncrolepidotus albe- 

fcenb iinea nigra ad oculos. D.lf.P.ij^.V.-I.A.^.C.-- 

Habitat tn Indiis. 

ciliaris. 20, C. cauda intcgra , fbinis 
pinnse dorfaiis 14, opercu- 
h's fpinol]s , fqaainis ci!'*ads. 
Gron. 'mzif. 1, n. 192. Ch^- 
todon macrolcpidotus , a- 
cuteis ut.rinque 2 iu oper- 

culis, poiiico iongifiinio, D.ff ,P,i6.V.|-.A.aVC.i7. 
Muf. Ad. Fr. I. p. 62, t. 33. • • 
/. i. Chxtodon grifeus fa- 

fciis 4 tafcis. D.||.P.2o.V.J.,A.5V-C.i8. 

G g Osk 466 PISCES THORACICI. Chxtodon. 

Osb. itcr. 273. Sparus laxa- 
tiiis. D.iiP.i6.V.6.A.^3.C.2.o. 

Edvj. av. i.f . 1^6. t. 283. 

/• 4- , 
Htihitat in IlidiiS. 

fmtilis. 21. C. cauda bifida, fpinis pin- 
nx dorfaiis 1 4, pinnis ven- 
tralibns acuminatis, cknti- 
bus emargiiratis. 
MHf.Ad.tr.i.p.6^. Ch^' 
todon fafciis 5" albis , cau- 

da bifurca. D.^^.P.i^.V.^.A.-^.C.if. 
Amtxn. acad.l. p. 312. Spa- 
rus fafciis s transYcrlis 

fufcis. g*S-^^-Y/-^4-^''^' 
Gro'^. muf. I. «. 89. Idem D.i|.P.i7.V.f . x\.^.C.i8. 

Gro}f. zooph. 222. Sparus 

latiffimus, cauda furcata, 

fafciis s f^bfufcis. 
P//. braf 88. Jao;uacaguare. 
Habitat in Bralirra. 

Hcibitu toto Fere^ a congemribus recedit. 

rctundus. 22. C. fpinis pinnae dorfalis 
23, fafciis quinque pal- 
lidis. 

M74. Ad. Fr.i.p. 64. ChX' 

todon rotundatus cinereus, t a * 

ftfciis^. D.fl.P.io.V.i.A.A.C.-- 

Habitat in Indiis. 

lanceola- 23. C. cauda integra, corpore 
tus. fafciis tribus : oculari pe- 

ftorali longitudinalique. 
Edvj. av. 110. t. 21G. Gua- 

perva. 
Habitat in India. 

Corpus oblo?2gum, lameolatum: fafaa mgr^ margint 
grife^z 3 : prima transverfa per oculos ; fecunda trans-^ 
Tcrfa per thoracem ; tertia a pinna dorfalt antertort 
ad pinnam cauda. 165. SPA PISCES THORACICI. Sparus. ^67 

115. SPARUS. Caput : T^entes incifores vel bnia- 
rii robufHj molares obciifliirculi, 
conferri. Labia duplicata. 

Membr. branch. radiis V. Oper- 
cula fcjuamofa. 

Corpus compre^ium. Linea late- 
ralis pojiice curvata. Pmnas 
^Fectorales roti^ndatis, 

* Macula nigra not^iti. 

Aurata. i. S. lunula aurea iiiter ocu- 
los. Muf. Ad. Fr. 2. p. 

72. *. D.H.P.i^V.6.A.5V.C.i7* 

dorfo acutiiilmo, liiicaar* 

cuata aurea iiucr oculos D.14.P.17.V.6.A.14.C.-- 
Gro:2. miif. I. 90. Idem. D.-i-| P.i6.V.6.A.j^^.C.2Q. 
L^fl epfi. Idcm. D |4.P.if.V.6.A.i7.C.i7. 

Haffelq. ttln. 337. Idem. D.-^:|.P.l6. V.6. A.^5:.C.22. 
Habitdt in Ml^ri Meditcrraiico csr Occano i-^ter Euro- 

pam Ameiicamque. 
Ifj meo exemplari macula f/igra ad caudam. 
Romanis oftm pretiojijfimus Sergi autiQritatc \ Veneri 

facer, 

annularis. 2. S. ocello nfgro fubcaudaU, 

corpore li-ivefcente. 
Art.ger^ -^l, fyn. 5-7. Spa- 

rus iinicolor fiavefcens , 
Art. gen. -^^-j, fyn. '^^. Spa^ 

rus unicolor flavefcens , 

macula nigra annuhui ad 

caudam. 

Habitat in Mari A^riatico , infero. 

Sargus. 3. S. ocello fubcaudali,- cor- 
pore fafciis nigris. Muf, 

Ad. fr, i.p. 73,* D.H.P.i6.V.6.A.^.C.i7. 
Arf.ge^. 37. /y«. fS. Spa- 
rus lineis tnmsvcrfis va- 
rius , macula iiigra infigni 

ad caudam. D.26.P.14.V.6. A.17.C.— 

G g 2 Grea, \ 468 PISCES THORACICI. Sparus. G'/ (.'«. .z,'>(jf'b. 219. Cyna:dai 
corporc ovnto lato,, cavi- 
da biOiica, dcutibus xqua- 

libus obtufis. D.li.P.i6.V.6.A.-2j.C. 
RoKci.f ifc. 5-. €. 5*. Saigus. 
Jtlabitat tn M. infeio: R^m.c ^ Genucc. 

Melaiiu- 4. S. occllo nigro candx , 
rus. corpore lineis iongitudina- 

libus. 

Art.gen. 37. (yn. Spa- 

rus liucis longitudinalibus 

varius, macuia utrinquc 

ad caudam. 
Habitat in M. infero. 

Smaris. S- ocello nigro laterali, pin- 
nis pecloialibus caudacque 
rubrfs. 

Art.gen.^i^^. fyn.6i. Sparus 

macula nigra in utroque 

latcre mcdio, pinnis pccto- 

ralibus caudaque rubris. 
Hahitat tn Europa aujirali, 

Maina. 6. S. ocello fufco laterali, cor- 
pore variegato. 
Art. geyi. 36. fyn. 61. .Spa- . 
rus varius , macula nigri- 
cante in medio latere, den- 
tibus 4 maioribus. 
Habitat in M. Mediterraneo. fazatilis. 7. S. ocello fubcaudali, cor- 
pore candicante. 
Muf.Ad.Fr. i.p. 6s. Scicc- 
na occllo ad bafin pinnse 
cauds. Gron. muf. 2. n. 185". t. 6. 
/.3. Sparus roflro plagio- 
plaieo , rufefcens , macula 
nii2,ra iride alba ad caudani 
fubrotundam. 

Habitat Surinami, D.K-P.i6.V.^^-.A.-^VC.i6. D.K.P.i7.V.i.A.^.C.i7. 8. S. PISCES THORACICI. Sparus. 469 

Orphus. 8. S ocello Ribc-audali, ca- 

p!(e nifcrccute, cauda in- 

tcgra. t 
Art.gc-it. ^"j.fy^. 63. Spa- 

rus varias, macula nigra ad 

caiidam in extrcmo aequa- 

lcm. D.io. 
Hahltat - - - - 

* * liubri. ) 

Hurti. 9. S. cauda bifida, corporc fa- 
fciis transverfis rubris, den- 
tibus laniariis exfertis. Muf. 

yid.Fr.i.p.i2>-* D.|i.P.i6.V.6.A.f C.17. 

Hahitat in M. Mcditerraneo. 
An Dentex 20? 10. S, cauda fnbintegra, cor- 

pore rubro. D.-i4.P.i6.V.6. A.^\.C.iS. 

L'xf{. it. 103. D.H.P.i7.V.6.A.^.C.i7. 
Art. gen. 36. /y». 5-9. Spa- * 

rys totus rubens , iride ar- 

gentea. 

Habitat in M. Mediterraneo, Americano. 

11. S. rubefcens, cute ad ra- j 
dicem Kilin-arnm Qorfi & a- 

ni in (inum produdb. Art. 
gen. 36. fyn. 64. 
Habitat in Europa auflralt. 

* * * Lincati. 

12. S. lineis lonjptiidinalibus 

obfcuris: infcrioribris qua- ' 
tuor aureis argenteisque. ' -' 
Art. gen. yo. 61. Spa- 
rus lineib urnhquc 4 au- 
rcis ac argentcis longiui- 

dinalibus pa-.:iilclis. D.^o.P.-- V.-- A.19. C.-- 

Habitat in M. infero, 

G g 3 13, S. 470 PISCES THORACICI. Sparus. 

Cantha- 13. S. cauda iinmacuhta, cor- 
rus. porc lineis longitudinali- 

bus luteis. 
Art,gen, ^6. /y;/. j^S. -Spa- 
rus lineis ntrinque luteis 
longitudinalibus parallclis , 
iride argentca. 
Habhat m M. Hlfero. 
Dentes lai^iariL 

Chromis. 14. S. cauda bifida , radio ven- 
tralium fecuixlb fetaceo. 
Jrt. gc/j. 97. fya. 62. Spa- 
rus t-lficulo fecundo pin- 
narum ventralium in lon- 

gamfctatn quali produdo. D.Z3.P.17.V.6.A.12.C.-- 

Habitat tn Europa auflraVt. 

Salpa. 15'. S. cauda bifida, lineis ful- 
vis. longitudioalibus utrin- • 
que undecim. Muj'. Ad. 

Fr. 2. />. 74. * D.i|.P.i6.V.6.A.-^.C.i7. 

Art. genP^%. fyn.6o. Sparus 
lineis utrinque undecini 
aureis parallelis longitudi- 
nalibus. 

Hnhitat in M. Mediterraneo. 

Synagris. 16. S. candabifidarubra, cor- 
porc purpurafccnte lineis 
utrinque 7 aurcis. f 
Cdtesb. car. 2. p. IJ. t. IJ. 
Salpa purpurafccns varie- ' 
gata. 

Hahitat in America fc-ptentrionaU. 

rhomboi- 17.. S. cauda integra , dorfo 
(ies. canaliculato , corpore lu- 

teo-^lineito. B.6.D if .P.i6.V.:|.A.^VC-^^' 

Brown. jam. 446. Sparus ^ - 

llriis loiigitudinalibus varius. 
Catesb. car. 2. p. 4. t. 4. 

Perca rhomboides. 
Habitat in /Vmerica. /). Gnrden Saltwatcr Brcam. 
Dentes obtufi. FofTula dorfalis ut in Scianis. Ma- 

cula PISCES THORACICI. Spariis. 47* eula Tii^ra inter radices P. pedoralium ^ derfalis, 
P. ve?2tralis ^ ^ analis caudalisque fulv,<e. 

* * * Farii. chryfops. iB. S. caiidalunata, dorfo ca- 
naliculato, oculorum iri- dibus aureis. 
Catesb. car. 2. p. l6. 

Aurata bahamenlis. 
Habitat in Carolina. 
Corpus cderulefcens. 

caudalisqus rubra. B.6.D.iiP.i7.V.6.A.^.C.i9. 
t. i6. 

D. Garden. Por8;ee. 
P. peddrales., vetnrales^ analis y 
Caput Uturis cceruleis. argyrops. 19. S. caudalunata, dorfo ca- 
naliculato , oculorum iri- 

dibus argenteis. ^ D.H-.P.i^.V.^.A.iS^.C.^o. 

Brown.jam.^/^J. Sparus i- 

ride argentea , dentibus 

anterioribus conicis. 
IVifl. app. t. 3. Zanthurus 

indicus. 

Habitat in Jamaica, Carolina. D. Garden, 
Similis S. chryfopi , fed oculi argentei. Pinna dorfalls 
radii tres primi in fetam longam elongati. 

Dentex. 20.^ S. cauda bifida, corpore 
variegato, dentibus qua- 
tuor majoribus. 
Art. gen. -^6. fyn. 60. Spa- 
rus varius, dorfo acuto, 

dentibus 4 majoribus. D.90.P.-- V.-- A.io.C.-- 
Cron. zooph. zi Cynocdas 
cauda lunata, dente fc- 
cundo utriusque maxillse 

maximo. B.6.D.|-| P.i6.V.6.A.^.C.i5'. 

IVill.ptfc.t. X.-j.f 6. 
Rai. pijc. 132. Dentex f. 
Cynodon. 

Hahitat in M. infero ^ fupero, Gap. b. Spel. 

Spinus. 21. S. caudabifida, fpina dor- 
fali rucumbente. Muf Ad. 

Fr. 2. p. 74. * D.-H.P.i6.V.V.A.^.C.i6. 
Loefl,cpfi.mfc, Anidem? D.H- P.17. V.^-. A.^.C.17. 

G g 4 *" Osh. 472 PISCES THORACICI. Spariis. 0^!). iter. 1']'^. Sparusjnva- 

neii/is. ' D.H.P-i^V.v.A.~/,.C.i8. 
Hnhitat in Jiidiis. 

Corhhs lituris dcruleis rcj\- :^Ms variis pi^Hyit, 

radiatus. 22. S. ca-id-.i intc^rsi linea latc- 
rali liium-.itibus trifidis b{- 

fidis. B.6D.K-.P.i2.V.6.A.i^.C.i7. 
Catcsb. car. 2. p. 12. t. 12. 

/ I. Turdus oculo radi;uo? 

Habitat i',f (^arolina. D. Gardeti. Pr.ddillgfiflc. 

Corpus dorfo viride., latcribus purpurenm vcntrc rU' 
fum. Cnput piSium Jiriis cccrulcis luteis viridi- 
bus, vSuperciliiires Hysca pmrdata. Labium ftipe- 
rius dudiile. Dentes conici : primvribus mniori^ 
hus duobus. Pupilla nijrra iride aureo c<eruleo^ ru- 
hefceNte. Opercula macuUs 2 ; purpurca lutea. 
Pinnsc or/ines varic^^atce Cauda rotur.dnta. Linea 
lateralis dorfo pnrallela.^ ad fincm p. dorfdis decUna- 
ta ^ co'fe6la quafi cx fcjuamis linearibus trijidis : ra- 
mis bifidis. virgini- 23. S. cauda bifida , fafciis dua- 
cus. bus nieris transverfis, li- 

ncis cairuleis plurimis. D.^f .P.18. V.|. A.^.C.18. 
Hnbitat in America feptentrianali. Muf, De Gcer. 
. Opercula fubjerrata- Fafcia prior ab humeris per ocw 
« ■ los ad maxillam infcriorem altera ab humeris per 
latera thoracis ad pinnas peH^irales. Linecc ccerulea 
pluves longitudinaUs ,^ paralleite. Caudce pijtna hilo- 
ba^ obtufa, 

Mormy- 24. S. cauda bifida, fafciis ar- 
rus. genteis nigrisqne plurimis. 

Art.gen. yi.fyn.6-L. Spa- 
rus maxilla fuperiore ^^n-^ . 
giore, lineis utrinque duaiwt:^/^ 
^w«-nlgris transverfis paral- 
lelis. 

H^ffelq. iter. 335-. Sparus 

Mormyrus. D.-H.P.if .V.i.A.^.C.18. 

Gro/^. j2:o(j/>i?. 295*. Perca dor- 
fo monopterygio , capite 
Isevi operci:!lisque diacan- 

ihis %amoii$. D.-^. P.13. V.^. A.io. C.3. 

Seb, D.23.P.14.V.6.A.13.C. PISCES THORACICI. Sparus. 473 

Seb. muf. t. 27./. 4. Per- 
ca maxiila inferiorc lon- 
giore. 

Habitat in M. infero. 

capiftra- 25-. S. cauda intcgra, corpore 
tus. albo-reticulsto. D.-^%.P.i2.V.i. A./tt-C.i^. 

Ha'oitat in Amciica. Muf. De Geer. 
Corpus obloHg74r/i , figHra Pl. HippogloJJi. Si^unm»^ la- 
ante mar^i;iem fafcia alba ad anj^^ulvm ■< "dum 
inflexa.^ undc pifcis reticulatus. De?jtes f/ ii/iores 
m.agni 2 jupei iores 4 inferiores^ Pinna dorfalis 
longitudins fere dorji, 

galilaeus. 2.6. S. cauda integra, corpo- 
re fupra^virelcente, fabtus 
albo. t 

Hafj^elq. itin. 543. n. 76. 

Sparus gaiilaius. ^ B.f .D.i^.P.i i .V.7. A.^j.C.io. 
Hahitat in Lacu Gcnezareth Galila^a. Ptfcatura pro- 

digiofa huccc V. ex hoc pifce, 

166. LABRUS. Caj?ut: T>entes acuti. Labia fim- 

plicia. 

Menibr. branch. radiis VI. O^er- 

cula fquamora. 
Qorpis: V\x\xv^ dorfalts radii pofii- 

cc^ ramenco filiformi au£ti. 

Sforales acuminatx. Linea hr 

teralis refta. 

* Caudd hifurca. 

Scarus. i. L. appendicibus transverfis 
ad caudae latcra. f 
Art.fyn. 5-4. Scarus au6lo- 
rum. 

^ Habitat in Grsci^c littoribns ^ Sicilia tcnus. 

Suh Tiberio Claudio in deliciis ^ rtirtjiy:ans \ jecif:ora in 
t^itellii patinaf. clypeo mi/gerva. Pifcis hodic ohfcurus^ 

Q g r 2 L. Labri Spaii gmzxa ah a^nitatan ctiamninn difficilijn deJtifiivmttMr. PISCES THORAGI(;i. Labrus. 

cretcnfis. 2. L. dcntibus^, vircfccns, caii- 
da bihiic;;. /Irt. gc». ^^. 

fy»- 11- ) 
liAblt lU lit Crcta ^ adjdcentthus. 

Anthias. 3. li. totns nihcfccns, cauda 

bifurca. Art.jsn. 5-4. D.^J. 

C^tcsh. car. 2. p. 25-, t. If. 

Anthca IV. Rondcl. 
Hahit.it i» Eiiropa, Mericliorjali Amcrica. 
Opercula fcrrnia. 

Hcpatus. 4. L. maAilli infcriorc longio- 
rc, cauda biturca, lincis 
wtriiiquc transvcrfis nigris. 

Art.gen. i.^;. fyn. D il. P.I ^ V .6. A 9. C. - - 

H'ihitai in Man Mcditcrraneo. 

Pinna dorfalis pofl radios fpiyofos parte f/4}eriore^ no- 
iaiur rnacula nigra. Raj. 

grifeus. L. cauda fubbifida, corpo- 

rc IVibgrifco. "f 
Catcsb. car. 2. p. 9. t. 9. 

Turdus pinhis branchiali- 

bus carens. * 
Hahitat in Amcrica. 

Cat€sh.eus ahsque pinnis peSloralihus pinxit ; an rite ? 

iunaris. 6. L. pinna caudalimedio trun- '^^. /• 7'. ^^(fz . ^ ^ ■ 
cara, dorfali anioue linca 

purpurca, labiis plicatis. D.-^.P.i5'.V.|.A.-/5.C.i6. 
Gron. muf. l. n. i8o. t. 6. 
/. 2. Labrus oblonguSyCau- 
da blfurcag .capite purpura- 

fcentc. D.^.P.iy.V.i.A.-^VC.M. 
Habitat in Indiis. 

opercula- 7. L. cauda bifida, corpore fa- 
ris. fciis 10, maculaque opcr- 

cuiorum fufcis. Arnoen. a- • 
cad. 4. p. 24^. D.i^.P.l6.V.i A.H.C.16. 

Habitat in Alia. 

Pavo. 8. L. viridi cseruleo fanguineo 
canoque varius , eauda bi- 
6da. 

Art. PISCES THORACICI. Labru?. 475* jlrt. gen. 34. /y». 5* 5*. Li- 

brus pulchrc varius, pinnis 

pe61oralibus rotundatis. 
Hajfelq. itcr. 344. ». 77- 

Labrus Pavo. B.6.D.31 .P.l4.V.6.A.^.G.i6. 

Hubitat in M. Mediterraneo ad Syriam. 

luritus. 9. L. cauda bifida, opercu1:$ 
branchiarum pinniformibus. 

I3.6D.5|.P.i^V.6.A.-,V.C.i7. 
.Catesh. car. 1. p. t. S. f. 
3. Perca fluviatilis gibbo- 
la, ventre luteo 
Habitat in Americae feptentrionalis aquis dulcihus. D. 
Garden. 

Cduda biloha. Irides lutei. Opercula apice memhra- 
naceo elongato obtufo nigro. 

falcatus. 10. L. pinna dorfali analique 
radiis quinqne primis iner- 

mibus falcata. ^ tf^ iJ.V.f-A.-^.C.io. 

Habitat i^ America. Muf. De Geer. 
Corpus latitHdiKe Bramic argenteum. Radii 5" /^r/- 

mi e mollibus dorfalis anali>q:te eiongati , fequentibus 

aquaiibus unde hce pinnce falcatce. Dentes acuti 

funt. Pinnae ventrales parva. 

rufas, II. L. cauda lunata, corpore 

toto fulvo. Loefl. D.23.P.17.V.6.A.12.C.16. 
Catesb.car. 1. p. ll. t, ll. 

Turdus fiavus. 
/\'. Habitat in America. 

* * Cauda integra (J^cundum fpinas dorfales enumcrati.) 

Hiatula, 12. L. cauda integra, plnna a- 

nali nulla. B.^-.D.I^.P.i^.V.i.A.o.C.^i. 
Hdbitat in Caroh*na. D. Gardcn. 

Qs labio retra^ili., intus ragofo. Dentcs in mandihu- 
lis laniarii in palato orbiculati. Operculum aMte- 
^ rius fquaynofum margine pnn^dto. Corpus fafciis 

fiigris 6 f. J. Linea kteralts re^a. P. dorfalis /r- 
re longitiidtnalis : anterior radiis fpinofis tequalibus 
ramcnts filiformi', poflerior inermis nigra rttun- 
dttta. P. ani omnino nuUa. Gauda inte^ra. 

13. L. 47<5 PISCES THOR \CICI. Lnbruj 

in.iri»,ina- 13. L. fvbfnfciis, marginc pin- 
\\s. nflruni doifi pctloralium- . 

quc fiilvo. Lopfi. it. lo-^. D.^^.Wiy.W^.A.^^.C.iy, 
Hihjtnt i» Felftgo. 

ferrue;i- 14. L. ferrouincu<; immacula- 

ncus. tus*, cai da iiiicqrn. D ,"ij.P.T6. V.^ A.-iV.C.i 7. 

H.mtat ift Jiidia. 

Julis. 15-. T^. Intcribus cacrnlefcrnti- 

b is: vitta lo:igitudinn1i fal- • 
va utrinnuc dcntata. M:tf. 

Ad.Fr, i.p. 75-.* D.^VP.i3.V.A.A.^3.C.i2. 
/Irt. x:cfr. ^4. /y». ^3. La- 

bras palmaris variiis, dcn- 
tibus 2 maj.-^ribus ma^riHx 

luperioris. D.21 .P.14.V.6.A.14.C. - - 

y}7uf. 1 184. La- 
brus oblf.iAigus nigricans , 
latcribus linca alba utrinque 
finnata varius, cauda indi- 

vifa. D.£..?A2.Vl.A.-,\.C.i6. 
Hcihitat Genux. 

Forr':oJ:JJi.un:s -pifcis Europ.crjrum oh colores varics. 

paroticus. 16. L. caiida integra, linea la- 
terali curva, pinnis ruris, 
opeic.lis cyaneis. Muf. 

/Id. Fr. 2. p. 76. * D.;^.P.i2.V.6.A.i4.C.i4. 
Habitat in India. 

fuillus. 17. L. pinna dorrali ramenta- ^v^ ^ ^r^frt^X :^^ • 

cca , macu!a nigra f ipra y 

caudam, fpinis dorfelibus 

novcm. Fyi. fvec. .^^0. 
U. wioth. 1 79. Sparus Berg- 

fnyltia. D.-/^-.P.i3.V.i. A.^VCt^. 

Hnbitat in Oceano Europso. 

Ihiatus. iS. L. pinna dorfaii ramentacea 
lineis albis fufcisque. Muf. 

Ad. Fr. 2. p. 77. * D.i-l.P.i7.V.i.A.fi.C.i2. 
Hahitat in Amcrica.' 

19. L. FYSCES THORACICI. Labius. 477 

Gvaza. 19. L. fafcus, caud.i rotunda- 
ta , radi:!> membranam lu- 

pciamibus. Lirfi.it.iQ^. D.if.P.i^.V.^.A.i^.C.if. 
Haviuit Pcb.gO. 

ocellarls. 20. L. pinna dorlali ramenta- 
cca, ocello in medio ad 
baiin caudac. I\l:if. Ad.Fr. 

2.p. 78. * D.H.P.if.V.I.A.^fcVC.iS.- 
Habitat - - - - 

Tinca. 21. L. roflro (ijrfam reflexo, 
cauda in cxcremo clrculari. 

Art.gen. 33. fsn. 5-6. D.i^.P.i4.V.6. A.^.C. 

Habitat in M. Briiannico. 

bimacula- 22. L. pinna dorfa]! ramenta- 
tus. cca, macLila taica in Iste- 

re medio & aJ caudam. 
Muf. Aci. Fr. I . P.66. Sc]?2- 
iia inacala fufca in medio 
corporis & iupra balin 

caudx. D.JI.P.ij.V.I.A.iVC- 

Habitat in M. Mediterraneo. 

puni^a- 23. L. pinna dorfali ramenta- 
tus. cea, lineis parallelis fufco- 

pundatis. 
Muf Ad. Fr, i.p.66. Sci^- 
na lineis longitudinalibus 

plu;?imii rafjo pun^atis. D.|4.P.i4.V.f.A.^.C.i6 
Grofi. muf i. n. 87. La- 
brus briuinc.is, olFiculo le- 
cundo p. ventralium fcti- 

formi. D.if.P.ij-.V.i A A-C i'^ 

Habitat Surinami. 

Mclops. 24. L. pinna dorfali ramenta- 
cea nnique varicgata, Innu- 
^ la fufca pone oculos. M:tf. 

AJ.Fr.i.p. 7S.* D.-^f.P.i3.V.^A.3^.C.n 
Haiitat in Europa aujlrali. 

niloticus. 25*. L. cauda integra, pinnis ^ 
dorfali ani eaudaeque ne- 47^ PISCES THORACICI. Labrus. 

huhuis. Alnf, Ad. Fr. l. 

^/.79- * , D.iS.P.i4.V.i.A.-,3,.C.i7. 

Hajftiq. ife>\ 346. ». 78. La- 

brus nilotiais. D.|J.P. 1 j-.V.-J.A.^^-.C.io. 

ILtbittU t:t iEgypto. 

oirilagus. 26. L. hbii^ plicntis, pinna dor- 

tlili radjis ::o. D.ll.P.i^-.V.i.A.^j.C.is. 
Iljbttcit rn E iropa. 

rupeflris. 27. L. piniia dorfi ramentacea 
anticc macula fufca 
Mnf. Ad. Fr. I . p. 65-. Scix- 
na margine fupcriorc caj- 

dae macula fuica notato. D.-^-J.P.i4.V.-j|r.A. j^.C.i 3. 
Strom. ff)yjdm.:iqi . Carudfe D.-;^-.P.i 3.V.-^. A.^^.C- - 
Habttat m il7. ' Norvegico ad liltora. 

Onitis. 28. L. pinna dorfali ramcnta- 
cea, abdomine cinereo fu- 
fcoquc maculato. MhJ. 

Ad. Fr. 2. p. 79. * D.-if P.T^-.V.i.A.^jV.C.i^. 
Habitat - - - - 

viridis, 29. L. viridis : Hnea utrinque 

cxrulca. Art. gen. 34. D.-|^. 
Habitat in M. Mcditcrraneo. 

lufcas. 30. L. cauda intcgra pinnis o- 
mnibus flavis, palpebra fu- 
pcriore nigra. JVIuf. Ad. 

Fr, i.p, 80. * D.i|.P.i4.V.6.A.^i^.C.i4. 
Habitat - ~ - - 

livens. 31. L. ciiuda rotundata, pinna 
dorfi ramentacea, corpore 
fufco-livido. Muf.Ad.Fr, 

2. p. So. * D.f|.P.i4.V.^.A.^VC.ii. 
Habitat - - 

Turdus. 32. L. oblongus viridis, iride /^-^^ 
aurea. Art. gen. "^^. fyn. 

5-7. D.K. 
Hahtat In M, Europjco. 

33- L. PISCES THORACICI. Labsus. 47'(; 

cxoletus. 33. L. pinna dorfali larnenta- ^^- 
cea, corporc lincis cxru- 
leis, pinna ani Ipinis tn. 

331. D.I?.P.i3.V.|.A.^.C.i3. 

Strirm. jimdm. 267, 

Hiibitcit tn Occayiu Aclantico. chinenfis. 34. L. pinna dorfali ramcnta- 
cea, corpore livido, ver- 
ticc retufo. 
Hahttat in xMia. D.-iS.P.i3:V.i.A.-/^.C.i2. Cromis. 35-. L. canda integra, pinnis 
dorfalibus fubnniiis, ana- 
lis radio fecundo validis- 

fimo. p.io-^%.P.i8.V.6.A.f.C.i9. 
Brown. jam. 449. Cromis 

fjbargentcus ublongus, ra- 

diis anterioribus dorfalis se- 

gre pungentibus, 
Rau pifc. 96. Coracinus bra- 

lilienfis. • 
Marcgr. braf. 177- Guatu- 

cupa. 

Habitat in Carolina. £). Garden. Drura. 

CorpuS ftatTira FerC(g fluviattlij ^ fajciis fufcis. Opcr- 
cu\^ non ferrata^ uno dente. Piijna; doti'^\es parum 
connexce. P. analis r.idins l ngidus brevijfimus \ i 
magnus craJfiJfimHS compreffus. 

lincaris. 36. L. oblongus, pinn;E dor- 
falis radio ultirao inermi. 

Amoen. acad. I. p. 315-. D.f^.P. I 2.V.f . A.I5.C.1 2. 

Habitat Indiis. * * * Cauda intcgra {fpinis dorfalibus adhuc ignotis,) 

37. L. e flavo cx.ruleoque va- 
rius, dentibus anterioribus 
majoribus. 'Art.gen. 34. 
fyn. 5-7. 

Habitat Liburni. 

Artedi dubitat an differat a L. Pavfine, 

38. L. cauda integra, corpo- 
re fulvo. 

C^tssi. 4So PISCES THORACICI. Labrus. 

Catcsh. car. l. p.io.f. lO.f, 

z. Tuidus caudaconvexa. ^ 
Halntrtt ifi Amcrica. 

varius. 39. L. c piirpurco viridc c?eru- 
leo nigroque varius. Art, 
gcn. 3f . fyn. 5-5-. 
Habttat in M. Mcditerranco. 

Mcrula. 40. L. cocruleo-nigricans. Ars. 

Haifittat tn Europa. 

Cynce- 41. L. Inteus, dorfo purpnreo, 
<lus. pinna a capite ad caudain 

continnata. Art.fyn. 5-6. 
Habitat in M. Mediterraneo. . / 

167. SCIiENA. Caput. - - . 

. Membr. branch. radiis VL Oper- 
cula fqoaniofa & totum caput. 
Corpus: Fopdla dorfi pro pinna 
dorfaii recondenda. 

Cappa. I. S. capitis lateribus fquama- 
rum ordine duplici. Muf 

Ad. Fr. ^.p. 81. * D P.i6.V,|.A.^.C.i7. 

Habitat in M. Mediterraneo. 

Lepifma. z. S. pinna dorfali intra 2 .fo- 

iia fquamea recondenda. D.ff.P.i i.V.I.A.x^i.C.13. 
Habitat - - - 

unimacu- 3. . S. raacula fufca in medio u- 
lata. triusque latms. D.fl.P.if.V.I^.A.iV.C.iy. 

Habitat in M. Mediterranco. 

Umbra, 4. S. nigro varia, pinnis ven- 
tralibus integerrimis. jirt. 
gen. 39. fyn. 6$. Muf 

Ad. tr. 2. p. 81. * D.ii-24.P.i7.V:f.A.t.C.-- 

Sci«n« genw imdimn eji inur Lah»s ^ Percof , vix fufficUnur diftinCium, PISCES THORACICI. Scicna. 

lliffelq. iter. ^^l. ft. So- 

; Sciseimumbra. D. 10-26. P. i8,V.f A. S.C.18. 

llabitat in ikf.'. Mcditerraiieo CiT infero. 

cirtofa. = - f. S. ma::illa fiiperiore loni^io- 
re, infcriore cirro unico. 

Art.grn. 38. fyn. 6y. D. ^.P. i)-. V.f A .i C.-^ 
Gron. miij. I. ^;. 92,? 
Habitat in M. Me(iiterraueo infero. Y68. PERCA. Captit: Opercuia fquamofa, feri "ata. 
Membr. branch, radiis VII. 
Corpus pinnis fpinofis. 

* 'Ptnnis dc^rfalibus 1 difiir.dls, 

ftuvjatilis. I. P. pinnis dorfalibas didin- ^^^- '^;^^^?:^^ ^ 
ctis : fccunda radiis XVI. 
Fn. fvec. 332. 
Art. gen. "^(^. fyn. 6.6. fpec. 
.74.. Perca lineis utrincjue 
fex nigris, pinnis ventrali- 

busrubris. D.i4,i6.P.i4.V.|.A,5fe. C 7- 

Gron. muf. I. r?. 96. Idem ^ 

nomen. D. 14^,4. P.13.V.6.A. 11. C .1 7- 

Habltat in Europ» luacuons impri-//iis. (hvarium h 

curn. Pifcatur in deterr/jinato projundo\ cibo Ja lu * 

taris €um Petrofelino laiidatur. 
Macula nigra ad finem p. dorfalis prioris* 

Lucioper-2,. P. piiinis dorfalibas diflm- -^v. 
' cfl. ais: fecundaradiisXXIIL ^ 

Fn.fvec, 334. 
Art.gen. 3:9. {yn. 67. fpec, 
■ 76. Perca paiiide maculo- 
fa, daobus dentibus ma». 
xillaribus utrinque majo- 

ribus. ' I).i4,.5,VP.i<5.V. 6. A. 14.0.17, 

Habitat in Europa; Lacubus, 

ni,: _3_p. 

Perce ginnt dijjlciii difiinguitv.Y a trilnf ' pfacdcU^itilw , ^uoniaiK (lijfert /slir p- 
fsrculif deinato-Jerratif^ 4S2 , PISCES THORACICI. Pcrca. 

Alpcr. . 3. P. yMiiiiis dorfalibus diflin- 

ais,rccuiida: radiisXllI. 0.14,20.^.14. V.^A.fj.C. 17. 
Jrt- gi n. 40. /)•«. 67. Pcrca 
Hnci^ urrinquc S T. 9 trans- 

vcrli.^ nigris. D.8,i ^.P.i^.V.f.A.i 2.C.7- 

ILihititt tn Europa aujlraliorc. 

'Zingi fl, Gron. zonph. 303. Pcrca dor- 
fo dipccrvL;io, capitc pla- 
gioplateo rqiiamolb*, ma- 
iilla ir.tcriorc inulto bre- 

viorc. D.i3,iVP-i4V.|.A.i3.G.i7. 

Sch.vff. ratisb. fS. /. 3./. I. 

Zingcl. ' D.I4,20.P.I4.V.^.A.jVC.i7. 
Krfim dullr. -^^6. Zingcl. D. i 3,3;%.^. 1 2. V .y. 
llabitat in Danubio aliisque Gcrmaniit. 
Antecedenti mmis affinis. 

pu n^a - 4. P. pinnis dorfalihus fubdi- 
Js. Itindis , corporc lineato 

pundis nigris, cauda in- 

te^ra. B.7.D.T i,^VP-t^-Y-^-A.^VC.I9. 

Habitat in Carolina. D. Garden. Yllowtail. 

Caput argenteum. Corpus. Itneis plurimis e pun^is 

. itigris. 

J Lat »rax. p. pinnis dorfalibiis diftin- 
61is, fec^ndie radiis XIV. 
Muf. Ad. Fr. 2.' p. 82. * 
Gron. Ad. upf. lyfC. p. 

39. t- 4. D.9,^VP.i9.V.l.A.A.C.i8. 
ifr/. {[en. 41. fyn. 69. Perca 
radiis pinnas dorfalis fe- 

cunda^ 13, ani 14. D.9,1 3.P.1 f.V.d.A.-^^.C.-- 

Habitat tn Europa auflraliore. 

Hic, Murcena Hekna., Myxo in T^ripatino ; Romce 0- 
ptimus inter duos ^ontes. Pretio proximus Acipenferi. 

Albur- 6. P. pinnis dorfalibus diflin- 
nus. 6tis muticis, branchiofle- 

ga triradiata , cauda inte- 

gra. B.3.D.^VA.P.22.V.f,A.i.C.i9. 
Catesb. car. 2. p. ll. t. 11. 

f. 2. Alburnns amcricanus. 
Habitdt\in Carolina. D. Garden. Whiting. 

Cor- PISCES THORACICI. Pcrea. 483 

Corpus ohlor,gttmfafciis fufcis ^ obliquis^ p jfinnth. Os 
deaticulatum ut i» Percis, Opercull fuOferr^ta P. 
dorfalis J>rior radia i f^inofo brevtjfimo^ reliquis ri'^ 

gidiS, 

Hilotlca. 7. P. pinnis dorfalibus fubdi- 
llindtis , caudali integra. 

MufAd. tr. z.p. 83. * D.8,f P.i4V.6.A.^.C.if. 
JJaf/ela. iter. 35-9. yi, $^3. 

Pcrca nilotica. D.8,A.P.i6.V.i.A.^V G.aO. 

JJabttat in Nilo. JJaffelquiJi. 

* * Dorfe monopterygio ^ cauda indivifa, 

\lDdulata. 8. P. plnnis dorftlibus fubuni- 
tis, corpore fufco^undu'- 
lato, tnacula fufca ad p;n- 

nas pedoralcs. B.6 D.io-^VP-^^ V.^.A.-^.C.tp. 
Catesb. car. z. p. t. 3. /. 
I. Perca marina pinna dor- 
fi dirifa. 

JJahitat in Carolina. D. Garden. Croker. 

Opercula anieriora Dentibus y h evibus. Cauda integra* 

tnarini. 9. P. pinnls dorfalibus unitls; 

radils XV fpinofis, Xiy 
rnuticls , corpore lltnris 
varlegato. I\itif Ad. Fr, 2. 

p. 83. * Fn.fvac. 233. D.ifP.i9.V.f A.-3^.C.I4. 
Art. gen. 40. fjn. 68. rerca 
lineis utrrnque 7 transver- 
lis nigris , du^^tibus minia- 

ceis cxruleisquc in capite .. .:, 

& antica ventris. ^ D.if .P.-- V.-- A.^^.C»*» 

JJahitat tn Norvegla, Italia. 

toccllata. 10. P. plnnls dorfallbus fubu- , . 

niils , ocello ad pinnse cau- 

dce balin. B.7.D fo-^.P.t6.V/).A.-5fe.C.l6. 

^ JJabitat, in Caiollna. D. Garuen, BalT. 

Pinn^ dorfa/fs primus radius bre-vijjimus. \*entral: jliX 
radihs I brevior fimplex muticus. OccIIlis ijiger 
iride alb.i ad apicem Cattda fuperiorem artte ejui 
pinnam. Cauda integra. 

H h 2 11. P. 4^4 riSCE? TBORACICI. Per<?a. 

nobilis. II. P. pinnis dorfalib^is. uniiis, 

j;aitf() fulciis o«5lo fulcis. D.iJ-.P.Xf.V.i. A.^^.C.17. 

3 //. : 5* . /. 'i 2 C:h2c-, 
todou macrolcpidofjs al- 

bcfccns, lincis uuinque 8 ^ . ? 

transvcrlis nigiis. D.|J,P.--V.-- A.^^Sj.C.-- 

HahttiXt iit Amciica fcOientriQnuit . Muf. Dc Gccr. 
Riidit fpinofi dorfulcs latcribus ur^cntci funt. 

polyilTtia. 12. P. pinnis dotfalibus uirtis, , 
corp orc nigro: fafciii. 3 

albis. Mufocaci. D.-l^.P.iS.V.:.. A. /,.C i(5. 

Gron.muf icjo. Pefca dorfo 
monoptcrygio, caudafub- ^ 
lOtiinda corporc fafciis 

transvcrlis albis. D i-^.P.iS.V.^-.A.^/j.C.iy. 

Scl\ muf 3. f. i6.f. 20-24. 
C'hactodon liticis 2 candi- 

ciis. D^fP.I^.V.^. A.^.C- 

Hdhttat tn Indi;s. 

C.onj-Hfigit k,a,c crfas ^ Lahros ^ Sparos Chatodjracs 
fta opcro7iHs fpinojts ad Pcnam refcrt. P. dorfalcs 
jinitce. Fafcia mcdia exciirrit ^sr P. dorfalcm po- 
Jiicam. 

cottoidcs. 13. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda indivifa, pinnis o- 
mnibus Jinds duabus pun- 
6latis. Muf Ad.Fr. z.p. 
84. * D. 
Hahitat in Indi^. ;§.P.I4.V.fA.^.C.I2 philadel- ^ 14, P. pinnis clorfalibus unitis, 
phi<;%rv ' macula- nigra in^ inedio , 
fquamis opercuHs ciiiatis. 

B.fD.lf.P.T6.V.i.A.:^.C.ii, 
Hahitat in America feptcntrionali. D. Gardcn. Chub. 
Corpus pigro maculatnm fafciis quihiisdam niy^ris ; 
• ful>tus rnbruYn. Squamas ctliatxc.' Opercula c/7/V//<2: 
pojlice mttcrofi(ita. P. dorfahs , ///'i connexa humili" 
Of p:e Macula vigra. Radii dorfales l iff i hreviorcs. 

palpebro-'i5'. P. cinnis dorfalibus unitis, 
fa. paipebris macula fufca, h*- 

nea PIScES THORACICI. P^rcn. 4Sf nea latc.nli curva, cauda* 

intcgra. , D.jf .P.i^-.V.-^. A.^.C.17. 

HaOitat lyj AmcricTa. ' • 
Parz Hs. Alacula paipcbree fftperioyis fr^fca. 16. P. pinnis dorfalibiis imitis, 
* corpore nii^ro, pinnis .al- 
bido m.icuhtis. B.7.D.S' Hahitat in Carolina. D. 33.P.20.V.7.A.26.C.20. 

G<:rdcn. Blacknf»^- 
Corpus wigrurn,- l^\i\Qi\Iatcralis reda. Opcvcula. ^»- 
tue dentujtiata.^- p^flice cili^ta. P. dorralis albido 
lirteata. Cauda ifUe^y^. 

17. P. pinms dorfalibus unitis, 
pinnis infcrioribus fiavisTu-'" 
ico maculatis, caudi^ in- 
tegra. ■ 

Catejb. car. 1. p. 1. 1. 2. f. 1. 

Pcrca marina gibbofi, •. 
Uabitat in Carolina. Z>. Gardcn. 
Pinnse ventrales., analir c an dalis q^ie flaitie macHlis fu^ 

fcis fparfis. Linea hteralis re^a, Opcxcula abjoie' 

tifflme dentatn. 

18. P. piunis dorfilibus unitis, 
reliquisfalvis, macuiani- 
gra ad pcdorales. Mttf 

Ad. Fr. 1. p. Bf. * D.l|.P.i3.V.^.A.A.C.i3. 

Hahttat i» America. vitwta. 19. P. pinnis dorfalibus oflitis, 

lineLs >- albis ' fufcisque. " " . 

Muf Ad. Fr. z.p. 8). * D.e.P.iS.V.i.A^^.C.i;. 
Hubitat 1» America. 

'pnndata. 20. P. pinn*s dorfalibus unitis , 
cauda intcgra, coiporc cas- 
ruleo punitato. 
Catesb.car, 2. p. i.t. 7. f. i . 
^ Perca mariiia pu]i6lata. 

^ - Hubitat in. Anicrica. 21. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda integra, corporcpun- 
£lis lan§u:ncis adfpcrfo. f Marcgr, 4S6 PJSCES THOR/VCICI. PctcA. 

i\iTincgr. braf. 169. Cugu- 

pugvacu. 
SloMs.jam. 2. p, 280. /. 247. 

/. 2. 

// ;//. ich. 303. r. t, 
Rdh pijc. llj. 
Catcib. car, 2. p. 14. /. 14. 
Ji.ihitat i» Anicrica. 

Scriba. zz, P. pinnif? dorfalibus unitis, 
caiida inicgra, pinnit cau- 
dx pc(5luialibusquc flavis, 
capiic fcripto. iMuf /hi, 

2.^86. ♦ D.i?.P.i3.V.v^.A.A.G.ij. 
Httbitat - n 

* * * Dorfi monoptcrygio ^ cauda bifida^ 

vcnenofa. 23. P. pinnis dorfalibus unitis, 
pcdoralibus apicc flavis , 
cauda lunata, corpore pun- 
^tis lang^incis. f 
Qatcsb. car. 2. p. f. t. 

Pcrca marina vcnenofa pun- 
6tata 

Habitat in America. 

mclannra. P- pinnis dorfalibus unitis, 
cauda bifida nigra margi- 
ne albo , corporc lineis lu- 
tcis. t 

Catcsb. car. 2. p. J. t. 7. /. 

2. Perca marina caudi^ 

nigra. 
Habitat in America» 

iedtatrix, 25*, P. pinnis dorfalibus unitis,^ 

cauda bifurca poftice ru- 

bra, abdomins luteo grl-* 

leo' lineato. f 
Catesb. car. 2. p. 8. t. S./, 

2. Perca niarina fakatrix, 
Habitat in America^ 

16. p. PISCES THORACICI. Perca. 487 Wgnu. 26. P . pinna dorfali nuncntacca, 
opcrculii inultis. iMuf. a- 
cad, 

Hahitat in India. 

iia;;ram- 27. P. pinnis dorfalibus unius , 
niii. corporc lincis luteis. 

Grrrff. mMf. l. w. 88. & 187. 
Sp.iras lincis lon,^itudinali- 
bus luteis varius, aculcis XI 
in pinna doili. 
Seh. muf 3. t. 27. /. 
Huhitdt - - - - D.xA.P.i3.V.i.A.:^i,.C.i7- D.U.P.i3.V,i .C.i«. 28. P. pinnis dorfalibus unltis, 
cauda bifida,- corporc flri- 

ato. D.iiP.i^V,^.A.^^.C.i7. 
Habttat in America feptentnonaU . iMuf. Geer. 
Opercula^ fuhferrata. Radius feiundus analis validiffi' 

mus. Caud-a nigra non efl ^ qua differt a P. Mf 

lanura, 

29. P. pinua dorrali ramenta- 
cca, corporc lineis f albis 
fufcisqne. 

Muf Ad. Fr. i.p. 66. Sci- 
xna fafciis $ longitudina- 
libus albis fufcisquc alter nis. 
Habitat D.|-J.P.if.V.|.A.J5.C.i6. 30. P. pinnis dorfaiibus unltis 

radiis 27, ipinis if, cau- ~ ' 

da biiida. Fn.fvec. 335". 
Art.gen. 40. fyn. 68. fpec, 
77. Pcrca dorfo mon:?ptc- 

rygio, capite cavcrnoio. D.];|-. P.i^-. V.-|. A f . C.-- 
Gron. muf. i. n. 94. Idem. D S^-. P.--V.6. A.f.C.r6. 
Kr.^m. aufir. 386. Idem. D.|^. P.l 2. V .^. A.f C-- 
Schicff. rattsbl 37. 2./. T. 

Ccrjiua. D.fl.P.lf.V.i.A.f.C.17. 
H.ibitat in Europx Itacui^ns, 31. P. pinnls dorfalibus unitis, 
liweis corporis nigris. 

h 4 485 PISCES THORACICI. Pcrct. Art. gcn. 40. (y».. 68. . l - 
ca dorll) inoiioptcrygio , li- 
xicis utriiu]uc longitudinali- 

busnigris. ' D.-J^. P.16. V.6. A.^ C- - 

G>o«.^oo;'^. 2S9. Pcrcador- 
fo moiiopici ygio , capiic. 
cavcniofo alcpidoto acu- 
ieato , c.iMd-.i lubliinata , 

corpoic U'acari. D.p, P.-- V.-- A.8. C. 

Arrf^». .t////r. 3S7. 5-. D.?,^P.i4.V.J.A.f C.18. 
^chujf, r.itisb. 48. r. 2. f.z. 

^lchraitlcr. • " D.^]! P.i^. V.-J.A.= .C.i7. 

Hahiiat itt Europa aujirali. 

irgcntca. 31, P. pinuls ciorfalibus unitis, 
cauda bitida, naribus tn- 
bulc^fis. Ahtf. Ad. Ft . i. 

p. 86. * D.il.P.ii.V.iA.^VC.i?. 
Ilabitr.t in America. 
JMdculd tijgra in yittna dorfali fpinofa, 

Cabrilla. 33. P. plnuis dorfalibus unitis, 
cauda l-ifida, fafciis lon- 
gitudin;\!ibus 4 fanguincis. 

Muf. Ad. Fr. 2. p. 87. * D.-^^I.P.i^.V.-^-.A.-^^.C.i^. 
/3. Muf A'LFr. z.p.-' Pei- " 

ca litnris fiavi§ violaccis- 

que variegata. D.;|^.P.i4.V .6. A.^V^-i^- 

Hahitat in M. Mediterraneo. 

Radula. 34. P. pinnis dorfallbus unitlj, 
cauda bifida , corpoic pun- 
dis albis lineato. 
jimncn. acad, 1. p. 313. La* 
brus immacvilatus , pinnx 

dorfalis radiis lofpinofis. D.i§.P.i2.V.6.A.-,VC.i7. 
Habitat in India. 
Squania cremilatce. 

formofa. ^j*. P. pinnis dorfalibus unitis, 
cauda lunata, capite lineis cxrulcis. 
Catefb. car. 
I. Perca 
itriato. B 4.D.if .P.i6.V.|.A.^.C.i9. 

2. p. 6. f. 6. f, 
marina , capite 

Ha- PlSgES THORACICI. Perca. 4S9 

JIah':tat iii Caroliiia. D. Gardcn. Sqiiirielfiik. 
Ciput iincis HiHristjuc c^rulcij. Opcrcala cicutictilata. 
P. dorialis antcrior nbbrcTiuta 'Vi.'ij'u( pojhyioren: . 

trifurca. 36.- P. pinnis dorfalibus unitis, 

cauda triiida. ^ D.i^P.T 6.V.^.A.^.C.20. 

Hahitat in Carolinae niari. D. Gar:ic>i. 

C-iput pu!chre v.rriegatum. Faux lutca. Opercula 

jubtili^imc dcit^iciiiatj. Corpus f^:fciif J caruleis. 

P. ciorfalis i wUus 3 ^ fpip-iofns cjl au^us ramcn- 

to fetaceo loi:gitud:f2e ipflus fpn^^'. 

169. GASTEROSTEUS. Capnt - - - - 

Menibr, branch. radiis III. 

Artcd. 
Corpus ad caiidam utrin- 
qiie carinacuirx. Actu- 
lei diftinfti ante pin- 
nam doril Pinna^ 
'ventrales potie pecio- 
ralcs , fed fupra jler- 

aculeatus. j. G. fpinis dorfalibus tribus. -> v . ^ ff^ • 
Art . ge^. ■^l. fs^i-^0. Jpec. 

26. Fn.fiec. 336. D.3,12.P.IO.V.§.A.-J.C.I2. 
Hahitat iri Europ*. 

Duaor. 2. G. fpinis dorfalibus qua - / 5' ■ t^'^^ •/'^-^ • 
tiior. Muj\ Ad. ir. z. p. 

S8. * ^ B.7.D.4,27.P.iS.V.6 A.16.C.19. 

Halfclq: itin. 356. ScGmbcr 

Duaor. D.^.P.2o.V.)-.A.i6.C.i6. 
Osbcck. iter. 73. t. IZ.f. Z. 

Scomber Duaor. D..%.P. 19.^.5.^.16.^.26. 

- - Aii.Jtockh, I / j-)-. p. 11. 
V Idem. 

Lixjl. it. 103. Sc )mbcr fi- 

fciis quatuor caTulco-ar- 

genteis , ;icuicis 4 ;;;ire piii- 

iiajin dQrfaleni. D.^^i-.P.i^.V.^.A.-^V.C.^- 

H h J * Gri^. 490 PISCES TIIORACICl. (Jaftcroftcus. . 

Grnn. zooph. "i^ct). Scombrr 
dorlb nioiiopiery^io, piii- 
nulisiuilHs; linca luicnili 
ictXi nuiiica ad cauduni 

(iilauM. D.3,27.P.2o.V.2.A.i7.C.>- 
Rau ptfc. I f6. Pilotc pifcis. 
i>V.7«>/. />. -^iy, r. 190. Loors 

nianuckcns. 

liibit^it tn i'cln}jO, SatelUs S<fuali^ dcfr^c vitiM pra' 
tcntans. 

jMcJins cfuafi inicr C aflcrojleos ^ Sco>rioros\ at con- 
vc/fic cum iliis fpinis ante pinnayn ddrlalcm ciijlin- 
£tis iy cum G. Puy/ii^itio caud^ latceibns c rritictis^ 
quamvis diffcrat a Gajhroftcis Mcmbrutui bta/ichto- 

occidcn- 3. G. fpinij dorfalibus fcptcm , 
talii. rpinisqne duabiis ante pin- 

nam analcm. D.7,1 1 .P.7.V.6.A.2,f .C.16» 

BrovJK. jar/i. ^^1. t. ^6. f. 2. 
Saarus argcntcus , cauda 
lon^irudinalitcr (hiata, ftri- 
is prominentibus brcvibus 
interrupta. 
Habitat in America. Muf. Dc Geer\ 

ovatus. 4. G. Ipinis dorfalibus feptem: 
primarecumbentc, corpo- 

re ovato. B.6.D.7,20.P.i6.V.6.A.2,-iV.C.2©. 
Habitat in Afia. 

Pifciculus - compreffus^ figura C- .xto- 

doMtis. Maxillas ^ labi.irum dentes fcabri. Spin^e 
in dorfo 7 a'/2t<e pinnara dorfaler/t ^ fed difiiiydct 'kJj 
alternatim ad latera diredcC^ h&rurn prima mtr^tma., 
l:da paulo longior. Spinx 2 validiC antc pin,:^in a- 
»i- Differt a Gafterofteis reli^uis membr. brrJ'':i.h. 
radiis 6 , nec 3 ; caret fcutello thorncis oj/eo , an ita- 
fue Labris annumerandus vei Gafierofleis\ Spin^l 
frima dorfi antrorfum rccumbens fixa.^ uti in Scom- 
hris quibusdam. 

Girolinus. G. fpinis dorfalibus o£lo, a- 

nalibus tribus. D.8-26.P.i8.V.5'. A -^y^C.i-. 

Habitat in Carolina. D. Garden. Crevailc. 
Corp«s olflingo-ovatum, Lincii lateralis rc^a^ ad cau- 

da>i> PISCES THORACICI. Gafterofteu$. 491. dam fuhcarinata. 
Cauda btfHrca, Pi»»a doffalis analisque falcata. eanadus. 6. G. fpinis dorfalibus odo, 

analibus nullis. B.7.D.8,33.P.2.V.7.A.26.C.2o, 
Habitat in Carolina. D. Gardcn. 

Corpus oblongum. Pinna dorfali^ pofterior analtjarff 
falcatit. Cauda fuhbiloba. Spinx pinyiam dorfalem 
priorem mentientes J f 

Saltatrix. 7. G. fpinis dorfalibus o£l:o 

membrana connexis. B.7.D.8,26.P.i6.V.:^. A.27.C.21. 
Catesb. car, 2. p. 14, 14, 
Saltatrix. 

Habitat in Carolina. D. Garden . Shipjach. 

Corpus Pcrca. Maxilla inferior denUnm ordine uni- 
co\ fuperior binis. Cauda bifurca. Pinnae dnrfalis 
prioris radii membram^ tenuiffima intertexti ^ qui in 
reliquis fpeciebus fcparati ; btec fpecies minus fpino^ 
fa , prater radios dorfales , qui itidem debiles , 
fojfula recondendos. Pungi- 
tius. Yolitans. %. G. fpinis dorfallbus decem. 
Art.gen, fyti.^Q. fpec. 
97. Fn.fvec. I^-J. D.I6,II.P.10.V.I.A.II.C.-- 
Habitat in Europa. G. fpinis dorfilibus tredc- 

cim , cirris fcuis , pinnis 

pedoralibus corpore lon- 

gioribus. 
Cron. muf z. n. 191. Perca 

dorfo monoptcrygio, ca- 

pite cavcrnofo , maxilla fu- 

periorc cirris 4 , cauda fub- 

rotunda utrinquc aculeata. 

B.7.D.i3-i2.P.i4.V.6.A.^.C.i3. 
WilL icht.app. I. t. 2. ». 3. 
. Pcrca amboinenfis niehofH. 
Seb. mufo,. t.z%. f. i. Cot- 

tus fquamofus, roftro bilido. 
jRuvJ^h, thef. l. p. 39, /.2. 

/. 3. 

Valent. amb. t. 210. n. 210. 
Cs* /. 213. «. 213. 

H^- 49^'. PIi5C£j- 1 iK)RA(:iCI. GaQcrnftcusf 

K.i^iii d JTlaljs 13 friorcs bafi tantum mcmhraYia con- 
mtxi JttMt^ jpiHoJi. i\ pcv.Hoialcs curporc Lugto- 
rei Tt^l.tut.'^. Csiu(i;i fi/rra ijf iptfra jcithW^^rtii-' 
uijxi 

Spina- 10. G. rpinis 'durfalibuj qiiin- 
(iccim. /Vr/. ^tv/. ^--i. /vw. 

Si. Fjt.frcc^^H. : " D.i^-^^.P.io.V.o. A.7.C.12. 
Ilabitat /// Euiopa anjlrai.rc. 

Spinarcl- 11. G. caj^it'» podico^ fpims 
la. quatcriii» lcrrujatis hiLa.ili- ' 

bu:> loiigit!.:v:ir4C abdomiiiis. 
Mfif. Jc/.^l>,i. p. 74. /.32. . 

/.■ ). Fiin<iu;is puliriuv. D.16.P.20.V.4. A.S.C.-- 
ILitit.it in liKiui, 

170. SCOMBER. C^/?//^ comprefTam, Iscve. 

Membr. branch. radiis VII. 

Corpus ia:vc, linca laccraH poftice 
carii;'acijm. ThiiiiC fpnria i-^ 
pius verfus caudam. 

* Pirr,2u!is fpnriis difli?idis. 

Scombcr. i. S. pinn;.lis V. 339. S^ .^czy/rf^. 

Art. gen. 50. fyn . ^6. Jpec. Ova 
68. ScoiTiber pinnulis f in ^ 
extrerno dorfo, fpina brcvi 

ad anum. ' D. i 2,1 2.P.20.V.6. A. 1 3.C.- - 

Gron.mufi.y/.^ii. Idem. i>.ii,ll.P.i8.V.6.A.i 2.C.-- 
H^bitat in Oceano Atlantico viditans JMcd^iJis , ut 

cOf/n^e^^crej . 
« Ltucet in tcyicoris. 

Pelamis. 2. S. piimniis inferioribus VII, .'y^ ai^i^^ ^ 
coiporc lineis utrinque qua- 

tuor nigris. Lorjl.tt.ioi. D.K.ii.P.^y.V.^.A.T^.C.--» 
Osbcck. iter. 67, Scomber 

pulcher f. Bonet. D.ifjo.P.iS.V.v.A.i^.C.^o. 
Hahitat in PcIagO inter TropicQS. 

3. s. PISCES THORACICr. Scombcr. 49-. 

Thynnus. > S. pinnnlis utrinque Vill. /lf^e.corf_y 
Osbeck. itir. 6q. SGom:cr ^ v . 

albicans f. Aioccorw. D.i4,ii.P.32.V.6.A.i 3.C-5C. 

31. /^/;;. 49. Scoin- 
bcr pmnulis 8 1'. 9 iii- c\- 
trcnio»dorro,'fu!coad pi:i- 

n;is vcntrnlcs: • l^-i4)M-^-34-V.6.A.i3.C.-- 
Lorfl. epijl. Scombcr pinnu- 
lis 9, pinna dorfi priori 
plicata, dcntibas planis lan- 
ccolatis, luaxilla luperiore 

acuta. , D.i4,i3.P.22.V.6,A.i6.G.-- 

Gron. zooph. ^Q^. Scom.feer ... 
pinnulis utrinque^, dorfo 
dipteiygio , ipina duplici 

ad anum. J3!6.!P.-- V.-- A.ii C 

mH.pifc. t. J[Ls.f i-Co- 

rcu'3 alba pifonis. ... 
Brpvi'4\ iajf!/^'Si. Thynnus, 

pinnulis fuperioribus 9, 'ib- • 

'fcrioribus r . ■ 

Habitat iatcr Tropkos ^ h ' Pelajro. 
MuKcra chara., SucioruyH* Garuni fretiofa ptfctum Sa- 

nies ex tnteflt-aii ,pifci4iy(i faiitis 'hbdte Coy/ftcwtino' 

ft0lifTLeciuci2S \ nobts cxohtnm fupfvjito Encrajicolo. 

Cordyla. 4- pinnulis X , ' Hnca laterali ^r^. h t. iff^z /.2 
loric.ua. " '/ ' " 

Gron. aSi. ttpf. ly^.q.p. 36. 
ScopiDer iiuca latcrali cui- ., 
\^ tabellis oiTcis Jori,Qal^,'^^^'~ ^-x, 
corpore lato 61 tcnwi.^l^.y.^.P.iif.V^.^.A.iji^.Czo. 

30.7.. Scon;ber''tf . • 
con^iprcilus latus^.linca La'- 
tcrtUi.^iurva lcevi , prope 
caudani re^Sta loricata.:„ ' 
Mare^^.Jfraf 172. Guara 
tereba. 

Raj: pifc. 93. Trachuru* 

iiiraffiieniks.^ " « 
Habitut in America. 494 PISCES THORACICI. Scomber. 

♦ ^ Vinnulij fpuriis connatis. 
Glaucus. f. S. pinuiilis nulUs, Ipinador- 
llili recumbcntc. AIuJ./I:/. 
tr. 1. p. 89. 

Osheik. itcr. i()6. Scombcr 

acirccnfiuiiis. D.7,25'.P.20.V.5'. A.i^^.Cio. 

Art. gen. ^i.fyn. fi. Scom- 

ber dor{(> diptcrygi(j ^ofTi- 

culo lecnndo pinna: dur- 

falis altiHinio. D.V^i^.P.iS.V.f.A.fy.C.-- 
Habttat (id inf. adfccnfionis. 

Trachu-' 6. S. pinnulisunitis, fpina dor- 
rui. lali rccumbcntc, b*nea la- 

tcrali loricata. Muf. Ad. 
Fr, 1. p. 90. * 
y^r^.^c». 3i./y*. 5-0. Scom- > 
bcr linca latcrali aculca- 
ta, pinna ani ofljculorum 

30. D.8,34,P.2o.V.6.A.A.C.-. 
Cron. zooph. :^o8. Scomber 

linca latcraliciuva omnino 

loricata, cauda fubbiVurca. 
Kampf. jap. 1, t. II./. j-. 

Ara. 

MHfAd.Fr.i.p.%1. Idem. 

D.8,3i.P.ao.V.6.A.27 C.22. 

Amoeyi.acad.Jif.p.lAS). Scom- 
ber 1 inea laterali Iquamis la- 

tis pinnata. D.8,34.P.i8.V.6.A.>3%.C.i7. 
Hdffelqv. iter. 363. Scombcr 

Trachurus. D.8,32.P.2o.V.6.A.3o.G.20. 
Habitat in M. Mfcditcrraneo. 

Hippos. 7. S. pinnulis unitis, operculis 
poftice macula higra. 

B.7.D.7,22.P.22.V.6.A.f|.C.30. 
Habitat in Carolina. D. Garden. 

Dentes unica ferie : arsticis 2 majortbus. Linea late* 
ralis in medio valde declinata.^ pofiice carinata fub- 
fpinofa. P. Dorfalis pofierior rubra. Ventralis A^ 
nalisque lutea, Spinae ante Analem remotce, 

Chryfu- 8. S. plnnulis unitis luteis, D.9,26.P.i9.V.6.A.^.C.22. 
rus, ore edentulo. D.Sjip.P.iS.V.j^.A./o.C.^^. 

Ha- PISCES THORACICI. Scombcr. 49J 

ILihitat in Carolina. D. Gafden. YUowUill. 
^piriie ante anaiem f\>atto rem^it^. 

Amia. 9. S. pinnulis uuitis, radio ul- 
• rimo dorfalis polUrioris 

lonijiore. 
Ari. gen. . /y/y. . $com- 
bcr dorlodiptcrygio, oin- 
culo ultimo pinnee dorfa- 

lis Tecundx prsclongo. D.f^^^.P.-io.V.d. A;24.C.- - 
Habtiat - - - - 

felagicus, 10. S. pinnulispinnaque dorlali 
coadunatis in unum. 
Muf. Ad. Fr.i . p.yi. t. 30. 
/. 3. Scomber pinna dor- 

fali unica. D.^to.P.i^.V.^.A.az.C.io. 
Hdhttat - - - - » 

^ " ■ ;i ^ . • • " 

171. MULLUS. C^/^i^^ comprcfium , declive, fqua- 

mis tcttum. 
Memhr. branch. ndiis III. 
Corpus fquamis magnis , facile de- 
ciduis. 

liarbatiis. i. M. cirris gcminis, corpore 

rubro. Mnf. Ad, Fr. z. p. . 

91. * D.y^p.P.i^-.V.d.A.y.C.id. 

Art. geH.d,^.fyn. ^l.Ti\%\2L 
capitc glabro, cirris gemi- 

nis in maxilla inferiore. D.7,9. P.16.V.6. A.7.C. 17. 
Gron. muf i. «. 99.idem. D.7,9. P. I^.V.-^. A.f..C. 
Habitat in Mari iVlcditerraneo , & Oceano feptentrl- 

onali. • \ 

DefqTiamatus ruber eft ] nihifeo exfpirante formojius^ 

nihil MhIIo fapidins Romnnorum itaque in eo fum- 

ma guL-c ir/fania ^ Afotortrm prodigalitas ^ teJiePli- 
^ nio., Seneca.^ Horatio Jwvenali Marttali\ errieb.a' 

tur olim argenti puri pitndere tdeoque nun edip 

MulJum , qut eumcapit; Caro maxime friabilis. Vi- 

de Senec. (jutsjl. iir. 17. ^8. 

2. M. ^96 PlSCr.S THORACICI. Malhis. 

Suriimle- i • ^f/cirr?$ (^o^^fijis, lincs la- 
tus. lc)iif»^ltuditiaiibns. -f 

Wr/. ,t;r>/. 4:5. /)';>. 72. '1 ri/U 
cajMic glubio, liittis uirin- 
qiic 4 lutcis low^itudma' 
WUis. 

tldhttat i?i M. McditcrriUieo irl CcirnuhiaiTl-. 
['^afitrtfjf pt\fLC:(L-h/ i.f lecnn^iptKi Grtjr.. ■zoQ^^h. 25^(5v 

knbcirbis. 3. 'M.' utiberbis. 

Art.gci^. 4S./>'w. 7^- Tiighi 
capitc glabro, tota rub<;iis , 

drris carcrts.- ^ D.6,^%.P.i 2 A' .6. A.-,%,C.20. 
llibttiH tn Melita. I72.'TR1GLA. Caput lor.icatum' ]ineiS' fc^^bris. 

Membr. hraiich. radii^ VII. 
Corpits: T>igiu libcri ad pinrras 
'pecl:«)raleS: -'^ ' 

catAphra* i. T. digltis geminis, rodro 
, <5ta. • furcato clongato," coroore ' 

- ' : ' « ; loria>ta. , ])tluf. Ad. ir. 2 ^ . 

'/-91-* ' D.27.P.11.V.6.A.20.C.10. 
yfrf. ^en.j\6. fsn. 75*. Tn- 

gh cirri.s plurimis, corpore ... 
o6tap;ono. D. 26. P.12. V.6.^Avi9.C.-- 

Gro:-!. mftf. \. n. 98. Idcm: 'B.^'. 
^-/-IdtUfat -inl^/l. Mcditerraneo : fupero inferoquc. 
Vinnjt ventraks adne.xce pe^oralihus. • Cirri plures ad 
lakium inferius. .-Os edcntulum. 

] .^^ .V-/ • c - \^ ; . . . • 

-Lycfe,? . ''-2^ T. digitis^ternis, naribns tu- 

y^r/. j^f». 46. fyn. 74. Trigla 
, V V V- vvfQiVo lojngo.diacantho , aa- 

*Axvi\ ^> ribus rubulofis. D. 10,18. P. 12. V.|.A.--C.-" 

-"AH %v > Hakitaf in Mari Bril^.nnic©. 

Maxill^ fuperior antice hngius biloha : lokis protenfis 
fpinis 9. Spina ante qcuIos recurva^ pone oculos aUa 
hrevior. Spina - lateralis thoracis ' digitorurn fere 
longitudine. Pinnts.pcd.oraks. vix digitis Ungiores. 

3. T. PISCES THORACICI. TWgU. 497 Gurnar- 3. T. digitis ternis, dorfo ina- 
dus. culis nigris lubrisque. D.9,i8.P.io V.^.A.iO.C.^-f . 

yirt. ge-/i.<\6. fyM.']^. Trigla 
varia, roltro diacantho, a- 
culcis gcminis ad utrum- 
quc oculum. 

Gron.ynuf.l.tJ. io\. Idcm. D.8,i8.P.io.V.6. A.iy.C.i^, 

Habttat Ifi OcearjD Britanniro. 
Pinfi^e pe^orales pallida:. 

Cuculus. 4. T. digitis tcrnis, linca late- ^ • 

raii mutica. Muf. Ad. Fr. 

2. 93. ♦ D.9,i6.P.io.V.f A.16.C.13. 

Art,geia /\< . fyn."]^. Trigla 
tota rubcns roftro parum 
bicorni, operculis branchja- 

runi ftriatis. D.^^n.P.ii.V 6.^.15-. C. 13. 

Hahitat in Mari Mediterraneo , Pelago. 

Lucerna. 5-. T. digitis ternis, roftro fub- 

bifido, linealateraliad cau- 

darn bifida. 
Art.ji^en.^-^. fyn.^'^. Trigla 

roftro pari.m bifido, linea 

laterali ad caudam bifurca. 

D.io,i7.P.io.V.6.A.if.C.-. 
.Gron.m/f. i.x. 100. Idem. D.B^i^.P.io.V.^.A.i) .C- - 
Hahitat in Occano fepterariunaii . 
Sequentis varietas fecuyidum Gro/jovium, 

!./>. 93. * ^""^ 

/yr/.^^C/;. 44. 73. Trigla 

capitc aculeato, appendici- 

bus lUfinquc tribus ad pin- 

nas pcCtorales. D.^^iS.P.io.V.i-.A.i^.C.ii. 
Fn, fvec. 340. * It, VJgoih. 

p. i-jG. Idem. D.7,i9.P.9.V.6.A.i8.C.i i. 

Hahitat in Oceano Atlantico. 
V Pinncc pe^orales nrgra. 

afiatica. 7. T. digitis qnatcrnis. B.7.D.|^,i6.P.i8.V.6.A.i7.C.i8. 
Habitat in Occano. HirunQO. 6. T. digitis te^nis, linea late- 
rali aculcata. Muf Ad. Fr. 1 i Cor- 49« PISCES rHORAClCI. Trigla. 

Corpns Lvvf ^ tcrttiufculum , argenteum. Nafas f. r»- 
Jh um proynirjcns^ lavc. C)s iatus fcubynm. Oper' 
lula iinteriora ferrata, Piunac pedorales falcatte. 

cvohiis. 8. T. digitis ternis , mucroni- 
bus tribus ferratis pinnis 
dorlulibus intcrpodtis. 

B.8.D8,ii.P.i3.V.6.A.ii.C.i3. 
Brown. jam.J^s-^. t. 47. /. 3. 

Trigla volitans niinor. 
llubitat in C^arolina. 

Caput radicito-cclutum : Rojlrum emar^inatum. Pinn» 
Pc^ioralcs ni^riX ^ lon^itudine dimidii corporis fed 
latiores. Intcr Pinnam dorfalem anteriorcm Zff po- 
Jle> iorem , quafi rudimenta trium fpinarum ferrata. 
Spina l ^ 1 in priore ^ l in pofteriore pinna dor- 
fali antico latere fcabrce funi. Cauda bifida. 

volitans. 9. T. digitis vicGnis membranft 9{ff. /•• 9 . T.f. /C . 

palmatis. ^ 
Art. 44. /y». 73. Tri- 
g1a capiteparumaculeato, 
pinniila lingulari ad pinnas 

pedlorales. Df^S.P.iS.V.^^.A.^.C.-- 

Gron.muf. i. n. 102. Idem. D.6,8. P.6.V.5'. A.6.C.i8- 

Brown. jam.^SS- Triglaca- 
pitc 4 fpondylis acutis ar- 
m:ito. 

Seb. muf 3. t. 28 / 7. 
Marcgr. braf. 16^. Pirapebe. 

Habitat in Mari Mediterraneo , Oceano , Pelago inter 
trapicos^ in Aiia, imprimis ad Cap. b. fpei, fce^e 
agitata evolans ex aqua. IV. AB- PISCES ABDOMINALES, Cobitis. 499 IV. ABDOMINALES. 

Tmuiie ve?itral'es , pone Thoracem, in abdo- 
mine fit£. 

173. COBITIS. Capit: Oculi in fuprema capitis 

partc. 

Membr. branch. radiis IV"- VI. O- 
pcrcLila inferne ciaufa. 

Corfus fere a^quaie T Cauda ver- 
lus pinnam minus anguitata. Anablcps. Barbatu- 
la. r«nia. , C. cirris2, capite depresfo, .7^^. /; f. Tf 

oculis proininulis. Muf, / 
Ad. fr. 1. p. 95". * 

Art, gen.x^. Anableps. 

Seb. muf. p. 108. 34./. 
7. Afiablcps. 

Gro>i. muf. I. n. 32. t. l.f. I, 2, 3. Anableps. B.6.D.7.P.22.V.7 A.9.C. Hahitat in Surinanii ad littora maris. 
Cirrus utriy^que ad finus orii.^ tf^t^f tentaculam* 1. C. cirris 6, capite inermi ^v. -^V^it^^^ 

compreiro. Aluf Ad. Fr, 9ey^ } ^ 

Art.geyj. 1. fyn. 2. Cobitis 
tota glabra iiiaculofa, cor- 

pore lubtereci. D.8. P.12. V.7. A.6.C.-. 
Fn.fvec. 341, 

Gron, zooph.JLOZ. D.8. P.f . V.7. A.6. C.16, 
Habitat m Eurcjpae, Afiae aciuis dtiicihus. C. cirris 6, fpina fub ocu- 

lari. taun. fvec. 342. 
Art.gen. 2. /yw 3- fp^c. 
Cobitis aculeo bifurco in- 
fra utrumque oculum. 
Gran. zooph. 200. Idom. 

mn!'. I. ». f. Idcm. 
Habitat in Europrc w.ims J»ltii>» 
terraneis, 

I i 2 D.7.P.S.V.7.A.7.C.16. 

D.9.P.7.V.7. A 8.C.18, 
D.8- P.--V.- A.8.C.17. 
D.:.P.--V.7.A.6 C.16. 
; ; f/^.jue cavernij fuh' 

4. C, nbLT:s A13DOMlNALl£S. Cobitis. 

fotfilis. 4. C. cirris 8, fpina fupra-ocu- 
hri. Fk-. j-vcc. 343. 
Gron.nSi. n^f. 1741. p.l^-J. 
Cohiiis aculco bifurco 
lupra utriiniquc oculum. H.3.D.7.P.9.V.6. A.7.C.16. 
Art. gen. 1. fyn. 3. Cobicis 
cxrulcfccns, lineis uirin- 

q;.c 5" lon^^itadinalibus. D.7. l^i i. V.f. A.f. (>.i6. 
Mnf. .itl. Ft.i.p.y6. Idcm. 13.6. P.i i . V.6. A.6. C.i f. 
liuhttjt in Europa. 1 hcrmometron vivum. E. N. C. 

1687. p. 3H- ^^f- 175". 

licterocli- S- C. cnpitc imbcrbi , pinna 
ta. dorfiii analiquc albo Plui- 

(^tata, caudali nigro hifci- 

aia. B.j-.D.ii.P.i^.V.^.A.io.C.i^-. 

Habitcit i>7 Cnrolina. L). Garden. Mudfiflc. 

Corpus terrtiufculum palyi^are.^ f^uamis ma^?jis lavi' 
has. Caput phniufculum fquam(ffum : Libia denti-. 
culata. Abdomcn flavefccns, V. dorfalis pone 
quilibri:rm Aualis oppo/ita i^igricantes , irrorat<e 
piindts hyalinis. P. Cauda; rotundata maculis albis 
fafciis nigris margine dtaphano. Genus non dum 
certum. 

174. AMIA. Capnt ofreum, nudum, fcabrum, fu- 

turis confpicuum. 
T>entes in mandibulis palatoque , a- 

curi, conferti. 
Cirri nafales duo. 
Mcmbr. hranch. radiis XII. 
Corpus fquamoium. 

«alva» I. A. cauda macula nigra. B.42.P.1 j-.V.^.A.io.C.io. 

K-uhitat in Carolina: aq:(is dulcibus rarius efculentus-. 
^ D. Garden. Mudfifk. 

Corpus teretiufculum , fquamofurn. Linea lateralis 
reda. Gula officulis 2, futiformibus.^ e ccniro ftri- 
atts. Opcrcula , olfea, Caput deprefjum.^ qita- 

fi excoriatum cranio nudo. P. pedtorales ventrali- 
bus non maiores. Ventrales in rnedao abdominis. 

Dor- PISCES ABDOMINALES. Silurns. s^t Dorfalis l'j:i,:^':us cxtenfa, Caudalis rotundatn: m,:cn- 
la nigra iui bnfin fupeyiorem. 

175. SILURUS. Cdpit nudum.. Os cirris aliquot 

filiformibiis tentaculatum. 

Alcmbr. branch. radiis IV- XIV. 

Corpns: Radius pinnarum pt£io- 
ralium aut dorfalis primus (pi- 
nofus, retrodentarus. 

Arotiis. I. S. plnna dor(lili unica, cir- 

4. i3.i6.D.;-.P.^A^i3.A.82.C.i6. 
Habitat iii Aiia. Muf. nc. J^olmenf.i. 
Cin i dtio ftipra o$\ duo tnfra, Dcntes numerofi. Spi- 
na mtlhi rigida in pinna dorji.^ at ferrata in Pc^to- 
ralibus ut in cofigencribus. P. ani longa.^ c^ud^ 
anncxa. 

Slanis. -2. S. pinna dorfali unica muti- 

ca, cirris 6. Faun.fvec, -f^. ^0^6 , 
344- 

h\ fcan. 61. Mal. B.i4.D.4,P.i^.V.i2.A.SS.C.i7. 

Ad. Jlockh. 175^6. t, 34. 

3. Silurus. B.i6.D.4.P.:^^.V.i3.A.8S.C.i7. 
Art. gen.^i. f:n .\\o. Siiu- 

rus cirris 4 in mento. D.^.P.^^^^.V.i 1.A.20.C.17. 
Cron. muf. i. «. 2). /. 6./. 

I . Silurus cirris 2 ad raa- 

xillam luperiorem , 4 in 

mento. B.i^.D.f .P.,\-.V.ii.A.9o.C.if. 

Habitat in Oriente, minus frequens in EuropJC lucu- 
bus. Maximns dulcium; jud*^is vetiius. Parit fii- 
rente Ligujlro. ^.y?/^^ "Af yi/af^ ^ a iitn jiLC O 

Cauda integra. JPan^^ a "tf^ 

113 3. s. 

Gni 2. insrmis. 6. Glanis. %. Myllus. 

miliuris. " Felis. Afin-ijJ.o, 

^ 4, Afotus. Chriis. hair^chai. 

B.igre. Afora. awquilhiis. 

C«iliohthys. galcacus. Catus. 

coftatus. coyw. 

carinatus. undccimali;. 
fjfcutus. 
C»t.iphraw\u3. foi PISCES ABDOMINALES. Siluru*. 

Afprcdo. S. pimia doi tali unica : r:i- 

diis 5*, cinis 8. 
A/Hixtt. ar ui. I . /». 311. /. 14. 

/. 5-. Afprcdo. ll4.D.f.P.fV.6.A. 5-^.0. II. 

Sef>. ynuf. 3. /. 20. /. 10. 

Myflus cirrisS, appcndicc 

dorfi carcns. 
GiOrt. z.vaph. 324, 326. A- 

(jTcdo oirris 8/ corpnre 

1. -cyi, piiina aiil ad caudam 
bifurcam cxtcnla. 

Gro!:, miff. i. n. 26. Afprc- 

do. B.4.D.^.P.|".V.6.A.f^.C.9. 
KlctH. ynijl'. 5*. p. 86. t. 4./. 

8. Batrachus. 
Habit iH Americas flitviis. 

Crrri laterales haji lati. Dorfum carinatum. Cauda 
bifurca. 

Mydus. 4. S. pinna dorfali unica, ra- 
diis 6, cirris 8. Muf Ad. 

hr. 2. 96. * B.-D-|.P.i V.6.A.y7.C.i9. 

Haffel'^. itin. 376. Silurus 

Schildc niloticus. B.io.D.i.P.^.V»6.A.62.0.20. 
Hahitat in Nilo. 
Cauda bifurca» 

angullla- S. pinna dorfali unica radiis 
ns. 70, cirris 8. Muf Ad. Fr. 

2. p. 96. * B.--D.70.P.f V.^.A.fj-.G.iy. 
HaJJelefv, iter. 371. Silurus 

Charmuth niloticus. B. 10. D. 72.^.^.^.6.^.5-9.0.21. 
Gron. zooph. 32!.. t. S.f 3, 
4. Clarias. B.9.D.69.P.8.V. 7.^.5-0.0.20; 

RuiTeL alep. 73. 12. /. I. 

j.^ Blackfifk. 

Raj.j)ifc. ijro. Lampetra in* 

dica enncophtalmus. 
Habitat in Nilo. 

Cauda rotundata, Oirri 2 lahit fuperioris ^ 4 inferio^ 
ris 2 utriijque ad Jinus oris^ 

Batra- 6. S. pinna dorfali unlca radiis 
ChuS» 60, cirris 8. Muf Ad. Fr. 

a. 97.' * B.5-.D.6o.P.i.V.6 A.48.O.14. 

, Hw PISCES ABDOMINALES. Silurws. Htibitai in Afia, Afiica, 
Caudd integra. undcci- 7. S. pinna dorfali unica radiis 
malis. II, cirrii) 8. Mu[. AdJFr 

2. p, 97. * 
Hahitat Surinami. 
Cauda bifurca. B.- - D.^.P.A.V.6. A.i I .C.i 7. militaris. 8. S. piniia dorfali pofticc adi- 

pofa, cirris 2, rigidis. B.- -D.f ,o.P.-^.V.7.A.20.C 18. 
Hahiiat in -Alia. M. Ac. kolmenf. 

Oculi W latcra capitis 'Cirri 1 ad os ^ coynprejfi.^ rigi- 
dt., ojjei. Linca lateralis rcV?^. Dox^mw ad piMnam 
dorfi a[furgens. inermis. Fclis. galeatus, 9. S. pinna dorfali poftica adi- 

pofa , pinnis inermibus , 

cirris 2. D.7.0.P.17.V.7.A.38.G.-- 
Habitdt Surinami. 

Caput ^eprelfum, hitum^ lubricum. Maxill» fcabra, 
Cirri 2, quafi Tfentacula hrevia^ ante nares. P. 
Dorfalis incipit frupe caput : radio l rix fpinoff ro- 
bujiiore Uvi. P, Analis radii quatuor anteriores 
kreviQres. -Cauda fubtruncata ^ vix biloba» 

10. S. pinna dorfali poftica a- 
dipofa , ani radiis 23 , cir- 

ris 6, caudabifida. B.^f .D.|-,o.P.J^.V.6. A.23.C.31. 
Habitat in Carolina. D. Garden. 

Cirri fuh lahio inferiore 4, fupra ftnus oris utrinque I. 
Dorfam carulefcens. P. ventrales analisque rube- 
fcentes. Caiida bifida. Ajfinis S. Cato. 

11. S. pinna dorfali poftica adi- 
poia, ani radiis 24, cirris 

6, cauda integra. 

Seb. muf. 3. 85-. ?. 19. /, 

7. Myftus cirris 6, cauda 
jequali. 

Habitat in America aufirali 
I i 4 D.^,oP.f V.6.A.24.C.19. Ca- Silnros examimnt^ qni vivo! hahent ^ cuvi videntny multmn offine^i 'N.intihiif. 
Ova tunica obduclty fed emhryeve intru tunicatn , vo mn $rt txtrd tn-fHcam 
binnte. 5*04 PISCES ABDOMINALES. SlUirus. Citus. cous. carinatus. Clarias, Caput clypco cori/tceo JNm. Rildius fphofrfs dorfnlium 
i^e^jrciium.ine rigicius phJhH. Cauda inlegra. 

12. S. piniia dorfali poflica a- 
dipoia, aiii radiis 20, cir- 

rls b. B.5.D.^,o.P.xVV.S.A.2o.C.i7. 
Cjtej.^. car. 1. p. t. 23. 

Ba[;re 1 Mnrcgr. afBnis. 
Miir.p-. hraf. 173. Bagic fpc- 
cics 2. 

Habitat AiTierica» Afia. 

JLx Afiji % idi pitwis vcntr. radiis 6. 

13. S. pinna doiTali poflica a- 
dipofa, r;ni radiis 8, cirris 
8 , caiida biiurca. 

Croy>. '::uoph. 387. t. f. J. 
Myllus cirris 8 capite bre- 
vioribus,"pinna dorfi fecuii- 

da ovata. B.i .D.i O.P-9.V.6.A.S.C.-- 

Rnlfel. alepp. 76. t. 13./. 2. 

Habkat in Syria. 14. S. pinna dorfali poftica a- 
dipcfa, linca latcrali fpi- 
uofa, cirris 6 piniiatis. B,- 
Habitat Surinami. D.6.P.8.V.8.A.12.C.24. Corpus cum Capite ctimpreffum. Cirri ad latus oris 
folitarii , latcre inferiore pirwati ; reliqui 4 fub Iw 
hio inferiore ttquaies^ cottnexi breves fnbius papil" 
lofi. Linea lateralis fnbferrata tff carinata fpinis^ 
ut In Scombris. P. dorfalis anterior raUio i 
^ trorfizm furfum dentato. Pc£loralium I utdnque 
coyjirarie dent^^to, Cauda btfurca. 

IS- S. pinna dorfah* poftica a- 
dipofa, ani radiis 1 1 , cirris 
6. ivhtf Ad. Fr.i.p.g^.* 
Muf Ad. Fr. I. p. 73. A- 
fpredo pinna dorfali pofli- 

ca adipofa. B.p.D.f/:) P.^.V.^.A.ii.C.i;, 

tt. fcan. 82. Afpredo cirris 
longitudine corporis, pin- 

«is dorf^libus duabus. B.--D.7)O.P.i.V.5'.A.io.C.i6. 

Cron, PISCES ABDOMINALES. Siluriif. foy 

Gruri. muf. i. 8:;. Myflus 
cirris 6 ioii,(.i,ifilniis , piniia 
dorli fecuiida longilfima a 
priori ad caudam extcnla. 

B.4.D.f,oP.^^,.V.-^A.ii.C.i9. 
ILiffel.fV, iter. 369. Silurus 

Schcilan niloticus. B.6.D.^,o.P i.V.y.A.i 2.C.16. 
Habitiit tn .'\meric3e, Atricae fi.-miis, In Ntio vene- 

natus radio deyitato pedoralium. 
Cauda biiurca. 

fafciatus. 16. S. pinna dorfali poftica adi- 
pofa , ani radiis i 3, cirris 6. 
Stb.-^iuf. 5. j). 84 t. 19. /. 
6. Myilus maculofus , cir- 
ris 6 iongis, capite longo 

plano. B.--D.7,o.P.ii.V.6.A.i3.C.i7. 
Gron. zooph. 386. Myilus 
cirris 6, maxilla inferiore 
breviore, roftro plagiopla- 1 
teo lato. B.--D.7,o.P.^.V.6.A.i4.C.-. 
■ Habitdt in BraliUa, Surinami, coems e.xpettta. 
Corpus nndnm. Caput depreffum.^ antice rotundaium.^ 
4- totius iongitudinis . DorAun utrinque fafciis aihis 
nigra induclis. Abdomen Pinnce omnes ad' 

fperf-e funiiis nigris. DorfaJis j>one caput fita ; A • 
uipofa verfus caudam. 

Bagre. 17. S, pinna dorfali poftica a- 
dipofa, radio primo dorfa- 
lis peftoraliumque fctacco , 
' cirris 4. 

Gron. zooph. 382. Myflus 
cirris 4 : latcralibus longis- 
fimis , olTiculo dorfalis pe • 
dloraliumque i filiformi 

longimmo. B.4.Dio.P.^^-.V.S.A.g2.C.i) . 

WUl.pif.t.H.rf6. 
Raj. pifc. 82. n. 3. Bagre 

LtTtia. 

V Hauitat in America meridioaali. 

Afclta. 18. S. pinna dorfali pottica a- 
.dipofa, ani radiis 18, cir- 
tis 0. 

I i i MuJ. fo6 PISCES ABDOMrNALES. Silurus. Muf. /Id. Fr.i. p 

f. 2. Afcita. 
Hahitat i?i Iiidia. 

miKc y longttndiHaliter dehifcit B---D.^,o.P..^i-^.V 6.A.iS.C.i^. 

Oz'if yHatnris , mtumcfcentc abdo- coflatus. 19. S. piiina dorfali pollic.i a- 
dipofa, fquamis feric fim- 
plici, cirris 6, cauda bifida. 
Gro',1. ynuf. 2. n. 177. t. 5-. 
/. 1,2. Myftus cirris 6 
longifiimis, unico fl^uama- 
rum aculcatarum ordiuc u- 

trinquc in latcri'ous. J3.-- D.rJr^o.P.J-.V.^.A.i 2.G.17. 
Habitat in Indiiis. Callich- 
thys. oataphra- 
dus. 

/ 20. S. pinua dorfali poflica u- 
niradiata, fquamis ordiiie 
diiplici, eirris 4. 

Ar/ioen. acad. l. p. 31 7. 14. 

f. I. Callichthys. B.3.D.|,i.P.|-.V.6.A.f C.14. 
Cron.muf. i. «.70. Callich- 

thys cirris 4 , latci ibr.s du- 

ph'ci rqiiamarum ordine. 

B.3.D.|,i.P.3V.V.7.A.7.C.i4. 
Seb. muf.^. t.l(^. f.i'^. Ple- 

coftomus cirris 4 longis 
Habitat in Americos rtvuUs. 

Rivulis exficcatis exit per terrar» a^uas quafiturus. 
Marcgr. braf l^l. Pifcinas perforat extt reli- 
quisque exitum parat. Dahiberg. 

21. S. pinna dorfali pofhica u- 
niradiata, fquamis ordine 
limplici, cirris 6, cauda 
integra. 

Gron. muf. l . n. Ji, t. f. 
4,5-. Callichthys cirris^6 , lateribus uno fquamarum 
ordine. 

Catesb. car. 3. p. 19. t. 19 
Cataphradlns amei icanus. 
Habitat in America. B.6.D.ii.P.- V.6.A.9.C.19. 176. TEU- PISCES ABDOMINALES. Teuthis. 507 

176. TEUTHIS. Caput antice rubcnincatnm. 

Mernbr. hranch. radiis V. 
T>entes fimplici ferie, a:quales, 
rigidi, approximati, 

Hepatus. i. T. fpinautrinque caudali rc- 
cuiTibente mobili. 
B'*>vjr.. jam. ^-^f. Teuthis 
fufca cferuleo nitens , acu- 
leo iimplici utrinque ad] 
caudam. 

zooph. ^5*3. Hepatus 
mucrone rcflexo utrinque 

propc caudam. D 3?^.P.i6.V.f A.^^s-C.- - 

Se^. muf. 104. t, 33./. 

3. Chactodon cxrulefcens, 

dorfo nigro , cauda cequali 

exalbido nigroque varia. 
Catesb. cnr. 2,. p. lO. t. l.fi 

I. Turdus rhomboides. 
Valeiit. ind. 3. /. 77, 38^, 

404. 

Hdbitat in Carolina, Amboina. 

Caput maxime declive. Dentes aquales ^ rtgidi wi^t- 
ca ferie. Pinna dorfali^ radtis primis 8 fp.iy/ofis. 
Ventrales i fpinofo. Analis 3 fpinofis. Ad utrtim- 
que latus caud^e Spina valida.^ fubulata.^ mobiiis tf- 
rigibilis recumbens in fulco latitans. 

javus.' 2,. T. cauda utrinquc mutica. f 
Gron. Z90ph. 35-2. Hepatus 

cauda fronteque inermibus. D.I^^P-ij^^V.f .A.^^ C.-- 
Valent. ind. 3. />. 339» /. 41O. 

Lcervifch. 
Habitat ad Javam. 

Corpus maculis longitudinalibus dtrulefcentibus. Cau- 
da lunata. Pinnarum ventralium radius primus ^ 
^ ultimus fpinofus. 177. LQ. Sot PISCES ABDOMINALES. L 177. LORICARIA. Ca/?nt l;rve, dcprcflum. Os 

cdcnciihim, retriitiiie. 

Membr. brancb. radiis VI. 
« 

Corpis cataphrafclurn. 

cataphra- i. L. plnna dorii unicaj cirris 
6la. duobus. Miif. Ad. Fr. i. ^ 

p. 79. f. 19. f. 1. D.|. P.f V.f. A.-^. C.12. 

Gron. rmf. i. n. 68. jf. 2./. 

I, 2. Plecofloniuf; dorfo 
monopcery,j;io, olikalo la- 
periori cnudas bifarcse fcti- 

fonni. D.|. P.^. V.i A.6. G.12,. 

Seh. muf. 3 ,2^. 29. /. 14. 
iS. Gron. mufl. n. 6(). Pleco- 

ftomu.s ore edentulo , offi- 

cnalo fuperiori caudse bi- 

farcs3 longitadine corporis. 
Habitat in America McrtdionaVi. 

Juohiis fuperior caud^Q radto fu^remo longiffirrto ter^ 
rninatur. 

PlecofliO-' 2.. L. pinnis dorfi duabus. 
mus. Muf.Ad.Fr. i.p. ss-^- ^^- 
f. 4.^Acipenfcr cirris dao- 

W. D.Sji.P.fiV.d.A.s-.C.i^. 
Gron. muf. i. n. 6y. t. f. ■ -^^-Vi"!-^ 

I, 2. Plecoflomus dorfo 

dipterygio, cirris duobus, 

cauda bifurca. 
Sek muf 3. 29. /. 1 1. 
Marcgr. braf. 166. Guacari. 
Habitat in America auftrali. 178- SAI.- PISCES ABDOMINALES; Salmo. 5-09 
178. SALMO. Capit Isve. T>entes in maxillis, 

Meinhr, branch. radiis IV- X. 
Corpns: Pinna dorfalis poftica W/- 
/^?/^ ; PinnsE ventrales multi- 
radiat^. 

* Trutt.£ corpore variegato. 

Salar. i. S. roftro iiltra inferiorem Sv. *<^>c ^ 
Jtnaxillam prominente. ^r^. ^ . 
^^». II. yv^. 22. y^^'^'. 4^. '^V^^n . (^vf ^.^f^ti-t-H 2 
f?^,fvec.^^S' B.i^.D.i^^.P.i^.V.io.A.i^.C.ip. 

Hahitat in Oceapo ^Europje , panf iyi flnviis. 
Mas maxilla fd^frfifre aJuywa; fortiter fluvins adfcen^ 
dit\ allicitur aibo' Pifcatura Atl. holm. ij^^i.p. 95*, 

Eriox. 2. S. maculis cinereis, caudas Jv. ^ra^/a x > 
cxtremo sequali. Art.gen. ~ ~~ 

11. fy/j. l^. fpec. yo. Fn. 

fvec. 346. B.12.D.14.P.I4.V.IO.A.12.C.-- 

Hahitat cum PriCi. edcnt€^ 

Trutta. 3. S. ocellis nigris iridibus brun- ^V. ^y^/.. /r/^^ra neis pinna pedorali piin- ^^^TTPrrtOT:: 
cti-s 6. bazw. fvec. 347. * 

B.--D.12.P.13.V.10.A.9.C.20. 

Art.gen. 12. fyn. 14. Salmo 

latus, macuHs rubris nigris- 

que, cauda xquali. 
Gron. muf 1. 164. Sal- 

mo iatus, caudii fubrcdh, 

maxillis ccqualiDus , nvacu- 

lis nigris annulo albido. D.14.P.12.V.12.A.10.C.-- 

Hahitat in flnviis Europas. 

Fario. 4. S. maculis rubris, maxilla ^v. ' ^Korzfn ,^ . ^t^r-&ti<^ 
inferiore fublongiorc. Art. T-^ ^ 

^ gcn. 12. fyn. x^. fpec. 5*1. 

B.--*D.i3.P.io.V.io.A.io.C.i8. 
348 * Idem. B.10.D.14.P.14.V.9.A.11.C.20. 
Hahitat in Svccico , Helvetiae flHviis. PISCES ABDOMINALES. Salmo. Corpus miiculis fji^ris rubriscfjtc. Pi?i»^ vevtralcs 4« 
ualisijHc rntiyginc alb». 

Hucho. S' S. oblongus, dcntium Hneis 
duabus palati, maculis laii- 
tum m^Kio nigris. Art.gc». 
if.Jyn. if. 
Kr^im.' aujlr. 3S8. Sjllmo 
dorib bi-LUineo maculi^ ni- 
gris , latcribus ventrequc albis. 
Habttat in Danubio. D.14.P.16.V.10.A.--C.20. Ijicuftris. 6. S, cauda bifurca, maculis fo- • ^ 
lumni,^ris, falco longitu- 
dinali vcntris. Art. gc», 
fyyj. is. 
GroH. zooph 562. Salmo 
cauda fubbifurca , maxillis 
aequalibus, latcribus & ca- 
pite maculis minutis nigris 

crebris- • . 

Habitat in Helvetix, Norvcgis acitiis dulcibus, ^/^- 

Carpio. 7. S. peJe minor , dentiuni 
ordinibus quinque palati. 
Art. gen. i^. fyn.i^. 
Habitat in Angliac , yfiWeiixfiuTiis. 
Siynilis S. alpino , fcd trides albi ; Corpus argenteum lat erious aibo rnacu \atii Abd9rni'ne rniyius rufo. Pinnce infcriores nigricantes , paruraque rubcntes, 
Strom. fondm. 364. alpinus. S. S. dorfo nigro , lateribus cse- 
ruleis, veutre falvo, Fn, 
fvec. 349. * 
It. wgotb. ify. Roeding. 

B.io.D,i3 F.I4.V.IO. A.12.G.19. 

Art.gen. 13. fyn. 25". fpec. 
^2. Salmo vix pedalis , 
pinnis ventris rubris, ma- 
xilla inferiore paulo longi- 
ore. 

IVilL pifi. 196. t. N. l. f.4f. Hahi- PISCES ABDOMINALES. Salmo. Habttat irt Lappouia; , AngliK alpibns foltis ^ autumnt 

petit liitora fro}2dtbHS umhroja. /r 7:^ /Zc4 €fh*f '^ CtS 
Caro rubra. . /i^r^ ^ J^e^^ H^^^ 

9. S. pedalis, maiilla fnperio- 

re longfore. Art. gen. 13. 
fyn. 26. 
Habttat in Auftria ad Lintz. 

10. S. dorfo tulvo: maculis lu- 
teis , cauda bifurcata. Art, 

Habitat Tridenti in fiuviis frigidis faxojis, 

11. S. lineis lateralibus fucfum / 
recurvis , cauda bifurca. 

Art. gen. 13. f)n. 25", 
Habitat in Helvetiae, Italia lacubus. 

12. S. tsenia longltudinali ar- 
gentea, pinna ani longis- 
lima. 

A^. petr. 1761. p. 404. 

Trutta dentata, dorfo pla- 

no, abdomine acuto pro- 

mincnte, 
Marcgr.hraf 170. Piabucu. 
Habitat in Bralilia. OSMERI pinna dorfali anique oppojitis. 4- 13. S. capite diaphano, radiis Jv. 
pinnae ani 17. Faun. fvee. 

Art. gen. 10. Jyn. 21. fpec 

45;. D.II.P.II.V.8.A.I7.C.I9. 

Habitat in Europa , fluvios primo 'vere adfcendens, 
Nofler foetidus prurit cum Salice rubra CT* ftola o- 
dorata. Ovarium unicumy cupn O^-f 3S27:Z. 

14. S. radiis pinnie ani 10. 
Art.gen.iO.fyn.il. Ofmc- 

rus radiis pinnae ani u. 

B..-D.I2.P.I3.V.8. A.io.C.-. 

Hibttat in Europa. 

* * * Co- ^14 PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

* * * CoREGONi Dcntibus vix confpicuis. 

Ltvarc- if. S. maxilla fuperlorc lon- ' '< ^^-^ • 
tiis. fii<^>ic, radiis piiinoe dorli 

14. Vn,jvec. 35-2. 
Art. gcii. 10. fsn. 19. fpcc. 
37. (lorcgonu!» m:\xilla fu- 
pcriorc longiorc, pinni\ dor- 

li oniculorum 14. I3.9.D.14.P.16.V.12.A.17.C.18. 
AH. (Ivckh. 175-5. V- ^9S' 
liAbitat in Europa 

Albuli. 16. S. mnxilHs edcntulis: infcri- 
(^rc lon_:;iorc. /'«./^Yf . 35-3. 
Art.^cn.(). fyn. i^.Jpcc.^o. 
Core^.onus cdcntulus , ma- 
xilla infcriore longioj-c. 

B.^.D.i^.P.i^.V.iz.A.i^C.-- 

Habitat in Europa. 
Prurii antc Brnmam. 

Thymal- 17. S. maxilla fuperiore lon?i- 
lu$, ore, pinna dorfi radiis 23. " ' 

Art.gen. 10. fyn. 20. fpec. 
41. Corcgonus maxilla 
fuperiorc lcnigiore, pinua 
dorH officulorum 23. 
Fn. fvec.o^^^. Idem. * B.10.D.23.P.16.V.1 2 A.14.C.19. 
Gron. muf. 2. n. 161. Idem. 

B--D.2i.P.i5'.V.io..A.ij'.C.-- 
Habitat in Europ^e fiuviis marttimis. 

Oxyrin- 18. S. maxilla fuperiorc loji; • 
Qhus. Riorc conica. 

Art. gen. \o. fyn. ^\. Co- 
regbnus maxllla fuperiore 

longiore conica. B,--D.i3.P.i7.V.i2.A.i4.C.-- 
Gron. muf. i. n. 4B. Idem. 

^.--^.14.^.13.^.10.^.15-.^.-- 
Hahitat in Oceano Atlantico. 

Vimba. 19. S. pinna adipofa fubferrata. ^tfrz^a^ . 

Faun, fvec. 35"!. 

. w ^ a / /1 , . 2 q i . • A V i m b a . B . - D . 1 2 . P . 1 6 . V . I o . A . 1 4 . C . - 
Hahitai in Watnero Svecias. 

* * * * Cha- PISCES ABDOMINALES. Salmo. yi3 
♦ ♦ * ♦ Characini IVkmbr. braiich. radiis tantiun iV 

gibbofus. 20. S. dorfo j^jbbofo compres- 
fo , pinna ani radiis yo. 
0) 072. mit\. I. 5-3 t. i. f. 

4. Charax dorf)admodam 
prominulo, pinna ani radiis 

SS' . D.io.P.ii.V.S.A.^-j-.C.i^. 

Hahitat Suriiiami. 

Botatus. 21. S. macula utrinque nigra 

verfus opercula. B.4.D.11 .P.16.V .7.A.23.C.24. 
Habitat Sarinami. 

Corpas ohloKgum: macula nigrn fuVVA lincam Litera^ 
lem. Caput acutinfculum. P. adipofa farva. Ca.> 
da bifurca:- AffLnis bimaculatQ . 

bimacu- 22. S. corpore compreffo bi- 
latus. macularo, pimia ani radiis 

32. 

GroTt. muf. I. n. 5-4. t. l. f. 

5. Charax dorfo lasviter 
convcxo, pinna ani ladiis 

31. D.10.P.13.V.8.A.31.C.T9. 
Muf Ad. Fr. i.p.yS. t. 32. 
/. 2. Albula p:nna ani ra- 

diis 32. B.4.D.10.P.13.V.8.A.32.C.19, 
Art. fpec. 44. Coregonoides 

amboineii lis . D . 1 2 . P . 1 3 . V . i o. A . 3 4. C 

Seb. muf 3. p. 106. t. 34. /. 

3. Tetragonopterus. 
Habitat in America meridionali» 

immacu* 23. S. corpore iir.maculato , 
latus. pinna ani radiis 12. 

Muf Ad. Fr. I. p. 78. Albu^ 

la pinna ani radiis 12. D,n.P.i4.V.ii.i\.i2.C.2o. 
Habitat in America, 

foetcns. 24. S. radlis dorfalibus anali- 

busque XII. B.i2.D.i2.P.i4.V.8.A.i2,.C.i4, 

Catesb. car. 2. p. 1. t. 2. f. 1. 

Saurns o: cincrco nigricsns. 
Hubitat tn Carolina. D. Garder. . Vl^hiting.^' PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

Caput ovat$4W^ acnttufculuryj. Dcntes tjunieroji ^ ex- 
Jfftt^ MTKronati ^ tH ynaxillis ^ piilaio ^ ii/)gua. P. a- 
nalis oppu/i/a adipvfc, Cauda luYiAta. 

cypiinoi- i)-. vS. pinnx dorfalis radiis an- 
dcs. licis cK)ngato- ictaccis. D.10.P.10.V.9.A.10.C.-- 

Grnn. muj\ 378. Chnrai' ma- 
xilla l'i'pciiofc lonL',i()rc , 
capitc anrice plngioplatco , 

dorfofujnmo acumiiiato. D.io.P.i^^.V.io.A.i i.C.2/2. 
ILibitat Suriniuni. 

Corpus nivcum^ facic CyVrini Rutili. Cnput fupra 
plafium. OcLili prominuti. Cauda bifurca. nlloticus. 26. S. pinnis omnibus flave- 
fcendbus , corporc toto al- 
bo. Muf. Ad. Fr. 2. p. 
99. 

Habitat in Nilo. 
Cauda bifnrca. D.9.P.I3.V.9.A.26.C.19. pulveru- 27. S. pinnis fubpulvcrulcntis, 
lcntus. linea latcrali d^ccndente. 

MufAd.Fr. i.p. 99. * D.11.P.16.V.S.A.26.C.18. 
Ilabitat in America. 

rhom- 28. S. abdominc ferrato , pin- 
beus. na anali caudalique bafi 

margincque nigris. B.4.D.17.P.17.V.6.A.32.C.16. 

llabitat Surinami, pramordens pedes Anatum. 

Corpus argenteum facie Chcctod. rhombei. Labium tn- 
ferius longius obtufum. Dentes validi. Oculi rw 
hri. Abdomcn carinatum , ferratum ut in Clupeis, 

anofto- 29. S. orc fimo. 
mus. Gron. muf. 2. n. 16^. t. 7. 

/. 2. Anoftomus. B.^.D.U.P. 13.^.7.^.10.0.25-. 
Habitat tn Indiis, 179. FI- PISCES ABDOMINALES. Fiaularia. fif 

179. FISTULARIA. Capa: jRopum cyllndviciim, 

apicc m;ixil!ofum. 
Membr, branch. radiis VII. 
. Corpis - 

tabacaria. i. F. cauda bifida fetifcra. 7V/»/. t^/^A . /f^ ^ , 

Ad. tr. I. V. 80. t. 16. — - - "^- ^rr. y^. f , 
f. I. D.i4.P.i4.V.6.A.4.C.i:j, 
Cron. muf \, f^. ^^i. Solcho- 
(toinus cauda bifurca in fe- 

tam balxnaccam abeunte. D.S.P.i^^.V.d.A.ii.C.ia, 
Catejl^. c^r.i.t. ly. f 2. Fe- 
timbuaba. Marcgr. braf, 
148. 

Raj.pifc. iio. n. Petim- 

buaba. 
H^bltat tn America. 
Filum e divifura finna caud^. 

chinenfis. 2. F. cauda rotundata mutica. f 
Gron. zooph. 366. Solcno- 
flomus CiUida rotundata in- 

tegcrrima: feta nuUa. D.26.P.i6.V.6.A.i4.C.U, 
Pet.^^az. t. 68. /. I. Acus 

chinenlis maxima, corpo- 

re comprcilb. 
Valent. irtd. 3. /. 3, 23, 492, 
Habitat in India 9rientu\i. 

180. ESOX. Capit fiipra p1anin(t:ulLim: Mandibula 

fuperiore plana hreviore: inferio- 
re pun£l:ata. Tientcs in maxillis, 
linoua. 

Me7r.br. branch. radiis VII -XII, 
Corpus elongacum. 

Sphyrx- i. E. dorfo d''preiyg!o: ainf::i 
na. fpinofi. JMuf. Ad. Fr. 2 p. 

100. * D 5MO.P.I2.V.6.A.IO.C.I7. 5i6 - PISCES ABDOMINALES. Efox. 

Art.getJ. ^^^.fyyj. 112. Sphy- 
roena. D.5-,io.P.i3.V.6.A.io.C.- - 

Ilubitat i» Miiri Meditciiaaco. 

ofTcu^. 2. E. maM'lh ruperiore longio- 
rc, rquamis ofTcis. Alnf. 

AJ fr. 2 /». loi.* D.^.P.ii.V.^.A.y.C.i^. 

Art. g:}7. fyn. . Efox 
ina\i:la fuperiore longiore, 

cauda quadrata. D.7.P.11 .V.6.A.7.C.1 2. 

Iljbititt tn America feptcntrio?}ali ^ Afia. 

Mariciih;*la iufcriur brc -nior defmens ante ocuUs. Cor^ 
poris fjuarniC »j]'ea rhomke^ : in ordine dorfaii ro- 
tund^ rctufa:. Pinnariim orAnium radius anticus 
duplici Jcrie dentatus. Pinna dorfalis pojieriir ^ quam 
pi^ina aui. 

Conf. Catesb. car. 2. t. 30. 
Acus maximt fqua- 

mofa viridis. D.u.P.i 1.V.6.A.17.C.16. 

Maxilla inferior longtor. Pinna dorji ^ ani 
exa^le oppojita. Scjuar/i^ tenues diJlinSia nec 
ojjecs imbricata, An difiinda fpecies. Ilalfi^ 
tat in fluviis Carolina. Mijit D. Garden. 

Vulpes. 3. E. pinna in mcdio dorfi, 
mcmbrana braiichioftega tri- 

radiata. D.14.P.14.V.8. A.io.C.i 7. 

Catcs '^ car. 2. t. I . /. 2. 

V uipcs Uharaenfis. 
Hdbitat in z\merica. 

Synodns. 4. E. pinna in medio dorfi , 
mcmhrana branchioftega 5*- 
radiata. 

Gron. r/i2if. n. i-^j . t. J . f. 

I. Synodus B.5.D.11.P.12.V.8.A.6.C.8. 

Habitat in America. 

Stmilitudo JurtTma cum E. Vulpe. 

Lucius. S' E.joftr^ deprefTo fjbacquali. Sy, . 
faun.jvcc.'^-^-^. — 
' Art.gen. 10, fyn. 26. fpcc, 
^'^. Efox roUro plae^iopla- 

tco. D.^i.P.i^-.V.ii.A.iS.C 19. PISCES ABDOMINALES, Efox. Sil 

Cron.ynuf^. n. 28. Idem. D.18.P.1 1 A^p.A.l^-.C.-- 
Habitat in EiU'opa. 

VoractJfLmus exhaurit pijcifias; db AHatilJiiS feritur. 

Celone. 6. E roftto utraque maxllla fu- 

bulato. ~ ~ 

Art.j^^en. 10. fyn. 27. Efox 

roflro cii.rpidato gracili fub- 

tercti rpithamali, 
Fn. fiec. -^6. idcm. * D.16.P.13.V.7.A.20.C.-- 
Gron. miif. \. n. 30. Idem. 

B.14.D.16.P.13.V.7.A.21.C.23. 
Hahifat in Occano Europa;o. 
0[fa rjoHu litcevt viriaia, 

Hcpfetus. 7. E. linea laterali argentea. ^ > ^ J^^^ . 
AmcefJ. acnd. I /J. 321. Ar- 
gcntina pinna dorlali pinnac 

ani oppoiita. D.i^.P.ii.V.^.A.if.C.i^. 

Marco^r. braf. 15^9. Piqui- 
tli^^a. 

Habitat in America. 

brafiiien- 8. E. maxilla infcriore longis- ''^^ /.^s'.^ J 

fis. lima, corpore ferpentino. 

MtifAd.fr.z.p. 102.* D.12.P.10.V.6.A.17.C.16. 
Marcgr. hraf. 168. Timncu. 
BroWfi. jay/2.^4r^. t.i^f.f.i, 
Efox maxiila inferiore pro- 
ducla. 

Gron. zooph. 363. Efox ma- 
xilla infcriorc tereti cufpi- 
data longilTima, faperiore 

breviffima. B.14.D.1 3.P.IC.V .6.A.io.C.i^. 

GrcLu. muf S7. t. 7. Under 

Swordlifk. 
Habitat in India utraqne. 
Caiida lifurca. 

gyiano- 9. E. maxillis cqualibus, opcr- 
<:ephalus. culis obtufiirimis , capite 

denudato ^ D.i 3. P.10.V.7.A. 26.^^19. 

Habttat fi» India. 

MagKitudiKe Arnmodytis erat qui >tolfij 'vif^is. 

Kk 3 Igl. E- fiS PISCES ABDQMINALES. Elops. 

iSx. ELOPS. Caj)nt l;i:vc, Dcntiiim fcnbrities in 
iruixilliirnm mnrciine, p;il;ito. 
Meynbr. branch. radiis XXX; prx- 
tcrca cxtcriiis in mcdio urmata 
dcntibus 5. 

Saurus. i. E. cauda lupra Infraqnc ar- 

maia. B.so.D.-iVP.iy. V.i4.A.-^V-^-3c>. 

Sioan.^am. i. p 2S4. ifi. 

/. 1. Saurus imximus. 
Hahittit in Carolina. D. Garden. 
Co!if. Brown. jam. 4)2: 2. 

Corpus lon^nm ^ a Salmone diverfum Ptnna Adipof^ 
defedu. Capul; magnjtm^ licva.^ fplendens, compres- 
fum ^ f:tpra plnniufculum. Oculi cute capitis ad 
pitrtem tcdi. Scahrities niaxillarum inferiorum lon- 
gior. Mcmbr. branch. ^O^f-d in medio extra hanc 
Memhraniila branch. aha., mi'nima ^ e dentibus f 
brevioribus. P. dorfalis in mcdio. Ventralcs paulo 
(interiores. Analls propiorp, caudce. Cauda profuifde 
bifida\ ante pinnarn tam jupra.^ cjuam infra armata 
Squama offea f. Spina lanceolata horizontali. 

182. ARGENTINA. Caj>Mt: "Dentes in maxillis, 

linjTLia. 

Membr. branch. radiis VIII. 
Corpits ano caudct vicino. 

'Pinna ventrales multi* 

radiata^r. 

Sphyr^g- I . A . pinna ^ni radlis XV. Art. 

iia. 'gen.%.fyn. 17. D.10.P.14.V.11 .A.9.C.*- 

Gfon. muf. \ .n. 24. Argen- 
tma. - ^ D.10.P.--V.-- A.io.C.-- 

muf. 1. n. 15-2. Ar- 
■ genrina. D.i 3.P.i4A'.6.A.24.C.-- 

Habitat in Mari infero. 

Veftcula airea utrinque conica^ velut argento foitato 
refplendens , unde margarita artificiales. Raj. pifc, 

ioS. PISCES ABDOMINALES. Atherina. «arolina. 2. A. piiiiia anali radiis XV. 

li.zS.D.z^.P.i^.V.ii.A.iy.C.si. 

C^itesh. car. l. p. 24. t. 24. 

Harcngusminor bahamenlis. 
Hahltiit in Carolinx aquts dtdeihus. O. Gardett. 
Opercula futura lo?tgitudi>tali. Linea lateralis re£ia, 

Cauda htfurca. 183. ATHERINA. Caput m3xilla fiipcriore pla- 

niufciila. 
Memhr. hrnnch. radiis VL 
Qorpns fafcia iatcrali argentea. 

Ilcpf^tus. I. A. pinna ani radiis fere duo- 

dccim. D.S,i2.P.i3.V.^.A.i6.C.i7. 

Muf. Ad. Fr. 2. /7. IC3. A- 

therina. 

GroYi. rmff. i. n. 66. Athe- 

rina. . D.6,i2.P.i3.V.6.A.io.C.-- 
llaffclq. iter. 382. Atheri- 
naJriepfetus. D.8,9.P.i 2.V.6.A.-JyC.io. 

' Hahitat in Mari Mediterraneo. 

Mcnidia. 2. A. pinna ani radiis viginti 

quatuor. B.^.D.f^io.P.i 3.V.6.A.^'^.C.22. 

Brown. jam. 441 . t. 45*. /.3. 
MenFSia corpore fubpellu- 
cido. 

Gron. zooph. 3^0. Argenti- 
na linea lata argcntea in la- 
teribus. 

Hahitat in Carolinac acinis dulcihus , pruriens menfc 
aprilis. D. Garden. Silvcrfilk. 

Corpus parvur/i , pelluciduyn : Squam<e in amhitu puH' 
Slis pluYtrnis nigris. Dentes in lahiis plurimi i» 
rnandthulis Qsf Ungua nulli. Linea iateralis argen- 
^ iea. Cauda hifda. K k 4 184. MU- ^ir^ PISCES APDOMINALES. Miigil. 

134. MUGIL. Caj>nt : Labia mcmhranncea : infc- 

rius incrurlum carinatiim. ''Den- 

tes nulli. D;jnticulus inflcxui; (li- 

[)r.i finus oiis. 
Membr. branch. radiis VII curvis; 

Opercula i^:via, rotundata. 
CorpHs nlbicans. 

(^cfhalus. I. M. V'iina dorfali anteriore 
qiiinqiicrndiaii. MuJ\Ad. 

tr.i.p. 1C4. * D.5',J.P.i6.V.-J.A..j?.-.C.i2. 

71' Mupil. ' D.^-^i^.P.iS.V.^.A.^.C.-- 
Hnl]-el.j. ittrj. 385-. Mugil 

Cc^1ia!us. D.^-^ii.P.is.V.^.A.io.C.-- 
Groii. zooph. 397. Mugil. D.4.J.P.i8.V.:J.A.-^.C.i5'. 

Hal/lttit tn Oceano EuropiEO, fiuvios jubtcns. 
Botargo ttalorum ex hujus ovis, 

Albuh. 2. M. piniia dorfali anteriorc 

quadriradiata. D.4,9. P.i 7.V.^.A.^.C.20. 

Catesh. cnr. z. p. 6. t. 6. 

Albula bahameniis. 
Brovj'4. jam 45-0. Mugil ar- 
genteng minor, pinna an- 
teriorc dorli radiis IV. 
' Hahit.tt in America. D. Garden, 
SimtUimus M. Cephalo. 

135. EXOCOETUS. Capa Iquamorum. Os cden- 

culum: maxiiiis utroquc la- 
tere connexis. 

Memhr, hranch. rmjiis X. 

Corpus albicans. Abdornen an- 
gulatum. Tinna peclora* 
les maxim^e, volatilcs, ra- 
diis antice carinatis. 

volitans. i. E. tbdomine utrinque carina* •'^^- ^ ^ ^s-./-^. 

to. y^K/ce-^^.^^r^V.. I./. 321. D.i4.P.i5'.V.6.A.i3.C.i5'. 

Art. PISCES ABDOMINALES. Exocoetns. 5-21 

Jrf. gen. S. fyn. 18. fpec. 

35-. Exocoetbs. D.13.B.17.V.6.A i i.C. 15-. 

Cron. muf. i. n. 27. Exo- 

C(Xtas. ' D.13.P.17 V.7.A.--C.- 

liabitat in alio Pelago , Emupa o Arficrica-^o^ a 
Coryph^eKis exagitatns ad fclopcti jaSlnm ex aqui^ 
volans grrgarius pr^eda fit Peleciro A^]uiio er Dio- 
niedeie exulanti \ an Selaiu Ifraciifannyi M^fis nxrm, 
XI: 13. jubente Auciorc N.aiur(e coryph^nas puifas 
ad littus y uti flatntt liudbeck. fil . ? 

cvolins. 2. E. abdomine tereti. f 

Gron. zooph. 358. Exocoe- 
tus pinnis ventralibus bre- 
viiT:niis, abdominis carinis 
nullis. 

Pif hraf. 6i. Pirabebe. 
Habitat in Oceano Hifpiinico. 

Differi in paucis ab E. volitante ^ modo ca fujfiiian-t. 

186. POLYNEMUS. Capit comprefrum, undiqus 

r(]uamorum: Roflro obtu- 
fi(iimo, prominente. 
Mefnbr. branch. radiis VII. [N , 
Corpis Digitis liberis ad pin. 
nas peStorales. 

qulnqua- 1. P. digitis quinque corporc ^i"^. /■■ ^ .f. (^if. /. 
rius. long^oribus. - ^ 

Gron. muf. I* «.74. Poly- 
nemus oiriculis filifoiivi- 
bas utrinque 5- ad pinnas 

peaorales. B.^-.D.^^id.P.i^.V.^.xVf^.C.i^ 
Sei. m*if 3. t. 27./, 2. Pen- 

tanemus. ^ 
Habitat in Aiccrica. 

virgini- 2. P. digitis feptcm , cauda in- 

Vus. tc^rra. . B.7.D.7,^.P.ir.V.f A.^.C.i)" 

Habttat in America. 

Opcrcula ferrata. Rsdius primus dorfalis pnaris hre 
i-ijfirnus. Pinna catidce lata ^ acuta. 

K k i . 3, P sxi PISCES ABDOMdNALFS. Mormyrus 

paradi- 3. P. digiiis fcptem, caudabi- 
fciis. fida. 

Eda'. rjy.ioi. r. - 'v • - 

difea pifcis. 
Ilab/t.-j: in Iiuiia. 

Gcnus a 7 ri{r!ti dijlhjdum pinnts ventrAlibns non in 
pc6lovc ^ fcj abdominc fitis\ ncc digiti arttcnlati ut 
in Tri^its. ^ 

1S7. xMORMYRUS. Caput hzvQ. T>entes pliircs, 

Af^ertnra branchiarum linea- 

ris -ab.^^que operculo. 
Membr. hranch. radio I. 
Co7'piis f(]U'aiTiollim. 

cyprinoi- i. M. ca-ida bifida acuta. ikTz/'/ 
Qcs. Ad.Fr. ic().* D.27.P.9.V.6.A.32.C.19. 

llubitut iri Nilo. 

An2;uil- 2. M. cauda bifida obtufa. Miif 
loides. Ad.Fr. iio * D.26.P.10.V.6.A.41.C.19. 

Haflelq. ii\ 398. Mormyrus 

Cafchive." ' D.2C.P.10.V.6.A.19.C.24. 
Habitat in Nilo. 

iS8' CLUPEA. Caput maxillarum fuperiorum my- 

ftacibu^ ferratis. 
Membr. branch. rndiis VIII: Bran- 

chix interne fetacea::. 
Corpits : Abdomints carina ferrata. 

Pinn^ ventrales fepe novem - 

radiacae. 

Harcn- i. C. immaculata, maxilla m- Sv > w57<^. 
gus. fcriore longiore. ^n.fvcc. 

3r7- ' D.i8.P.i8.V.9.A,i7.C.iS. 
Art. gen. 7. \yn. 14. ffec. 37. 
Clupca maxilla inferiore 

lon- PISCES ABDOMINALES. Clupca. 5-2^ Sprattus. Alofa. Encrafi- 
"colus. Athet^- 
4ioicies D.1S.P.18.V.9.A.17.C.1S. 2. loiigiorc^ maculis 1 

carcns. 
Fn. fvec. 315-. idem. 
Gron.yiiuf.l.H.ll. Idcm. D.i^.P.ij-.V.S. A.16.C.-- 
Habifat in M. Europxis. Enropi^is b^jrealibus pifcis. 

Pellitur a Cetis: BaLenis flacialibus aut Vhyfct. 

rnicrfjpibtis ^ qui cijjzjundtis viribus ^ Jingtilnri fnnn cw 

gtint Haleces intrare finus rnarij^ ut fere fuffocen' 

tur. Strarn. fGTidm. 299. 
Variat admodziYii magnitudine a loco\ unde bothy^ici 

balthicis rningres ^ quorura pijcaturar/t defcnbit Gijl. 

aB. holrn. 1748. p. lO^, i .tf.S^^ .^. 7 J . 

C. pinna dorfali radiisXIII. '^V. /.- y, z^^V- /4. , 
Muf /fd.fr. i.p, los. * 

faun. fz^ec. 3)8. D.17.P.16.V.6.A.19.C.- - 

Jft. gen. 7. /yn. 17. fpec, / / . 

33. Clupca quadruncialis, ci^i/. v <^^^f££ff:^ ^^^rf^- SiYC. 
imxilla inferiore longiore, 

vcntre acutilfimo. D.i^.P.i^.V.^.A.i^.C. 
Hukfitat in Occano Europaio. 

C. latcribus nigro maculatis, ^ Sine ^n^ruA^ fjff^^^ 
roftro bifido'. Muf Ad.fr. ^*-''/"" ca^< 1 4-. ^ 
1. p, 105-. D.T^.P.if.V.^.A.ii.C.i^,^*^^- - 

Art.gen.-j.fyn.\<;.fpec.^^. 

Clupea apicc maxilla fupc- 
rioris bifido, maculisnigris 

utrinquc, . ^^y/. TiUc4ar'^ . D . T o .P . 1 5* . V .9 . A . 2 2 . C . 1 9 
Gron. muf i. 23. Idem. D.18.P.- - V.8. A. 20.C.- • 
Haffelqv. itin. 388. Idcm. D.i9.P.i5,V.--A.i8.C.26. 
Habitat in Oceano Europajo. 4. C. maxilla fuperiore longlore. ^^if, /.- / f ^-i/e? 

Art, gen 7, fyn. 1 7 Clupca 

maxilla luperiore longiore. - - w • . Z ' 

Habitat in OCcano Europcco. ^ '^fHar.i ynfVyfeajr^^ 
E culina expulit Garura veterur/t> ^'frtf^'tr'<-a.,^4^/fj(^-^ 

C. linca laterali argcntca. 

B.i2.D.i2.P.i4.V.8.A.p..C.i5. 

Hahitat Surinaml. 

Corpus coinprejfurn. Mandibula infcrior brezuor. "Li- 
nca latcraiis ejl plaga lata.^ argentea ut ia Atheri- 
his. Finna ve43traks parv^, 

6. C. >i4 PISCES ABDOMINALKS. Cliipca. 

ThiilTii. 6. C. pinna ani radiis 2S, dr r- 

fai'.s radio 'poiircmo ^feta- 

cco lor.gtv.^ ■ 
B; azt>;/.j.^;«."445. Clupca mi- 

noi", radl') ultimo pinnx 

doi-ralis longlirimo. 
AyyiTft.acad.^^.p.i^i, Cltipca 

corpore ov?cto. B.j-.D.i^.P.i^.V .S.A.iS.C.ii. 
Osheck itin. IfJ. Cllipcu 

Fhrimi. B 7-D.I6.P.I4.V.7 A.24.C.24. 

Habitat iit M^ri Indico., 
Piy/rtiC Tcyiiralcs fimt parv<e. 
Conf. Gaidcni e Caroitjia 

mlffa. D.16.P. 16.^.9.^.34.^.25-. 

fima, ■ 7. C. pinnls fiavis : ventralibus 

minutimmii:. B.^.D.iy.P.^^V-^^-i-A. 5-3.^.18. 

jSi. p€trop. 1761. Gaftcro- 
pclccus. 

~ H(^hitat in Afia. Mjif. acad. holmenf. 

Os fimum : f-i^-axilla fupcriore hreTtJfima.^ apice trun- 
^ .A. . ^ cata^ Corp;.s argcntci^im. Abdomen carinato-fer- 
\ ^ *■ Lacuna /V;/!?r oculos. Piimcc fiava: Ven- 

'N'*-* Sfftite^ adeo parva lU vix confptcuts. 

Sternicla. 8. C. pinnls ventralibus nnllis. B.z.D.ii.P.p.V.o. A.34.C.1S 
Gron muf. 2. n. l^-y. t. 7. 

/. 5-. Gafleropekcus. D.12.P.9.V .o.A. 33,0.22. 
Hahitat Surinami. 

Corpus latiffir/iHm ahdomine gihbofo carip.atum. 

Myftus, 9. C. corpore enfifornv", pia- 
na ani caudx coadunara. 

Muf Ad. Fr. 2. p. ic6. D.12.P.18.V.6.A.84.G.11. 

Osheck. jtin. lf6. C^.lpea 

Myftus. B.10.D.13.P.17.V.7.A.86.C.13. 

JmTn. acad. 5-. p, 2 5" 2. t. 
/.12. Myibjs corporeen- ~ 

fiformi. D.12.P.17.V.6.A.84.C.11. 

Hihitcit in Mari indico. 

Pinna ani excHrrit in plnnam canddi integram\ forte 
ge/icre fuh cVroerjo comprehendi poffet^. 

tropica. 10. G. cauda cuneiformi. Os- 

bccL ith. 300 B.7.D.26.P.6.V.6.A.26.G.20. 

Ha- PISCES ABDOMINx\LES. Cyprinus. s^S 
Hahitat ad infalam Adrcenftonis. 

Qox^MS album ^ CQynvrejjW'/! latum [errAtum, Linca 
lateralis reHa^ ao/jo proptor. OcuII prcpc riSium. 
Opercula j^^ju.imofa. Caput dech^ve. Maxiila i;/ferior 
longior. R-.Ltns ma^us. Dentes sii^ius ordinis, 
Caoda cnneif^rmis. r. doifi a medio dorjl ad sjh- 
dnm. P. Ani longitiidine dorfalis, 

{incTifis. II. C radio extimo membra- 
nae branchioitc^jc poilice 

truncato. D.16.P.16.V.8. A.16.C.-- 

Habiiut i?2 China. 

Similis Ciup. H:rcngo fed latlor. Os cdentulum. 
Opercula infima memhr. branehtoji. tegc/nia laide 
tru?icata f. potius radiurn extimum merabr. bra/ichio' 
Jlegte conjiitnentia, 

189. CYPRINUS. Ca^ut ore edcntulo; Os nafale 

biliilcLJ rn. 
Membr. branch. radiis III. 
Ccrpus Ireve , 'jlbens. ^inn^e 

ventrales fepe novemradiatse. 

* Barbati f. ad os cirrofi. 

Barbus. 1. C. pinna ani radiis 7, cir- 

ris 4,' pinnas dorfi radio 3S. 
frri.iririg>. utrinque ferrato. 

Muf Ad. tr. 2. p. 107. D.-/^.P.i6.V.9.A.7.C.i6. 
Art. gen^ fyn. 8. Cypri- 

nus maxilla rnperiore lon- 

giore, cirris 4, pinna ani 

oCiculorum 7. 
Gron, muj. i. n. zo. Idem. D.^^ P.16.V.9.A.7.C.16. 

mufi.p. 3. Idcm. D.10.P.17.V.9.A.8.C.17! 
Habitat in Eliropa auflrali. 
Oz'a choleram caujfant. Tim. d f. 104. 
Cirri utri;cq. 2 ad os. Cauda bifurca. 

Carpio. 2. C. pinna ani radiis g, cirris 
4, pinno2 dorruiis radio fe- 
cundo porrice ferrato. F/i. 

M^- ZS9' D.f^.P.i6.V.9.A.9.C.i9. Si^ f ISCES ABDOMINALES. Cyprinus. . 

jlrf. gen. 4. fy^. 3. fpcc. 
IS. Cypriiuis cirris 4, os- 
liciilo icnio pinnnrum dor- 

\\ aniquc uncinulis armato. D.24.P.16.V.9. A.9.C.19. 
Gro>2. iHiif I. '^. 19. Idem. D.23.P.17.V.8.A.8.C.-- 
Hahitat in Europa. Nobilis pifcis fapius in pifcinis 
educiitus.^ fiya a. 1600 primum ni Angliam tutro^ 
duSlus. ^y^ferc/u^ /^r^^/^/r^ ^"/^, ^ ! . 
Cirri utrinq. 1 ad os. • _ 

Gobio. 3. C. pinna ani radiis ii,clr- 'T^^.f.-^.^^.ST'.^./. 
ris 2. Muf. Ad. Fr. 2 p, 

107. * D.10.P.16.V.9.A.11.C.19. 

Art. gen. 4. fyn. II. fpec. 
13. Cyprinus quincuncia- 
lis maculolus , maxilla fu- 
pcriorc longiorc, cirris dao- 

bus ad os. D.12.P.17.V.1 i.A.ii .C.19. 

Gron.mufi. n. 149. Idem ? D.B.P.i^.V.o.A.^.C.-- 

Habitat in Anglia adjacentibus. 
Cirrus utrinq. i ad os. Cauda bifurca. 

Trinca. 4. C. pinnaani radiis 25^, cauda JV. Su/^if^ , 

integra , corpore mucofo , ' 

cirris 2. fn.fvcc. 363. D.io.P.lO.V.^.A.Zf.C.i^» 
Art. gen. fyn. f./pec. ly. r) . J 

Cyprinus mucofus nigre- y^c^-^-Ut^^ 

fcens, extremitate caudse 2> $ 'tf , . 

asquali. D.i^.P.i^.V.ii A.11.C.19. 

Habitat in Europs lacubus flagnis ubi creditur 

Caraffios a Lernais repurgare\ icieri magnej, 
Cirrus utrinque i brevis ad os. Gronov. 

* * Pinna cauda indivifa, 

Caraflius. j*. C. pinna ani radiis 10, cau- 7^C-f:/t S . "^-67 ./(z . 
dae integra, linea laterali 

re6l:a. Faun.fvec. 364. D.ZO.P.ij.V.S.A.^.C.zi, 

Art.-gen.4,.fyn.s. fpec. . y . 

Cyprinus pinna dorfi os- - /^f^^ • 
ficulis 20, linea laterali 

reda. D.io.P.i^-.V.^.A.io.C.-' 
Grnn.muf I . 1 1 . Idcm. D.20.P.I I.V.9. A.IO.C.23. 
A^T^. Upfal. 1741. p. 75. n. 

ff. Cyprinus Hamburger. D.20.P.14.V.9.A.9.C.22. 
. - ■ ' • • ^ ' Habi^ PISCES ABDOMINALES. Cyprmus. 5^27 

Habltat in Europac flagnis. Facillime in pifcinis edu^ 
catttr a Lernwa cyprinacea vcxctiir. Raditis 2. p. 
dorfi anique pojiice aculeatus duplici feric. 

Cephalus.6. C. pinna ani radiis XI, cau- 
dac integra, corporc lubcy- 
lindrico. 
Muf. Ad. Fr. p. 77. t. 30. 
Cyprinus pinna ani radiis 

II, cauda rotundata. D.i i .P.i6.V.9.A.ii .C17. 
Art.gen. 5- fjn. 7. Cyprinus 
oblongus macrolepidotus , 

pinna ani officulii 11. D. --?.-- V.--A.I i. C.-- 
Gron.muf. \ . n. 11. Idem. D.i i . ?,-- V.9. A.ii. C.-- 

mufi. /?. 3. Idem. 
Habitat in Danubio, Rheno. 

* * * Pinna caudce trifida. 
auratus. 7. C. pinna ani gemina, caudsc ^ 

transverfa bifurca. Faun. /■■ ^ . if, ^7 - /• 3 ^ 
fvec. 2. f. IZS' 2.. 
L. Ad. jlockh, 1740. p. 403. 

t.i.f. 1-8. Idem. D.^.P.i6.V.9.A.8,8.C 27 
Bafter.aSi.harlcm. p. ii^. 

t. 2, 4, 6. Pifcis aureus. 
Gron. muf. i. n. 15-. Idem. D.S.P.ii.V.^.A.-- C.20 
muf. 1. n. ifo. Cy- 

prinus pinna ani fimplici, 

cauda trifurca. D.iS.P.i 1.V.8.A.8.C 44 

"Edvj. av. t. 209. ' '^^' 

Pet. gaz. t. 78./. 7. 

Hahitaf in Chinx , Japonise fluuiis. Pifiis colitur in 
vafis murrhinis ob admirandum aKreum fnlgorem 
alendus pane , lemna , pifcicHlis ; cavendus a Semint' 
hus JBtdentis tripartita ciu^ adhfcrent faucihus ^ 
occidunt ^ uti meos a Rich, Guy mijfos. 

Pinme Analis radius 2 poflice ferratus ; Caudalis in 
fpontaneo triloha., transverfa.^ bafi fuhtus re;ufa. 

Variat in Cultis maximopere radus pinnarum numero 
^ fig^^^ diverfis. 

* * * * Pi-nna caudcc bifida. • 
niloticus. S. C. pinna ani radiis 7, dor- 
fali 18. Muf Ad. Fr. 1. 

^^^^- I) 18.P.17.V.9.A.7.C.X9. 

Has^ S2.1 PISGES ABDOMINALES. Cypriims. 

Iliiffeiif. iter. 393. " 94. 

Cyprinus rutclccns. D. 18, P./y. V.9. A.7.C.24. 
Huhttat in Nilo. 

Gono- 9. C. pinna ani radiis 8,corpo- 
ryuchus. porc cyiindrico, cauda bi- 
tid:'».. 

Groyi. Zoopb. 199. /. IQ.f.l. 

Gonorynchns. D.12. P. 10. V.9. A.8. G.18. 

Hit^jitat ad Cap. b. fpei, 

Phoxi- 10. C. pinna ani radiis 8, ma- 
nus. cula lufcaad caudam,cor- 

pore peliucido. D.8. P. 1 5-. V.8. A.8. C. 19. 

Art. fyn. 12. Cyprynus tri- 
dad:ylus vari.is oblongus 
terciiufculus^pinna anioffi" 
culorum 8. 
Hr.hitut in Europa. 

Aphya. 11. C. pinna ani radiis 9, iri- S^^ 
dibus rubris , corporc pcl- 

lucido. F/^./y^(r. 374. * D.io. P.i 2.V.7. A.9. C.19. 
It. IVpt. 232. Cyprinus. 
mimmus. D. 11. P.8. V.8. A.9. C.19. 

Art, gen. 4. (yn. 13. f^ec. 
30. Cyprinus biunci?.lis,iri- 
dibus rubris, pimia ani os- 

ficulorum 9. D.-- P.-- V.-- A.9. C.-- 

H^ntat in Europae rivulis. 

Mi'dir/if!s Pifcis in locis Mverfis divtrfa magnitudinis.^ 
a?2 fpeciei ^ 

Leuci- 12. C. pinna ani radiis lo, 

icus. dorfali 9. D. 9. P,-- V - A. 10. C.19. 

Art. fyn. 9. Cyprinus no- 

vem digitorum, rutilo lon- 

gior & anguftior , pinna 

ani radiorum decem. 
Habitat in Europa media. , 

Dobula. 13. C. pinna ani dorfallque 

radiis 10, D.io.P.ij-.V.^.A.io.C.i^. 
Art. fyn. 10. Cyprinus pe- 
dalis gracilis oblongus cras- 

fiufcu- PISCES ABDOMINALES. Cyprmus. S^9 

fiiifculus , dorfo crafTo, 
pinna ani olTiculoruni 9. 
Habttat in Europa medta.' ^ Griflagi- 14. C. pinnaani radiis XI, pin- /^^a^er/^ , S/^^ 
ae. nis albentibus. Fn.fvec. 367. 

yia. apj. 1744. r. 35*. t- 3- 
Art. gen. Cyprinus oblon- 
gus , iridc argentea , pinnis 
albentibas. 
Gron. muf. 2. n. I48. Cy- 

prinus idem. D.11.P.11.V.9. A.ii.C.-* 

Art.fyn. f.fpec.Jl. Cypri- 
nus oblongus , figura rutili , 

pinna ani ofllculorum 10. D.10.P.16.V.9. A.11.C.19. 
Habitat in Europ^ lacubus. 

Idbarus. 15-. C. pinna ani radiis 12, pia- 

nis ventralibus funguincis. D.io.%--V.-'A.i2.C.i9. 
Hahitat %n Svecix lacubus. 

Rutilus. 16. C. pinna ani radiis 12 rubi- Sv - 

cunda. Fn.fvec 372. ^ ^ 

Arf. gen. 3. fyn. 10. fpec. 
10. Cyprinus iride pinnis 
ventris ac ani plerumque 

rubentibus. D.i ^.P.if.V.^.A.i 2.^:17. 

Gron. muf. i. n.%. Idcm, D.i 2%P.--V.9. A.13.C.-- 
A^. uj}f 1741. p. 74. n. 5-1. 

Idem. D.iQ.P.ii.V.io.A.if.C.-- 
Ad. upf. 1741. ». 5^2. Rex 

van Ruy. D.10.P.12.V.9. Aij^.C.^z. 

Hahitat in Europae lacuhus , prurit cum Caltha paluftri, 
Finnts ventraks obtufa, 

Wus. 17. C. pinna ani radiis 13 rn- 

bra, Fn. fvec. ^61. D.10.P.18.V.IO. A.13.C.19. 
Art. gen. f. fyn. 14. fpec. 6. ^^y 
Cyprinus iride fublutea , v , . 
pinnis ventralibus anique 

rubris. D. 11.P.--V.10.A.13.C.19, 

Gron Muf i. p. "^. n. 12^ l- 
dem. ; D.io.P.2o.V.9.A.i3.C.24. 

Habitat in Europae aquis duUibus. 
Finme ventrales acuia. 

JL l 18. S, ^5© PISCES ABDOIVI^NALES. Cyprlnus, Orfus. Ery- 
throhp- 
ihalmus. Jcfes. Nafus. i8. C. pinna ani radiis 13. 
Jrt. fyn. 6. Cyprinus Oifus 

di6his. ... • 

Ritf. pifc. i iS. •RnriUts latior 

f. Rubollio (lu.viatilis. D.io.P.i^.V.^.A.ig.Q.rr 
ATeyer. thicr. ijt. 94. Orf. . 
Habitat irt Rheno, Anglisc fluviis y lacHbus. 19- C. pinna ani if^diis i^*, plri- 
nis rubris. Fyj.fvec. 366. 
Art. ^en. 3. fyn. 4. 9. 
Cypiiuus iiidepinnis omni- 

nibus caudnquc r^ibris. D.i i .P.16.V.10.A.14.G.19. 
Hahitat in Europa ffptcntrio4ali . V.-A.--G, 20. C. plnna nni radiis 14, ro- 
llro rotundato. ' D 

Art.jyn. 7. Cyprinus cubitalis, 
pini^ani ofliculorum 14. 

HabiWk in Gcrmania. 21. C. pinna anlradils 14, ro- 
ftro prominente. Art. gsn. 

Gron. mufi. n.l^y. Idem. D.II .P.7.V.9.A. i ^.C.Zf, 
Marf. dan. ^ t.^.f.l. ]>^2Cim> 
Raj. pifc. 119. Nafus alberti. 
Hahitat in Rheno fluvio. 
Cauda hiftirca. Afpms. 22. C. plnna anl radiis 16, ma- 
xilla infcriore longiore in- 
curva. Fn.fvec. 361. 
Art. gen.6. fyn. T^. fpec. 
Cyprinus maxilla inferiore 
longiore cum apice eleva- 
to, pinna ani olficulorum Habitat in Sveciac lacubuj. D.U.P.18.V.10.A.16.C.I9. America- 23- C. pinna ani radiis XVIII. 

nus. . . . B.3.D.9.P.i6.V.9.A.i8.C.27. 

Habitat in Carolina. D. Garden. 
Corpus Rutili ^ c<eruleo- argenteum, Linea lateralis 
admodum arcuata verfus ahdomen, Cauda bifida. 

24. C. PISCES. ABDOMINALES. Cyprmus. 5-31 Albur- 24. C. pinna ani radiis 20. Fn, /.• j/.^r./V. 

Art.gen.6. fyn. 10. /p^f. I '/. ^ ' ^JuJZL 
Cyprin. quincuncialis, pin- 

na ani olTiculorum 20. D.10.P.14.V.9. A.21 .C.-- 
Gron. muj\ I. n. 10. Idcm. D- 9. P.- - V.9. A.22. C.-- 
ASl. upf. 1741. p, 75". n. fS. 

Koning v^n afterling. ' D.8.P.14.V.8. A.18.G.2C. 
Habitat m ^Jiopx a^uis duldhuSy Danubio. 

Vimba. 25*. C. pinna ani radiis 24, ro- ^ - -t ^^/^-t^W ; 
firo nafiformi. hn.fvec. 368. 
y^ri^. ^^e*;'/. 6. fyn. 14. , 18. 
Cyprinus rollro nafiformi.., 
dorfo acuminato, pinna a- 

ni olficulorum 24. D.11.P.16.V.10.A. 24.C.19. 

Hahitat in Sveciae lacubus, 
Abdomen intus nigrum. Kram. 

Dentcx. 26. C. pinna ani radiis 26, ore 
dentibus undique molari- 
bus. Muf. Ad. Fr, 2. p. 

108. * - D.10.P.14.V.9.A.26.C.19. 

Halfelqv. iter. ^g^. Salmo 

dentex. D. 10. P. 1 5*. V. 10.^,24.^.25-. 

Habitat in Nilo. 

Ob d.entes fingu.laris ^ Sparis fimilis fed ficies 
membr . branchioftega omnino Cyprini ; pih?7am adi- 
pofam non vidi. 

Brama. 27. C. pinna ani radiis 27, pin- ^}^a.Kenj 

nis fufcis. Fn.fvec. 360. 

Art.gen.6. fyn. 4. fpec. 22. 
Cyprinus pinnis omnibus 
nijrrefcentibus , pinna ani 

officulorum 27. D. 12.^.17.^.9.^.27.^.19. 

. Gron. muf. n. 14. Idem. D.I I.P.-- V.IO. A.27.C.-- 

Habitat in Europce lacubus. cultratus. 2S. C. pinna ani radiis 30, li- S^rAf^ 
nea laterali declinata, vcn- 
tre acutilfimo. It.fcan.^i. 

t. 2. Fn.fvec. 370. D.8.P.i6.V.8.A.3aC.i9. 
Habitat in M. Baltico. U)o/ff(^a^ . 

^ 29. C. SSi PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 

Bjoerkna. 29. C pinua am radus 35-. Fn. • — — 

7^^*- 371. D.ii.P.ij-.V.^.A.^f.C.ip, 
Art. gcu. 3. y^.'//. 13. 

20. Cyprinns <.|uincuncia- 
ys, piniia ani oiliculorum 

iy . D.ii.P.iy.V.p.A.i^-.C.ip. 

llahhat tn Sveciec lacMbus. 

Faienus. 30. C. pinnaani radiis 37, iri- • ^^^r^n^ , 
■ dibus liavis. Art.fpcc. irt. 
h\.Juj:c. 369. D.11.P.18.V.IO.A.37.C.19. 

llnbitat tn Svccia; Lncpt Alalero. 

Bnllcrus. 31. C. pinna aui radiis 40. Fn. JV. 

Art. ^c/i.'^. fyn.iz. fpcc.i-:^. 
(Jyprinus adinodiim larus 
& tcnuis , pinna ani olficu- 

lorum 40. D.11.P.16.V.10.A.40.C.19. 

Habttat tn Europae lacuhus. Ea qu^ lcimus, (ufjc pars minima 
eorum, quae ignoramus. fiyxfnmt^ ^'^^ fcc^^^^T^ e^(?i/ rao ^^^^^ -"^^- 
'^tyi reX 4-2 /Kc/ yo/t //c^e^/ '^>^L 

vrl/ V-^o^. -r^/^ Je-S 3 /v-. /^ /t 
Cf//t '^ai^/e'^,/ /^/-av p ^ S.^yQ^ 

:5//^ei$ -c /of^do-f^ /, A. J^y-^'/ /7^SZ y^ t- 

/ e^nr. ^ 7^<f^r .^r: c/^;- 
•^oc^^c ra y^^^r > ■ ^